Hotărârea nr. 39/2014

HOTARAREnr. 39 din 2014-02-27 PRIVIND ACCEPTAREA OFERTEI DE DONATIE FARA SARCINI A IMOBILELOR SITUATE IN SOS. STRAULESTI NR. 69-71, SECTOR 1, PROPRIETATEA COMPANIEI OMV PETROM S.A. MODIFICA HCGMB NR. 186/2008


I


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Patrimoniu și Direcției Juridic;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de:

-Adresa nr. 448/28.11.2013 a Companiei OMV PETROM S.A.;

-Oferta de donație autentificată sub nr. 1016/27.11.2013;

-Hotărârea C.G.M.B. nr. 145/2007 privind aprobarea documentației de urbanism PUZ-„PETROM CITY” - Șos. Străulești nr. 69-71, sector 1;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1880/10.11.2011;

-Protocolul încheiat între OMV PETROM S.A., Primăria Municipiului București -Direcția Utilităti Publice și S.C. APA NOVA S.A.;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 2014/20.12.2011;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1986/13.12.2011;

-Adresele Administrației Lacuri Parcuri și Agrement București nr. 660/24.02.2009 și nr. 4695/30.10.2009;

-Adresa Administrației Naționale Apele Romane - Direcția Apelor Argeș - Vedea nr. 3491/08.04.2009;

-Avizul Administrației Naționale Apele Romane - Direcția Apelor Argeș nr. 8 -BU/08.04.2009;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1879/10.11.2011;

-Protocolul încheiat între OMV PETROM S.A., Primăria Municipiului București -Direcția Utilități Publice și LUXTEN LIGHTING COMPANY S.A. București;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1878/10.11.2011;

-Protocolul încheiat între OMV PETROM S.A., Primăria Municipiului București -Direcția Utilități Publice și NETCITYTELECOM;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 1850/03.11.2011;

-Autorizațiile de construire nr. 27/5Te/S/3488/30.03.2010 și nr. 48/7/TEIDD/S/17934/16.08.2011;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 13/23.01.2014;

-Adresa OMV PETROM S.A. nr. 62/25.02.2014;

în conformitate cu prevederile:

-Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-art. 863 lit. c) și art. 1014 Cod Civil;

în temeiul prevederilor art. 36 alinV(2)lit.$,*£1*^45 alin. (3) și art. 121 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația/'pubîlcă'Jocata, republicată, cu modificările și completările ulterioare. |    /fo


postai: 060042, secto^^ucJr^ști^România; teîT?4OS-'t^Q5z^5 00;


CONFORM

CU ORIGINALULCONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se acceptă oferta de donație fără sarcini având ca obiect imobilele-construcții - străzi (7 loturi), situate în București, Șos. Străulești nr. 69-71, sector 1, identificate prin CF nr. 231697, nr. 257933, nr. 257986, nr. 231670, nr. 257925, nr. 231674 și nr. 231704 proprietatea Companiei OMV PETROM S.A., conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 (1) în vederea încheierii actului de donație în formă autentică și al recepționării imobilelor, prin Dispoziția Primarului General se va înființa o comisie formată din reprezentanți ai Direcției Juridic, Direcției Urbanism, Direcției Patrimoniu, Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației, Direcției Utilități Publice și Direcției Generale Economice.

(2) Comisia va avea ca atribuție verificarea documentelor ce vor sta la baza • j încheierii actului de donație în formă autentică și semnarea proceselor verbale de predare

primire a bunurilor imobile donate.

Art.3 După încheierea actului de donație în formă autentică, imobilele-terenuri și construcțiile - străzi, vor fi incluse în domeniul public al municipiului București.

Art.4 Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 186/2008 privind însușirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului București se va modifica în mod corespunzător.

Art.5 Actul autentic de donație va fi încheiat prin grija Direcției Juridic și a Direcției Generale Economice, în termen de 60 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri și va cuprinde valoarea bunurilor ce se donează actualizată la data perfectării acestuia.

Art.6 (1) Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze actul autentic de donație.

(2) Cheltuielile aferente încheierii și autentificării actului de donație vor fi suportate de către donator.

Art.7 Primarul General al Municipiului București și direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2014.


