Hotărârea nr. 65/2014

HOTARAREnr. 65 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL CALEA DOROBANTI NR. 16-18, STR. G-RAL ERNEST BROSTEANU NR. 4 SI 8, STR. MIHAIL EMINESCU NR. 27, SECTOR 1


CONFORM CU

ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Pianului Urbanistic Zonal Calea Dorobanți nr. 16-18, Str. G-ral. Ernest Broșteanu nr. 4 și 8

Str. Mihail Eminescu nr. 27, sector 1


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Urbanism;

;'    Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea

teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării populației;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1465/1113141/22.10.2012;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: aviz nr. 24/2013; -Ministerul Culturii și Patrimoniului National - Direcția Patrimoniu Cultural: aviznr. 145/U/25.07.2012;

-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 10/07.05.2013; -Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 5828/173/08.03.2013;

-Serviciul Român de Informații - U.M, 0362 București: aviz nr. 54.313/24.01.2013;

-Ministerul Afacerilor Interne - Direcția Generală Logistică: aviz. nr. 4.090.329/25.03.2013;

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1136895/15.03.2013;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1130235/502/13.02.2013;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului șl urbanismul, cu

'    modificările și completările ulterioare;

; -Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului /    General de Urbanism, republicată;

ț I; / ;    Uir.! nrorii O n nc i [ i [ i! i ii i^cn.orc! C3Î F\ ?T i inir-inii fli'ii ■Rttn: tmcfi nr OPO/OPCiPi r'r'>/^QQ


CONFORM CU

ORIGINALUL
în temeiul prevederilor art. 36 alin, (2) lit. c), alin. (5) liî. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T Ă R Ă Ș T E:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Calea Dorobanți nr. 16- 18, Str. G-ral. Ernest Broșteanu nr. 4 și 8, Str. Mihail Eminescu nr. 27, sector 1, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 37/29.11.2013 prezentat în anexa nr. 1, Planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism aferent prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal - Zone construite protejate, aprobat prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 279/2000, aferent zonelor protejate nr. 24- Mihai Eminescu, nr. 10 - Calea Dorobanți și nr. 95 - Polonă, se modifică în mod corespunzător.

Art.4 Documentația de urbanism ce face obiectul prezentei hotărâri este valabilă până la aprobarea unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce ia îndeplinire prevederilor prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.03.2014.


PREȘEDINTE.

/

O Ițea nu Cri

Bueuresw^

Nr. 65
Splaiul independenței 231-23


sector S, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresțl-primari


Pag 2

\n

Anexa 14

a"'


U tL4G> (iii    6if/S


L a C4 ^.^■i Cit !f" i "4^ f L-O £ Ci


5 /p?V


5^=Rp’


Direcția Urbanism

î

Serviciul Urbanism


AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF nr.


CONFORM CU

ORIGINALUL41 -2013PUZ - CALEA DOROBANȚ! NR. 16 -18,

STR. G-RAL ERNEST BROSTEANU NR. 4 și 8, STR.’ MIHAIL EMINESCU NR. 27, SECTOR 1


INIȚIATOR:

BENEFICIAR:

ELABORATOR:


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

SC RUBIN GOLD SRL

SC AVIZ SPRINT SRL și ARH. URB. DORIN ȘTEFAN (RUR)

NR. ÎNREGISTRARE CERERE: PMB cu Nr. 1199276/ 08.11.2013; Direcția Urbanism cu nr. 9844/ 11.11.2013.

SUPRAFAȚA REGLEMENTATA prin PUZ: Conform actelor de proprietate, terenul care -a generat PUZ este în suprafață totală de cca. 5305.49 compusă din următoarele parcele și suprafețe: Calea Dorobanți nr. 16 (monument istoric - cod B-ll-m-B-20947) - S teren = 1793,75 mp; Calea Dorobanți nr. 18 - S teren = 696,22 mp; Str. G.ral Ernest Broșteanu nr. 4 - S teren = 500,00 mp; Str. G.ral Ernest Broșteanu nr. 8 - S teren = 830,52 mp, Str. Mihail Eminescu nr. 27 (monument istoric - cod B-ll-m-B-20948) - S teren = 1485,00 mp. Suprafețele sunt consemnate conform actelor de proprietate și vor fi determinate cu precizie prin documentația cadastrală de comasare.

