Hotărârea nr. 307/2018

HOTARAREnr. 307 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "CONSULTATII STOMATOLOGICE SI APLICARE DE APARATE ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCURESTI" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUI


.......-........................«„s

privind aprobarea proiectului "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” și aprobarea Regulamentului privind implementarea proiectului

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale București nr. 937/07.06.2018;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 31/12.06.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 327/13.06.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 340/30.08.2017 privind aprobarea Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local, inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru Bucureștii”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), alin. (6) lit. a) pct. 2 și 3 si art. 45 alin. (2) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă proiectul "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”.

Art.2 Proiectul se va derula prin Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”.

Art.3 Se aprobă bugetul proiectului la suma de 199.943,83 Euro, respectiv 925.500,00 RON echivalent în lei la curs BNR din data de 29.05.2018, 1 Euro = 4.6288 RON.

Art.4 Se aprobă Regulamentul privind implementarea proiectului "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 14.06.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Marian OifandCt Cule^


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, Georgiana Zamfir


București, 14.06.2018 Nr. 307B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.: 021305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1:::

ROMÂNIA

1918-201 a I SĂRBĂTORIM împreună


ASSM»

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale BucureștiStrada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure.' C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59 / 02131010 69 Email: contact@assmb.ro


DIRECȚIA PROGRAME ȘI PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI!

REGULAMENT

ADMINISTRAȚIA SPITALELOR

Șl SERVICIILOR MEDICALE BUCUREȘTI

Nr. INTRARE / IEȘIRE.................

Ziua ..S*dz Luna..........£&..... An

Având în vedere H.C.G.M.B nr. 340 din data de 30.08.2017 privind Campania pentru identificarea de proiecte de interes local inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru Bucureștii ”, în cadrul căreia a fost votată propunerea de proiect cu fișa nr. 78 "Campanii de consultații medicale gratuite pentru copii și elevi inițiate de Primăria Muncipiului București ” și transmisă către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru implementare,

- Regulamentul de desfășurare a Campaniei pentru identificarea de proiecte de interes local inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru București!”, Anexa la HCGMB, Capitolul 3 art. 2 Prevederi Bugetare:

a.    Direcțiile de specialitate/organisme prestatoare de servicii publice de interes local vor efectua toate demersurile în vederea includerii acțiunilor necesare implementării celor 20 de proiecte de interes local, în propunerea de budget pe anul 2018 (ce va fi supusă adoptării Consiliului General al Municipiului București). în funcție de specificul fiecărui proiect, direcțiile de specialitate / organisme prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului General al Municipiului București, proiect de hotărâre în vederea aprobării investiției.

b.    Bugetul propus pentru cele 20 (douăzeci) de proiecte selecționate, pentru anul 2018 este de 4.000.000 EUR, inclusiv TVA- echivalentul în lei. Suma maximă pentru un proiect nu trebuie să depășească 200.000 EUR inclusiv TVA- echivalentul in lei.

c. Cuantumul propus poate suferi modificări în funcție de decizia Consiliului General al Municipiului București la aprobarea bugetului Municipiului București pe anul 2018.

si Capitolul 4 art. 4 Comisia de evaluare proiecte:

In cazul în care comisia considerămec^sarî poate invita inițiatorul proiectului pentru^ap^țiin^ suplimentare în ceea ce priveșt© proiectul    %
Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure; C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 021310 10 59 / 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

Comisia își rezervă dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări

tehnice și estimarea mai eficientă a costurilor din partea Municipalității pentru a putea fi asumate/supuse votului și ulterior implementate. [

Pentru a fi viabile/fezabile propunerile pot necesita în continuare modifi


Primăria Municipiului București, plecând de la inițiativaCcetățenii fiind oportună demararea Proiectulului "Consultații stomatologice și aplicare ortodontice pentru elevii din Municipiul București ” al cărui scop final îl reprezintă obținerea unor beneficii de sănătate oro-dentară, în special pentru copii și adolescenți, indiferent de status-ul lor fizic și mental, cu impact net asupra calității vieții, inclusiv beneficii economice prin diminuarea cheltuielilor aferente tratamentelor stomatologice ulterioare sau bolilor generale asociate.

