Hotărârea nr. 57/2014

HOTARAREnr. 57 din 2014-03-27 PRIVIND APROBAREA "NORMELOR METODOLOGICE IN VEDEREA ATRIBUIRII CONTRACTULUI DE SALUBRIZARE STRADALA SI SERVICII DE IARNA PE RAZA SECTORULUI 5 AL MUNICIPIULUI BUCURESTI"


Consiliu! General aî Municip!uIui București

1 ..——i"rmH OT Ă R Ă R E

privind aprobarea „Normelor metodologice în vederea atribuirii contractului de salubrizare stradală și servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului București”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General a! Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direciei Generale Achiziții și al Direcției Juridice;

Văzând raportul Comisiei pentru igienizare și salubritate precum și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

art. 96 alin, (1) pct. 15 și alin. (2) pct. 10 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 51/2009 privind serviciile comunitare de utilități publice, cu modificările și completările ulterioare;

Legii nr. 101/2006 a serviciului de salubrizare a localităților, cu modificările și completările ulterioare;

art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003, republicată, privind transparența decizională în administrația publică.

în temeiul prevederilor art.36 alin. (1), alin. (9) și art.45 alin (2) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Normele metodologice în vederea atribuirii contractului de salubrizare stradală și servicii de iarnă pe raza sectorului 5 a! Municipiului București, norme prevăzute în anexa nr.1.

Art.2 Normele metodologice^revăzute la art. 1 vor sta la baza atribuirii contractului de salufirizafecstradală și servicii de Iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului. București, contract valabil până Ia finalizarea tuturor activităților în vedșregtdeiegârii jfergesfiune a acestui serviciu.Splaiul independenței Nr+291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55

Arî.3 Se aprobă contractul de salubrizare stradală și servicii de iarnă pe raza sectorului 5 a! Municipiului București, conform anexei nr. 2.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.5 Direcțiile din cadru! aparatului de specialitate ai Primarului

General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.03.2014.


\ SECRETAR GENERAL ■Al MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Bucureștl, 27.03.2014 Nr. 57

Tudor Ta.Spiaiu! Independentei 291-233, sector 6, București, România tel.: +4021 305 t>o 00; www.bucuresti-primeria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1AnexaI

Norme metodologice    ^3-

in vederea atribuirii contractului de salubrizare stradala si servicii de iama pe raza sectorului 5 al

Municipiului București

Având in vedere:


CONFORM CU

J^IG^NMOLLegea 101/2006 a serviciului de salubrizare s localităților, iege care are ca obiect “stabilirea cadrului juridic unitar privind infiintarea, organizarea, gestionarea, exploatarea, finanțarea si controlul funcționarii serviciului public de salubrizare a localităților” este obligatoriu a fi respectata si care nu a fost actualizata In conformitate cu prevederile Legii nr,51.2006 actualizata. Menționam ca pana ia data de 21.03.2014 modificarea ei nu a trecut de Parlamentul României:

acumularea de depozite necontrolate de csseuri (cantitatea acestor deșeuri neputand fi cuantificata) pe domeniui public care favorizează dezvoltarea peste limitele admise a populațiilor de șobolani, vector care transmite boli bacteriene, virotice si parazitare atat la om cat si la animale printre care se numără: leptospiroza icterohemoragica, turbarea, tularemia, trichlneloza, etc. conducând astfel la declanșarea unor epidemii;

faptul ca, Primăriei Municipiului București i se pot aplica sancțiuni conform OUG nr. 195/2005 privind proiecția mediului care stabilește la art. 96 alin (2) punctul 10;

“Art. 96 alin (2) Constituie contravenții și se sancționează cu amenda de la 5.000.iei (RON), pentru persoane fizice, și de la 30.000 lei (RON) la 60.000 iei (RON) pentru persoane juridice, incalcarea următoarelor prevederi legale: 10. obligațiile autorităților administrației publice locale de a asigura, prin serviciiie publice și operatorii economici responsabili, salubrizarea stradală, a spațiilor verzi, piețelor și parcurilor publice, și întreținerea acestora;”

si ia art. 86 alin 1 puneți 115:

“ART. 96(1) Constituie contravenfd și se sancționează cu amendă de la 3.000 lei (RON) la 6.000 lei (RON), pentru persoane fizice, și de ia 25.000 iei (RON) la 50.000 lei (RON), pentru persoane juridice, incalcarea următoarelor prevederi legale:

15. obligația autorităților adisurtistrației publice locale, precum și a persoanelor fizice și juridice, după caz, de a nu degrada mediul prin depozitări necontrolate de deșeuri de orice fel;”

Aceste sancțiuni se pot apiica zilnic pana ia conformare, in cazul in care va fi adusa atingere stării de sanatate a populației, sancțiunile pot capata si aspect penai;

/'fiLegea 51/ 2006 a fost modificata cu Legea nr. 187/2012, prin care s-au adus modificări cu privire la modul de ^itatilor, in conform art.

atribuire a contractelor de delegare a gestiunii serviciilor de utilitati publice, respectiv salubrizarea locuit sensul ca nu mal poate fi aplicabila OUG 34/206, cu modificările si completările cfe^Wss';c.qnfc 729, alin.12;    '■    ----------
Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 030042, secte r 6, București, România

Tel: 021.305.55.00 ’    ........"

http://v^W:ptiTaT£ȚZZ=

A.N.R.S.C nu a elaborat si aprobat prin Hota'are de Guvern, pana la data prezentei, 21.03.2014, Normele privind procedura de atribuire a contractului de delegare a gestiunii pentru serviciile de utilități publice, respectiv serviciul de salubrizare a localităților, asa cum este precizat m Legea 51/2886, art.29, aiin.12.;

In data de 01,02.2012 Municipiul București primește Decizia civila nr. 2701 a Curții de Apel București Secția a Vlll-a - Contencios Administrativ si Fiscal, dosar nr. 7298/2/2011. in motivarea Deciziei civile nr. 2701 a Curții de Apei București, Municipiul București nu mai poate urma procedura de achiziție publica pentru asigurarea serviciului de salubritate stradala si a servictuiui de iarnă pe raza sectorului 5, întrucât atai

Legea 51/200S, cat si Legea nr. 161/2006 prevăd imperativ numai modalitatea de contractare prin

delegare de gestiune;

Nu exista resursele umane și materiale care să permită P.M.P. să realizeze activitățile de salubrizare pe raza sectorului 5 în gestiune directă, i.e. cu mijloace proprii;

Referatul de Necesitate întocmit de Direcția Utilitati Publicnr. 2216/ 19.03. 2014, inregistrat ia Direcția Proceduri Achiziții sub nr. 761/ 20.03.2014 prin care motivează necesitatea asigurării acestui serviciu;

Nu este cadrul contractual pentru efectuarea acestor activită l în regim de externalizare, fără delegarea gestiunii, deoarece contractul de servicii nr. 947/ 14.11.2012 -ncheiat cu S.C. COMPANIA ROMPREST SERVICE S.A. pentru prestarea serviciului de salubrizare stradală și a serviciului de iarnă (2012-2013) pe raza sectorului 5 a expirat în data de 15.03.2014;

Nu exisia notărârea/hotărâriie C.G.M.B. necesare pentru delegarea gestiunii serviciului public de salubrizare, nici la nivelul întregii Capitale, nici ia nivelul sectorului 5;

Prevederile art. 7 alin. (13) din Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionaia in administrația publica, actualizata, cu modificările si completările ulterioare, care precizează ca ,,/n cazul reglementării unei situații care, din cauza circumstanțelor ssie excepționale, impune adoptarea ae soluții imediate, în vederea evitării unei grave atingeri aduse interesului public, proiectele de acte normative se supun adoptării in procedura de urgență prevăzută de reglementările în vigoare";

Municipiul București se afla in imposibilitatea aplicării unei proceduri instituita printr-o norma legislativa, deoarece nu exista reglementari aplicabile atribuirii contractului de salubrizare stradala si a serviciului de iama pe raza sectorului 5

Se impune aprobarea unor Norme metodologice in vederea atribuirii contractului de salubrizare stradala si servicii de iama pe raza sectorului 5 al Municipiului București, contract ce va fi valabil pana la finalizarea tuturor activitatilor in vederea delegării de gestiune a acestui serviciu.


CONFORM cu

-25/cinalul


poștal 080042, sector 6, București, RomâniaZ -7/

/

/

/ / / / /L !

,L


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod Tel:021.305.55.00 http://www.pmb.ro

CAP. L Dispoziții generate

Art. 1

. _(1) Normele metodologice vor asigura modalitatea de atribuire a contractului de salubrizare stradala si servicii de iama pe raza sectorului 5 al Municipiului București, contract ce va fi valabil pana la finalizarea tuturor activitatilor in vederea delegării de gestiune a acestui serviciu.

(2) Normele metodologice reglementează, in principal, aspecte precum :

-    modalitatea de atribuire a contractului de salubrizare stradala si servicii de iama pe raza sectorului 5 al Municipiului București, prin selecție de oferte;

-    Invitația de participare;

-    documentația de atribuire;

-    cerințele minime de calificare si criteriul de atribuire;

-    dreptul de a solicita clarificări;

-    dsts-limlta pentru depunerea ofertelor;


-    reguli de participare la procedura;

-    comisia de evaluare;

CONFORM CU ORIGINALUL


■    deschiderea si evaluarea ofertelor;

■    anularea procedurii (daca este cazul);

-    modul de soluționare a contestațiilor ■încheierea contractului;

■    dosarul atribuirii contractului de salubrizare stradala si servicii de iarna pe raza sectorului 5 al Municipiului București.

(3)    Aplicarea prezentelor norme se va face in scopul asigurării utilizării eficiente a fondurilor publice in procesul de atribuire, al promovării concurentei dintre operatorii economici, ai garantării nediscriminarii, recunoașterii reciproce si tratamentul egal al operatorilor economici care participa la atribuirea contractului.

(4)    La p'ocedura de selecție de oferte vor fi invitați sa participe operatori economici specializați in domeniul salubrizării, cu resoectarea prevederilor HCGMB nr. 206/2013.

CAP. II Proceduri de selecție de oferte

Art. 2

Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice din cadrul Primăriei Municipiului București va intocmi un Referat de necesitate care va fi supus aprobării ordonatorului principal de credite. Referatul de necesitate va conține ce! puțin:

3)

b)

c)

d)

Art. 3

Documentația de atribuire


necesitatea si oportunitatea contractării activitatilor/ serviciilor in vederea atribuirii contractului; descrierea activitatilor/ serviciilor care vor fi prestate; valoarea estimata a tuturor activitatilor/ serviciilor ce urmeaza a fi achiziționate; alocarea bugetara a municipalității pentru anul in curs.    "


(1) Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice va intocmi caietul de sarcini in conformitate cu prevederile legale in vigoare, pentru asigurarea activitatilor de salubrizare stradala si servicii de iama pe raza sectorului 5 al Municipiului București. Caietul de sarcini se-apraba de către Directorul Direcției inițiatoare- Direcția Utilitati Publice.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod Tel:021.305.55.00 ' http://Vl^W$TCtCrp

(2)    Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice poate stabili cerințe minime de calificare referitoare numai la:

a)    situația personala a ofertantului;

b)    capacitatea de exercitare a activitatii profesionale;

c)    ' _ situația, financiara;    -------------------------— -----------------------------------------.....— ~.....~ ~

d)    capacitatea tehnica si/sau profesionala;

e)    nominalizarea operatorilor economici care vor fi invitați la selecția de oferte,

(3)    Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice va întocmi un document prin care va nominaliza operatorii economici care vor fi invitați ia seiectia de oferte

(4)    ) Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice va întocmi un document prin care va propune nominalizarea persoanelor ce vor face parte din comisia de evaluare, respectiv președinte, membrii, membrii de rezervă si expertji cooptați, daca e de căzui,

(5)    Direcția Proceduri Achiziții va întocmi pe baza documentelor menționate la alin. (1),(2), (3) si (4), întocmite de Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice, documentația de atribuire a contractului.

Documenmîia de atribuire trebuie sa cuprindă, fara a se limita la cele ce urmeaza, cel puțin:

a) cerințe mirime de calificare, precum si documentele care urmeaza sa fie prezentate de ofertant] pentru dovedirea îndeplinirii acestor cerințe;

b)

c)

d)

e)

f)


caietul de sarcini;instrucțiuni privind modul de elaborare si de prezentare a propunerii tehnice si financiare; nformafiLdetaliate si complete privind criteriul de atribuire; nstractîuni privind modul de utilizare a cailor de atac; informații referitoare la clauzele contractuale obligatorii.

CONFORM CU


Art.4

Invitstia de participare

Primăria Municipiului București, prin Direcția Proceduri Achiziții are obiigatia de a transmite la operatorii economici nominalizați de către Direcția Inițiatoare- Direcția Utilitati Publice o invitație-de participare care sa cuprindă cel puțin următoarele informații:

datele de identificare ale Primăriei Municipiului București- Direcția Proceduri Achiziții; procedura aleasa de Municipiul București, respectiv selecția de oferte; categoria si descrierea activitatilor ce vor face obiectul contractului; caietul de sarcini;

cerințe minime de calificare;

criteriul de atrib; lire- prețul cel mai scăzut,

data-limita pentr i depunerea ofertelor;

adresa de unde se poate procura documentația si unde vor fi transmise/depuse ofertele; data, ora si locul depunerii si deschiderii ofertelor.

Art. 5    I -

Data-limita, pentru depunerea ofertelor nu poate fi stabilita de Primăria Municipiului București, prin Direcția Proceduri Achiziții, mai devreme ele 5 zile calendaristice de la data transmiterii invitațiilor de participare.


Art. S    ;

Reguli de participare la seiectia de oferte

(1)    Orice operator economic care furnizează pacMeful de activitâti solicitat are dreptul de a depune oferta si de a participa, printr-un reprezentant Împuternicit, la ședința de deschidere a ofertelor.

(2)    Operatorul economic nu ara dreptul, in cadrul aceleiași selecții de oferte, sa participe la doua sau mai multe sa depună oferta individuala^si-

asocieri de operatori economici, sa depună oferta individuala si o alfa oferfafodmuna


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 960042, sector6, București, România

Tel:021.305.55.00 ’    '

http://wvwipmb_-re“o t )

0.


x    Al    I.    1    //.

sa fie nominalizat ca subcontracianî in cadrai altei oferte.

(3) Va fi exclus din selecția de oferte orice operator economic care se afla in oricare dintre următoarele situații:

a)    este in stare de faliment ori lichidare, afacerile ii sunt administrate de un judecaiorisindic sau activitatile sale' sunt suspendate;

b)    nu sî-a îndeplinit obligațiile de piața exigibile a impozitelor si taxelor către stat, precum si a celorlalte contribuții sociale obligatorii asigurării sociale, sanatate, etc. Vor fi considerați eligibili operatorii economici care au aprobata eșalonarea datoriilor către bugetul de stat si bugetul asigurărilor sociale de stat.

c)    furnizează informații false in documentele prezentate.

Operatorul economic are obligația:

a)    de a prezenta documentele solicitate in cadrul documentației de atribuire, prin care dovedește capacitatea tehnica si/sau profesionala si economico-financiara.

b)    de a permite verificarea de către comisia de evaluare a capacitatiior sale materiale si a sistemului de asigurare

a calitatii serviciilor, potrivit documentației de atribuire.    ""


Ârt. 7


Dreptul de a solicita clarificări


CONFORM CU i

originalul(1)


Primăria Municipiului București, prin Direcția Proceduri Achiziții are obligația de a răspunde oric^Bsoiicitari de clarificare, intr-o perioada ce nu trebuie sa depasesca, de regula, 2 zile calendaristice de la primff^^Mtrarii, dar numai in cazul solicitărilor primite cu cel puțin 2 zile calendaristice inainte de data limita pentru depunerea ofertelor.


Art.8

Comisia de evaluare

(1)    Direcția Proceduri Achiziții va intocmi documentul “Notă privind comisia de evaluare’’ și va fi transmisă în vederea aprobării Primarului Generai al PMB.

(2)    Pe parcursul desfășurării selectei de oferte, membrii comisiei au obligația de a păstră confidențialitatea asupra conținutului ofertelor, precum și asupra oricăror alte informați prezentate de către ofertanti, a căror dezvăluire ar putea aduce atingere dreptului acestora de a-și proteja interesele profesionale si economice.

(3) Fiecare dintre memb 'ii comisiei de evaluare are obligația de a semna o declarație pe propria răspundere, prin care se angajeaza sa respecte dispozițiile prezentelor Norme metodologice și prin care confirma totodată ca nu se afla in nici una dintre situațiile urmatoa 'e:

-    este sot sau ruda pana la grad Jl al patrulea inclusiv ori afin pana la gradul al patrulea inclusiv cu ofertantii;

-    in ultimii 3 ani a avut contracte de munca sau de colaborare cu unul dintre ofertanti ori cu asociații unuia dintre ofertanti sau a făcut parte din adunarea asociaților ori din orice alt organ de conducere sau de administrare al unuia dintre ofertanti;

-    are calitatea de asociat sau face parte din organele de conducere ori de administrare ale unuia dintre ofertanti.

(4)


Atribuțiile comisiei de evaluare vor fi următoarele:


'A'


■■

a) deschiderea ofertelor și, după caz, a altor documente care însoțesc oferta;

b)    verificarea îndeplinirii cerințelor de calificare de către ofertanți;

c)    verificarea propunerilor tehnica prezentate de ofertanți, din punctul de vedere al modului în care acestea corespund

cerințelor minime din caietul de sarcini; 1 .....    .--toVfroA,

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 0800^2. Te!:021.305.55.00 ’ http://ww'«ș

sector 6, București, România


Bl


JCi


d)    verificarea propunerilor financiare prezentate de ofertanți;    j

e)    stabilirea ofertelor necorespunzatoare și a motivelor care stau la baza deciziei comisiei de evaluare;

f)    stabilirea ofertei castigatoare;    ______________________ ________________________________________________________ _____

g)    în cazuri justificate conform prezentelor Norme metodologice, elaborarea unei propuneri de anulare a selecției de oferte:

h)    elaborarea raportului de evaluare, astfel cum este prevăzut in prezentele Norme metodologice, ia art. 9, alin (2).

A

MS U 3

Deschiderea si evaluare ofertelor

(1)    Comisia de evaluare va intocmi un proces - verbal de deschidere care va fi semnat de membrii comisiei si de reprezentanții ofertantiior prezent! ia deschiderea ofertelor si care va cuprinde următoarele informații:

a)    Denumirea ofertantiior;

b)    Modificările si retragerile de oferte;

c)    Elementele principale aie propunerilor financiare, inclusiv tariful;

dj    Orice alte detalii si precizări pe care comisia de evaluare    le    considera necesare.

(2)    După finalizarea analizei si evaluării    ofertelor,    inclusiv    a    solicitărilor    de    clarificări considerate necesare in acest

sens, comisia de evaluare redactează raportul de evaluare a ofertelor depuse prin care stabiieste oferta castigatoare. Raportul de evaluare a ofertelor este supus aprobării Primarului General.


