Hotărârea nr. 40/2014

HOTARAREnr. 40 din 2014-02-27 PENTRU APROBAREA DEPUNERII CANDIDATURII MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA OBTINERII TITLULUI DE CAPITALA CULTURALA EUROPEANA IN ANUL 2021


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

pentru aprobarea depunerii candidaturii municipiului București în vederea obținerii titlului de Capitală Culturală Europeană în anul 2021

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul de specialitate comun al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și al Centrului de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB;

Văzând raportul Comisiei învățământ, cultură, culte și sport, raportul Comisiei pentru relația cu Uniunea Europeană și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (1) și art. 45 alin. (1) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă depunerea candidaturii municipiului București în vederea obținerii titlului de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

Art.2 Se împuternicește Primarul General* al Municipiului București să semneze pentru și în numele municipiului București toate documentele necesare depunerii candidaturii menționate la art. 1.


Art.3 Se desemnează Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului București - ARCUB ca instituție autorizată să întreprindă toate demersurile pentru depunerea candidaturii Municipiului București la titlul de Capitală Culturală Europeană în anul 2021.

Art.4 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Centrul de Proiecte Culturale al Primăriei Municipiului București - ARCUB vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


Această hotărâre a fost adoptată în ședința Municipiului București din data de 27.02.2014.


București, 27.02.2014 Nr. 40


Splaiul Independenței Wr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb ro