Sănătatea oro-dentară este considerată astăzi, pe bună dreptate, un indicator al stării de sănătate generală, având în vedere faptul că bolile cavității orale au consecințe negative asupra stării de sănătate a individului sau sunt cauza unor boli grave cum ar fi: boli cardiovasculare, diabet, boli renale, boli reumatismale etc.

Organizația Mondială a Sănătății (O.M.S.) abordează sănătatea orală ca parte integrantă a sănătății generale, bolile din sfera oro-maxilo-facială având impact atât asupra stării de sănătate în ansamblul său, asupra bunăstării și calității vieții indivizilor, dar și asupra sistemelor de sănătate și asupra societății prin costurile ridicate asociate. Și Raportul U.E., pe anul 2016, subliniază că sănătatea orală nu poate fi abordată decât în asociere cu sănătatea generală, prevenirea și tratarea patologiei orale generând o reducere a costurilor de îngrijiri medicale generale. în același raport, se precizează faptul că în statele europene se cheltuiesc pentru promovarea sănătății orale (programe de prevenție) 79 miliarde de euro și până în 2020 se va ajunge la 93 miliarde de euro.

Sănătatea orală este foarte importantă pentru menținerea unei vieți sănătoase deoarece aparatul dento-maxilar se află în stânse interrelații cu celelalte aparate și sisteme ale organismului, constituind un tot unitar biologic, astfel încât orice dereglare care apare la acest nivel poate atrage perturbări ale întregului organism.

Promovarea sănătății orale este o cale sigură de promovare a sănătății generale. Prevenind și tratând oportun patologia cavităii orale se face profilaxia patologiilor de organe și sisteme. Bolile cardio vasculare, în special infarctul miocardic au o etiopatogenie în care se regăsesște patologia orală. Focarele dentare și cele parodontale sunt generatoare de patologie cardiacă, așa cum este demonstrat de cercetarea științifică. Medicina bazată pe dovezi oferă

argumente sustenabile în acest șenș^


Asocierea dintre pâtpfo numeroase cercetări./Astfel, ulâ-jȘl j^iologia cardio-vasculară este de cetatori de la renumitul Institut

W»'.-


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure' C.UJ 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 021310 10 59/ 0213101069 Email: contact@assmb.ro


Suedia a obținut rezultate relevante în acest sens (Buhlin K, Gustafsson A, Hakanson J, Klinge

B, Oral health and cardiovascular disease in Sweden - J Clin Periodontol. 2002 Mar;29(3):254-9). Un studiu amplu cu review de literatură efectuat de un colectiv de cercetători din Helsinki, Madrid, Boston și Universitatea Harvard (Jukka H. Meurman, Mariano Sanz, Sok-Ja Janket -Oral Health, Atherosclerosis and Cardiovascular Disease - Crit Rev Oral Biol Med 15(6):403-413 (2004) aduc evidențe incontestabile în relationarea patologiei stomatolog

cardiovascular, risc ce poate fi augmentat cu procente între 20-90%.


î CONFORM CU ORIGINALUL Afecțiunile stomatologice sunt generatoare de absenteism de la locuUdernUatrage costuri substanțiale din partea sistemelor de asigurări de sănătate. Cosîurile datot absenteismului din motive de boli stomatologice sunt calculate pentru Marea Britanie la


milioane de lire sterline anual! Pentru România aceste costuri nu sunt cunoscute dar piț&K, analogie cu costurile din alte state se poate concluziona ca acestea sunt considerabile și pot reduse prin creșterea accesibilității populației la servicii de stomatologie, creștere ce poate fi asigurată prin alocarea unui fond adecvat pentru servicii de medicină dentară în sistemul de asigurări de sănătate dar și prin programe naționale de prevenție și/sau proiecte țintite pe anumite zone sau grupe de vârstă.