(1) Circumstanțele in care Municipiul București are dreptul de a anula procedura de selecție de ofgne sunt limitativ prevăzute de Norme, astfel:

a)    niciunul dintre ofertant! nu a îndeplinit cerințele minime de calificare prevăzute in documentația de atribuire;

b)    au fost prezentate numai oferte necorespunzatoare, respectiv oferte care:

sunt depuse după data-limita de depunere a ofertelor;

nu au fost elaborate si prezentate in concordanta cu cerințele din documentația de atribuire;

CAP.III

încheierea contractului

Art. 11

(1)    Municipiu! București, in urma apiicarii seiectiei de oferte, va încheia contractului cu ofertantuli declarat câștigător.

(2)    Contractul va fi valabil pana la finalizarea tuturor activitatilor in vederea delegării de gestiune a acestor activitati de salubrizare.

(3)    Contractul va fi întocmit in 5 exemplare originale, insusite si inițiate de către Direcția inițiatoare- Direcția Utilitati Publice si transmise spre verificare si semnare către următoarele direcții: Direcția Juridic, Direcția Generala infrastructura si Servicii Publice,'Direcția Generala Economica, Direcția Generala Achiziții si Ordonatorul principal de credite.

/ ..    1 rt

Direcția de specialitate- Direcția Utilitati Publice va avea obligația de a înregistra contractul in Registru Unic : ii/' Contracte.


1 V    Splaiul Independenței nr. 291-233, cod poștal 060042. sectcy

j '    Te!:021.305,55,

v    hltpVMww.pmb.ro    ..... Zș

Art. 12

.. _ Dosarul selecției de oferte _____________________ _______________________________________________________________

(1)    Dosarul selecției de oferte trebuie sa cuprindă cel puțin următoarele document:

Referatul de necesitate;

Documentația de atribuire;

Invitația de participare;

Procesul verbal de deschidere a ofertelor;

Raportul de evaluare a ofertelor;

- Comunicările rezultatului procedurii;

Contractul semnat;

Contestațiile primite, după caz, masurile corective adoptate si comunicate ofertant, or.

(2)    Direcția Proceduri Achiziții are obligația de a păstră dosarul atat timp cat contracte: produce efecte juridice, dar nu mai puțin de 5 ani de la data finalizării contractului.

Art. 13

Caile de atac

(1)    Contestat’ le aferente selecției de oferte se depun in termen de 3 zile calendaristice de ia luarea ia cunoștința a rezultatului selecției de oferte la Primăria Municipiului București, care o va soluționa in termen de maxim 3 zile calendaristice, prin Direcția Juridic.

(2)    împotriva soluției decise de Primăria Municipiului București, contestatorul se poate adresa, instanței judecătorești competente.

Cap.IV

Dispoziții finale

Art. 14

Direcțiile Generale, Direcțiile, Serviciile si celelalte compartimente funcționale din structura aparatului de specialitate al Primarului Genera! vor duce la îndeplinire prevederile prezentelor Norme.

Proiect de Contract de salubrizare stradală și servicii de iarnă pe raza sectorului 5 ai Municipiului București, iii conformitate cu prevederile H.C.G.M.B..........

Anexa li......_    _.....

2oj‘


1. Părți contractante:

între:

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, cu sediul în Splaiul Independenței, nr, 291-293, sector 6, București, cod fiscal

4267117, tel: 021.305.55.00, având contul cu numărul ..................................................deschis la Direcția de

Trezorerie și Contabilitate publică a Municipiului București, reprezentată prin Prof. dr. Sorin Mircea OPRESCU, Primar Generai, în calitate de Achizitor

Și

..............................................., cu sediul in București,...................., tel:.....................fax:...............având contul

.............................., deschis la ....................., reprezentată prin .................... având funcția de ............................., în

calitate de Prestator

s-a încheiat prezentul Contract pentru prestarea serviciului de salubrizare - activitatea de salubrizare stradală și activitatea de iarnă pe raza sectorului 5 ai Municipiului București.

1.Definiții


1.1. In prezentul Contract următorii termeni vor fi interpretați astfel:

a.    Contract - prezentul Contract și toate anexele sale;

b.    Achizitor și Prestator - Părțiie contractante, așa cum sunt acestea numite în prezentul Contract;

c tarif unitar -valorea de execuție a serviciului pe unitatea de lucru ;

d.    servicii - activitățile a căror prestare face obiectul Contractului;

e.    forța majoră - un eveniment mai presus de controlul Părților, care nu se datorează greșelii sau vinei acestora, care nu putea fi prevăzut la momentul încheierii Contractului și care face imposibilă executarea și, respectiv, îndeplinirea contractului; sunt considerate asemenea evenimente: războaie, revoluții, incendii, inundații sau orice alte catastrofe naturale, restricții apărute că urmare a unei carantine, embargou, enumerarea nefiind exhaustivă, ci enunțiativă. Nu este considerat forță majoră un eveniment asemenea celor de mai sus care, fără a crea o imposibilitate de executare, face

/ /■y^extrem de costisitoare executarea obligațiilor uneia din Părți;

J'O. zi - zi calendaristică; an - 365 de zile.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00    - :    re

- ...... ț    „re/,

1'


re î .

•j'^Z 'i jl/'W


2.0bîec‘


:ul Contractului


2.1. Prestatorul se obligă să presteze, in conformitate cu dispozițiile H.C.G.M.B nr, 11S/2010 - privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București, H.C.G.M.B nr. 120/2010 - privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București și ale H.C.G.M.B. nr. 123/2010 modificată, privind unele măsuri de asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de apă sub presiune a carosabilului și trotuarelor, în aria administrativă a sectorului 5, serviciul public de salubrizare, care cuprinde următoarele activități prevazu's in Caietul de sarcini (Anexă la prezentul contract), astfel.

a)    măturatul, spălarea, stropirea. întreținerea căilor publice, răzuirea rigolelor, evacuarea depozitelor necontrolate de deșeuri (activitatea de salubrizare stradală);

b)    curățarea și transpor.ui zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț (activitatea de Iarnă).

c)    împrejmuirea terenurilor virane

2.2. Numai la solicitarea Primăriei Municipiului București, PRESTATORUL execută și alte activități de salubritate.

3,    Delimitarea perimetrului în care se efectuează prestația

(1)    PRESTATORUL efectuează prestația serviciului în aria administrativ-teritorială a sectorului 5 al Municipiului riaiicureșfi.

(2)    - Maturatul, spălarea, stropirea, întreținerea căilor publice, răzuirea rigolelor, evacuarea depozitelor neccntrolate de deșeuri (activitatea de salubrizare stradală) și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora pe timp ce polei sau de îngheț (activitatea de iană) se efectuează pe arterele

cuprinse în Anexele..........................la Caietul c ? Sarcini, deschise circulației, accesibile în mod normal autovehiculelor,

respectând regulile Codului Rutier.

