Hotărârea nr. 303/2018

HOTARAREnr. 303 din 2018-05-17 PRIVIND IRNPUTERNICIREA EXPRESA A CONSILIULUI LOCAL AL SECTORULUI 1 DE A HOTARI CU PRIVIRE LA ASOCIEREA/ COOPERAREA CU ASOCIATIA SOS SATELE COPIILOR, IN VEDEREA DERULARII PROGRAMULUI "SOS SATUL COPIILOR BUCURESTI - SOS COMUNITATI DE TINERI"Consiliul General al NkinieipiukifTsWffreșt!


ROMÂNIA


HOTĂRÂRE

privind împuternicirea expresă a Consiliului Local al Sectorului 1 de a hotărî cu privire la asocierea /cooperarea cu Asociația SOS Satele Copiilor, în vederea derulării programului "SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București nr. 668/10.05.2018;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice nr. 23/15.05.2018, raportul Comisiei învățământ, tineret, sport și educație civică nr. 20/15.05.2018 și raportul Comisiei juridice și de disciplină nr. 319/16.05.2018 din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii asistenței sociale nr. 292/2011, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 448/2006 privind protecția și promovarea drepturilor persoanelor cu handicap, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 217/2003 pentru prevenirea și combaterea violenței în familie, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 272/2004 privind protecția și promovarea drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare,

-    Ordonanței Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociații și fundații, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 797/2017 privind aprobarea regulamentelor - cadru de organizare și funcționare ale serviciilor publice de asistență socială și a structurii orientative de personal;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a), art. 45 alin. (2) și art. 81 alin. (2) lit q), alin. (3). din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se împuternicește Consiliul Local al Sectorului 1 să hotărască cu privire la asocierea/cooperarea cu Asociația SOS Satele Copiilor, în vederea derulării programului "SOS Satul Copiilor București - SOS comunități de tineri”. ( // L

Art.2 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului București, Consiliul Local Sector 1 si Direcția Generală de Asistentă Socială si

j r    r    ’    i    i

Protecția Copilului Sector 1 vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 17.05.2018.

PREȘEDINTEpȘ ȘEDINȚĂ. Marian Or țCulea
SECRETA FVGENERAL AL MUNICIPJJjj^/l BUCUREȘTI,

Georgiana Zamfir


București, 17.05.2018 Nr. 303


B-dul Regina Elisabeta nr 47. cod poștal 050013. sector 5 București. România: tel 021 305 55 00 www pmb ro

Pag 2