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în intravilanul Municipiului București, zona centrală, în aria urbană definită de Calea Dorobanți, Str. G.ral Ernest Broșteanu, Str. Mihail Eminescu și Str. Polonă, pe teritoriul administrativ al Sectorului 2. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform RLU - PUG, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000 completată cu HCGMB nr, 234/2010, HCGMB nr. 241/ 2011 și HCGMB nr. 232/ 2012 , amplasamentul format din imobilele susmenționate este cuprins parțial în CP1 - subzona centrală în care se menține configurația țesutului urban tradițional conținând o parte din zona protejată și parțial în M1 - subzona mixtă situată în zona protejată. Conform PUZ - Zone protejate, aprobat cu HCGMB nr. 279/2000, amplasamentul se suprapune zonelor protejate: ZONA PROTEJATĂ 24 - MIHAI EMINESCU - stradă majoră - subzona Cp1b, Cp1c, ZONA PROTEJATĂ 10 - CALEA DOROBANȚI - bulevardul haussmannian de țesut - subzona Cp1 c și ZONA PROTEJATĂ 95 - POLONA - țesutul istoric difuz - subzona Cp1 c.

Indicatori urbanistici reglementați    ZP    24: POT max =    80%;    CUT max    = 6;    H    max. 27,    min. 10.

Indicatori urbanistici reglementați    ZP    10: POT max =    65%;    CUT-rrrax    = 3.2;    H    max. 16,    min. 13.

indicatori urbanistici reglementați    ZP    S5: POT max =    50%;    CUT max    = 2;    H    max. 13,    min. 10.

AVIZE Șl ACORDURI CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

Certificat de urbanism nr. 1465/ 111,3141 din 22.10.2012, eliberat de Primăria Municipiului București; Aviz preliminar nr. 29/ 28.12.2012; Ministerul Culturii și Patrimoniului Național - Aviz nr. 145/ U/ 25.07.2012; Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice - Aviz nr. 24/ 2013; Agenția Regională pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr, 10/ 07.05/2013'; Autoritatea Aeronautică Civilă Română -Aviz nr. 5828/ 173/ 08.03.2013; Comisia de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB: Aviz nr. 1136895/ 15.03.2013; Comisia Tehnică de Circulație -PMB: Aviz nr. 1130235/ 31.01.2013; Serviciul Roman de informații - Aviz nr. 54.513/ 24.01.2013; Ministerul Afacerilor Interne - Aviz nr. 4.090.329/ 25.03.2013.

SE AVIZEAZĂ FLAN-UL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICAB1LULU! SI INDICATORI! URBANISTICI CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE Ș! A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:    MIXTA: HOTEL, CAZINOU. SERViCil, COMERȚ, BIROURI, LOCUINȚE

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTmax = 70%; CUTmax = 4 Hmax. = 6 - 13m (bază); 27m (corp Est); 41.5 - 45 m (corp Vest), conform planului de reglementări urbanistice și regulamentului ioca! de urbsmsm. La nivelurile inferioare ale clădirilor vor fi dispuse funcțiuni cu acces public.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor resoecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționau a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006.

Prezentul aviz este vaiabi! condiționat de comasarea tuturor parcelelor incluse în limita de reglementare PUZ;

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amendarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior și poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform comnetențelor stabilite prin Lege.

* în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

ARHITECT SEF ÂL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

ARH. GHEORGHE PĂȚR.AȘCU

Expert,

arh. urb. Stelian Alexandru Constantinescu
Sef serviciud^-s urb. Ciobanu Op


u Olivia AnaSplaiul independenței nr. 231-233, nod poștal 030042, sectcr S Jgucurești. Ro Tel: 021.305.55.00 ;nt. 1701 hdp;/7vvvvvv. oîTib. ,■ o .
rad LIMITA ZONA STUDIATA


J LIMITA ZONA REGLEMENTATA j LIMITA ZONA PROTEJATA j LIMITE DE PROPRIETATE ] CIRCULAȚIE AUTO ] CIRCULAȚIE PIETONALA ] SPATII VERZI, DALE INIERBATE | SPATII VERZI ACOPERITE


FUNCȚIUNI:

jlSMȘBg| LOCUINȚE COLECTIVE |    j LOCUINȚE UNIFAMILIALE

L---LT J CULTE

[TȘ| INVATAMANT |    | SANATATE

COMERȚ SI SERVICII


INSTITUȚII!-
TSlfiSsl FUNCȚIUNE MIXTA

-[CLĂDIRI CUPRINSE IN LISTA MONUMENTELOR

-1 ISTORICE CE VOR FI INTEGRATE IN PROIECT


1 CLĂDIRI EXISTENTE CE VOR FI J INTEGRATE IN PROIECT


ACCES PIETONAL


ACCES AUTO


ALEE PIETONALA

ZO-NA-ÎNCEPERE CONSOLA


—---1 ALINIERE VIITOARE POSIBILA

Z.P.O


LIMITA ZONA PROTEJATA


BILANȚ TERITORIAL


/

:!
SUPRAFAȚA

POT [%]

CUT

Existent

Propus

Existent

Propus

Existent

Propus

Teren

5 305,49 mp (100%) (cf. acte propr.)

23,09

4

Construita *

1 225 mp (23,09%)

3 713,84 mp (70%)

70

0,23-

Desfasurata

1 225 mp

21 221,96 mp

Spatii verzi si circulații libere de construcții in subsol

1557,60 mp (29,35%) din care spatii verzi - 810,00mp (15,26%)

*Nota: Suprafața construita existenta va fi mentmuta, la care se va adauga o supra, propusa de 2488,84 mp.


FUNCȚIUNI: MIXTE

POTma\=70%

CUTmax=4 H max cornisa=45m S teren~5 3C5,49 rnp (100%)

S construita = 3 713,84 mp(70%)

S desfasurata = 21 221,96 mp

Spatii verzi si circulații libere de construcții in

subsol = 1557,60 mp (29,35%), din care


CONFORM CU ©RjGHMÂlUL

Ruerm p -3 th titoers uP

LDIRECȚÎÂ URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

âvîz nr,

j    D.S. BIROU DE ARHITECTURA

WATSPREWE5CH I M BARE

Calea Călărașilor nr. 165 ; Bl. 33 I Scara 3 I Etajul 8 ' Ap. 33 j Sector 3 ; București î Tel:+4021.322.37.00 j Fax:+4021.322.37.51 Emaii: omce@cjsba.ro j twvw.dsba.roPrezentul regulament a fost întocmit ținând cont de terminologia si modul de operare al Regulamentului Local de Urbanism asociat Planului Urbanistic Generai al Municipiului București, aprobai cu H.C.G.M.B. nr. 269/20Q0 si prelungit conform H.C.G.M.B. nr. 241/2011.

Conform acestuia, amplasamentul este cuprins:

-    parțial in CP1 - subzona central in care se menține configurația țesutului urban tradițional, conținând o parte din Zona Protejata;

-    parțial in M1 - subzona mixta situata in Zona Protejata.

Încadrarea in CP1 si M1 presupune reglementari de care se tine seama in prezentul regulament local aferent terenului studiat.