Tt*N

jO«<'


în plus, o stare de sănătate orală precară poate determina și afectări de natură psihologică, oamenii fiind din ce în ce mai conștienți de impactul psiho-social al modificărilor din zona cavității orale și a dentiției. Sănătatea orală deficitară afectează, pe lângă dezvoltarea organismului sau substratul psihologic, și relațiile de comunicare cu impact socio-economic, în esență calitatea vieții (Locker D. Concepts of oral health, disease and the quality of life. In: Slade GD, editor. Measuring oral health and quality of life. Chapel Hill: University of North Carolina, Dental Ecology; 1997, pp. 11-23.)


Bolile cavității orale, deși pot fi prevenite în mare măsură, sunt încă probleme majore de sănătate publică în Europa și în întreaga lume fiind reprezentate de caria dentară, boala parodonală, anomaliile dento-maxilare traumatismele dentare și/sau osoase și cancerul oro-faringeal.


Potrivit Raportului Organizației Mondiale a Sănătății (O.M.S.), caria dentară reprezintă o problemă importantă de sănătate publică chiar și în țările în care prevalența acesteia este foarte mică sau se încadrează în standardele și recomandările OMS. Caria dentară rămâne în continuare o problemă importantă de sănătate publică în tarile din Europa de Est și grupurile defavorizate din toate țările membre ale UE, afectând 60-90%» dintre copiii școlari și

A

majoritatea adulților. In România, caria dentară se află pe primul loc ca prevalență, la orice vîrstă, fiind foarte frecvent întâlnită la copii. Indicele de prevalență al cariei dentare, ce


exprimă ponderea subiecților afectați de carie, depășește în țara noastră procentu((/q3^0%),

.xt.. „a.. ,    ..x__________1_X'_    ■    —    1    • l ’____ nrn»    ■    ,    A    V.


atingând pentru populația inlgntîî& (5-1/^âpi) valori de peste 80%, mai ales îp^^^^fruT^feșV în zonele defavorizate, apqlo mare.raritatea acesteia, prin complicațiile

' !4


l

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure? C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București TeIZFai: 02131010 59 / 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

PentruRomania,studiiledM.S^aralăfaptuLcăUacopiLdedaniprocentul^celorTară.

carii este foarte redus, respectiv 33,3%, iar valoarea indicilor de carie, la nivelul dinților temporari, este ridicata: def-t = 4,5, comparativ cu celelate țări europene dezvoltate: Norvegia (1,4), Finlanda (1,5), Belgia (1,7), Franța (1,7), Austria (2,1), Spania (2,1), Suedia (2,4), Germania (2,6). La nivelul dinților temporari se constată existența unui raport de 5/1 in favoarea numărului de carii netratate fata de cel reprezentat de obturatii coronare, ceea ce arată că necesitățile de tratament la nivelul dinților temporari sunt foarte crescute. Aceleași statistici arată că pentru copiii cu vârsta de 12 ani, indicele DMFT, în loc să cunoască o reducere, a crescut alarmant (de la 3,1 în anul 1986 la 7,3 în anul 2010). Având în vedere aceste aspecte, România este statul membru al Uniunii Europene cu cea mai mare incidență a patologiei carioase, ocupând ultimul loc în cadrul UE, p^-acestrrltiffl'loc'fimd, până anul

Bulgaria.


Un studiu național, efectuat în anul 2013, pe un lot de-studiu orașe din țara noastră (București, Iași, Cluj, Timișoara, Craiova, drept scop evaluarea stării de sănătate orală a copiilor a evidennaLla copiii cu varstb ani o prevalenta a leziunilor carioase pe dinții temporari cu o valoare crescută, respectiv de 75,3%, iar pentru dinții definitivi cu o valoare de 39%. Același studiu arata ca, indicele def-t (dinți afectați prin carie, obturatii si dinți extrasi datorita cariilor în dentiția temporară) este, in medie, de 3,38, dintre care 2,83 dinți sunt afectați de procese carioase, 0,15 dinți extrasi si 0,42 dinți sunt obturați iar la varsta de 12 ani valoarea indicelui DMFT= 1,88 este crescută comparativ cu alte țari europene (Anglia DMFT= 0,7 in 2009, Belgia DMFT=0,9 în 2010, și Elveția DMFT=0,82 in 2009).

