Hotărârea nr. 304/2018

HOTARAREnr. 304 din 2018-05-17 PRIVIND IMPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/ COOPERAREA CU FUNDATIA UMANITARA HEALTH AID ROMINIA, IN VEDEREA DERULARII PARTENERIATUIUI "INGRIJIRE DE TIP FAMILIAL A COPIILOR SI TINERILOR PROTEJATI PRIN MASURA DE PLASAMENT A CPC SECTOR 1 LA FUNDATIA HEALTH AID ROMINIA"


H 0 T Ă R Ă R E

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea /cooperarea cu Fundația Umanitară Health Aid România, în vederea derulării parteneriatului "îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați

prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundația Health AID România”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 666/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 24/15.05.2018, raportul Comisiei sănătate și protecție socială nr. 29/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 21/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 320/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), ari. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit. q), alin. (3), din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire

la asocierea/cooperarea

cu Fundația Umanitară Health Aid România, în v.

rea

&

B-dul Regina Elisabeta nr. 47, cod poșf

al 05(90 13. sector 5 Bucurebtî. România; tel.: 021 305 55 00, www pmb ro

derulării parteneriatului "îngrijire de tip familial a copiilor și tinerilor protejați prin măsura de plasament a CPC Sector 1 la Fundația Health AID România”.

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București, Consiliul Local Sector 1 și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,
București, 19.04.2018 Nr. 304


B-du! Regina Elisabeta nr. 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România; tel.. 021 305 55 00: www.pmb.ro

Pag 2