Va’oarea deosebită a zonei constă în existența într-un perimetru ușor de parcurs pietonal a unor areaie aparținând diferitelor perioade istorice care sunt suficient de ample pentru a conferi imagini coerente bine definite pentru anumite etape de dezvoltare urbanistică și de rezonanță la principalele curente ale arhitecturii europene. în aceiași timp, alăturarea și articularea acestor areaie conferă o remarcabilă diversitate, accentuată de menținerea punctuală a unor importante monumente medievale.

Zona situată în interiorul limitelor de protecție a valonilor istorice și arhitectural urbanistice păstrează fragmentar țesutul urban rezultat din succesiunea diferitelor etape de precizare a tramei stradale ca trasee și profile și de reconstrucție spontană sau bazată pe regulamente urbanistice ori proiecte. Această zonă conține marea majoritate a monumentelor de arhitectură din București, înscrise în lista monumentelor sau propuse a fi înscrise conform studiului de fundamentare, între care se găsesc cele mai importante și mai reprezentative clădiri destinate, funcțiunilor publice, biserici sau foste clădiri rezidențiale de mare valoare istorică, arhitecturală și imemorială, adăpostind acum diferite alte funcțiuni, precum și clădiri de locuit.

Conform PUZ Zone Protejate, terenul este cuprins astfel:

Zona Protejata 24 - Strada majora Mihail Eminescu - imobilul situat in strada Miri aii Eminescu nr. 27;

Zona Protejata 10 - Bulevardul haussmannian de testut, Calea Dorobanților - imobile e situate in Calea Dorobanților nr. 16 si 18;

^situate in Str. G-ral

Ernest Brc-steanu nr. 4 si 8.


zona Proteiata 95 - tesutul Istoric difuz, zona Polona J . _ __ ________

CONFQRMCul /(A    "

-


L DELIMITARE;


ORIGfriALUL


A.


Terenul se afla Sa intersecția străzii G-raî Ernest Brost^sv^cu Dorobanților avana acces si din strada Mihail Eminescu printr-un lot cu deschiderea â^feHml . Terenul are o forma complexa (aproximativ forma literei “L”, cu vârfurile spre Calea Dorobanților si Str. Mihail Eminescu) si este fonnat din următoarele imobile:    •• r    . 2 '"A

Calea Dorobanților nr. 16 (clădire monument istoric-cod'B-H-m-B-20947),    '

Calea Dorobanților nr. 18,


Str. G-rai Ernest Brosteanu nr. 4;

Str. G-raî Ernest Brosteanu nr. 8;

tr. Mihail Eminescu nr. 2t (clădire monument istoric - c@d B-îi-m-B-20948ț


4? rdi t --'v

SÎREGȚSA URBAHiSM

REGULAMENT UOCAL DE URSA^SM

BARE

Fax: +4021.322.37.51


Etajul 8 J Ap. 33 | Sector 3 j București j Tel: +4021.322.37.00 Email: office@dsba.ro I wvw.dsba.ro


0. UTILIZARE FUNCȚIONALA


CONFORM CU ORIGINALUL


a. UTILIZĂRI ADMISE

la nivelul parterului: comerț, alimentație publica, hotelunfS:ei^fiifeâ^u orice alte funcțiuni destinate publicului. Aceste funcțiuni se admit si la demisol si primul subsol, la nivelurile superioare: birouri, servicii, locuințe cu partiu obișnuit sau special care include spatii pentru profesiuni liberale;

la nivelul solului se admit spatii libere pietonaie, pasaje pietonaie acoperite;

se admit admit conversii ale funcțiunilor in condițiile in care orice schimbare de

destinație a clădirilor monument de arhitectura se avizeaza conform legii;

se admit conversii funcționale compatibile cu caracterul zonei si cu statutul de

protecție al clădirilor pentru: funcțiuni publice de interes supramunicipal si municipal,

administrative, culturale, de invatamant, funcțiuni terțiare superioare, media, edituri,

agenții, comerț, servicii profesionale si personale, recreere si turism, locuințe;

b. UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    conversia funcționala a clădirilor monument va respecta următoarele condiții:

