Hotărârea nr. 271/2014

HOTARAREnr. 271 din 2014-11-27 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICUPIULUI BUCURESTI SI AMPOSTDRU IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI " VALORIFICAREA OPORTUNITATILOR DE INSERTIE PE PIATA MUNCII PENTRU GRUPURILE VULNERABILE, PRIN INTEGRAREA IN INTREPRINDERI SOCIALE VALORIS"Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea contractului de finanțare încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și AMPOSTDRU în vederea implementării proiectului „ Valorificarea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi Sociale VALORIS”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Genera! al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul

“Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;

-    Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului comun MMFPS/MFP 1117/2170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul Operațional Sectorial „ Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”;

-    Ordinului ministrului fondurilor europene nr. 989/29.09.2014 privind modificarea și completarea Ordinului ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010;

-    Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programe operaționale, cu modificările și completările ulterioare;


-    Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcții privind implementarea Programului Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013”, cu modificările.și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 218/2012 pentru s aprobarea Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență _ Guvernului nr. 64/2009 privind geștipparea financiaU a instrumentele


/

structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, cu modificările și completările ulterioare;

- Hotărârii C.G.M.B. nr.305/2013;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Contractul de finanțare prevăzut în anexa nr.1 încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și AMPOSDRU privind implementarea proiectului „Valorificarea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi Sociale VALORIS” ID 144616 (denumit în continuare Proiect) finanțat în cadrul Programului Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013, DMI 6.1. Dezvoltarea economiei sociale.--------------

Art.2 Reprezentantul legal al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București se împuternicește pentru a semna documentele subsecvente contractului de finanțare prevăzut în anexa nr.1 la prezenta hotărâre.

Art.3 Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de solicitant al proiectului „Valorificarea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi Sociale VALORIS” conform anexei nr. 2, va lua toate măsurile necesare asigurării implementării proiectului și va identifica modalitățile de evitare a creării de structuri legate astfel încât să poată fi absorbite sumele maxime din schema de minimis, puse la dispoziție prin finanțările nerambursabile.

Art.4 Se aprobă bugetul proiectului, finanțat în cadrul POSDRU 2007-2013, AXA 6. „Promovarea incluziunii sociale”, Domeniul Major de Intervenție 6.1. „Dezvoltarea economiei sociale”, în valoare totală de 10.174.583,04 lei, inclusiv TVA, conform anexei nr. 3.

Art.5 Se aprobă procedura privind managementul și implementarea proiectului „Valorificarea oportunităților de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi sociale VALORIS” conform anexei nr. 4, proiect care se derulează pe o perioadă de 12 luni de la data semnării contractului de finanțare.

Art.6 Se aprobă suportarea de către Consiliul General'al Municipiului București a cheltuielilor neeligibile care pot surveni în perioada implementării proiectului.

Art.7 Anexele nr. 1, nr. 2, nr. 3 și nr. 4 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.8 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.11.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    ..    SECRETAR GENERAL ALSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 3

\n

Anexa 1GUVERNUL ROMÂNIEI

Investește în oameni!    /    ■

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013

Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"
Fondul SocUl European    Instrumente Stnttturat»

POBORU 2007*2013    2007*2013 \CONTRACT DE FINANȚARE

Numărul de identificare al contractului: POSDRU/168/6.1/S/1446163.D.RU


Hc...

Data,


Titlul proiectului: „„VALORificarea oportunităților    Nr. de înregistrare AMPOSDRU

de inserție pe piața muncii pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi Sociale VALORIS""


Ministerul Fondurilor Europene - Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane cu sediul în Bulevardul Carol I, nr. 34-36, sector 2, localitatea București, România, telefon: 021.315.02.14, fax: 021.315.02.06, poștă electronică: posdru@fonduri-ue.ro, cod fiscal 20897750, prin reprezentant legal Cristian ABABEI, Director General, pe de o parte

Și

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în str. Foișorului, nr. 56-58, sect 3, București, telefon: 021.314.23.15, fax: 021.314.23.16, poștă electronică: dgas_mb@yahoo.co.uk, cod de identificare fiscala: 15531230, reprezentată legal prin Cosmina Ioana Simiean NICOLESCU, Director generai, în calitate de beneficiar al finanțării, denumită în continuare Beneficiar, pe de altă parte, au convenit următoarele:


Articolul 1 - Obiectul contractului

(1)    Obiectul acestui contract îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOSDRU sau de către AMPOSDRU prin Ol POSDRU delegat, pentru implementarea Proiectului din Anexa 1 - Cererea de finanțare, denumit în continuare „Proiect"

(2)    Beneficiarului - beneficiar unic sau parte ne riatxc<£^Mf<iife ă sau mai multe entități cu personalitate juridică, înregistrate în România și/sau în statele Wrfirore afeAd Europene^Lse.va acorda finanțarea

-----------„UilS
estuia pe care ile și deciziile


tel

VP//PondM» Soctal European    kubwranta Structurau

POSDRU 2007-2013---- 2007-3013

(3) Cererea de finanțare depusă de Beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, devine Anexa 1 la prezentul contract, făcând parte integrantă din acesta.

Articolul 2 - Durata contractului

(1)    Contractul intră în vigoare la data semnării lui de către ultima parte, respectiv reprezentantul legal al AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, după ce în prealabil a fost semnat de beneficiar.

(2)    Perioada de implementare a Proiectului este de 12 luni.

(3)    Data de la care începe implementarea Proiectului este 3 noiembrie 2014.

(4)    Perioada de verificare a sustenabilității proiectului este de 3 (trei) ani de la finalizarea implementării.

(5)    Contractul își încetează valabilitatea, la data executării a tuturor obligațiilor pe care Contractul și/sau

implementarea proiectului și/sau din acordarea finanțării nerambursabile până la data închiderii oficiale a Programului Operațional Sectorial "Dezvoltarea Resurselor Umane" 2017-2013, denumit în continuare POSDRU 2007-2013.

Articolul 3 - Valoarea contractului

(1) Valoarea totală eligibilă este estimată la 10,174,583.04 lei, după cum urmează:

Valoarea totală eligibilă a Proiectului, din care:

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile

acordată din

FSE

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile

acordate din

Bugetul Național

Contribuția eligibilă a Beneficiarului

(lei)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

(lei)

(%)

1= 2+4+6

2

3

4

5

6

7

10,174,583.04

8,241,107.03

82.65

1,729,984.35

17.35

203,491.66

2.00

(2)    AMPOSDRU sau AMPOSDRU prin Ol POSDRU delegat acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 9,971,091,38 LEI, echivalentă cu 98.00 % din valoarea tolală-eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1).

(3)    Valoarea cheltuielilor generale de administrație/chpl^Sj4r^ic^^Va fi acordată în procent de maxim 7

% din valoarea totală a costurilor directe eligibile,    FEDR.

(4) Valoarea cheltuielilor Iș^t^.de'fnăpagementuP'p'rmectiwu'n valoarea totala a cheltuielilor de-m/n/WK(totalîiGfifiălti])elilorJEJentoU Cifrul înființate/dezvoltat^),    valoarea totala a’cheltuîeljW>j îfe rente rmplem


inLde^maxîm 12% din ‘ șomie socială Racordata

in


c<'- J

UNIUNEA EUROPEANAFondul Socttl Europwn ---------- Instrumente Structurate

POSORU 2007-2013    ............S00Z-2O13


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN    .........

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"________

procent de maxim 25% din totalul cheltuielilor de minimis (totalul cheltuielilor pentru structurile de economie socială înființate/dezvoltate);

(5)    Valoarea cheltuielilor aferente activităților subcontractate/externalizate de către solicitant și/sau partener va fi acordată în procent de maxim 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului

(6)    Valoarea cheltuielilor de tip FEDR va fi acordată în procent de maxim 15% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(7)    Valoarea cheltuielilor aferente activităților de informare și publicitate va fi acordată în procent de maxim 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(8)    în cazul în care, la finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, valoarea totală eligibilă validată

de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibilă prevăzută la alin. (1), procentul de decontare tipurilor de cheltuieli menționate la alin. (3) - (7) de mai sus va fi raportat la valoareatotală.validatădeAMPOSDRU/OIPOSDRU.__________________________________________

(9)    La finalizarea perioadei de implementare a Proiectului, finanțarea nerambursabilă acordată de AMPOSDRU/OI POSDRU delegat va fi limitată la valoarea obținută prin aplicarea procentului prevăzut la art. 3 alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate.

