Hotărârea nr. 8/2014

HOTARAREnr. 8 din 2014-01-30 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNURILOR CE FAC OBIECTUL CERTIFICATULUI DE VACANTA SUCCESORALA NR. 25/25.10.2013 SI TRANSMITEREA ACESTORA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR, RESPECTIV A DIRECTIEI GENERALE ECONOMICE-SERVICIUL SUPORT TEHNICO ADMINISTRATIV


onsîliul

Generai

HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al Municipiului București a bunurilor ce fac obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 25/25.10.2013 și transmiterea acestora în administrarea Administrației Fondului Imobiliar, respectiv a Direcției Generale Economice - Serviciul Suport Tehnico Administrativ

Având în vedere expunerea de motive a Primarului generai al municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului Generai ai Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    art. 1.138 din Codul Civil, republicat, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată și de valorificare a bunurilor aparținând instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările

• ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscriu în domeniul privat al Municipiului București bunurile ce fac obiectul Certificatului de moștenitor și de vacanță succesorală nr.

25/25.10.2013 prevăzute în anexele 1 și 2 la prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut în anexa nr. 1.


Art.3 Se transmit în administrarea Direcției Genefăfexg^S'nomice -Serviciu! Suport Tehnico Administrativ bunurile mobile prevăzute în anexa nr. 2.

Art.4 Predarea - primirea bunurilor prevăzute la art. 1 se face pe bază de proces - verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar, respectiv Direcția Generală Economică - Serviciul Suport Tehnico Administrativ.

Arî.5 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General ai Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2014.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Tudor lomaBucurești, 30.01.2014 Nr. 8

Splaiul Independenței 2S1-2S3, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


\n

Anexa 1ANEXA nr. 1
DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL

ce face obiectul Certificatului de moștenitor și de vacanță succesorală nr. 25/25.10.2013Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

Destinație

1

București, Str. Voroneț (fosta

Intr. Arenei) nr. 22, bl. 3, sc.

B, parter, sector 3

Suprafață utilă = 28,41 mp.

Domeniul privat

BUNURILOR MOBILE

ce fac obiectul Certificatului de moștenitor și de vacanță succesorală ni; 25/25.10.2013 ’

1.    sufragerie: 2 fotolii deteriorate, o canapea degradată, o masă, 3 scaune degradate, o vitrină, o servantă, o măsuță, 4 tablouri, o icoană, un TV NEI, un tablou, veselă, o lampă, o vază, un set serviciu cafea, un set pahare roșii, un set pahare incolore, șase bibelouri, o vază albastră, o decorațiune lemn, o lustră cu un bec;

2.    dormitor: un frigider defect, un șifonier cu trei uși, un pat, patru tablouri, o noptieră, o măsuță cu oglindă, o aerotermă electrică, două scaune, o mașină de spălat, un tranzistor, patru geamantane, două valize șaisprezece cărți, o casetă lemn, două table sah, o lustră cu două brațe, un uscător de păr;

3.    bucătărie: un aragaz cu două ochiuri, un dulap bucătărie, un serviciu bucătărie, un set de tacâmuri;

4.    hol: un cuier, o lustră cu un bec, un lanț de culoare galbenă, două broșe pietre albe.