Hotărârea nr. 3/2014

HOTARAREnr. 3 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA CONTULUI DE INCHEIERE A EXERCITIULUI BUGETAR PE ANUL 2012


CCWCM CU ORîG^ALîjConsiliul General al Municipiului București.......

;-•.;. : -■    : un-,. • ; ••    •?.•.-    ■■

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se aprobă contul de încheiere a exercițiului bugetului propriu al Municipiului București pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 - nr. 8 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2014.Splaiul Independenței 291-293, sector S, București, România; tei.:


\n

Anexa 1CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


Hotărârea nr, .

privind aprobarea contului de încheiere a exercițiului bugetar pe anul 2012

- Lista anexelor -


1.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole și paragrafe”

2.    „Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole și alineate”

3.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole și paragrafe”

4.    „Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, titluri, articole și alineate”

5.    „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, subcapitole și paragrafe”

6.    „Execuția cheltuielilor bugetului împrumuturilor externe pe capitole, titluri, articole și alineate”

7.    „Execuția veniturilor și cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, subcapitole și paragrafe”

8.    „Execuția cheltuielilor bugetului fondurilor externe nerambursabile pe capitole, titluri, articole și alineate”' ’S^ALUL


.bfiCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ANUL 2012 Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si par


Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Sriiasarfe,,

\V/-)

realizate 7

w

/ Bfenș-pte \' '3x‘'r

A

B

1

2

3

4=3-2

000102

TOTAL VENITURI '

3.962.916.000

3.414.106.460

3.201.298.756

-212.807.704

000202

I. VENITURI CURENTE

3.888.943.000

3.379.428.960

3.166.330.952

-213.098.008

000302

A. VENITURI FISCALE

3.435.740.000

3.284.364.290

3.055.541.406

-228.822.884

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3.349.697.000

3.244.110.230

3.014.569.809

-229.540.421

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.349.697.000

3.244.110.230

3.014.569.809

-229.540.421

0302

IMPOZIT REVENIT

70.000.000

49.420.000

51.494.094

2.074.094

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

70.000.000

49.420.000

51.494.094

2.074.094

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

VENIT

3.279.697.000

3.194.690.230

2.963.075.715

-231.614.515

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.155.887.000

3.082.644.030

2.850.586.924

-232.057.106

040204

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

123.810.000

112.046.200

112.488.791

442.591

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

68.351.000

31.082.060

31.601.717

519.657

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

14.179.000

14.179.000

14.179.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuie-

Iilor descentralizate la nivelul

comunelor,orașelor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului București

14.179.000

14.179.000

14.179.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

54.172.000

16.903.060

17.422.717

519.657

160202

Impozit pe mijloacele de transport

7.500.000

4,801.060

5.103.057

301.997

16020201

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

61.060

66.580

5.520

16020202

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

7.500.000

4.740.000

5.036.477

296.477

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

45.072.000

11.372.000

11.584.103

212.103

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare de activitati

1.600.000

730.000

735.557

5.557

180002

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

17.692.000

9.172.000

9.369.880

197.880

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

17.692.000

9.172.000

9.369.880

197.880

180250

Alte impozite si taxe

17.692.000

9.172.000

9.369.880

197.880

290002

C. VENITURI NEFISCALE

453.203.000

95.064.670

110.789.546

15.724.876

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

258.780.000

67.712.490

72.149.002

4.436.512

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

258.772.000

67.686.780

72.105.302

4.418.522

300205

Venituri din concesiuni si închirieri

258.772.000

64.992.000

69.410.521

4.418.521

300208

Venituri din dividende

2.694.780

2.694.781

1

30020802

Venituri din dividende de la alti

plătitori

2.694.780

2.694.781

1

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

8.000

25.710

43.700

17.990

310203

Alte venituri din dobânzi

8.000

25.710

43.700

17.990

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

194.423.000

27.352.180

38.640.544

11.288.364

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

|    72.000.000

1.614.630

1.716.520

101.890

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ÂSWL 201; Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitole si ps


(xn


Capitol / Subcapito

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

IrțLșsan''’'^

reaiizât©.,,

^3^

*

A

I    B

1

2

3

4=3-2

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru intretinerea copiilor in crese

84.630

125.995

41.365

330212

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

500.000

160.000

166.147

6.147

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70.000.000

20.000

24.464

4.464

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

1.500.000

1.350.000

1.399.914

49.914

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

25.100.000

3.315.670

5.068.027

1.752.357

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

25.000.000

3.035.470

4.729.057

1.693.587

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000

280.200

338.970

58.770

3602

DIVERSE VENITURI

97.323.000

18.824.540

18.858.657

34.117

360201

Venituri din aplicarea prescripției extinctive

119.540

119.544

4

360206

Taxe speciale

17.283.000

16.353.000

16.349.000

-4.000

360222

Venituri din restituirea sumelor alocate

pentru reducerea riscului seismic

10.000.000

1.710.000

1.687.126

-22.874

360250

Alte venituri

70.040.000

642.000

702.987

60.987

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3702

SUBVENȚIILE

3.597.340

12.997.340

9.400.000

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol-

tare a bugetului local(cu semnul minus)

-1.369.396.000

-936.566.260

-883.376.000

53.190.260

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.369.396.000

936.566.260

883.376.000

-53.190.260

370250

Alte transferuri voluntare

3.597.340

12.997.340

9.400.000

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

5.994.120

6.601.537

607.417

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

•5.994.120

6.601.537

607.417

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri

aie instituțiilor publice

56.360

56.408

48

390203

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

1.158.520

1.197.736

39.216

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-

teritoriale

1.201.220

1.215.790

14.570

390210

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

3.578.020

4.131.603

553.583

410002

IV. SUBVENȚII

25.784,000

27.063.220

26.746.106

-317.114

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

25.784.000

27.063.220

26.746.106

-317.114

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

25.784.000

27.063.220

26.746.106

-317.114

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

3.000.000

2.200.000

2.198.992

-1.008

420218 ■

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele

locale pentru finanțarea investițiilor

in sanatate

543.000

514.528

-28.472

42021801

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele

locale pentru finanțarea aparaturii

medicale si echipamentelor de comuni-

2-r,4'


(CU OFdGb’MLOîLlCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE ÂM!j^2012^ Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subcapitolsl'i'^’Mra^â^


Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

catii in urgenta in sanatate

543.000

514.528

-28.472

420220

Subvenții de la bugetul de stat către

bugetele locale necesare susținerii

derulării proiectelor finanțate din

fonduri externe nerambursabile(FEN)

postaderare

311.460

311.457

-3

420241

Subvenții de la'bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

22.784,000

23.693.000

23.268.000

-425.000

420242

Sume primite de administrațiile locale

in cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

173.050

297.439

124.389

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat

pentru finanțarea unor programe de

interes național

142.710

155.690

12.980

42025101

Subvenții primite de la bugetul de stat

pentru finanțarea unor programe de

interes național, destinate secțiunii

de funcționare a bugetului local

142.710

•155.690

12.980

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFiNANTARI

48.189.000

1.620.160

1.620.161

1

450201

Fondul european de Dezvoltare Regionala

14.179.000

96.880

96.879

-1

45020102

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

96.880

96.879

• -1

45020103

Prefinantare

14.179.000

450202

Fondul Social European

5.710.000

1.228.430

1.228.433

3

45020202

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

5.710.000

1.228.430

1.228.433

3

450206

Fondul European de Garantare Agricola

28.300.000

45020601

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

28.300.000

450217

Mecanismul financiar SEE

294.850

294.849

-1

45021702

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

294.850

294.849

-1

000102

TOTAL VENITURI-SECTiUNEA DE FUNCȚIONARE

2.532.331.000

2.465.161.460

2.304.988.955

-160.172.505

000202

I. VENITURI CURENTE

2.509.547.000

2.441.152.700

2.281.267.826

-159.884.874

000302

A. VENITURI FISCALE

3.435.740.000

3.284.364.290

3.055.541.406

-228.822.884

000402

A1. IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI

000402

CÂȘTIGURI DIN CAPITAL

3.349.697.000

3.244.110.230

3.014.569.809

-229.540.421

030002

A1.2 IMPOZIT PE VENIT, PROFIT SI CÂȘTIGURI

030002

DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE

3.349.697.000

3.244.110.230

3.014.569.809

-229.540.421

0302

IMPOZIT PE VENIT

70.000.000

49.420.000

51.494.094

2.074.094

030218

Impozitul pe veniturile din transferul

proprietăților imobiliare din

patrimoniul personal

70.000.000

49.420.000

51.494.094

2.074.094

0402

COTE SI SUME DEFALCATE DIN IMPOZITUL PE

0402

VENIT

3.279.697.000

3.194.690.230

2.963.075.715

-231.614.515

040201

Cote defalcate din impozitul pe venit

3.155.887.000

3.082.644.030

2.850.586.924

-232.057.106

040204

Sume alocate din cotele defalcate

din impozitul pe venit pentru

echilibrarea bugetelor locale

123.810.000

112.046.200

112.488.791

442.591


f* a " \ fi, 5    '/’ț, n n

VVH« UHSi/il CI î CP;A^c"S Rț 3 3!

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUlMW Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului iocai pe capitole, sub


’ Mi Mi


MMM

■m - «a «i.

Li


CW4


Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi^

bugetare

definitive

/ .

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

100002

A4 IMPOZITE SI TAXE PE BUNURI SI SERVICII

68.351.000

31.082.060

31.601.717

519.657

1102

SUME DEFALCATE DIN TVA

14.179.000

14.179.000

14.179.000

110202

Sume defalcate din taxa pe valoarea

adaugata pentru finanțarea cheltuie-

Iilor descentralizate la nivelul

comunelor,orașelor, municipiilor,

sectoarelor si Municipiului București

14.179.000

14.179.000

14.179.000

1602

TAXE PE UTILIZAREA BUNURILOR,

AUTORIZAREA UTILIZĂRII BUNURILOR

SAU PE DESFASURAREA DE ACTIVITATI

54.172.000

16.903.060

17.422.717

519.657

160202

Impozit pe mijloacele de transport

7.500.000

4.801.060

5.103.057

301.997

16020201

Impozit pe mijloacele de transport

deținute de persoane fizice*)

61.060

66.580

5.520

16020202

Impozit pe mijloace de transport

deținute persoane de juridice*)

7.500.000

4.740.000

5.036.477

296.477

160203

Taxe si tarife pentru eliberarea de

licențe si autorizații de funcționare

45.072.000

11.372.000

11.584.103

212.103

160250

Alte taxe pe utilizarea bunurilor,

autorizarea utilizării bunurilor sau pe

desfășurare de activitati

1.600.000

730.000

735.557

5.557

180002

A6. ALTE IMPOZITE Si TAXE FISCALE

17.692.000

9.172.000

9.369.880

197.880

1802

ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE

17.692.000

9.172.000

9.369.880

197.880

180250

Alte impozite si taxe

17.692.000

9.172.000

9.369.880

197.880

290002

C. VENITURI NEFISCALE

-926.193.000

-843.211.590

-774.273.580

68.938.010

300002

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

258.780.000

67.712.490

72.149.002

4.436.512

3002

VENITURI DIN PROPRIETATE

258.772.000

67.686.780

72.105.302

4.418.522

300205

Venituri din concesiuni si inchirieri

258.772.000

6.4.992.000

69.410.521

4.418.521

300208

Venituri din dividende

2.694.780

2.694.781

1

30020802

Venituri din dividende de la alti

plătitori

2.694.780

2.694.781

1

3102

VENITURI DIN DOBÂNZI

8.000

25.710

43.700

17.990

310203

Alte venituri din dobânzi

8.000

25.710

43.700

17.990

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

-1.184.973.000

-910.924.080

-846.422.582

64.501.498

3302

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

72.000.000

1.614.630

1.716.520

101.890

330210

Contribuția părinților sau susținătorilor

legali pentru întreținerea copiilor in

crese

84.630

125.995

41.365

330212

Contribuția persoanelor beneficiare

ale cantinelor de ajutor social

500.000

160.000

166.147

6.147

330228

Venituri din recuperarea cheltuielilor

de judecata, imputatii si despăgubiri

70.000.000

20.000

24.464

4.464

330250

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

1.500.000

1.350.000

1.399.914

49.914

3502

AMENZI, PENALITATI SI CONFISCĂRI

25.100.000

3.315.670

5.068.027

1.752.357

350201

Venituri din amenzi si alte sancțiuni

aplicate potrivit dispozițiilor legale

25.000.000

3.035.470

4.729.057

1.693.587

350250

Alte amenzi, penalitati si confiscări

100.000

280.200

338.970

58.770

3602

DIVERSE VENITURI

87.323.000

17.114.540

17.171.531

56.991

360201

Venituri din aplicarea prescripției

extinctive

119.540

119.544

4

360206

Taxe speciale

17.283.000

16.353.000

16.349.000

-4.000


€ WCHESERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE
Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local

pe capitole, subcapitole’sRjaragraf©

%

$//
®RESa--

î£/fi:P•Wîk


-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

^'tircas'ârr

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

360250

Alte venituri

70.040.000

642.000

702.987

60.987

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3702

SUBVENȚIILE

-1.369.396.000

-932.968.920

-870.378.660

62.590.260

370203

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvol- »

tare a bugetului localțcu semnul minus)

-1.369.396.000

-936.566.260

-883.376.000

53.190.260

370250

Alte transferuri'Voluntare

3.597.340

12.997.340

9.400.000

410002

IV. SUBVENȚII

22.784.000

24.008.760

23.721.129

-287.631

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

22.784.000

24.008.760

23.721.129

-287.631

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

22.784.000

24.008.760

23.721.129

-287.631

420241

Subvenții de ia bugetul de stat pentru

finanțarea sanatatii

22.784.000

23.693.000

23.268.000

-425.000

420242

Sume primite de administrațiile locale

in cadrul programelor FEGA implementate

de APIA

173.050

297.439

124.389

420251

Subvenții primite de la bugetul de stat

pentru finanțarea unor programe de

interes național

142.710

155.690

12.980

42025101

Subvenții primite de la bugetul de stat

pentru finanțarea unor programe de

interes național, destinate secțiunii

de funcționare a bugetului local

142.710

155.690

12.980

000102

TOTAL VEN1TURI-SECT1UNEA DE DEZVOLTARE

1.430.585.000

948.945.000

896.309.801

-52.635.199

000202

I. VENITURI CURENTE

1.379.396.000

938.276.260

885.063.126

-53.213.134

290002

C. VENITURI NEFISCALE

1.379.396.000

938.276.260

885.063.126

-53.213.134

330002

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

1.379.396.000

938.276.260

885.063.126

-53.213.134

3602

DIVERSE VENITURI

10.000.000

1.710.000

1.687.126

. -22.874

360222

Venituri din restituirea sumelor alocate

pentru reducerea riscului seismic

10.000.000

1.710.000

1.687.126

-22.874

3702

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3702

SUBVENȚIILE

1.369.396.000

936.566.260

883.376.000

-53.190.260

370204

Varsaminte din secțiunea de funcționare

1.369.396.000

936.566.260

883.376.000

-53.190.260

390002

II. VENITURI DIN CAPITAL

5.994.120

6.601.537

607.417

3902

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

5.994.120-

6.601.537

607.417

390201

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

56.360

56.408

48

390203

Venituri din vanzarea locuințelor

construite din fondurile statului

1.158.520

1.197.736

39.216

390207

Venituri din vanzarea unor bunuri

apartinind domeniului privat al statului

sau al unităților administrativ-teritoriale

1.201.220

1.215.790

14.570

390210

Depozite speciale pentru construcții de

locuințe

3.578.020

4.131.603

553.583

410002

IV. SUBVENȚII

3.000.000

3.054.460

3.024.977

-29.483

420002

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE

420002

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.000.000

3.054,460

3.024.977

-29.483

4202

SUBVENȚII DE LA BUGETUL DE STAT

3.000.000

3.054.460

3.024.977

-29.483

420210

Finanțarea acțiunilor privind reducerea

riscului seismic al construcțiilor existente

cu destinație de locuința

3.000.000

2.200.000

2.198.992

-1.008

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTfCCKFOR^

Î/*»I

. Vs-t/


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI RE Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitole, subqapytof^^p®

Hol. ANEXAI i


-lei-


Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

420218

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

543.000

514.528

-28.472

42021801

Subvenții din veniturile proprii ale

Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

543.000

514.528

-28.472

420220

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile(FEN) postaderare

311.460

311.457

-3

4502

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI

IN CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI

PREFINANTARl

48.189.000

1.620.160

1.620.161

1

450201

Fondul european de Dezvoltare Regionala

14.179.000

96.880

96.879

-1

45020102

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

96.880

96.879

-1

45020103

Prefinantare

14.179.000

0

450202

Fondul Social European

5.710.000

1.228.430

1.228.433

3

45020202

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

5.710.000

1.228.430

1.228.433

3

450206

Fondul European de Garantare Agricola

28.300.000

45020601

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

28.300.000

450217

Mecanismul financiar SEE

294.850

294.849

-1

45021702

Sume primite in contul plăților efectuate in anii anteriori

294.850

294.849

-1OSSCItf •


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUjlMf CWWWMLUî

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului local pe capitoleHttlwapitote^rparagFSfe-Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

W,

Diferente\\4 *

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

4.149.916.000

3.601.106.460

3.360.123.443

240.983.017

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

474.590.000

285.753.460

277.947.061

7.806.399

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

284.426.000

126.950.460

122.826.364

4.124.096

510201

Autorități executive si legislative

284.426.000

126.950.460

122.826.364

4.124,096

51020103

Autoritati executive

284.426.000

126.950.460

122.826,364

4.124.096

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

44.313.000

24.537.000

22.066.110

2.470.890

540205

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

18.503.000

540210

Servicii publice comunitare de

evidenta a persoanelor

3.979.000

6.277.000

3.838.016

2.438.984

540250

Alte servicii publice generale

21.831.000

18.260.000

18.228.094

31.906

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

ÎMPRUMUTURI

145.851.000

134.266.000

133.054.587

1.211.413

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

38.500.000

36.316.000

29.948.424

6.367.576

6002

APARARE

743.000

564.000

362.515

201.485

600202

Aparare naționala'

743.000

564.000

362.515

201.485

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

37.757.000

35.752.000

29.585.909

6.166.091

610203

Ordine publica

34.114.000

34.047.000

28.385.204

5.661.796

61020304

Politie comunitara

•34.114,000

34.047.000

28.385.204

5.661.796

610205

Protecție civila si protecția contra

incendiilor (protecție civila nonmilitara)

3.643.000

1.705.000

1.200.705

504.295

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

968.907.000

946.635,000

883.147.152

63.487.848

6502

iNVATAMANT

249.242.000

173.743.000

170.326.196

3.416.804

650203

Invatamant preșcolar si primar

13.530.000

8.312.000

8.290.372

21.628

65020301

Invatamant preșcolar

13.530.000

8.312.000

8.290.372

21.628

650204

Invatamant secundar

161.918.000

105.017.000

103.464.538

1.552.462

65020401

Invatamant secundar inferior

102.031.000

70.126.000

68.627.198

1.498.802

65020402

Invatamant secundar superior

59.887.000

34.891.000

'    34.837.340

53.660

650207

Invatamant nedefinibil prin nivel

34.830.000

18.769.000

17.761.044

1.007.956

65020704

Invatamant special

34.830.000

18.769.000

17.761.044

1.007.956

650250

Alte cheltuieli in domeniul invatamantului

38.964.000

41.645.000

40.810.242

834.758

6602

SANATATE

168.956.000

161.963.000

142.688.795

19.274.205

660250

Alte cheltuieli in domeniul sanatatii

168.956.000

161.963.000

142.688.795

19.274.205

66025050

Alte instituții si acțiuni sanitare

168.956.000

161.963.000

142.688.795

19.274.205

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

504.499.000

556.928.000

520.250.474

36.677.526

670203

Servicii culturale

219.709.000

224.048.000

210.137.442

13.910.558

67020302

Biblioteci publice comunale, orășenești, municipale

14.480.000

14.480.000

13.104.917

1.375.083

67020303

Muzee

35.072.000

46.126.000

44.648.500

1.477.500

67020304

Instituții publice de spectacole si concerte

93.231.000

88.022.000

82.340.144

5.681.856

67020305

Scoli populare de arta si meserii

850.000

555.000

554.656

344

67020308

Centre pentru conservarea si promovarea

culturii tradiționale

8.850.000

10.850.000

9.353.244

1.496.756

67020312

Consolidarea si restaurarea monumentelor istorice

44.426.000

36.815.000

35.860.913

954.087

67020330

Alte servicii culturale

22.800.000

27.200.000

24.275.068

2,924.932

670205

Servicii recreative si sportive

271.790.000

321.770.000

301.640.552

20.129.448

67020501

Sport

21.300.000

26.165.000

22.236.731

3.928.269

67020503

întreținere grădini publice, parcuri

zone verzi, baze sportive si de agrement

250.490.000

295.605.000

279.403.821

16.201.179

670206

Servicii religioase

11.000.000

11.000.000

8.472.480

2.527.520

670250

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

2.000.000

110.000

110.000


'■'îi/ .■&?/ -t
COMTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGExecuția veniturilor


si cheltuielilor bugetului local pe capi'g®yuUș^ț>i@eîȘ'i^Jr|^|a-


Hot. Nr. ANEXA 1


Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

\V ""

DiferentâL.

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

46.210.000

54.001.000

49.881.687

4.119.313

680212

Uniiati de asistenta medico-sociale

7.413.000

7.661.000

7.137.093

523.907

680215

Prevenirea excluderii sociale

11.792.000

11.874.000

11.601.605

272.395

68021502

Cantine de ajutor social

11.792.000

11.874.000

11.601.605

272.395

680250

Alte cheltuieli in domeniul asigurărilor

si asistentei sociale

27.005.000

34.466.000

31.142.989

3.323.011

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

460.733.000

330.512.000

299.767.790

30.744.210

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

377.579.000

274.277.000

262.098.495

12.178.505

700203

Locuințe

44.685.000

21.688.000

15.773.384

5.914.616

70020301

Dezvoltarea sistemului de locuințe

15.185.000

6.349.000

5.527.919

821.081

70020330

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

29.500.000

15.339.000

10.245.465

5.093.535

700205

Alimentare ou apa si amenajari hidrotehnice

109.301.000

66.969.000

65.901.738

1.067.262

70020501

Alimentare cu apa

109.301.000

66.969.000

65.901.738

1.067.262

700206

Iluminat public si electrificări rurale

79.902.000

85.414.000

84.613.733

800.267

700250

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

143.691.000

100.206.000

95.809.640

4.396.360

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

83.154.000

56.235.000

37.669.295

18.565.705

740203

Reducerea si controlul poluării

8.148.000

1.691.000

1.339.618

351.382

740205

Salubritate si gestiunea deșeurilor

51.152.000

37.139.000

20.599.462

16.539.538

74020501

Salubritate

50.924.000

37.099.000

20.599.462

16.499.538

74020502

Colectarea, tratarea si distrugerea deșeurilor

228.000

40.000

40.000

740206

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

23.854.000

17.405.000

15.730.215

1.674.785

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2.207.186.000

2.001.890.000

1.869.313.016

132.576.984

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

763.801.000

719.026.000

650.666.503

68.359.497

810206

Energie termica

763.801.000

719.026.000

650.666.503

68.359.497

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

SI VANATOARE

3.380.000

3.117.000

3.040.523

76.477

830203

Agricultura

3.380.000

3.117.000

3.040.523

76.477

83020303

Protecția plantelor si carantina fitosanitara

3.380.000

3.117.000

3.040.523

76.477

8402

TRANSPORTURI

1.439.738.000

1.279.480.000

1.215.554.441

63.925.559

840203

Transport rutier

1.439.738.000

1.279.480.000

1.215.554.441

63.925.559

84020302

Transport in comun

614.401.000

571.495.000

522.705.601

48.789.399

84020303

Străzi

825.337.000

707.985.000

692.848.840

15.136.160

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

267.000

267.000

51.549

215.451

870204

T urism

267.000

267.000

51.549

215.451

990002

EXCEDENT/DEFICIT

-187.000.000

-187.000.000

-158.824.687*)

-28.175.313jf a

Ac

jw/cz§.x


03

A


*) Deficitul la 31.12.2012, în sumă de 158.824.687 lei, reprezintă rezultatul execuției bugetului local (fără influența veniturilor din anii precedenți), deficit provenind de la secțiunea de dezvoltare (183.408,331 lei), ca urmare a aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice, nr. 1720 / 17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar a! anului 2012 și prin care s-a virat la începutul anului 2013 (dar virare aferentă anului 2012), în contul de excedent al bugetului local din anii precedenți, suma de 187.000.000 lei, provenind din excedentul anilor anteriori, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru finanțarea obiectivului de investiții „Reabilitarea și modernizarea Stadionului Național LiaManoliu”.

Prin H.C.G.M.B. nr. 4 / 29.01.2013, s-a aprobat acoperirea definitivă din excedentului bugetului local din anii anteriori a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local a anului curent (183.408,331 lei).
CCITOSH

CU ORSSHAWLCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE ANUL 2012. Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si alineatiA?


offisciv


L    Cmu


/c4    W//

Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

efectuate""^

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5002

TOTAL CHELTUIELI

4.149.916.000

3.601.106.460

3.360.123.443

240.983.017

01

CHELTUIELI CURENTE

2.724.747.000

2.511.697.000

2.299.053.498

212.643.502

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

49.264.000

52.048.000

51.096.059

951.941

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

639.472.000

550.263.000

520.352.849

29.910.151

30

TITLUL III DOBÂNZI

138.383.000

133.583.000

132.987.922

595.078

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.111.000.000

1.111.000.000

1.003.969.219

107.030.781

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

18.503.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

508.245.000

550.512.000

489.039.324

61.472.676

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

136.257.000

68.899.000

59.625.881

9.273.119

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

21.174.000

6.226.000

5.409.684

816.316

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.315.000

511.000

452.996

58.004

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

101.134.000

38.655.000

36.119.564

2.535.436

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.295.381.000

964.417.000

938.892.002

25.524.998

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.295.381.000

964.417.000

938.892.002

25.524.998

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

129.788.000

127.408.000

125.862.247

1.545.753

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

129.788.000

127.408.000

125.862.247

1.545.753

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.415.540

-3.684.304

1.268.764

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.415.540

-3.684.304

1.268.764

510002

Partea Fa SERVICII PUBLICE GENERALE

474.590.000

285.753.460

277.947.061

7.806.399

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

284.426.000

126.950.460

122.826.364

4.124.096

01

CHELTUIELI CURENTE

209.863.000

99.134.000

96.151.940

2.982.060

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

28.592.000

29.512.000

28.859.718

652.282

1001

Cheltuieli salariate in bani

22.425.000

23.141.000

22.554.849

586.151

100101

Salarii de baza

18.500.000

19.661.000

19.558.608

102.392

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.600.000

1.307.000

1.306.501

499

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

781.000

737.000

716.233

■ 20.767

100113

Indemnizații de delegare

' 100.000

80.000

47.796

32.204

100130

Alte drepturi salariale in bani

1.444.000

1.356.000

925.711

430.289

1003

Contribuții

6.167.000

6.371.000

6.304.869

66.131

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

4.664.000

4.754.000

4.723.097

30.903

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

112.000

115.000

108.549

6.451

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.166.000

1.176.000

1.168.295

7.705

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

34.000

35.000

33.033

1.967

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

191.000

291.000

271.895

19.105

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

89.656.000

41.317.000

39.061.962

2.255.038

2001

Bunuri si servicii

19.674.000

9.164.000

8.320.397

843.603

200101

Furnituri de birou

992.000

500.000

452.055

47.945

200102

Materiale pentru curățenie

280.000

210.000

207.864

2.136

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

2.405.000

1.955.000

1.630.777

324.223

200104

Apa, canal si salubritate

300.000

100.000

47.936

52.064

200105

Carburanți si lubrifiant!

700.000

620.000

611.943

8.057

200106

Piese de schimb

275.000

194.000

74.827

119.173

200107

Transport

150.000

70.000

70.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

889.000

600.000

587.085

12.915

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.015.000

1.000.000

971.765

.28.235


COMTUL DE ÎNCHEIERE A EXEKCITlOWi BUGETAR PE ANU1 Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si a)

Capitol / Grupa / Titlu

Articol/Alineat

Denumire indicator

-

Credite bugetare \\

ar

Diferente

inițiale

definiU^b^

A

B

1

2

3

4=2-3

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

9.668.000

3.915.000

3.736.145

178.855

2002

Reparații curente

300.000

3.000

2.038

962

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

445.000

445.000

249.800

■    195.200

200530

Alte obiecte de inventar

445.000

445.000

249.800

195.200

2006

Deplasări, detasari, transferări

1.062.000

733.000

678.383

54.617

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

590.000

630.000

586.671

43.329

200602

Deplasări in străinătate

472.000

103.000

91.712

11.288

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

130.000

66.000

43.854

22.146

2012

Consultanta si expertiza

480.000

313.000

286.993

26.007

2013

Pregătire profesionala

592.000

556.000

510.260

45.740

2014

Protecția muncii

111.000

58.000

27.417

30.583

2030

Alte cheltuieli

66.862.000

29.979.000

28.942.820

1.036.180

203001

Reclama si publicitate

2.385.000

4.000

3.949

51

203002

Protocol si reprezentare

625.000

240.000

231.394

8.606

203004

Chirii

17.090.000

11.082.000

11.070.333

11.667

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

46.762.000

18.653.000

17.637.144

1.015.856

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

300.000

179.000

169.791

9.209

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

300.000

179.000

169.791

9.209

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

300.000

179.000

169.791

9.209

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.315.000

511.000

452.996

58.004

5702

Ajutoare sociale

1.315.000

511.000

452.996

58.004

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.300.000

506.000

452.196

53.804

570203

Tichiete de cresa

15.000

5.000

800

4.200

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

90.000.000

27.615.000

27.607.473

7.527

5917

Despăgubiri civile

90.000.000

27.615.000

27.607.473

7.527

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

74.563.000

30.224.000

29.088.569

1.135.431

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

74.563.000

30.224.000

29.088.569

1.135.431

7101

Active fixe

74.563.000

30.224.000

29.088.569

1.135.431

710101

Construcții

36.178.000

24.608.000

24.320.826

' 287.174

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

35.604.000

4.275.000

3.679.382

595.618

710130

Alte active fixe

2.781.000

1.341.000

1.088.361

252.639

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.407.540

-2.414.145

6.605

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.407.540

-2.414.145

6.605

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.407.540

-2.414.145

6.605

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.407.540

-2.414.145

6.605

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

44.313.000

24.537.000

22.066.110

2.470.890

01

CHELTUIELI CURENTE

44,313.000

24.537.000

22.066.110

2.470.890

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

347.000

346.568

432

1001

Cheltuieli salariale in bani

347.000

346.568

432

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

347.000

346.568

432

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.500.000

648,000

647.378

622

2030

Alte cheltuieli

1.500.000

648.000

647.378

622

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.500.000

648.000

647.378

622

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

18.503.000

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

18.503.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE


,.j


bhs.A


CONTUL DE ÎNCHEIERE frEXER'CITtOttîl'B'OQE^AR-i-E ANWț^O Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole aVaiijșaffi^ laW'Capitol / Grupa / Titlu

Articol/Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Diferente

inițiale

definitiv^^

A

B

1

2

3

4=2-3

ADMINISTRATEI PUBLICE

5.979.000

9.277.000

6.807.980

2.469.020

5101

Transferuri curente

5.927.000

9.225.000

6.757.040

2.467.960

510101

Transferuri către instituțiile publice

3.927.000

6.225.000

3.787.076

2.437.924

510124

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

ajutoare către unitățile administrativ-

teritoriale in situații de extrema

dificultate

2.000.000

3.000.000

2.969.964

30.036

5102

Transferuri de capital

52.000

52.000

50.940

1.060

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

52.000

52.000

50.940

1.060

55

TITLUL Vii ALTE TRANSFERURI

18.231.000

14.254.000

14.253.216

784

5501

A. Transferuri interne

18.231.000

14.254.000

14.253.216

784

550118

Alte transferuri curente interne

2.500.000

1.300.000

1.300.000

550142

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomunitare

15.731.000

12.954.000

12.953.216

784

56

TITLUL Viii PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERÂRE

100.000

11.000

10.968

32

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

100.000

11.000

10.968

32

560102

Finanțarea externa nerambursabila

100.000

11.000

10.968

32

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

145.851.000

134.266.000

133.054.587

1.211.413

01

CHELTUIELI CURENTE

145.851.000

■ 134.266.000

133 054.587

1.211.413

20 '

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.468.000

683.000

66.665

616.335

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

7.468.000

683.000

66.665

616.335

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

7.468.000

. 683.000

66.665

616.335

30

TITLUL III DOBÂNZI

138.383.000

133.583.000

132.987.922

595.078

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

138.383.000

133.583.000

132.987.922

■ 595.078

300205

Dobânzi aferente datoriei publice

externe locale

138.383.000

133.583.000

132.987.922

595.078

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICAȘI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

38.500.000

36.316.000

29.948.424

6.367.576

6002

APARARE

743.000

564.000

362.515

201.485

01

CHELTUIELI CURENTE

410.000

231.000

141.981

89.019

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

410.000

231.000

141.981

89.019

2001

Bunuri si servicii

230.000

'    152.000

112.176

39.824

200101

Furnituri de birou

55.000

25.000

14.924

10.076

200102

Materiale pentru curățenie

35.000

35.000

34.713

287

200105

Carburanți si lubriflanti

10.000

10.000

8.000

2.000

200106

Piese de schimb

33.000

18.000

9.831

8.169

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

22.000

14.000

10.924

3.076

200109

Materiale si prestări de servicii ou

caracter funcțional

25.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

50.000

50.000

33.784

16.216

2002

Reparații curente

80.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000

75.000

25.823

49.177

200530

Alte obiecte de inventar

80.000

75.000

25.823

49.177

2030

Alte cheltuieli

20.000

4.000

3.982

18

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

4.000

3.982

18

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

333.000

333.000

220.534

112.466

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

333.000

333.000

220.534

112.466

Capitol / Grupa/Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetar^

PlaijZ

^Vif'șfepfiiate

Diferente

inițiale

definltiv^Q^î

A

B

1

2

3

4=2-3

7101

Active fixe

333.000

333.000

220.534

112.466

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

315.000

315.000

220.534

94.466

710130

Alte active fixe

18.000

18.000

18.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

37.757.000

35.752.000

29.585.909

6.166.091

01

CHELTUIELI CURENTE

36.014.000

35.413.000

29.506.921

5.906.079

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.900.000

1.366.000

1.121.717

244.283

2001

Bunuri si servicii

1.395.000

362.000

210.470

151.530

200101

Furnituri de-birou

30.000

10.000

9.966

34

200102

Materiale pentru curățenie

30.000

15.000

14.970

30

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

29.000

60.000

59.877

123

200104

Apa, canal si salubritate

6.000

9.000

8.203

797

200105

Carburanți si lubrifianti

30.000

28.000

28.000

200106

Piese de schimb

20.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

30.000

30.000

28.197

1.803

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

10.000

210.000

89.257

120.743

200130

Alte bunuri și servicii pentru intretinere si funcționare

1.210.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

•    500.000

1.004.000

911.247

92.753

200503

Lenjerie si accesorii de pat

79.000

77.417

1.583

200530

Alte obiecte de inventar

500.000

925.000

833,830

91.170

2030

Alte cheltuieli

5.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

34.114.000

34.047.000

28.385.204

5.661.796

5101

Transferuri curente

29.264.000

28.151.000

25.455.563

2.695.437

510101

Transferuri către instituțiile publice

29.264.000

28.151.000

25.455.563

2.695.437

5102

Transferuri de capital

4.350.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

510229

Alte transferuri de capital către instituții publice

4.850.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

. 70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.743.000

• 339.000

78.988

260.012

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.743.000

339.000

78.988

. 260.012

7101

Active fixe

■ 1.743.000

339.000

78.988

260.012

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.500.000

50.000

50.000

710130

Alte active fixe

243.000

289.000

78.988

210.012

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCiAL-CULTURALE ■

968.907.000

946.635.000

883.147.152

63.487.848

6502

INVATAMANT

249.242.000

173.743.000

170.326.196

3.416.804

01

CHELTUIELI CURENTE

9.308.000

14.573.000

14.484.949

88.051

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

63.000

63.000

62 930

70

1001

Cheltuieli salariale in bani

50.000

50.000

49.954

46

100101

Salarii de baza

50.000

50.000

49.954

46

1003

Contribuții

13.000

13.000

12.976

24

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

8.000

9.790

9.788

2

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.000

230

230

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanaîate

2.000

2.450

2.445

5

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

1.000

110

110

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

1.000

420

403

17

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.167.000

T4.432.000

14.422.019

9.981

2001

Bunuri si servicii

57.000

59.000

53.070

5.930

200101

Furnituri de birou

8,000

8.000

7.974

26

200105

Carburanți si lubrifianti

8.000

10.000

9.419

581

200106

Piese de schimb

4.000

4.000

3.715

285

CONTUL DE IWCHEtS Execuția cheltuielilorERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR PE bugetului local pe capitole, titluri, articole si

ji

-ies-

Capitol /

Credite bugetare

........

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate

Diferente

Articol / Alineat

A

B

1

2

3

4=2-5

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet '

13.000

13.000

11.482

1.518

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

12.000

12.000

11.672

328

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

12.000

12.000

8.808

3.192

2014

Protecția muncii

3.000

3.000

• 1.110

1.890

2030

Alte cheltuieli

9.107.000

14.370.000

14.367.839

2.161

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii ■

9.107.000

14.370.000

14.367.839

2.161

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

78.000

78.000

78.000

5501

A. Transferuri interne

78.000

78.000

78.000

550118

Alte transferuri curente interne

78.000

78.000

78.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

7101

Active fixe

21.0.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

710101

Construcții

210.200.000

132.020.000

129.515.954

2.504.046

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

160.000

■ 160.000

160.000

710130

Alte active fixe

10.000

•10.000

9.715

285

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

8101

Rambursări de credite externe

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

6602

SAMATATE

168.956.000

161.963.000

142.688.795

19.274.205

01

CHELTUIELI CURENTE

157.317.000

153.952.000

136.242.546

17.709.454

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

451.000

485.000

482.495

2.505

• 1001

Cheltuieli salariate in bani

353.000

380.000

379.135

865

100101

Salarii de baza

346.000

365.000

364.290

710

100106

Alte sporuri

7.000

■    15.000

14.845

155

1003

Contribuții

98.000

105.000

103.360

1.640

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

75.000

79.000

78.186

814

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

2.000

1.879

121

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

17.000

20.000

19.558

442

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

804

196

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații ■

3.000

3.000

2.933

67

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18,818.000

21 171.000

20.616.696

554.304

2001

Bunuri si servicii

8.440.000

8.915.000

8.392.382

522.618

200101

Furnituri de birou

75.000

25.000

23.287

1.713

200102

Materiale pentru curățenie

12.000

2.000

1.494

506

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

6.200.000

6.270.000

5.785.668

484.332

200104

Apa, canal si salubritate

62.000

81.000

48.469

32.531

200105

Carburanți si lubrifiant!

5.000

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

190.000

182.000

180.778

1.222

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

196.000

24.000

23.197

803

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.700.000

2.326.000

2.324.489

1.511

2002

Reparații curente

9.000.000

11.346.000

11.333.914

12.086

2004

Medicamente si materiale sanitare

500.000

497.000

481.114

15.886

200401

Medicamente

350.000

350.000

336.442

13.558

200402

Materiale sanitare

150.000

147.000

144.672

2.328

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

21.000

20.986

14

CONTUL DE IWCHHERE}4^ER^Ițl^^.r.B., Execuția cheltuielilor bug^ul«Fte®ăl-p&iapiâilâ„


5
gy


nf.-yiXV


■A?


Capitol/ Grupa / Titlu Articol/ Alineat

Denumire indicator

---Z.

Credite bugetare--' ■'(<$

■W

Diferente

inițiale

definitive-*.

A

B

1

2

3

4=2-5

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet •

13.000

13.000

11.482

1.518

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

12.000

12.000

11.672

328

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

12.000

12.000

8.808

3.192

2014

Protecția muncii

3.000

3.000

1.110

1.890

2030

Alte cheltuieli

9.107.000

14.370.000

14.367.839

2.161

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.107.000

14.370.000

14.367.839

2.161

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

78.000

78.000

78.000

5501

A. Transferuri interne

78.000

78.000

78.000

550118

Alte transferuri curente interne

78.000

78.000

78.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

7101

Active fixe

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

710101

Construcții

210.200.000

132.020.000

129.515.954

2.504.046

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

160.000

160.000

160.000

710130

Alte active fixe

10.000

10.000

9.715

285

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

8101

Rambursări de credite externe

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

6602

SANATATE

168.956.000

161.963.000

142.688.795

19.274.205

01

CHELTUIELI CURENTE

157.317.000

153.952.000

136.242.546

17.709.454

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

451.000

485.000

482.495

2.505

1001

Cheltuieli salariate in bani

353.000

380.000

379.135

865

100101

Salarii de baza

346.000

365.000

364.290

710

100106

Alte sporuri

7.000

15.000

14.845

155

1003

Contribuții

98.000

'    105.000

103.360

1.640

. 100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

75.000

79.000

78.186

814

• 100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

2.000

1.879

121

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

17.000

20.000

19.558

442

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

804

196

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații •

3.000

3.000

2.933

67

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.818.000

21 171.000

20.616.696

554.304

2001

Bunuri si servicii

8.440.000

8.915.000

8.392.382

522.618

200101

Furnituri de birou

75.000

25.000

23.287

1.713

200102

Materiale pentru curățenie

12.000

2.000

1.494

506

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

6.200.000

6.270,000

5.785.668

484.332

200104

Apa, canal si salubritate

62.000

81.000

43.469

32.531

200105

Carburanți si lubrifianti

5.000

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

190.000

182.000

180.778

1.222

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

196.000

24.000

23.197

803

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.700.000

2.326.000

2.324.489

1.511

' 2002

Reparații curente

9.000.000

11.346.000

11.333.914

12.086

2004

Medicamente si materiale sanitare

500.000

497.000

481.114

15.886

200401

Medicamente

350.000

350.000

336.442

13.558

200402

Materiale sanitare

150.000

147.000

144.672

2.328

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

21.000

20.986

14

Capitol/ Grupa / Titlu

Articol I Alineat

' Denumire indicator

// Piati

/ efectuate

Diferente

inițiale

A

B

'1

2

3

4=2-3

stat

621.000

627.000

619.630

7.370

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

15.000

15,000

13.914

1.086

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

156.000

157.000

153,839

3.161

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente ide munca si boli profesionale

10.000

11.000

9.678

1.322

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

47.000

48.000

39.211

8.789

20'

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.272.000

8.020.000

7.504.375

515.625

2001-

Bunuri si servicii

2.155.000

2.542.000

2.513.416

28.584

200101

Furnituri de birou

11.000

11.000

10.997

3

200102

Materiale pentru curățenie

20.000

20.000

19.986

14

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

430.000

505.000

494.490

10.510

200104

Apa, canal si salubritate

64.000

93.000

• 85.653

7.347

200105

Carburanți si lubrifianti

18.000

18.000

17.439

561

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

500.000

503.000

498.134

4.866

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

602.000

660.000

656.166

3.834

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

510.000

732.000

730.551

1.449

2002

Reparații curente

377.000

763.000

761.133

1.867

2005

Bunui'i de natura obiectelor de inventar

200.000

100.000

89.671

10.329

200530

Alte obiecte de inventar

200.000

100.000

89.671

10.329

2006

Deplasări, detasari, transferări

58.000

16.000

15.038

962

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

8 000

7.668

332

200602

Deplasări in străinătate

50.000

8.000

7.370

530

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

3.376.000

3.376.000

2.925.415

450.585

2012

Consultanta si expertiza

6.000

2013

Pregătire profesionala

40.000

21.000

20.491

509

2014

Protecția muncii

60.000

• 56.000

53.048

2.952

2030

Alte cheltuieli

1.000.000

1.146.000

1.126.163

■ 19.837

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

• 1.000.000

1.146.000

1.126.163

19.837

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UN1TATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

281.870.000

335.798.000

303.505.955

32.292.045

5101

Transferuri curente

223 297.000

298.122.000

271.782.433

26.339.567

510101

Transferuri către instituțiile publice

223.297.000

298.122.000

271.782.433

26.339.567

5102

Transferuri de capital

58.573.000

37 676.000

31.723.522

5.952.478

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

58.573.000

37.676.000

31.723.522

5.952.478

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

9.500.000

50.000

50.000

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.500.000

50.000

50.000

560102

Finanțarea externa nerambursabila

9.500.000

50.000

50.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

11.094.000

11.000.000

8.472.484

2.527.516

5915

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

11.000.000

11.000.000

8.472.484

2.527.516

5917

Despăgubiri civile

94.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

190.856.000

198.144.000

196.924.947

1.219.053

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

190.856.000

198.144.000

196.924.947

1.219.053

7101

Active fixe

190.856.000

198.144,000

196.924.947

1.219.053

710101

Construcții

188.412.000

195.966.000

195.491.616

474.384

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

2.028.000

1.748.000

1.004.052

743.948

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

BUGETUL PROPRÎU AL WiUNIC!P5L

LUI BUCUREȘTI

cu eKCuC'Ax-


(■C^'


CONTUL DE !NCHBE^JWS(ERCITinCOr§tl<âETAR^’ĂNUL 2012*

Exe' ;utia cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri,    siâ(®eate

iSî?

-!st-

Capitol; Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite    ' \x

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

A

B

1

2

3

4=2-3

active corporale

16.000

30.000

29.869

131

710130

Alte active fixe

400.000

400.000

399.410

590

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-4

4

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IM ANUL CURENT

-4

4

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-4

4

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-4

4

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

46.210.000

54.001.000

49.881.687

4.119.313

01

CHELTUIELI CURENTE

40.680.000

48.535.000

45.249.646

3.285.354

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.573.000

7.450.000

7.315.577

134.423

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.200.000

5.878.000

5.795.083

82.917

100101

Salarii de baza

4.169.000

4.627.000

4.605.160

■ 21.840

100105

Sporuri pentru condiții de munca

984.000

1.193.000

1.144.215

48.785

100106

Alte sporuri

12.000

17.000

13.433

3.567

100113

Indemnizații de delegare

■4 000

5.000

1.984

3.016

100130

Alte drepturi salariate in bani

31.000

36.000

30.291

5.709

1003

Contribuții

T.373.000

1.572.000

1.520.494

51.506

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.070.000

1.225.000

1.191.156

33.844

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

27.000

30.000

27.537

2.463

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

260.000

303.000

293.225

9.775

10030-1

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

9.000

11.000

8.576

2.424

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

• 7.000

3.000

3.000

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

25.572.000

33.498.000

31.460.066

2.037.934

2001 •

Bunuri si servicii

3.243.000

3.268.000

2.858.964

409.036

200101

Furnituri de birou

168.000

26.000

25.638

362

200102

Materiale pentru curățenie

• 210.000

254.000

165.894

88.106

200103

încălzit; iluminat si forța motrica

775.000

395.000

738.338

156.612

200104

Apa, canal si salubritate

380.000

440.000

374.681

65.319

200105

Carburanți si lubrifianti

100.000

81.000

80.250

750

200106

Piese deschimb

105.000

66.000

57.176

8.824

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

' 205.000

206.000

191.033

14.967

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

540.000

540.000

513.406

26.594

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

760.000

' 760.000'

712.498

47.502

2002

Reparații curente

630.000

11.384,000

10.448.151

935.849

2003

Hrana

12.392.000

11.692.000

11.246.576

445.424

200301

Hrana pentru oameni

12.392,000

11.692.000

11.246.576

445.424

2004

Medicamente si materiale sanitare

730.000

751.000

725.641

25.359

200401

Medicamente

420.000

420.000

417.096

2.904

200402

Materiale sanitare

250.000

250.000

227.662

22.338

200404

Dezinfectând

60.000

81.000

80.883

117

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

785.000

769.000

764.941

4.059

200503

Lenjerie si accesorii de pat

365.000

224.000

223.480

520

200530

Alte obiecte de inventar

420.000

545.000

541.461

3.539

2006 ■

Deplasări, detasari, transferări

60.000

31.000

20.796

10.204

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

20.000

9.913

10.087

200602

Depla'sari in sirainatate

40.000

11.000

10.883

117

2012

Consultanta si expertiza

80.000

81.000

80.293

707

T.

CONTUL DE tNCHEÎEHrW Execuția cheltuielilor iCapitol / Grupa/Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite b

XRVL'---

r efectuate

Diferente

inițiale

A

B

1 .

2

3

4=2-3

2013

Pregătire profesionala

60.000

16.000

15.288

712

2014

Proiecția muncii

37.000

66.000

49.845

16.155

2030

Alte cheltuieli

7.555.000

5.440.000

5.24Ș.571

190.429

203004

Chirii

680.000

680.000

602.29.8

77.702

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.875.000

4.760.00,0

4.647.273

112.727

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

2.000.0.00

1.600.000

1.118.206

481.794

5101

Transferuri curente

1.117.000

1.197.000

1.115.206

81.794

510101

Transferuri către instituțiile publice

1.117.000

1.197.000

1.115.206

81.794

5102

Transferuri de capital

883.000

403.000

3.000

400.000

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

883.000

403.000

3.090

400.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

15.000

15.000

•    8 630

6.370

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

15.000

15.000

8.630

6.370

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

15.000

15.000

8.630

■    6.370

' 56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

6.500.000

5.972.000

5.347.167

624.833

5602

Programe din Fondul Social European (FSE)

6.500.000

5.972.000

5.347.167

624.833

560201

Finanțarea naționala*)

2.000.000

1.335.659

1.331.033

4.626

560202

Finanțarea externa nerambursabila

. 4.50.0.000

4.636.341

4.016.134

620.207

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.550.000

5.466.000

5.140.000

326.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.550.000

5.466.000

5.140.000

326.000

7101

Active fixe

5.550.000

5.466.000

5.140.000

326.000

710101

Construcții

5.550.000

5.433 000

5.107.446

325.554

710130

Alte active fixe

33.000

32.554

446

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-507.959

507.959

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-507.959

. 507.959

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-507.959

507.959

850101

Piati efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-58.748

58.748

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-449.211

449.211

700002

Partea lV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA; LOCUINȚE, MEDIU SI APE

460.733.000

330.512.000

299.767.790

30.744.210

7002

LOCUINȚE, SERVICII Si DEZVOLTARE PUBLICA

377.579.000

274 277.000

262.008.495

12.178.505

01

CHELTUIELI CURENTE

213.601.000

185.176.000

176.056.132

9.119.868

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.200.000

2.320.000

2.298.945

21.055

1001

Cheltuieli saiariaie in bani

1.710.000

1.810..0.00

1.798.924

11.076

100101

Salarii de baza

1.590.000

1.689.000

1.681.056

7.944

100105

Sporuri pentru condiții de munca

115.000

115.000

112.473

2.527

100113

Indemnizații de delegare

5.000

6.000

5.395

605

1003

Contribuții

490.000

510.000

500.021

9.979

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

362.000

381.000

• 376.722

4.278

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

' 8.000

9.000

8.789

211

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

89.000

96.000

93.307

2.693

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.000

4.000

2.716

1.284

100306

Contribuții pentru concedii si

'indemnizații

28.000

20.000

18.487

1.513U6STAR

Execuția cheltuielilor bugetului local ps capitole, ‘itiuri, arii'
-tei-

Capitol / Grupa / Titlu

Articol/Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

/ Piatî

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

. A

B

1

2

3

4=2-3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164.077.000

145.302.000

139.638.956

5.663.044

2001

Bunuri si servicii

4.550.000

4.591.000

4.149.350

441.650

200101

Furnituri de birou

215.000

230.000

229 025

975

200102

Materiale pentru curățenie

25.000

25.000

21.826

3.174

200103

Încălzit, iluminat si torta motrica

270.000

294.000

278.183

15.817

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

50.000

30.065

19.935

200105

Carburanți si lubrifianti

40.000

40.000

34.382

5.618

200106

Piese de schimb

60.000

60.000

59.752

248

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

250.000

250.000

131.226

68.774

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.200.000

3.200.000

2.874.803

325.197

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

420.000

442.000

440.088

1.912

2002

Reparații curente

7.000.000

5.791.000

1.570.439

4.220.561

2006

Depiasari, detasari, transferări

100.000

120.000

108.293

11.707

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

100.000

120.000

108.293

11.707

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

•10.000

9 676

324

2013

Pregătire profesionala

- 50.000

60.000

59.860

140

2014

Protecția muncii

3.000

3.000

3.000

2030

Alte cheltuieli

152.384.000

134.727.000

133.741.338

985.662

203003

Prime de asigurare non-viata

1.828.000

i.803.000

.1.686.631

121.369

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

150.556.000

132.919.000

132.054.707

864.293

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

47.284,000

37.514.000

34.078.624

3.435.376

5101

Transferuri curente

43.683.000

34.212.000

30.833.634

3.378.366

510101

Transferuri către instituțiile publice

43.683.000

34.212.000

30.833.634

3.378.366

5102

Transferuri de capital

3.601.000

3.302.000

3.244,990

57.010

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

3.601.000

3.302.000

3.244-.990

57.010

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

40.000

'    40.000

39.607

393

5917

Despăgubiri civile

40.000

40.000

39.607

393

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

T58.572.000

83.695.000

80.753.438

2.941.562

71    •

TITLUL X ACTiVE NEFINANCIARE

158.572.000

83.695.000

80.753.438

2,941.562

7101

Active fixe

158.572.000

83.695.000

80.753.438

2.941.562

710101

Construcții

147.161.C00

75.618.000

72 701.410

2.916.590

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

63.000

63.000

82.992

8

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

25.000

25.000

24.948

52

710130

Alte active fixe

11.323.000

7.989.000

7.964.088

24.912

79 •

OPERAȚIUNI FINANCIARE

5.406.000

5.406.000

5.329.019

76.981

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

5.406.000

■5.406.000

5.329.019

76.981

8101

Rambursări de credite externe

5.406.000

5.406.000

5.329.019

76.981

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii do credite

5.406.000

5.406.000

5.329.019

76.981

84

PLĂTI EFECTUATE-IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-40.094

40.094

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-40.094

40.094

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate ih anul curent

-40.094

40.094

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-40.094

40.094

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

83.154.000

56.235.000

37.869.295

18.565.705

01

CHELTUIELI'CURENTE-

56.437.000

38.636.000

21.826.005

16.809.995

C:


• 'i .i s, .


COSITUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETARI^SANUi., I Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, aniȘble si;4Z'/    -iei-

Capitol /

Credite ^t^ețare

Piati

Grupa / Titlu

Articol / Alineat

-    Denumire indicator

inițiale

y efectuate

Diferente

A

B

1

2

3

4=2-3

20

TITLUL II-BUNURI SI SERVICII

52.586.000

38.636.000

21.826.005

16.809.995

2001

Bunuri si servicii

1.500.000

675.000

402 091

272 909

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

1.500.000

675.000

402.091

272.909

2030

Alte cheltuieli

51.086.000

37.961.000

21.423.914

16.537.086

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51.0S6.000

37.961.000

21.423.914

16.537.086

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) -POSTADERARE

3.851.000

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

3.851.000

560102

Finanțarea externa nerambursabila

3.851.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.065.000

7.051.000

5.295.290

1.755.710

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

16.065.000

7.051.000

5.295.290

1.755.710

7101

Active fixe

16.065.000

7.051.000

5.295.290

1.755.710

710101

Construcții

13.202.000

6.857.000

5.182.215

1.674.785

710130

Alte active fixe

2.8S3.000

194.000

113.075

80.925

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

10.652.000

10.548.000

10.548.000

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

10.652.000

10.548.000

10.548.000

8101

Rambursări de credite externe

10.652.000

10.548.000

10.548.000

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

10.652.000

10.548.000

10.548.000

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

2.207.186.000

2.001.890.000

1.869.313.016

132.576.984

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

763.801.000

719.026.000

650.666.503

68 359.497

01

CHELTUIELI CURENTE

655.590.000

635.590.000

567.446.211

68.143.789

40

TITLUL IV SUBVENȚII

5.90.000.000

590.000.000

526.869.219

63.130.781

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

590.000.000

590.000.000

526.869.219

63.130.781

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

5501

A. Transferuri interne

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

550112

Investiții ale regiilor autonome si societăților comerciale cu capital de stat

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.403.000

40.674.000

40.468.201

205.799

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

65.403.000

40.674.000

40.468.201

205.799

7101

Active fixe

65.403.000

40.674.000

40.468.201

205.799

710101

Construcții

64.310.000

40.512.000

40.468.201

43.799

710130

Alte active fixe

1.093.000

162.000

162.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

8101 .

Rambursări de credite externe

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

8302

SI VANATOARE

3.380.000

3.117.000

3.040.523

76.477

- 01

CHELTUIELI CURENTE

3.380.00C

3 125.000

3.047.851

77.149

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

603 000

663.000

619.448

43.552

1001

Cheltuieli salariate in bani

473.000

507.000

487.132

19.868

100101

Salarii de baza

397.000

415.000

403.823

11.177

100105

Sporuri pentru condiții de munca

30.000

37.000

33.266

3.734

100106

Alte sporuri

16.000

23.000

18.789

4.211

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

30.000

32 000

'    31.254

746

1003

Contribuții

130.000

155.000

132.316

23.684

100301

Contribuții de asigurări sociaie de stat-

93.000

109.000

100.771

8.229

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

3.000

' 6.000

2.251

3.749

100303

Contribuiii de asigurări sociale de" sanatate    ,

24.000

29.000

25.040

. 3.960


CONTUL. DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGE....... _.

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, arafco!s$5i'% l-B ‘'ci'-'

\o

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bug^tstce-l,

--

'/ Plăti

efectuate

Diferente

mitrale

defnitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.000

6.000

1.573

4.427

100306'

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

3.000

6.000

2.681

3.319

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

2.777.000

2.462.000

2.428.403

33.597

2001

Bunuri si servicii

2.638.000

2.402.000

2.379.136

22.864

200101

Furnituri de birou

10.000

10.000

9.958

42

200102

Materiale pentru curățenie

5 000

5.000

4.986

14

200103

Incaizit, iluminat si forța motrica

35.00C

35.000

27.322

7.678

200104

Apa, canal si salubritate

17.000

17.000

14.861

2.139

200105

Carburanți si lubrifianti

160.000

130 000

130.000

200106

Piese de schimb

25.000

18.000

14.227

3.773

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

60.000

60.000

55.556

4.434

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2..2C0 000

2.011.000

2.010.959

41

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

126.000

116.000

111.257

4.743

2002

Reparații curente

•40.000

15.000

13.324

1.676

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

18.000

2C0501

Uniforme si echipament

17.000

200530

Alte obiecte de inventar

1 000

2006

Deplasări, detasari, transferări

8.000

1.000

925

75

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

1.000

925

75

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.000

1.000

1.000

2013

Pregătire profesionala

5.000

5.000

3.200

' 1.800

2014

Protecția muncii

36.000

28.000

25.500

2.500

2030

Alte cheltuieli

30.000

10.000

6.318

3.682

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30 000

10.000

6.318

3.682

84' -

TITLUL XV PLĂTI' EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.000

-7.328

-672

35

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IM ANUL CURENT

-8.000

-7.328

-672

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate iri anul curent

-8.000

-7.328

-672

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-8.000

-7.328

-672

8402.

TRANSPORTURI

1.439 738.000

1.279.480.000

1.215.554.441

63.925.559

01

CHELTUIELI CURENTE

838.187.000

779.572.000

730.401.539

49.170.461

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.875.000

7.292.000

7.267.661

24.339

1001

Cheltuieli s’alariale in bani

5 -366.000

5.702.000

5.686.337

15.663

100101

Salarii de bâza

4.9 i 0 000

5.223.000

5.210.245

12.755

100105

Sporuri pentru condiții de munca

321.000

347.000

346.795

205

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

135.000

132.000

129.297

2.703

1003

Contribuții

1.505.000

' 1.530.000

1.581.324

8.676

100301

Contribuții de asigurau sociale de

stat

1.126.000

1.194.000

1.193.078

922

•l 00302

Contribuții de asigurări de șomaj

26.000

30.000

27.613

2.387

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

279.000

297.000

295.730

1.270

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

8.000

10.000

8.597

1.403

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

70.000

59.000

56.306

2.694

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

258.269.000

242.43(7 000

241.416 626

1.080.374

12


./„■»

5’3’j'fisC V*

VA'-'i (rJi

..._____.


CONTUL DE ÎNCHEIE Execuția cheltuielilor It


f

ir

RE A EXERCIȚIULUI BUGEpJR P3 igetului loca! pe capitole, titlui'ASrticiCapitol/ Grupa / litiu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

/ Pîaii

efectuate

Dilerente

inițiale

definitive

A

1

2

3

d“2-3

2001

Bunuri si servicii

10.674.000

13.509.000

13.101.750

407.250

200101

Furnituri de birou

49.000

49.000

35.492

13.508

200j02

Materiale pentru curățenie

60.000

60.006

59 367

633

2001,03

încălzit, iluminat si forța motrica'

180.000

230.000

217.090

12.910

200104

Apa, canal si salubritate

85.000

85.000

61.468

23.532

200105

Carburanți si lubifflanti

800.000

880.000

873.036

6.964

200106

Piese de schimb '

150.000

130.000

49.369

80.631

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

350.000

275.000.

255.351

19.649

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

9.000.000

11.800.000

11.550.577

249.423

2002

Reparații curente

247.000.000

227.798.000

227.773.431

24.569

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

120 000

95.590

24.410

200501

Uniforme si echipament

80.000

80.000

79.980

20

200530

Alte obiecte de inventar

20.000

40.000

15.610

24.390

2006

Depiasari, detasari, transferări

10.000

10.000

1.709

8.291

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

10.000

1.709

' ■ 8.291

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

6.408

3.592

2013

Pregătire profesionala

25.000

25.000

18.440

6.560

2014

Protecția muncii

200.000

265.000

262.518

2.482

2030

Alte cheltuieli

250.000

760.000

156.780

603.220

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

2.50.000

760.00C

156.780

603.220

40

TITLUL IV SUBVENȚII

52.1.000.000

• 521.000.000

477'100.000

43.900.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

521.000.000

521.000.000

477.100.000

. 43.S00.000

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

52.043.000

8.783.000

4.617.252

4.-165.748

5501

A. Transferuri interne

52.043.000

8.783.000

4.617.252

4.165.748

550112

investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

52.043.000

8.783.000

4.617.252

4.165.748

70

CHELTUIELI DE CAPITAL •

560.193.000

458.196.000

444.388.366

13.807.634

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCiARE

560.193.000

458.196.000

444.388.366

13.807.634

7101

Active fixe

550.693.000

456.402.000

444.156.896

12.245.104

710101

Construcții

550.593.000

455.219.000

444.112.547

11.106.453

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

100.OCO

1.133.000

1.133.000

710130

Alte active fixe

50.000

44.349

5.651

7 i 03

Reparații capitale aferente activelor

fixe

•9.500.000

1.794.000

231.470

1.562.530

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

41.358.000

41.712-.000

41.077.559

634.441

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

41.35S.000

41.712.000

41.077.559

634.441

8101

Rambursări de credite externe

41.358.000

41.712.000

41.077.559

634.441

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice exierne locale

41.35S.00C

41.712.-000

41.077.559

634.441

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

■ IN ANUL CURENT

-313.023

313.023

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-313.023

313.023

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-313.023

313.023

850101

Piati efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

'■-191.83'!

191.831

850102

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SD)

-121.192

121.192

|S7O2

ALTE. ACȚIUNI ECONOMICE

267.000

267.000

51.549

215.451

CONTUL DE ÎNCHEIERE fi. EXERCIȚIULUI BUGETARE Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri. imcol^l^jriȘcr'G g

'•sșM-'    .-


Chfif


2A


Capitol Z Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bijq

/plăti-4 ’’ /efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

173.000

173.000

51.549

121.451

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

PO8TADERARE

173.000

173.000

51.549

121.451

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

173.000

173.000

• 51.549

121.451

560102

Finanțarea externa nerambursabila

173.000

173.000

51.549

121.451

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

94.000

94.000

94.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

54.000

94.000

94.000

7101

Aciive fixe

94.000

94.000

94.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

IransDort

15.000

15 000

15.000

710130

Alte active fixe

79.000

79.000

79.000

990002

EXCEDENT/DEFICIT

-187.000.000

-187.000.000

-158.324.687

-28.175.313

5002

TOTAL CHELTUtEU-SECTIUNEA DE FUNCȚIONARE

2.563.209.000

2.465.161.460

2.280.405.312

•• 184.756.148

01

CHELTUIELI CURENTE

2.433.421.000

2.340.169.000

2.157.656.966

482.512.034

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

49.254.000

52.048.000

51.096.059

951.941

20

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

639.472.000

550.263.090

520.352.849

29.910.151

30

TITLULUI DOBÂNZI    •    •

' 138.383,000

133.'503.000

132.987 922

595.078

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.111.000.000

1.111.000 000

1.003.969.219

107.030.781

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

18.503.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

371.457.000

. 452.537.000

411.199.936

41.337.064

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.893.000

1.572.000

1.418.421

93.579

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.315.000

511.000

452.996

58.004

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

101.134.000

38.655.000

33.119.564

2.535.436

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

129.738.000

127.408.000

125.862.247

1.545.753

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

129.788.000

127.408.000

125.862.247

1.545.753

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.415.540

-3.113.901

698.361

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.415.540

-3.113.901

698.361

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

384.144.000

242.512 460

235.843.368

6.669.092

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

209.863.000

98.726.460

93.737.795

2.988.665

01

CHELTUIELI CURENTE '

209.803.000

99.134.000

96.151.940

2.932.060

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

28.592.000

29.512.000

28.359.718

652.282

1001

Cheltuieli salariate iii bani

22.425.000

23.141.000

22.554.849

586.151

100101

Salarii de baza

18.500.000

19.661,000

19.558.608

102.392

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.600.000

1.307.000

1.306.501

499

•• 100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

781.000

737.000

716 233

20.767

100113

Indemnizații de delegare    •    ■ •

100.000

80.000

47.796

32.204

100130

Alte drepturi salariate in bani

• 1.444.000

• 1.355.000

925 711

430.289

1003

Contribuții '

6.167.000

6.371.000

6.304.869

66.131

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

4.664.000

4.754.000

4.723,097

30.903

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

112.000

115,000

108.549

6.451

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanataîe    ■

1.166.000

1.176.000

1.168 295

7.705

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

34.000

35.000

33.033

1.967

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

191.000

291.000

• 271.895

19.105

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

89.656.000

41.317.000

39.061.962

2.255.038

2001

Bunuri si servicii •

19.674.000

9.164.000

8.320.397

843.603

200101

Furnituri de birou

992.000]

500.000

452.0551

.47.945

.. ■

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETARI RE Execuția cheltuielilor buqetului local pe capitole, titluri, aracqle'â^irfe^te
Capitol/

Grupa/Titlu

Articol / Alineat

• Denumire indicator

Credite bugetare

Pla|S

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A ,

B

1

2

' 3

4=2-3

200102

Materiale pentru curățenie

280.000

210.000

207.864

2.136

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

2.405.000

1.955.000

1.630.777

324.223

200104

Apa, canal si salubritate

300.000

100.000

■ 47.936

52.064

200105

Carburanți si lubrifianîi

700.000

620.000

611.943

8.057

200106

Piese de schimb

275.000

194.000

74.827

119.173

200107

Transport

150.000

70.000

70.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

889.000

600.000

587.085

12.915

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.015.000

1.000.000

971.765

28.235

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

9.668.000

3.915.000

3.736.145

178.855

2002

Reparații curente

300.000

3.000

2.038

962

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

445.000

445.000

249.800

195.200

200530

Alte obiecte de inventar

445.000

445.000

249.800

195.200

2006

Deplasări, detasari, transferări

1.062.000

733.000

678.383

54.617

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

590.000

630.000

586.671

43.329

200602

Deplasări in străinătate

472.000

103.000

91.712

11.288

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

130.000

66.000

43.854

22.146

. 2012

Consultanta si expertiza

480.000

313.000

286.993

26.007

2013

Pregătire profesionala

592.000

556.000

510.260

45.740

2014

Protecția muncii

111.000

58.000

27.417

30.583

2030

Alte cheltuieli

66.862.000

29.979.000

28.942.820

1.036.180

203001

Reclama si publicitate

2.385.000

4.000

3.949

51

203002

Protocol si reprezentare

625.000

240.000

231.394

8.606

203004

Chirii

17.090.000

11.082.000

11.070.333

11.667

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

46.762.000

18.653.000

17.637.144

1.015.856

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

300.000

179.000

169.791

9.209

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

300.000

179.000

169.791

9.209

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

300.000

179.000

169.791

■    9.209

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

• 1.315.000

511.000

452.996

58.004

5702

Ajutoare sociale

1.315.000

511.000

452.996

58.004

570201

Ajutoare sociale in numerar

1.300.000

506.000

452.196

53.804

570203

Tichiete de cresa

15.000

5.000

800

4.200

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

90.000.000

27.615.000

27.607.473

7.527

5917

Despăgubiri civile

90.000.000

27.615.000

27.607.473

7.527

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.407.540

-2.414.145

6.605

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.407.540

-2.414,145

6.605

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-2.407.540

-2.414.145

6.605

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.407.540

-2.414.145

6.605

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

28.430.000

11.520.000

9.050.986

2.469.014

01

CHELTUIELI CURENTE

28.430.000

11.520.000

9.050.986

2.469.014

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

347.000

346.568

432

1001

Cheltuieli salariale in bani

347.000

346.568

432

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

347.000

346.568

432

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.500.000

648.000

647.378

622

2030

Alte cheltuieli

1.500.000

648.000

647.378

622

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.500.000

648.000

647.378

622

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

18.503.000|

4tî


x-Z" c'

CONTîbL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR Execut a cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articole si șjirM


16CA/


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

2

3

4=2-3

5004

Fond de rezerva bugetara la dispoziția

autorităților locale

18.503.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

5.927.000

9.225.000

6.757.040

2.467.960

5101

Transferuri curente

5.927.000

9.225.000

6.757.040

2,467.960

510101

Transferuri către instituțiile publice

3.927.000

6.225.000

3.787.076

2.437.924

510124

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

ajutoare'catre unitățile administrativ-

teritoriale in situații de extrema

dificultate

2.000.000

3.000.000

2.969.964

30.036

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

2.500.000

1.300.000

1.300.000

5501

A. Transferuri interne

2.500.000

1.300.000

1.300.000

550118

Alte transferuri curente interne

2.500.000

1.300.000

1.300.000

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

5502

ÎMPRUMUTURI

145.851.000

134.266.000

133.054.587

1.211.413

01

CHELTUIELI CURENTE

145.851.000

134.266.000

133.054.587

1.211.413

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.468.000

683.000

66.665

616.335

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

7.468.000

683.000

66.665

616.335

■ 202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

7.468.000

683.000

66.665

616.335

30

TITLUL III DOBÂNZI

138.383.000

133.583.000

132.987.922

595.078

3002

Dobânzi aferente datoriei publice

externe

138.383.000

133.583.000

132.987.922

595.078

300205

Dobânzi aferente datoriei publice

externe locale

138.383.000

133.583.000

132.987.922

595.078

600002

Partea ll-a AP ARARE, ORDINE PUBLICAȘI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

31.574.000

29.748.000

26.719.261

3.028.739

6002

APARARE

410.000

231.000

141.981

89.019

01

CHELTUIELI CURENTE

410.000

231.000

141.981

89.019

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

410.000

• 231.000

141.981

89.019

2001

Bunuri si servicii

230.000

152.000

112.176

39.824

200101

Furnituri de birou

55.000

25.000

14.924

10.076

200102

Materiale pentru curățenie

35.000

35.000

34.713

287

200105

Carburanți si lubrifiant!

10.000

10.000

8.000

2.000

200106

Piese de schimb

33.000

18.000

9.831

8.169

200108

Posta, telecomunicaiii, radio, tv,

internet

22.000

14.000

10.924

3.076

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

25.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru

iniretinere si funcționare

50.000

50.000

33.784

16.216

2002

Reparații curente

80.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000

75,000

25.823

49.177

200530

Alte obiecte de inventar

80.000

75.000

25.823

49.177

2030

Alte cheltuieli

20.000

4.000

3.982

18

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

4.000

3.982

18

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

31.164.000

29.517.000

26.577.280

2.939.720

01

CHELTUIELI CURENTE

31.164.000

29.517.000

26.577.280

2.939.720

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.900.000

1.366.000

1.121.717

244.283

2001

Bunuri si servicii

1.395.000

362.000

210.470

151.530

200101

Furnituri de birou

30.000

10.000

9.966

34

- 200102

Materiale pentru curățenie

30.000

15.000

14.970

30

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

29.000

60.000

59.877

123

200104

Apa, canal si salubritate

6.000

9.000

8.203

797

200105

Carburanți si lubrifiant!

30.000

28.000

28.000

200106

Piese de schimb

20.000


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BU

Execuția cheltuielilor bugetului loca! pe capitole, titluri

Capitol / Grupa/Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

/Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

30.000

30.000

20.197

1.803

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

10.000

210.000

89.257

120.743

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

1.210.000

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500.000

1.004.000

911.247

92.753

200503

Lenjerie si accesorii de pat

79.000

77.417

1.583

200530

Alte obiecte de inventar

500.000

925.000

833.830

91.170

2030

Alte cheltuieli

5.000

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNiTATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

29.264.000

28.151.000

25.455.563

2.695.437

5101

Transferuri curente

29.264.000

28.151.000

25.455.563

2.695.437

510101

Transferuri către instituțiile publice

29.264.000

28.151.000

25.455.563

2.695.437

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

405.157.000

508.057.000

468.036.763

40.020.237

6502

INVATAMANT

38.872.000

41.553.000

40.640.527

912.473

01

CHELTUIELI CURENTE

9.308.000

14.573.000

14.484.949

88.051

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

63.000

63.000

62.930

70

1001

Cheltuieli salariale in bani

50.000

50.000

49.954

46

100101

Salarii de baza

50.000

■ 50.000

49.954

46

1003

Contribuții

13.000

13.000

12.976

24

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

8.000

9.790

9.788

2

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.000

230

230

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

2.000

2.450

2.445

5

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

110

110

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.000

420

403

17

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.167.000

14.432.000

14.422.019

9.981

2001

Bunuri si servicii

57.000

59.000

53.070

•    5.930

200101

Furnituri de birou

~ 8.000

8.000

7.974

26

200105

Carburanți si lubrifiant!

8.000

10.000

9.419

581

200106

Piese de schimb

4.000

4.000

3.715

285

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

13.000

13.000

11.482

1.518

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

12.000

12.000

11.672

328

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

12.000

12.000

8.808

3.192

2014

Proteciia muncii

3.000

3.000

1.110

1.890

2030

Alte cheltuieli

9.107.000

14.370.000

14.367.839

2.161

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

9.107.000

14.370.000

14.367.839

2.161

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

78.000

78.000

78.000

5501

A. Transferuri interne

78.000

78.000

78.000

550118

Alte transferuri curente interne

78.000

78.000

78.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

8101

Rambursări de credite externe

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

810101

Rambursări de credite externe contractate

de ordonatorii de credite

29.564.000

26.980.000

26.155.578

824.422

6602

SANATATE

87.438.000

103.286.000

95.953.500

7.332.500

01

CHELTUIELI CURENTE

87.438.000

103.286.000

96.355.251

6.930.749

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

451.000

485.000

482.495

2.505

1001

Cheltuieli salariale in bani

353.000

380.000

379.135

865

100101

Salarii de baza

346.000

365.000

364.290

710

z'Ao'iy’.-țs t


17-i i

lUii

Vi «‘ți.

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri,' Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

-1

2

3

4=2-3

100106

Alte sporuri

7.000

15.000

14.845

155

1003

Contribuții

98.000

105.000

103.360

1.640

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

75.000

79.000

78.186

814

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

2.000

2.000

1.879

121

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

17.000

20.000

19.558

442

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

804

196

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

3.000

3.000

2.933

67

20

TITLUL ii BUNURI SI SERVICII

18.818.000

21.171.000

20.616.696

554.304

2001

Bunuri si servicii

8.440.000

8.915.000

8.392.382

522.618

200101

Furnituri de birou

75.000

25.000

23.287

1.713

200102

Materiale pentru curățenie

12.000

2.000

1.494

506

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

6.200.000

6.270.000

5.785.668

484.332

200104

Apa, canal si salubritate

62.000

81.000

48.469

32.531

200105

Carburanți si lubrifianti

5.000

5.000

5.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

190.000

182.000

180.778

1.222

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

196.000

24.000

23.197

803

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intietinere si funcționare

1.700.000

-    2.326.000

2.324.489

1.511

2002

Reparații curente

9.000.000

11.346.000

11.333.914

12.086

2004

Medicamente si materiale sanitare

500.000

497.000

481.114

15.886

200401

Medicamente

350.000

350.000

336.442

13.558

200402

Materiale sanitare

150.000

147.000

144.672

2.328

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

21.000

20.986

14

200530

Alte obiecte de inventar

150.000

21.000

20.986

14

2006

Deplasări, detasari, transferări

85.000

’ 21.000

19.617

1.383

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

200602

Deplasări in străinătate

75.000

21.000

19.617

1.383

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

8.000

2.000

1.203

797

2012

Consultanta si expertiza

405.000

281.000

280.705

295

2013

Pregătire profesionala

50.000

2014

Protecția muncii

5.000

2030

Alte cheltuieli

175.000

88.000

86.775

1.225

203004

Chirii

75.000

75.000

74.529

471

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.000

13.000

12.246

754

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.169.000

81.630.000

75.256.060

6.373.940

5101

Transferuri curente

68.169.000

81.630.000

75.256.060

6.373.940

510103

Acțiuni de sanatate

22.784.000

23.693.000

23.268.000

425.000

510146

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

45.385.000

57.937.000

51.988.060

5.948.940

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-401.751

401.751

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

' PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-401.751

401.751

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-401.751

401.751

850101

Piaii efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-401.751

401.751

6702

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

245.570.000

321.058.000

291.602.005

29.455.99518
'ĂL-—


LCONTUL DE iMO:HEIERETSTRmWfcUî-.SX'fiEfrAR PE Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, ariicoIsfeiȘ^linWffiT^Î'

V’’Capitol / Grupa / Titiu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Wti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

245.570.000

321.058.000

291.602.009

29.455.991

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

3.907.000

3.916.000

3.842.717

73.283

1001

Cheltuieli salariale in bani

3.058.000

3.058.000

3.006.445

51.555

100101

Salarii de baza

2.962.000

2.985.000

2.944.372

40.628

100105

Sporuri pentru condiții de munca

6.000

4.000

3.121

879

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

54.000

54.000

47.400

6.600

100113

Indemnizații de delegare

18.000

1.000

625

375

100130

Alte drepturi salariale in bani

18.000

14.000

10.927

3.073

1003

Contribuții

849.000

858.000

836.272

21.728

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

621.000

627.000

619.630

7.370

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

15.000

15.000

13.914

1.086

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

156.000

157.000

153.839

3.161

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

10.000

11.000

9.678

1.322

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

47.000

48.000

39.211

8.789

20

TITLUL Ii BUNURI Si SERVICII

7.272.000

8.020.000

7.504.375

515.625

• 2001

Bunuri si servicii

2.155.000

2.542.000

2.513.416

28.584

200101

Furnituri de birou

11.000

11.000

10.997

3

200102

Materiale pentru curățenie

20.000

20.000

19.986

14

200103

încălzit, iluminat si torta motrica

430.000

505.000

494.490

10.510

200104

Apa, canal si salubritate

64.000

93.000

85.653

7.347

200105

Carburanți si lubrifiant!

18.000

18.000

17.439

561

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

500.000

503.000

498.134

4.866

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

602.000

. 660.000

656.166

3.834

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

510.000

' 732.000

730.551

1.449

2002

Reparații curente

377.000

763.000

761.133

1.867

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

200.000

100.000

89.671

10.329

200530

Alte obiecte de inventar

200.000

100.000

89.671

10.329

2006

Deplasări, detasari, transferări

58.000

16.000

15.038

962

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

8.000

7.668

332

200602

Deplasări in străinătate

50.000

8.000

7,370

630

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

3 376.000

3.376.000

2 925.415

450.585

2012

Consultanta si expertiza

6.000

2013

Pregătire profesionala

40.000

21.000

20.491

509

2014

Protecția muncii

60.000

56.000

53.048

2.952

2030

Alte cheltuieli

1.000.000

1,146.000

1.126.163

I9.837

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.000.000

1.146.000

1.126.163

19.837

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

223.297.000

298.122.000

271.782,433

26.339.567

5101

Transferuri curente

223.297.000

298.122.000

271.782.433

26.339.567

510101

Transferuri către instituțiile publice.

223.297.000

298.122.000

271.782.433

26.339.567

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

11.094.000

11.000.000

8.472.484

2.527.516

5915

Contribuții la salarizarea personalului

neclerical

11.000.000

11.000.000

8.472.484

2.527.516

5917

Despăgubiri civile

94.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT •

-4

4

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-4

4

Capitol l Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

1

2

3

4=2-3

8501

850101

6802

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

33.277.000

42.160.000

-4

-4

39.840.731

4

4

2.319.269

01

CHELTUIELI CURENTE

33.277.000

42.160.000

39.899.479

2.260.521

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.573.000

7.450.000

7.315.577

134.423

1001

Cheltuieli salariate in bani

5.200.000

5.878.000

5.795.083

82.917

100101

Salarii de baza

4.169.000

4.627.000

4.605.160

21.840

100105

Sporuri pentru condiții de munca

984.000

1.193.000

1.144.215

48.785

100106

Alte sporuri

12.000

17.000

13.433

3.567

100113

indemnizații de delegare

4.000

5.000

1.984

3.016

100130

Alte drepturi salariate in bani

31.000

36.000

30.291

5.709

1003

Contribuții

1.373.000

1.572.000

1.520.494

51.506

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

1.070.000

1.225.000

1.191.156

33.844

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

27.000

30.000

27.537

2.463

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

280.000

• 303.000

293.225

9.775

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

9.000

11.000

8.576

2.424

100306

20

Contribuții pentru concedii si indemnizații

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

7.000

25.572.000

3.000

33.498.000

31.460.066

3.000

2.037.934

2001

Bunuri si servicii

3.243.000

3.263.000

2.858.964

409.036

200101

Furnituri de birou

' 168.000

26.000

25.638

362

200102

Materiale pentru curățenie

210.000

254.000

165.894

88.106

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

775.000

895.000

738.388

156.612

200104

Apa, canal si salubritate

380.000

440 000

374.681

65.319

200105

Carburanți si lubrifiant!

100.000

. 81.000

80.250

750

200106

Piese de schimb

105.000

66.000

57.176

8.824

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

205.000

206.000

191.033

•    14.967

200109

Materiale si prestări de seryicii cu caracter funcțional

540.000

540.000

513.406

26.594

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

760.000

760.000

712.498

47.502

2002

Reparații curente

630.000

11.384.000

10.448.151

935.849

2003

Hrana

12.392.000

11.692.000

11.246.576

445.424

200301

Hrana pentru oameni

12.392.000

11.692.000

11 246.576

445.424

2004'

Medicamente si materiale sanitare

730.000

751.000

725.641

25.359

200401

Medicamente

420.000

420.000

417.096

2.904

200402

Materiale sanitare

250.000

250.000

227.662

22.338

200404

Dezinfecta nti

60.000

81.000

80.883

117

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

785.000

769.000

764.941

4.059

200503

Lenjerie si accesorii de pal

365.000

224.000

223.480

520

200530

Alte obiecte de inventar

420.000

545.000

541.461

3.539

2006

Deplasări, detasari, transferări

60.000

31.000

20.796

10.204

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

20.000

20.000

9.913

10.087

200602

Deplasări in străinătate

40.000

11.000

10.883

117

2012

Consultanta si expertiza

80.000

81.000

80.293

707

2013

Pregătire profesionala

60.000

16.000

15.288

712

2014

Protecția muncii

37.000

'66.000

49.845

16.155

2030

Alte cheltuieli

7.555.000

5.440.000

5.249.571

190.429

203004

Chirii

680.000

680.000

602.298

77.702

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

6.875.000

4.760.000

4.647.273

112.727

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

1.117.000

1.197.000

1.115.206

81.794


20CONTUL DE ÎNCHEIERE Execuția cheltuielilor buge21■ ■««e^Ț


Ș‘^


Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

urediie buc/etar©

Piati

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5101

Transferuri curente

1.117.000

1.197.000

1.115.206

81.794

510101

Transferuri către instituțiile publice

1.117.000

1.197.000

1.115.206

81.794

55

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI

15.000

15.000

8.630

6.370

5502

B. Transferuri curente in străinătate

(către organizații internaționale)

15.000

15.000

8.630

6.370

550201

Contribuții si cotizații la organisme

internaționale

15.000

15.000

8.630

6.370

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-58.748

58.748

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-58.748

58.748

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-58.748

58.748

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-58.748

58.748

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

273.644.000

236.464.000

210.474.072

25.989.928

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

215.406.000

187.280.000

178.100.067

9.179.933

01

CHELTUIELI CURENTE

210.000.000

181,874.000

172.811.142

9.062.858

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.200.000

2.320.000

2.298.945

21.055

1001

Cheltuieli salariale in bani

1.710.000

1.810.000

1.798.924

11.076

100101

Salarii de baza

1.590.000

1.689.000

1.681.056

7.944

100105

Sporuri pentru condiții de munca

115.000

115.000

112.473

2.527

100113

Indemnizații de delegare

5.000

6.000

5.395

605

1003

Contribuții

490.000

510.000

500.021

9.979

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

362.000

381.000

376.722

4.278

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

8.000

9.000

8.789

211

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

89.000

96.000

93.307

2.693

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

3.000

4.000

2.716

1.284

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

28.000

20.000

18.487

1.513

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

164.077.000

145.302.000

139.638.956

5.663.044

2001

Bunuri si servicii

4.530.000

4.591.000

4.149.350

441.650

200101

Furnituri de birou

215.000

230.000

229.025

975

200102

Materiale pentru curățenie

25.000

25.000

21.826

3.174

200103

încălzit, iluminat si forța rnotrica

270.000

294.000

278.183

15.817

200104

Apa, canal si salubritate

50.000

50.000

30.065

19.935

200105

Carburanți si lubrifianii

40.000

40,000

34.382

5.618

200106

Piese de schimb

60.000

60.000

59.752

248

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

250.000

250.000

181.226

68.774

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

3.200.000

3.200.000

2.874.803

325.197

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

420.000

442.000

440.088

1.912

2002

Reparații curente

7.000.000

5.791.000

1.570.439

.4.220.561

2006

Deplasări, detasari, transferări

100.000

120.000

108.293

11.707

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

100.000

120.000

108.293

11.707

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

9.676

324

2013

Pregătire profesionala

50.000

60.000

59.860

140

2014

Protecția muncii

3.QQ0

3.000

3.000

2030

Alte cheltuieli

152.384.000

134.727.000

133.741 338

985.662

203003

Prime de asigurare non-viata

1.828.000

1.808.000

1.686.631

121.369

Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

__-

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

150.556.000

132.919.000

132.054.707

864.293

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

43.683.000

34.212.000

30.833.634

3.378.366

5101

Transferuri curente

43.683.000

34.212.000

30.833.634

3.378.366

510101

Transferuri către instituțiile publice

43.683.000

34.212.000

30.833.634

3.378.366

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

40.000

40.000

39.607

393

5917

Despăgubiri civile

40.000

40.000

39.607

393

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

.5.406.000

5.406,000

5.329.019

76.981

81

TITLUL XIV-RAMBURSARI DE CREDITE

5.406.000

5.406.000

5.329.019

76.981

8101

Rambursări de credite externe

5.406.000

5.406.000

5.329.019

76.981

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

5.406.000

5 406.000

5.329.019

76.981

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-40.094

40.094

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-40.094

40.094

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-40.094

40.094

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (ȘF)

-40.094

40.094

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

63.238.00C

49.184.000

32.374.005

16.809.995

01

CHELTUIELI CURENTE

52.586.000

38.636.000

21.826.005

16.809.995

20

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

52.586.000

38.636.000

21.826.005

16.809.995

2001

Bunuri si sen/icii

1.500.000

675.000

402.091

272.909

200130

Alte bunuri si servicii pentru iritretinere si funcționare

1.500.000

675.000

402.091

272.909

2030

Alte cheltuieli

51.086.000

37.961.000

21.423.914

16.537.086

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

51.086.000

37.961.000

21.423.914

16.537.086

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

10.652.000

10.548.000

10.548.000

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

10.652.000

10.548.000

10.548.000

8101

Rambursări de credite externe

10.652.000

10.548.000

10.548.000

810101

Rambursări de credite externe contractate de ordonatorii de credite

-10.652.000

10.543.000

10.548.000

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

1.463.690.000

1.448.380.000

1.339.331.848

109.048.152

8102

COMBUSTIBILI Si ENERGIE

632.808.000

632.762.000

569.621.310

63.140.690

01

CHELTUIELI CURENTE

590.000.000

590.000.000

526.869.219

63.130.781

40

TITLUL IV SUBVENȚII

590.000.000

590.000.000

526.869.215

63.130.781

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de preț si tarif

590.000.000

590.000.000

526.869.219

63.130.781

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

42.808.000

42.762.000

42.752.09-1

9.909

8101

Rambursări de credite externe

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

810105

Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale

42.808.000

42.762.000

42.752.091

9.909

8302

AGRICULTURA, SILVICULTURA, PISCICULTURA

8302

SI VANATOARE

3.330.000

3.117.000

3.040.523

76.477

01

CHELTUIELI CURENTE

3.380.000

3.125.000

3.047.851

77.149

10

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

603.000

663.000

619.448

43.552

1001

Cheltuieli salariate in bani

473.000

507.000

487.132

19.868

100101

Salarii de baza

397.000

415.000

403.823

11.177

100105

Sporuri pentru condiții de munca

30.000

37.000

33.266

3.734

100106

Alte sporuri -

16.000

23.000

18.789

4.211

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

30.000

32.000

31.254

746

1003

Contribuții

130.000

156.000

132.316

23.684

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

98.000

109.000

100.771

8 229

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

3.000

6.000

2.251

3.749


22


,7    <0


W-Șt.


«sșa'
Capitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite b

/_

/Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2 '

3

4=2-3

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate ,

24.000

29.000

25.040

3.960

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

2.000

6.000

1.573

4.427

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

3.000

6.000

2.681

3.319

20

TITLUL II BUNURI S! SERVICII

2.777.000

2.462.000

2.428.403

33.597

2001

Bunuri si servicii

2.638.000

2.402.000

2.379.136

22.864

200101

Furnituri debirou

10.000

10.000

9.958

42

200102

Materiale pentru curățenie

5.000

5.000

4.936

14

200103

Încălzit, iluminat si forța motrica

35.000

35.000

27.322

7.678

200104

Apa, canal si salubritate

17.000

17.000

14.861

2.139

200105

Carburanți si lubrifianii

160.000

130.000

130.000

200106

Piese de schimb

25.000

18.000

14.227

3.773

200103

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

60.000

60.000

55.566

4.434

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

2.200.000

2.011.000

2.010.959

41

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare    '    •

• 126.000

116.000

111.257

4.743

• 2002

Reparații curente

40.000

15.000

13.324

1.676

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

18.000

200501

Uniforme si echipament

17.000

200530

Alte obiecte de inventar

1.000

2006

Deplasări, detasari, transferări

8.000

1.000

925

75

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

8.000

1.000

925

75

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

2.000

1.000

1.000

2013

Pregătire profesionala

5 000

5.000

3.200

1.800

2014

Protecția muncii

36.000

28.000

■ 25.500

2.500

2030

Alte cheltuieli

30 000

10.000

6.318

3.682

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

30.000

• 10.000

6.318

3.682

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

!N ANUL CURENT

-8.000

-7.328

-672

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-8.000

-7.328

-672

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-8.000

-7.328

-672

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-3.000

-7.328

-672

8402

TRANSPORTURI

827.502.000

812.501.000

766.670.015

45,830.985

01

CHELTUIELI CURENTE

786.144.000

770.789.000

725.784.287

45.004.713

10

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

6.875.000

7.292..0.00

7.267,661

24.339

1001

Cheltuieli salariate in bani

S.366.000

5.702.000

5.686.337

15.663

100101

Salarii de baza

4.910.000

5.223.000

5.210.245

12.755

100105

Sporuri pentru condiții de munca

321.000

347.000

346.795

205

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

135.000

132.000

129.297

2.703

1003

Contribuții

1.509.000

1.590.000

1.5.81.324

8.676

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.126.000

1.194.000

1.193.078

922

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

26.000

30.000

27.613

2.387

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

27.9.000

297.000

295.730

1.270

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

8.000

10.000

8.597

1.403

100306

Contribuții pentru concedii siCapitol / Grupa / Titlu

Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

/lati

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

indemnizații

70.000

59.000

56.306

2.694

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

258.269.000

242.497.000

241.416.626

1.080.374

2001

Bunuri si servicii

10.674.0,00

13.509.000

13.101.750

407.250

200101

Furnituri de birou

49.000

49.000

35.492

13.508

200102

Materiale pentru curățenie

60.000

60.000

59.367

633

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

180.000

230.000

217.090

12.910

200104

Apa, canal si salubritate

85.000

85.000

31.468

23.532

200105

Carburanți si lubrifianti

800.000

880.000

873.036

6.964

200106

Piese de schimb

150.000

130.000

49.369

80.631

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

350.000

275.000

255.351

19.649

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

9.000.000

11.800.000

11.550.577

249.423

2002

Reparații curente

247.000.000

227.798.000

227.773.431

24.569

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

100.000

120.000

95.590

24.410

200501

Uniforme si echipament

80.000

80.000

79.980

20

200530

Alte obiecte de inventar

20.000

40.000

15.610

24.390

2006

Deplasări, detasari, transferări

10.000

10.000

1.709

8.291

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

10.000

10.000

1.709

8.291

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

10.000

10.000

6.408

3.592

2013

Pregătire profesionala

25.000

25.000

18.440

■ 6.560

2014

Proiecția muncii

200.000

265.000

262.518

2.482

2030

Alte cheltuieli

250,000

760.000

156.780

603.220

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

250.000

• 760.000

156.780

603.220

40

TITLUL IV SUBVENȚII

521.000.000

521.000.000

477.100.000

43.900.000

4003

Subvenții pentru acoperirea diferentelor

de preț si tarif

521.000.000

521.000.000

477.100.000

43.900.000

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

41.358.000

41.712.C00

41.077.559

634.441

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

41.358.000

41.712.000

41.077.559

634.441

8101

Rambursări de credite externe

41.358.000

41.712.000

41.077.559

634.441

810105

Rambursări de credite aferente datoriei

publice externe locale

41.358.000

41.712.000

41.077.559

• 634.441

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-191.831

191.831

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT]SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-191.831

191.831

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-191.831

191.831

850101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-191.831

191.831

990296

excedent/deficit sect funct

-30.878.000

24.583.643

-24.583.643

5002

TOTAL CKELTUIELi-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

1.586.707.000

1.135.945.000

1.079.718.131

56.226.869

01

CHELTUIELI CURENTE

291.326.000

171.528.000

141.396.532

30.131.468

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

136.788.000

97.975.000

77.839.383

20.135.612

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

133.364.000

67.327.000

58 147.460

9.T79.540

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

21 174.000

6.226.000

5.409.684

816.316

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.295.381.000

064.417.000

938 892.002

25.524 998

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.295 381.000

964.417.000

938.892.002

25.524.998

84

PI. ATI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-570.403

570.403

85

Titlul XV PLATi EFECTUATE IN ANIIMV

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare '

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-570.403

570.403

510002

Partea l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

90.446.000

43.241.000

42:103.693

1.137.307

5102

AUTORITATI PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

74.563.000

30.224.000

29.088.569

1.135.431

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

74.563.000

30.224.000

29.088.509

1.135.431

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

74.563.000

30.224.000

29.088.569

1.135.431

7101

Active fixe

74.563.000

30.224.000

29.088.569

1.135.431

710101

Construcții

36.178.000

24.608.000

24 320.826

287.174

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

35.604.000

4.275.000

3.679.382

595.618

710130

Alte active fixe

2.781.000

1.341.000

1.088.361

252.639

5402

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

15.883.000

13.017.000

13.015.124

1.876

01

CHELTUIELI CURENTE

15.883 000

13.017.000

13.015.124

1.876

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

52.000

52.000

50.940

1.060

■ 5102

Transferuri de capital

52.000

52.000

50.940

1.060

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

52.000

52.000

50.940

1.060

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

15.731.000

12.954.000

12.953.216

784

5501

A. Transferuri interne

15.731.000

12.954.000

12.953.216

784

550142

Transferuri din bugetul local către

asociațiile de dezvoltare intercomuni-

tare

15 731.000

12.354.000

12.953.216

784

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

100.000

11.000

10.968

32

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

100.000

11.000

10.968

32

560102

Finanțarea externa nerambursabila

100.000

11.000

10.958

32

600002

Partea ll-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

600002

SIGURANȚA NAȚIONALA

6.926.000

6.568.000

3.229.163

3.338.837

6002

APARARE

333.000

■ 333.000

220.534

112.466

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

333.000

333.000

220.534

• 112.466

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

333.000

333.000

220.534

112.466

7101

Active fixe

333.000

333.000

220.534

112.466

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

315.000

315.000

220.534

94.466

710130

Alte active fixe

18.000

18.000

18.000

6102

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

6.593.000

6.235.000

3.008.629

3.226.371

01

CHELTUIELI CURENTE

4.850.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

4.850.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

5102

Transferuri de capital

4.850.000

5.896.00C

2.929.641

2.966.359

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

4.850.000

5.896:000

2.929.641

2.966.359

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.743.000

339.000

78.988

260.012

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.743.000

339.000

•78.938

260.012

7101

Active fixe

1.743 000

339.000

78.988

260.012

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

1.500.000

50.000

50.000

710130

Alte active fixe

' 243.000

289.000

78.988

210.012

650002

Partea lll-a CHELTUIELI SOCIAL-CULTURALE

563.750.000

438.578.000

415.110.389

23.467.611

6502

INVATAMANT

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

7101

Active fixe

210.370.000

132.190.000

129.685.669

2.504.331

710101

Construcții

210.200.000

132.020.000

129.515.954

2.504.046

710102

| Mașini, echipamente si mijloace de

Hot iMr.


ANEXA 2 '


l or’-'"'v 1 > ’.

^EÎEfeCEShm .feDGfeîKR P^,®UL OfiȚiA Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, articdfe’ȘAțfi'ȘglȘîț'â 1

Wb ȘUVWÂX


CONTUL DE ÎNCHEIE/<r?#

ZY-O    -s


1    1

Ar    ca\

£    Jft

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGEȚRg PE

Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titlurira&Jcel^St-âfeș^e^^

VĂ    Y

vVz    ■•>/'
CBpitcl / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Diferente

inițiale

definitive

A

B

t

2

3

4=2-3

transport

160.000

160.000

160.000

710130

Alte active fixe

10.00,0

10.000

9.715

285

6602

SANATATE

81.518.000

58.677.000

46 735.295

11.941.705

01

CHELTUIELI CURENTE

69.879.000

50.666.000

39.887.295

10.778.705

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

68.829.000

50.646.000

39.887.295

10.758.705

5102

Transferuri de capital

68.829.000

50.646.000

39.887.295

10.758.705

510228

Transferuri din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

68.829.000

50.646.000

39.887.295

10.758.705

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

1.050.000

20.000

20.000

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

1.050.000

20 000

20.000

560102 •

Finanțarea externa nerambursabila

1.050.000

20.000

20.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

11.639.000

8.011.000

6.848.000

1.163.000

71

TITL.UL X ACTIVE NEFINANCIARE

11.639.000

8.011.000

6.848.000

1 163.000

7101

Active fixe

11.153.000

7.874.000

6.716.000

1.158.000

710101

Construcții

-7.953.000

4.680.000

3.523.391

1.156.609

• 710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

3.200.000

3.194.000

3.192.60S

1.391

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

486.000

137.000

132.000

5.000

6702

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

258.929.000

235.870.000

228.648.469

7.221.531

01

CHELTUIELI CURENTE

68.073.000

37.726.000

31.723,522

6.002.478

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

58.573.000

37.676.COO

31.723.522

5.952.478

5102

Transferuri de capital

58.573.000

37.676.000

31.723.522

5.952.478

510229

Aite transferuri de capital către instilutii publice

58.573.000

37.676.000

31.723.522

5.952.478

56

TITLUL VIII. PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

• 9.500.000

50.000

50.000

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

9.500.000

50.000

50.000

560102

Finanțarea externa nerambursabila

9.500.000

50.000

50.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

190.856.000

198.144.000

196.924.947

1.219.053

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE -

190.856.000

198.144.000

196.924.947

1.219.053

7101

Active fixe

190.856.000

198.144.000

196.924.947

1.219.053

710101

Construcții

188.412.000

195 966 000

195.491.616

474.384

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

2.028.000

1 748.000

1.0C4.052

743.948

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

16.000

30.000

29.869

131

710130

Alte active fixe

400.000

400.000

399.410

590

6802

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

12.933.000

11.841.000

10 040.955

1.800.044

01

CHELTUIELI CURENTE

7.383 000

6.375.000

5 350.167

1.024.833

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATi ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

883.000

403.000

3.000

400.000

5102

Transferuri de capital

883.000

403.000

3.000

400.000

510229

Alte transferuri de capital către instilutii publice

883.000

403.000

3.000

400.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

6.500.000

5.972.000

5.347.167

624.833

5602

Programe din Fondul Social European (FSE)

6.500.000

5.972.000

5.347.167

624.833

560201

Finanțarea naționala*)

2.000.000

1.335.659

1.331.033

4.626

Hot. Nr. . AN HXA ?.


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGEW® PE ANULAM Execuția cheltuielilor bugetului loca! pe capitole, ""


27\\-fr


ȘMUfflDiCA

-lei-

Capitol / Grupa / Titlu

Articol i Alineat

Denumire indicator

Oredi\e\i&gețaret, țj

U plaîf l efectuate

Diferente

inițiate

A

B

1

2

3

4=2-3

560202

Finanțarea externa nerambursabila

4.500.000

4.636.341

4:016.134

620.207

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

5.550.000

5.466.000

5.140.000

326.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

5.550.000

5.466.000

5.140.000

326.000

7101

Active fixe

5.550.000

5.463.000

5.140.000

326.000

710101

Construcții

'5.550.000

5.433.000

5.107.446

325.554

710130

Alte active fixe

33.000

32.554

446

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT '

-449.211

449.211

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-449.211

449.211

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-449.211

449.211

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-449.211

449.211

700002

Partea IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE

700002

PUBLICA, LOCUINȚE, MEDIU SI APE

182.089.000

94.048.000

89.293.718

•    4.754.282

7002

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

162.173.000

86.997.000

83.998.428

2.998.572

01

CHELTUIELI CURENTE

3.601.000-

■ 3.302.000

3.244.990

57.010

51

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

3.601.000

3.302.000

3.244.990

57.010

5102

Transferuri de capital

3.601.000

3.302.000

3.244.990

57.010

510229

Alte transferuri de capital către

instituții publice

3.601.000

3.302.000

3.244.990

57.010

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

158.572.000

83.695.000

80.753.438

2.941.562

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

158.572.000

83.695.000

80.753.438

2.941.562

7101

Active fixe

158.572.000

83.695.000

80.753.438

2.941.562

710101

Construcții

147.161.000

75.618.000

72.701.410

2.916.590

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

63.000

63.000

62.992

8

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

25.0Q0

■ 25.000

24.948

52

710130

Alte active fixe

11.323.000

7.989 000

7.964.088

• 24.912

7402

PROTECȚIA MEDIULUI

19.916 000

7.051.000

5.2S5.290

1.755.710

01

CHELTUIELI CURENTE

3.851.000

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

3.851.000

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

3.851.000

560102

Finanțarea externa nerambursabila

3.851.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

16.065.000

7.051.000

5.295.290

1.755.710

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

16.065.000

7.051.000

5.295.290

1.755.710

7101

Active fixe

16.065.000

7.051.000

5.295.290

1.755.710

710101

Construcții

13.202.000

6.857.000

5.182.215

1.674.785

710130

Alte active fixe

2.863,000

194.000

, 113.075

80.925

800002

Partea V-a ACȚIUNI ECONOMICE

743.496.000

553.510.000

529.981.168

23.528.832

8102

COMBUSTIBILI SI ENERGIE

130.993.000

86.264.000

81.045.193

5.218.807

01

CHELTUIELI CURENTE

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

5501

A.-Transferuri interne .

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

550112

Investiții ale regiilor autonome si

'societăților comerciale cu capital de

stat

65.590.000

45.590.000

40.576.992

5.013.008

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

65.403.000

40.674.000

40.468.201

205.799

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

65.403.000

40.674.000

40.468.201

205.799

7101

Active fixe

65.403 000

40.674.000

40.468.201

205.799

|    710101

Construcții

64.310.000

40.512.000

40.458.201

43.799

Capitol/ Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

Diferente

inițiale

A

B

2

3

4=2-3

710130

Alte active fixe

1.093.000

162.000

162.000

8402

TRANSPORTURI

612.236.000

466.979.000

448.884.426

18.094.574

01

CHELTUIELI CURENTE

52.043.000

'8.783.000

4.617.252

4.165.748

55

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

52.043.000

8.783.000

4.617.252

4.165.748

5501

A. Transferuri interne

52.043.000

8.783.000

4.617.252

4.165.748

550112

Investiții ale regiilor autonome si

societăților comerciale cu capital de

stat

52.043.000

8.783.000

4.617 252

4.165.748

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

560.193.000

458.196.000

444.388.366

13.807.634

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

560.193.000

458.196.000

444.388.366

13.807.634

7101

Active fixe

550.693.000

456.402.000

444.156.896

12.245.104

710101

Construcții

550.593 000

455.219.000

444.112.547

11.106.453

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

10G.000

1.133.000

1.133.000

710130

Alte active fixe

50.000

44.349

5.651

7103

Reparații capitale aferente activelor

fixe

9.500.000

1.794.000

231.470

1.562.530

84

TITLUL XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-121.192

121.192

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-121.132

121.192

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-121.192

121.192

350102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-121.192

121.192

8702

ALTE ACȚIUNI ECONOMICE

267.000

267.000

51.549

215.451

01

CHELTUIELI CURENTE

173.000

173.000

51.549

121.451

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

POSTADERARE

173.000

' 173.000

51.549

121.451

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

173.000

173.000

51.549

121.451

560102

Finanțarea externa nerambursabila

173.000

173.000

51.549

121.451

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

94.000

94.000

94.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

94.000

94.000

94.000

7101

Active fixe

94.000

94.000

94.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transpoil'

15-.000

15.000

15.000

710130

Alte active fixe

79.000

79.000

79.000

990297

excedent/deficil sect dezv

-156.122.000

-187.000.000

-183.408.330

-3.591.670

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGIEflȘUB

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului inâțțtufiiiȘioipg.yjpe"S si activitatilor finanțate integral sau parțial din V<Qțy;ri. proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe■."‘''“A


■i


Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

' locatari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

000110

TOTAL VENITURI

1.188.835.000

1.235.580.000

1.011.544.636*)

-224.035.364

000210

1. VENITURI CURENTE

620.760.000

626.485.000

508.677.823

-117.807.177

290010

C. VENITURI NEFISCALE

620.760.000

626.485.000

508.677.823

-117.807.177

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.340.000

1.048.000

874.373

-173.627

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.340.000

1.048.000

872.627

-175.373

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

1.320.000

1.048.000

872.627

-175.373

301050

Alte venituri din proprietate

20.000

3110

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.746

1.746

311003

Alte venituri din dobânzi

1.746

1.746

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

619.420.000

625.437.000

507.803.450

-117.633.550

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE

ACTIVITATI

619.153.000

624.419.000

506.204.417

-118.214.583

331008

Venituri din prestări de servicii

184.000

53.000

35.077

-17.923

331020

Venituri din cercetare

830

830

331021

Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

528.843.000

547.321.000

438.192.979

-109.128.021

331030

Venituri din contractele incheiate cu

direcțiile de sanatate publica din sume

alocate de la bugetul de stat

18.972.000

17.488.000

15.996.847

-1.491.153

331031

Venituri din contractele incheiate cu

direcțiile de sanatate publica din sume

alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatatii

4.432.000

1.450.000

1.441.161

-8.839

331050

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

66.722.000

58.107.000

50.537.523

-7.569.477

3610

DIVERSE VENITURI

62.000

734.449

672.449

361050

Alte venituri

62.000

734.449

672.449

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

3710

SUBVENȚIILE

267.000

956.000

864.584

-91.416

371001

Donații si sponsorizări

217.000

806.000

675.919

-130.081

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare

pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare

a bugetului local

-2.352.000

-513.000

-12.090

500.910

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2.352.000

513.000

12.090

-500.910

371050

Alte transferuri voluntare

50.000

150.000

188.665

38.665

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

5.000

2.000

2.157

157

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

5.000

2.000

2.157

157

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri

ale instituțiilor publice

5.000

2.000

2.157

157

410010

IV. SUBVENȚII

506.245.000

547.512.000

486.069.359

-61.442.641

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

506.245.000

547.512.000

486.069.359

-61.442.641

431009

Subvenții pentru instituții publice

301.688.000

367.907.000

332.973.913

-34.933.087


BUGETUL PROPRIU AL WIUMîClPfULUl BUCUREȘTI//f

Ut

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUefe^t^E    C 6»^^”f

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului^Kujiilgb^^ice /£< J nn?-.-. si activităților finanțate integral sau parțial din vârfrfErrFproprii    ' •    "

pe capitole, subcapitole si paragrafe


-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea

cheltuielilor curente din domeniul sanatatii

68.169.000

81.630.000

75.256.060

-6.373.940

431014

Subvenții din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

68.829.000

50.103.000

39.372.767

-10.730.233

431017

Sume din veniturile proprii ale Minis-

ferului Sanatatii către bugetele locale

pentru finanțarea investițiilor in sanatate

543.000

514.528

-28.472

43101701

Sume din veniturile proprii ale Minis-

terului Sanatatii către bugetele locale

pentru finanțarea aparaturii medicale

si echipamentelor de comunicații in

urgenta in sanatate

543.000

514.528

-28.472

431019

Subvenții pentru instituții publice

67.559.000

47.329.000

37.952.091

-9.376.909

4510

SUME PRIMITE DE LA UEZALTI DONATORI IN

4510

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

61.825.000

61.581.000

16.795.297

-44.785.703

451001

Fondul european de Dezvoltare Regionala

50.220.000

50.117.000

14.908.621

-35.208.379

45100101

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

29.076.000

37.037.000

8.697.157

-28.339.843

45100102

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

16.505.000

10.041.000

5.936.090

-4.104.910

45100103

Prefinantare

4.639.000

3.039.000

275.374

-2.763.626

451002

Fondul Social European

11.326.000

11.464.000

1.842.123

-9.621.877

45100201

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

10.411.000

10.470.000

1.312.196

-9.157.804

45100202

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

915.000

994.000

529.927

-464.073

451016

Alte facilitați si instrumente postaderare

279.000

44.553

44.553

45101601

Sume primite in contul plăților

efectuate in anui curent

279.000

44.553

44.553

000110

TOTAL VEWITUR1-SECT1UWEA DE FUNCȚIONARE

988.265.000

1

.075.509.000

916.895.706

-158.613.294

000210

I. VENITURI CURENTE

618.408.000

625.972.000

508.665.733

-117.306.267

290010

C. VENITURI NEFISCALE

618.408.000

625.972.000

508.665.733

-117.306.267

300010

C1. VENITURI DIN PROPRIETATE

1.340.000

1.048.000

874.373

-173.627

3010

VENITURI DIN PROPRIETATE

1.340.000

1.048.000

872.627

-175.373

301005

Venituri din concesiuni si închirieri

1.320.000

1.048.000

872.627

-175.373

301050

Alte venituri din proprietate

20.000

3110

VENITURI DIN DOBÂNZI

1.746

1.746

311003

Alte venituri din dobânzi

1.746

1.746

330010

C2. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

617.068.000

624.924.000

507.791.360

-117.132.640

3310

VENITURI DIN PRESTĂRI DE SERVICII SI ALTE


BUpETUL PROPRIU AL KUMSCSPIULUI BUCUREȘTI

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUCSî^aW

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului institutiilor puB'ttee

si activitatilor finanțate integrai sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe
-lei-

Capitol / Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Încasări

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

3310

ACTIVITATI

619.153.000

624.419.000

506.204.417

-118.214.583

331008

Venituri din prestări de servicii

184.000

53.000

35.077

-17.923

331020

Venituri din cercetare

830

331021

Venituri din contractele incheiate cu

casele de asigurări sociale de sanatate

528.843.000

547.321.000

438.192.979

-109.128.021

331030

Venituri din contractele încheiate cu

direcțiile de sanatate publica din sume alocate de la bugetul de stat

18.972.000

17.488.000

15.996.847

-1.491.153

331031

Venituri din contractele incheiate cu direcțiile de sanatate publica din sume alocate din venituri proprii ale

Ministerului Sanatatii

4.432.000

1.450.000

1.441.161

-8.839

331050

Alte venituri din prestări de servicii

si alte activitati

66.722.000

58.107.000

50.537.523

-7.569.477

3610

DIVERSE VENITURI

62.000

734.449

672.449

361050

Alte venituri

62.000

734.449

672.449

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

-2.085.000

443.000

852.494

409.494

371001

Donații si sponsorizări

217.000

806.000

675.919

-130.081

371003

Varsaminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local

-2.352.000

-513.000

-12.090

500.910

371050

Alte transferuri voluntare

50.000

. 150.000

188.665

38.665

410010

IV. SUBVENȚII

369.857.000

449.537.000

408.229.973

-41.307.027

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

369.857.000

449.537.000

408.229.973

-41.307.027

431009

Subvenții pentru instituții publice

301.688.000

367.907.000

332.973.913

-34.933.087

431010

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor curente din

domeniul sanatatii

68.169.000

81.630.000

75.256.060

-6.373.940

000110

TOTAL VENITURI-SECTIUNEA DE DEZVOLTARE

200.570.000

160.071.000

94.648.930

-65.422.070

000210

I. VENITURI CURENTE

2.352.000

513.000

12.090

-500.910

290010

C. VENITURI NEFISCALE

2.352.000

513.000

12.090

-500.910

330010

02. VANZARI DE BUNURI SI SERVICII

2.352.000

513.000

12.090

-500.910

3710

TRANSFERURI VOLUNTARE, ALTELE DECÂT

SUBVENȚIILE

2.352.000

513.000

12.090

-500.910

371004

Varsaminte din secțiunea de funcționare

2.352.000

513.000

12.090

-500.910

390010

II. VENITURI DIN CAPITAL

5.000

2.000

2.157

157

3910

VENITURI DIN VALORIFICAREA UNOR BUNURI

5.000

2.000

2.157

157

391001

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

5.000

2.000

2.157

157

410010

iV. SUBVENȚII

136.388.000

97.975.000

77.839.386

-20.135.614

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


I    \\O

FUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUK^^rÂN

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului institutilra^^jf^' si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

1 ;;:cRa t
-lei-

Capitol /

Subcapitol

Denumire indicator

Prevederi

bugetare

inițiale

Prevederi

bugetare

definitive

Incasari

realizate

Diferente

A

B

1

2

3

4=3-2

4310

SUBVENȚII DE LA ALTE ADMINISTRAȚII

136.388.000

97.975.000

77.839.386

-20.135.614

431014

Subvenții din bugetele locale pentru finanțarea cheltuielilor de capital din domeniul sanatatii

68.829.000

50.103.000

39.372.767

-10.730.233

431017

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatate

543.000

514.528

-28.472

43101701

Sume din veniturile proprii ale Ministerului Sanatatii către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale si echipamentelor de comunicații in urgenta in sanatate

543.000

514.528

-28.472

431019

Subvenții pentru instituții publice

67.559.000

47.329.000

37.952.091

-9.376,909

4510

SUME PRIMITE DE LA UE/ALTI DONATORI IN

4510

CONTUL PLĂȚILOR EFECTUATE SI PREFINANTARI

61.825.000

61.581.000

16.795.297

-44.785.703

451001

Fondul european de Dezvoltare Regionala

50.220.000

50.117.000

14.908.621

-35.208.379

45100101

Sume primite in contul plăților efectuate in anul curent

29.076.000

37.037.000

8.697.157

-28.339.843

45100102

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

16.505.000

10.041.000

5.936.090

-4.104,910

45100103

Prefinantare

4.639.000

3.039.000

275.374

-2.763.626

451002

Fondul Social European

11.326.000

11.464.000

1.842.123

-9.621.877

45100201

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

10.411.000

10.470.000

1.312.196

-9.157.804

45100202

Sume primite in contul plăților

efectuate in anii anteriori

915.000

994.000

529.927

-464.073

451016

Alte facilitați si instrumente postaderare

279.000

44.553

44.553

45101601

Sume primite in contul plăților

efectuate in anul curent

279.000

44.553

44.553

") In totalul încasărilor nu sunt incluse soldurile finale ale anului 2011, reportate in 2012

BUGETUL PROPRIU AL WIUWSCtPfULUî BUCUREȘTI


COSITUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUG

Execuția veniturilor si cheltuielilor bugetului si activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri proprii pe capitole, subcapitole si paragrafe

-Iei-

Capitol / Subcapitol / Paragraf

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti*

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

1.219.475.000

1.266.485.000

1.008.559.302

257.925.698

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.000.000

6.298.000

3.856.681

2.441.319

541010

Servicii publice comunitare de evidenta a persoanelor

4,000.000

6.298.000

3.856.681

2.441.319

6110

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA

36.875.000

36.957.000

31.303.880

5.653.120

611003

NAȚIONALA

Ordine publica

36.875.000

36.957.000

31.303.880

5.653.120

61100304

Politia comunitara

36.875.000

36.957.000

31.303.880

5.653.120

6610

SANATATE

803.156,000

812.957.000

601.029.896

211.927.104

661006

Servicii medicale in unitari sanitare

cu paturi

803.156.000

812.957.000

601.029.896

211.927.104

66100601

Spitale generale

803.156.000

812.957.000

601.029.896

211.927.104

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

315.982.000

361.564.000

327.998.082

33.565.918

671003

Servicii culturale

178.166.000

189.983.000

177.360.512

12.622.488

67100303

Muzee

37.907.000

48.091.000

46.658.376

1.432.624

67100304

Instituții publice de spectacole si

concerte

105.003.000

100.584.000

94.140.338

6.443.662

67100305

Scoli populare de arta si meserii

1.414.000

1.087.000

1.074.134

12.866

67100306

Case de cultura

1.266.000

1.219.000

1.025.368

193.632

67100309

Universități populare

556.000

437.000

312.635

124.365

67100330

Alte servicii culturale

32.020.000

38.565.000

.34.149.661

4.415.339

671005

Servicii recreative si sportive

21.300.000

26.230.000

22.306.182

3.923.818

67100501

Sport

21.300.000

26.230.000

22.306.182

3.923.818

671050

Alte servicii in domeniile culturii, recreerii si religiei

116.516.000

145.351.000

128.331.388

17.019.612

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.168.000

1.650.000

1.150.444

499.556

681012

Unitati de asistenta medico-sociale

2.168.000

1.650.000

1.150.444

499.556

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE

PUBLICA

57.294.000

47.059.000

43.220.319

3.838.681

701050

Alte servicii in domeniile locuințelor,

serviciilor si dezvoltării comunale

57.294.000

47.059.000

43.220.319

3.838.681

990010

EXCEDENTOEFICIT

-30.640.000

-30.905.000

2.985.334

-33.890.334

BUGETUL PROPRIU AL Pi/IUNICIPIULUI BUCUREȘTI


*vjnic/3z


CONTUL DE INCHEiERE A EXERCIȚIULUI BUGETAR/ Execuția cheltuielilor bugetului local pe capitole, titluri, ari


Hot Nr.:

ANEXA 2

' 'ts a28

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI

Execuția cheltuielilor bugetului in; activitatilor finanțate integral sau part pe capitole, titluri, articole
-lei-

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

5010

TOTAL CHELTUIELI

1.219.475.000

1.266.485.000

1.008.559.302

257.925.698

01

CHELTUIELI CURENTE

1.101.279.000

1.186.178.000

958.267.135

227.910.865

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

322.436.000

337.147.000

332.788.956

4.358.044

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

686.986.000

759.628.000

579.282.375

180.345.625

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

91.742.000

87.547.000

44.383.724

43.163.276

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

115.000

15.000

15.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.841.000

1.812.080

28.920

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

118.196.000

81.930.000

54.261.579

27.668.421

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

118.196.000

81.930.000

54.261.579

27.668.421

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.623.000

-3.969.412

2.346.412

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.623.000

-3.969.412

2.346.412

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

4.000.000

6.298.000

3.856.681

2.441.319

01

CHELTUIELI CURENTE

3.948.000

6.248.000

3.806.927

2.441.073

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.147.000

2.030.000

1.849.001

180.999

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.686.000

1.579.000

1.449.981

129.019

100101

Salarii de baza

1.530.000

1.396.000

1.292.349

103.651

100105

Sporuri pentru condiții de munca

79.000

105.000

88.750

16.250

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

75.000

75.000

66.800

8.200

100113

Indemnizații de delegare

2.000

3.000

2.082

918

1003

Contribuții

461.000

451.000

399.020

51.980

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

345.000

332.000

301.419

30.581

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7.000

9.000

6.041

2.959

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

87.000

87.000

75.287

11.713

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

5.000

6.000

4.172

1.828

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17.000

17.000

12.101

4.899

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

1.801.000

4.218.000

1.957.926

2.260.074

2001

Bunuri si servicii

546.000

532.000

504.024

27.976

200101

Furnituri de birou

25.000

25.000

24.120

880

200102

Materiale pentru curățenie

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

75.000

76.000

59.568

16.432

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

22.000

19.698

2.302

200105

Carburanți si lubrifiant!

25.000

25.000

21.196

3.804

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

3.559

1.441

200107

Transport

3.000

3.000

2.999

1

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

72.000

76.000

73.762

2.238

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

233.000

207.000

206.978

22

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

93.000

93.000

92.144

856

2002

Reparații curente

50.000

50.000

49.780

220

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.000

6.000

5.832

168

200530

Alte obiecte de inventar

3,000

6.000

5.832

168

2006

Deplasări, detasari, transferări

55.000

55.000

53.814

1.186

BUGETUL PROPRIU AL MUM1CIPIULUI BUCUREȘTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI ,t

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publicș^ activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri p***^ pe capitole, titluri, articole si alineate


Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

45.000

45.000

44.851

149

200602

Deplasări in străinătate

10.000

10.000

8.963

1.037

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

5.000

5.000

3.735

1.265

2013

Pregătire profesionala

26.000

26.000

25.638

362

2014

Protecția muncii

6.000

6.000

4.965

1.035

2030

Alte cheltuieli

1.110.000

3.538.000

1.310.138

2.227.862

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.110.000

3.538.000

1.310.138

2.227.862

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.000

52.000

50.940

1.060

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

52.000

52.000

50.940

1.060

7101

Active fixe

52.000

52.000

50.940

1.060

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

52.000

52.000

50.940

1.060

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.000

-1.186

-814

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT ■

-2.000

-1.186

-814

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si • recuperate in anui curent

-2.000

-1.186

-814

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anui curent (SF)

-2.000

-1.186

-814

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

36.875.000

36.957.000

31.303.880

5.653.120

01

CHELTUIELI CURENTE

32.425.000

31.099.000

28.412.023

2.686.977

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.541.000

20.058.000

19.737.083

320.917

1001

Cheltuieli salariale in bani

9.653.000

12.337.000

12.176.695

160.305

100101

Salarii de baza

7.300.000

9-.300.000

9.254.107

45.893

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.240.000

3.000.000

2.893.378

106.622

100112

Indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

90.000

1.000

48

952

100113

Indemnizații de delegare

4.000

1.000

182

818

100130

Alte drepturi salariale in bani

19.000

35.000

28.980

6.020

1002

Cheltuieli salariale in natura

3.648.000

4.280.000

4.192.224

87.776

100202

Norme de hrana

3.580.000

4.200.000

4.116.764

83.236

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

68.000

80.000

75.460

4.540

1003

Contribuții

3.240.000

3.441.000

3.368.164

72.836

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

2.321.000

2.580.000

2.534.529

45.471

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

69.000

65.000

59.944

5.056

100303

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

681.000

650.000

633.178

16.822

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

45.000

36.000

35.092

908

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

124.000

110.000

105.421

4.579

20

TITLUL li BUNURI SI SERVICII

15.384.000

11.041.000

8.674.940

2.366.060

2001

Bunuri si servicii

7.648.000

6.135.000

4.381.300

1.753.700

200101

Furnituri de birou

250.000

250.000

159.159

90.841

200102

Materiale pentru curățenie

50.000

50.000

50.000

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

300.000

309.000

279.597

29.403

200104

Apa, canai si salubritate

100.000

45.000

35.157

9.843

200105

Carburanți si lubrifiant'!

1.300.000

1.300.000

1.283.498

16.502

200106

Piese de schimb

300.000

247.000

225.657

21.343

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

BUGETUL PROPRIU AL MUMGIPiULUI BUCUREȘTICONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETUL

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publidăjj^fyjA activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri propriipe capitole, titluri, articole si alineate

Capito! 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

internet

1.098.000

798.000

320.899

477.101

200109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

250.000

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si'funcționare

4.000.000

3.136.000

2.027.333

1.108.667

2002

Reparații curente

350.000

76.000

75.980

20

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.700.000

1.804.000

1.560.590

243.410

200501

Uniforme si echipament

1.200.000

1.200.000

1.027.598

172.402

200530

Alte obiecte de inventar

500.000

604.000

532.992

71.008

2006

Deplasări, detasari, transferări

200.000

434.000

433.598

402

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

150.000

434.000

433.598

402

200602

Deplasări in străinătate

50.000

2010

Cercetare-dezvoltare

91.000

71.000

70.198

802

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

150.000

104.000

90.872

13.128

2013

Pregătire profesionala

600.000

288.000

281.000

7.000

'2014

Protecția muncii

10.000

3.000

2.804

196

2015

Muniție, furnituri si armament de natura activelor fixe pentru armata

50.000

50.000

50.000

2030

Alte cheltuieli

4.585.000

2.076.000

1.728.598

347.402

203002

Protocol si reprezentare

25.000

8.000

6.936

1.064

203003

Prime de asigurare non-viata

2.800.000

1.000.000

746.532

253.468

203004

Chirii

1.560.000

1.030.000

940.278

89.722

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

38.000

34.852

3.148

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

400.000

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

400.000

560101

Finanțarea naționala*)

400.000

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

100.000

5702

Ajutoare sociale

100.000

570201

Ajutoare sociale in numerar

100.000

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

4.450.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

4.450.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

7101

Active fixe

2.850.000

5.896.000

2.929.641

2.966.359

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

1.350.000

4.396.000

1.461.355

2.934.645

710130

Alte active fixe

900.000

900.000

875.690

24.310

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.600.000

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-38.000

-37.784

-216

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-38.000

-37.784

-216

.8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-38.000

-37.784

-216

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anu! curent (SF)

-38.000

-37.784

-216

6610

SANATATE

803.156.000

812.957.000

601.029.896

211.927.104

01

CHELTUIELI CURENTE

752.134.000

778.596.000

587.275.732

191.320.268

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

249.145.000

257.823.000

254.775.219

3.047 781

1001

Cheltuieli salariaie in bani

183.047.000

190.675.000

188.842.485

1.832.515

100101

Salarii de baza

130.906.000

135.453.000

134.548.017

904.983

BUGETUL PROPRIU AL MUNIQP1ULU! BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULU'


Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publid^^ activităților finanțate integral sau parțial din venituri pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol /

Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite bugetare

Plăti

efectuate

- ..

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

100105

Sporuri pentru condiții de munca

28.668.000

30.019.000

29.614.298

404.702

100106

Alte sporuri

10.030.000

11.016.000

10.802.509

213.491

100107

Ore suplimentare

2.260.000

2.636.000

2.628.509

7.491

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

3.076.000

3.356.000

3.286.477

69.523

100111

Fond aferent plătii cu ora

5.032.000

4.989.000

4.922.880

66.120

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

584.000

518.000

504.382

13.618

100113

Indemnizații de delegare

30.000

30.000

156

29.844

100130

Alte drepturi salariate in bani

2.461.000

2.658,000

2.535.257

122.743

1002

Cheltuieli salariate in natura

11.615.000

11.378.000

11.202.121

175.879

100201

Tichete de masa

11.581.000

11.346.000

11.169.012

176.988

100202

Norme de hrana

34.000

32.000

33.109

-1.109

1003

Contribuții

54.483.000

55.770.000

54.730.613

1.039.387

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

40.120.000

41.661.000

41.372.210

288.790

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

1.112.000

1.101.000

1.026.805

74.195

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

10.767.000

10.808.000

10.570.319

237.681

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

560.000

565.000

528.076

36.924

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.924.000

1.635.000

1.233.203

401.797

20

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

411.647.000

431.406.000

286.325.135

145.080.865

2001

Bunuri si servicii

119.901.000

128.455.000

99.501.937

28.953.063

200101

Furnituri de birou

2.250.000

2.127.000

1.584.796

542.204

200102

Materiale pentru curățenie

2.965.000

3.224.000

2.445.065

778.935

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

12.934.000

14.098.000

12.148.783

1.949.217

200104

Apa, canal si salubritate

4.594.000

5.371.000

4.744.746

626.254

200105

Carburanți si lubrifianti

412.000

408.000

293.584

• 114.416

200106

Piese de schimb

3.375.000

3.281.000

2.015.465

1.265.535

200107

Transport

42.000

45.000

19.287

25.713

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.765.000

2.007.000

1.529.568

477.432

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

35.730.000

31.808.000

25.039.966

6.768.034

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

55.834.000

66.086.000

49.680.677

16.405.323

2002

Reparații curente

17.037.000

16.074.000

11.824.056

4.249.944

2003

Hrana

16.159.000

15.385.000

12.177.917

3.207.083

200301

Hrana pentru oameni

16.159,000

15.385.000

12.177.917

3.207.083

2004

Medicamente si materiale sanitare

224.235.000

248.993.000

150.465.624

98.527.376

200401

Medicamente

153.920.000

179.817.000

100.222.649

79.594.351

200402

Materiale sanitare

41.528.000

42.247.000

29.147.082

13.099.918

200403

Reactivi

23.033.000

21.691.000

18.122.632

3.568.368

200404

Dezinfectanti

5.754.000

5.238.000

2.973.261

2.264.739

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8.018.000

7.129.000

4.576.152

2.552.848

200501

Uniforme si echipament

1.001.000

1.041.000

573.970

467.030

200503

Lenjerie si accesorii de pat

1.268.000

1.405.000

801.799

603.201

200530

Alte obiecte de inventar

5.749.000

4.683.000

3.200.383

1.482.617

2006

Deplasări, detasari, transferări

372.000

343.000

136.063

206.937

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

203.000

214.000

69.148

144.852

200602

Deplasări in străinătate

169.000

129.000

66.915

62.085

2009

Materiale de laborator

2.120.000

1.960.000

1.270.238

689.762BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTIli


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETU&I

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor putwiSesi *"/c4 activitatilor finanțate integral sau parțial din vsnituff^ijffii » pe capitole, titluri, articole si alineate

Capitol 1 Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

2

3

4=2-3

2010

Cercetare-dezvoltare

70.000

133.000

63.038

69.962

2011

Cârti, publicații si materiale documentare

310.000

229.000

81.180

147.820

2012

Consultanta si expertiza

1.049.000

1.664.000

1.263.578

400.422

2013

Pregătire profesionala

676.000

585.000

296.585

288.415

2014

Proiecția muncii

1.052.000

897.000

511.591

385.409

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare derivate din acțiuni in reprezentarea intereselor statului, potrivit dispozițiilor legale

58.000

58.000

58.000

2030

Alte cheltuieli

20.590.000

9.501.000

4.157.176

5.343.824

203001

Reclama si publicitate

61.000

54.000

2.109

51.891

203003

Prime de asigurare non-viata

73.000

27.000

21.005

5.995

203004

Chirii

3.270.000

2.939.000

353.440

2.585.560

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

17.186.000

6.481.000

3.780.622

2.700.378

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

91.342.000

87.547.000

44.383.724

43.163.276

5601

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

79.737.000

76.083.000

42.060.507

34.022.493

560101

Finanțarea naționala*)

15.000

15.000

14.183

817

560102

Finanțarea externa nerambursabila

79.513.000

75.892.000

41.879.973

34.012.027

560103

Cheltuieli neeligibile*)

209.000

176.000

166.351

9.649

5602

Programe din Fondul Social European (FSE)

11.326.000

11.464.000

2.323.217

9.140.783

560201

Finanțare naționala

138.000

138.000

560202

Finanțarea externa nerambursabila

11.326.000

11.326.000

2.323.217

9.002.783

5616

Alte facilitați si instrumente postaderare

279.000

561602

Finanțarea externa nerambursabiia

279.000

59

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.820.000

1.791.654

28.346

5917

Despăgubiri civile

1.820.000

1.791.654

28.346

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

51.022.000

34.574.000

16.222.103

18.351.897

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

51.022.000

34.574.000-

16.222.103

18.351.897

7101

Active fixe

50.473.000

34.403.000

16.051.748

18.351.252

710101

Construcții

29.843.000

9.168.000

5.116.621

4.051.379

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

19.285.000

24.645.000

10.705.905

13.940.095

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

1.345.000

525.000

215.737

309.263

710130

Alte active fixe

64.000

13.485

50.515

7102

Stocuri

378.000

710201

Rezerve de stat si de mobilizare

378.000

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

171.000

171.000

170.355

645

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-213.000

-2.467.939

2.254.939

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-213.000

-2.467.939

2.254.939

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent

-213.000

-2.467.939

2.254.939

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SF)

-213.000

-2.459.939

2.246.939

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si recuperate in anul curent (SD)

-8.000

8.000

6710

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

315.982.000

361.564.000

327.998.082

33.565.918BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTî


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI ffl

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor public® activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri p pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

:

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

01

CHELTUIELI CURENTE

257.794.000

325.220.000

297.640.296

27.579.704

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

47.968.000

49.826.000

49.132.170

693.830

1001

Cheltuieli salariale in bani

37.483.000

38.872.000

38.427.866

444.134

100101

Salarii de baza

33.860.000

34.991.000

34.625.995

365.005

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.181.000

1.233.000

1.217.864

15.136

100106

Alte sporuri

227.000

230.000

209.138

20.862

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.016.000

2.006.000

1.983.147

22.853

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

21.000

24.000

19.250

4.750

100113

Indemnizații de delegare

64.000

57.000

49.290

7.710

100130

Alte drepturi salariale in bani

114.000

331.000

323.182

7.818

1002

Cheltuieli salariale in natura

16.000

16.000

14.202

1.798

100201

Tichete de masa

16.000

16.000

14.202

1,798

1003

Contribuții

10.469.000

10.938.000

10.690.102

247.898

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

7.922.000

8.257.000

8.150.513

106.487

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

187.000

207.000

182.860

24.140

100303

Contribuții de asigurări sociale de

s.anatate

1.942.000

2.019.000

1.986.046

32.954

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

90.000

100.000

79.719

20.281

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

328.000

355.000

290.964

64.036

20

TITLUL II BUNURI SI SERViCII

209.811.000

275.358.000

248.487.700

26.870.300

2001

Bunuri si servicii

87.000.000

123.727.000

109.952.852

13.774.148

200101

Furnituri de birou

624.000

■600.000

541.525

58.475

200102

Materiale pentru curățenie

809.000

678.000

576.878

101.122

200103

încălzit, iluminat si forța rriotrica

14.602.000

.    16.724.000

14.378.135

2.345.865

200104

Apa, canal si salubritate

15.353.000

24.490.000

17.735.840

6.754.160

‘ 200105

Carburanți si lubrifianti

1.662.000

1.598.000

1.557.519

40.481

200106

Piese de schimb

679.000

446.000

416.560

29.440

200107

Transport

46.000

48.000

45.876

2.124

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

1.917.000

1.980.000

1.748.090

231.910

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

35.049.000

47.520.000

44 032.347

3.487.653

200130

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16.259.000

29.643.000

28.920.082

722.918

2002

Reparații curente

11.962.000

26.707.000

20.263.204

6.443.796

2003

Hrana

3.710,000

3.793.000

3.704.260

88.740

200301

Hrana pentru oameni

90.000

38.000

37.382

618

200302

Hrana pentru animale

3.620.000

3.755.000

3.666.878

88.122

2004

Medicamente si materiale sanitare

160.000

183.000

145.662

37.338

200401

Medicamente

125.000

145.000

107.695

37.305

200402

Materiale sanitare

20.000

18.000

17.988

12

200404

Dezinfectant!

15.000

20.000

19.979

21

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.988.000

1.476.000

1.226.431

249.569

200501

Uniforme si echipament

364.000

16.000

11.972

4.028

200530

Alte obiecte de inventar

1.624.000

1.460.000

1.214.459

245.541

2006

Deplasări, detasari, transferări

611.000

499.000

382,780

116.220

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

286.000

283.000

240.552

42.448

200602

Deplasări in străinătate

325.000

216.000

142.228

73.772

2011

Cârti, publicații si materiale


BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


COLTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI R

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice'^ ' activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri prop^, pe capitole, titluri, articole si alineateCapitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Plăti'

efectuate

Diferente

inițial®

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

documentare

355.000

243.000

179.738

63.262

2012 .

Consultanta si expertiza

216.000

192.000

183.415

8.585

2013

Pregătire profesionala

538.000

252.000

193.595

58.405

2014

Protecția muncii

1.719.000

951.000

695.294

255.706

2030

Alte cheltuieli

101.552.000

117.335.000

111.560.469

5.774.531

203003

Prime de asigurare non-viata

40.000

40.000

23.276

16.724

203004

Chirii

1.322.000

1.330.000

1.262.054

67.946

203030

Alte cheltuieli c.u bunuri si servicii

100.190.000

115.965.000

110.275.139

5.689.861

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

15.000

5702

Ajutoare sociale

15.000

15.000

15.000

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

15.000

15.000

15.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

21.000

20.426

574

5917

Despăgubiri civile

21.000

20.426

574

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

58.188,000

37.703.000

31.809.473

5.893.527

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

58.188.000

37.703.000

31.809.473

5.893.527

7101

Active fixe

52.688.000

• 32.203.000

26.313.272

5.889.728

710101

Construcții

33.538.000

21.595.000

19.155.251

2.439.749

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

14.027.000

5.797.000

3.153.446

2.643.554

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale .

3.945.000

4.195.000

3.541.245

653.755

710130

Alte active fixe

1.178.000

616.000

463.330

152.670

7103

Reparații capitale aferente activelor ■

fixe

5.500.000

■ 5.500.000

5.495.201

3.799

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1 359.000

-1.451.687

92.687

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.359.000

-1.451.687

92.687

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-1.359.000

-1.451.687

92.687

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-1.332.000

-1.326.938

' -5.062

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-27.000

-124.749

97.749

6810

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

2.168.000

1.650.000

1.150.444

499.556

01

CHELTUIELI CURENTE

1.285.000

1.247.000

1.147.444

99.556

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

51.000

147.000

106.673

40.327

1001

Cheltuieli salariate in bani

39.000

114.000

33.675

30.325

100101

Salarii de baza

39.000

98.000

74.184

23.816

100105

Sporuri pentru condiții de munca

14.000

8.922

5.078

100106

Alte sporuri

2.000

569

1.431

1003

Contribuții

12.000

33.000

22.998

10.002

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

9 000

24.500

17.404

7.096

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

500

1.000

407

593

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.500

6.000

4.351

1.649

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

500

'    500

125

375

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații    1

500

1.000

711

289


BUGETUL PROPRIU AL MUHICIPÎULUÎ BUCUREȘTI


//A

CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI PE

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice si \\* " activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri propri^-V, pe capitole, titluri, articole si alineateCA /V]


Capitol / Grapa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.234.000

1.100.000

1.040.771

59.229

2001

Bunuri si servicii

543.000

420.000

391.573

28.427

200102

Materiale pentru curățenie

36.000

36.000

35.581

419

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

112.000

37.000

37.000

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

10.000

10.000

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

7.000

7.000

6.735

265

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

88.000

70.000

58.676

11.324

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

285.000

260.000

253.581

6.419

2003

Hrana

200.000

30.000

5.420

24.580

200301

Hrana pentru oameni

200.000

30.000

5.420

24.580

2004

Medicamenta si materiale sanitare

106.000

106.000

104.672

1.328

200401

Medicamente

45.000

45.000

44.903

97

200402

Materiale sanitare

38.000

38.000

36.907

1.093

'200404

Dezinfectanti

23.000

23.000

22.862

138

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

67.000

209.000

204.131

4.869

200503

Lenjerie si accesorii de pat

75.000

70.709

4.291

200530

Alte obiecte de inventar

67.000

134.000

133.422

. 578

2030

Alte cheltuieli

318.000

335.000

334.975

25

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

318.000

335.000

334.975

25

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

883.000

403.000

3.000

400.000

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

883.000

403.000

3.000

400.000

7101

Active fixe

883.000

403.000

3.000

400.000

710101

Construcții

3.000

3.000

3.000

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

880.000

400.000

400.000

7010

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

57.294.000

47.059.000

43.220.319

3.838.681

01

CHELTUIELI CURENTE

53.693.000

43.768.000

39.984.713

3.783.287

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

6.584.000

7.283.000

7.188.810

74.190

1001

Cheltuieli salariale in bani

5.132.000

5.659.000

5.618.780

40.220

100101

Salarii de baza

4.545.000

5.008.000

4.998.281

9.719

100105

Sporuri pentru condiții de munca

561.000

628.000

600.489

27.511

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.000

100130

Alte drepturi salariale in bani

24.000

23.000

20.010

2.990

1003

Contribuții

1.452,000

1.604.000

1.570.030

33.970

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.074.000

1.184.000

1,172.262

11.738

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

27.000

32.000

27.775

4.225

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

266.000

301.000

290.623

10.377

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

17.000

19.000

17.072

1.928

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

68.000

68.000

62.298

5.702

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

47.109.000

36.505.000

32.795.903

3.709.097

2001

Bunuri si servicii

31.859.000

30.437.000

28.990.529

1.446.471

200101

Furnituri de birou

109.000

109.000

96.703

12.297

200102

Materiale pentru curățenie

112.000

112.000

109.868

2.132

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

765.000

1.025.000

972.840

52.160

200104

Apa, canal si salubritate

280.000

293.000

288.697

4.303

200105

Carburanți si lubrifianti

485.000

485.000

463.947

21.053

BUGETUL PROPRIU AL MUMSCSPIULUi BUCUREȘTI

Hot Nr.    '

ANEXA 4


Agr

îl ir 4fa,, fyțfa SETULUI ftS /ÎSO

iilor pubiicMsiCONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGET

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor

■«,-,    ‘V/r-

activitatilor finanțate integral sau parțial din venituri pffthcii pe capitole, titluri, articole si alineate
'i - .U-feii-' •    '

Capitol / Grapa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Pîa’îi'"”"

efectuate

Diferente

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

200106

Piese de schimb

240 000

213.000

152.879

60.121

200107

Transport

2.000

1.000

898

102

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

inierneî

251.000

260.000

248.722

11.278

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28.870.000

27.254.000

26.191.192

1.062.808

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

745.000

685.000

464.783

220.217

2002

Reparații curente

11.590.000

3.390.000

1.952.937

1.437.063

2003

Hrana

120.000

20.000

19.642

358

2C0302

Hrana pentru animale

120.000

20.000

19.642

358

2004

Medicamente si materiale sanitare

140.000

140.000

118.622

21.378

200401

Medicamente

60.000

60.000

47.464

12.536

200402

Materiale sanitare

60.000

60.000

51.233

8.717

200404

Dezinfectant!

20.000

20.000

19.875

125

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

705.000

770.000

388.556

381.444

■200501

Uniforme si echipament

500.000

515:000

252.633

262.367

200503

Lenjerie si accesorii de pat

25.000

200530

Aite obiecte de inventar

180,000

255.000

135.923

119.077

2006

Deplasări, detașau, transferări

33.000

12.000

11.700

300

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

23.000

12.000

11.700

300

200602

Deplasări in străinătate

10.000

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

8.000

8.000

4.340

3.660

2012

Consultanta si expertiza

700.000

554.000

358.177

195.823

2013

Pregătire profesionala

74.000

. 92 000

73.202

18.798

2014

Protecția muncii

140.000

172.000

157.410

14.590

2030

Alte cheltuieli

1.740.000

910.000

720.788

189.212

203002

Protocol si reprezentare

1.000

992

8

203004

Chirii

Î40.000

49.000

40.102

8.898

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.600.000

860.000

679.694

180.306

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

3.601.000

3.302.000

3.246.422

55.578

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

3.601.000

3.302.000

3.246:422

55.578

7101

Active fixe

3.101.000

2.812.000

2.756.441

55.559

710101

Construcții

2.601.020

2.304.000

2.258.691

45.309

710130

Alte active fixe

499.980

508.000

497.750

10.250

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

500.000

490.000

489.981

19

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-11.000

-10.816

-184

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.000

-10.8'16

-184

8501

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-11 000

-10.816

-184

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-11.000

-9.384

-1.616

850102

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SD)

-1.432

1.432

990010

EXCEDENT/DEFICIT

-30.540 000

-30.905.000

2.98.5.334

-33.890.334

5010

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA

1.009.537.000

1.097.035.000

910.043.180

186.986.820

DE FUNCȚIONARE

01

CHELTUIELI CURENTE

1.009.537.000

1.098.631.000

913.883.411

184.747.589

BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULl//>te^©t>?0'12'|

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publice    f £

activitalilor finanțate integral sau parțial din venitu^țppriMjf pe capitole, titluri, articole si alineate '^§M\'!A

Capitol / Grupa / Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

Credite

bugetare

Pîsiiî

efectuat©

Diferente

initiaie

definitive

A

B

1

2

3

4=2-3

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

322.436.000

337.147.000

332.788.956

4.358.044

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

686.986.000

759.628.000

579.282.375

180.345.625

57

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

115:000

15.000

15.000

59

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.841.000

1.812.080

28.920

84

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-1.596.000

-3.835.231

2.239.231

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.596.000

-3.335.231

2.239.231

5410

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.948.000

6.246.000

3.C05.741

2.440.259

01

CHELTUIELI CURENTE

3.948.000

6.248.000

3.806.927

2.441.073

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.147.000

2.030.000

1.849.001

180.999

1001

Cheltuieli salariate in bani

1.686.000

1.579.000

1.449.981

129.019

100101

Salarii de baza

1.530.000

1.396.000

1.292.349

103.651

100105

Sporuri pentru condiții de munca

79.000

105.000

83.750

16.250

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

75.000

75.000

66.800

8.200

'100113

Indemnizații de delegare

2.000

3.000

2.082

918

1003

Contribuții

461.000

•451.000

399.02.0

51.980

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

345.000

332.GOO

301.419

30.581

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

7.000

9.000

6.041

2.959

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

87.000

87.000

75.287

11.713

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

5.000

6.000

4.172

1.828

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

17.000

17.000

12.101

4.899

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

1.801.000

4.218.000

1.957.926

2.260.074

2001

Bunuri si servicii

546.000

532.000

504.024

.    27.976

200101

Furniruri de birou

•25.000

■    25.000

24.120

880

200102

Materiale pentru curățenie

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

75.000

76.000

59.568

16.432

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

22.000

19.698

2.302

200105

Carburanți si lubrifiant!

25.000

25.000

21.196

3.804

200106

Piese de schimb

5.000

5.000

3.559

1.441

200107

Transport

3.000

3 000

2.999

1

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet ’

72.000

76.000

.    ■ 73.762

2.238

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

233.000

207.000

206.978

22

200130

Alte bunuri si servicii pentru

intretinere si funcționare

93.000

93.000

92.144

' 856

2002

Reparații curente

50.000

50.000

49.780

220

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

3.000

6.000

5.832

168

200530

Alte obiecte de inventar

3.000

6.000

5.832

168

2006

Deplasări, detasari, transferări

55.000

55.000

53.814

1.186

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

45.000

45.000

44.851

149

200602

Deplasări in străinătate

10.000

10.000

8.963

1.037

2011 •

Cârti, publicații si materiale

documentare

5 000

5.000

3.735

1.265

2013

Pregătire profesionala

26.000

26.000

25.638

362

2014

Protecția muncii

6.000

6.000

4.965

1.035

2030

Alte cheltuieli    '    ,

1.110.000

3.538.000

1.310.138

2.227.862

10-
sFfib,

>r

Al

J

■- ■"-

•A’

BUGETUL. PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI


CONTUL DE ÎNCHEIERE A EXERCIȚIULUI BUGETULUI

Execuția cheltuielilor bugetului instituțiilor publi activitatilor finanțate integrai sau parțial din venituri pe capitole, titluri, articole si alineate“ f //

Capitol /

Credite bugetare

Plătit- i ''

:'4;r c

Grupa / Titlu

Denumire indicator

inițiale

definitive

efectuate”-—

.L.D.iferente>"~

Articol / Alineat

A

B

1

2

3

4=2-3

203030

Alie cheltuieli cu bunuri si servicii

1.110.000

3.538.000

1.310.138

2.227.862

84

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTI SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.000

-1.186

-814

85

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-1.186

-814

8501

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-2.000

-1.186

-814

850101

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-1.186

-814

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

32.025.000

31.061.000

28.374.239

2.686.761

01

CHELTUIELI CURENTE

32.025.000

31.099.000

28.412.023

2.686.977

10

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

16.541.000

20.058.000

19.737.083

320.917

1001

Cheltuieli salariale in bani

9.653.000

12.337.000

12.176.695

160.305

100101

Salarii de baza

7.300.000

9.300.000

9.254.107

45,893

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.240.000

3.000.000

2.893.378

106.622

100112

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

90.000

1.000

48

952

100113

Indemnizații de delegare

4.000

1.000

182

818

100130

Alte drepturi salariale in bani

19.000

35.000

28.980

6.020

1002

Cheltuieli salariale in natura

3.648.000

4.280.000

4.192.224

87.776

100202

Norme de hrana

3.580.000

4.200.000

4.116.764

83.236

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

68.000

80.000

75.460

4.540

1003

Contribuții

3.240.000

3.441.000

3.368.164

72.836

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

2.321.000

2.580.000

2.534.529

45.471

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

69.000

' 65.000

59.944

5.056

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

681.000

650.000

633.178

16.822

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

45.000

36.000

35.092

908

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

124.000

110.000

105.421

4.579

20

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

15.384.000

11.041.000

8.674.940

2.366.060

2001

Bunuri si servicii

7.648.000

6.135.000

4.381.300

1.753.700

200101

Furnituri de birou

250.000

250.000

159.159

90.841

200102

Materiale pentru curățenie

50.000

50.000

50.000

200103

încălzit, iluminat si forța moirica

300.000

309.000

279.597

29.403

200104

Apa, canal si salubritate

100.000

45.000

35.157

9.843

200105

Carburanți si lubrifiant!

1.300.000

1.300.000

1.283.498

16.502

200106

Piese de schimb

300.000

247.000

225.657

21.343

200108

Posta, telecomunicații, radio, Sv,

internet

1.098.000

798.000

320.899

477.101

200109