(1)    funcțiunea sa nu implice nici un fel de modificare a arhitecturii exterioare sau a caracterului elementelor valoroase ale interiorului;;

(2)    sa nu afecteze vegetația existenta (curți de fațada si arbori);

-    pentru construcțiile noi si in cazul conversiei funcțiunilor din clădirile actuale care nu suntpropuse a fi declarate monumente de arhitectura sunt admise funcțiuni publice si funcțiuni de interes general care permit accesul publicului la parterul clădirilor avand preponderent caracter de comerț si servicii (magazine, restaurante, agenții, banei si oficii bancare, hoteluri, birouri diverse, servicii colective si personale, entertainment, ateliere manufacturiere).

3. UTILIZĂRI INTERZISE Se interzic următoarele utilizări:

-    activități care pot provoca degradarea clădirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zonă protejată;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură - inclusiv chioșcuri si panouri publicitare, de orice dimensiune si indiferent de modalitatea lor de montare;

-    depozitare en-gros;

-    depozitarea pentru vânzare a unor cantitâtî mari de substanțe inflamabile sau toxice;

-    activități care utilizează pentru depozitare si producție terenul vizibil din circulațiile publice sau din instituțiile publice;

depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectsre a deșeurilor urbane;

-    staționarea si gararea autovehicolelor în construcții multietajate;

-    lucrări de îerasarnent de natură sâ afecteze amenajările din spatiile publice si construcțiile de pe parcelele adiacente;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea si colectarea apelor meteorice.

SSL AMPLASAREA CLĂDIRILOR

- prezentul regulament se aplica exclusiv in .cpndltiîfe comasării parcelelor ce fac obiectul reglementarii.    /    \DIRECȚIA URBANISM

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

1

D.S. BIROU DE ARHITECTURA

AV iZ hm.:.    ?, ./ba?-/,,: d.. „ G, L fo...

Cafea Călărașilor nr.

5 i Bl. 38 i Scara 3 | Etajul 3 ; Ap. 33 j Sector 3 I București i Tel:+4021.

Email: office@dsba.ro l wwy.dsba.ro

IflZSrSFROtHSCHl/iBARE

ar.STOO | Fax:+4021.S2Z37Z1    ~J


a. amplasarea fata de aliniament:

Conform pianului de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, cu următoarele precizări:

-    fata de aliniamentul Caii Dorobanților se menține situația existenta;

-    fata de aliniamentul str. G-ral Emest Brosteanu clădirile se vor retrage 3m;

-    fata de aliniamentul str. M. Eminescu se menține situația existenta;

CONFORM CU

ORIGINALUL


b. alinierea laterala si posterioare;

Conform planului de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, cu următoarele precizări:

-    Baza generala ( H=13m )- In partea de nord a terenului clădirea propusa se va desfășura pana la limita de proprietate (Str. G-ral Brosteanu nr. 4), creaind un decros in dreptul lotului de Str. G-ral Brosteanu nr. 6; La limita cu aceasta proprietate se creaza un un regim de calcan, conform planului de reglementari;

-    In partea de est a terenului ( vecinătate cu Str. G-ral Brosteanu nr. 10), baza generala se va desfășura pana la limita de proprietate si va fi creat regim de calcan;

-    In partea de sud a terenului se va desfășura pana la clădirea monument istoric de pe Str. Mihail Eminescu nr. 27, se va alipi calcanelor existente, unde este cazul, si se va retrage cu cel puțin 3.00m fata de limita pe care nu exista calcan;

-    In partea de vest a terenului, baza generala se va desfasura pana la clădirile existente de pe Calea Dorobanților nr. 16 si 18 , respectând retragerea de 3.00m fata de limita de proprietate de la Str. G-ral Emest Brosteanu;

-    Corp “Vest” (H=45m): - de la nivelul 3 (cota +13.00m) va menține retragerea de 3.00m de la limita de proprietate dinspre Str. G-ral Emest Brosteanu ;

