Hotărârea nr. 69/2014

HOTARAREnr. 69 din 2014-04-29 PRIVIND ALEGEREA PRESEDINTELUI DE SEDINTA A CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE PERIOADA 29 APRILIE 2014 - 28 IULIE 2014Consiliul Genera! al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privindalegerea președintelui de ședință a Consiliului General al Municipiului București pe perioada 29 aprilie 2014 - 28 iulie 2014

Având în vedere referatul Secretarului General al Municipiului București;

Conform-prevederilor art. 9 alin. (1) și art. 10 din Ordonanța Guvernului-rsr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului — cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 673/2002 și art. 8 al'n. (1) din Regulamentul de organizare și-funcționare-a Consiliului General al Municipiului București aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 137/2005.

întemeiul prevederilor art. 35 alin. (1) coroborat cu art. 41 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CGNSILIUt: GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘ TE:

Articol unic - Se alege domnul consilier Gblță Rlchard- Vicențiu în funcția de președinte de ședință a Consiliului General ai Municipiului București pe perioada 29 aprilie 2014 - 28 iulie 2014.

Aceasta hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General aî Municipiului București din data de 29.04.2014, ora 12,55.
Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 0S0C42;

6, București,

România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro