Hotărârea nr. 31/2014

HOTARAREnr. 31 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA PROICTULUI "DIVERSITATE IN ECONOMIE SI INTEGRARE LOCALA - DELI" FINANTAT DE UNIUNEA EUROPEANA CONFORM INTELEGERII PENTRU FONDURI - NERAMBURSABIL HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4000004191(CONTRACT ABAC: 30-CE-0586551/00-02) SI INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A SUMELOR NERAMBURSABILE AFERENTE


privind aprobarea proiectului „Diversitate în economie și integrare locală - DELI” finanțat de Uniunea Europeană conform înțelegerii pentru fonduri-neramburs^bii HQME/2012/EIFX/CA/CFP/4000004191 (contract ABAC: 3Q-CE-0588551/00-02) și includerea în bugetul propriu al municipiului București a sumelor nerambursabile aferente

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Afaceri Externe și Protocol;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare,

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. f) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art/l Se aprobă proiectul „Diversitate în economie și integrare locală - DEL!” finanțat integral de către Uniunea Europeană din Fondul European de Integrare, conform înțelegerii pentru fonduri nerambursabile nr. HOME/2012/EIFX/CA/CFP/4000004191, (contract ABAC: 30-CE-0586551/00-02) și includerea în bugetul propriu al municipiului București a sumei nersmbutsabite aferente, de 54.200 EURO.

Art.2 Din bugetul local al Municipiului București se asigură:

a)    plata cheltuielilor eligibile ale proiectului menționat la art. 1, în vederea rambursării ulterioare de către coordonatorul principal, Consiliu! Europei;


b)    plata taxei pe valoarea adăugată (TVA) aferentă

c?bjeltuieliloi legate de finanțarea rpramhursabilăj


d) plata sumelor reprezentând co-finanțarea în valoare de 12,68%, din totalul cheltuielilor proiectului.

Art.3 Sumele necesare pentru finanțarea tuturor cheltuielilor proiectului de la art. 1 se cuprind în bugetul loca! al municipiului București pe anul 2014.

Art.4 Se împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze în numele și pentru municipiul București toate documentele necesare derulării finanțării și implementării proiectului „Diversitate în economie și intecrare locală - DELI”.

Art.5 Primarul General al Municipiului București, Direcția Afaceri Externe și Protocol și celelalte direcții din cadrul aparatului de specialitate vor aduce la îndepHnire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2014.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


București, 27.02.2014 Nr. 31
2^