4.    (1) Tarifele unitare aferente următoarelor activitati:

a)    măturatul, spălarea, stropirea, întreținerea căilor publice, răzuirea rigolelor, evacuarea depozitelor necontrolate de deșeuri, (activitatea de salub rizare stradală);

Ut* cp)

b)    curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a scesfo^pe timp' sau de îngheț (activitatea de iană);

c) împrejmuirea terenurilor viraneCONFORM CU ORIGINALUL


(2)    Contravaloarea prestațiilor efectiv plătibile Prestatorului, va avea la bază tarifele unitare declari Financiară, anexa ia contract pentru âctivitatile de la ahn (1);

(3)    Tarifele stabilite pentru prestarea operațiunilor de salubrizare sunt cele cuprinse in Propunerea Financiara a


■»,ofertantului, anexata și parte integrantă'la prezentul Contract.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00 http://win/icprnb.ro„

î"/dl/ z-', fe


p/

/■


/Ari' A/Ațfs. / /
5. Durata Contractuiui

5.1,    Durata prezentului contract este de la data semnării de către ambele parti si înscrierii in Registrul Unic de contracte si este valabil până la data preluării serviciului de către operatorul cu oare se va încheia contractul de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare pe raza administrativă a Sectorului 5 ai Municipiului București, aprobat în baza unei hotărâri de atribuire adoptate de către C.G.M.B.,

5.2.    încetarea Contractului nu afectează existența obligațiilor deja existente între părți.

6. Executarea Contractului

6.1. Executarea contractului începe odată cu emiterea Ordinului de in spere, ordin care se emite de către Achizitor imediat după semnarea contractului.

7. Documentele Contractului

7.1 Documentele contractului sunt:

-    Normele metodologice in vederea atribuirii contractului de salub'izare stradala si servicii de iama pe raza

sectorului 5 al Municipiului București, aprobate prin HCGMB nr..........;

-    Documentația de atribuire    _____

-    Caietul de sarcini;

CONFORM CU

ORIGINALUL-    Propunerea financiară;

-    Propunerea tehnică:

-    Programele de prestație;

-    Garanția de bună execuție;

8. Drepturile și obligațiile principale ale Prestatorului

8.1 Prestatorul are următoarele drepturi:

a)    să încaseze contravaloarea serviciilor de salubrizare prestate corespunzător tarifelor de la art. 4 din prezentul Contract

b)    să asigure echilibrul contractual pe toată durata Cor tractului;

c)    să aibă exclusivitatea prestării serviciului de salubrizare- activitatea de salubrizare stradală și de iarnă pe aria administrativă a sectorului 5, pe toată durata Contractuli i;

d)    să aplice la facturare tarifele unitare cuprinse în anexe’e prezentului Contract;

e)    să solicite ajustarea tarifului unitar în raport de evoiuba prețurilor și tarifelor din economie, precum și de influențele legislative;

f)    să .propună modificarea tarifulu unitar aprobat în situațiile de schimbare semnificativă a echilibrului contractual8,2, Prestatorul are următoarele obligații:

a)

COMFORM CU ORIGINALUL


Ș ASîMEN’RîEAcĂ^ii


i 'VJ -'ȘUURp


(1)    PRESTATORUL se obligă să presteze activitatile prevăzute la Art.2 în conforrwteteW^Vederile Caietului de Sarcini,

(2)    PRESTATORUL efectuează integral volumul de prestații pentru toate tipurile de operații așa cum sunt ele prevăzute în Programele de prestație.

b)    Caietul de sarcini care face parte din prezentul Contract și se regăsește anexat.

c)    (1) PRESTATORUL va întocmi programul pentru activitatea de salubrizare stradală conform H.C.G.M.B nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul Bucuroșii.

(2)    PRESTATORUL va avea o dotare cu mijloace de colectare și transport deșeuri stradale determinate conform cerințelor caietului de sarcini.

(3)    PRESTATORUL va avea o dotare cu mijloace pentru măturat mecanizat determinate conform cerințelor caietului de sarcini,

(4)    PRESTATORUL va avea o dotare cu mijloace mecanice de spălat/stropit determinate conform cerințelor caietului de sarcini,

(5)    PRESTATORUL va avea o dotare cu mijloace mecanice specializate de dezăpezire, combatere a poleiului și transportul zăpezii determinate conform cerințelor caietului de sarcini.

(6)    PRESTATORUL va asigura forța umană necesară realizării integrale a prestării serviciului.

d)    (1) PRESTATORUL va pune în funcțiune un Dispecerat și registrul de reclamații.

e)    (1) Pe toată durata contractului, PRESTATORUL este singurul responsabil în ceea ce privește consecințele actelor săvârșite de personaiui de salubrizare, de folosirea -materialelor șl de înregistrarea contoriior vehiculelor, în limitele relațiilor de muncă existente față de acesta.

f)    (1) PRESTATORUL permite inspectorilor P.M.B - D.U.P accesul liber în garajele, atelierele și depozitele sale, în vederea efectuării controlului în conformitate cu clauzei? prezentului Contract.

g)    (1) PRESTATORUL operează modificări sie Programului de Prestație, numai cu informarea compartimentului

de specialitate din cadru! Primăriei Municipiului București.

(2) Modificarea Programului de Prestație se va putea face numai prin act adițional.

{3) Modificările solicitate de compartimentul de speciadtate al P.M.B exclusiv pentru recuperarea unor restanțe, rezolvarea unor litigii sau reclamanții, ori intervenții urgente iu modifică suma remunerației.

h)    (1) Suplimentările solicitate în conformitate cu Art.8.2 litera g), paragrafele (1) și (3) nu pot fae? obiectul unor renegocieri ale Contractului.

i)    Dacă PRESTATORUL refuză să opereze suplimentările cerute, inspectorii P.M.B le vor considera incluse automat în Programele de Prestație zilnice și ca urmare în Fișele de constatare. Neefectuarea serviciilor vor fi considerate restanțe.

j)    în caz de întrerupere imprevizibilă a serviciului, chiar și parțială, PRESTATORUL informează P.M.B în termenul cei mai scurt (cel mult în 4 ore) și în raport de această situație ia măsurile necesare.

k)    PRESTATORUL întocmește și prezintă P.M.B. programul de deszăpezire în termenul prevăzut în HCGME1119/2010.

f! Udată cu programul, PREȘ IA IORUL prezintă și suma remunerației cerute pentru aplicarea sa.


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00 '    '    U I

http:z7w\AA«/.prfîdăij“—;

■ÎS)


ZAUI


fiii/!

-O/;PRESTATORUL prezintă lunar, pentru confirmarea decontării prestației sau ori de câte ori i se solicită Rapoarte de adtivitate, cât și orice ait document solicitat.    (

m) PRESTATORUL se obligă să respecte toate celelalte prevederi incluse în Caietul de Sarcini sau în restul documentelor care sunt parte integrată a prezentului contract.

n)    PRESTATORUL sprijină orice inițiativă a P.MB. ce are drept scop creșterea calității serviciului și îmbunătățirea stării de salubritate în sectorul 5.

o)    să țină gestiune separată pentru fiecare operațiune în parte, pentru a se putea stabili volumul de lucrări;

p)    să asigure prestarea activităților de salubrizare conform prevederilor contractuale și cu respectarea prescripțiilor, normelor și normativelor tehnice în vigoare;

r)    să furnizeze Achizitorului, Informații in baza solicitării scrise și să pună la dispoziție documentele și documentațiile pe baza cărora prestează serviciu! de salubrizare, in condițiile legii;

s)    să dețină toate avizele, acordurile, autorizațiile și licențele necesare prestării activităților specifice serviciului de salubrizare, prevăzi te de legislația în vigoare;

ș) să respecte indicatorii de performanță precizați în regulamentul serviciului de salubrizare, să îmbunătățească în mod continuu calitatea serviciilor prestate.

£. Drepturile și obligațiile principale ale Achizitorului:


COMPORT cu

originali h9.1. Achizitorul are următoarele drepturi:

a) să solicite și să primească- informații cu privire la nivelul și calitatea serviciului prestat;

b)    să verifice și să controleze zilnic modul în care Prestatorul își îndeplinește obligațiile asumate

c)    .să. notifice Prestatorului neregulile constatate și să solicite remedierea acestora într-un termen rezonabil, stabilit în funcție de situația de fapt și posibilitățile de reacție ale Prestatorului;

d)    să aprobe stabilirea, ajustarea sau, după caz, modificarea p-ețurilor și tarifelor serviciilor obiect al prezentului Contract propuse de Prestator, potrivit legii șl dispozițiilor prezentului Cer tract;

e)    să monitorizeze și să exercite controlul cu privire la prestarea serviciilor obiect al prezentului Contract și să ia măsurile necesare în cazul în care Prestatorul nu asigură, în mod repetat și culpabil, indicatorii de performanță și continuitatea serviciilor pentru care s-a obligat.

9.2. Achizitorul are următoarele obligații:

a)    să plătească sumele de bani către Prestator în termen de 80 zile de ia emiterea facturii de către Prestator și acceptarea la plată de către Achizitor.

b)    să respecte angajamentele asumate față de Prestator prin prezentul Contract;

c)    să asigure resursele necesare finanțării serviciilor, corespunzător clauzelor contractuale

ti) să analizeze și să răspundă solicitărilor privind ajustarea și modificarea tarifelor pentru serviciile obiect al prezentului Contract. ,Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 050042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00 ’ ; - ■ -Ș... :

httpVM'ww. prnh.ro- ■- ■-

.-o /

10. Obiective Generale

1)    Urmărirea respectării în totalitate a prezentului Contract și a Caietului de Sarcini, a realizării ritmice și integrale a Programelor de prestație atât din punct de vedere cantitativ cât și calitativ.

2)    Respectarea prevederilor Legii nr. 215/2001 privind administrația publică locală, O.U.G. nr. 195/2005 privind protecția mediului, Legii nr.101/2066 a serviciului de salubrizare a localităților, Legii nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilități publice, Ordinului A.N.R.S.C. nr. 116/2007 pentru aprobarea Regulamentului - Cadru al serviciului de salubrizare a localităților; Ordinului A.N.R.S.C. nr. 111/2807 pentru aprobarea Caietului de sarcini ■ cadru al serviciului de salubrizare a iccainățiior; Ordinului A.N.R.S.C nr.109/2C37 privind aprobarea Normelor metodologice de stabilire, ajustare sau modificare a tarifelor pentru activitățile specifice serviciului de salubrizare a localităților; H.C.G.M.B nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentul!/ de organizare șl funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București, H.C.G.M.B. nr.120/2011 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București, H.C.G.M.B. nr.353/2009 prrcind aprobarea Planului de gestionare a deșeurilor din Municipiul București, H.C.G.M.B. nr, 123/2010 modifica ă, privin^W”^31*5'’ de asigurare a salubrizării prin spălare cu jet de apă sub presiune a carosabilului și trotuarelor^’'

CONFORM CU I

ORiGIN.UUL


11. Verificarea Prestației

1)    Verificarea activităților este efectuată de inspectori din cadrul Direcției Generale Infrastructură^OO^ublice -Direcția Utilități Publice, prin deplasarea în teren cu mijloacele de transport puse !a dispoziție de PRESTATOR împreună cu reprezentatul PRESTATORULUI.

2)    Verificarea prestației constă în compararea rezultatelor întregii‘activității din ziua respectivă a PRESTATORULUI, așa cum este identificată în teren de către inspectori, cu lucrările prevăzute în Programele de prestație zilnice stabilite prin contract.

3)    Inspectorii Direcției Generale Infrastructură și Servicii Publice - Direcția Utilități Publice au obligația să consemneze rezultatele controlului în documente care sunt semnate atât ce reprezentanții P.M.B cât și de reprezentanții PRESTATORULUI.

4)    în cazul în care reprezentantul PRESTATORULUI nu participă la c ontrol sau acesta se desfășoară fără mijloace de transport, datorită refuzului PRESTATORULUI de a le pune la dispoziție, sunt considerate efective rezultatele verificării consemnate de inspectori, fără contrasemnatură.

12. Cantitatea șl calitatea serviciilor, indicatori de performanță

12.1.    indicatorii de performanță, cantitatea și calitatea serviciilor sunt prevăzute în documentația care face parte integrantă din prezentul Contract și H.C.G.M.B nr.119/2010 privind aprobarea Regulamentului de organizare șl funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București,

12.2.    Indicatorii de performanță stabilesc condițiile ce trebuie respectate dc Prestator în asigurarea serviciilor obiect al z//prezentului Contract, având în vedere:


'/ /-continuitatea din punct de vedere cant tativ și calitativ;    ■ '/>

Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:021.3

http://www. prn b. rox


-    adaptarea permanentă la cerințele utilizatorilor;

-    excluderea oricărei discriminări privind accesul la serviciile publice de salubritate;

-    respectarea reglementarilor specifice din domeniul salubrizării.

12.3. Indicatorii de performanță minimali, generali și garantați pentru serviciile publice de salubrizare, sunt cei stabiliți in H.C.G.M.8 nr. 119/2010 - privind aprobarea Regulamentului de organizare si funcționare a serviciilor publice de salubrizare în Municipiul București.

13. Formule de actualizare a tarifelor, modul de încasare a facturilor

13.1.    Modificarea și ajustarea tarifelor practicate pentru serviciile publice de salubrizare se face în conformitate cu prevederile Ordinului A.N.R.S.C. nr.109/2007.

13.2.    Propunerea de modificare a tarifelor unitare aprobate, se face de către Prestator conform dispozițiilor prezentului Contract.

13.3.    Facturarea se face conform ofertei, în baza tarifeior unitare și a cantităților prestate și se vor emite facturi bilunar.

13.4.    Achizitorul va achita facturile în termen de 60 de zile de la emiterea facturii de către prestator și acceptarea la plată de către achizitor.

13.5.    Prestatorul încasează prețul serviciilor prestate prin ordin de plată.

13.6.    Sumele platibile de către ACHIZITOR, pentru activitatiie prestate in decursul anuiLăș^W^cadra in bugetul aprobat de CGMB pentru anul in curs.

CONFORM CU

ORIGINALUL


14 Sancțiuni

14.1    Pentru neevacuarea completă a .deșeurilor din depozitele de deșeuri necontrolate identificate^w^f^fnexei Caietul de Sarcini, se va aplica o penalizare prin reducerea cu 5% pentru fiecare punct neevacuat, a volumului de lucrări confirmate pentru ziua respectivă.

14.2    PRESTATORUL este penalizat cu 10% din valoarea lunară confirmată la plată în cazul neasigurării în termen de 5 zile de la data semnării Contractului a dotării tehnice angajate prin ofertă.

în cazul în care în termen de 15 zile de la semnarea Contractului, PRESTATORUL nu a asigurat dotările tehnice angajate prin ofertă, P.M.B. are dreptul să ceară rezilierea Contractului.

14.3    în cazul în care în anumite zone se identifică acumulări de deșeuri menajere, iar PRESTATORUL nu a semnalat anterior riscul apariției lor și cauzele, P.M.B. aplică împotriva acestuia prevederile O.U.G. nr. 195/2005 privind proiecția mediului, până ia evacuarea tuturor acumulărilor de deșeuri.

14.4    Nerespectarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de către una dintre Părți, în mod culpabil și repetat, dă dreptul părții lezate de a solicita rezilierea Contractului.


i.!p

Za


ta    v-1


Splaiul Independenței nr. 2S1-293, cod postai 030042, sector 6, București, România Țel:021.305.5Sb0-A,~    ~~~    ==»    _ ,,U-..

http://www.pmb.ro    ______ '

15. Garanția de bună execuție a Contractului

15.1. Din sumele datorate pentru facturile emise si definite la art.13.3, PRESTATORUL are obligația de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului din cadrul organului fiscal competent în administrarea acestuia un cont disponibil distinct la

dispoziția ACHIZITORULUI, prin care ACHIZITORUL va retine 7% din fiecare suma datorata.

15.2. Achizitorul are dreptul oe a emite pretenții asupra garanției de bună execuție oricând pe parcursul indepiinirii contractului, în limita prejudiciului creat, dacă Prestatorul nu își îndeplinește obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, Achizitorul are obligația de a notifica acest lucru Prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate.

15.3. Achizitorul se obligă să resituie Garanția de bună execuție la finalizarea contractului, in termen de ce! mult 30 de zile.

16. Alte responsabilități .de Prestatorului

16.1. Prestatorul se obligă să despăgubească Achizitorul împotriva oricăror:

(i) reclamații si acțiuni în justiție, ce nzultă din încălcarea unor.drepturi de proprietate intelectuală (brevete, nume, mărci înregistrate etc.), legate de echipamentele, materialele, instalațiile sau utilajele folosite pentru sau în legătură cu produseie achiziționate;

.....


(ii) daune-interese, costuri, taxe si cheltuieli de orice natură, aferente, stabilite prin hotărâre judecăt&^eăsdsfinitivă și irevocabilă.    i— -/'F

' CONFORM CU

-PgjGfNAiJ si


17. Alte responsabilități ale Achizitorului

17.1. Achizitorul se obligă să pună la dispoziția Prestatorului orice facilități și/sau informații careBaSfbstLăfîdăiate prin documentele contractului.

18. Amendamente

18.1. Părțile contractante au dreptul, pe durata îndeplinirii Contractului, de a conveni modificarea clauzelor Contractului, prin act adițional, în căzu! apariției unor circumstanțe care afectează echilibrul c ontractual, lezează interesele comerciale legitime ale acestora și/sau care nu au putut fi prevăzute ia data încheierii Contractului.

în scopul îmbunătățirii nivelului calitativ al serviciului, ia propunerea operatorului aprobată de beneficiar, pot fi modificate suprafețele, frecvențele de lucru sau alți parametri ai prestatei și se pot extinde ia alte servicii similare, prin act adițional.

19. Cesiunea

18.1. Prestatorul are obligația de a nu transfera total sau parțial obligațiile sale asumate prin Contract, fără acordul scris a! Achizitorului.

20. Forța majoră L ;

20.1. Forța majoră este constatată de o autoritate competentă.

.••zf


'■■/Ir-    > r".

' C

li/A    //

\ s/

ir


/ Splaiul Independenței prl 291-293, cod poștal 050042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00 ’    '

20.2, Porta majoră exonerează Părțiie contractante de îndep


Unirea obligațiilor asumate prin prezentul Contract, pe toată

perioada în care aceasta acționează.


20.3.    Executarea Contractului va fi suspendată în perioada de acțiune a forței majore, dar fără a prejudicia drepturile ce li se cuveneau Părților până la apariția acesteia.

20.4.    Partea contractantă care invocă forța majoră are obligația de a nctifica celeilalte Părți, imediat și în mod complet, producerea acesteia și să ia orice măsuri care îi stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor.


21,    încetarea Contractului

21.1.    Contractul poate înceta:

a)    Prin acordul Părților;

b)    La expirarea duratei Contractului, în conformitate cu dispozițiile art 5.1 de mai sus;

c)    La intrarea in insolver.ță a prestatorului

21.2.    Contractul poate înceta de drept la intrarea în efectivitate a Contractulu de delegare a gestiunii astfel cum a fost prevăzut la art.5.1.