SECRETAR GENERAL


Cristian


//« \r.-$L MUNICIPIULUI BUCUREȘTI, !    Tpdjor^nr^,__

București, 27.02.2014 Nr. 39

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 OO; www.bucuresti-prirriaria.ro

Pag 2


\n

Anexa 1în anul 2008 a fost demarată construcția complexului „Petrom City", nouX&g^Ușg^ffal al OMV PETROM, situat în Șos. Străulești nr. 69-71, sector 1, București ulterior, sediul centrâfobținând adresa poștală Strada Coralilor nr. 22. în paralel cu construcția clădirilor cu destinație de birouri, a fost realizat proiectul de infrastructură, derulat în conformitate cu (i) Planul de Urbanism Zonal („PUZ”), aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București („CGMB”), nr. 145 din 19.06.2007 și cu (ii) Avizul de Urbanism nr. 33/10/21.12.2006, emis de Primăria Municipiului București.

Corespunzător obligațiilor din PUZ, OMV PETROM a realizat rețeaua stradală și circulații pietonale (1,5 km) și utilități necesare (rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare în sistem divizor (ape uzate menajere și meteorice), rețele de alimentare cu gaze naturale, iluminat stradal și rețele de telecomunicație), lucrările respective fiind recepționate, în conformitate cu prevederile legale, cu participarea reprezentanților instituțiilor abilitate și a furnizorilor de utilități (i.e. Apa Nova). După recepția lucrărilor de infrastructură au fost încheiate protocoale cu furnizorii de utilități și instituțiile relevante, care, prin semnarea documentelor, și-au dat acordul în ceea ce privește lucrările de infrastructură executate. Suprafețele de teren aferente obiectivelor de infrastructură și utilități menționate sunt înscrise în Cartea Funciară și nu sunt afectate de nicio sarcină.

Proiectul de infrastructură a fost executat conform aceluiași PUZ, în care s-a prevăzut obligația OMV PETROM de a ceda Domeniului Public (respectiv CGMB) străzile, utilitățile și investițiile aferente, pentru a putea deservi întreaga zonă.

Avund în vedere

(i) Că societății OMV PETROM, îi incumbă să respecte obligația impusa de PUZ aprobat prin Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, nr. 145 din 19.06.2007 și Avizul de Urbanism nr. 33/10/21.12.2006, emis de Primăria Municipiului București de a transmite, tara contraprestatie din partea CGMB, catr.e-d^meniul public al Municipiului București proprietatea asupra imobilelor și utilițâțiîo?-aferente^

In calitate de proprietar al:    //

' f ’ ~~ "fV;, j \

llliobllul (lotul A'l citimt în P. i i,î1 irf»ct ii|    •• \

suprafață de 7.209 mj:

4l'‘u,d in. cadastral 231697 (nr. cadastral v&ții    _

( • 'cehi 77528, transcris din CF 72501/16), aTocaUtăți.i Bucuf^ș^sector 1 („Imobilul 1


iii i 1    I \    1

ureștiv Șos/ SÎfăui.eș:țijir.j69-î suprafața totală'.^^,.) 08,00 ......"J tâbuî


, ..iui


, sectorul 1, compus din teren în îp, ce urmează a fi dezmembrată, t în cartea funciară nr. 231697 );
imobilul (lațul SB) sițua^in București, Șos. Străulesti nr. 69-71, compus din ter^n în suprafață Ip 17 19(1 mn - nv3n<1 nr. cadastral 257933, intabulat în cartea funciară nr. 257933


totală de 17.120 mp< având nr. cadastral localității București, sector 1 („Imobilul 2”);


3. imobilul (lotul SC) situat în București, Șos. Străulesti nr. 69-71, sectorul 1, compus din teren în suprafață totală de 2841 mp, având nr. cadastral pentru teren 257986, intabulat în cartea funciară nr. 257986, a localității București, sector 1 („Imobilul 3”); Pe lotul SC se află construcția - Post Trafo având număr cadastral 257986-C1, ce urmează a fi radiată înainte de perfectarea contractului de donație.


4.    imobilul, (lotul SD) situat în București, Sos. Străulești nr. 69-71, sector 1, compus din teren în suprafață totală de 3.282,00 mp, având nr. cadastral 231670 (nr. cadastral vechi 23941/2), intabulat în cartea funciară nr. 231670 (CF vechi 77515, transcris din CP 72501/3), a localității București, secte r 1 („Imobilul 4”);

5.    imobilul (lotul Butan) situat în București, Șos. Străulesti nr. 69-71, sectorul 1, compus din teren în suprafață totală de 1130 mp, având nr. cadastral 2579.15, intabulat în cartea funciară nr. 257925, a localității București, sector 1 („Imobilul 5”);

6.    imobilul (lotul 4) situat în București, Șos. Străulesti nr. 69-71, sectorul 1, compus din teren în suprafață totală de 1557 mp, având nr. cadastral pentru teren 231674 și (nr. cadastral vechi 23941/4) intabulat în cartea funciară nr. 271674 (CF vechi 77517) a localității București, sector 1 („Imobilul 6”); Pe lotul 4, se află construcția CI SRM cu o suprafață construită la sol de 34 mp, având număr cadastral 231674-C1, ce urmează a fi radiată înainte de perfectarea contractului de donație.


