Hotărârea nr. 50/2014

HOTARAREnr. 50 din 2014-03-27 PRIVIND PARTICIPAREA MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CADRUL PROIECTULUI "PARCUL CISMIGIU - CONSERVAREA SI PUNEREA IN VALOARE A PTRIMONIULUI NATURAL REPREZENTAND ARBORII OCROTITI", PRIN ACCESAREA GRANTURILOR NORVEGIENE


HOTĂRÂRE

privind participarea Municipiului București în cadrul Proiectului “Parcul Cișmigiu - Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului

natural reprezentând arborii ocrotiți”, prin accesarea Granturilo Norvegiene

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare Urbană - Direcția de Mediu și al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții - Direcția Management Proiecte și Finanțări Externe;

Văzând raportul Comisiei de ecologie și protecția mediului, raportul Comisiei pentru credite externe și monitorizarea derulării acestora, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Art. 6 și art. 90 lit. e) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 195/2005 privind protecția mediului, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 24/2007 privind reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art. 1 Se aprobă participarea municipiului București în cadrul

roiectului “Parcul Cișmigiu - Conservarea și punerea în valoare a patrimoniului natural reprezentând _arbpfiiî;xocrotiți”, prin accesarea Granturilor Norvegiene.

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6?BucureștiiWfriânia; tel.: +4021/305


Art.2 (1) Proiectul va fi susținut 100% prin finanțare nerambursabilă prin Granturi ale Guvernului Norvegian, din totalul costurilor eligibile ale proiectului.

(2) Valoarea totală a proiectului, este de 85.000,00 Euro.

Art.3 Se împuternicește Primarul General, în calitate de reprezentant lega! al municipiului București, să semneze în numele și pentru municipiul București toate documentele necesare derulării proiectului.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General a! Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.03.2014.

Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România tel.:

+4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2