21.3.    Achizitorul poate denunța unilateral Contractul doar cu condiția plății tuturor prestațiilor rg^z^gș^nă în acel moment.

22.    Confidențialitate


CONFORM cu

ORIGINAL UL//Ly

Șl A J


22.1.    Părțile se angajează să trateze prezentul Contract ca fiind privat și confidențial și să nu divui^eîî&foț^Funor terțe părți sau autorităților publice, cu excepția situațiilor în care sunt obligate prin iege să facă acest lucru. Părțile reprezintă-și garantează că angajații și consilierii lor, precum și angajații și consilierii celor afriiațf lor, vor accepta acest angajament de confidențialitate.

22.2.    Toate informațiile și documentele furnizate de către o Parte către cealaltă Parte în vederea executării prezentului Contract sunt confidențiale. Doar acele documente și informații care se dovedesc a fi fost publice înainte de a fi dezvăluite sau care au fost făcute publice fără ca vreuna din Părți, angajații sau consultanții săi să aibă vreo vină nu vor fi considerate ca fiind confidențiale.

22.3.    Părțile se angajează să folosească toate informațiile și documentele exclusiv pentru executarea obiectul prezentului Contract. Părțile se angajează să nu folosească informațiile, nici documentele furnizate în scopuri competitive și nici să le furnizeze unor terțe părți sau să le facă publice.

23.4.    Nerespectarea dispozițiilor prezentului articol atrage obligația Părții culpabile de a plăti despăgubiri celeilalte pentru orice prejudicii materiale și/sau morale cauzate.


23. Soluționarea litigiilor


23.1. Achizitorul și Prestatorul vor depune toate eforturile pentru a rezolva pe cate amiabilă, prin tratative directe, orice neînțelegere sau dispută care se poate ivi între ei în cadrul sau în legătură cu încheierea, executarea, interpje modificarea sau încetarea Contractului, inclusiv cu privire la prevederile art,.4/șL5;TC ■/;


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 030042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00 ’ http://wiW.pmferK
23.2. Dacă, după 15 zile de la începerea acestor tratative, Achizitorul si Prestatorul nu reușesc să rezolve în mod amiabil o divergență contractuală, fiecare poate solicita ca disputa să se soluționeze de către instanțele judecătorești competente.

24.    Limba care guvernează Contractul

24.1,    Limba care guvernează Contractul este limba română.

25.    Comunicări

25.1,    Orice comunicare dintre Părți, referitoare la executarea prezentului Contract, trebuie să fie transmisă în scris la adresele indicate in preambulul Contractului. Orice document scris trebuie înregistrat atât în momentul transmiterii, cât și în momentul primirii.

25.2,    Comunicările între părți se pot face și prin telefon, fax sau e-mail, cu condiția confirmării în scris a primirii comunicării.


25. Legea aplicabilă Contractului

26.1. Contractul va fi interpretat conform legilor din România.

27. Dispoziții finale


27.1.    Neexercitarea sau. întârzierea exercitării de către oricare dintre Părți a oricăruia dintre drepturile sale prevăzute în prezentul Contract nu va constitui și nu va fi interpretată ca o renunțare la aceste drepturi și nu va împiedica exercitarea ulterioară a acestor drepturi.

27.2.    Prezentul Contract conține întreaga înțelegere a Părților.

27.3.    Dacă oricare dintre prevederile prezentului Contract devine nulă, neexecutabilă sau ilegală, total sau parțial, celelalte prevederi vor rămâne nemodificate, iar Părțile vor conveni cu bună credință acceptarea unei prevederi legale cât mai apropiate de scopul Contractului și cu un efect economic similar.

27.4.    Semnatarii prezentului Contract declară că sunt legal mandatați să reprezinte și să angajeze Părțile.

27.5.    Părțile se obligă să depună toate diligențele pentru menținerea echilibrului contractual, operațional și comercial, pentru a garanta respectarea contractului în întregul său.

Părțile au înțeles să încheie astăzi,__, prezentul Contract în cinci exemplare originale, unul pentru

PRESTATOR si 4 exemplare pentru ACHIZITOR, având forță juridică egală și produce efecte juridice ce ia data semnării lui.

ACHIZITOR,


PRESTATOR,


MUNICIPIUL BUCUREȘTI
Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România Tel:021.305.55.00

http://www.pmb.ro    / w

zn I.

z /

Anexa 2'l IPRIMĂRIA MU.’-KCh- JJLUî 8'JCUREȘT, Secretar General


pentru îndreptarea erorii materiale din Anexa ia Hotărârea/CAGM.B. nr. 57/2014privind aprobarea

,Normelor metodologice în vederea atribuirii contractului de salubrizare stradală servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului București”

și


Prin adresa nr. 1Q05.1/17.04.2014,înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 1314/6/18.04.2014- și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 1117/18.04.2014, Direcția Generală-Achiziții - Direcția Proceduri Achiziții ne aduce la cunoștință că dint-o eroare de tehnoredactare, în tot cuprinsul Anexei 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014, apare Legea nr. 51/2006, modificată prin Legea nr. 187/2012 în loc de „modificată prin Legea nr. 204/2012”.

De-asemenea, în cuprinsul Art. 1, alin.4 din Anexa 1 în loc de H.C.G.M.B. nr. 120/2010 a fost invocată din eroare H.C.G.M.B. nr. 206/2013, hotărâre care are ca obiect modificarea H.C.G.M.B. nr. 16/1994, referitoare la aprobarea normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură pe teritoriul Municipiului București.

Față de cele de mai sus, propunem îndreptarea erorii materiale strecurate în cuprinsul anexei 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014 privind aprobarea „Normelor metodologice în vederea atribuirii contractului de salubrizare stradală și servicii de iarnă pe raza sectorului 5 al Municipiului-București, după cum urmează:

-în tor cuprinsul Anexei nr. 1 la Hotărârea C.G.M.B. nr. 57/2014, sintagma „Legea nr. 51/2006, modificată prin Legea nr. 187/2012” se înlocuiește cu sintagma „Legea nr. 51/2006, modificată prin Legea nr. 204/2012.”

-Art. 1, alin. 4 din Anexa nr. 1 va avea următorul cuprins: „La procedura de selecție de oferte vor fi invitați să participe operatori economici specializați în domeniul salubrizării, cu respectarea prevederilor H.C.G.M.B. nr. 120/2010, privind Normele de salubrizare ale MuniciphiuLBucurești.”