7. imobilul (lotul 18) situat în București, Șos. Străulesti nr. 69-71, sectorul 1, compus din teren în suprafață totală de 2561 mp, având nr. cadastral 231704 (nr. cadastral vechi 23941/19, intabulat în cartea funciară nr. 231704 (CF vechi 77532), a localității București, sectorLf..Imobilul 7”);


ințelegem să formulam prezenta ofertă de donație în urmăVA


Prin încheierea prezentului act, subscrisa, OMV PETROM SA, promite să doneze\bb,er de    cu

"excepția servitutilor de trecere existente, așa cum rezultă și din“extrasele“de~cane<ftmEfâLfa^pentru autentificare nr. 75451/22.11.2013, nr. 76364/26.11.2013, nr. 75457/22.11.2013, nr. 75458/22.11.2013, nr. 75464/22.11.2013, nr. 75466/22.11.2013 și nr. 76431/26.11.2013, toate emise de Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară București, Sector 1, prin semnarea unui contract de donație, dreptul de proprietate asupra corpurilor de proprietate astfel cum au fost descrise mai sus precum și valoarea tuturor investițiilor făcute pe aceste corpuri de proprietate, precum și pe anumite părți ale domeniului public, pentru construirea de străzi și trotuare, precum și a utilităților publice, conform planului anexat.


Construirea acestor străzi s-a făcut urmsre a si respectând Hotărârea Consiliului General al Municipiului București, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal, “PETROM CITY” -STRĂULEȘTI, ȘOSEAUA STRĂULEȘTI NR 69-71, SECTOR 1 nr. 145 din data de 19.06.2007, precum și Avizul de Urbanism nr. 33/10/21.12.2006, emis de Primăria Municipiului București.

în cadrul infrastructurii sunt prevăzute patru zone de racord către arterele publice strada Coralilor, șoseaua Străulești și intrarea Străulești. în prezent sunt executate străzile A, Bl, Bs, B2 - străzi principale - și CI, D2 - străzi secundare transversale pe străzile principale, conform PUZ Petrom City -Străulești Șos. Străulești nr. 69-71 aprobat prin H.C.G.M.B. nr. 145 din 19.06.2007 prin care s-a acceptat reconversia funcțională a zonei, divizarea pe zone și trama stradală.


Drumurile ce delimitează subzonek^ definite conform PUZ sunt executate cu rețelele edilitare subterane și supraterane aferente, dupa/^unțAu^fea^ă: rețele de alimentare cu apă, rețele de canalizare în sistem divizor (ape jizate menajere șfj;ieteori<fe^\iețele de alimentare cu gaze naturale, iluminat stradal și rețele de telecomunicație, respeG^iv-tubulăuiM și cămine/clmere de tragere cu rol de conducte suport. Pentru flecare subzona/lot țere^îâ^țîiț conform PUZ sunt âsigurate racorduri la rețelele edilitare, astfel încât atunci când va fi 1 necesari^^Sțle intervină în sistemul rutier al străzilor. Protocoalele încheiate cu

furnizorii de ut lități vor fi atașate prezentei și predate în copie, cărțile tehnice aferente acestor investiții fiind deja predate acestora.

Prezenta ofertă de donație este valabilă până la încheierea contractului de donație și revocă în întregime oferta de donație autentificată sub nr. 268/07.07.2010 de BNP Săndina Tăbărana din București. Totodată declarăm că suntem de acord cu radierea ofertei de donație din cartea funciară și înscrierea prezentului act.

Transferul dreptului de proprietate are loc la data intrării în vigoare a Contractului de donație (data autentificării).

OMV Petrom va preda detenția Bunurilor în termen de 120 de zile lucrătoare de la data intrării în vigoare a Contractului de donație. De la data semnării Contractului și până la data predării Bunurilor, OMV PETROM va fi împuternicit să efectueze lucrările și formalitățile ce vor/ar fi necesare pentru predarea-primirea Bunurilor.