Rezultatele acestui studiu de evaluare a sănătății orale considerăm a fi deosebit de concludente, dat fiind faptul că se raportează la copii din 7 orașe dezvoltate ale României, ceea ce ne conduce la ideea că în mediul rural sau zonele defavorizate situația este cu mult mai gravă. Aceasta constituie un argument în plus pentru abordarea cu maximă responsabilitate a problematicii carioase din țara noastră de către toți factorii responsabili. Totodată, aceste cifre se proiectează la mare distanță de Directivele și Recomandările OMS, formulate în cadrul programului „Sănătate pentru toți în secolul XXI”, program care, bazându-se pe politici responsabile de sănătate orală, preconizează pentru anul 2020 ca 90% din dinții copiilor să fie îndemni de carie la vârsta de 6 ani, la 12 ani indicele DMFT să nu depășească valoarea 2, iar la 18-20 de ani 75% dintre subiecți să nu prezinte carii și afectări parodontale. Și aceasta deoarece azi în lume 2 boli îngrijorează prin prognostic (cancerul și infarctul miocardic) și 2 boli îngrijorează prin frecvență: caria dentară și parodontopatiile (ambele în sfera de activitate ale medicinei dentare).


precoce

adolescenței. Pentru popul Europei suferă $j£\oli pai/6do■"(. iii;


• •••    • • • .

• • I

• •• : « • •••

'•>••••!*

ROMÂNIA

1918-20181 sărbătorim împreuna    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure: C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203036X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59/02131010 69 Email: contactfgjassmb.ro


acesteia (mobilitate dentară crescută, pierderea dinților), iar pentru grupa 60-65 ani proporția subiecților cu afectare parodontală severă este de 70-85%. Starea de sănătate parodontală suferă un declin datorită creșterii duratei de viață a indivizilor și creșterii frecvenței diabetului.

In contextul acestei patologii, un aspect cu o importanță majoră îl reprezintă starea de igienă orală a copiilor din Romania: la vârsta de 12 ani, când copilul trebuie să-și fi însușit metodele de igienă orală, același studiu național realizat în 2013 a pus în evidență faptul că 92% dintre elevi prezintă depozite de placă microbiană dentară, iar 22,09% dintre elevi au

simptome parodontale (prezența tartrului, pungi parodontale, mobilitate dentară)

! CONFOi’M CU OPJGiNALUL

Cunoașterea patologiei orale și intervenția terapeutică; adecvată, cu preȘăcwf&-^sea» profilactico-preventivă, presupune o adresabilitate corespunzătoare către serviciile stomatologice. Per ansamblu, europenii vizitează un medic stomatolog raportările statistice, 57% dintre pacienți au consultat un medic stomatolog cin an în urmă, doar 9% au mers la un medic stomatolog cu mai mult de 5 ani în urmă și consultat niciodată un medic stomatolog. Concluziv, europenii vizitează medicul denti^uuRo^j medie, de două ori pe an; majoritatea (50%) pentru un control de rutină sau tratament de igienizare, o treime pentru un tratament de rutină și doar o cincime pentru tratament de urgență. Pentru România, motivele ultimei vizite la medicul stomatolog au fost tratamentul de urgență (40%), tratamentul de rutină (31%) și dispensarizare sau tratamentele de igienizare profesională (27%). De remarcat faptul că, în unele țări, este obligatorie vizita la medicul stomatolog o dată pe an sau chiar la fiecare șase luni pentru depistarea sau tratamentul precoce al bolilor cavității orale, reducându-se astfel povara finaciară a societății.

Din această perspectivă, adolescenții și tinerii adulți ar trebui să fie educați în a conștientiza riscul apariției gingivitei și îmbolnăvirii parodontale. Pentru a preveni îmbolnăvirea parodontală, ar trebui să se adreseze medicului stomatolog periodic pentru igienizare profesională, pentru informații privind tehnica adecvată de periaj și folosirea altor produse auxiliare de igienizare, specifice vârstei, pentru depistarea semnelor precoce ale bolii parodontale.

