Hotărârea nr. 315/2018

HOTARAREnr. 315 din 2018-06-14 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE ACHIZITIE A 7 TERENURI IN SUPRAFATA TOTALA DE 45.611 MP SITUATE PE STRAZILE GIUSEPPE VERDI NR. 2 BIS SI GHEORGHE TITEICA NR. 143-147, SECTORUL 2 - "PARC VERDI"


Consiliul General


unicipiului București ROMANIA

1    ’    sA^aATcaiM

«o

HOTĂRÂRE

privind demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu nr. 10246/07.06.2018, Direcției de Mediu nr. 4829/07.06.2018 și al Direcției Juridic nr. 13166/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu nr. 78/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 333/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordonanței Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 9 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de achiziție a 7 terenuri în suprafață totală de 45.611 mp situate pe străzile Giuseppe Verdi nr. 2 Bis și Gheorghe Țițeica nr. 143-147, sectorul 2 - „Parc Verdi".

Art.2 Achiziționarea terenurilor prevăzute la art. 1 va fi supusă aprobării Consiliului General al Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.București, 14.06.2018 Nr. 315

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro