Hotărârea nr. 32/2014

HOTARAREnr. 32 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA BUGETULUI PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 PENTRU CONSULTAREA ANEXELOR INTRATI AICI SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 47/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 70/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 102/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 212/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 216/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 223/2014 SE MODIFICA SI COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 224/2014 SE MODIFICA PRIN HCGMB NR. 225/2014


CONFORM CU ORIGINALI II

.........    'rr -_iConsiliul General al Municipiului


H O i A R Â R E .

privind aprobarea bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2014

Având în vedere expunerea ds motive a Primarului General al Municipiului București șl raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe șl avizii! Comisiei juridice si de disciplină din cadrul Consiliului Genera! a! Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice iocaie, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 clin (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2014, pe total și pe secțiuni conform anexelor 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.1.3, 1.1.4, astfel :

mii lei

Buget general (conform anexei 1.1)

venituri

cheltuieli

5.260.748,00

5.379.732,00

1.Bugetul local (conform anexei 1.1.1) venituri cheltuieli

Deficit

4.519.016,00

4.535.960,00

16.944,00

2. Bugetul instituțiilor publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii (conform anexei 1.1.2) venituri

cheltuieli

Deficit

1.400.829,00

1.444.786,00

43.957,00

3.Bugetul creditelor interne (conform anexei 1.1.3) cheltuieli

58.083,00

4.Bugetul fondurilor externe nerambursabile (conform anexei 1.1.4)

venituri

cheltuieli

496,00

496,00

5^-

CONFORM

CU ORIGINALULArt.2 (1) Se aprobă bugetele instituțiilor și anexele corespunzătoare cu detalierea programelor de investiții, conform anexelor 2.1- 2.40.

(2)    Se aproba Fondul de rezerva bugetara in suma de 30.000 mii lei.

(3)    Se aprobă numărul de personal permanent și temporar pe anul 2014 conform anexei 2.39.

Art.3 Se aprobă vărsăminte din secțiunea de funcționare din bugetul local pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare conform anexei 1.1.1.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Cor iî'uiui Generai ai rdunlclplului București din data 27.02.2014.SECRETAR GENERAL

AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Tudor Toma


Spjaki! UriepeivfeOsi 29:0293, sspîo,' S, SOcursșO O«ijâr,U OU :U'02:U 302 03 00:

\n

Anexa 1MUNICIPIUL BUCUREȘTI


BUGETUL PROPRIU PE ANUL 2014

Hotărâre


1,Bugetul proprio aii Briant dpririnl Bucur eșri Bugetul General

ragrare a

euriceeriGLe ri la Grriririeu eu: căruțuri, erriaeGrri-

-l    >    -C-    ■    2.L

LL4

2.0

2.1

2.1-1

2.2

2.2-1

2.3

2.3-    1

2.4

2.4-    1

2.5

2.5-    1

2.6

2.6-    1

2.7

2.7-    1

2.8

2.8-    1 2J


Bugetai C reririelor Bariera e

Bugetul îoariarilor eaterne nerauribarsatrile

2. Bugetele instituțiilor

Detaliere pe instituții a sumelor aprobate în

bugetul local - centralizator

Biblioteca Metropolitană București

Lista obiectivelor de investiții

9

Muzeul Municipiului București

Lista obiectivelor de investiții

9

Muzeul Literaturii Române

Lista obiectivelor de investiții

Palatele Brâncovenești de la Porțile Bueiireștiuliii Lista obiectivelor de investiții

9

Teatrul L.S, Bulandm

Lista obiectivelor de investiții

9

Teatrul Odeon

Lista obiectivelor de investiții

9

Teatrul Nottara

Lista obiectivelor de investiții

9

Teatrul Evreiesc de Stat

i tiv- obic< !

” t    r 1

'TgltîgUMie

2.9-    1

2.10

2.10-    1 211 2.11-1 212


2116

2.16-1

217

2.17-    1

218

2.18-    1 219

2.19-    1 210

2.20-    1

2.21

2.21-1

2.22

2.22-1

2.23

2.24 2124-1

Ț 1 ta ta : A ta


Lista obiectivelor de investiții

9

Teatrul de Comedie Lista obiectivelor de investiții

Teatrali I, Creangă

t tata, V) lietalvtatas de ÎW'S'ti


Lista obiectivelor de Investiții

5

Opera Comică pentru Copii

Lista obiectivelor de investiții

9

Circul Globus

Lista obiectivelor de investiții

Școala de Artă

Lista obiectivelor de investiții '

Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București Lista obiectivelor de investiții

r

Administrația Monumentelor si Patrimoniului Turistic

Lista obiectivelor de investiții

9

ARCUB - Centrul de proiecte culturale Lista obiectivelor de investiții Universitatea Populară „loan I, Dalles3

Casa de Cultură „Friedrieîs Schileti3

lista obiectivelor de investiții

Centrul de Proiecte șl Programe Ednecdlraata șl Lve1' -pi    ( " t , ,    .


i

'.....1


2.253

2,26

2.263

2,27

2373

2A7M■'"> c.©

_0y o „1-J

2383

239

2.29-1

2.30 2303

2.31 2.313

2.32 2.323

233 2333

234

2343

2,35

2353

236

2363

Ijo


33&3SS. ABnelMâ 00 PArUe CC0 AelOGOiOeAr

Lista obiectivelor de investiții

Direcția Generală de Politie Locală șî Control al

MB

Lista obiectivelor de investiții ?

Administrația Fondul-A Imobiliar

3

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Străzilor

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane

Lista obiectivelor de investiții

Administrația Grădina Zoologică

Lista obiectivelor de investiții

?

Autoritatea pentru Supravegherea șî Protecția Animalelor

Lista obiectivelor de investiții Administrația LacurțParcurî șî Agrement Lista obiectivelor de investiții

mm ’’ ivi' > ? mm 3mo

Lista, ebiectivtaor de investiții

AiisMAstratla Spitalelor șl Semamdm Medicale

ttlvșm otaeevvercr os mmsro

6333237

237.1 23733

237.2

23723

23733L Maria”

Lista obiectivelor de investiții


Lista (Otaectasetae Sie ineves,

“ SrdCiOB COlulc Os OeissiS:


oa conform

BLC^GINALIjl


99


O OOrdls


2373

237.63

237.7 237.73

237.8

23733

237.9

23733

237.10

2.37.10-    1

237.11

2.37.11-    1

237.12 237323

237.13

2J7J3ta

2,3734


e>piiâdiioh 1 ■L,09ji5-:5 Os Ossbjpseiis 1 rsiirsatesoci'S SI

TBC Osteoartiewlars?Fosșor”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic Colentina

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Pneumoftizilogie „Sf. Ștefan” Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Boli Reumatismale „Dr. I. Stoia”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Copii „Dr. ¥. Gornoiii”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „N.Maîaxa”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic „Colțea”

Lista obiectivelor de investiții

-    Spitalul Clinic de Boli Infecîioase și Tropicale „V Babeș”

'Lista obiectivelor de tinvestilii ?

Cronic! șl Geriaîiis s,S0

Im 3    ■237.14-    1

237.15

237.15-    1

237.16

237353

.ta 3 '3    ' 3 -l-L J


Lista obiectivelor de investiții - Spitalul Clinic „Prof. Dr. Th. Biirghele Lista obiectivelor de investiții


șs


Dr. Panalt Sârbo95

Lista obiectivelor de investiții - btatititata ~ta rsabazC1,9"

"jT    p-


ci'u r


nome i 3zi3 zisei


3iz.il


aaaa .naaaaaaa jZzizuzzzs ’aaaaaa SiaiaaiajpiZ Si Uaagaiiaie r

238-1    Lista obiectivelor de investita

238A    Bugetul de cheltuieli privind transferurile din

bugetul locul pentru subvenționarea instituțiilor de interes local (Se cumulează la totalul Bugetului propriu al Ordonatorului Principal de Credite)

2.38A-Cesitralizator Bugetul propriu al Ordonatorului Principal de Credite incluzând șî transferurile din bugetul local pentru subvenționarea instituțiilor de interes local

2.39    Numărul de personal permanent și temporar pe anul 2014

2.40    RATB- Lista obiectivelor de investiții

2.41    RADET” Lista obiectivelor de investiții


Sii;Z

Anexa 2'PUIUL BUCUREȘTI


O


4+4 20 M Oia/ian 2015 -larări 2016 1 arcări 2017


<

§

O


o
BUGETUL GENERAL CENTRALIZAT PROPRIU AL MUNIC8R!

PE ANUL 2014 Și ESTIMĂRI PENTRU ANO 20i


Cod

rând


Bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii


Bugetul

împrumuți) or externe.

interne 5


A    0    1    2    3    4

A'jm TOTAL <rd.02+18+19+20+23)

01

I

4.519.016,00

619.043,00

781.786,00

||

4.613.370,88

874.243,34

1.042.106,00

III

4.725.985,08

903.703,10

1.111.539,00

i

IV

4.820.894,63

929.095,22

1.080.499,00

I

+ 4: curente (rd.03+t /)

02

I

4.281.920,00

39.327,00

692.481,00

i

II

4.373.372,64

43.909,00

715.001,00

1

ț

III

4.479.986,89

45.821,00

765.460,00

IV

4.569.238,47

46.661,00

821.606,00

■ :;1 Iacale (rd.04+06+09+10+11 + 16)

03

I

4.020.168,00

f

1

II

4.103.706,28

!

III

4.203.578,83

i

IV

4.286.473,06

]


- mii lei -

ii-

"    ii

Transferuri

între bugete**) (se scad)

Total buget general

4=1 +2+3+4+f)

7

8=6-7

,..729.741,00

659.593,00

5.260.748,00

7.527.729,22

1.108.369,34

5.421.350,88

1.146.008,10

5.595.219,08

2.230.480,85

1.112.547,22

5.717.941,63

7.014.7275,00

0,00

5.013.728,00

0.■132.202,64

0,00

5.132.282,64

,5.2712.i4?,09

0,00

5.291.267,89

7.4537.444,47

0,00

5.437.505,47

2.020.-160,00

4.020.168,00

4,104.706,28

4.103.706,28

4,2f!:i. 070,0:5;

4.203.578,83

5 ,,,5,0+,06

4.286.473,06


27.021


LS.....

- mii lei -

|v,

i az 3

io £:

j U» O

? S

- o

o

c

xx. --......ccxvd

/>O:    O Od

t

'r

c ,ț '    ''

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor pubiice finanțate din venituri proprii si subvenții din

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul împrumuturil or externe și

interne

!

TcTe

Transferuri între bugete**)

1 re scad)

Total buget general

V ; \o

bugetul local

,t\

0

1

2

3

4

7

8=6-7

..........zzrzz

.nrocdî pe venit, profit si câștiguri din capital de la peiscane juridice, din care:

04

i    j

-y/K'- ''

|

0,00

II

ț

.

0,00

- - 4

o"......-    " —

III

ii

?

■■e.'    :J,00|

0,00

c

îfc__? r

IV

'•■'P    0,00!

0,00

V, .ț-, ••;.

> “H pe piein

05

O.OOș

0,00

1

■    I.....

j

c    0,00

0,00

II

I

0,00 j

0,00

III

1

0,00

0,00

IV

= 0,00

0,00

..cui: pe venit, profit si câștiguri din capital de la cec.cuc fizice, din care:

06

p

;■

I

3.981.742,00

?

(

.pe 8.981.742,00

3.981.742,00

II

4.076.864,48

i

r

4.078.804,48

4.076.864,48

III

4.176.065,97

!

ce-    4-.170.060,97

4.176.065,97

IV

4.258.327,41

î

4.258.327,41

cjozitul pe veniturile din transferul ecprietatiior imobiliare din patrimoniul ■'-csorial c

07

i

I

1

66.116,00

f

66.116,00

II

68.099,48

!

,    78.089,48

68.099,48

III

69.801,97

ii

69.801,97

IV

71.407,41

71.407,41

Oce si sume defalcate din impozitul pe venit

08

i

1

3.915.626,00

::

■'C r:    0.918.020,00

3.915.626,00

II

4.008.765,00

el: :    4-.008.700,0cj

4.008.765,00

III

4.106.264,00

4.106.264,00


:    “îi

sS < iO

I U. O

igo

i o

4.

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul j împrumuturi! j or externe șiț

interne ș ‘

A

0

1

2

3

4


TAs


Transferuri între bugete**) (se scad)


T otai buget general!

IV

4.186.920,00

5

Auzite pe venit, profit si câștiguri din capital

09

1

§

i

I

II

ș

III

i

' ■ - ■(

IV

1

ISAȚApraite iți taxeiipe proprietate

10

;

!

...... . ... - ... ■

I

;

It

III

:x..

IV

cass si taxe pe bunuri si servicii (rcl. 12 la rd. 15)

11

1

l

28.766,00

II

16.892,00

1

III

17.314,31

i

IV

17.712,54

i

' urne defalcate din TVA

12

j

I

12.366,00

i

II

0,00

III

0,00

IV

0,00

'■

.a.?-? impozite si taxe generale pe bunuri si

13

:l

1

■i

II

i1

l!


î    1

7    8=6-7

(

4.186.920,00

i

0,001

0,00

0,00

«u

0,00

o.oo i!

0,00

!

'1

0,00

0,00

0,00

u,00 Ș

0,00

O.OCU

0,00

t

li

28.766,00

16.892,00

17.314,31

17T"iT,54j

17.712,54

i

0,00!

0,00

14.344,[id

12.366,00

! ACTA 1

0,00

U/V),

0,00

4,00 i

0,00

1

0,00

0,00


- mii tei -

i

CU ORIGINALI

//d?    a- <

M-‘‘" X. /

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetul i

împrumuiurili "........

.    .;    ■    . -    ! Otel

or extern

interne

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

0

1

2

3

4    '    rt~-1-!-2-r3-,.--erS

7

8=6-7

i

Iii

0,00

IV

î    -7»!    0,00*

0,00

ixe pe servicii specifice

14

s

1

dCc    0,00

0,00

II

l.    Oplc    0,00

0,00

III

OdOd    J,00

0,00

IV

I    .<<>    tfOOi

0,00

ecrs'iife utilizarea bunurilor, autorizarea . utilizării bunurilor sau pe ctesfasurarea de

• iCdviM'ti

15

I

16.400,00

:    ■ - e f!    '    '    <-

16.400,00

II

16.892,00

I    <3 —    10.092,00

16.892,00

III

17.314,31

!    17.314,3;

17.314,31

IV

17.712,64

|    Oprea

17.712,54

«oxiie si taxe fiscale

16

I

1

9.660,00

!    ele    9.000,00

9.660,00

II

9.949,80

!    0,,;:g    O.OcO.SO

9.949,80

III

10.198,55

<010    10.100,05

10.198,55

IV

10.433,11

i

10.433,11

■    ■ lefiscaie

17

1

261.752,00

39.327,00

692.481,00

1    99344:0,00

993.560,00

II

269.666,36

43.909,00

715.001,00

:    '    '7028.777,36

1.028.576,36

III

276.408,06

45.821,00

765.460,00

1.087.689,06

IV

282.765,41

46.661,00

821.606,00

;    1.191.932,41

!

1.151.032,41

-- <« din capital

18

1

6.080,00

0,00

■    ,    0/9.4,00

6.080,00

II

6.262,40

6.262,40


- mii tei -


...ses.....«J.

...........    .    -mii lei-

O sb ix, O

ăs

o

Z3

O

t

‘■'Yn ,’rH^C

xo</WH

y Cod rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

®    i ransferuri

împrumuturi?    ,    ... ,    s„ ,    .    , _

■    iutYș    :j mtre bugete )

or externe ss    ,    •

. ,    * hYaYYYY    « «se scad)

interne    .. ..    ;!    •

Total buget general


- mii lei -


■ r ■

III

6.418,96

i

!    5.213,93!

6.418,96

IV

6.566,59

j

■Y

6.566,59

t.. iiiciare

19

s

I

uLQO

0,00

II

o,00

0,00

III

i

0,00

IV

0,00

0,00

u>

Wr '    iri    >

20

I

62.364,00

579.716,00

79.877,00

I

. YY .YY/JJîj

659.593,00

62.364,00

II

64.234,92

830.334,34

278.035,00

f

i 2172.004,20

1.108.369,34

61,234,92

.....

III

65.840,79

857.882,10

288.126,00

0,00

ol.    1.211.Brio,89

1.146.003,10

65.840,79

IV

67.355,14

882.434,22

230.113,65

0,00 î

uoo    170.902,36

1.112.547,22

67.355,14

- invenții de la bugetul de stat

21

i

I

62.364,00

0,00

o2.o6-'i,00

62.364,00

II

64.234,92

0,00

64.234,92

III

65.840,79

0,00

35.010,70

65.840,79

IV

67.355,14

0,00

i;

67.355,01

67.355,14

Odvemii de ia alte administrații

22

I

579.716,00

79.877,00

!

>.)5o.5y3,00

659.593,00

0,00

II

830.334,34

278.035,00

i

0106.339,32-

1.108.369,34

0,00

III

857.882,10

288.126,00

!.126.005,10

1.146.008,10

0,00

IV

882.434,22

230.113,00

1.112.52-7,22

1.112.547,22

0,00

.. . primite de la UE în contul plăților efectuate

23

i

I

168.652,00

0,00

9.428,00

i

173.670,00

178.576,00

II

169.500,92

0,00

49.070,00

;

218.570,92

III

173.738,44

0,00

57.953,00

231.691,44

IV

177.734,43

0,00

28.780,00

î

200.61o-.43

206.514,43


Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local


Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii


Bugeiui

împrumuta

or externe interne


A    0    12    3    4

/721’J!IEL!i - TOTAL (rd.24+35+36+39+40)

24

î

4.535.960,00

619.043,00

825.743,00

5tj.fi ,(

II

4.613.370,88

874.243,34

1.042.106,00

III

4.725.968,08

903.703,10

1.111.539,00

t

IV

4.820.894,63

929.095,22

1.080.499,08

î

, -    nienif (rd.25 ia rd.33)

25

i

I

3.147.377,00

521.811,00

789.568,00

58 0,

II

4.139.186,88

592.287,00

806.964,00

IU

3.094.414,10

622.003,10

863.083,00

U.UIA i'

__________

IV

3.106.223,22

649.664,22

891.153,00

nu

.Asitaieii de personal

26

■I

I

85.118,00

88.218,00

273.961,00

II

105.988,00

100.020,25

290.521,00

ii

;

III

116.783,00

106.141,39

307.115,00

i

I

IV

126.386,00

110.229,71

323.070,00

■unurl si servicii

27

'i

I

951.321,00

433.433,00

505.867,00

II

708.136,00

492.266,75

486.443,00

III

949.896,00

515.861,71

523.968,00

I

IV

985.930,00

539.434,51

568.083,00

II

28

I

I

132.139,00

I

II

1.644.550,54

i

III

150.000,00

i

IV

150.000,00

Ataventli

29

1


Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

7

8=6-7

158.693,00

5.379.732,00

1/108.369,34

5,121 350,88

1.146.008,10

5.595.219,08

0.830,-tao,66

1.112.547,22

5.717.941,63

-i.s'î 0.830,00

659.593,00

3.857.246,00

6.538,339,88

1.108.369,34

4.430.070,54

.579.500,20

1.146.008,10

3.433.492,10

8,647.030,43.

1.112.547,22

3.534.493,22

447.297,00

483.520,25

496.529,25

530.030,30

530.039,39

559.085,71

559.685,71

1.380.621,00

1.890.621,00

1.580.045,75

1.686.845,75

i .389.725,71

1.989.725,71

2.093.447,61

2.093.447,51

132.138,00

132.139,00

1.692,615,,64

1.044.550,54

6 . 40,00

150.000,00

■jAio.HQcyjO

150.000,00


□ j

............

t

V\;'7 \i\ 7, '' ■.

......."conform

[cu ORIGINALI

:: .    ' . • ■■■.' ■■    ..    i;

-i)/

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții din bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

Bugetui

împrumuturi!

or externe și interne

A

0

1

2

4

!

l

l.098.onn.oo

II

550.000,00

III

550.000,00

IV

550.000,00

srdurfde rezerva

30

L ~    5

4..-.

