Hotărârea nr. 272/2014

HOTARAREnr. 272 din 2014-11-27 PENTRU APROBAREA PLANULUI DE OCUPARE A FUNCTIILOR PUBLICE DIN PRIMARIA MUNICIPIULUI BUCURESTI PENTRU ANUL 2015Consiliul General ai Municipiului București

H OT A R A R E

pentru aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2015

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Managementul Resurselor Umane;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

Luând în considerare adresa nr. 36001/2014 a Agenției Naționale a Funcționarilor Publici;

în conformitate cu prevederile art. 23 din Legea nr. 188/1999 privind statutul funcționarilor publici, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. b) și art. 45 alin. (1) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

_____________ CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

HOTĂRĂȘTE:    ~ --------------------

Art.1 Se aprobă “Planul de ocupare a funcțiilor publice din Primăria Municipiului București pentru anul 2015”, conform anexei care face parte integrată din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul General prin aparatul de specialitate va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.11.2014.


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro'

\n

Anexa 1£7


U.C. W. LX.


iX_


r,


PLAN DE OCUPARE A FUNCȚIILOR PUBLICE DIN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI PENTRU ANUL 2015

Funcția publica

Nr.

maxim

de funcții publice

Nr

fUK

pul

ocu

de

ctii

ilice

sate

Nr. de

funcții

publice

vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infințate1

Nr. maxim de funcții publice

supuse

. - ..2 reorganizam

Nr. maxim

de funcții publice

rezervate

- ..3 promovam

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

secretar al județului

0

! 0

0

0

0

0

0

0

secretar al consiliului local

1

1

0

0

0

0

0

0

director general

6

6

0

0

0

0

0

0

director general adjunct

0

o

0

0

0

0

0

0

director executiv in cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

22

18

4

0

0

1 7

0

-    > 3

director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autorităților administrației publice locale

6

4

2

0

0

1 ;

o y?

spf serviciu

61

! 52

9

0

0

:3 ,

0

\ 6

s sf birou

6

i 5

1

0

0

0

0 ;

\1

fineții publice de conducere specifice

0

Ș 0

0

0

0

0 '

0 :

\o

'Total categoria funcționari publici de conducere

102

i 86

16

0

0

5

o-.;-

11

uditor clasa I grad profesional asistent

0

! 0

0

0

0

0

o ’

0

'g uditor clasa I grad profesional principal

4

2

2

0

1

0

o i

2

f, uditor clasa I grad profesional superior

9

7

2

1

0

1

0

2

< :onsilier juridic clasa I grad profesional debutant

12

2

10

0

0

0

0

10

\ consilier juridic clasa I grad profesional asistent

7

4

3

0

2

0

0 ;

3

-. |

i

1

■ -s

\    Funcția publica

Nr.

maxim

de funcții publice

Nr

fur

pul

ocu

, de

ctii

ilice

pate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infințate1

Nr. maxim de funcții publice supuse

reorganizării2

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării3

Nr. maxim

de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr.maxim de funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

consilie^ juridic clasa I grad profesional principal

17

16

1

2

1

2

0

1

consilier^ uridic clasa I grad profesional superior

28

22

6

1

0

1

0

6

consilier clasa I grad profesional debutant

2

0

2

0

0

0

0

2

consilier clasa I grad profesional asistent

12

7

5

0

3

0

0

5

consilier clasa I grad profesional principal

45

42

3

3

15

3

0

3

consilier clasa I grad profesional superior

68

63

5

15

0

15

0

5

expert clasa I grad profesional debutant

8

3

5

0

3

0

0

5

expert clasa I grad profesional asistent

22

19

3

3

6

3

0

3

expert clasa I grad profesional principal

80

65

15

6

23

6

0

15

expert clasa I grad profesional superior

191

170

21

23

0

23

0

21

inspector clasa I grad profesional debutant

6

1

5

0

1

0

0

5

inspector clasa I grad profesional asistent

7

6

1

1

2

1

0

1

inspector clasa I grad profesional principal

19

13

6

2

5

2

6

inspector clasa I grad profesional superior

97

89

8

5

0

5

0 x

8

funcții publice specifice clasa I

0

0

0

0

0

0

0    p

r 0

alte funcții publice specifice (manageri publici)

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții publice clasa 1

634

531

103

62

62

62

0

103

rj :ferent de specialitate clasa II grad profesional debutant

0

0

0

0

0..........

.....0.......

■ l"

. o ;

/oferent de specialitate clasa II grad profesional asistent

0

0

0

0

0

0

6

k*-

:ferent de specialitate clasa II grad profesional principal

1

1

0

0

1

0

■ ' 0 1 ;

0

A

, 1 eferent de specialitate clasa II grad profesional superior

8

6

2

1

0

1

; 0 ;

2

1 unctii publice specifice clasa II

0

0

0

0

0

0

0 ;

0

i

!

i

I

I

Funcția publica

Nr.

maxim

de funcții publice

Ni

fui

pu

ocu

. de

ictii

jlice

pate

Nr. de funcții publice vacante

Nr.maxim de

funcții publice care vor fi infințate1

Nr. maxim de funcții publice supuse

. ~ ..2 reorganizam

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării3

Nr. maxim

de funcții publice rezervate

promovării

rapide

Nr.maxim dt

funcții publice care vor fi

ocupate prin recrutare

Total funcții publice clasa II

9

7

2

• ■ • 1 • •

1

1

0

c \ 2

referent clasa III grad profesional debutant

0

0

0

0

0

0

0

i0

referent clasa III grad profesional asistent

3

2

1

0

1

0

0

1

referent clasa III grad profesional principal

4

3

1

1

2

1

0

1

referent clasa III grad profesional superior

53

48

5

2

0

2

0

5

funcții publice specifice clasa III

0

0

0

0

0

0

0

0

Total funcții pulicc clasa 111

60

53

7

3

3

1)

7

Total funcții publice execuție

703

591

112

oo

h(>

Gh

n

112

Total funcții publice

805

, 677

128

66

66

71

0

123

XUTIV


DIRECTORX50t

,,ANE ^7.

ȘEF SERVICIU

Cristian N1CULAE

înființarea se referă (a posturile de nivel inferior transformate în postur Prin reorganizare se înțeleg posturile care se desființează prin transfp promovarea se referă la promovarea în grad, ca urmare a îndeplinirii


i de grad superior în urma promovării, prin îndeplinirea condițiilor prevăzute de lege. rmare în urma promovării.    /

condițiilor prevăzute de lege și cu avizul Primarului General.    ■

Redactat: 2 exemplare