Hotărârea nr. 278/2014

HOTARAREnr. 278 din 2014-11-27 PRIVIND ATRIBUIREA DE DENUMIRI PENTRU STRAZILE SITUATE LA ADRESA SOSEAUA STRAULESTI NR. 69-71, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind atribuirea de denumiri pentru străzile situate la adresa Șoseaua Străulești nr. 69-71, sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Patrimoniu;

Văzând raportul Comisiei de patrimoniu și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare:

-    Avizul nr. 02/26.09.2014 al Comisiei de Atribuire de Denumiri a municipiului București din cadrul Instituției Prefectului Municipiului București;

-    Oferta de donație fără sarcini autentificată sub nr. 1016/27.11.2013 de Biroul Notarial „Libertas”;

-    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr.

39/27.02.2014;    ’    -------------------------------

-    Contractul de donație autentificat sub nr. 303/12.05.2014 de Biroul

5

Notarial „Libertas”;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. d) și art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se atribuie arterelor de circulație situate la adresa Șoseaua Străulești nr. 69-71, sector 1, București, următoarele denumiri:

-    Bulevardul Petroliștilor pentru artera de circulație care începe din Șos. Străulești și se termină în^rtera^propusă a se denumi str. Gregoriu Ștefănescu;


-    Strada Teodor Mehedimpan-i    ^rtera de circulație care

începe din artera propusă ajse z    '

în str. Coralilor; Jz    t

-    Strada Virgiliu Tacit (1876-1935, inginer mine) pentru artera de circulație care începe din artera propusă a se numi B-dul Petroliștilor și se termină în str. Coralilor;

-    Strada Gregoriu Ștefănescu (1836-1911, geolog) pentru artera de

circulație care începe din artera propusă a se numi B-dul Petroliștilor și se termină în Intr. Străulești.    '

(2) Străzile menționate la alin. (1) se identifică potrivit planului de situație, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată următoarelor instituții: Direcția Generală de Evidență a Persoanelor a Municipiului București, Primăriei Sector 1, Administrația Domeniului Public Sector 1, Compania Națională Poșta Română S.A., Oficiul Național al Registrului Comerțului, Oficiul de Cadastru și Publicitate Imobiliară a Municipiului București.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu


București, 27.11.2014 Nr. 278

SECRETAR GENERAL UNICIPIULUI BUCUREȘTI, Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1