Bunurile vor fi predate de O J Y PETROM în starea în care se află, fără a se solicita CGMB vreo remunerație în schimbul aces ora. OMV Petrom intenționează sâ își asume toate cheltuielile privind transferul dreptului de proprietate asupra imobilelor, astfel încât CGMB să nu aibă costuri privind autentitifcarea și înscrierea în cartea funciară. CGMB va dobând: Bunurile în condițiile arătate, luând cunoștință de siuația juridică a acestora prin extrasele de Carte Funciară, schițele cadastrale, actele de proprietate pentru teren, și documentația pusă la dispoziție de către OMV Petrom. Cu prilejul încheierii Contractului de donație, si respectiv al predării Bunurilor, OMV Petrom va preda CGMB dosarul conținând copii legalizate după toate documentele atestând dreptul de proprietate și lucrările efectuate și recepționate (avize, autorizații, procese verbale de recepție s.a.m.d.), conform legii.

Părțile vor atesta predarea efectivă a Bunurilor ce fac obiectul Contractului prin semnarea unui/unor procese-verbale de predare-primire („Procesul-Verbal”), ce urmează a fi semnate de reprezentanții autorizați ai ambelor Părți si care vor face parte integrantă din Contractul de donație.

De la momentul încheierii Procesului-Verbal, riscurile și obligațiile în legătură cu Bunurile ce fac obiectul respectivului Proces-Verbal sunt în sarcina CGMB.

La prezentul înscris sunt atașate 3 anexe având fiecare câte o pagină, care fac parte integrantă din prezentul înscris, după cum urmează : Anexa 1 - denumită Plan infrastructură 1, Anexa 2 - denumită Plan infrastructură 2 și Anexa 3 — denumită Plan terenuri donație PMB.

Tehnoredactat de părți și autentificat de Biroul Notarial Libertas, astăzi data autentificării, într-un exemplar unic, păstrat în arhiva biroului notarial.

S.C. OMV PETROM S.A.


CONFORM-CU ORtGlNALUld
ROMANIA

UNIUNEA NAȚIONALĂ A NOTARILOR PUBLICI BIROUL NOTARIAL „LIBERTAS”

Licența de funcționare nr. 1517/1303/04.08.2013 București, B-dul Ion Mihalache nr. 18, sector 1 Telefon: 031.104.39.78; Fax: 031.104.89.06 Număr înregistrare operator de date cu caracter personal: 17133


CONFORM CU ORIGINALUL


ÎNCHEIERE DE AUTENTIFICARE Nr. 10Anul 2013 luna NOIEMBRIE ziua 27


Eu. notar public BUJE ALEXANDRU, la cere -ea părților m-am deplasat la sediul OMV Petrorn SA, in Mun. Bi curesti, Str. Coralilor, Nr. 22, Sector 1, unde am gîsit pe:

l-'ÎARIANA GHEORGHE, cetățean român, identificată prin carte de identitate seria VP nr. 000056, eliberata de D.E.P.A.B.D. la data de 14 martie 2011 si val; bila pană Ia data de 12 aprilie 2071, având domiciliul în Romania, București, sector 6, Calea Plevnei, nr. 145B, bl. ?, sc. 1, et. 9, ap. 2093, CNP 2560412401115, in calitate de reprezentant legal al S.C. OMV PETROM S.A., (fostă S7 Petrorn SA) cu sediul in Str. Coralilor nr. 22, „Petrorn City”, sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțul .îi sub nr. J40/8302/1997, CUI 1590082 si atribut fiscal RO, Președinte al Directoratului și Director General Executiv ai OMV Petrorn SA, în baza Actului constitutiv și al Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului București pe luna în curs,

care, după ce a citit actul, a declarat ca i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința sa. a consimțit la autentificarea prezentului înscris și a semnat unicul exemplar, precum și cele trei anexe.

MATJE ANDREAS, cetățean austriac, născut la data 25.11.1964 in Viena, domiciliat în Austria, identificat cu pașaport nr. P 6838825, emis de autoritățile austriece la data de 13.12.2012, valabil până la data de 12.12.2022, rezident in București, str. Aron Cotruș nr. 57, ap. A13, sector 1, Romania, CNP 7641125400044, in calitate de reprezentant legal al S.C. OMV PETROM S.A., (fostă SC Petrorn SA) cu sediul in Str. Coralilor nr. 22, „Petrorn City”, sector 1, București, înregistrata la Registrul Comerțului sub nr. J40/8302/1997, CUI 1590082 si atribut fiscal RO, Membru al Directoratului și Director Financiar, in baza Actului constitutiv si al Certificatului constatator emis de Registrul Comerțului București pe luna in curs, care, după ce i s-a citit actul de traducător autorizat DUMITRU - MALAI ELIZA - EUGENIA, cetățean român, domiciliata in Mun. București, Str. Ritmului, Nr. 14, Bl. 432, Sc. B, Et. 9, Ap. 83, Sector 2, identificata cu CI seria RX Nr. 354693 eliberata Ia data de 24.08.2005 de SPCEP S2 biroul nr. 4, CNP 2761218424513, autorizata in baza autorizației nr. 3652/09.12.2003 emisa de Ministerul Justiției, a declarat’ca i-a înțeles conținutul, că cele cuprinse în act reprezintă voința lui, a consimțit la autentificarea ȚyîfșientiîTîîiȚnscris și a semnat unicul exemplar, precum și cele trei anexe.

în temeiul art. 12 lit. b) din Legea notarilor și a activității notariale nr. 36/1995, republicată, cu modificările ulterioare,

SE DECLARĂ AUTENTIC PREZENTUL ÎNSCRIS, rariul in suma de 340 lei + TVA in suma de 81,60 lei, totalul de 421,60 lei s-a achitat cu

*•    axa notare ANCPI în sumă de 7 x 60 lei = 420 lei cu chitanța/OP/2013.

"perceput taxa notare schimbare nume ANCPI în sumă de 6 x 60 lei = 360 lei cu chitanța/OP/2013.paNOTAR PUBLIC BUJE ALEXANDRU


^.-'"Prezentul duplicat s-a întocmit în 4 (patru) exemplare, de BUJE ALEXANDRU, notar public,

astăzi, data autentificării actului are aceeași forță probantă ca originalul.

o"-"';-ii    A 4-
* .

,?/r'


- NOTAR PUBLIC BUJE ALEXANDRUBIROUL f. 37AR;AL XIBERTAS"

3-dul Ion Mills-nr 18. sector 1. București


I 0 K

log;LEGENDA


Raia* latmofcata aaltlanu

Ra»«> luminai akadai cnatama

Raia* tclalrmica aerian* *«ttler*a

Hala* laUlo^ica tu&hnan* r>«i«Ma

C JetUx piuvi*! B«ai«fM

Colector m«na|«( aMlart

Raia* apa solara eita>««-<a

8u*a»»«'»•»* «latine* «miant»

Stâlp «JJn txton «înlan

Stalu m aulic cctoftonal pontai tu^kMi nrapai ^taia'4 a> jrew Cămin da kagaia panku •w~-ai auadal a»»lai al aimui Slala fin hm tiatrM =*r4-u HK*c*

Cartn Ca bac«>« t«n<iu laleicn tiuia* ri nt-tui Gua da uu~/9 « naltnia «i yr»acut*

Camlr« da vudam aca urata PfcMida a*u ac* ucaU men*r*-HWfari «ubiaa-n nex: OrSO araierd al sxwcui

CdecRM c4u<ial pcoadat H««aa apa poia»Aa D'C-kiiu Canalii alia la la Ionica KWUW

OMV Petrom S.A.

Calea Dorobanți 239 01 OM7 Bi-arratll aedex I

GERO Consulting SRL niaion- «-umov.2i.swu >a

Cula* Vnonai 16-18-20    r»<    H0-J0>-21-310 U 36

030027 Bucuratll «retor 3    E-Ma» trtaftgaRXortuMngn

SGERO“„"’u,lna


PETROM

«(• O*4V O'lNI

PETROM CITY Infrastructura


Petrom City Infrastructura - Sos. Slraulestl, București, Romanla

PLAN DE SITUA TI 6 Raiale etlalenie al proiectata

Trvmon da raia a ape potabil* amplasai ti tirada Ca «tpaiir* dintre dormui Se lncr>;e Cerurr/ tirada ‘A’ ti Intrarea SUsoiestl

l ^«nlru a -I elita f arytl atu * Iwnțra    r-rțjd In yUr. Qtrț CcnțtW^ ȘPț g

BIROUL i\u %R:mL LIBERTAS" B-dul Ion Mihalacirc nr. 18, sector 1, Bucuresn

lasutnr.


Anexa nr.....la aut. nr. ...’.v...


INFRASTRUCTURA RUTIERA REALIZATA

1 SD= 3282,00 mp.

2—-§B=T7T20700 =m pr ~------------

3    SC= 2841,00 mp.

4    SA= 7209,00 mp.

5    LOT Butan = 1130,00 mp.

6    LOT 4= 1557,00 mp.

7    LOT 18= 2561,00 mp. TOTAL=35.7QO mp LEGENDA

BIROUL NOb-.f-, sL'LIBERTAS’ B-dul Ion Mihalacna « 18. sector 1, Bucure*