Hotărârea nr. 96/2014

HOTARAREnr. 96 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU STR. CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL NR. 39, SECTOR 1 SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE ABROGA PRIN HCGMB NR. 244/2014


HOTĂRÂRE

zurivlndrap-refearea documentației de-urbanism P'ian Urbanistic de Detaliu Str. Constantin Daniel Rosenthai nr. 39, sector 1

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea feriterraiuirairavizulTCbmișiBiȚuridice: și. de disciplină din cadru! Consiliului General -aiTvlri n ic i p i u I u i B u cureși i;

Ținând cont- de raportul informării-și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis: Jb Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea- planurifeț de amenajare a teritoriului șl=de urbanism: și-prevederile Hotărârii Consiliului General aLMunicipiului București nr.136/2012.

Văzând'documentele emise-dee-

-Primăria Municipiului București:. certificat de- urbanism nc 1481/1107855/25710.2012;

-Primăria Municipiului București - Direcția Ge-neraiă- Dezvoltare Urbană: aviz preliminar nr. 5/15.05.2013;

-Ministerul- Culturii - Direcția pentru' Cultura a'Municipiului București: aviz nr.

793/Z/07.08.2013;

-Ministerul Dezvoltării Regienaie- și-Adm riisiratlel Publice - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură: adr.rs.a-nr. TL.103/DGDR 1/01.10.2013; -Agenția -^peotru~Protecția Mediului București: deuzia etapei de încadrare -nr. 24/14117/26.08.2013;

-    S.C. Apa-Nova-București S.'Auavfenr. 9-1-302206/17.06.2013;

-S.C. Enel Distribuție Muntenia S.A.: -avizurie amplasament favorabil nr. 866-2-4840/04.06.2013;

-    Distrigaz’-S-udHRețeier_G'D.F SeEZ - Direcția Regională de Distribuție București: aviz nr. 258D3/TT705/2013;

-S.C. Romieiecom-SoM.: aviz condiționat nr. T00/05/03/01/91444/12.062013;

-    Corni sl.a-de-c.oord oua re a P.M’.B. - aviz nr. 1170555/05.07.2013;

-Comisia tehnieăufemicculaiieracord de principju. nm 11-62735/6664/18.06-2013? în conformitate cu prevederile.:.

-    Legii nr. 50/1991 privind a utotizaree-.executării. lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii, ne 350/2001 privind amenajajea-teriteiriului-și urbanismul, cu modificările

și-ecmpietările ulterioare;    j    |


-    Hotărârii Consiliului Generai ai Municipiului București nr, 269/21.12.2000 privind aprobarea Pianului Urbanistic Generai, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 279/2000 privind aprobarea unor planuri urbanistice zonale, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu. modificărsle-și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 ,-privind administrația publică iocaîă-repuhlicată, cu modificările și completările ulterioare.

GGNC1L1UDSENERKEAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.l -Se aprobă Plan Urbanistic de Detaliu „Str. Constantin Daniel Rosenthal nr. 39, sector 1”, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef (CTATU -PMB) nr. 40/16.12.2013 prezentat în anexa nr. 1 și planșa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2.

Art.2^ Prezenta—documentație—are^caracter de reglementare-specifică și nu dă dreptul la constwjre^â^ăi'avob^rrsT-eaiaulorizației de construire.

Art.3 Se abrogă Hoațe -prevederile contrare cuprinse în- proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4-Planul Urbanistic-de Detalia -este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din~eadrul aparatuLuL de .specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire.avprevederiior prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost ..adoptată-îm ședi nța-de îndată a Consiliului General al Municipiului București-din data de 29.04.2014, ora 16.00.


