MODIFICA HCGMB NR. 102/1999">

Hotărârea nr. 286/2014

HOTARAREnr. 286 din 2014-11-27 PENTRU MODIFICAREA ART. 1 AL HOTARARII C.G.M.B. NR. 102/06.05.1999 PRIVIND DAREA IN FOLOSINTA GRATUITA A UNUI TEREN IN INTRAVILAN, SUPRAFATA DE 1500 MP SITUAT IN STR. 1 DECEMBRIE 1918-BD. LIVIU REBREANU, SECTOR 3, BUCURESTI DIN DOMENIUL PRIVAT AL C.G.M.B., ARHIEPISCOPIEI BUCURESTILOR, PENTRU AMPLASAREA UNEI BISERICI ORTODOXE CU HRAMUL "ADORMIREA MAICII DOMNULUI" PE PERIOADA DE 49 DE ANI> MODIFICA HCGMB NR. 102/1999


pentru modificarea art. 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 privind darea în folosință gratuită a unui teren în intravilan, suprafață de 1500 mp situat în str. 1 Decembrie 1918 - B-dul Liviu Rebreanu,

sector 3, București din domeniul privat al C.G.M.B., Arhiepiscopiei ®    Bucureștilor, pentru amplasarea unei biserici ortodoxe cu hramul

„Adormirea Maicii Domnului”, pe perioada de 49 de ani

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de solicitările preotului paroh al Bisericii „Adormirea Maicii Domnului -Titan” din B-dul 1 Decembrie nr. 21 A, sector 3, înregistrate la Registratura Primăriei Municipiului București cu nr. 1203431/2013 și nr. 1241542/2014;

în conformitate cu prevederile Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/1999; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c) și art. 45 alin. (3) din

Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, W cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.l Articolul 1 al Hotărârii C.G.M.B. nr.102/06.05.1999 se modifică și va avea următorul cuprins:

„Art.1 Terenul în suprafață de 860 mp, situat B-dul 1 Decembrie nr. 21 A, sector 3, identificat conform planului anexat, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre, va fi dat în folosință gratuită Arhiepiscopiei Bucureștilor, în vederea construirii unei biserici


ortodoxe cu hramul Adormirea Maicii Domnului, pe perioada de 49 de ani.”

Art.ll Anexa la Hotărârea C.G.M.B. nr. 102/1999 se înlocuiește cu anexa care face parte din prezenta hotărâre.

Art.lll Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 102/06.05.1999 rămân neschimbate.

Art.IV Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Arhiepiscopia Bucureștilor vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.11.2014.

București, 27.11.2014 Nr. 286

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

\n

Anexa 1PLANI DE AMPLASAMENT S5 DELIMITARE A JMOBILULUB = Cu Tfflul Snfomaîiv /    — fi

Scara 1:5©0


INVENTAR DE COORDONATE "Sistam dsProtecris Stereo 70* INVENTAR COORDONATE TEREN

Nr.

Pct.

X

Im]

Y

\ [m]

1

325398.227

593894.980

2

325994.514

593901.098

3

325589.249

593902.486

4

325970.882

593912.883

5

325367.715

593915.074

6

325963.953

593919.619

7

325963.104

593921.804

8

325363.015

593929.215

9

325362.447

593931.178

l6

325559.807

593331.041

11

325355.525

593929.750

Î2

325957.027

533924.118

13

325965.565

533891.041

l4

325966.660

593886.011

15,.

325957.623

593883.606

325^69.701

593877.141

Tîr7

329481.043

593884.345


Nr.

parcela

OOSSma

Suprafața

(mp]

Valoarea de Impozitare |elZmp]

Mențiuni

1

Cc

860

Teren împrejmuit cu gard de plasa

Total

860

3. Date referitoare la construcUi


Cod

constr.

Suprafața construite la sol

Valoarea de Impozitare (lei]

Mențiuni

/£' certificat    “W

H’3    -    «A'?

Total

■ fr-t‘o-i3,p,o,f|er-<n

K    fir    s1

_4

• -    1 •    5.i

//<    J C-B M WLrWun

tfe r-.-    f Ol IV

Execroo^ îng.HOtaAU /aut RO-wîbOir.XîJjNr. cadastral

Suprafața măsurată (mp)

Adresa imobilului    f

7361

860

Bulevardul 1 Decembrie 1918 nr. 21A Sector 3, București.

Cartea Funciara nr.

UAT

Sector 3 - București

Data: Mal 2014


S« confirma suprafața din măsurători sl Introducarea tmobfiiriul T^baa da <1

HI

/•V