Hotărârea nr. 298/2014

HOTARAREnr. 298 din 2014-12-18 PRIVIND STABILIREA PRETURILOR MEDII ALE PRODUSELOR AGRICOLE PENTRU MUNICIPIUL BUCURESTI, PENTRU ANUL 2015


privind stabilirea prețurilor medii ale produselor agricole pentru Municipiul București, pentru anul 2015

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Venituri;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 62 alin. (2A2) din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (9) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI H O T ĂR Ă Ș T E:

Art.1 Pentru anul 2015, prețurile medii ale produselor agricole pentru Municipiul București sunt următoarele:

-    grâu:    0,69 lei/kg;

-    porumb: 0,62 lei/kg.

Art.2 Prezenta hotărâre se comunică Agenției Naționale de Administrare Fiscală - Direcția Generală a Finanțelor Publice a Municipiului București și va fi adusă la îndeplinire de către direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București.

Splaiul Independenței Nr 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România: tel. +4021 305 55 00: wwwpmb.ro