Hotărârea nr. 306/2018

HOTARAREnr. 306 din 2018-06-14 PRIVIND APROBAREA PROIECTULUI "TEHNOLOGIE REVOLUTIONARA DE ELIMINARE A INFECTIILOR NOSOCOMIALE DIN SPITALE CU AJUTORUL ROBOTILOR" SI APROBAREA REGULAMENTULUI PRIVIND IMPLEMENTAREA PROIECTULUIConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General ai Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe nr. 100/18.07.2017 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 243/19.07.2017 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Având în vedere Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 46/30.06.2017 pentru modificarea și completarea Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 8/2009 privind acordarea voucherelor de vacanță și Legea nr. 153/28.06.2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice;

In conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă rectificarea Bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2017, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) Primarul General, prin aparatul său de specialitate, precum și instituțiile nominalizate în anexa la prezenta hotărâre vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri, incluzându-le în bugetul propriu al municipiului București pe anul 2017.

(2) După clarificarea fiecărei instituții beneficiare cu trezoreria de care aparține, Primarul General va aproba prin virare de credite bugetare, inclusiv la articolele aprobate în buget cu sumă zero, alocările corespunzătoare de drepturi de personal, inclusiv alocările pentru acoperirea costurilor legale adiacente acestor drepturi.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului Bucureștidin data de 19.07.2017.

București, 19 Nr. 306SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir

Bd. Regina Elisabeta nr.47, sector 5, București, România; tel.: +4021305 55 00: www.bucuresti-Drimaria.ro

\n

Anexa 1••••


ASSM'•••’

191S-2O181 sărbătorim împreuna    Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București

DIRECȚIA PROGRAME Șl PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII

—Email: contact@n9gmb.ro-

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ADMINISTRAȚIA SPITALELOR

Șl SERVICIILOR MEDICAL^BUCI^

REGULAMENT

•    •    i •    i    t    ii .    •    t    i • n rr î . _ î _    • _    ...___

Nr. INTRARE / IEȘIRE________Âx.ddQ’fy

Ziua    Luna    .....An .s£.^S..|infecțiilor nosocomiale din spitale cu aju

Având în vedere:

H.C.G.M.B nr. 340 din data de 30.08.2017 privind Campania pentru identificdr^^^prPiecte de interes local inițiate de cetățeni sub titulatura "Propune pentru București!”, în cadrul căreia a fost votată propunerea de proiect cu fișa nr. 119 “Tehnologie revoluționara de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul roboților” care prevede implementarea unor măsuri care să încurajeze eliminarea infecțiilor nosocomiale din spitale, eliminarea dependenței de observațiile manuale, creșterea conformității cu procedurile on-line de control al infecțiilor nosocomiale și raportarea corectă și în timp util a infecțiior nosocomiale, cu scopul de a salva vieți si bani, transmisă către Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București pentru implementare, se întocmește prezentul Regulament.

Art.l Justificare Proiect


Având în vedere efortul Primăriei Municipiului București de creștere a calității serviciilor medicale, în deplină concordanță cu normele tehnice prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr. 261/2007 privind curățenia și dezinfecția în unitățile sanitare, Ordinul nr. 840/2007 al Ministerului Sănătății Publice pentru modificarea și completarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția si sterilizarea în unitățile sanitare, Ordinul nr.713/2004 al Ministrului Sănătății și Familiei privind aprobarea normelor de autorizare a unităților sanitare cu paturi, proiectul urmărește realizarea cât mai eficientă a dezinfecției spațiilor din spitale - saloane, săli de tratament, blocuri operatorii și de naștere, coridoare, grupuri sanitare, băi si wc-uri, urinare, ploști, scuipătoare, tăvițe renale, ustensile complexe - si a materialului de curățenie folosit în spital.

O primă provocare în această activitate este punerea în aplicare a unui program de prevenire a infecțiilor nosocomiale, care include cel mai avansat sistem de dezinfecție cu ultraviolete cu xenon, și astfel se reduce dramatic incidența infecțiilor nosocomiale si a infecțiilor Clostridium

difficile în domeniul asistentei medicale-dobandite, fără erori umane sau rezistența la substanțe chimice.

După tragedia de la clubul Colectiv, Ministerul Sănătății, Institutul Natio0^^-§ănătate


Publică (INSP) și Direcția de Sănățgțe=Rubfică București (DSPB) au evaluat cara,^ c&ntrâl ^jinfecțiilor nosocomiale și dey^Ț1


proceduri privind screeningnf *iz^. colonizati/infectați cu bacterii m
pacienților cu patologii i i-Hcjusiv modul de utilizare al anS&otii

*


âîi'unor <g.    •.

Sili saJfțe


w-


ROMAN IA

1918-20181 SĂRBĂTORIM ÎMPREUNĂ


ASSMB

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București


Strada St Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Bncarești C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 59/ 02131010 69 Email: contact@assmb.ro


DIRECȚIA PROGRAME Șl PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII

Persoanele în vârstă și persoanele care au alte boli sau necesită utilizarea prelungită a


antibioticelor au un risc mai mare de a dobândi această boală.


în 1974, doar 2% din toate infecțiile spitalicești au fost cu Staphylococcus aureus, în 2003 peste 60% din infecțiile spitalicești au fost cu Staphylococcus aureus^iar asfazi-cazuri noi pe an, la un cost mediu suplimentar de 15,00042^(O?M£iÂ^GINALUL în spitale, din cauza bolilor cronice, intervențiilor chirurgicale,'trăîi


altor motive, aceste persoane au un sistem imunitar slăbit, sunt predispuse negativi, Acinetobacter baumannii, Psudomonas aeruginosa, Klebsiella pneumoniae, care pneumonie, meningită, infecții osoase și infecții gastro-intestinale, inclusiv la contaming enterococi rezistenți la Vancomicină, care poate supraviețui pe un blat de la 5 până la 7 zile.

Din aceasta cauză, în saloanele de spital enterococii rezistenți la Vancomicină rezistă un timp îndelungat. Un studiu recent a constatat că in saloanele infestate cu enterococi rezistenți la Vancomicină, 94% din pacienti au fost testati pozitiv pentru contaminare înainte de curățare și 71% testați pozitiv după curățare, cu alte cuvinte, curățarea manuală nu a reușit să elimine în mod eficient enterococii rezistenți la Vancomicină.

în cazul în care un nou pacient vine într-una din aceste camere contaminate cu enterococi rezistenți la Vancomicină, probabilitatea acestuia de a se infesta este de 40%.

în prezent un număr tot mai mare de organizații de asistență medicală se îndreaptă spre tehnologii noi, inovative și revoluționare pentru a completa protocoalele de curățare standard.

Art. 2 Organizatorul Proiectului este Municipiul București prin Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București.

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale din București (A.S.S.M.B) este serviciu public organizat ca instituție publică de interes local al Municipiului București, finanțat din bugetul Municipiului București, înființată prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București (H.C.G.M.B) nr. 378/09.12.2008, care are în administrare unități sanitare publice și unități de asistență medico-socială de interes local transferate de la Ministerul Sănătății în baza prevederilor O.U.G nr. 162/2008.

Art. 3 Obiectivul proiectului reprezintă eliminarea infecțiilor nosocomiale din spitale cu ajutorul unei tehnologii revoluționare - roboți - în deplina concordanță cu normele tehnice prevăzute de Ordinul Ministrului Sănătății nr.261/2007 privind curățenia și dezinsecția în unitățile sanitare, Ordinul nr.840/2007 al Ministerului Sănătății Publice pentru modificarea și completarea normelor tehnice privind curățarea, dezinfecția și sterilizarea în unitățile sanitare, Ordinul nr.713/2004 al Ministrului Sănătății și Familiei privind aprobarea normelor de autorizare a unităților sanitare cu paturi.Infecțioase și Tropicale ”Dr. VictorT    iti.

Art. 5 Durata Proiectului ProrectuKs<feAâS

©O ASSM


Strada Sf. Ecaterina,Nr. 3 Sector 4, Btfcureștl C.U.I 25502860 CONT: R066TREZ24A665050203030X Trezoreria Municipiului București Tel/Fax: 02131010 50/ 021 310 10 69 Email: contact@assmb.ro


ROMANIA L ," L B

ni s-zoi ai sărbătorim împreuna Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București DIRECȚIA PROGRAME Șl PROMOVARE A SĂNĂTĂȚII Art.6 Procedura de implementare a proiectului

Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București va achiziționa tehnologia avansată de eliminare a infecțiilor nosocomiale din spitale, printr-o procedură de achiziție publică, respectând legislația în vigoare.

La sfârșitul proiectului, Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale ”Dr. Victor Babeș” București va prezenta un raport detaliat privind eficiența utiljzării^acestei. tehnologii avansate de eliminare a infecțiilor nosocomiale în cadrul spitalului.

CONFORM CU ORIGINALUL

!

Art. 7 Publicitate și promovare    ____________

Promovarea și publicitatea proiectului vor fi asigurate prin:

Flyere si broșuri;

Site-ul www.assmb.ro*Materialele publicitare trebuie să aibă în conținut în mod obligatoriu Antetul Primăriei Municipiului București, Antetul ASSMB, Antetul Unității sanitare unde se implementează proiectul si Logoul Proiectului.

**Conținutul materialelor publicitare trebuie în mod obligatoriu să fie vizat de ASSMB.

Art. 8 Transparența

în vederea asigurării transparenței ASSMB va publica pe site-ul instituției www.assmb.ro lunar stadiul implementării proiectului.

Director General/©


Ec. Daniela BLÎNI


fyv/Kiav *Director General Adjunct Medical Dr. Turkes ABLACHIM


Ec. Oana SflVACHE
VeronicijSIRBU Inspector Specialitate