Hotărârea nr. 316/2018

HOTARAREnr. 316 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO - ECONOMICI AFERENTI OBIECTIVULUI DE INVESTITII DE UTILITATE PUBLICA "IMPLEMENTAREA UNUI SISTEM DE TRANSPORT CU BICICLETA IN ZONA CENTRALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI" - TRASEU 2 - PIATA VICTORIEI - BD. IANCU DE HUNEDOARA - SOS. STEFAN CEL MARE - SOS. MIHAI BRAVU


HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de

Hunedoara - Șos. Ștefan Cel Mare - Șos. Mihai Bravu

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate nr. 940/07.06.2018 al Direcției Generale Investiții;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană nr. 50/14.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 122/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 334/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând in considerare avizul nr. 43/08.06.2018 al Consiliului Tehnico - Economic din cadrul Primăriei Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți obiectivului de investiții de utilitate publică "Implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrală a Municipiului București” - Traseu 2 - Piața Victoriei - Bd. lancu de Hunedoara - Șos. Ștefan Cel Mare - Șos. Mihai Bravu, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București și din alte surse.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1"Proiect privind implementarea unui sistem de transport cu bicicleta în zona centrala a Municipiului București"

Traseul 2

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI Al INVESTIȚIEI

Mii Lei fără TVA

Mii lei cu TVA

Valoare totala a investiției (inclusiv TVA) 15.448,12 Din care C+M :    13.031,64

Durata de execuție estimata - 6 luni

18.356,11

15.507.66


Eșalonarea investiției: Anul I:

Din care C+M :

Capacități:

Număr străzi:

Lungime totală piste: Suprafață totală piste:

Lățime benzi unidirecționale: Lățime benzi bidirecționale: Număr locuri parcare biciclete:

15.448.12    18.356,11

13.031,54    15.507,66


3

17.20km 56.930,00mp 1.20-1.50m 2.50-3.00m 120 buc


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2