Hotărârea nr. 62/2014

HOTARAREnr. 62 din 2014-03-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A BUNULUI IMOBIL CE FACE CERTIFICATUL DE VACANTA SUCCESORALA NR. 13/12.02.2014, SITUAT IN STR. AMURGULUI NR. 12, BL. C6, SC. 1, ET. 1, APARTAMENT NR. 41, SECTOR 5, BUCURESTI SI TRANSMITEREA ACESTUIA IN ADMINISTRAREA ADMINISTRATIEI FONDULUI IMOBILIAR


i-.


HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat ai Municipiului București a bunului imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 13/12.02.2014, situat în str. Amurgului nr. 12, bl. C 6, sc. 1, et. 1, apartament nr. 41, sector 5, București și transmiterea acestuia în

administrarea Administrației Fondului Imobiliar

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare Certificatul de vacanță succesorală nr. 13/12.02.2014;

Ținând cont de prevederile art. 1.138 din Legea nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) fit. c), art. 45 alin. (3), art. 121 alin. (1), alin. (2) și art. 123 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se înscrie în domeniul privat al Municipiului București bunul imobil ce face obiectul Certificatului de vacanță succesorală nr. 13/12.02.2014, având datele de identificare prevăzute în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se transmite în administrarea Administrației Fondului Imobiliar bunul imobil prevăzut la art. 1.

Art.3 Predarea-prlmirea bunului prevăzut ia art. 1 se face pe bază de proces-verbal încheiat între Comisia de reprezentare a Municipiului z București în fața cabinetelor    pentru îndeplinirea procedurilor

YJZ/fegale de dezbaterea succeșțuniljprtvacaMțe și acceptarea acestora sub ff'' beneficiu de inventar în    București și Administrația

Fondului imobiliar.    -

opiaiui Indepeimuei iței Ni. 291 -2t?3, Cod posEai: uȘUu42, sector u,. Bm    omânla; tel,; -î-4021 305 55 00'    >-,1--^

--'O

Art.4 Primarul General, prin direcțiile din cadrul aparatului ' de specialitate, Administrația Fondului Imobiliar și Comisia de reprezentare a Municipiului București în fața cabinetelor notariale pentru îndeplinirea procedurilor legale de dezbaterea succesiunilor vacante și acceptarea acestora sub beneficiu de inventar în numele Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.03.2014.

Splaiul Independenței 291-293, sector 8, București, România te!.: +4021 305 55 00; www. bucu rest i-pri ma r ia. ro    Pag 2

\n

Anexa 1fc.-


ANEXA la Hotărârea C.G.M.B. nr.

DATELE DE IDENTIFICARE ALE BUNULUI IMOBIL

ce face obiectul Certificatului de moștenitor și de vacanță succesorală nr. 13/12.02.2014

Nr.

crt.

Amplasament imobil

Elemente identificare

Destinație

1

București, Str. Amurgului,

nr. 12, bloc C6, et. 1,

sc. 1, ap. 41, sector 5

% (un sfert) din suprafața

utilă = 24,50 mp.

Domeniul privat