Hotărârea nr. 313/2018

HOTARAREnr. 313 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROGRAMULUI MUNICIPAL "PRETUIM PATRIMONIUL", PROGRAM MULTIANUAL DE DEZVOLTARE DURABILA DEDICAT ANULUI 2018 - ANUL EUROPEAN AL PATRIMONIULUI CULTURAL


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Programului Municipal „Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare durabilă dedicat Anului 2018 - Anul european al patrimoniului cultural

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3712/08.06.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 34/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 331/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 1430/2003 pentru aprobarea Normelor metodologice privind situațiile în care Ministerul Culturii și Cultelor, respectiv autoritățile administrației publice locale contribuie la acoperirea costurilor lucrărilor de protejare și de intervenție asupra monumentelor istorice, proporția contribuției, procedurile, precumși condițiile pe care trebuie să le îndeplinească proprietarul, altul decât statul, municipiul, orașul sau comuna;

-    Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 4, pct. 10, pct. 11 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă inițierea și derularea Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul”, program multianual de dezvoltare durabilă dedicat Anului 2018 - Anul european al patrimoniului cultural.

Art.2 (1) Programul Municipal "Prețuim Patrimoniul” are ca obiectiv general conservarea, protejarea și punerea în valoare a patrimoniului cultural imobil din municipiul București, indiferent de proprietar, în baza și cu respectarea legislației incidente în vigoare.

(2) Obiectivele specifice ale Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul” constau în intervenții la imobilele monumente istorice, indiferent de proprietar, în condițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modficările și completările ulterioare, în baza solicitărilor primite de la autoritățile administrației publice locale/centrale (inclusiv pentru subunitățile administrativ-teritoriale și/sau instituțiile/serviciile publice de subordonare locală/centrală), persoane fizice și juridice de drept privat, proprietare ale unui


Art.3 Sursele de finanțare necesare derulării Programului Municipal "Prețuim Patrimoniul” se vor asigura de la bugetul local, prin bugetul structurilor de specialitate ale Municipiului București, în limita prevederilor bugetare aprobate cu această destinație, precum și din alte surse legal constituite.

Art.4 Pe perioada realizării investițiilor înscrise în Programul Municipal "Prețuim Patrimoniul”, imobilele (construcție/construcție și teren) monumente istorice, aflate în proprietatea publică sau privată a statului și/sau în administrarea subunităților administrativ-teritoriale și/sau instituțiilor/serviciilor publice de subordonare locală/centrală, se preiau în folosință gratuită, în condițiile legii, de către municipiul București prin compartimentele de specialitate.

Art.5 Pentru intervențiile asupra imobilelor monumente istorice din municipiul București, aflate în proprietatea persoanelor fizice sau juridice de drept privat, incluse în prezentul Program Municipal "Prețuim Patrimoniul” și care constituie cauză de utilitate publică în condițiile Legii nr. 422/2001 privind protejarea monumentelor istorice, republicată, cu modificările și completările ulteriaore, coroborate cu cele ale Legii nr. 255/2010 privind exproprierea pentru cauză de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes național, județean și local, cu modificările și completările ulterioare, compartimentele de specialitate din Primăria Municipiului București au obligația de a îndeplini cerințele legale în vederea achiziționării/dobândirii prin expropriere/transfer a construcțiilor și terenurilor aferente obiectivului de investiții, inclusiv pentru declararea utilității publice, în scopul ducerii la îndeplinire a obiectivului general al Programului.

Art.6 în termen de 60 de zile de la data aprobării prezentei hotărâri, compartimentul de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București va înainta spre aprobarea autorității deliberative Regulamentul de aplicare a Programului Municipal multianual "Prețuim Patrimoniul”.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.


București, 14.06.2018 Nr. 313

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2