Articolul 4 - Eligibilitatea cheltuielilor

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a Proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de:

Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare, Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1117/2170/2010 pentru pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007 - 2013",

Ghidul Solicitantului - Condiții Generale și Specifice,

Prezentul contract de finanțare,

Legislația naționala si comunitara in vigoare,

Instrucțiunile și deciziile AMPOSDRU,

Alte dispoziții legale aplicabile.

Articolul 5 - Drepturile și obligațiile părților A. Drepturile și obligațiile Beneficiarului


proiectului. Parteneriatul constituit pentru integrantă din ?îjfarea/Rrpiectului, pentru


(1) Beneficiarul are responsabilitatea

implementarea 'broiectuluî'^ț. consemnat/fâț^ÂtprdiaT^ \eneriat /’’z ■ \    Z    /A -",r’^    * \


prezentul cpntrâct, va răspunde, în mod/ss^^r ind^i ț^ntru

Imrtrumente Structurale 2007-2013

Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"__

acțiunile sau inacțiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori a prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.

(2)    Beneficiarul are obligația de a solicita în scris punctul de vedere oficial al AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu privire la orice aspect survenit în implementarea Proiectului de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum și în orice situație în care apar neclarități cu privire la clauzele prezentului contract. AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligația de a răspunde la o solicitare prevăzută mai sus în termen de maxim 10 (zece) zile de la primirea acesteia.

(3)    Beneficiarul are dreptul de a solicita prefinanțare, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Deciziilor și Instrucțiunilor AMPOSDRU.


! eereri de rambursare, în eonformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr, 64/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009 cu modificările și completările ulterioare, Hotărârii Guvernului nr. 218/2012, cu modificările și completările ulterioare, și cu prevederile Deciziilor și Instrucțiunilor AMPOSDRU.

(5)    Beneficiarii pot accesa mecanismul de decontare prin cereri de plată, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului 64/2009 aprobată cu modificări prin Legea nr.362/2009 cu completările și modificările ulterioare și a Instrucțiunilor și Deciziilor AMPOSDRU.

(6)    Beneficiarul are obligația de a demara toate procedurile de achiziție în maxim 30 de zile de la începerea implementării proiectului, cu respectarea prevederilor legale aplicabile (Ordonanță de urgență nr. 34/2006privind atribuirea contractelor de achiziție publică, a contractelor de concesiune de lucrări publice și a contractelor de concesiune de servicii, aprobată cu modificările și completările ulterioare prin Legea nr.337/2006 cu modificările și completările ulterioare Ordinul ministrului fondurilor europene nr. 1120/2013, privind modificarea si aprobarea Procedurii simplificate, aplicate de beneficiari privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență", precum și în cadrul proiectelor finanțate prin mecanismele financiare SEE și norvegian pentru atribuirea contractelor de furnizare, servicii sau lucrări.

(7)    Beneficiarul/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare. Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului de prefinanțare, respectiv contului de rambursare în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială, și pentru deschiderea contului aferent cererilor de plată în sistemul Trezoreriei Statului.

(8)    Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și aGUVERNUL ROMÂNIEI


POSORU 2007-2013


InstruiMnta Structural» 2007-2013


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale”__

Parlamentului European și a Consiliului din 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul comunicațiilor publice (Directiva asupra confidențialității și comunicațiilor electronice), transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.

(9)    Beneficiarul are obligația de a pune la dispoziția AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, sau oricărui alt organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabîle, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor la fața locului. Neprezentarea documentelor solicitate in cadrul verificărilor poate conduce la declararea ca neeligibile a cheltuielilor aferente documentelor solicitate.