Definite ca abateri de la cursul evolutiv normal al aparatului dento-maxilar, determinate de o serie de factori etiopatogenici, generali și locali, anomaliile dento-maxilare reprezintă o importantă și reală problemă de sănătate oro-dentarâ, a treia ca frecvență în rândul afecțiunilor orale (Tak M. și colab., Prevalence of malocclusion and orthodontic treatment needs among 12-15 years old school children of Udaipur, India, European Journal of Dentistry, 2013).


Anomaliile dento-maxilare influențează negativ toate funcțiile aparatului dento-maxilar (masticația, deglutiția, fonația, fizionomia) și, netratate, pot contribui încă din-^dtpîBfle la instalarea unor complicații pafoddntdle7țșMa afectarea articulațiilor

(Mtaya M și colab., Prevaleze


'hi< iWen, 5
Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure! C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59 Z 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

European Journal of Qrthodontics, 2009). Afectarea aspectului fizionomie se răsfrânge asupra

calității vieții mai ales în rândul adolescenților și a adulților tineri, aflați în plin proces de integrare socială și de căutare a unor oportunități profesionale.

Studiile de specialitate raportează o prevalentă în creștere a anomaliilor dento-maxilare, în Europa ea variind între 37 - 47%: 47% în Finlanda, 43% în Germania, 45% în Danemarca, 37% în Norvegia (Trifan V, Aspecte epidemiologice și medico-sociale a anomaliilor dentomaxilare, Medicina Stomatologică, 2014). Pentru România, Studiul de evaluare a sănătății orale, realizat în perioada aprilie - mai 2013, pe un lot de 6786 de elevi (6-13 ani), în cadrul proiectului “Zâmbește România” în 7 orașe mari al țării noastre: București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța, Craiova, Oradea, a concluzionat că 56% dintre elevii consultați necesită tratament ortodontic (23,5% au un necesar de tratament ortodontic crescut și foarte crescut iar 32,5% au un necesar de tratament ortodontic mediu). Comparativ pe orașele incluse în studiu, în București locuiesc cei mai mulți elevi cu necesitate mare de tratament ortodontic, urmați de cei din Constanța.    î~


! COM-QRÎ4 CU ORIGINALUL

Având în vedere frecvența relativ mare a anomaliilor_dento-paaxîlafe populației infantile și faptul că prezența lor constituie un obstacol semnificații în calele N LV' < integrării sociale a pacienților, acestea sunt considerate în prezent probleme de săn^fe'1' publică, pentru a căror terapie sunt necesare programe sanitare dedicate (Kenealy P. și cc An evaluation of the psychological and social effects of malocclusion: some implicationâ dental policy making, Social Science and Medicine, 1989).


Intervenția ortodonticâ, are deci un impact major atât asupra aparatului dento-maxilar, cât și asupra sănătății generale fizice și psihice, esteticii și bunăstării mentale a unei persoane. Eficacitatea tratamentului ortodontic este cu atât mai mare, cu cât acesta debutează în perioada de creștere și dezvoltare a organismului (în medie 6-16 ani, cu variații individuale), terapia ortodonticâ precoce beneficiind astfel de un răspuns mai favorabil al țesuturilor aparatului dento-maxilar și de surprinderea anomaliei dento-maxilare într-un stadiu evolutiv incipient.

Ținând seama de toate aceste aspecte/argumente ce, într-o foarte scurtă sinteză, se concretizează prin faptul că prevalența și gravitatea patologiei orale sunt mult crescute în Romania comparativ cu celelalte țări din Europa, afectând cu precădere copiii, cu implicații majore (somatice, psihice și sociale) pe termen scurt, mediu și lung asupra dezvoltării armonioase a aparatului dento-maxilar ca și a întregului organism al copilului, adolescentului și viitorului adult, raportat la consecințele pe care le poate avea aceasta asupra întregului organism, consecințe care pot duce la reducerea semnificativă a calității vietiipersoanei.


