Hotărârea nr. 9/2014

HOTARAREnr. 9 din 2014-01-30 PRIVIND ADERAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI LA ASOCIATIA MUNICIPIILOR PENTRU DEZVOLTAREA SI PROMOVAREA PRODUSELOR ORGANICE "CITTA DEL' BIO"


HOTĂRÂRE

privind aderarea Municipiului București la Asociația municipiilor

pentru dezvoltarea și promovarea produselor organice „Citta del’ Bio”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Implementare Politici Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare adresa Ministerului Afacerilor Externe nr. H 2-1/165/16.01.2014, adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 4281/30.01.2014 și adresa Ministerului Agriculturii și Dezvoltării Rurale nr. 79174/23.01.2014;

în temeiul prevederilor art. 11 alin. (4), art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. c) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art1 Se aprobă aderarea Municipiului București la Asociația municipiilor pentru dezvoltarea și promovarea produselor organice „Citta del’ Bio” începând cu anul 2014.

Art.2 Se aprobă cuantumul cotizației anuale în sumă de 600 euro,aferent calității de membru cu drepturi depline a Municipiului București ia Asociația municipiilor pentru dezvoltarea și promovarea produselor

organice „Citta del’ Bio” și plata acesteia începând cu anul 2014.

Art.3 Cotele aferente cotizațiilor anuale vor fi incluse în bugetele

anuale ale Municipiului București.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate a! Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2014.


PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂSECRETAR GENERAL


AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ->București, 30.01.2014 Nr. 9

Splaiul independentei 291-2S3, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2