1

30.000,00

7-4 '* 1 i 2ȚT;Î'7

1

II

0,00

era 7i- . .

III

160.000,00

’t-ț-

2t,

■' T -.

IV

160.000,00

iu n < mltati ale administrației public

31

I

659.593,00

0,00

I!

1.108.369,34

0,00

III

1.146.008,10

0,00

IV

1.112.547,22

0,00

ara transferuri

32

I

55.666,00

II

4.430,00

i

III

4.430,00

IV

4.430,00

finanțare din fonduri externe, --rambursabile postaderare

33

I

36.415,00

100,00

9.458,00

58.083,00

II

2.000,00

0,00

30.000,00

f I i !;' ,

III

2.200,00

0,00

32.000,00

IV

2,400,00

0,00

0,00

sistenfa socialei

34

I

I

925,00

60,00


. Trei

r


Transferuri

între bugete**) (se scad)


i otal buget general


8=6-7

t    !

,0ra 1.098.003,00 j

1.098.000,00

,00

550.000,00

ren    800.000,00!

550.000,00

8.10:    850.000,00

550.000,00

30.000,00

30.000,00

0,00

0,00

180.000,00

160.000,00

! 1 )

160.000,00

053.503,00

659.593,00

0,00

1.108.369,34

0,00

! , 1 ’

1.146.008,10

0,00

ori 3.887,22

1.112.547,22

0,00

58.000,00

55.666,00

Mr,r

4.430,00

8,8'iil Afj

4.430,00

r 830,00;

4.430,00

100.080,00

104.056,00

33.800,00

32.000,00

34.200,00

2.--2 2.U

2.400,00

985,00
2

I

i

i

i

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

7

8=6-7

215,00

215,00

222,00

230,00

230,00

.....    7

.......-------

98.482,00

15.500,00

21,375,00

14.875,00

12.300,00

14.300,00

323.935,00

1.383.936,00

991.280,34

302.723,93

2.003.726,98

725,140,41

2.025.448,41

S 3 •' ; .23 ■; 71, u? î

135.615,00

0,00

153.00,:,, ;5

158.000,00

! 51.000410

158.000,00

0,00

o/Y,

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


135.615,00


0,00......

- mii lei -

22»=

as îi

O

u» o a s s

:□

o

ia

Cod

rând

Bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate din venituri proprii si subvenții clin bugetul local

Bugetul instituțiilor publice finanțate integral din venituri proprii

1

1

î

Bugetul

împrumirturii ‘"'7,' 7". '

or externe fii

. ,    ‘ Siercrxxficr.

interne    .

i

J AA.ț

Transferuri între bugete**) (se scad)

Total buget general

A

0

1

2

3

4

’i 7-2'>oA''-H-5

7

8=6-7

1

ut

158.000,00

î

108.000,00

158.000,00

IV

158.000,00

i1

168.000,00

158.000,00

rectuate în anii precedenți și recuperate în aeră

40

i

î.

1

0,00

0,00

-65,00

i

01-,00

-65,00

II

î

7i,00

0,00

II!

0,00

0,00

IV

::

0,00

0,00

41

0,00

I

0,00

1

A 00

0,00

II

i

,'a.a";

0,00

III

i

i

0,00

0,00

IV

1

0,00

0,00

6;ENT(+)/DEFiCIT(-î 11

42

s

1

I

-16.944,00

0,00

-43.957,00

-58.003,0(7

010..18'8-,i fii

0,00

-118.984,00

II

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ooj    0,00

0,00

III

0,00

0,00

0,00

O.uul

0,00

0,00

0,00

IV

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

t

finanțat din excedentul anilor precedent!


- mii lei -I SECȚIUNI


jTOTALVFrII

(VENITURI PRO jl. VENITURI CV

(A. VENITURI PO (ai. IMPOZIT. fO


iÂi2. impozit;


i Impozit pe veR■ I Impozitul pe vere ICote si sume rV-I Cote defalcate o (Sume alocate de »A4. IMPOZITE o Sume defalcate


Sume defalcai.:.-comunelor, orae-


țTaxe pe utilizar.-ITaxa asupra rml: jTaxa asupra rnijC. ITaxa asupra, rnna? ÎTaxe si tarife per:

Ș Alt© taxe pe utilizez :A6. ALTE IMPOz


BUGETUL LOCAL DETA? \T LA VENITURI PE CAPITOLE SS S' K; s L4ELTUIEL§ PE CAPITOLE, SUBCAPITOLE, PARAGRAFE,

ARTICOLE ALINEATE PE ANUL 2014 SI ESTIMĂRI PENTRU ÂWK


HCGMB NR. . KFz FFW " Anexa-ntvJ.vLJ


!

...Zii

<' as: 3 ; sac ' Oj Zî î CJ j


mii lei

ONARE


DENUMIREA indicatorilor


ECTIUMEA DE DEZVOLTARE


PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL


GLp-

■J bUCAA\ A' A

<

X -,cF/ Gxy"O

o

O


"O

O

O


00.01


48.02

00.02

00.03

00.04

A PROFIT, SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE


o ■rafigierul proprietăților imobiliare diri patrimoniul personal itn impozitul pe venii Cui pe venii


Civl județean pentru echilibarea bugetelor locale


3E SLINURI Si SERVICII


10


11


12

00.06
03.02

~r


03.02.18


04.02

04.02.01


04.02.04


00.10


• F . Estimări

■n

2016

2017

0, w

' 4.725.985,08

4.820.894,63

V.373.635,04

4.486.405,85

4.575.805,06

■FFFF3.372,64

4.479.985,89

4.569.238,47

4.103.706,28

4.203.578,83

4.286.473,06

4. j Zd.ob4,4o

4.176.065,97

4.258.327,41

48

4.176.065,97

4.258.327,41

68.039,48

69.801,97

71.407,41

38.099,48

69.801,97

71.407,41

00

4.106.264,00

4.186.920,00

3.857.082,00

3.950.892,00

4.028.496,00

151.683,00

155.372,00

158.424,00

■10,392,00

17.314,31

17.712,54

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

'j '5.892,00

17.314,31

17.712,54

5.665,00

5.806,63

5.940,18

515,00

527,88

540,02

5.150,00

5.278,75

5.400,16

9.785,00

10.029,63

10.260,31

1.442,00

1.478,05

1.512,05

9.949,80

10.198,55

■ 10.433,11


- 4/ '-'Sa4

4 bȘ'nuAirea indicatorilor-o

o

O


I Alte impozite ■’> i Alte impozite ei icTveNrnjRf 1 C'î. VENITURî Ci, i Venituri din pr i Venituri din as;

xlre /enitun c I Venituri din dolj'


22

23


24

V",r'fETATE


închirieri


■;l închirieri de către instituțiile publice


25

26

27

28


29

18.02


18.02.50


00.12

00.13

30.02

30.02.05

30.02.05.30


31.02

Alte venituri din


30


31.02.03


C2. VÂNZĂRI ;


iii SERVICII


31


00.14

Venituri din pe


creieri si alte activitati


32

33.02

Contribuția pane


ustinatorilor legali pentru intretinerea copiilor in crese


33


33.02.10


Contribuția pem


ysneficiare ale cantinelor de ajutor social


34


33.02.12


'Venituri din rea


ș Alte venituri din j Amenzi, penaih: 1 Venituri din arc


seituielilor de judecata, imputatii si despăgubiri ; servicii si alte activitati

riscari


arie sancțiuni aplicate conform dispozițiilor legale

35


36


37

38

33.02.28


33.02.50


35.02

35.02.01

180.2


180.22Î


: Venituri din ama I Alte arrien (Diverse venifsv

I Venituri din apllo:-jTaxe spec i Venituri din restc (Alte venituri 1 Transferuri voiri


aplicate de către alte instituții de specialitate


celor alocate pentru reducerea riscului seismic


sbventsile


39


40


41

42


43


44


45


46

35.02.01.02


35.02.50


36.02

36.02.01


36.02.06


36.02.22


36.02.50


37.02


1? funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul


47


37.02.03


tmun


48


49

37.02.04


00.15

i Venituri din valorii I Venituri din vanza


dcbunuri ale instituțiilor publice


Vitelor construite din fondurile statului30

51


39.02

39.02.01


j'.ș Estimări 'Țv.

V VcaV.i , :

ti

<A!

2016

2017

â.S49,80

10.198,55

10.433,11

9.919,80

10.198,55

10.433,11

169 „OO'SjSO

276.408,06

282.765,41

•135.653,38

190.294,72

194.671,49

185.632,78

190.273,60

194.649,89

185.632,78

190.273,60

194.649,89

185.632,78

190.273,60

194.649,89

20,60

21,12

21,60

20,60

21,12

21,60

84.012,98

86.113,34

88.093,92

53.719,38

55.053,15

56.319,36

473,80

485,65

496,81

191,58

196,37

200,89

51.294,00

52.576,35

53.785,61

1.751,00

1.794,78

1.836,05

6.901,00

7.073,53

7.236,22

S.695,00

6.862,38

7.020,21

6.695,00

6.862,38

7.020,21

206,00

211,15

216,01

23.401,60

23.986,66

24.538,34

20,60

21,12

21,60

10.171,00

16.575,28

16.956,51

1.545,00

1.583,63

1.620,05

5.665.00

5.806,63

5.940,18

0,00

0,00

0,00

■761.521,30

-1.761.927,34

-1.775.969,26

■ -A a0

1.761.927,34

1.775.969,26

262,40

6.418,96

6.566,59

6.262,40

6.418,96

6.566,59

41,20

42,23

43,20

1.689,20

1.731,43

1.771,25


TV

CD

1,4 Estimări

‘\X.........

%V

X.

'Cs-S^LS:.

1

DENUMIREA INDICATORILOR

■X '

CONFORM

CU ORIGINAL

Cod rând

Cod indicator

L

Lf)

LL.

•1-, ui .....i ;;;>

S 73

Oj.ț

X

î

o

2016

2017

Depozite speci-v-

. . construcții de construinte

53

39.02.10

4. -d-i.Ts Tu

1 532 00

4.645,30

4.752,14

iV. 8I3BVEMTL

54

00.17

1,92

65.840,79

67.355,14

SUBVENTI’

L    Ci fllNISTRATIEI PUBLICE

55

00.18

■v ,92

65.840,79

67.355,14

Subvenții

56

42.02

’    ■■ \92

65.840,79

67.355,14

A. De capitali

57

aa. c a-:

,72

37.715,61

38.583,08

Finanțare;

erea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinație de locuința

58

42.02.10

3.090,00

3.167,25

3.240,10

Subvenții

postaderare

.o . a    re bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din FEN

59

42.02.20

32.7 74. siv

33.705,72

34.548,36

35.342,98

B. Curente

60

XX-Xss

20

28.125,18

28.772,06

Subvenții

itru finanțarea sariatatii

61

42.02.41

26.370,ev

20

28.125,18

28.772,06

.uine FEt ’

ii piatîior efectuate

62

45.02

B 92

173.738,44

177.734,43

Bondul Europe;-...

regionala

63

45.02.01

45

15.535,36

15.892,68

Sume primite ie v

vv Taților efectuate in anul curent

64

45.02.01.01

12

00

12.669,00

12.960,39

Sume primite m -

v Tafilor efectuate in anii anteriori

65

45.02.01.02

95

385,35

394,21

Prefinantan

66

45.02.01.03

--

2.420,50

2.481,01

2.538,08

Fondul Social Evr

67

45.02.02

-U

0,00

0,00

..............j,on

Sume primite 1; :•

viallloi efectuate in anul curent

68

45.02.02.01

J

0,00

0,00

0,00

Fondul de uoevvv

69

45.02.03

li

154,344,47

158.203,08

161.841,75

jSume primite r ; [Sume primite li

ctuate in anul curent

70

si5.02.03.01

148

154.245,59

158.101,73

161.738,07

. lașilor efectuate in anii anteriori

71

45.02.03.02

98,88

101,35

103,68

POiA! i'HFL

72

-

O..ivi 3.370,88

4.725.935,08

4.820.894,63

XHELTUHX, ■' .<

L .    . ..    ............ ...... ........................................................ . ..... .    . .    .    .

73

01

3.TL .:.v,."

751,60

!    4.139.188,88

3.094.414,10

3.106.223,22

TITLUL 1 CHEI.

LE PERSONAL

74

10

Sevvl,, vv

6.00

105.988,00

116.783,00

126.386,00

Cheltuieli salarle?;-

... •

75

10.01

exm m

0,00

><

X

X

Salarii de baza

76

10.01.01

55.721,: :V

0,00

X

X

Sporuri pentru vvv

c'':: ''>3 munca

77

10.01.05

0,00

X

X

X

[Alte sporuu

78

10.01.06

'/?Xs i

0,00

X

X

X

Fond pentru pcvv

Cv-;acmm,mur' ~ ~ ~    mxx"

\ .Âl.lVx

ua

79

10.01.10

0,00 i    x

X

X

Indemnizații oiaLL

v. v versoane din afara unitatii

' i    A

80

10.01.12

Li.LXA    x

X

X

indemnizații de o -

/o

81

10.01.13

257.57-

ii,00

j    X

X

X

Alte drepturi salar l

IX

82

10.01.30

XXu

oxo

X

X

Contribuții

Ș\ / X D

- -8-3—

................. .

X U'-'j'j

0,00

Xejxx o/ xxx^'^^' -...........    ................

*/>- "....................    J^j

XJ M ‘IX    - '

ma.v/107

'\b.

Ackx


iContribuții de i Contribuții de iContribuții de !Contribuții de


! Contribuții


per


ITiTLUL ii


Bunuri si :


■Furnituri c ‘ Materiale peir încălzit, iiurnir


Apa, canal


Carburanți :


Piese de :


I ransport


Posta, tet


Materiale Alte bunuri si :


Reparații cure


Hrana


Hrana pentrr


Medicamt


Medicamente


Materiale


Dezinfectant!


Bunuri de


Uniforme


Lenjerie s

;Alte obiec

i Deplasări, de ta .......

Depiasari


Deplasări in ;


Cârti, publicații


‘ ’SQ.'I ■/ j Oz\;T


cD E |4L) MI RE A IN DIC ATORILO R
i

consultar

Pregătire

ProtecJsia mui

comisioane*

Cornisiori

Stebihie u (

Alte cheltuieli

Reclama si pi.

Protocol si rej:

Prime de

Chii-ii

alte cheltuieli

TITLUL III DO

iOobanzi afere

Dobânzi

Dobânzi

Dobânzi afere

TITLUL f

Subvenții

TITLUL 3

Fonc! de rezei

TITLUL \

Transferuri cu

Transferi


; imprumuturilor mene imprumuturilor externe


■xlata


ocit


ubiice interne •ubiice interne directe ubiice externe

'ne, locale


a diferentelor de preț si tarif

la dispoziției autorităților locale

INTRE UMITATF ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


ujtolic


116


20.12


AiLs.s


117


20.13


1.09 Lr


118


20.14


119


20.2.4


120


121


122


123


124


125


126


127


128


129


130


131


132


133


134


135


136


137


138


139


20.24.01


20.24.03


20.30


20.30.01


20.30.02


20.30.03


20.30.04


20.30.30


30


30.01


30.01.01


30.02


30.02.05


40


40.03


s0


10.04


51


51.01


51.01.01


455.125


sG.053,091


435


1 5,:S. S


1.53


130.003


1.0933A


1 .098.01A


30.000,


30.000,1 sO


659E


482


Vărs aminte din s

Transferi pentru finanțare;


o tul general sal trezoreriei statului


instituții publice si activitati Finanțate inb


proprii


140


141


51.01.20


51.01.46


A ransferuri de

i--------

i I ransferuri dus ' jAlte transferuri o Ș TITLUL \

!A. Transferuri ss;;


. 99 02142


143


144


145


146


51.02


12-r


51.02.23


51.02.29


55


O/.s

CC


55.01


'    c ■ cp Estimări

fi .9    i

|I    j

- "i t(-..i    i.    lo

•of    Ce    ;

'•••o    c,>    ;    o

re,    r    CM

;i1

e- di

••■■■> s:    !

i

co

o

CM

r-

o

CM

ij.OOș    x

X

X

0,00!    X

X

X

0,001    x

X

X

0,00)    x

X

X

O.OOÎ    x

X

X

o.ooj    x

X

X

- C-TTJ;    X

X

X

0,00!    x

X

X

0,00)    x

X

X

O.OOș    x

X

X

o.ooi    x

X

X

X

X

X

0,00!    1.644.550,54

150.000,00

150.000,00

0,30,    x

X

X

0,00)    x

X

X

0,00 i    x

X

X

iJ.OCO;    X

X

X

000,00

550.000,00

550.000,00

i A 00,00 j    X

X

X

o,oo|    0,00

. 160.000,00

160.000,00

0,00)    x

X

X

9.307,00;    1.108.369,34

1.146.008,10

1.112.547,22

0.307,00)    x

X

X

9.307,00)    x

X

X

o.ooi    x

X

X

0,00)    x

X

X

0.00!    x

X

X

0,00)    x

X

X

0,00?    x

X

X

0,001    4.430,00

4.430,00

4.430,00

0,00    x

X

X


91

DF NU MIREA IND i CATOR! LOR .,)O    .2

"■.....'-=^2

CONFORM

CU ORIGINALI

Cod rând

Cod indicator

A

Ol

147

55.01.07

’ame cu finanțare nerambursabila

148

55.01.08

(

si societăților comerciale cu capital de stat

149

55.01.12

47.32:

150

55.01.18

2.20;

itre asociațiile de dezvoltare intercomunitara

151

55.01.42

5.9OC

îtate (către organizați! internaționale)

152

55.02

2 '

anisrne internaționale

153

55.02.01

,MTARE DIN RONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

154

56

36.4-!;.

n de Dezvoltare Regionala (F-EDR )

155

56.01

on in"/.

9.2

156

56.01.01

157

56.01.02

10 A

158

56.01.03

f

uropean (F5E)

159

56.02

160

56.02.01

161

56.02.02

7x

iurte (FC)

162

56.03

13.95;

163

56.03.01

4.074

164

56.03.02

9.00:

ntate in perioada 2007-2013

165

56.15

166

56.15.01

c

aL.a

167

57

92;

168

57.01

169

57.02

2.2

170

57.02.01

171

57.02.03

4-7    ...^se.îas^

172

59

x, ^9, C’9'8^

173

59.01

jrsonali..iiui neclerical    v \v-    —.. 9'

174

59.15

13 Oiji

“7 ĂsSTVA

175

59.17

85299

176

70

1.252.00:

TIARE    l    995^9/ '"fi

177

71

1.252.00:

.....—-------------------------------------------------------—--->• ......-77---

178

7L01..........<-.......

..

2 M

:-C-,


Estimări


.9

-■ ■ o; c:.


0,00 g jO.OOj o.oo! o,oo)


0,00i

o.ooj 9,025 0.00 j o.ooî


o,ooj

o'oo^


o.ooî

O.OOj


0,00)

0,00)

O.OOÎ

0.0(0


0,00 { 0,00) 0,00) .°’o°r

o.oo!


0,00 j 0,00 j 0.00) o.ooi


0,00)


o.oo) 0,00 Ș

n l^r. s


-.000,00


2.200,00


215,00


222,00


15.500,00


14.875,00


474.182,00


1.473.570,98


474.182,00


1.473.570,98

x


2.400,00


230,00


14.300,00


1.556.671,41


1.556.671,41


... UEstimari ,.7:

UWZ'UZZ,,

- Zu .

w.

... Z. .. .0

CONFOR

CU GRONA

s

o

I

z. '

.JJENUIt/liREA INDICATORILOR

2Z    !

R

1

Oi

p

LX

j

... ' 1    i

s i

2015

2016

2017

t

Construcții

179

71.01.01

1.141.044, Oz.:

0,00 ]

X

X

X

Wiasini, echiparr^i - t

se de transport

180

71.01.02

o.oo!

X

X

X

Alte active nxe

181

71.01.30

02

2,00?

X

X

X

Reparații capitaiz tuns

i uz activelor fixe

182

71.03

1 i i

X

X

... X

TITLUL X\/l RAMTar

CC REDITE

183

81

i 02ZZ 2.2: /;

0,00)

0,00

158.000,00

158.000,00

Rambursări de cr-Lbo ; .zerne

184

81.01

! 35.0 tluOj

' 0,00!

X

X

X

Rambursa

zuterne contractate de ordonatorii de credite

185

81.01.01

0,00 j

X

X

X

Partea i-a SERV' .'' :

. OfcMfcîî^LE

186

50.02

7.041,44 j

7.945.032,54

559.562,00

566.810,00

Âiitoritati pubSii,;.-

șsn externe

187

51.02

ti .070! ,00!

297.356,00

239.350,00

246.308,00

CHELTUIELI CUzzUtLI

188

01

282 <

1.001,00)

225.000,00

235.000,00

245.000,00

TITLUL 1 CHELUL ta.

TE PERSONAL

189

10

3

o.ooi

f

45.000,00

50.000,00

55.000,00

Cheltuieli:

190

10.01

23.610,1.0

o.oo!

X

X

X

j Salarii de baza

191

10.01.01

19.4z.iOzj

o.ooî

X

X

X

j Sporuri pentru ce .r?i-u:

- munca

192

10.01.05

.050.44

o.oo)

X

X

X

i indemnizații plătii, ■ uz

din afara uni tatii

193

10.01.12

1.000.uz

0,001

X

X

X

i Indemnizații w

194

10.01.13

221 ZZ

0,00]

X

X

X

Ș Alte drepți

195

10.01.30

1.000,001

0,00s

X

X

X

Contribuții

196

10.03

8.07044

o.ooî

X

X

X

Contribuții de ?n:Lzzt-z

sociale de stat

197

10.03.01

o.oo!

X

X

X

Contribuții de așez raz

sornaj

198

10.03.02

ZoOZZs

0,00)

X

X

X

!Contribuții de m

cel a ie de sa na ta te

199

10.03.03

0,00 *

X

X

X

1 Contribuții t

pentru accidente de munca si boli profesionale

200

10.03.04

0,00)

X

X

X

! Contribuții pentru . a.

i ii si indemnizații

201

10.03.06

4011,0..

0,00!

X

X

X

]TiTLUL li BUNUL: i

202

20

178.607044

1.004,00 j

180.000,00

185.000,00

190.000,00

1 Bunuri si servicii

.....

203

20.01

’0

1.511,00;

X

X

X

1 Furnituri d

Zn M

201

20.01.01

1.50 OuO

152,00]

X

X

; X

iMateriale pentru zua

Z

z/V^    ---

2Z^

205

20.01.02

-ZZzZ

0,00)

X

X

X

I încălzit, iluminat ti LL

/ ZZs

tZa m

206

20.01.03

2.000,221

2 2 2

X

X

X

iApa, cana

te / \

207

20.01.04

0,00)

X

' X

X

I Carburanți

lom MM

pi

iH-“

208

20.01.05

22trl 0

0,00)

X

X

X

ț Piese de schimit

22 u<

1/

209

20.01.06

222,-12.

43,00)

X

X

X

i Transport

v> , m

-ZO/ ' Af r-

/

210

20.01.07^

0,00]

X

X

X

z&te '

PZ0 02

Posta, tel


Materiale si preș


Alte bunuri si


Reparații curen


Bunuri de natur


Alte obiei


Deplasări, detas


Deplasări irste


Deplasări in i


Cârti, publicații;


consultanta si ,


Pregătire pn


Proiecția ni i


Alte chelut! ei


Reclama


Protocol i i c[


Prime de


Chirii


alte cheltuieli


TITLUL VI!


13.Transferuri


COntributii si cc TITLUL I.


Ajutoare sociale


Ajutoare sociale


i ichete.c

iTlTLUL > i Despăgubiri civ iCHELTUIELi U


(TITLUL > j Active fixe i Construcții


X iș    gT?' Ț^UMlREA INDICATORILOR

SS 5

Q» < O îi u, o

og

o

o

Cod rând

Cod indicator

E

(V

i~L

IJ

, iv, internet

211

20.01.08

GGO.i

oii cu caracter funcțional

212

20.01.09

5.900, i

ntretinere si funcționare

213

20.01.30

8.757,1

214

20.02

le inventar

215

20.05

216

20.05.30

■■1,-,I|

217

20.06

amsferari

218

20.06.01

7'OOJ

219

20.06.02

-'772,;

iocumentare

220

20.11

221

20.12

153,.

222

20.13

230 ■

223

20.14

224

20.30

225

20.30.01

.vezi

226

20.30.02

1/iOO

227

20.30.03

700

228

20.30.04

1' i

servicii

22 9

20.30.30

134.133,

3FERURI

230

55

2 23.

•trainatate (către organizații internaționale)

231

55.02

vganisme internaționale

232

55.02.01

!/!

233

57

7 TC

234

57.02

715,

235

57.02.01

700,

..................."" '■

.................................................... JVÎ

236

57.02.03

. ..... . ... .

237

59

70.030.

238

59.17

70.005,

239

70

119.703.

u i i    !n ci /SW77Ă7 ! ’*))

240

71

iv. '7\237'$w/ / //

241

71.01

115.705,

242..

71.01.01

3cA'--o


Estimări

L-j

(20

r-

C<!

8

o

CM

23,00

X

X

X

0,00

X

X

X

1.283,00

X

X

X

X

X

X

00,00^

:<

X

X

90,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00^

X

X

■ X

o.ooj

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

.......    -x-

0,00

X

X

X

0,00 j

X

X

X

o,oo|

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

3,05

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

o,co

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

06.356,00

4.350,00

1.308,00

0,00

OG.056,00

4.350,00

1.308,00

0,00

X

X

X

O,.00;

X

X

XA-A-p

-? a

i tei ’W^^IREA INDICATORILOR ddteK-.....


£E

O


<

2

o

o


"O

c

aj

-o

o


o

ro

o

T3

C

■o

o


o?

p


=3

O


Mașini, echipamocA Alte active fixe □in total caonoi Antoritali execu T/r r Autorități execuți'' 'clTeltuTe'li ' TITLUL I CHELTUIT Cheltuieli salariaie la Salarii de t Sporuri pentru coca Indemnizații plătit;-, ț Indemnizații de dele, Alte drepturi salariat; Contribuții

Contribuții de asiciA Contribuții de asicpr. Contribuții de asiecu Contribuții de asicur. Contribuții pentru ar T/wjteitejNLte'i'î Bunuri si servicii Furnituri df Materiale pentru cur; încălzit, iluminat T T Apa, canal Carburanți Piese de schimb Transport Posta, fele Materiale si presfeT Alte bunuri Reparații curenT-

Pac.9/102


te ’teiKoace de transport

243

71.01.02

13.107,0a

244

71.01.30

'0 ,

tetetedative

245

51.02.01

401.Or OTrT

246

51.02.01.03

401.010,6u

247

01

282.104.ȚC

- FHSONAL

248

10

.jd.-'d’te.te! •

249

10.01

?T) <te d tei tete;

250

10.01.01

19.445, Oul

te tete munca

251

10.01.05

ocr persoane din afara unitatii

252

10.01.12

LA

253

10.01.13

-tete! ,ted

254

10.01.30

255

10.03

8.8/9 te'.

im de stat

256

10.03.01

cTruTu.

■ A, l|

257

10.03.02

{te, te j

;analate

258

10.03.03

?c osniru accidente de munca si boli profesionale

259

10.03.04

43.cu

rcedil si indemnizații

260

10.03.06

, I h

261

20

17

262

20.01

20.657,00

263

20.01.01

1.501.00

264

20.01.02

'! H '

265

20.01.03

2.000,cu

266

20.01.04

'ntetetete

267

20.01.05

50c ,00

268

20.01.06

320,ite;

............

269

20.01.07

T. radio, tv, internet    ff    /' 1""'^. 'te    A

270

20.01.08

v,    //    /    !x-    T    'V\

te servicii cu caracter funcționai    îl    /    teteste    tel7 \

271

20.01.09

5.000,Ou

; , intietinere si futjeftteafe    j    J,    zJ    )    >*||

272

20.01.30

8. / -'

.......T TT' ■ WW7 1

273

20.02

2.30CAU

-p ' ,.ÂSA-- -A.......--uTS......' ' '


.. s Estimări

tro

o

cte

2016

2017

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

’i .001 ,00

291.356,00

239.350,00

246.308,00

1.001,00

.291.356,00

239.350,00

246.308,00

i.OO'cOO

225.000,00

235.000,00

245.000,00

te'.Ote

45.000,00

50.000,00

55.000,00

0,00

x

X

X

0,00

X

X

X

0.00

X

X

X

0,00

X

X

X

0.00

X

X

X

0,00

X

X.

X

TA

X

X

X

J.oo

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

/ .001,00

'530.000,00

185.000,00

190.000,00

1.311,00

X

X

X

162,00

X

X

X

0,00

x

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

00.00

X

X

X

0,00

X

X

X

23,00

X

X

X

O.Ote

X

X

X

X

X

X

0,00

X

X

X


i Bunuri de naturr Alte obiecte de i


Deplasări, detas


Deplasări intens


Deplasări in str;


Carii, Dublicatii ■


consultanta si e'


Pregătire profesie Protecția muncii


Alte cheltuieli


Reclama si publ Protocol ;


Prime de asigu


i Chirii


I alte cheltuieli t ITITLUL VII AL


B.Transferuri c


COntributii si c


TITLUL IX, ASI


I Ajutoare socia (Ajutoare sociale ÎTichete de cresc (TITLUL X ALTE (Despăgubiri civil, ICHELTUIELI DF. ■ TITLUL XI ACT!'-i Active fixe i Construcții I Mașini, echip tu i Alte activ,


■Alte servicii t

ICHELTU


}

_____

'N

39?    '    -

jj/Z ȘEix£t)f|tREgjjdDICATORILOR

*1

o S

u. o

o ° 3 O

Cod rana

i

Cod indicator

Qi

e inventar

274

20.05

275

20.05.30

n

276

20.06

1.

transferări

277

20.06.01

278

20.06.02

ocumentare

279

20.11

280

20.12

281

20.13

6/3.

282

20.14

T116,

283

20.30

15

284

20.30.01

;4,

285

20.30.02

1.130,

286

20.30.03

70 tu

287

20.30.04

1

en/icii

288

20.30.30

12

ERURI

289

55

ainatate (către organizații Internationale)

290

55.02

233,

janisme internaționale

291

55.02.01

v3>3.

292

57

293

57.02

294

57.02.01

295

57.02.03

10,

ELI

296

59

70 0 ■

297

59.17

?o 1 ■

298

70

119.700,

ANCIARE

299

71

TI 9.708.

300

71.01

119.703,

Zb y M A

301

71.01.01

85.823.

e transport    ff    p~    *-\

302

71.01.02

■........ J

303

71.01.30

20.773,

IqC Z^B/ ) 211

304

54.02

T3.77T

- - 65-......-BMSSSir/ J-

305c

.....

|........-......43.701,

.......... „

''' dix ouv-c'' ■


Estimări


1    (

O

2016

2017

90.001

X

X

X

OO.OOj

X

X

.....X

0,00)

X

X

X

0,G0i

x

X

X

(200

X

X

X

r:2'3J

X

X

X

o.o/Z

X

X

X

0,00 j

x

X

X

0,00(

X

X

X

0,00

X

X

X

o,00f

X

X

X

X

X

X

0,00 5

X

X

X

0,00 j

X

X

X

O.tiOi

X

X

X

o.ooj

0,00

0,00

0,00

0,00)

X

X

X

0,00;

X

X

X

CLOOj

0,00

0,00

0,00

X

X

X

o.ooj

X

X

X

0,0 0 1

X

X

X

0,00)

0,00

0,00

o no

0.001

X

X

X

0,012

66.356,00

4.350,00

1.308,00

0,00j

66.356,00

4.350,00

1.308,00

0,00 f

X

X

X

n O/.j

X

X

X

X

x

X

i'OOOÎ

X

X

X

U,ooi

9.776,00

170.212,00

170.502,00

COCO;

9.776,00

170.212,00

170.502,00


10/102—JL

DENUMIREA IN^^\TOF^pfi'^

CONFORM

CU ORIGINALII

Cod rând

Cod indicator

Cp

(7

TITLUL V FONI    J'RVA

306

50

30.0; ti i.lu ; ■

Fond de rezerva cugetare la dispoziția autorităților locale

307

50.04

30.00' ! O'O ț

TITLUL VI TPO    11 RE UNITA,TI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

308

51

O.OOAOOi

Transferuri curenta

309

51.01

Transferuri cano    . , ilice

310

51.01.01

5.45c,0i.L

Varsamintr    ontul general al trezoreriei statului

311

51.01.20

OcTic

Transferuri de capra ;

312

51.02

-f/i.y , ț/',:

Alte transferuri do zsajțizT către instituții publice

313

51.02.29

147,up

TITLUL VII ALTE 'daeJAFFRURI

314

55

8.100,(3':

A, Transferuri interne

315

55.01

8.100.Op,

P rog ram e corn uni ei. r-;

316

55.01.07

O.Cdb

Programe PHARE arm pr ograme cu finanțare nerambursabila

317

55.01.08

e epi

Alte transferuri curante ertorne

318

55.01.18

2.200,00.

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomunitara

319

55.01.42

s.soo.od;

CHELTUIELI ' 4

320

70

0.0 tu

Din total capitol

Fond de rezeiv    jispozitia autorităților locale

321

54.02.05

30.000,00 i

CHELTUIE

322

01

30.000,0t 0;

TITLUL V.FCU    ~ CEA/A

323

50

30.000,Oui

Fond de rezerva cugetora la dispoziția autorităților locale

324

50.04

30.UC' '

Servicii publice cenrunȚere de evidenta a persoanelor

338

54.02.10

5.001001.

CHELTUIELI CUFTue T

339

01

5.001,00

TITLUL VI î R, 1    li U RE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

342

51

5. GOI J 0; i'

Transferuri curem -

343

51.01

3 403 00

Transferuri către inuILuV publice

344

51.01.01

5.454,{.;ru

Varsaminte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

345

51.01.20

Transferuri de căpițe,

346

51.02

147,00;

Alte transferuri de- corolto către instituții publice

X" n

xFX

347

51.02.29

.Alte servicii piiLI    - -

~.....7A

355

54.02.50

o. 100,000

CHELTUIELI    /

""A

356

01

8.100,00.

TITLUL VII ARI    toVUR!    ._

/ /7^

1 fie/s.

pS/ 'l

365

55

A. Transferuri inie1 n-    ^c,

366

,Ș5..O1

v.........' %    /    0

p’aci. i l/102    . > ..<    \\’A-    .    (/


Estimări

0,001-

o.ooi

o.oo!

0,00 i

Ci, os

0,00! o,c 0,001 0,00 j 0,00 0,00? 0,00

0,01.0

o.ooî

oTo

0,00

ii    1.0

s    Oi

2016

2017

;    o.oo

160.000,00

- 160.000,00

;    x

X

X

|    5.3//6,00

5.812,00

6.102,00

1    x

X

X

;    X

X

X

■    X

X

X

; x

X

X

;    x

X

X

j    4.400,00

4.400,00

4.400,00

i    x

X

X

X

X

X

i    x

X

X

!    x.

X

X

1    X

X

X

i    0,00

0,00

0,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

160.000,00

0,00

160.000,00

160.000,00

l    X

X

X

î    Sl.376,00

5.812,00

6.102,00

i    5.376,00

5.812,00

6.102,00

[    5.376,00

5.812,00

6.102,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

4.400,00

4.400,00

4.400,00

1    4,400,00

4.400,00

4.400,00

1    4.400,00

4.400,00

4.400,00

X

X

X

j 0--'


Programe comun: Programe PHARF Alte transferuri ou Transferuri clin bit Tranzacții privii; CHELTUIE TITLUL II BUNUL comisioane Comisioam Stabilirea riscului TITLUL III DOBA: I Dobânzi aferente I Dobânzi aferente i Dobânzi aferente I Dobânzi aferente CHELTUIELI DE i Din total capitoiirre asociațiile de dezvoltare intercomunitara


blica si împrumuturi

aferente imprumuturilor


ente imprumuturilor externe


aublice interne


ce interne directe


aublice externe


ce externe locale


i Partea a il-a AL    .-ADINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA


i Aparare

CHELTUIELI CL TITLUL II BUNLJ i Bunuri si servicii Furnituri dt Materiale pentru Carburanți si iub


ii!


370


372

373


374


375


376


377


378


379


380


381


382


383


384

385

386


387


388


389


390


55.01.42


55.02

01


20


20.24


20.24.01


20.24.03


30


30.01


30.01.01


30.02


30.02.05


70


59.02

60.02

01


20


20.01


20.01.01


20.01.02


Piese de schimb ‘Posta, telecomu i Materiale si preș ■Alte bunuri si se:


i Reparații curent i Bunuri de natuu: i Alte obiect


■Ha. 127102132.130:

130.604,03;

130.604,3

70.770,:::

Estimări

i.O

r-

o

O

o

j

C-l

Os]

C-4

■ o.ooș

X

X

X

o.oo!

X

X

X

o.oo Ș

X

X

X

o.ooj

X

X

X

... ■■ ' î

1 =044.550,54

150.000,00

150.000,00

0,00 j

1.044.550,54

150.000,00

150.000,00

o.ooj

0,00

0,00

0,00

o.oo]

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00]

X

X

X

o.ooj

1.644.550,54

150.000,00

150.000,00

0,00?

X

X

X

o.ooj

X

X

X

0,00;

X

X

X

0,001

X

X

X

0,00 j

0,00

0,00

0,00

ryciO

67.072,00

66.972,00

66.872,00

O/od

0,00

0,00

0,00

o.ooj

0,00

0,00

0,00

0,00^

0,00

0,00

0,00

o.ooj

X

X

X

o.ooj

X

X

X

l), 0 0 ■

X

X

X

0, Ou,

X

X

X

0,00 jj

X

X

• ■    X

o,oco

X

X

X

0,00 j

X

X

X

o.ooj

X

X

X

o.ooj

X

X

X

o.ooj

X

X

X

o.ooj

X

X

X

0

'-O


ii.

i Alte cheltuieli


Prime de asigur


iite cheltuieli <


CHELTUIE


TITLUL XI ACTA


TIARE


Active fixe


Mașini, echipamc


Din total capitol


lAparare riationai |CHELTUIELI CL

('TITLUL II BUNU


! Bunuri si servic i Euruituri d<


I Materiale pentri


Carburanți si lut


Piese de schimb


Posta, telecorriL


Materiale si preș Alte bunun iReparații curenr I Bunuri de na tort i Alte obiecte de I


l Alte cheltuieli ] Prime de asigura ;alte cheltuieli cu


I CHELTUIE (TITLUL XI ACTI S Active fixe

I Mașini, echipam i Ordine publica

(CHELTUIE _ (TITLUL II BUNE r\-jq, 13/10?


/Z-b


denumirea!'^ |d !    pj

39oace de transport


iv, internet


i cu caracter funcțional


u întreținere si funcționare


399


400


401


402


403


404


405


406


407


408


409


410


411


412


413


414


415


416


417


418


419


420


20.30


20.30.03


20.30.30


70


71


71.01


71.01.02


60.02.02


01


20


20.01


20.01.01


20.01.02


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.02


20.05


20.05.30


20.30


3.994,9 3.994 JJ'


.600391    Estimări

ri-i    i    o

ii-, • -    '1    O'!

2016

2017

0,00 Ș    x

X

X

0.00 i    x

X

X

O.OOj    x

X

X

0,00] 0,00

0,00

0,00

o.ooî    0,00

0,00

0,00

0,00;    x

X

X

0,00]    x

X

X

0,00] 0,00

0,00

0,00

0,00] 0,00

0,00

0,00

0,00] 0,00

0,00

0,00

099    x

X

X

0,00:    x

X

X

0,00]    x

X

X

o.ooi    x

X

X

u,oo(    X

X

X

0,00':    X

X

X

0,001    x

X

X

0,00j    x

X

X

0,00 j    x

X

X

0,0 0j    x

X

X

0,00f    x

X

X

0,00]    x

X

X

0,00 j    X

X

X

0,00]    x

X

X

0,00!    o,oo

0,00

0,00

0,00; 0,00

0,00

0,00

0,00 Ș    x

X

X

o,oo;    x

X

X

10

66.972,00

66.872,00

0,00]    67.072,00

66.972,00

66.872,00

0,00i    0,00

0,00

0,00


Z'


.zTU

o

O


■D

O

O


Bunuri si servici


430


20.01


Furnituri de birou Materiale pentru -încălzit, iluminat : Apa, canal Carburanți si lubr Posta, telecomrm Materiale si presi. Alte bunuri si ser Bunuri de natura


iv, internet


i cu caracter funcțional


i întreținere si funcționare


inventar


431


432


433


434


435


436


437


438


439


20.01.01


20.01.02


20.01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.05


Uniforme si echiu


440


20.05.01


enjerie si


Alte obiecte de


441

442


20.05.03


20.05.30


Cârti, publicații :


rcumentare


443


20.11


Protecția munc


444


20.14


Alte cheltuie


445


20.30


jalte cheltuieli ( TITLUL VI TR


446


20.30.30


Lransferur


Transferuri către Vărsăm in te din ; Transferuri de ci Alte transferuri <: CHELTUIELI DE titlul'xTacti


Active fixe


Mașini, echipam Alte active fixe Din total capitol ț Ordine publica


Politie locala CHELTUIELI ■


faci.14/102


ITRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


447


448


51


51.01


alice


449


51.01.01


rontul general al trezoreriei statului


e instituții publice


450


451


452


51.01.20


51.02


51.02.29


40.00


34.089


0x 5.9'i 1 L

r G-1 -! IEstimări

II

o

2016

2017

o.ocH

X

X

X

X

X

•• X

0,00?

X

X

X

o.ool

X

X

X

0,00;

X

X

X

<J,00 j

X

X

X

0,00!

X

X

X

0,00 ș

X

X

X

0,00!

X

X

X

o,oo;    x

X

X

0,00 j

X

X

X

0,00:

X

X

X

0,00 ț

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00 i

X

X

X

0,00|

X

X

X

o.ool

67.0/2,00

66.972,00

66.872,00

0 OCR    x

X

X

0 nrj

x

X

X

0,00 i

X

X

X

o.ooj

X

X

X

o.ool

X

X

X

o.ool

0,00

0,00

-.....—(W

o.ool

0,00

0,00

0,00

0,00!

X

X

X

0,001

X

X

X

o.ool

x

X

X

0,00

67.072,00

66.972,00

66.872,00

0.00)

67.072,00

66.972,00

66.872,00

0..00;

67.072,00

66.972,00

66.872,00x,Estimări

O

Oi

2016

2017

0,00

67.072,00

66.972,00

66.872,00

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

. X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,001    x

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0.00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

333)7,03

>9,60

1.360.015,00

1.323.615,00


învatamani CHELTUIELI Cî.U TITLUL i CHELT! Cheltuieli salariat Salarii de baza Contribuții I Contribuții de asiț IContribuții de asii i Contribuții Contribuții de asr Contribuții pentru jTITLUL II BUNUL i Bunuri si t I Furnituri de birou.

) Materiale pentru i încălzit, iluminat iApa, canal si salt 'Carburanți si lubt țPiese de schimb I Posta, teiecomur | Materiale si prest ) Alte bunuri si seu (Reparații curente iBunuri de natura ! Alte obiecte de iu (Pregătire profesit (Protecția muncii |A!te cheltuieli i alte cheltuieli cu.: (cheltuieli de iTITLUL XI (Active fixe


Pac. 16/KT'


-J

/OrPO “ uSa /Op pU/A

D E N U M1R E Ej ț® D1C

4a WVP/

o

a: <

o S

u, o

kfg 7 S

Cod rând

Cod indicator

cu

fii

522

65.02

'ieaufiii;,:' s

523

01

19.303,Orc

IRSONAL

524

10

75 OP; >

525

10.01

56.urs

526

10.01.01

56,0(1

527

10.03

19.00

claie de stat

528

10.03.01

12,0C'

rsaj

529

10.03.02

Tur

3 de sanatate

530

10.03.03

iul

ntru accidente de munca si boli profesionale

531

10.03.04

2 0O

i ss indemnizații

532

10.03.06

1 09

Sil

533

20

19.220,00

534

20,01

196,00

535

20.01.01

20,07

536

20.01.02

12,ir'

soti'ica

537

20.01.03

12,cu.

538

20.01.04

12,cu

539

20.01.05

22, trio

540

20.01.06

11.0(1

tv, internet

541

20.01.08

32.00

ii cu caracter funcțional

542

20.01.09

.20,0 ic

Ttretinere si funcționare

543

20.01.30

5fî Ou

544

20.02

1.000,Cu

a inventar

545

20.05

546

20.05.30

547

20.13

548

20.14

10,00

/    /Z2l>X\ A

549

20.30

18.000,00

•^cH    i / /$g^\ 3

550

20.30.30

18.000,03

k/wr*i

551

70

120.870,03

LANCIARE    fe'WW J    H

552

71

120.870,00

O-,    fe'O;U=SA.. r

553

7.1,01.......................

ISu.-.r.u i,..u.

~ "........... Ș


|    u u Estimări

22 i

R) Pi 22

P •' cu c;

c 3    f". (ii    ț

LO

CD

c-

0' '!• ;;ș    ■;

O

O

o

p 1

CM

CM

l.OOj    19.756,00

50.156,00

50.562,00

o.ooî

19.685,00

20.084,00

20.489,00

0 00)

71,00

73,00

78,00

o.ooj

X

X

X

0.00!

X

X

X

0,00 j

X

X

X

X

x

X

0 OCo

X

X

X

X

X

X

o.ooî

X

X

X

o.ooj

X

X

X

19.614,00

20.011,00

20.411,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

U,UU (!

X

X

X

0,001

X

X

X

0,00;

X

X

X

0,00)

X

X

X

o,ooi

X

X

X

o.oo ț

X

X

X

0,00 J    x

X

X

o.ooî

x

X

X

0,00)

X

X

x

0,00)    x

X

_______

0,00 i

X

X

X

o.ooj

X

X

X

0,00 j

x

X

X

o.ooj    71,00

72,00

73,00

,03)

71,00

72,00

73,00

0.00;

x

X

X


........-...........    _________________________________________r

x. y-*'

//!O    A-"Te <cVK

'    ' a.

DENUMIREA INDURATORILOR '•'3gtP V'..<    r-e

//    ?JUX

«E «J

£ o

So

J o

Cod rând

Cod indicator

A    i

(X

-

Construcții

554

71.01.01

120.800,0;;

Alte active fixe

555

71.01.30

70. CA

TITLUL XVI EA    - CREDITE

556

81

TXV.,m

Rambursări de crerllir- screme

557

81.01

28.0;?,0;S

Rambursări de    contractate de ordonatorii de credite

558

81.01.01

Din total capitol

invatamant preșcolar ci primar

559

65,02.03

630,OtO

Invatamanl presccT

560

65.02.03.01

CHELTUIELI DE r r : r :

589

70

630, xC

TITLUL XI V    _ , i TIARE

590

71

Active fixe

591

71.01

Construcții

592

71.01.01

330.0.

Invatamant

597

65.02.04

102.445.0c

Invatamant secuncce Imerior

598

65.02.04.01

53.380,00:

CHELTUIELI DE O.ce’Lfl

627

70

53.385,1.00

TITLUL XI ACTR/t- r CIF44ANCIARE

628

71

53.305.06

Active fixe

629

71.01

53.3 85,00:

Construcții

630

71.01.01

invatamant

635

65.02.04.02

49.030,50;

CHELTUIEL’ rv

664

70

49.0S0,0fr.

TITLUL XI ACTIVE, ciEFTIANCIARE

665

71

49.060,00;

Active fixe

666

71.01

49.060,001

Construcții

667

71.01.01

49.060,00

Invatamanl    el

672

65.02.07

1 •

Invatamant specir:    ^^r0~ M

673

65.02.07.04

1

CHELTUIELI DE Comp,p    ~    .....

702

70

17. Of6000

TITLUL XI A' !    -UCIARE    /    /73Xl--, \ -A

703

71

1 7. i 7 CJ:';

Active fixe    //    (    \    ■> U

704

71.01

17.14000

Construcții    ||^*<\    J    îl

705

71.01.01

Alte cheltuieli ii    / 'uimnluiui    CycACxAvTW/    U

710

65.02.50

48.90-5,00;

CHELTUIEI. .    WCrSC'aC/

711

01

19.303,6110

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL    O„,.,j\    '

712

10

78,C8i:


Estimări

‘-O

CD

x—

•ț—

<Sj

CV

CV

0,00

X

X

X

1 'î ,Ut.1

X

X

X

ii.OO

0,00

30.000,00

30.000,00

0,00

x

X

X

0,00

x

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

- 0;00

0,00

0,00

0,00

■ 0,00

0,00

X

X

X

0,00

x

X

X

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o.ooj    0,00

0,00

0,00

0,00;    x

X

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

" - 0,00

0,00

X

X

X

o.oo.f    x

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,u3

0,00

0,00

0,00

0,50

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

X

X

• ‘x

0,00

19.756,00

50.156,00

50.562,00

0.00

19.685,00

20.084,00

20.489,00

0,00

71,00

73,00

78,00


—j

S -J

.....'........T

Fstifftan

l/A'

Cod indicator

ui sa    1

/ / '.<2-

D E M U M1 FI E Â! iBj D1CAÎOÎîl

\ 2,2'    tXp.

o 5

U. O

££

£> o

o

Cod rând

L'k

' '¥ '''* ■

o

CM

2016

r--

O

CM

Cheltuieli salariaiu u 'an

713

10.01

bb.a.b

o.ooj

X

X

X

Salarii de baza

714

10.01.01

bb.luU

tiooj

X

X

X

Contribuții

715

10.03

19 : ■ j0,00 i    x

X

X

Contribuții de asicu;

iu i sociale de stat

716

10.03.01

12,c;c

X

X

X

Contribuții de asicui

" '    ' r ; . it 1H tSij

717

10.03.02

aObi

o.oo;

X

X

X

Contribuții de asicu

de sanatate

718

10.03.03

-r, LC.0

o,ool

X

X

X

Contribuții de asicu'

accidente de munca si boli profesionale

719

10.03.04

1,0';:

o.ooj

X

X

X

Contribuții pentru u

idemruzatii

720

10.03.06

l,<vj

0,005

X

X

X

TITLUL II BUN,    i' II

721

20

1

'1

0,'JUi

19.614,00

20.011,00

20.411,00

Bunuri si servicii

722

20.01

9 922 Ac:

0,00

X

X

X

Furnituri de birot

723

20.01.01

20;0i,

0,00)

X

X

X

Materiale pentru cicavau/c

724

20.01.02

12,du ț

0,01)1

X

X

X

încălzit, iluminai o .oua uiotrica

725

20.01.03

o.ooj

X

X

X

Apa, canal si saluL:Tatu

726

20.01.04

0,022

X

X

X

Carburanți

727

20.01.05

o.ooj

X

X

X

Piese de schimb

728

20.01.PR

10,11;

o.ooj

X

X

X

Posta, tele

iv, internet

729

20.01.08

22.2c;

0,00 5

X

X

X

Materiale si prestar

i cu caracter funcțional

730

20.01.09

0,020

X

X

X

Alte bunuri

tretinere si funcționare

731

20.01.30

0,0/9

X

X

X

Reparații c

732

20.02

CCC,,'.

c.ccj

X

X

X

Bunuri de natura ob

inventar

733

20.05

c.OOi

X

X

X

Alte obiecte de im-c

734

20.05.30

A ,2b';

0,001

X

X

X

Pregătire profesloai

735

20.13

■i 0 jj;2

0,001

X

X

X

Protecția muncii

736

20.14

J 0,0 A

o.ooj

X

X

X

Alte cheltuieli

o

m Ax.

737

20.30

1

o.ooj

X

X

X

alte cheltuieli cu tu

'ici;

//A

//

........CÂ

738

20.30.30

0,00)

X

X

X

CHELTUIE1

/A

Cs>,. \ A

739

70

0,00;

71,00

72,00

73,00

TITLUL XI

\l imlARE

f /    Ui

740

71

o.ooj

71,00

72,00

73,00

Active fixe

.....f«2. *L

741

71.01

0,00 i

X

X

X

Construcții

¥

2 //

742

71.01.01

■SO'i C-C

0,00 i

X

X

X

Alte active

, ')

ZZZ

A-AA., /

743

71.01.30

o.ooj

X

X

X

TITLUL XVI RAIvifb

E CREDITE    .......""^C,

imcAA

744

81

28.972,99

o.ooj

0,00

30.000,00

30.000,00

U-'V \

Pcq.18/102    1 '    \

Rambursări de } Rambursări de ISanatate ICHELTUli ITITLUL I CHEL i Cheltuieli salari.


î Salarii de baza j Sporuri pentru c j Alte sporuri i Alte drepturi sal } Contribuții i Contribuții de a: ! Contributi I Contribuții de a; I Contribuții de a; I Contribuții penii prÎTLUL II BUNL


i bunuri si servic


i Furnituri de birez i Materiale jlncaizit, iluminai iApa, cana } Carburant } Posta, teh } Materiale (Alte bunu ) Reparații cureno } Medicamente el


I Medicamente I Materiale sanita I Dezinfectant! i Bunuri de naturs


fi    Sbs

-    1l    '‘;iC

D E NUMIRE A^ȘD 1C

Z)

O 55 -fc o

/O ° 73 O

Cod rând

j

Cod indicator

ț',;

■?i'ne

745

81.01

28.972,

e contractate de ordonatorii de credite

746

81.01.01

23 6

747

66.02

748

01

143.75M

iiRSONAL

749

10

750

10.01

751

10.01.01

19.524.

nu nea

752

10.01.05

1.643,

753

10.01.66

ni

754

10.01.30

755

10.03

5,773,

e de stat

756

10.03.01

4 9'6>

nai

757

10.03.02

e de sanatate

758

10.03.03

i accidente de munca si boli profesionale

759

10.03.04

indemnizații

760

10.03.06

75

Cil

761

20

3 i i

762

20.01

7.330,

763

20.01.01

33,

764

20.01.02

10,

ca

765

20.01.03

4 26),

766

20.01.04

10,

767

20.01.05

tv, internet

768

20.01.08

CjO.

li cu caracter funcționai

769

20.01.09

■Ce

itretinere si funcționare

770

20.01.30

7 .:,.ț 0} )

771

20.02

25.000

sanitare    ,    ....... 75

772

20.04

1.000,

J 77^'fi

\773

20.04.01

5. uRA

J74

20.04.02

R-; Â

20.04.04

-157

e inventar    7

#76

20.05

570


Fstimari


0,00 ș

0,00 Î


0,001

IM

0,00!


i) Oaș Ci,OQj 0,00 { 0,00 0,00 i


0.00 j 0,00} 0,00 j 0,00) o.ooj

0,00i

o.ooj


0,00)

0,00}

0,00}

733

0,00}

0,00)

0,00}


7.080,00

344.680,00


30.645,00


i.000,00


513.511,00

358.511,00


33.385,00


37.000,00


472.013,00


302.013,00


34.400,00


37.500,00


Estimări

33

3\

A 3    -Aa.C    /Sp

O S

■O

c

O

05

o    !

DENUMIREA ITOICAfâ'R'fcC^

u_ O

03

f.'C cȚ    !

>.o

co

r-

,32/3/''

\Vo    TA, TA <&'3/Z3

'W    K

°§

Cod

■c

O

O

•’    ;/?    î

o

O!

o

CM

o

CM

/

\ s

Alte obiecte de cm/?

m

20.05.30

570

0,00 j

X

X

X

Deplasări, detașa;? 22;'

778

20.06

22.00;

o.ooj

X

X

X

Deplasări interne, ne/;?

cri, transferări

779

20.06.01

0,00!

X

X

X

Deplasări in strai;;:?,?!?;

780

20.06.02

20 OX

X

X

X

Cârti, publicații a 2?? ara.;-

jcumentare

781

20.11

O.Oaj

xX

X

X

consultanta si expș/a?

782

20.12

r.900 ii

X

X

X

Pregătire profes/naia

783

20.13

?2 ■?;;?>

0.00 j

X

X

X

Protecția muncii

784

20.14

0,00

X

X

X

Alte cheltuieli

785

20.30

■ș 33/ :3 ț

0,00(

X

X

X

Chirii

786

20.30.04

0,001

X

X

X

alte cheltuieli cu Cuerncn i

cicii

787

20.30.30

0,00 j

X

X

X

TITLUL V! TP- i

ITRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

788

51

7

0,00 i

278.035,00

288.126,00

230.113,00

1 ransferuri curere:

789

51.01

52.4/0/0

0.00;

X

X

X

! ransferuri către eocdUe'

li ce

790

51.01.01

02T. i

o,ooj

X

x

X

Varsaminte am

contul general al trezoreriei statului

791

51.01.20

0,1 U.J

o.ooj

x

X

X

iTransferuri de ia cugete (pentru finanțare;? iama;?

ale către instituții publice si activitati finanțate integral sau parțial din venituri proprii

792

51.01.46

52,n00.ee

f

X

X

X

(Transferuri de esc?;.??

793

51.02

27.427, Oui

o.ooj

X

X

X

(Transferuri din . i

locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

794

51.02.28

27.427,0;?;

o.ooj

X

X

X

(Titlul VI/PRCTI

AJUTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

795

56

1.9Q2//

0,00 j

0,00

0,00

0,00

(Programe din Fondul E

an de Dezvoltare Regionala (FEDR )

796

56.01

1.302.00Î

o.oo i

X

X

X

Finanțarea națio;??•!?

797

56.01.01

i

0,00 j

X

X

X

(Cheltuieli neeligialT

798

56.01.03

O.OOj

X

X

X

(CHELTUIELi :

799

70

94.3422X2

o.ooj

275.000,00

155.000,00

170.000,00

TITLUL Xi />.< i

, 1 ICIARE

800

71

94.024.0n

o.ooj

275.000,00

155.000.00

170.000,00

Active fixe

801

71.01

93 i 73

O.Ouj

X

X

X

(Construcții

/ȚȚ-

tj—fto

A?

802

71.01.01

91.72!,;? 0;

O.OOj

X

X

X

(Mașini, echipam?;???; c;

ice de transport

/7

803

71.01.02

2.000,140

o.ooj

X

X

X

(Reparații capitale efere;

tiveior fixe

37

804

71.03

o.ooj

X

X

X

(Din total capitol

¥ ; >

I

(Alte cheltuieli in ;?cn?e;;

îatatii    .

\"Z. '4\V

'^2

I

805

66.02.50

o.ooj

619.680,00

513.511,00

472.013,00

(Alte instituții si acia;;?; ?;

A\ \

806

66.02.50.50

230

o.ooj

619.680,00

513.511,00

472.013,00

«J

Estimări

i

s

2 t5

gs «S °

D E N U M1R B A1N D1OtAI'O Rflă^BSlUj

cc,

Cod rând

od indicator

<0

09

âi

clu® 1

O

O!

2016

2017

/" /

O

-5...-•

r o

CHELTUIELI CUCELE T

807

01

11

o.ooj

344.680,00

358.511.00

302.013,00

TITLUL 1 CHEILE u

EPS, >1 IAL

808

2

30.645,00

33.385,00

10

0,00 (

34.400,00

Cheltuieli salariac l l-ll

809

10.01

21.54c,OOt

o.ooj

X

X

X

Salarii de baza

810

10.01.01

19

0,00 j

X

X

X

Sporuri pentru cure

ivii munca

811

10.01.05

1.648,00!

0,001

X

X

X

Alte sporuri

812

10.01.06

o.ooî

X

X

X

Alte drepturi saiarir

e in câni

813

10.01.30

309.0:4

o.oo]

X

X

Contribuții

814

10.03

o.ooj

X

X

X

Contribuții

de stat

815

10.03.01

:

0,00]

X

X

X

Contribuții

ta]

816

10.03.02

PAVAU

o.oo!

X

X

X

Contribuții de aslpi.

de sanatate

817

10.03.03

1.1 13,00

o.ooj

X

X

X

Contribuții de asice

accidente de munca si boli profesionale

818

10.03.04

o.ooj

X

X

X

Contribuții pentru ::

îuoecU oi indemnizații

819

10.03.06

o.ooj

X

X

X

TITLUL II BU b

vi

820

20

u.u 0

36.000,00

37.000,00

37.500,00

Bunuri si servicii

821

20.01

7.8SO,n:.O

o.ooj

X

X

X

Furnituri de circ

822

20.01.01

Șui Ou    O.OCii    x

X

X

Materiale pentru

823

20.01.02

10,, 00:

c

X

X

X

încălzit, iluminai si

824

20.01.03

S _ă.‘, l-l.. .

7'.'u

X

X

Apa, canal

825

20.01.04

Q na

A :

X

X

X

Carburanți

826

20.01.05

o.uo!

C

X

X

X

Posta, telecomunir

ctil, radio, tv, internet

827

20.01.08

r

X

X

X

Materiale si presta,

i cu caracter funcționa

828

20.01.09

ăac.u

C'.Uî Vi

X

X

X

Alte bunuri

tretinere si funcționare

829

20.01.30

7    mi

c

X

X

X

Reparații curenC

830

20.02

25.000.0:,!

c

X

X

X

Medicamente si ut:

mnaie sanitare

831

20.04

1.000.00!

c

X

X

X

Medicamente

832

20.04.01

325. a’

c

X

X

X

Materiale sanitam

//^

833

20.04.02

51 5 ,35;

c

X

X

X

Dezinfectant!

/' A-Am \

834

20.04.04

uEr.OO:

0,00!

x

X

X

Bunuri de natura o:

lecieior de inventar

ii (    A

835

20.05

570 ,52

o.ooj

X

X

X

Alte obiecte de rcv:

mur

lniM/âfflM?/ / mi

836

20.05.30

570,00]

O.OO,

X

X

X

Deplasări, detașau:

fiă; caerari

xfWfZ /    //

837

20.06

275o1 ..

o.ooj

X

X

X

Deplasări interne, r

etasari, transferări    \

-

838.,

20.06.01

. , -Mi!    °'°°S

X

X

Paq.21/10?

4/4

./■


Depiasari in stra

Cârti, publicații s

consultanta si ax

Pregătire profesi

Protecția muncii

Alte cheltuieli

Chirii

alte chelti

TITLUL V “

Transfera

Transferuri către

Vărsăm in

Transferi! pentru finanțare;;

Transferu

Transferuri din b

Titlul VIII PROIE

Programe din Fc

Finanțarea națio;

Cheltuieli neeligl

CHELTUIELI DF

TITLUL XI ACT!'

Active fixe

Construcții

Mașini, echipa

Reparații capii

i Cultura, recre

i CHELTUIELI C

TITLUL 1 CHEI

Cheltuieli salai

Salarii de baza

Sporuri pentruD ENUM 1 REA 1

'W'A'

CONFORM

CU ORIGINALU

Cod rând

Cod indicator

5

^ne din afara unitatii

870

10.01.12

72,00

871

10.01.13

50.00

872

10.01.30

. C‘‘-2

873

10.03

916,03

: de stat

874

10.03.01

666.022

iaj

875

10.03.02

laie de sanatate

876

10.03.03

accidente de munca si boli profesionale

877

10.03.04

z.Z

si indemnizații

878

10.03.06

58,CC;

dll

879

20

8.106.00

880

20.01

3.530,00

881

20.01.01

15,00

882

20.01.02

07),Os

sa

883

20.01.03

700,00

884

20.01.04

lOOCX

885

20.01.05

10,12

tv, internet

886

20.01.08

503,{;C

vicii cu caracter funcționa!

887

20.01.09

1.222,00

u întreținere si funcționare

888

20.01.30

889

20.02

2.021,00

5 inventar

890

20.05

204,0 r

891

20.05.30

204,00

1

892

20.06

00,iT

in sfera ri

893

20.06.01

4 O.tii.

894

20.06.02

4Q, Ut

rcumentare

895

20.11

ZC.OOa

Zv-    4 >

896

20.12

897

20.13

210,44

898

20.14

7 Pil 52

hz /Ofe/' j >

899

20.30

41 OCX

/irii    tt O - \    /    r //

/ICI m    W'-z zAxWww./ /    //

900

20.30.30

1 INTRE ^ITAIf-ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLIC^^;Z4H^<-Z    /

901

51

4 12, n


i    Estimări

2015

2016

i    2017

0,001    x

X

X

0,00 i    x

x

- I 7

0,00!    x

X

X

0.00Î    x

X

X

, ,    .    x

X

X

'• ui'l    X

X

x

P.Pi'i    X

X

X

ZZi!    X

X

X

U.’liii!    X

X

X

0,00j    8.350,00

8.600,00

858,00

0,00ț    x

X

X

0,00j    x

X

X

0,00!    x

X

X

0,00j    x

X

X

0,00’    X

X

X

0,00j    x

X

X

o,ooj    x

X

X

o,oo|    x

X

X

O.OOj    X

X

X

0,00 ț    X

X

X

0    x

X

X

i    X

X

X

O.Ut.6!    X

X

X

0., Z;    X

X

X

i    X

X

X

0,UU;    X

X

X

î    X

X

X

0,00!    x

X

X

0,09 j    x

X

X

0,00î    x

X

X

0,00 i    x

X

X

3.307,00j    641,364,60

701.828,00

713.064,00
{Transferuri cure {Transferur


■ Varsaminte din {Transferuri de c 1 Alte transferuri ■


Titiul Viii PRO


{ Programe din F !--

{Finanțarea nație {Finanțarea Unit. {Cheltuieli neelic ■TiTUJLOx"

{Contribuții

{CHELTUI!


{TITLUL XI {Active fixe {Construcții {Mașini, echipam {Alte active to.-{Din total capitol {Servicii culturaL-


{Biblioteci j {CtlELTUll ' {TITLUL I CHEL ț Cheltuieli salari. {Salarii de baza {Sporuri pentru <

{Indemnizații pla {Indemnizații de


Lite drepturi :


Contribuții


tontiIbutii de


antributii de ;DENUMIREA INMCATORILGR


902


ice


903


sontuî genera! al trezoreriei statului


atre instituții publice


MAMTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


vi de Dezvoltare Regionala (FEDR )


analului neclerical


CIARE


a transport


trasenesti, municipale


IRSONAL


904


905


906


907


908


909


910


911


912


913


914


915


916


917


918


919


920


921


922


923


51.01


51.01.01


51.01.20


51.02


51.02.29


56


56.01


56.01.01


56.01.02


56.01.03


59


59.15


70


71


71.01


71.01.01


71.01.02


71.01.30


67.02.03


67.02.03.02


01


10


ei .20


10.1


i 000 i


13.0003

71.461330 3,00 { 307,001

0,00 j

0,00{ 0,00 j

0,00!

o.ooi

0,00|

0,00 {

Estimări

1-0

o

C-5

2016

2017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

x

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

0,00

0,00

0,00

X

X

X

1.320,00

1.100,00

629,00

1.320,00

1.100,00

629,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

320.162,60

321.256,00

318.526,00

14.091,00

14.342,00

6.361,00

12.771,00

13.242,00

5.732,00

4.421,00

4.642,00

4.8/4,00

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

XLO


O

CM


Estimări


CD

O

CM


h-

O

CM


Contribuții de asie

.mari sociale de sanatate

933

10.03.03

s fi.),- u    X

x

X

Contribuții de ase

„se,? pentru accidente de munca si boli profesionale

934

10.03.04

G/W    x

x

X

Contribuții pentru

.oumcdli si indemnizații

935

10.03.06

■ff.eu    o.OOȘ    x

X

X

TITLUL il BUNUL

ICI

936

20

O.iOd.uSU    0,00    8.350,00

8.600,00

858,00

Bunuri si servicii

937

20.01

3.580,oui    0,00l    x

X

X

Furnituri de bircr •

938

20.01.01

șsULL    0,00!    x

X

X

Materiale pentru ■■ crasul?

939

20.01.02

40,00}    0,00!    x

X

■ X

încălzit, iluminat u

oue ucjOtrica,

940

20.01.03

7eo,o;?i    o.ooi    x

X

X

Apa, canal si ssiucriteL-

941

20.01.04

0,00^    x

X

X

Carburanți si iuDlteml

942

20.01.05

10,0-!    0,00    x

X

X

Posta, telecomun

iv, internet

943

20.01.08

593,010    0,00i    x

X

X

Materiale si preș ,.s

rl :u servicii cu caracter funcțional

944

20.01.09

1    x

X

X

Alte bunuri si seu

ntretinere si funcționare

945

20.01.30

840.Oi.;}    x

X

X

Reparații curenus

946

20.02

2.081,00!    x

X

X

Bunuri de natura :

.biecfeiusr de inventar

947

20.05

X-b.O'.fi    \ foi    x

X

X

Alte obiecte de iuse-reu,

948

20.05.30

20b,:.c7    x

X

X

Deplasări, detașa

fi

949

20.06

x

X

X

Deplasări interne.

•/pissuifi, rransferari

950

20 06.01

40,004    x

X

X

Deplasări in strae

951

20.06.02

x

X

X

lCârti, publicații :u

neteul,ale documentare

952

20.11

i 0 ']    x

X

X

consultanta si exuells?

953

20.12

300,us;}    x

X

X

Pregătire profesleu-ns^

954

20.13

2/0227    x

X

X

Protecția munca

955

20.14

180,00)    x

X

X

Alte cheltuieli

956

20.30

7 OcUfC    'J.(.!(.!.■    X

X

X

alte cheltuieli cu i

vicii

957

20.30.30

273,02:.;    x

X

X

CHELTUIEL DE

971

70

1.100.un;    0,00:    1.320.00

1.100,00

629,00

TITLUL, d -\L ’

uuLtlCIARE    7 A-f

972

71

l.'iOO.uoi    1.320,00

1.100,00

629,00

Active fixe

/    )7

973

71.01

X

X

X

Construcții

f /,«,>. s'UW

974

71.01.01

0u?0)    X

X

X

Mașini, echipam ?

ue C miiloace de transport    |o ■ . j    b    1

975

71.01.02

1.0G0,OP..    o.uu!    x

X

X

Alte active fixe

976

71.01.30

X

X

Muzee

~~ .....7    2    febW/ /

977

67.02.03.03

60.80),UI    41.954,00

42.440,00

42.830,00

7/

7/

/O ir .-■r,    ja.)    j

//r-    'IrEpT    1

DENUMIREA    I

1. îfdO

-4 f

O

o S

o g|

□ Of

^_OJ

Cod rând

Cod indicator

Lc.

■    t

:    3n x    j

22    2    (d    ;

(3    7

Estimări

f..O

O

C\|

2016

2017

CHELTUIELI CUC: 01

978

01

60.SEU

7

41.954,00

42.440,00

42.830,00

TITLUL VI TI'; '

1 IN TRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1014

51

OO.OlP.C

-    U.CCP

41.954,00

42.440,00

42.830,00

Transferuri curen - -

1015

51.01

47.0051

5    0,00)

X

X

X

Transferuri calre.ir

indice

1016

51.01.01

o,oo)

X

X

X

Varsaminte din pc

contul general al trezoreriei statului

1017

51.01.20

O.Ocîj

X

X

X

Transferuri de capltii

1018

51.02

13, 1-15, P

! 0 6(8

X

X

X

Alte transferuri un

pjcTai către instituții publice

1019

51.02.29

3    O,OCH

X

X

X

Instituții publice ci

epeP.acole si concerte

1033

67.02.03.04

0 0,00)

173.243,60

172.749,00

178.267,00

CHELTUIEi

1034

01

12

173.243,60

172.749,00

178.267,00

TITLUL V

! INI RE UNII ATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1070

51

121.090,0

0    o,oo)

173.243,60

172.749,00

178.267,00

Transferuri curen...

1071

51.01

11

E    o.ooi

X

X

X

Transferuri către ii

siOipii publice

1072

51.01.01

i !„ r i

0    o.ooj

X

X

X

Varsaminte din cri

ii i contul general al trezoreriei statului

1073

51.01.20

0/;

0,00

X

X

X

Transferuri de ce p a

1074

51.02

9.038X

4,    0,00!

X

X

X

Alte transferuri rin

‘e instituții publice

1075

51.02.29

S.088,8

0 0,00)

X

X

X

CHELTUIELI DE OaPOPO..

1083

70

6.430,0

2    0,0C2

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIV7

“ ANCIARC

1084

71

8.430 0

0 0,00)

0,00

0,00

0,00

Active fixe

1085

71.01

3.4 30.0

0,00j

X

X

X

Construcții

1086

71.01.01

0.430,0

n    0,00 \

X

X

X

Scoli populare di-

erii

1089

67.02.03.05

(002,0

■ 0,00)

738,00

792,00

802,00

CHELTUIELI COP-

1090

01

0

738,00

792,00

802,00

■TITLUL VI TRAi'T:

L'ETIJRI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1126

51

632,0

:■ 0.06

738,00

792,00

802,00

Transferuri curente

1127

51.01

X

X

X

Transferuri către i

stiLPd publice

1128

51.01.01

0,00i    x

X

X

Centre pentru cor

promovarea culturii tradiționale

1145

67.02.03.08

20.000,iĂ

0,00)

20.725,00

22.715,00

24.705,00

CHELTUIELI CLP7

X ...... -A

1146

01

20.00c,c

I    rtjl ,

20.725,00

22.715,00

24.705,00

TITLUL VI TRAPE

1 irITRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

/    / xX\ \

^182

51

20.000,0

.3    0,004

20.725,00

22.715,00

24.705,00

Transferuri curente

W83

51.01

19.045,0

d    0,00j

X

X

X

Transferuri către ii

lice

X A (    .

l|)l84

51.01.01

1 3.64-3,2;

0,00j

X

X

X

i Varsaminte din cri

contui general al trezoreriei statului

/ *

f85

51.01.20

011

3    nnO

X

X

' ' X

I Transferu

W/XX-'X<-'Z

'6186

51.02

G;“J-

o.ooj

X

X

X

Alte transferuri re

'e institu'fiirpublice

1187

51.02.29

2x2'.

;    O.OOi

1

X

X

XDENUMIREA iWBICATCjtefgO \\    O


: Consolidat [CHELTUIE    ■

[TITLUL VI 'I IO i

i Transferuri îTransferuri către Ins Varsaminti Transferuri Alte transferuri de c (Titlul VIII PROIECT (Programe din Foco j Finanțarea nationcr !Finanțarea Uniuni;

! Cheltuieli neellgibd j Alte servicii culturi; (cheltuieli CULC (T4TLULVI TRANSf iTransferuri curene-jTransferuri către im IVarsaminte din pn/ iTransferuri de cap:!: i Alte transferuri Ce ... : Servicii re;

! Sport

(CHELTUIE (TITLUL V! I ITransferur jTransferur I Varsamint jTransferur iAlte transf j întreținere (cheltuieli chct


onumentelor istorice


1201


67.02.03.12


1202


01


58.47!


TRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


1238


51


39.640,0!


alice


;ontul general al trezoreriei statului


atre institut» publice


OMANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE


m de Dezvoltare Regionala (FEDR )


RE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


aublice


rontui general al trezoreriei statului


i mstitutii publice


INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


1239


1240


1241


1242


1243


1244


1245


1246


1247


1248


1257


1258


1294


1295


1296


1297


1298


1292


1313


1314


1315


1351


51.01


51.01.01


51.01.20


51.02


51.02.29


56


56.01


56.01.01


56.01.02


56.01.03


67.02.03.30


01


51


51.01


51.01.01


51.01.20


51.02


51.02.29


67.02.05


67.02.05.01


01


51


28.42 i ,0


28..


18.869,02


i O.r..eo,


206.31Estimări

'•ii Ic <!/

i.O

co

o

Cm)

ZLOC

0,00 i

37.721,00

44.403,00

43.590,00

o.ooj

37.721,00

44.403,00

43.590,00

o.ooj

37.721,00

44.403,00

43.590,00

0,00j    x

X

X

0,001

X

X

X

0,001

X

X

X

0,00 j

X

X

X

o.ooj

A

X

X

0,06)

0,00

0,00

0,00

o.ooj

X

X

X

0,00 j

X

X

X

0,00j    x

X

X

0,00j    x

X

X

0,00!

31.690,00

23.815,00

21.971,00

o.ooj

31.690,00

23.815,00

21.971,00

O.OOȘ    31.690,00

23.815,00

21.971,00

0,00)

X

X

X

o.ooj    x

X

.....______X-

o.ooj

X

X

x

G.OOj    x

X

X

o.ooj

X

X

X

335.293,00

394.914,00

400.899,00

P 'in '■

42.703,00

52.400,00

56.479,00

0,03 (    42.703,00

52.400,00

56.479,00

42.703,00

52.400,00

56.479,00

0,00j

X

X

X

0,00?    x

X

X

0,00)    x

X

X

o.ooj

X

X

X

o.ooj

X

X

X

9.307,00

" 10,00

342.514,00

344.420,00

0.307,00}

292.590,00

342.514,00

344.420,00
TITLUL VI TRAr Transferuri cure Transferuri către Varsaminte clin j I Transferuri de c, | Alte transferuri e i CHELTUI!


TLUL XI AC


Active fixe


ț Construcții ! Servicii religioa ÎCHELTUiELi C

'ttllulx’


Contribuții


Alte servicii în <


CHELTUIELI


Titlul VIII !


Programe din


-manrarea naiv


Asigurări

CHELTUf


TITLUL I CHEL.


Cheltuieli


Salarii de


Sporuri pentri.


Alte sporuri


indemnizații


Lite drepturi :


Contribuții


Contribuții


Contribuții


Contributi


IjC'

DENUMIREA INDItp^ORIliS^ftaț

\'vC    Va Ci    ■

«J

:□

s

o; <

o 5

LV, O

o

Cod rând

O

o

“O

"CT

o

O

C.i

O'1

ITRE IJNITATI ALE ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

1407

51

108.793,c;

1408

51.01

gy.socuc

ublice

1409

51.01.01

97.30089.

contul general al trezoreriei statului

1410

51.01.20

0,0t

1411

51.02

1 1.4'

e instituții publice

1412

51.02.29

1

1420

70

61.934,0!

ANCiARE

1421

71

1422

71.01

1 '

1423

71.01.01

61. .

1426

67.02.06

1

1427

01

1

1474

59

13.000, m

onalului neclerical

1475

59.15

13.000,Oi

.ilturii, recreerii si religiei

1482

67.02.50

70,0i.

1483

01

/'OJ.C

AMTARE. DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1525

56

an de Dezvoltare Regionala (FEDR )

1526

56.01

1527

56.01.01

«a;

1538

68.02

1539

01

LRSOMAL

1540

10

9.720.01

1541

10.01

7.2038!;/

1542

10.01.01

5.440c'a

ica    . ..

1543

10.01.05

|

O

'/

1544

10.01.06

/f    v -A

1545

10.01.13

O.ft

■-    x8O..»\ \

1546

10.01.30

100,..t

---------    ~ j    \

1547

10.03

2.523,0,

stat

1548

10.03.01

1 .30343

somai

1549

10.03.02

sanatate    \    '*W 7- 7    xz

----------XL    -Jt—

1550

10.03.03

.....


1.307,00j 1.307,00 S


c307,00L


0,00 î


0,001


0.001


0,00j

o.ooî


0,00?


0,00; 0,00 j o,ool


0,001


0,00 i 0,00>


Estimări --


292.590,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


308,00

70.023,00


.719,00


342.514,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


80.178,00

74.843,00


16.165,00


344.420,00


0,00


0,00


LLCtr


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


81.615,00

80.229,00


19.090,00


__i ii

Cod rând

Cod indicator

j    Estimări

zC-69911    .

//O'/-' ‘TO    ^k\\

, c    9/z    W

DENUMIRII

_ =î

o? u. O

§§

o ° Z3 O

Vi)    ■    f

L    'j.j 5    j

cn    ■'-/    LO

L    ;    o

ii.    i ,n z.    ț    Cxi

2016

2017

Contribuții de ;    un =n cidente de munca si boli profesionale

1551

10.03.04

16,00;    x

X

X

Contribuții [ f n i    indemnizații

1552

10.03.06

1    u llu 1    X

X

X

TITLUL II BUl li    ( L

1553

20

, ■    ,C>    07.359,00

49.253,00

51.224,00

Bunuri si servico

1554

20.01

7.19:G,czO    x

X

X

Furnituri de Diror

1555

20.01.01

r ,    9 1 )< g    x

X

X

Materiale p> nu

1556

20.01.02

/OO/cp    o un:    x

X

X

încălzit, iluinin    nu

1557

20.01.03

-1.529,09    x

X

X

Apa, carii

1558

20.01.04

540,0; d    0 fim    x

X

X

Carburanți i u '

1559

20.01.05

fi°'9    x

X

X

Piese de schirrm

1560

20.01.06

■or.; no;    X

X

X

Posta, telec om    n internet

1561

20.01.08

8'Pl- 0;.p    ll.Uli!    X

X

X

Materiale si o,    /mu ( u caracter funcțional

1562

20.01.09

800,00;    x

X

X

Alte bunuri i    mtietinere si funcționare

1563

20.01.30

2.753,06.0    x

X

X

Reparații curente

1564

20.02

2.170,OtO    0.00[    X

X

X

Hrana

1565

20.03

18.921,90;    x

X

X

Hrana pentru orne enl

1566

20.03.01

18.921,00;    x

X

X

Medicamente si rernermale sanitare

1567

20.04

57 1 ;00 f    X

X

X

Medicamente

1568

20.04.01

190,90;    x

x

X

Materiale sanitar -

1569

20.04.02

200,00;    x

X

X

Dezinfectând

1570

20.04.04

170,019    x

X

X

Bunuri de natura aolectaior de inventar

1571

20.05

1.105,90    x

X

X

Uniforme si echipamen. .

1572

20.05.01

1700.09    x

X

X

Lenjerie si accesoL; oe e;9

1573

20.05.03

‘''lOjji-O    x

X

X

Alte obiecte do u

1574

20.05.30

(14    X

X

X

Deplasări, detaam

1575

20.06

120, Oui;    U.Ui.9    X

X

X

Deplasări mtein-    • uansferari    ff

1576

20.06.01

UJOor    x

X

X

Deplasări in slraiuarate    f    \ ’

1577

20.06.02

50.09:    x

X

X

Cârti, publicații ci materiale documentare    A j    ll

1578

20.11

X

X

X

consultanta =i    ,/

1579

20.12

or    ii    x

X

X

Pregătire protesiCiia^.    /    *//

1580

20.13

70,09 ■    x

X

X

Protecția muncii    X.C’,7 'OOstT

1581

20.14

,    ) O 1    X

X

X

i Alte cheltuieli    'R

1582

20.30

8.040 0 00    x

X

X

Prio.29/1.02

zz"' /    •

// Z/ //' .

Cu-'"'    ZZkZ

DENUMIREA imCATâRlBag/

V'Tvp    B

i

i-----------

O

0 Sf

lljd

er®

rr 3 ''-‘O

Cod rând

Cod indicator

1

I    Estimări

•.’T (U    ■;

2015

2016

- r-

0

Csi

Chirii

1583

20.30.04

955.<

p

X

X

X

alte cheltuieli cu uuuuu n

/icii

1584

20.30.30

/    o,ooj

X

X

X

TITLUL V! ‘P,

ITRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1585

51

ii    0.00 J

6.915,00

7.195,00

7.485,00

Transferuri curenta

1586

51.01

5.539/

0;    0,001

X

X

X

Transferuri către lusfliuu

publice

1587

51.01.01

5.509X

05    0,00 i

7

X

X

Varsaminte din crn/prlza

pontul general al trezoreriei statului

1588

51.01.20

ui    0,00!

X

X

X

Transferul

1589

51.02

1 •    ,

oj    0,005

X

X

X

Alte transferuri eu capifa

către instituții publice

1590

51.02.29

pi    o.ooj

X

X

X

TITLUL VII ALi

ÎURI

1591

55

0,00j

30,00

30,00

30,00

A. Transferuri irbepȚ,

1592

55.01

0 i

0 0,00:

x

X

X

Programe < roi iu u i .

1593

55.01.07

riduri    0,00}    x

X

X

B.Transferuri curente In

tatate (către organizații internaționale)

1594

55.02

10,!

vi    0,001

X

X

X

COntributii si cotizau: la

ilsme Internationale

1595

55.02.01

CUriCu    0,00j    x

X

X

Titlul VIII PROI-

TNvNTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEtlN) POSTADERARE

1596

56

336/

O    0,00 j

2.000,00

2.200,00

2.400,00

Programe din Fondul H.

an de Dezvoltare Regionala (FEDR )

1597

56.01

0,0/    0,00-    x

X

X

Finanțarea nationaL

1598

56.01.01

bun    0,00j    x

X

X

Programe din Fonoui Ftc

European (FSE)

1599

56.02

5365

du    0,00]

X

X

X

Finanțarea nationoe

1600

56.02.01

dC    0,00)

X

X

X

Finanțarea Uniuni: FTr.ra

1601

56.02.02

7/6-5 (

ti    0,00)

x

X

X

CHELTUIELI DE ut.eF T.uL

1602

70

-1

63 i    0:00i

5.285,00

5.335,00

1.386,00

TITLUL XI AC1

ICIARE

1603

71

4 35>'"; i

7    0,00 î

5.285,00

5.335,00

1.386,00

Active fixe

1604

71.01

4.232,!

56    0,00i

X

X

X

Construcții

1605

71.01.01

3.637/

AC    0,00!

X

X

X

Mașini, echipament; u

rijloace de transport

1606

71.01.02

7'/i.5 (z

Uri    0.00 ț

X

X

X

Din total cănite!

.z

7ZZ cPX

Unitati de

ociale

1607

68.02.12

11.23:1,!

UU    0,00)

12.638,00

13.868,00

15.290,00

CHELTUIELI CUTEfo r'

/o

Z    \

o\

1608

01

10.85:1

12.206,00

13.418,00

14.823,00

TITLUL 1 CHEL“VTT,ț r

TRSONAL

il ’y , 7

/ \

1609

10

3.2042

4.516,00

5.420,00

6.505,00

Cheltuieli salariate ;p. bm

hV5

1610

10.01

C

X

X

X

Salarii de baza

W^7

1611

10.01.01

7:

X

X

X

Sporuri pentru coudliV ui

tea

-TXra

—~r—

1612

10.01.05

X

X

X

Alte drepturi salariate In

\ 1 ' .

-Xv

z

161,5

10.01.30............

B

X.

X

X

1

Cod rând    !

Cod indicator

Estiman

-o,    ..    9

■' ' ■'■■    UZ}    \

//    - 94 Ax

DENUMIREA îNnxfcATOă^^X^m^*

.,.■;    \\2    UK

X-a/ -    \/a    ^fy.—

/ /    ///)/,    ^\^y/

/    i

Z3

u. O

o °

CRA

tasssr |

ol

. ’ /'    j

|A    ’o A    S

A (ti    ;

2016

2017

Contribuții

1616

10.03

CĂROR    0,00 j    x

X

X

Contribut    le de stat

1617

10.03.01

015,00    0,00!    X

X

X

Contribuții de asiacrsri de șomaj

1618

10.03.02

10,0>T    0,00j    x

X

X

Contribuții de asiaursci sociale de sanatate

1619

10.03.03

15GcV    0,00'    x

X

X

Contribuții de asiacatai centru accidente de munca si boli profesionale

1620

10.03.04

4.00;    0,00j    X

X

X

Contribut    indemnizații

1621

10.03.06

'4-000 i    0,00 [    x

X

X

TITLUL II BUNi    -VICII

1622

20

0,00 ț    7.690,00

7.998,00

8.318,00

Bunuri si

1623

20.01

2.269,00,    0,001    x

X

X

Furnituri de biroi ț

1624

20.01.01

oo.ooi    o.ooj    x

X

X

Materiale pentru csroieoie

1625

20.01.02

OrtOpCd    Q,00j    X

X

X

încălzit, iluminat si torta motrica

1626

20.01.03

dOO.OOj    0,00j    x

X

X

Apa, canal si saiuodtațo

1627

20.01.04

250,00!    O,OC)j    x

X

X

Piese de schimb

1629

20.01.06

0,00 j    x

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

1630

20.01.08

od.ao;    o,oo!    x

X

X

Materiale    oii cu caracter funcțional

1631

20.01.09

300, Ax    0,00j    x

X

X

Alte bunuri si seoseil centru intretinere si funcționare

1632

20.01.30

0,00j    x

X

X

Reparații curente

1633

20.02

550,Ord    O.OCij    x

X

X

Hrana

1634

20.03

0,001    x

X

X

Hrana pentru oam aud

1635

20.03.01

1 e    x

X

X

Medicamente si    .unitare

1636

20.04

439,30:    x

X

X

Medicamente

1637

20.04.01

x

X

X

Materiale sanitar ■

1638

20.04.02

x

X

X

Dezinfectant!

1639

20.04.04

101.00 5    X

X

X

Bunuri de natura .rtcecteior de inventai'

1640

20.05

1(1    X

X

X

Uniforme si echipș.rcen

1641

20.05.01

30,0’. 9    x

X

X

Lenjerie si accesării ca cat    _<5=:SS===77=:!Rî=^

1642

20.05.03

100,00;    X

X

X

Alte obiecte    A\

1643

20.05.30

30,9 A    x

X

X

Proiecția munci    ff    A

1650

20.14

AAAXO    x

X

X

Alte cheltuieli    /

1651

20.30

p'1    :    i    x

X

X

Chirii    . X A f    1

1652

20.30.04

1    X

X

X

jalte cheltuieli cu bunuri ri servicii    ..5c'......X

1653

20.30.30

I    X

X

X

jCHELTUIEl 1 C    -    "X    A/Av// „/    *//

1671

70

dld.clc    0,00!    432,00

450,00

467,00

Pag.31/102

zzz


HTLUL XI ACTi'cC Active fixe Construcții Mașini, echipamec Prevenirea Cantine de ajutor ; CHELTUIELI CUR

tZulTZZZ Cheltuieli salariate Salarii de b Sporuri pentru coc Alte sporuri Indemnizații de de Alte drepturi salari. Contribuții Contribuții < Contribuții < Contribuții < Contributii.de asicr


Contribuții i 3TTLUL II BUNUi Bunuri si servicii Furnituri de


Materiale penirr


încălzit, ilumina


: Apa, canal


Piese de schimb


'Posta, telei


Alte bunuri


Reparații curent


Hrana


j Hrana pentru oameni

Cap. 73/102


Cod rând

Cod indicator

.

o Estimări

—A.-

*    teztez ^te zzX

DENU M1 RE A 1N D1 fctTO

tec.

~J

< Lo S ‘bu.a '55 o; € ©

:    te    Z

E    !.;!    m    -S

Cîj

te    '2    te    —

H    /    i Ș

rid

... A)

1-0

o

CM

CD

O

CM

h-

o

CM

9NANCIARE

O

1672

71

|    ) )i    42,00

450,00

467,00

1673

71.01

0,00)    x

X

X

1674

71.01.01

0,00!    0,00 j    x

X

X

e de transport

1675

71.01.02

■415,00/    0,00 j    ■    x

X

X

1676

68.02.15

18.615,03    19.984,00

20.784,00

21.615,00

1677

68.02.15.02

18.615. cel    0.001,    19.984,00

20.784,00

21.615,00

1678

01

1    19.811,00

20.604,00

■ 21.428,00

3SONAL

1679

10

1.127,05:    1.858,00

1.933,00

2.010,00

1680

10.01

740.001    u.oen    x

X

X

1681

10.01.01

530,00:    (>'"’■    x

X

X

Zi

1682

10.01.05

■im;-/-/-    x

X

X

(683

10.01.06

z..zz:    zt.zz:    x

X

X

1684

10.01.13

cer

X

X

1685

10.01.30

ZzZ    x

X

X

1686

10.03

30/, A?:    ij.'JDi    X

X

X

sociale de stat

1687

10.03.01

290,05!    x

X

X

ce șomaj

1688

10.03.02

ZCZ;    X

X

X

de sanatate

1689

10.03.03

72ZZ    zzi    x

X

X

accidente de munca si boli profesionale

1690

10.03.04

2,00j    x

X

X

idemnizatii

1691

10.03.06

131.97    0,00 j    x

X

X

'4 II

1692

20

17.322.eo.    f.....'    17.953,00

18.671,00

19.418,00

1693

20.01

1.050,00:    C    x

X

•X

1694

20.01.01

30,0a    O.Uli!    x

X

X

1695

20.01.02

Ci.Al}    x

X

X

a

1696

20.01.03

299,001    O.uuj    x

X

X

1697

20.01.04

90.0,;:    0,00 j    '    x

X

X

0 tex

1699

20.01.06

30,00:    0,00}    '    X

X

X

v, internet    Z    /ZZ, Za

1700

20.01.08

53,001    0,00ț    x

X

X

e'înretinere si funcționare    Z? ■_ / ZsZZ \ Z\\

1702

20.01.30

x

X

X

|| z z f    'l — 1

1703

20.02

o.ooi    x

X

X

1704

20.03

13.272.001    0.00'    x

X

X

ZrZZZZ /    */    1705

- --------------—SA-m--------Z i- • Z.C'-C.L----' x#--

20.03.01

13.272,00    0,00]    x

X

X

CcZ7 AItș v\

C R SZsZ

Z7


Oedicamente si s Dezinfectând dumiri de natura Jniforme si echic Alte obiecte de in 3rotecda munci! alte cheltuieli Chirii

alte cheltuieli cu CHELTUIEI TITLUL XI ACTIV Active fixe Construcții Mașini, echipame Alte cheltuieli in . Alte cheltuieli in r CHELTUIELI CU; iWLUrTcHO-T-. Cheltuieli salariaf I Salarii de baza Sporuri pentru cc I Alte sporuri |Indemnizații de C [ Alte drepturi salas i Contribuții [Contribuții c i Contribuții c jContribuții (

I Contribuții de as, iContribuții peni,, i TITLUL II BUMU I Bunuri si servicii


DENUMIREA INDICATdRÎLoFU Ă 11    TT

V,

CV

A %

a ik

țA T> !5sS-_} vCXTXJȘr*»»-

3 WV

1

Cod rând

Cod indicator

V    ■■

cT'd

9i    V    ;

O.'    Oi    V    î

■;    3    s    i

Estimări

’-n

o

2016

2017

S

a:

o

u_

tz

O

SZi.

_1

<

CD

anitare

o

1706

20.04

Ll.ooj

o.ooj

X

X

X

1709

20.04.04

21,00;

G ,00 j

X

X

X

inventar

1710

20.05

120,00!

o.ooj

X

X

X

1711

20.05.01

70,OU 1

o.ooj

X

X

............ A.

1713

20.05.30

50.00;    O.OOj    x

X

X

1720

20.14

loG.Ooj

o.ooj

X

X

X

1721

20.30

o.ooi

X

X

X

1722

20.30.04

o.ooj

X

X

x

oii

1723

20.30.30

2.060.001

f93,0

X

X

X

1741

70

Imam    O.Qoj    173,00

180,00

187,00

TNCIARE

1742

71

IOSOt:

o.ooi

173,00

180,00

187,00

1743

71.01

luO.O'.s

0,00;

X

X

X

1744

71.01.01

IX Coi

o.ooȘ

X

X

X

oace de transport

1745

71.01.02

o.ooj

X

X

X

jrarilor si asistentei sociale

1746

68.02.50

30 - _

o.ooi

42.686,00

45.526,00

44.710,00

sistentei sociale

1747

68.02.50.50

3i! <

0,00 j

472.686,00

45.526,00

44.710,00

1748

01

27.220,00;

o,oc^

38.006,00

40.821,00

43.978,00

7SONAL

1749

10

b. 3 3 b Vj u i

o.ooi

7.345,00

8.812,00

10.575,00

1750

10.01

4.014,00;

0,00 î

X

X

X

1751

10.01.01

3.449,00 j

0,00 j

X

X

X

lunca

1752

10.01.05

/l.og    ■

o.ooj

X

X

X

1753

10.01.06

30/ -3 j

o.ooj

X

X

X

1754

10.01.13

o.ooj

X

X

X

1755

10.01.30

0.03'!

X

X

X

1756

10.03

1.321,001

0.00?

X

X

X

de stai

cV

1757

10.03.01

st- 33

0,00?

X

X

X

.ornai

Z

1758

10.03.02

2TTTC

o.ooj

X

X

X

de sanatate

A

\ V 'A

1759

10.03.03

249, OT

o.ooj

X

X

X

accidente de munca si boli profesionale

11 oo - 1

VA

1760

10.03.04

6,00 j

o.ooj

X

X

X

si indemnizații

H *"* 3; î t    \ t

Vi "3 V \    / “"h /

1761

10.03.06

o.oo!

X

X

X

II

izz'''

x" /

1 ' //

,-A II

1762

20

14.402,0;;:

o,ooj

21.716,00

22.584,00

23.488,00

'terme" 'Vcc/z/,

*/

1763

20.01

3.869,333

o.ooj

X

X

X


Estimări

- Ț?,a- .;■•■

A 3

/x?//,

/■' / ;>/

/■'

_ DENUMIREA

f $    '■& '-2- ATM

1N D1CATjQR 1LQȘ &

\\Ue    Ac Veto

-J

:□

uu o K Oi

fțjl O

Cod rând

Cod indicator

I

Ctfi

Li.

’’ u>

1-0

O

CV

2016

2017

Furnituri de bircs ■    i

=3

1764

20.01.01

2, 0,00

X

X

X

Materiale pentru ■■

!

O

1765

20.01.02

2933

0 0,00

X

X

X

încălzit, iluminat a

•t'fTi-Tp metrica

1766

20.01.03

732a

f’i    0,00

X

X

X

Apa, canal si „ci

1767

20.01.04

200,i

X

X

X

Carburanți

1768

20.01.05

OOP

stl    0,00

X

X

X

Piese de schimb

1769

20.01.06

2O.r

00 0,00

X

X

X

Posta, telecomunt

iv, internet

1770

20.01.08

x-\ s

alto/

:L- r    U,UU!

X

X

Materiale si rit

i cu caracter funcțional

1771

20.01.09

300 s

29 0,00

X

X

X

Alte bunuri a

itretinere si funcționare

1772

20.01.30

1.504,1

îClț    0,00

X

X

X

iReparații cui< n

1773

20.02

1.070,!

tel    0,00

X

X

X

! Hrana

1774

20.03

3,373,1

iitț    o.ooj

X

X

X

(Hrana pentru oara ce.

1775

20.03.01

93    uato

X

X

X

Medicamente si

a/antoe sanitare

1776

20.04

f.tț    0.00

X

X

X

Medicamente

1777

20.04.01

20:

mi    o,oo

X

X

X

Materiale sanitar-

1778

20.04.02

50a

70    (200|

X

X

X

Dezinfectând

1779

20.04.04

51,i

i-Ci    0,00

X

X

X

Bunuri de natura

fol scitelor de inventar

1780

20.05

2.2 0,00

X

X

X

\ Uniforme si echip

1781

20.05.01

50,

79    0,00

X

X

X

i Lenjerie si

1782

20.05.03

2 0,00

X

X

X

Alte obiecte des In

1783

20.05.30

■to'd1

toj    0,00

X

X

X

Depiasari, detasen ■transferări

1784

20.06

120,,

lOt    o.ooi

X

X

X

Depiasari interne

aeiasari, transferări

1785

20 06.0 i

70/

AU    0,00

X

X

X

Depiasari in strale-tate

1786

20 06.02

50,

an    0,00

X

X

X

(Cârti, publicații tel

ncnenc'ie documentare

1787

20.11

20,

se    0,00

X

X

X

consultant

1788

20.12

500,-

On    0,00

X

X

X

j Pregătire profesie

7    ;

f/r\    to

’ 73

1789

20.13

70,

2 0,00

X

X

X

iProiecția muncit

H? o 7 .eTStoîK

7    \\

\ w

1790

20.14

te    0,00

X

X

X

țAlte cheltuieli

1791

20.30

tO!    0,00

X

X

X

1 Citirii

1792

20.30.04

903,

27    0,00

X

X

X

jaite cheltuieli

ivit 11

Vt'v'VP

. iv As A.

y

1793

20.30.30

3.377.!,

Pe    0,00

X

X

X

tTITLUL VI 1 Pai

' iNI P?F t INI 1 Af' ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE 'X/apT

P.LSTt

1794

51

6.64.5c

VOI    0,00

6.915,00

7.195,00

7.485,00

(Transferuri curea

1795

51.01

foi    o,oo|

X

X

X

Transferuri către : Varsaminte din gr Transferuri de ca Alte transferuri ele TITLUL VII ALTIa |A. Transferuri in te '.Programe conac ELTransft COntributii si coli: Titlul VIII PROIE 1 Programe din Tas Finanțare Programe din To Finanțarea nailon Finanțarea Uhitv jCHELTUIELl CcCul/CaCTII/

l Active fixe i Construcții Mașini, echipame Partea a tv■■, Locuințe, servit-CHELTU _

titlucTcheltt

|Cheltuieli salariat JSalarii de baza [Sporuri p | Indemnizații de o j Contribuții ! Contribuții de asi; i Contribuții de asii i Contribut


DENUMIREA INDICAT0RILOfC/C% Wt'

[r 333033OR; CC

O/A ,4, ¥    '

J

foS

Cod rând

Cod indicator

i

i

i

i

Cui

O)

â.

ilice

0

1796

51.01.01

contul general al trezoreriei statului

1797

51.01.20

0 ■'

1798

51.02

re instituții publice

1799

51.02.29

RURI

1800

55

10

1801

55.01

1802

55.01.07

0

natate (către organizații internaționale)

1803

55.02

10

nisme internaționale

1800

55.02.01

100

1ANTARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1805

56

:an de Dezvoltare Regionala (FEDR )

1806

56.01

O.t

1807

56.01.01

European (FSE)

1808

56.02

1809

56.02.01

: 0,

1810

56.02.02

’ZdG,'

1811

70

3.70 5

4CIARE

1812

71

3.701,1

1813

71.01

3. /CI /

1814

71.01.01

3.537

ace de transport.

1815

71.01.02

HEZVOLTARE PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

1816

69.02

itare publica

1817

70.02

42677's m

1818

01

306.257,1

ERSONAL

1819

10

2.5-45.1

1820

10.01

1.930.1

.Rp? A T/r

1821

10.01.01

■i 77' ;

mes    $    1

^822

10.01.05

ff

W

10.01.13

IIP^/

fg^jl

10.03

OVA

e de stat

10.03.01

10.03.02

/ i p

le de sanatate    ..    XX//))"TcUt/

_____A

1/7

10.03.33

1151


î

..nțVEstirnarii ț c,v .. iș sn70

1 !

m

CD

f'j 5,    i:

CD

O

0

U> ■■■■    i

u>

ț

OU

CM

CM

0,00 j

X

X

X

0,00)

X

X

X

0.00Î

X

X

X

oa/

X

X

X

0,001

30,00

30,00

30,00

0,00!

X

X

------V

0.00Ș

X

X

X

0,00 j

X

X

X

0.00)

X

X

X

0,00!

2.000,00

2.200,00

2.400,00

O.OiS

X

X

X

o;oo)

X

X

X

0,00!

X

X

X

X

X

X

°,ooȘ

X

X

X

0,00!

4.680,00

4.705,00

732,00

0,00!

4.680,00

4.705,00

732,00

0,00)

X

X

X

0,00 j

X

X

X

0.00 j

X

X

X

145.379,74

357.202,10

392.078,22

/ ,'i 77,0-15

145.049,74

341.862,10

376.726,22

v 134,00!

144.099,74

330.812,10

365.576,22

0,00^

2.910,00

3.045,00

3.180,00

0,00;

X

X

X

o,oo|

X

X

X

0,00}

X

X

X

0.00 j

X

X

X

0.00 j

X

X

X

0,00 î

X

X

X

0,00 i

X

X

X

o.ooî

X

X

X


Contribuții de as


Contribuții pentru TnTULTBUNLC'

Bunuri si servicii Furnituri de birou


si Indemnizații


VICII


Materiale pentru


încălzit, iluminat :.: Apa, canal si salt:

ICarburanți si lubra [Piese de schimb I Posta, ieiecomun I Materiale si presus î Alte bunuri si sem


radio, tv, internet


ervic.ii cu caracter funcțional


au intretinere si funcționare


I Reparații curente | Bunuri de natura: r i Alte obiecte de sa, !Deplasări, detașat

[Deplasări iriterrr. iCarii, publicații c i Pregătire profesi : Alte cheltuieli


dor de inventar


aerau ri, transferări


’le documentare


t Prime de [alte cheltuieli cu [TITLUL VI TRA [Transferuri cure [ Transferuri catn


VICII


I Varsaminte din [Transferul [Alte transferuri i îTITLUL X


| bure [Despăgubiri civiINTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE


Estimări


TU

O

O


1828


1829


1830


1831


1832


1833


1834


1835


1836


1837


1838


1839


1840


1841


1842


1843


1844


1845


1846


1847


1848


1849


1850


1851


10.03.04


10.03.06


20, a


20


20.01


20.01.01


20.01.02


20 01.03


20.01.04


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.01.30


20.02


20.05


20.05.30


20.06


20.06.01


20.11


20.13


20.30


20.30.03


20.30.30


51


206.335,0


30,:


2.S00


1.000,’


12.811


188.784,0


.000,0


187.704,000,00 i    x

0,00 ț    x

?4,0oj    28.583,00

0,00ș    x

0,00 j    x

0.00!    x

0,00?    x


0,00 j


0,001

jw°t 0,00 [


0,00j

0,00;

.124,00!


"o.oor

0,00 j 0.00 j

o.ooi


0,00 j

o.ooj

0.00Î 0 00 I


o.ooi


0,00!

o.ooi

0,001 0,00!


109.606,74


1.000,00


249.692,00


76.075,10


2.000,00


272.485,00


88.911,22


1.000,00


,Pz p'

DENUMIREA IND

//p    '

jlca'

ICATORțDM

1—ZyC

CVe.

Ppp-

\o\

- W

«J

feti

vV    1

Lj]

O f

s <

o S t cs

og

o °

Cod rând

Cod indicator

i

C? re:

CO    i    O

lj_

115.1G8.00i

ț

i

î

0,00 i o.ooi

Estimări 5'

O

2016

2017

CHELTUIELI DE .

r.y

r

o |

1860

70

950,00

1.050,00

■    1.150,00

1 fTl UI TI M.., <

l ICI ARE

1861

71

115 1

950,00

1.050,00

1.150,00

Active fixe

1862

71.01

114.398,001

o,ooj

X

X

X

Construcții

1863

71.01.01

oT.ZOe.irT    O.OOl    X

X

X

Mașini, echiparr

;e de transport

1864

71.01.02

550,0oi

0,00 j

X

X

X

Alte active fixe

1865

71.01.30

26.084.C x

0,00 j

X

X

X

Reparații capitale -

farenie activelor fixe

1866

71.03

771400'

0,00!

X

X

X

TITLUL XVI RAM!?

1 DE CREDITE

1867

81

5.546,00;

o.ooj

0,00

10.000,00

10.000,00

Rambursări de creuite externe

1868

81.01

5.546,00;

0,001

X

X

X

Rambursări de ere

contractate de ordonatorii de credite

1869

81.01.01

5.540,00;

0.001

i

X

X

X

Din total capitol

■ !

Locuințe

1870

70.02.03

90 0    .

124,00|

35.443,00

35.787,00

57.815,00

Dezvoltarea sisten

linte

1871

70.02.03.01

60 5 1 i

0,00

0,00

0,00

CHELTUIE

1914

70

60.50 OpO ■

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI XL' R

URCIARE

1915

71

60.50a x-

0,00

0,00

6,00

Active fixe

1316

71.01

(„i    ' ’

X

X

X

Construcții

1917

71.01.0i

,,0

X

X

X

Alte cheltuieli in 8c

rusului locuințelor

1924

70.02.03.30

30.000,Oui

35.443,00

35.787,00

57.815,00

CHELTUIELI ...

1925

01

28.500,001

84.493,00

34.737,00

56.665,00

TITLUL 1 C

RSONAL

1926

10

2.5»zc ‘    '•

2.910,00

3.045,00

3.180,00

Cheltuieli salariat- m nan:

1927

10.01

X

X

X

Salarii de baza

1928

10.01.01

X

X

X

Sporuri pentru con

ZZ munca

1929

10.01.05

170,Oul

X

X

X

indemnizații de delegare

1930

10.01.13

G.OiX

X

X

X

Contribuții

1931

10.03

X

X

X

Contribuții

Jr de stat

/* " * X

1932

10.03.01

X

X

X

Contribuții de asia;

iaj

y x    W

1933

10.03.02

Li.00

X

X

X

Contribuții

de sanatate

lh - /'

ZmZ. \

1934

10.03.03

X

X

X

Contribuții

rari centru accidente de munca si boli profesionale

(Z 3 (6

«Î37r

1

1935

10.03.04

8,00

x

X

X

Contribuții pentru .

idemnizatii

ZZ

ppzz /

1936

10.03.06

CjpO'

X

X

X

TITLUL II BUNI

4( ii

zz

1937

20

22.951,001

28.583,00

29.692,00

52.485,00

Bunuri si servicii

-W

_

pTlV /

1938

20.01

4.518,0c

X

X

XEstimări


Furnituri de birou Materiale pentru , incalzit, iluminai s Apa, canal si salu. Carburanți Piese de schimb Posta, telecomurii Materiale si preste Alte bunuriinternei


v/icii cu caracter funcționa!


întreținere si funcționare


1943


1944


1945


1946


1947


20.01.05


20.01.06


20.01.08


20.01.09


20.01.30


60,0


2.500.Î


0,00!

.. ___

o.ooj

o.ooj

0,00 i

0,00;


Reparații curente Bunuri de natura r Alte obiecte de ten Deplasări, detașa-; Deplasări interne. Cârti, publicații si Pregătire profesio Alte cheltuieli Prime de asigurau alte cheltuieli cu o TITLUL X ALTE ....


inventar


nsferari


cumentare


1948

1949


1950


1951


1952


1953


1954


1955


1956


1957


1964


1965


20.02


20.05


O.OOj .....o,oof

0,001 ,124,00}

0,00!


20.05.30


20.06


20.06.01


20.11


20.13


20.30


20.30.03


20.30.30


-.400.!


59


59.01


3.000,0-


Despăgubiri civi CHELTUIELI De TÎTLUL XI ACT!

Active fixe Construcții Mașini, echipam


aNCIARE


;e de transport


Alte active fix


1966


1967


1968


1969


1970


1971

1972


59.17


LOOO.LT


l.oof"

0,00i

o.ooj 0,00 j 0,001 o.ooj 0,001


1.000,00


2.000,00


1.000,00


70


71


1.500


71.01


730,0-


71.01.01


71.01.02


71.01.30


Leparatii c


Alimentare


Alimentare


CHELTUIE


i-’nn. 38/10 zo.ooj 0,00} o.ooj o.ooj o.ooj o.ooj o.ooj o.ooj 0.00 i


0,00 i


950,00


950,00


0,00


0,00


0,00


1.050,00


1.150,00


1.050,00


1.150,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


0,00


TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE


Active fixe


Construcții


Iluminat public si electrificări rurale


CHELTUIELI CURENTE


TITLUL I! BUNURI SI SERVICII


Bunuri si servicii


Furnituri de birou


Alte cheltuieli#4

DENUMIREA INDIQ^TORII^iV V

te’


2022

71


46


2023


2024


2031


2032


2044


2045


2046


2062


71.01


18.461,


71.01.01


70.02.06


01


20


20.01


20.01.01


20.30


Ci) tij

y? ~5_


IO i n , ) 150 50U (4 ! 150.500,001

0.00 i 0.00 §


150 00 ( ( ro roo i


0.00 Ș 0.00^ e ()01

o.oof

o.ooi

!

0,00 j 0.00 j 0,001 n oui 0,00 i


0,00


0.00


0,00


0,00


0,00


0,00


170.000,00


170.000,00


170.(


170.000,00


170.000,00


170.000,00


alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2064

20.30.30

Alte servicii in domeniul locuinței, serviciilor si dezvoltării comunale

2084

70.02.50

l b / .4o/ .Ou

,,

109.606,74

1364

148.911,22

CHELTUIELI CURENTE

2085

01

I2

«, n

109.606,74

126.(

138.911,22

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2097

20

32.884.00

U

0,00

50.000,00

50.000,00

Bunuri si servicii

2098

20.01

U.00

X

xj    X

Furnituri de birou

2099

20.01.01

( I Î)O

0 00

X

X:

X

Alte cheltuieli

2115

20.30

32.884,00

0,00

X

xȘ    x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2117

20.30.30

32.884,00

0,00

X

X

X

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2118

51

94.373.00

0.00

100.806,74

76.075,10

88.911,22

Transferuri curente

2119

51.01

65.533,00

0.00

X

Xj    X

Transferuri către instituții publice

2120

51.01.01

65.533,00

: 0,00

X

>4    X

Varsarninte din privatizare in contul general al trezoreriei statului

2121

51.01.20

0,00

0,00

X

x!    X

Transferuri de capi tai

2122

51.02

28.840,00

0.00

X

X î    X

Alte transferuri de capital către instituții publice

2123

51.02.29

28.840,00

0.00

X

Xj    X

CHELTUIELI DE CAPITAL

2127

70

34.664,00!    0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2128

71

34.664,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe    „vteX

2129

71.01

34.664,00

0,00

X

x

X

Construcții    ____ ’’

2130

71.01.01

8.630,00

0,00

X

''

X

Alte active fixe    /'    /' XX \ X

2132

71.01.30

26.034,00

X

,,

X

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    (j^ > (

2134

81

5.546,00

0.001 0,00

10.000,00

10.000,00

Rambursări-de credite externe    1 _    42 ^4    ! s. 11

2135

81.01

5.546.00

X

X

X

Rambursări de credite externe coritractate;de,pr,donatorif'de credite    vX44@4z J *jj

2136

81.01.01

5.546,00

.....

5

z’(

Proiecția mediului    '

2137

74.02

136.158,00

‘ - ■■ ■■■

330,00

15.340,00

15.352,00

Pag.39/102

27.0? ",,v


..gv''    \

Estimări

<z v:U"/z    ZV , 'pĂȘA î^3

, / ^/ ,■7    DENUMIREA INqfefl..TOI^ț;^%, VpK

/A A/ / '    X- A A-

/'"'    TVp.    WțV

XX XX/Px.

(

ro

V:

t x

o

Cod rând

Cod indicator

X

p

CL

p)

..Q

p

O

fi?

CD

restante

5

2016 .

1

t    i

o    !

j

CHELTUIELI CURENTE    j

. ‘ft.;

2138

01

102 02

oo 1

419,60

330,00

340,00

352,00

2139

20

87 845

00 j

419,60

330.00

340,00

352,00

Bunuri si seivicr

2140

20.01

'•) <•> ,-f

001

0,00

X

X

X

Furnituri de birou

2141

20.01.01

n

00)

0,00

x

X

x

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

2142

20.01.30

-1

00 i

0,00

.............................    3     x

Alte cheltuieli

2143

20.30

o7 52

ooj

419,60

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2144

20.30.30

87 52

00 j

419,60

X

X

X

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2145

56

ooi

0,00

0,00

0.00

0,00

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2146

56.03

3 953

001

~"njgg

X

X

X

Finanțarea naționala

2147

56.03.01

0.00

X

X

Finanțarea Uniunii Europene

2148

56.03.02

00

0.00

X

X.j    X

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013

2149

56.15

oo

0,00

x

___________________ ae...................... . . X

Finanțarea naționala

2150

56.15.01

1

00

0.00

X

X

CHELTUIELI DE CAPITAL

2151

70

Ui

IK li

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2152

71

oo

0,00

0,00

0.00

0,00

Active fixe

2153

71.01

oo

0.00

X

xj    x

Construcții

2154

71.01.01

ooi

0,00

X

v i:    v

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2155

71.01.02

00 j

0,00

X

yj    X

Alte active fixe

2156

71.01.30

7/C

00^

0,00

3_________________x

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2157

81

IU GUI

oo!

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

Rambursări de credite externe

2158

81.01

00 j

0,00

X

xj    X

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2159

81.01.01

10 u

i t( !

0.00

X

Xi    X

Din total capitol

1.

Reducerea si controiu! poluării

2160

74.02.03

!H)Î

419,60

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI CURENTE    .cxXtT fTX

Xx

2161

01

00 i

419,60

0,00

o.ooj    0,00

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

r

2162

20

r i r\ î

419,60

0,00

0.00

0,00

Alte cheltuieli    X

XX x

-y p

2166

20.30

,00 j

419,60

X

b

;    x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    VV o- /

\ *24

2167

20.30.30

55i

00 i

419,60

X

Xj    X

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBjllRSĂfeOx

TJADEfjJxRE

2168

56

00j

o.ooj    0,00

0,00j    0,00

Alte programe comunitare finanțate in perioada 2007-2013    i    V    ’/

/

2172

56.15

00 j

0.00

X

xj    X

Finanțarea naționala )    ■

x

V

2173

56.15.01

I

00 j

0,00

x

xj    X

CHELTUIELI DE CAPITAL    'XV '

X-

2174

70

.ooj

o.ooj    0,00

o.ooj    0,00

ZZ (£,V    '1

//z rs'SfSQsz

xZZ ^-' ■ /■■“-    DENUMIREA INDICATOR^R

X'    <7

li

S -J

££ < o 55

u. o

Cod rând

Cod indicator

(ti    j

cb    i

O    ;

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    ' '    ......

2175

71

1

Active fixe

2176

71.01

1U 3°0 l I

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2178

71.01.02

Alte active fixe

2179

71.01.30

Salubritate si gestiunea deșeurilor

2183

74.02.05

85 I" 0

Salubritate

2184

74.02.06.UI

8

CHELTUIELI CURENTE

2185

01

8

TITLUL II BUNURI Si SERVICI1

2186

20

8

Bunuri si servicii

2187

20.01

Furnituri de birou

2188

20.01.01

Alte bunuri si servicii peiu.u intretinere si funcționare

2189

20.01.30

Alte cheltuieli

2190

20.30

8

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2191

20.30.30

O

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

2207

74.02.05.02

CHELTUIELI DE CAPITAL

2221

70

828,00!

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2222

71

828,00!

Active fixe

2223

71.01

Alte active fixe

2226

71.01.30

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

2230

74.02.06

3

CHELTUIELI CURENTE

2231

01

1

Titlul VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

2238

56

1

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

2239

56.03

1

Finanțarea naționala

2240

56.03.01

Finanțarea Uniunii Europene

2241

56.03.02

CHELTUIELI DE CAPITAL

2244

70

1

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2245

71

1

Active fixe    //"    /\ ''x " ,7\

2246

71.01

1

Construcții    //cx /    7 "A

2247

71.01.01

1

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE    j(7 "■ (    1

2250

81

1

Rambursări de credite externe    \\    y

2251

81.01

1

Rambursări de credite externe contractate de"drdonatofii,de credite    F/Z..)/    $

2252

81.01.01

1

Partea a V-a ACTIUNI ECONOMICE    •    '    f, 77Z'7\

2253

79.02

2.3:Estimări

fi) 1-o

03 :țL4

’o.

v.) i— Cv

P Z- (0

5 " 2 £ 15

țu c r- ij)

fb

Cj "O

1.0

o

o

8;

o

Cxt

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

X

X

X

0,00

X

~—    X

0.00

X

X

0,00

330,00

340,00

352,00

0,00

330,00

340,00

352,00

0,00

330,00

340,00

352,00

0.00

330,00

340,00

352,00

0,00

X

X

X

0,00

X

v

X

0

X

X

0.00

X

0.00

X

X

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0.00

X

x

X

0,00

X

X

X

0,00

0,00

15.000,00

15.000,00

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

x

X

0,00

X

X

0,00

X

X

0.00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

o,oo!    0,00

0.00

X

X

x

0,00

X

X

X

0,00

0,00

15.000,00|    15.000,00

0,00

X

X

X

0,00

X

X

X

1.100,00

1.085.037,00

2.382.233,98

2.471.519,41


Estimări

2! o

ZZZj

><

I-'-! -:--t

.....

O

■O

c

cn

icator

c

ro

'    il'i

/ /£    DENUMIREA INDICAT ORIțjgk

,zizB-;'    B

ti. O

O

Z °

Cod r,

Cod ind

5?

o

g z $

O 'T'...i

z

o

CM

C.O

CM

CM

CM

z

-7 CM

Combustibili si energie

2254

81.02

6

....

0,00

0,00

48.000,00

48.000,00

CHELTUIELI CURENTE

2255

01

5

001

0.00

0,00

0,00 . ...

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

2256

40

55 00U

00

0,00

0,00

0,00j    0,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

2257

40.03

55 00 i

OOj

0,00

X

Xf    -X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2258

55

OOU

zr

0,00

0,00

0,00

0,00

A. Transferuri interne

2259

55.01

I î( t

0.00

X

xi    ■    x

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

2260

55.01.12

I H It

0,00

X

x]    X

CHELTUIELI DE CAPITAL

2261

70

I

00

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2262

71

|9 r I

00

0,00

0.00

0,00

0,00

Active fixe

2263

71.01

I

00

0,00

X

— -    X

Construcții

2264

71.01.01

oo

0.0O

X

X

Alte active fixe

2265

71.01.30

0.00

X

X

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2266

81

85.98"-!-

! i i) •.

0,00

0,00

48.000,00

48.000,00

Rambursări de credite externe

2267

81.01

ooj

0,00

X

Xț    x

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2268

81.01.01

oo

0,00

X

xj    X

Din total capilo

Energie termica

2269

81.02.06

6

001

0.00

0,00

48.000,00

48.000,00

CHELTUIELI CURENTE

2270

01

5 0 00n

ooj

U 00

0,00

0,00

0,00

TITLUL IV SUBVENȚII

2271

40

5

OOj

0,00

0,00

0,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

2272

40.03

5

00 ]

o.om    x

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2273

55

00;

0,00

o.oo|    0,00'

A. Transferuri interne

2274

55.01

00 j

0,00

x

xj    X

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

2275

55.01.12

00 i

0,00

X

xj    X

CHELTUIELI DE CAPITAL

2276

70

0,00

0,00

0,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2277

71

oo]

0,00

0,00

0,00

0,00

Active fixe    ~~

2278

71.01

00 ]

0.00

X

X

X

Construcții

.........Xr Q Â/Z.

2279

71.01.01

00 j

0,00

X

x

X

Alte active fixe

Z

2280

71.01.30

X

0,00

X

X

X

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

/ /

' xz.

\

2281

81

001

0,00

0,00

48.000,00

48.000,00

Rambursări de credite externe

li o £ L

-A    > 1

2282

81.01

45.984

00 ]

0,00

X

x

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

iziZim

2283

81.01.01

45.984,00]

0,00

X

xi    x

„ 8j—- .

Agricultura, silvicultura, piscicultura si vanatoare.,..

Z ZZ8#' /

*1

2284

83.02

3.604

0'0i

0,00

3.892,00

4.093,00

3.894,00

zp-z!

,■•.■ ■•/.••• .'•    //, \vJ    _-■ '<    \

zz?J 'S

u. /' ZZ    DENUMIREA INDICATORILOR =E S țKjăA

ș/f / S ,'    țț-    Oi >țgj<

X// •'■■'/' .■'■■    r    W5*

■2-    -(    '\O    «=

b’-' 3§Cn!r/ \\4u    r5 rw//

S -J K < o 5=

hsKXp -§ o

Cod rând

Cod indicator

i    (>1    ‘~

;    o

ș    (D    (Ti

i    O    ~

S

P    O) C

t»    -o •= -5

p    P p ,J1

n u> C - (1.1 ■.2 C

co r-O

r- CD (p

,    Q "o

1.0

.....

CM

Estimări

CO

o

O!

1-.

CC

O!

CHELTUIELI CURENTE

O

2285

01

0,00

3.692,00

3.793,00

3.894,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2286

10

0,00

792,00

793,00

794,00

Cheltuieli salariaie In bani

2287

10.01

0.00

X

X

X

Salarii de baza

2288

10.01.01

0,00

X

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

2289

10.01.05

0,00

*

::

X

Alte sporuri

2290

10.01.06

0,00

X

X

x

F-ond-pentru posturi ocupate prin cumul

2291

10.01.10

u>    0.00

X

X

Contribuții

2292

10.03

0,00

X

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

2293

10.03.01

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări de șomaj

2294

10.03.02

0,00

X

Z

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2295

10.03 03

3,00

X

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2296

10.03.04

zoo    0,00

X

y

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2297

10.03.06

0,00

X

X

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2298

20

0,00

2.900,00

3.000,00

3.100,00

Bunuri si servicii

2299

20.01

’ l,n Oii!    0,00

X

V

X

Furnituri de birou

2300

20.01.01

0,00

X

X

Materiale pentru curățenie

2301

20.01.02

0,00

X

X

încălzit, iluminat si forța metrica

2302

20.01.03

0,00

X

X

X

Apa, canal si salubritate

2303

20.01.04

0,00

X

X

Carburanți si lubrifianti

2304

20.01.0E

0,00

X

X

x

Piese de schimb

2305

20.01.06

0,00

X

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2306

20.01.08

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

2307

20.01.09

0.00

X

X

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

2308

20.01.30

0,00

X

X

Reparații curente

2309

20.02

0,00

x

X

Deplasări, detasari, transferări

2310

20.06

0,00

X

Deplasări interne, detasari, transferări    *V*-    >v^

2311

20.06.01

0,00

X

X

Cârti, publicații si materiale documentare

"x ~ zC

^312

20.11

0,00

X

X

Pregătire profesionala    /

^313

20.13

0.00

X

x

Protecția muncii    Cz=

2^14

20.14

o,oo!    x

X

x

Alte cheltuieli    Z \

7 / ,

J&15

20.30

1 00'    u 00

X

X

X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii    f    VA

y

^>316

20.30.30

0,001    x

x

X

.^/ /    DENUMIRE

zZZ/

-MNDICAT'T^CtR B,

4

T?

C

2

•Q

o

to indicator

■■■

z

4b

z Z ’f!) 7 ' Z.

<11 CU ;L-< 7 ”? -1.L-

î'ă

©

©

7>

©

Estimări

2015

2016.

2017

z

££ <

o

Z N-

iii

Z s 7 z

\\'Z    9?-

\Z s --

z//

u- O ii oi

|O o

£

7 7 CU c; C>

O 'C:

CHELTUIELI DE CAPITAL

a

2317

70

150,00

0,00

200,00

300.00

0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE

2318

71

150,00

0,00

200,00

300,00

0,00

Active fixe

2319

71.01

0,00

x?    x

Construcții

2320

71.01.01

0,00

X

x!    X

Din total capitol

1

Ș

Agricultura

2321

83.02.03

0.00

3.892,00

4.093.00

3.894,00

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

2322

83.02.03.03

0,00

3.892,00

4.093,00

3.894,00

CHELTUIELI CURENTE

2323

01

0,00

3.692,00

3.793,00

3.894,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2324

10

0.00

792,00

793,00

794,00

Cheltuieli salariate in bani

2325

10.01

0.00

-.4    .. v

Salarii de baza

2326

10.01.01

0,00

X

xî    X

Sporuri pentru condiții de munca

2327

10.01.05

0,00

X

X 3    •    X

Alte sporuri

2328

10.01.06

0.00

X

xi    X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2329

10.01.10

0,00

X

X

X

Contribuții

2330

10.03

158.00

o.oo)    x

Xt    X

Contribuții de asigurări sociale de stat

2331

10.03.01

0.00

X

x)    X

Contribuții de asigurări de șomaj

2332

10.03.02

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2333

10.03.03

0,00

X

x^    X

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si

boli profesionale

2334

10.03.04

0,00

X

x'i    X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2335

10.03.06

b. OU

0,00

X

x!

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2336

20

2.734,00

0,00

2.900.00

3.000.00

3.100,00

Bunuri si servicii

2337

20.01

2.667,00

0,00

v

x

x)    X

Furnituri de birou

2338

20.01.01

7.00

0,001    x

X Ș    X

Materiale pentru curățenie

2339

20.01.02

14.00

o.oo!    x

i    x

ncalzit, iluminat si torta motrica

^====-

2340

20.01.03

25,00

0,00

X

X

Apa, canal si salubritate

77 o-

2341

20.01.04

15,00

0,00

X

X

Carburanți si lubrifianti

nr

2342

20.01.05

1.35,00

0,00

X

x[    X

Piese de schimb

fh.. /

ZSZz z

4

2343

20.01.06

12.00

0.00

X

xi    X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

b,

^2344

20.01.08

56,00

0,00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

Zzz

Z/

?2345

20.01.09

2.300.00

0,00

X

X

;    X

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

/

7

2346

20.01.30

103,00

0,00

X

X i    X

Reparații curente    Z"Z\

- ZiZZzZ

Z-

2347

20.02

20,00

0.00!    s;

xj    X

/Lrf /    D E N U M1R EA 1N D1C ATO R1LC

/^/ j7: 7

/

/y

//

izr pj <

Q-

Ț-    t u    x

a & =

\\"2,    c/y c

J

z\ țîjw

ti

f ~j]

Z>

5!< o 2i

o

m.od

K/ =3

r oi_

Cod rând

Cod indicator

ro

O‘>

0

(X

HO

cp

Ci;

0

cc>

O

1

_o

0

Estimări

52

o

C'i

2016.

H-

O

04

0

i-Âi

CO

<fț

76

0

0

-0

o

<7

’<2

Deplasări, detasari, transferări

2348

20.06

0,00

X

X

X

Deplasări interne, detasari, transferări

2349

20.06.01

( 0,00

X

X

Cârti, publicații si materiale documentare

2350

20.11

0.00

X

Xj    X

Pregătire profesionala

2351

20.13

O AV'

0,00

X

xj    x

Protecția muncii

2352

20.14

0,00

X

Xl    X

Alte cheltuieli

2353

20.30

Ci iii)

X

xj    x

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2354

20.30.30

X

xj    X

CHELTUIELI DE CAPITAL

2355

70

200,00

300,00

0,00

TITLUL XI ACTIVE NEFINAMCIARIE

2356

71

200,00

300,00

0,00

Active fixe

2357

71.01

X

X

Construcții

2358

71.01.01

In 0

X

X

X

Transporturi

2359

84.02

1.65

■L'

00,00

•1.081.145,00

2.330.140,98

2.419.625,41

CHELTUIELI CURENTE

2360

01

94

1.

00,00

956.145,00

968.777,00

982.500,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2361

10

0,00

3.430,00

8.680,00

8.970,00

Cheltuieli salariaie in bani

2362

10.01

0.00

X

xj

Salarii de baza

2363

10.01.01

0,00

X

X

Sporuri pentru condiții de munca

2364

10.01.05

0,00

X

xj    X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2365

10.01.10

0,00

X

X S    X

Indemnizații de delegare

2366

10.01.13

0,00

X

x)

Contribuții

2367

10.03

1 o n

0,00

xj    x[    x

Contribuții de asigurări sociale de stat

2368

10.03.01

1.339.00

0,00

X

Contribuții de asigurări de șomaj

2369

10.03.02

34,00

0,00

X

xj    X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

2370

10.03.03

339,00

0,00

X

X

x

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

2371

10.03.04

11,00

0.00

X

Contribuții pentru concedii si indemnizații

2372

10.03.06

84,00

0,00

X

xj    X

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

* V' ’'7

2373

20

354.411,00

0,00

385.000,00

397.000.00Î    410.000,00

Bunuri si servicii

/

. • ...    -yX

^2374

20.01

45.637,00

0.00

X

x

Furnituri de birou

/    \ \ 7l

^375

20.01.01

150,00

0,00

X

xj    X

Materiale pentru curățenie

|Z V

4(376

20.01.02

230,00

0,00

X

xj    X

încălzit, iluminat si forța motrica / ;■

âîB&B / >

,$377

20.01.03

450,001

0,00

x

xl    x

Apa, canal si salubritate

,\'WX y

/ S'- -Z

/j>378

20.01.04

55,00

0.00

X

xj    X

Carburanți si lubrifiant!    \;-J /

X

2379

20.005

1.000,00

0.00

x

2....... . ±

/C'    Sf

DENUMIREA INDICATOR’!,£c>R £ H?    Q — 1

,/    ijs S'S'IWnS — f

i33^~4p°

mb2OClȚV>^    'y    J

Cod rând

Cod indicator

j

I    ffi    R

E    î    X    ©    -S

©    ș    m    CT    c

£    !    a    V    S

CL    l    ©    £

}    cu

j    - X LE

t    W

i    <n

>    Ci "O

Estimări

o

CM

2016

j

i

2017

Piese de schimb    _    ’

2380

20.01.06

330.00Î    0,00

i

X

><

X

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

2381

20.01.08

250,00)    0.00

X

X

X

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

2382

20.01.09

43.172,00.    0.00

xi

s

Reparații curente

2383

20.02

307.754.00Î    0,00

X

X

Bunuri de natura obiectelor de inventar

2384

20.05

120,00) 0.00

X

xî    x[

Uniforme si echipament

2385

20.05.01

60.00)    0 no)    x

xj    x|

Alte obiecte de inventar

2386

20.05.30

oc '    f n i    x

xj    X

Deplasări, detasari, transferări

2387

20.06

7,00|    O.OOj    x

x

x

Deplasări interne, detasari, transferări

2388

20.06.01

7,00

0,00

X

x

X

Cârti, publicații si materiale documentare

2389

20.11

10,00

0,00

X

X

X

Pregătire profesionala

2390

20.13

50,00

0,00)    x

)    X

Proiecția muncii

2391

20.14

533.00

0,00

X

x)    ■    X

Alte cheltuieli

2392

20.30

300,00

0,00

x

xj    X

alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2393

20.30.30

300,00

0,00

X

x

TITLUL IV SUBVENȚII

2394

40

546.000.00j    . 1.100,00

550.000,00

550.000,00)    550.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

2395

40.03

546.000.00)    S 1.100,00

X

Xj    X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2396

55

19.323.OOj    0,00

0,00

o.ooj    0,00

A. Transferuri interne

2397

55.01

19.323,00j    0,00

X

xj    X

Investiții aie regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

2398

55.01.12

19.323,00{    ;    0,00

X

xj

TITLUL IX ASISTENTA SOCIALA

2399

57

210,00 j    0.00

215,00

222,00 j    230,00

Asigurări sociale

2400

57.01

0,00) 0,00

x

xj    x

Ajutoare sociale

2401

57.02

210,00)    0.00

xj    XΠ   X

Ajutoare sociale in numerar

2402

57.02.01

170,00)    0,00

X

X)    X

Tichete de cresa

2403

57.02.03

40.001    0.00

X

Xj    X

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

2404

59

12.200,00) 0,00

12.500,00

12.875,00)    13.300,00

Burse    /Ț»

2405

59.01

o.ooj    0,00

X

xj    X

Despăgubiri civile    // \    „,r Mjj%t

2406

59.17

12.200,00) 0,00

X

xj    X

CHELTUIELI DE CAPITAL    /C /r-^~~-272\'-x7^.

2407

70

671.391,00

o.ooj    125.000,00

1.306.363,98)    1.382.125,41

2408

71

671.391,00

0,00)    125.000,00

1.306.363,98Î    L 382.125,41

X’ITLUL XI ACTIVE NEFINANCIARE    /K /

Active fixe    Țj    "    J ”

2409

71.01

662.089,00

o.ooj    x

xi

Construct.il    ,V\    \\    \‘--~AîEL™SC/^ .0#

2410

71.01.01

654.344.00

o.ooj    x

xj    X

Mașini, echipamente si mijloace de tranâpbrt j    MAT .    .........

2411

71.01.02

7.400,00

O.OOj    x

X

!

3x330.....    \

DENUMIREA INDICATORILOR'/^-    *§

/S;'7 / /'.■'’f /    *zr “<Z £4jy

" /•'    9=    o-s-a^

Uo    ££ fcR,

55 l\/Z

—1

£& < O 2 u_ CD s:

Cod rând

Cod indicator

Program

<- _Cț

ib co

ț? 75.

(!) (f) $

O) CE -rj c; co

o Jj &

(D

cu

,L ai

‘..(0

o

cu

Estimări

CD

O

eu

--------

o

eu

Alte active fixe    '"'AsrircS-''' \

' o

2412

71.01.30

d,0!J

X

X

Reparații capitale aferente activelor fixe    N

2413

71.03

0,00

X

X

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2414

81

0.00

0,00

55.000,00

55.000,00

Rambursări de credite externe

2415

81.01

-

0,00

X

X

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2416

81.01.01

0,00

X

X

Din total capitol

Transport rutier

2417

84.02.03

1.656    , (

1.100,00

1.081.145,00

2.330.140,98

2.419.625,41

Transport in comun

2418

84.02.03.02

609.816,00

1.100,00

550.000,00

605.000,00

605.000,00

CHELTUIELI CURENTE

2419

01

565.323,00

1.100.00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

TITLUL IV SUBVENȚII

2453

40

546.000,00

1,100,00

550.000,00

550.000,00

550.000,00

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

2454

40.03

546.000,00

1.100,00

x

X

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2455

55

19.323,00

0,00

0,00

0.00

0,00

A. Transferuri Interne

2456

55.01

19.323,00

0,00

X

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

2457

55.01.12

19.323,00

0.00

X

x

TITLUL XVI RAMBURSĂRI DE CREDITE

2473

81

44.493,00

0.00

0,00

55.000,00

55.000,00

Rambursări de credite externe

2474

81.01

44.493,00

0,00

X

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

2475

81.01.01

44.493,00

0,00

X

X

Străzi

2476

84.02.03.03

1.046.438,00

0,00

531.145,00

1.725.140,98

1.814.625,41

CHELTUIELI CURENTE

2477

01

375.047,00

0,00

406.145,00

418.777,00

432.500,00

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2478

10

8.226,00

0,00

8.430,00

8.6SO,OOj    8.970,00

Cheltuieli salariale in bani

2479

10.01

6.419,00    0,00

X

X

Salarii de baza

2480

10.01.01

5.963,00>    0,00

X

X

Sporuri pentru condiiii de munca

2481

10.01.05

342.00

0,00

X

X

X

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2482

10.01.10

'! 'I U (i(l

0,00

X

X

X

Indemnizații de delegare

2483

10.01.13

0,00^    x

X

X

Contribuții

2484

10.03

0,00

X

x

X

Contribuții de asigurări sociale de stat

2485

10.03.01

1 0,00

X

x

Contribuții de asigurări de șomaj    Ț'1 [x*

2486

10.03.02

î io

0,00

X

X

X

Contribuții de asigurări sociale de sanatate .... g

2487

10.03.03

0,00

X

Contribuții de asigurări pentru accidente de mifiTca si boii profesio''-'-    (    __-y.

2488

10.03.04

0,00

X

x

Contribuții pentru concedii si indemnizații    .    i'f    , X

i -■

2489

10.03.06

0,00

X

X

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII    \

Ret

2490

20

35 < I I i

0.00

385.000,00

397.000,06

410.000,00


DENUMIREA INDICATOf

7Z

-----—z

!(§ sl’rt

\\7.    d ui

Ta    s Ty®

E2î

A    § —4

j Ț'O Z

o/

o f

11 1

Cod rând

Cod indicator

o

dZ

Bunuri si servicii    '——•

2491

20.01

637

00;

Furnituri de birou

2492

20.01.01

150

00

Materiale pentru curățenie

2493

20.01.02

230

00

încălzit, iluminat si torta motrica

2494

20.01.03

A 50

00

Apa, canal si salubritate

2495

20.01.04

00

Carburanți si lubrifianti

2496

20.01.05

000

00