precum și de impactul economic majoral acoperirii cheltuielilor necesațe( T._, stomatologice sau al bolilor ce ad^râțtt eâuz^patologia stomatologică, atât/-1


individ/familie, cât și la niygjul


prezentul REGULAME


Rumainia


Art. 1 Justificarea proiectului


Stimularea și dirijarea dezvoltării aparatului dento-maxi lar<wterceptar<£a. abaterilor de

la normal dar și tratarea anomaliile dento-maxilare se realizează, în principal, prin intermediul

aparatelor ortodontice. Aceste construcții speciale, datorită proprietăților materialelor din care

sunt alcătuite și modului particular de alcătuire, aplicate la nivelul aparatului dento-maxilar potpreveni apariția sau pot să corecteze anomaliile dento-maxilare.

Acțiunea aparatelor ortodontice ce constă, în general, în modificarea echilibrului forțelor dento-faciale, fie prin intermediul unor forțe artificiale fie prin favorizarea unor forțe naturale, proprii elementelor componente ale aparatului dento-maxilar. Forțele ortodontice își exercită acțuinea la nivelul unor dinți izolați, la nivelul arcadelor dentare, ale procesului alveolar sau chiar la nivelul articulației temporo-mandibulare.

Eficiența terapiei anomaliilor dento-maxilare cu ajutorul aparatelor ortodontice se poate rezuma la câteva aspecte deosebit de importante

-    modificarea structurilor aparatului dento-maxilar sub acțiunea forțelor ortodontice;

-    influențe stimulatorii determinate de prezența aparatului în cavitatea orală;

-    modificări la distanță și influențe generale somatic și chiar psihice.

Tratamentul ortodontic cu ajutorul aparatelor ortodontice are ca beneficii directe:

-    asigurarea stării de sănătate a aparatului dento-maxilar;

-    corectarea dezechilibrelor ocluzo-articulare;

-    asigurarea funcțiilor aparatului dento-maxilar (masticație, fonație, fizionomică);

-    prevenirea apariției cariilor și a bolii parodontale;

-    reducerea costurilor ocazionate de tratamentele curative ulterioare.

Tratamentul ortodontic cu ajutorul aparatelor ortodontice este însă un tratament de lungă durată ce depinde de o multitudine de factori între care se regăsesc procesele de creștere și dezvoltare, vârsta pacientului, anomalia și particularitățile ei, mecanismele etiopatogenice, variabilitatea reactivității individuale și nu în ultimul rând de complianța pacientului (conștiinciozitate în purtarea aparatului ortodontic, conform indicațiilor medicale, și pentru controale periodice)

Art. 2 Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București, denumită în continuare A.S.S.M.B.

în baza Hotărârii Consiliului General al Municipiului București, privind derularea proiectului prin Spitalul Clinic de Chirurgie Qro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”,

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va încheia un contract de prestări

Strada Sf. Ecaterîna,Nr. 3 Sector 4, Bucure; C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59 / 02131010 69 Email: contact@assml>.ro

Art. 3 Bugetul proiectului: 199.943,83 euro, respectiv 925.500 RON echivalent în lei la curs

BNR din data de 29.05.2018,1 Euro = 4.6288 RON.

Art. 4 Obiectivul proiectului îl reprezintă prevenirea afecțiunilor dentare pentru menținerea unui organism sănătos printr-o soluție de tratament minim invazivă care corectează probleme dentare deseori ireversibile, dar care pot fi tratate ortodontic cu rezultate spectaculoase.

Art. 5 Beneficiarii proiectului vor fi elevii din municipiul București cu vârsta cuprinsă între 7 și 16 ani.

Art. 6 Durata Proiectului. Perioada de derulare va fi 17 septembrie 201&_^ 17 septembrie 2019 în cabinetele stomatologice școlare de pe raza Municipiului București


Art. 7 Criterii de eligibilitate:

•    Elevi cu vârsta între 7-16 ani;

•    Domiciliul stabil sau viza de reședință în Municipiul București';

•    Consimțământ/acord al tutorelui sau reprezentantului legal al copiluli, aplicarea unui aparat ortodontic.