SECRETAR GENERAL AL MUTIICIPIULUI BUCUREȘTI,

București, 29.0472014 Nr. 96 ’Splaiul IndepeîH

:293,-sector 6, București, România tel.: +4021 305-55 C"

ucur-esti-pri

-Paj

\n

Anexa 1^e. ai-f h. /rbb/7b\ ț-ZÂ 3b bb

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI' Direcția Generală Dezvoltare Urban

Direcția Urbanism _..........._......—.........................—,    <

Serviciul Urbanism ;    s
AVIZ ARHITECT SEF NR,/p P.U.D. -STR, CONSTANTIN DANIEL ROSENTHAL NR. 39, SECTOR i, BUCUREȘTI


ELABORATOR:    3.C. DD DESIGN STUDIO-S-.R.L. - arh. ANGELiCA-iQNELATSTAN; RrlhR (B.J?., D, E F6 G6),

BENEFICIAR:    SINDILE HARIA,

SOLICITARE înregistrată la C.I.D.R.C.-P.M.B. cu Nr. 1157825,

SUPRAFAȚA REGLEMENTATA pri-n--RLUO:7Rs3Kg|aîsa.®=a_geTierat P.U.D. în suprafață, de 2137 mp. proprietate privată persoana fizică, conform Certificat de urbanism nr. 1481/ 11.Q78S5/-2-5_10.2012 emis de Primăria ManfeipiEiuii-EtoE-eșii, teren categoria de folosință C.c-(Curi;i Construcții), conform Proces Verbal de Recepție Nr. 201/20T3, eliberat de A.N.C.P.T-O;CrPd,--B.ucuresti,

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Parcela analizată și reglementată prin P.U.D. se află în nordul zonei pericentrale a Municipiuli I București pe teritoriul administrativ al Sectorului 1.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB și Regulamentului Local de Urbanism al Municipiului București aprobate cu HCGMB nr. 269/2000 completată cu HCGMB nr. 324/2010, nr. 241/2011 și nr. 232/2012,.parcela studiată se încadrează în subzons'funcțională L2b - locuințe individuaie și colective mici realizate pe baza unor lotizări urbane anterioare cu P - P+2 niveluri situate în zone protejuie. Conform

1    ' PUZ - Zone construite protejate, parcela studiată este inclusă în Zona protejată nr. 55 - PARCELAREA DOROBANȚI II - parcelare reglementată -

' subzona L2b. Conform planului de reglementări aferent PUZ - Zone Construite Protejate, terenu! este marcat ca făcând parte dintr-un : oațiu verde amenajat, reprezentare care nu corespunde cu încadrarea terenului în categoria de folosință Cc - (Curți Construcții) din Avizul Te mic pentru P.U.D., conform Proces Verbal de Recepție Nr. 201 / 2013, eliberat de A.N.C.P.I. - O.C.P.I. - București. Reglementările urbanistice ale zc rrei au fost modificate ulterior aprobării FFCTSîiviîBvmT-'27932000 PUZ - Zone"Constante-Protejate - Parcelarea Dorobanți II, prin-P-UZ--. uri oare au produs

efecte-urbanistice semnificative.

Irrdfoartorii-u-banistfoi reglementați: POTmax.='40%Ț'CUTmax=2,'5 mpACD/mp; H-max.=13m; Hmi«.10m; peste înălțimea admisă se acceptă realizarea unui singur nivel (3 m),retras la T/5 m rață-de plănui vertical al fațadei. înălțimea noilor construcții-nu va putea .dopași, totodată, cu mai mult de 3 m înălțimea clădirilor existente învecinate; se stomite realizareazmui element arhitectural care.poatetoepăși cu < m înălțimea maximă verticală (13m), desfășurat pe_cel mult o treime din lungîmea-fațadei.

Certificat de urbanism nr. 1481/ 1107855 / 25.10.20T2-em-is de Primăria-MuniciciuluLBucur-ești.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE:


Avizul Avizul Preliminar:

Avizui 'Ministerului -Mediului și Schimbărilor-Ctirnat-ice-

Avizui Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Pubiice: Avizul Minister-ulukCuiturii și Patrimoniului Național:

Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a-TLM.-B-.:

Avizul Comisiei Tehnice de Circulație:

Aviz/Tehnic pentru P.U.D., teremcategoria de folosință Cc - (Curți


Aviz Nr. 5 / 15.05.2013.;

■AvizNr. 24 26.08.2013 ;