(10)    în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (9), Beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat Proiectul, inctusiv acces la sistemele informatice care au legătură directa cu proiectul, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a Proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic. Documentele trebuie sa fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (9) cu privire la locația arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către AMPOSDRU/OI POSDRU delegat.

(11)    Beneficiarul are obligația de a păstra toate documentele originale aferente proiectului (și în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale.

Toate documentele vor fi păstrate 3 (trei) ani de la închiderea oficială a POSDRU 2007-2013.

(12)    în cazul nerespectării prevederilor alin. (11), Beneficiarul este obligat să restituie întreaga suma primită, aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din cofinanțarea FSE, precum și cofinanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile și/sau penalitățile aferente calculate conform legislației în vigoare.

(13)    Beneficiarul și partenerii se obligă să mențină destinația bunurilor și/sau echipamentelor achiziționate și lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului pe o perioadă de cel puțin 3 (trei) ani după finalizarea perioadei de implementare a Proiectului. în cazul nerespectării acestei obligații, Beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU/OI POSDRU delegat contravaloarea echipamentelor achiziționate și lucrărilor efectuate în cadrul Proiectului, în termen de maxim 30 de zile de la data constatării de către AMPOSDRU sau 01 POSDRU

UNIUNEA EUROPEANĂ


Inatnmente Structurate 2007*2013


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"

(15) Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile regulamentelor comunitare și legislației naționale în vigoare inclusiv Ghidul Solicitantului Condiții Generale și Specifice cu privire la măsurile de informare și publicitate, precum și prevederile Manualului de Identitate Vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

Prin semnarea prezentului contract, Beneficiarul acceptă ca numele lui să apară pe lista Beneficiarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. (d) din Regulamentul Comisiei (CE) nr. 1828/2006 al Comisiei din 08.12.2006, de stabilire a normelor de punere în aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1083/2006 al Consiliului de stabilire a anumitor dispoziții generale privind Fondul European de Dezvoltare Regională privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de Coeziune și pentru implementarea Regulamentului (CE) nr. 1080/2006 al Parlamentului European și al Consiliului pentru Fondul European de

Dezvoltare Regională, cu modificărHe și completărite ulterioare (publicare3, elec-tronică sau în alt mod, a..........

listei de Beneficiari, titlul Proiectului și valoarea fondurilor publice alocate operațiunilor).

B. Drepturile și obligațiile AMPOSDRU/OI POSDRU delegat

(1)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, are obligația de a informa Beneficiarul, inclusiv prin publicarea pe site-ul oficial al AMPOSDRU/ Ol POSDRU, în termen de 5 (cinci) zile de la emiterea unei decizii care poate afecta implementarea proiectului.

(2)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligația de a informa Beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și de orice altă autoritate competentă.

(3)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat monitorizează din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectelor în vederea asigurării legalității, regularității, conformității și realității activităților aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract de finanțare.

(4)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului.

(5)    AMPOSDRU va informa despre data închiderii oficiale/parțiale a POSDRU prin intermediul mijloacelor publice de informare.

Articolul 6 - Confidențialitate

(1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat și Beneficiarul se angajează să păstreze confidențialitatea documentelor, materialelor, datelor și informațiilor în legătură cu Proiectul și care sunt stabilite de către părți ca fiind confidențiale.    -------UNIUNEA EUROPEANAGUVERNUL ROMÂNIEIFondul SocUl European POSDRU 2007-2013Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"

(3)    Nerespectarea obligației de confidențialitate dă dreptul părții vătămate să pretindă daune interese părții în culpă.

(4)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat/Beneficiarul vor fi exonerați de răspunderea pentru dezvăluirea de informații confidențiale referitoare la contract dacă:

a)    informația a fost dezvăluită după ce a fost obținut acordul scris al celeilalte părți contractante pentru asemenea dezvăluire,

sau

b)    partea contractantă a fost obligată în mod legal să dezvăluie informația.

Articolul 7 - Conflictul de interese și regimul incompatibilităților------------------------------------ ---------

(1)    Părțile contractante se obligă să întreprindă toate diligentele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească în vigoare {Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 aprobată cu modifcări și completări prin Legea nr.142/2012, cu modificările și completările ulterioare, Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr.875/2011, cu modificările și completările ulterioare și Legea nr. 161/2003, cu modificările și completările ulterioare) și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

(2)    Dispozițiile menționate la alin.(l) se aplică partenerilor, subcontractorilor, furnizorilor și angajaților Beneficiarului, precum și angajaților AMPOSDRU/OI POSDRU delegat implicați în realizarea prevederilor prezentului contract de finanțare.

(3)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat își rezervă dreptul de a verifica dacă măsurile luate de Beneficiar sunt potrivite și de a solicita Beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilități, sau de a rezilia contractul de plin drept, în cazul identificării de către autoritățile competente, a unui conflict de interese sau a unei incompatibilități.

Articolul 8 - Subcontractarea și cesiunea

(1)    în cazul externalizării/subcontractării unor activități din cadrul proiectului, responsabilitatea totală revine în final Beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(2)    Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot

GUVERNUL ROMÂNIEI


Fondul Social European POSORU 2007-2013


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"

(4)    Pentru toate activitățile externalizate (subcontractate), subcontractorii se angajează să furnizeze organismelor de audit și de control, inclusiv AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, toate informațiile necesare privind activitățile subcontractate. în acest sens, beneficiarul are obligația de a asigura disponibilitatea tuturor informațiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

(5)    Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și externalizării către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale, sau alte forme de organizare echivalente.

Articolul 9 - Nereguli

(1)    Constatarea neregulilor, stabilirea acestora și recuperarea sumelor plătite necorespunzător se realizează conformpreveder'Hor legale în domeniu,respeetivOrdonanța de U rgentă-a Guvernuluinr. 66/2011privînd prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr.142/2012, cu modificările și completările ulterioare, Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare

(2)    Săvârșirea unei nereguli este o încălcare a prevederilor contractuale și, deci, generează răspundere patrimonială contractuală a autorului, beneficiar sau autoritate de gestionare.

(3)    Debitorii unei creanțe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea

respectivei creanțe.

Articolul 10- Modificări și completări la contract

(1)    Orice modificare a Contractului se va face cu acordul părților prin încheierea unui act adițional sau aprobarea unei notificări, cu excepția modificărilor determinate de schimbări în cadrul legislativ, care vor intra în vigoare la data menționată în actul normativ respectiv, și a celor intervenite prin Instrucțiuni/Decizii AMPOSDRU.

(2)    Beneficiarul trebuie să informeze AMPOSDRU/OI POSDRU delegat despre orice situație care poate determina întârzierea executării Contractului în termen de 10 (zece) zile de la data luării la cunoștință despre aceasta.

(3)    Beneficiarul este obligat să informeze în termen de 5 zile AMPOSDRU/OI POSDRU delegat cu privire la


Tpg^în conformitate cuUNIUNEA EUROPEANĂ


GUVERNUL ROMÂNIEI


instrumenta Structurale 2007*2013


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"

(5) Un act adițional sau o notificare nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților.

Articolul 11 - Forța majoră

(1)    Forță majoră este definita conform legislației în vigioare aplicabile si se constata de către organele abilitate in acest sens.

(2)    în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului Contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 15

modificare sau reziliere a Contractului.

(3)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat suspendă aplicarea prevederilor contractului de finanțare și în mod subsecvent plata/rambursarea tuturor sumelor solicitate de beneficiar în situația în care proiectul face obiectul unui dosar penal transmis spre soluționare instanțelor de judecată. Suspendarea prevederilor contractului de finanțare este valabilă până la pronunțarea deciziei definitive a instanței privind caracterul penal sau nepenal al faptei incriminate în condițiile prevăzute de legislația specifică.

Articolul 12 - încetarea și rezilierea contractului

(1) AMPOSDRU/OI POSDRU delegat își rezervă dreptul de a rezilia prezentul Contract, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanței judecătorești, cu excepția unei simple notificări de informare a Beneficiarului, în următoarele cazuri:

-    din motive imputabile beneficiarului, nu a început implementarea Proiectului până la termenul limită de depunere a primei cereri de rambursare;

-    nu a depus prima cerere de rambursare în termenul limită stabilit prin Instrucțiunile și Deciziile

AMPOSDRU;

- nu depune cererile de rambursare în termenele prevăzute de Instrucțiunile și Deciziile AMPOSDRU.