•    Recomandarea medicală privind necesitatea aplicării unui aparat ortodontic -Document tip eliberat de un medic specialist/primar în specializarea Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială din cadrul Ambulatoriului de Specialitate (Compartimentul de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, str. Eforie, nr. 4-6), al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facialâ ”Prof. Dr. Dan Theodorescu

Art. 8 Procedura privind includerea elevilor în proiect:

Tutorele sau reprezentantul legal al elevului va depune la sediul A.S.S.M.B. un dosar care va cuprinde:

•    Cerere tip;

•    Acordul părintelui pentru fotografierea dințișorilor copilului înainte și după acordarea sprijinului financiar pentru aplicarea aparatului dentar;

•    Certificat de naștere - copie ;

Documente de identitate ale tutorelui sau reprezentantului legal al copilului - copie;

Consimțământ/acord al tutorelui sau reprezentantului legal al copilului privind aplicarea unui aparat ortodontic.

Document tip eliberat d^> uhl rritedjpxspecialist/primar în specializarea Ortp^țîgțî^și


Ortopedie Dento-Faciâlărd Ortodonție și ^Ortopedie


bulatoriului de Specialitate    ______

'^xsjtr. Eforie, nr. 4-6), al SpitaluI^Cl^^:

f*1 w

\ ț A.S.SJVlfe\i \ A. DIRECTOR


''^λAgS!S-
Strada SC. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure* C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 0213101059/ 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

____Chirurgie Qro-maxilo-facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”. cu recomandarea medicală

privind necesitatea aplicării unui aparat ortodontic, prescris in baza unui bilet de trimitere - document eliberat de cabinetul de medicina dentara din cadrul unităților de invatamant școlar (cabinet stomatologic).

Sprijinul financiar acordat prin proiect este de 750 RON pentru aplicarea unui aparat

ortodontic (arcada superioara) si/sau unui aparat ortodontic (arcada inferioara) per

beneficiar.

In situația in care un beneficair are indicație pentru ambele arcade ( superioara si

inferioara), acestuia i se vor deconta ambele arcade aplicate ( 1 buc 750 RON /2 buc 1500

RON).

Aplicarea aparatelor ortodontice se poate efectua intr-o singura etapa sau succesiv, la

recomandarea medicului specialist/primar în specializarea Ortodontie și Ortopedie

Dento-Facială.

în vederea implementării proiectului se va desemna printr-o Decizie a Directorului General al ASSMB o Unitate de Implementare a Proiectului (denumită în continuare UIP) având în componență:


•    Coordonator de proiect;

•    Jurist;

•    Responsabil financiar;

•    Responsabil controlul financiar preventiv;

•    Responsabil date cu caracter personal;

•    Inspector administrativ;

•    Secretar proiect.

Dosarul se va înregistra în registrul special dedicat proiectului fiind ulterior transmis UIP în vederea verificării eligibilității.

UIP va efectua verificarea conținutului dosarului și le va aproba pe cele care întrunesc condițiile de eligibilitate impuse prin prezentul regulament.

In urma verificării, se va țnțgcM becijZiR de Aprobare/Respingere a dosarului, în două

exemplare.
f sa.....

*» /O


.    3>.    o, z

\^£IR£CTOR


ROMANIA

1918 2018 | SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure! C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59/ 02131010 69 Email: contact@assmb.ro

Aceasta va fi înregistrată în Registrul de evidență al deciziilor. Un exemplar al deciziei, _îrL original, va fi înaintat solicitanților, sub semnătura de primire.

UIP va transmite Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” un centralizator cu dosarele aprobate.

Cu decizia de aprobare pentru includerea în proiect, solicitantul se va prezenta la Ambulatoriului de Specialitate (Compartimentul de Ortodonție și Ortopedie Dento-Facială, str. Eforie, nr. 4-6), al Spitalului Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu”, pentru programare și aplicarea aparatului ortodontic.

