Hotărârea nr. 290/2014

HOTARAREnr. 290 din 2014-11-27 PRIVIND INSCRIEREA IN DOMENIUL PRIVAT AL MUNICIPIULUI BUCURESTI A IMOBILULUI-SPATIU COMERCIAL SITUAT IN BUCURESTI, STRADA TURNU MAGURELE NR. 17, CORP A1, PARTER, SECTOR 4


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind înscrierea în domeniul privat al municipiului București a imobilului - spațiu comercial situat în București, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate comun al Direcției Juridic și Administrației Fondului Imobiliar;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 553 alin. (2), art. 562 alin. (2) și art. 889 din Legea nr. 287/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), art. 45 alin. (3) și art. 121 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se înscrie în domeniul privat al municipiului București imobilul - spațiu comercial situat în București, strada Turnu Măgurele nr. 17, Corp A1, parter, sector 4, înscris în CF nr. 217444-C1-U1 provenită din conversia de pe hârtie a CF nr. 55484.

Art.2 Preluarea imobilului prevăzut la art. 1 se va face de către municipiul București prin Administrația Fondului Imobiliar, în vederea finalizării lucrărilor la complexul multifuncțional social Turnu Măgurele, sector 4 și conservării ulterioare a acestuia.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Administrația Fondului Imobiliar vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.11.2014.

București,' Nr. 290Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel<+4021 305 55 00- www.pmb.ro