Hotărârea nr. 312/2018

HOTARAREnr. 312 din 2018-06-14 PRIVIND ACORDAREA "DIPLOMEI DE ONOARE" SI PLATA UNUI PREMIU PENTRU FAMILIILE CARE ISI ANIVERSEAZA CASATORIAConsiliul General al Municipiului București


ROMÂNIA


H OT Ă R Â R E

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Cultură, învățământ, Turism, Direcției Generale Economice și Centrului pentru Seniori al Municipiului București nr. 423/3692/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei cultură și culte nr. 33/13.06.2018, raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 132/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 330/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 258 din Codul Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), art. 36 alin. (6) lit. a) pct. 2 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 1.000 lei pentru familiile care împlinesc 25 de ani de căsătorie, 1.500 lei pentru familiile care împlinesc 50 de ani de căsătorie și 3.000 lei pentru familiile care împlinesc 75 de ani de căsătorie.

Art.2 Se aprobă Regulamentul pentru acordarea diplomei de onoare și a premiilor pentru aniversarea căsătoriei, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Vor beneficia de „Diploma de Onoare ” și premiul corespunzător cuplurile care împlinesc 25, 50 și respectiv 75 de ani de căsătorie începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul pentru Seniori al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDTNTĂ, .


/ \\


Marian Orlando Ci I


SECRETAR GENERAL \ AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 312B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1cSmb

b


CENTRUL PENTRU SENIORI AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIC.I.F. 38502276

Sediu social: Str. Constantin Miile nr.10, Sector 1, BucureștiREGULAMENT

PRIVIND ACORDAREA DIPLOMEI DE ONOARE ȘI A PREMIILOR PENTRU JE CARE ÎȘI ANIVERSEAZĂ CĂSĂTORIA

Art. 1.

(1)    Prezentul regulament se împlinesc 25, 50 sau 75 de ani de căls

(2)    Prezentul regulament are ca scop stabilirea principiilor, cadrului general și a procedurii pentru acordarea unui premiu pentru cuplurile care împlinesc 25, 50 sau 75 de ani de căsătorie, acordat din bugetul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, serviciu public de interes local al Municipiului București.

(3)    Procedura de acordare este nediscriminatorie.

Art. 2. în înțelesul prezentului regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarea semnificație:

-    Instituția publică - Centrul pentru Seniori al Municipiului București, denumit în continuare (CSMB);

-    Beneficiar - solicitantul (soț sau soție) căruia i se acordă diploma și premiul în condițiile H.C.G.M.B. și ale prezentului regulament;

-    Cerere tip - cerere pentru acordarea diplomei și a premiului și declarația pe proprie răspundere, completate de solicitant, în vederea obținerii acestora;

-    Copie conformă cu originalul - copie simplă pe care apare mențiunea "conform cu originalul ” și

semnătura solicitantului. Nu este necesar ca această copie să fie legalizată la notar; ______.

-    Premiul - suma de bani acordată din bugetul Centrului pentru Seniori al MunicipiulpA Bficuteștj, conform H.C.G.M.B., după cum urmează:

•    1.000    lei/net - pentru cuplurile care împlinesc    25 de ani    de căsnicie;

•    1.500    lei/net - pentru cuplurile care împlinesc    50 de ani    de căsnicie;

•    3.000    lei/net - pentru cuplurile care împlinesc    75 de ani    de căsnicie.

• ‘ I    Gy | i

Art. 3. Principiile care stau la baza acordării diplomei și a premiilor sunt:    V ft. /(

a)    Transparența - punerea la dispoziția tuturor celor interesați a informațiilor referitoare lă aplicarea procedurii pentru acordarea premiului;

b)    Excluderea dublei participări - același cuplu solicitant nu poate beneficia de acordarea mai multor premii, pentru aceeași aniversare.

c)    Neretroactivitatea - vor beneficia de premiu numai familiile care serbează una dintre cele 3 aniversări începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri.

Art. 4.

(1)    Cuplul solicitant poate beneficia doar o singură dată de diploma și premiul aferent anivj cadrul acestui program, de la Centrul pentru Seniori al Municipiului București.

(2)    Cererea pentru acordarea premiului se va depune personal de către unul dintre soț depunerea dosarului pentru acordarea premiului nu se realizează prin procură sa decât în situații excepționale.


rea unui premiu pentru cuplurile careo Adresa de corespondență: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, Sector 2, Bi (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1

b Relații cu publicul:    0755.061.884 contact@cs-mb.roCAPITOLUL II. CONDIȚII DE ELIGIBILITATE


Art. 5.

(1)    Cuantumul premiului este de 1.000 lei/net, 1.500 lei/net, respectivi.000 lei/net per familie, în funcție de perioada căsniciei neîntrerupte pe care cuplul o aniversează.

și respectiv 75 de ani de căsătorie se acordă o singură dată familiilor care îndeplinesc condițiile prevăzute în prezentul regulament.

(4)    Prin „familie”, în sensul regulamentului, se înțelege soțul și soția, aflați în viață, la data depunerii solicitării, care au o căsnicie neîntreruptă timp de 25 de ani, 50 de ani și respectiv 75 de ani.

(5)    Sumele reprezentând premiile pentru aniversarea a 25, 50 și respectiv 75 de ani de căsătorie vor fi acordate de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București, în baza îndeplinirii condițiilor prevăzute la alin 2.

Art.6.

Solicitanții vor depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului București dosarul complet, compus din:

a)    cerere tip;

*se eliberează de către Centrul pentru Seniori al Municipiului București și se completează de către oricare dintre soți

b)    copii conforme cu originalul ale cărțiilor de identitate (C.I. sau B.I.);

*    C.I. sau B.I. ale ambilor soți, valabile la momentul depunerii

c)    copie conformă cu originalul a certificatului de căsătorie

*    se prezintă traducerea legalizată a acestuia, în cazul în care căsătoria s-a oficiat în străinătate;

Pentru conformitate, solicitantul va prezenta toate actele menționate anterior și în original.

Art.7.

(1) Premiul poate fi solicitat în termen de 90 de zile calendaristice de la data împlinirii a 25, 50 respectiv 75 de ani de căsătorie, conform certificatului de căsătorie. Dosarul complet pentru acordarea premiului se va depune la sediul Centrului pentru Seniori al Municipiului București, de către unul dintre soți.

CAPITOLUL III. PROCEDURA DE ACORDARE A DIPLOMEI ȘI A PREMIULUI

Art. 8. Solicitantul va depune dosarul complet la Biroul de Relații cu Publicul al Centrului pentru Seniori al Municipiului București din incinta Arenei Naționale (fostul stadion Lia Manoliu), B-dul Basarabia nr. 37-39, interior E - 113, Sector 2, București.

Programul de lucru cu publicul este de luni până joi în intervalul orar 10:00 - 14:00, cu excepția zilelor libere legale.

CAPITOLUL IV. DISPOZIȚII FINALE

Art. 9. Dispozițiile prezentului regulament se completează în mod corespunzător cu dispozițiile prezentei H.C.G.M.B. privind acordarea “Diplomei de Onoare” și plata unui premiu pentru familiile care își aniversează căsătoria.C Relații cu publicul:


o Adresa de corespondență: B-dul Basarabia nr. 37 - 39, cod poștal 022103, (incinta Arenei Naționale), intrarea D, Etaj 1 0755.061.884 contact@cs-mb.ro