Hotărârea nr. 314/2018

HOTARAREnr. 314 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA SUSTINERII FINANCIARE IN VEDEREA REALIZARII LUCRARILOR DE INTERVENTIE CU PRIVIRE LA CRESTEREA CALITATII ARHITECTURAL - AMBIENTALE A CLADIRILOR PRIN MASURI DE REABILITARE STRUCTURAL - ARHITECTURALA A ANVELOPEI CLADIRII PALATULUI UNIVERSITATII BUCURESTI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea susținerii financiare în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitate structural - arhitecturală a anvelopei clădirii Palatului Universității București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 952/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 121/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 332/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Regulamentul de intervenție cu privire la reabilitarea fațadelor pentru creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor, în Municipiul București;

In conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă susținerea financiară în vederea realizării lucrărilor de intervenție cu privire la creșterea calității arhitectural - ambientale a clădirilor prin măsuri de reabilitare structural - arhitecturală a anvelopei clădirii Palatului Universității București, în conformitate cu prevederile Legii nr. 153/2011 privind măsuri de creștere a calității arhitectural - ambientale a clădirilor, cu modificările și completările ulterioare.

Art.2 Finanțarea se va face astfel:

a) 50% din fonduri aprobate anual cu această destinație în bugetele locale sub formă de grant;


! = _

J'UUi’-h"GU 'jUî

aratului de speeîalîfâte al Primarului- General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro    Pag 2