-Ades-a-Nr. 76.1.037 DGDR.I / 1.10.2Q.T3' ;

AvszNr-, 793-LZ/07.08/2313;-Aviz Nr. 117-0555 / 05,072013;

AvizJsir. 1162735/13.06 2013;-

rucții),_confo.rm_Pfoces Ve,bâtele Recepție N7. 201 / 2013, eliberat de


A.N.C7E/L-C.C.P.I. - București,

Având în vedere: consultarea, analizarea, expertizarea și fundamentarea tehnică de specialitate a CbmisieLTehnE;e-cie_Urban.ism și Amenajarea Teritoriului - P.M.B.-Nr. 4 / 20.03.2013, asupra reglementărilor urbanistice propuse pentru dezvoltare a-spațiaLdurabilă și urhanistică^a zonei:


SE AVIZEAZĂ PLANUe;URBAN1STIC-D^D-ETALIU

CONFORM PLANULUIIJEREGI EMENTÂRb


FUNCȚIUNE și INDICATORI URBANISTICI: Conform'P-.U.Z.C.P. - Zona.pratejată_nr. 5S- PARCELAREA-DCROBANȚUI.

INDÎCÂTORLURBANISTICI PROPUȘI: P0TmaxT4u%; CUTmax.=2ș5-mp.ACD/.mp; Hrw=:.=16m; RHmax. S+D.S+P+-3.E+4E

RETRAGERI EDIFICABILTÂTĂ’BE LIMITELE DE PROPRIETATE: Conformplan.ului de: eglementări urbanistice,

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor'șirpwriîiLtransve-rs-aL-ai-circuațiilor propuse vor-respecta Norm-le privind-asigurarea numărului minim de locuri de parcare-pentru-noile construcții și amenajări autorizate pe te-itoriurMuTO.dpiuJ.ui.-B.ucu.rești și a-p/ospecteior-necesare unei corecte funcționări a arterelorde-cireul-ație aprobate prin/H.C.GîM.B'. -nr.-S6723D6. Accetul auto se va realiza dirrStrada CC NSTANTIN DANIEL ROSENTHAL.

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 priviRd-am.en.ajaTe.a’teritoriului-ri urbanismulpctfcmodjfieările-și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației dejubanism răspund-pen-tru exactitătea-datefor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse n documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii-prezentului aviz..

Prezentul aviz este eliberat în temeiu-LLegii nr 350/20011 -privind -amenajarea- teritoriului și urbanismui, cu modificările și completările ulterioare, și poate" fi folosit după aprobarea documentației- de'urbanism. După-sprobare, această documentație de urbanism, .modifică' și completează prevederile documentațiilor de urbanisroraproba-teu anterior. Decizia privind-'aprobarea. P.U.D.. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite' prin lege.Prezentul aviz de urbanism-e-ste=svaîabil'numaLcu condiția păs-trăTii~corrfigu-rației eriificabilului reglementat, conform pianului-vizat spre neschimbare,


Șef Serviciul Urbanism, Urb. Ciobanu Oo


ARHITECT SEF.AL MUNiemOWBUIîUREȘTI - '-ARH. GflEQR@HfeRĂJRAȘjGK


r.esciț.glcna Aria


Urb. CoșmjjȚMetescu i zAr


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sectorri, București, ftoraâfiȘțșȚpc Tel: 021.305.55.00 int. 1701    ’ -    >'/    ,-

http7Awwpmb.ro-

/f’zz/SZ/M/G-.Z te * r, ,-7 _ //-


GEL


i

J’ ii
Acces pletdqal

Acces carosabil

BILANȚ- TERITORIAL


S Teren = 2137 mp

P.O.T. = 40%

C.U.T. = 2.5


REGIM DE IMAUffilE

S+DS+P+3E+4ER


<r-,    - c (7 .A>y2P

CtTJODisÎGN STO&t&SRL

CUI 16539347/23,56.2004

ADRESA PROIECTULUI: Str. Pictor DANIEL ROSENTHAL, NR. 39rgECTOR“i, BUCUREȘTI