Hotărârea nr. 310/2018

HOTARAREnr. 310 din 2018-06-14 PENTRU MODIFICAREA HOTARARII CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI NR. 253/04.05.2018 PRIVIND DEMARAREA PROCEDURILOR DE IDENTIFICARE SI NEGOCIERE, IN SCOPUL ACHIZITIONARII DE UNITATI LOCATIVE CU DESTINATIA DE LOCUINTE DE SERVICIU PENTRU CADRELE MEDICALE CARE ISI DESTASOARA ACTIVITATEA IN CADRUL SPITALELOR AFLATE IN ADMINISTRAREA CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PRIN ADRNINLSTRATIA SPITALELOR SI SERVICIILOR MEDICALE BUCURESTI


• IROMÂNIA

I ‘li A 2<nș» S&a&lTOGiM iV£«G€>J'Vi

■MNrfMMMMaMMMMMMiiM

HOTARARE

pentru modificarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul

achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru cadrele medicale care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Investiții nr. 999/13.06.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 36/14.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 352/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului României nr. 1275/2000 privind Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 54/2018 privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2018;

Având în vedere prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 17 și art. 45 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Se modifică titlul Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 care va avea următorul conținut:

"Hotărâre privind demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația de locuințe de serviciu pentru personalul medical și personalul auxiliar care își desfășoară activitatea în cadrul spitalelor aflate în administrarea Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București”.

Art.ll Se modifică art. 1 al Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 și va avea următorul conținut:

"Art. 1 Se aprobă demararea procedurilor de identificare și negociere, în scopul achiziționării de unități locative cu destinația^e ^.țocyînte de serviciu pentru personalul medical și personalul auxiliar care își desfă^part-act^ifâif^a în cadrul spitalelor aflate în administrarea
Consiliului General al Municipiului București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București”.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 253/04.05.2018 rămân neschimbate.

Art.V Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

Pag 2