-    Corp “Est” (H=27m ): - de la nivelul 3 (cota +13.00m), va fi retras cu 3J3Dm de la limita de proprietate dinspre Str. G-ral Emest Brosteanu;

c. amplasarea clădirilor pe aceeași parcela:

Conform planului de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, cu următoarele precizări:

- Corp “Est” (H=27m)- de la nivelul 4 (cota +16.00m), volumul iese in consola peste clădirea monument istoric de pe Str. Mihail Eminescu. nr. 27, retras la o distanta de minim 24.00m fata de limita de proprietate de pe Str. Mihail Eminescu; In partea de est, volumul se va alipi calcanului existent pe limita de proprietate, iar distanta intre acesta si Ca^u^feya fi de 14.00m.


IV. ECHIPAREA CLĂDIRILOR

a. circulații si accese:

Conform planului de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, cu următoarei?

-    Accesul auto pe teren se face de pe Satura sudica, din Str. Mihai Eminescu si de pe latura nordica, din Str. G-ral Brosteanu, cele doua accese reprezentând si accesele către spațiul subteran ai imobilului, ieșirile din spațiul subteran sunt poziționate pe Str. G-rai Brosteanu si pe Str. Mihail Eminescu. De asemeni, a fost propus un acces auto, ce deservește intrarea principala in corpul “Est” care se desfasoara de-a lungul Str. Mihail Eminescu.

-    Accesul pletonal se va face de pe cele 3 (trei) străzi ce delimitează terenul (nord - Str. G-rai Brosteanu, vest - Calea Dorobanți, sud - Str. Mihail Eminescu). Elemente foarte importante sunt pietonaleîe ce traversează terenul si fac legătură directa intre Str. G-ral Brosteanu si Str. Mihail Eminescu, facilitând astfel accesul pletonal către spatiile comerciale aflate is parterul imobilului.

-    în toate cazurile este obligatorie asigurarea .accesului.„în spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultăți de deplasare. :

b. staționarea autovehiculelor

Conform planului de reglementari urbanistice vizat spre nescf
-DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBAWÎSM

AVIZ NR.

AflZSsBRE-UEScSSMBARE

Fax: +4021.322.37.51


BL 33 i Scara 3 | Etsjul 8 i Ap. 33 j Lector 3 } BucureștiTel:+4021.322.37.00 Email: ofrice@dsba.ro I wvvv.asba.ro

-    staționarea vehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice;

-    asigurarea locurilor de parcare normate, se va realiza prin amenajarea unui parcaj propriu sau în cooperare ori concesionarea locurilor necesare; aceste parcaje se vor situa la distanta de maxim 150 metri.

CONFORM CU ORIGINALUL


c.    condîth' de echipare edilitara:

-    toate construcțiile vor fi racordate ia rețelele edilitare publice;

-    se recomandă la clădirile dispuse pe aliniament ca racordarea burlanelor la canalizarea pluvială să fie făcută pe sub trotuare pentru a se evita producerea ghetii;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă si captarea apelor meteorice în rețeaua de canalizare;

-    toate noile branșamente pentru electricitate si telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulațiile publice si se recomandă evitarea dispunerii vizibile a cablurilor TV;

-    se interzice amplasarea firidelor de branșament pentru electricitate, telecomunicații si gaze pe fațadele principale ale clădirilor;

-    se interzice montarea aparatelor de aer condiționat pe fațadele către strada sau pe cele laterale in cazul in care ele se deschid către curți de onoare.

d.    spatii libere si plantate:

-    spatiile neconstruite si neocupate de accese si trotuare de gardă vor fi înierbate si plantate cu un arbore la fiecare 100 mp;

-    se recomandă ca pentru îmbunătățirea microclimatului si pentru protecția construcției sâ se evite impermeabiiizarea terenului peste minimum necesar pentru accese;

-    se va avea în vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban clădirilor.


-    Planul Urbanistic Zonal prevede prin bilanțul teritorial un procent de 15,26% ch spatii verzi din totalul suprafeței de teren reglementata.

e.    împrejmuiri:

-    Pentru accentuarea caracterului public ai funcțiunilor, clădirile noi nu vor avea

V. CONFORMAREA CLĂDIRILOR

a. inaRimi admise:

Conform planului de reglementari urbanistice vizat spre neschimbare, cu următoarele precizări:

-    inaiiimea maxima prevăzută In acest Plan Urbanistic Zonal este de maximum 45 m (41,5 m !a Calea Dorobanților, 45m ia str. Genera! Emest Brosteanu si 27m ia Strada Mihalț Eminescu

-    volumul este format dintr-o baza generala care are H=13m si doua corpuri care ies din aceasta baza. Corpul de “Vest” format din doua volume tip bara, paralele - unui spre Str. fVihail Eminescu cu Hmax = 41,5ni si unui spre Str. G-ral Ernest Brosteanu cu Hmax = 45m. Corpul de “Est” are Hrnax=27m si lese in consola peste imobilul situat in strada Mlhali Eminescu nr. 27;

b. aspectul exterior:

-    orice intervenție asupra monumentelor de arhitectură declarate sau propuse a fi declarate,

se va putea realiza numai în condițiile Jegimprin restaurarea clădirilor existente (inclusiv prin masurile de consolidare a structurilor), se va păstră sau se va reveni la (daca este cazul) arhitectura inițiala a fațadelor. ■    ■ V.

-    se interzic, Imltatllie de materiale sau utilizarea improprie a materialelor (placaje ceramice sau suprafețe metalice strălucitoare); utilizarea culorilor stridente.

JȘ.


m Cif ,V)<7

r.


Hi®

BBiStf


MRECȚ’A URBANÎSM REGULAMENT LOțAL DE URBANISM •VEN^..M46S:


Calea Călărașilor nr. 165 i BL 38 I Scara 3 i Etajul 8 [ Ap. 33 ! Sector 3 | București î Tel:+4021.322.37.00 I Fax:+4021.322.37,51


Email: onice@dsba.ro


dsba.ro


CONFORM CU ORIGINALUL


VL OCUPAREA Sî UTILIZAREA PARCELEI

a.    procent maxim de ocupare al terenului (POT):

-    maxim admis: 70 %.

b.    coeficient cfe utilizare al terenului (CUT):

-    maxim admis: 4 ;

c.    zone non-aedsficands:

-    grădinile de fațada ale clădirilor vor fi menținute si incluse in proiect;

-    zone neconstruiblle pentru spatiile publice, conform planșei anexa.

d.    alte servituti:

-    servituti de inaltime (non altius tollendi) se vor introduce in vecinătatea accentelor verticale istorice (turle de biserici, cupole ale clădirilor publice). De asemenea trebuie introduce criterii de utilizare a materialelor, a împrejmuirilor, a culorilor, a tipurilor de pavaje, a esențelor vegetale etc.VIL SPATII PUBLICE


a.    traseu:

-    conform planșei anexate se pastreaza traseele actualelor străzi;

-    conform planșei anexate,exista 2 aiei pietonale semiacoperite: una de la N la S (dinspre strada G-ral E. Brosteanu spre str. M. Eminescu si una de la V spre S care face legătură dintre Calea Dorobanți si str. M. Eminescu.

b.    profil transversal:

-    se pastreazs.profiiurile transversale actuale.

c.    echipare si amenajare:

- nu exista condiționări stilistice, dar se va avea in vedere subordonarea oricăror elemente de mobilier urban caracterul ui clădirilor si condiționarea realizării lor de aceleași avize de specialitate ca si construcțiile.

d.    plantații:

- Se vor realiza spatii plantate atat in grădinile din fata ale clădirilor.


întocmit,

Arh. Corina FODOR