Hotărârea nr. 305/2018

HOTARAREnr. 305 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 SA HOTARASCA CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/COOPERAREA CU FUNDATIA "VIATA SI LUMINA", IN VEDEREA DERULARII PROIECTULUI "CENTRUL DE PLASAMENT VIATA SI LUMINA


privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația "Viață și Lumină", în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 669/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 25/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 321/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Fundația "Viață și Lumină", în vederea derulării proiectului "Centrul de Plasament Viață și Lumină".

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de speciafitate al Primarului Municipiului București, Consiliul Local Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

Această hotărâre a fost adoptată in ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018


PREȘE    : ȘEDINȚĂ


Mar    jo Culea

2018B-dul Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013, sector 5 București, România; tel.; 021305 55 00; www.pmb.ro