Art. 9 Procedura privind decontarea

După efectuarea procedurii de aplicare a aparatului ortodontic Spitalul Clinic de Chirurgie Oro-Maxilo-Facială ”Prof. Dr. Dan Theodorescu” va transmite, în baza contractului de prestări servicii încheiat în cadrul proiectului cu A.S.S.M.B, factura/pacient în vederea decontării. Factura/pacient trebuie să cuprindă următoarele elemente de identificare:

Nume/prenume tutore sau reprezentant legal pentru minorul Numărul si data deciziei de includere în proiect


Suma de plată    >

î

Defalcarea serviciilor medicale efectuate

Unitatea de implementare a proiectului, constituita prin decizia Directorului A.S.S.M.B., va verifica realitatea, regularitatea si legalitatea documentelor privind decont^. factura fiscala/beneficiar si va da vizele de CFP si bun de plata


După verificarea legalității regularității și legalității facturii, A.S.S.M.B. se obligă ca în termen de 30 de zile sa efectueze plata.

In situația in care se constata neclarități sau documentul este neconform, se solicita clarificări in scris, termenul de plata se prelungește cu perioada de transmitere si primire a clarificărilor.

Art. 10 Promovare si publicitate

Vizibilitatea proiectului va fi asigurată prin distribuirea de flyere în cabinetele medicale și prin amplasarea de afișe în incinta sediilor unităților de învățământ de pe raza Municipiului București.


v? v-- • • '• •. . • • •

ROMÂNIA


ASSMi9ia-2oi8isARaATORiMîmpreuna    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

Art. 11 Asigurarea transparenței_


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bucure* C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fas: 02131010 59/02131010 69 Email: contact@assmb.ro


în vederea asigurării transparenței A.S.S.M.B. va publica lunar pe site-ul www.assmb.ro și la sediul instituției rezultatele proiectului:


1.

2.

3.

4.

5.


Numărul dosarelor depuse;

Numărul dosarelor aprobate;

Numărul dosarelor incluse în lista de așteptare;

Numărul dosarelor neaprobate;

Nunjă^^^pfe^pduri de aplicare a aparatelor dentare efectuate.Jr. Vasile


Director General Adjunct Medical Dr. Turkes ABLACHIMEc. Oana.SIVACHE
Veronica iSÎRBU Inspector âKecialitate
/a


ANEXA 1

CERERE DE INCLUDERE ÎN PROIECTUL

„CONSULTAȚII STOMATOLOGICE ȘI APLICARE DE APARATE ORTODONTICE PENTRU ELEVII DIN MUNICIPIUL BUCUREȘTI”

9


cod numeric personal_,

eliberat de_, la data de_.

în calitate de părinte/ reprezentant legal pentru

Solicit ca minorul pe care îl reprezint să fie inclus în proiectul denumit „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București” în vederea aplicării unui aparat ortodontic.

Data:_ ---
domiciliat/ă în București, str.

5    ”

nr._, sc_, ap _


, sector


posesor(a) al/a C.I. seria

cod numeric personal_

eliberat de


, telefon , nr


_, la data de


în calitate de părinte/ reprezentant legal pentru

Declar pe propria răspundere că îmi exprim acordul cu privire la includerea în proiectul "Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodonticepentru elevii din Municipiul București" a minorului pe care îl reprezint.

Pe propria răspundere, mai declar următoarele:

-    datele de mai sus sunt corecte și complete;

-    am citit Regulamentul de Participare publicat pe site-ul www.assmb.ro. Sunt de acord cu acesta și îl voi respecta în totalitate, atât eu cât și minorul pe care îl reprezint.

Data:_


ANEXA 3

Cabinetul de Medicină Dentară din Unitatea de învățământ:

»


Prin prezenta vă aducem la cunoștință că:

Minorul(a) /elevul(a)_

Identifîcat(a) cu CNP_

necesită montarea unui aparat ortodontic.

Se eliberează prezenta indicație medicală pentru ca minorul(a)/elevul(a) să fie inclus(a) în proiectul „Consultații stomatologice și aplicare de aparate ortodontice pentru elevii din Municipiul București”.

Reprezentant legal: