Hotărârea nr. 281/2014

HOTARAREnr. 281 din 2014-11-27 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 85/29.04.2014 SI APROBAREA TRECERII CENTRULUI DE INGRIJIRE SI ASISTENTA "SCHITUL DARVARI" DIN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI SECTOR 3 IN ADMINISTRAREA DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 85/2014


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014 și aprobarea trecerii Centrului de îngrijire și Asistență „Schitul Darvari” din administrarea Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei Sănătate și Protecție Socială, raportul Comisiei Patrimoniu și avizul Comisiei Juridice și de Disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în baza prevederilor Legii nr. 292/2011 privind asistența socială și

ale Legii nr. 486/2006 privind protecția și promovarea drepturilor_________________

persoanelor cu handicap, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

în temeiul art.36 alin. (2) lit. c), și d), alin.(5), lit. a), alin. (6) lit. a) pct.2 și art.45 alin. (3) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE

Art.1 Se aprobă trecerea Centrului de îngrijire și Asistență „Schitul Darvari” situat în str. Schitul Darvari nr. 1, sector 2, din

administrarea Direcției Genera>g^p

istență Socială și ProtecțiaCopilului Sector 3 în administrarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.2 Finanțarea Centrului de îngrijire și Asistență „Schitul Darvari” se asigură de către municipalitate, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.3 Serviciile socio-medicale ale Centrului de îngrijire și Asistență „Schitul Darvari” vor fi disponibile tuturor cetățenilor din toate sectoarele Municipiului București.

Art.4 Predarea-primirea Centrului de îngrijire și Asistență „Schitul Darvari” se va face pe bază de proces-verbal încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București.

Art.5 Regulamentul de organizare și funcționare, organigrama, statul de funcții și bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se vor modifica corespunzător încadrării personalului din cadrul Centrului de îngrijire și Asistență „Schitul Darvari”, cu respectarea standardelor minime obligatorii specifice.

Art. 6 Hotărârea C.G.M.B. nr. 85/29.04.2014 se abrogă.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București, Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 3 și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

____________________ Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului

General al Municipiului București din data de 27.11.2014.

• PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL


Angelescu Ramiro Robert Edi

București, 27.11.2014 Nr. 281

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2