Hotărârea nr. 78/2014

HOTARAREnr. 78 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER STR. MAVROGHENI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI


H OTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economiciaferenți studiului de fezahiiitet&pcsiru-obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier str. Mavrogheni-

Administrația Străzilor’’

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! al Municipiului București ș raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Diiecția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând raportul Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei ecc nomice,"buget,"finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din -cadraLCcnsilului GeneraVarMunicipiului București;

-Luând' -îrr considerare avizul Consiliului Tehnico - Economisea! Primăriei Mu ni c i p I el u i ’B u cu re șt i n r. 15/25 ■. 0 3.20-14ț

în conformita-te-cu ©.revederile art. 44 alin.(1) din Legea nr. 273/2006 privind flhanîele publice !ocaîe,.-cu.-modif!eările și completărilemlteriocre.;

în temeiul prevederilor art; 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) Irt. d) și art. 45 alin. (2)' din Legea- nr. 2T5/20.04 pr.ivinc administrația publică locală, republicată, cu modificările și complet-ă-riie ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HO TÂRĂȘTE:

Art.i Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți'studiului de fezabilitate pentru -obiectivul de. investiții ‘Reabilitare . sistem rutier str. Mavroghenu — • Administrația Străzilor”, -conform anexei care face parte integrantă ckn prezente hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al Municipiului București.

Art.3 D Lecțiile-dl rrcadrul aparatului de specialitate al Primarului Generai al Municipiului București-și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această- hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a~G-onslliu!ul-GeneraLal Muuicipiuluj București din data de 29.04.2014; ora 16;00.

SECRETAR^SENERAlPREȘEDINTE DEȘEDi^ȚĂ, Ghită Ricj/ap^A/icenti


7U '

București, 29.04.2(

Nr. 78

Splaiui Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, Si

România; tef.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro

\n

Anexa 1; =™-.....


ĂNEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr


INDICATORI! TEHN1CO-ECONOMIC!


as obsectiva-îus,-cfe-înveststs!

REABILITARE.SISTEM RUTIER STRADA MÂVROGHENI-ADM1NISTRATLA STRĂZILOR


MII LEI ( cu TVA)’ MSI EURO ( cu TVA) 1, Valoarea totala a investiției:    23£3,91    537,28

din care construcții montaj    2143,49    481,08

curs valutar 1 euro= 4,4556 ron din data de 6 -feb .2014


2,    Durata de realizare a investiției

3,    Eșalonarea investl-fiel-

AN I    INV

C+M

4,    Capa cstată 4.1 Lungime strada

4.2.    Structura rutara- (carosabil -581~mp)

-    strat balast-29 cm

-    strat beton C2Q/25-18 cm

-    strat mortar-ciment-4 cm

-    pavele de piatra naturala 30x6Gi=Sxm.

4.3.    Structura pietonala (trotuare — S55mp )

-    strat balast -ÎB cm

-    strat beton-siment C16/20 -10 enm

-    strat mortar ciment- 4 cm

—pavaj dîmpavele^iatrm naturala SQxSGx 5cm - 5 cm 4.4    Rețea-canalizare^av-iaia +menajera - 126m


4 LUNI’

MII LEI ( cu TVA) MII EURO ( cu TVA)'


2393,91

2143:49


537,26

481,08