Hotărârea nr. 311/2018

HOTARAREnr. 311 din 2018-06-14 PRIVIND CONTRIBUTIA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA FINANTAREA SUPLIMENTARA, PRIN ACORDAREA DE GRANTURI UNITATILOR DE INVATAMANT


1


sa

HOTĂRÂRE

privind contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ

Având în vedere expunerea de motive^ a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Cultură, învățământ, Turism nr. 3697/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 120/13.06.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 25/13.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 329/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii educației naționale nr. 1/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    art. 5 alin (3) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinul Ministrului Educației nr. 5.576/07.10.2011 privind aprobarea Criteriilor generale de acordare a burselor elevilor din învățământul preuniversitar de stat;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 1 și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă contribuția Municipiului București la finanțarea suplimentară, prin acordarea de granturi unităților de învățământ, pentru premierea unităților de învățământ preuniversitar de stat cu rezultate deosebite în domeniul incluziunii sau în domeniul performanțelor școlare.

Art.2 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să aprobe metodologia de acordare a granturilor prevăzute la art. 1 și să facă toate demersurile necesare facilitării accesului la finanțare a tuturor unităților de învățământ de pe raza Municipiului București, pentru acordarea Premiilor Primăriei Capitalei pentru performanță și merit deosebit și pentru stimularea incluziunii la nivelul comunității.

Art.3 Premiile Primăriei Capitalei și cuantumul acestora, care vor fi acordate în cadrul granturilor prevăzute la art. 1, sunt următoarele:

a) Premiile Primăriei Capitalei pentru performanță, în cuantum de 600 lei fiecare, se vor acorda conform criteriilor stabilite prin metodologia de acordare a granturilor;

c)    Premiile Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum de 400 lei fiecare, se vor acorda elevilor care au obținut media generală între 9.50 - 9.99 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, pentru elevii aflați în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

d)    Premiile Primăriei Capitalei pentru merite deosebite, în cuantum de 300 lei fiecare, se vor acorda elevilor care au obținut media generală între 8.50 - 9.49 și nota 10 la purtare în anul școlar anterior, pentru elevii aflați în clasele învățământului gimnazial, liceal sau profesional;

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Georgiana ZamfirB-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2