Hotărârea nr. 75/2014

HOTARAREnr. 75 din 2014-04-29 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL SABARENI- ADMINISTRATIA STRAZILOR" SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutierddrumujrSabăreni -

Administrația Străzilor"

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației;

Văzând“Taportui Comisiei transporturi și infrastructură urbană, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină, din cadrul ConsiliuluLGeneral al Municipiului București;

Luând-în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 18/25.03.2014;

în conformitate cu prevederile art. 44 alin.(-l) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

îm temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală- republicată; cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico-economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții “Reabilitare sistem rutier Drumul Săbăreni -Administrația Străzilor”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta-hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției se va asigura din bugetul propriu al-Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Genera' al Municipiului București și Administrația Străzilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptatăîn ședința—de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data de 29.04.2014, ora 16.00.

\n

Anexa 1ANEXA nr.1 la H.C.G.M.B. nr.


tcJi/


INDICATORI! TEHNICO-ECONOMICl

ai obiectivului de investiții

REABILITARE SISTEM RUTIER DRUMUL SABARENI - ADMINISTRAȚIA STRĂZILOR


1. Valoarea totala a investiției: din care construcții montaj


MSI LEI ( cu TVA) 14638.14

13141.12


curs valutar 1 euro= 4,4556 ron din data de 6 feb'2014


MSI EURO ( cu TVA) 3285.33

2949.35


12 LUNI

MII LEI ( cu TVA)

14638.14

13141.12


2.    Durata de realizare a

3.    Eșalonarea investiției

AN I    INV

C+M

4.    Capacitati

4.1.    Lungime strada    1611 m

4.2.    Structura rutiera carosabil- 13920 mp (5049 mp reabilitat si 8871 mp nou) Structura rutiera noua

-Strat- balast -25 cm

-    Stratpiatra sparta-2.0'cm

-    Strat din mixtura asfaiti.ca_AB25 - 8 cm

-    Strat binder BAD25 -6 cm

-    Strat uzura »A16~4-cm

Structura rutiera reabilitata

-    frezare straturi asfaltice existente

-    strat nixtura asfaltica AB25 - 8 cm

-    strat binder BAD25 - 6 cm

-    strat uzura BA16- 4 cm

4.3.    Structura pietonaia trotuare -7047 mp (3249 mp reabiiitat si 3798 mp nou)

4.3.1.    Structura pietonaia noua

-    Stratbatast - 10 cm

-    Strat beton ciment C16/20 -10 cm    ,

-    Strat uzura BA8 - 4 cm

4.3.2.    Structuta pietonaia reabilitata

-    strat beton asfaltic BA8 - 4 cm


MII EURO ( cu TVA) 3285.33

2949.35


4.2.:A'5 3 I


OTFLFFFyjjLX- -If


•A.