(2) Constituie clauză de nulitate a prezentului contract orice cauză de neeligibilitate a proiectului și/sau a beneficiarului și/sau a oricăruia dintre parteneri, chiar dacă a fost identificată ulterior încheierii prezentului contract.

3) în cazul în care prezentul contract este rezilia^ din culpa Beneficiarului, acesta poate fi exclus de la participarea la selecția publice de proiecte șl0/ia^gîțiaț>a.finanțării ngrgțffifettrșabile pentru o perioadă de 2 (doi) ani.


UNIUNEA EUROPEANA


GUVERNUL ROMÂNIEI


Instrumenta Structurala 2007-2013


Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale"

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale1

Articolul 13 - Clauza suspensiva

(1)    în termen de maxim 20 zile lucrătoare de la data semnării contractului, solicitantul și partenerii, după caz, vor depune la AMPOSDRU/OI POSDRU, în conformitate cu prevederile Instrucțiunilor/Deciziilor AMPOSDRU, documentele suport care atestă eligibilitatea solicitantului (și partenerilor, după caz), documentele care atestă capacitatea operațională si documentele care atestă capacitatea de implementare tehnică a proiectului.

(2)    Pentru partenerii transnaționali, termenul de depunere a documentelor menționate la alin. (1) este de 30 de zile lucrătoare.

(3)    Dacă solicitantul și/sau partenerii nu furnizează documentele suport în termenul prevăzut la alin. (1) sau alin. (2), după caz, sau se constată că solicitantul și/sau partenerii au furnizat informații false, prezentul contract devine nul de drept.

Articolul 14 - Anexele contractului

(1)    Următoarele documente sunt anexate la prezentul Contract și constituie parte integrantă a prezentului Contract de finanțare, având aceeași forță juridică:

Anexa 1 Cererea de finanțare

Anexa 2 Bugetul proiectului sintetic și detaliat

Anexa 3 Acord de Parteneriat

Anexa 4 CV-urile echipei de management și expertilor pe termen lung

(2)    Prin Ghidul Solicitantului, AMPOSDRU/OI POSDRU poate solicita și alte documente care devin anexe la contract.

(3)    In cazul unui conflict între prevederile Anexelor contractului de finanțare și cele din Contractul de finanțare, prevederile Contractului de finanțare prevalează.

Articolul 15 - Dispoziții finale

(1)    Proprietatea, titlurile și drepturile de proprietate intelectuală și industrială privind rezultatele Proiectului, raportările și alte documente legate de acesta vor rămâne Beneficiarului sau după caz, partenerului. Beneficiarul va acorda AMPOSDRU/OI POSDRU delegat, după caz, dreptul de a utiliza gratuit și după cum consideră necesar toate documentele rezti^Wîn^ur^sProiectului, oricare ar fi forma acestora,

^dblri^î^is^^lectuaj,


(2)    Semnarea concretului de finanțare nu/js£$^in&

AMPOSDRU/OI POSDRU delegat de a'finari'ța, PBotB ffn^lizarea|
Fondul Social European POSDRU 2»7’«M3

Investește în oameni!

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul Operațional Sectorial pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007 - 2013 Axa prioritară nr 6 „Promovarea incluziunii sociale”

Domeniul major de intervenție 6.1 „Dezvoltarea economiei sociale"

menționat mai sus. Acordarea prezentei finanțări nu presupune obligația AMPOSDRU/OI POSDRU delegat de a acorda și alte finanțări similare în viitor.

(3)    AMPOSDRU/OI POSDRU delegat își rezerva dreptul de a diminua corespunzător finanțarea acordată în situația în care obiectivele, grupul țintă și indicatorii tehnici ai Proiectului prevăzuți în cererea de finanțare sunt neîndepliniți și/sau nerealizați conform cererii de finanțare aprobate.

(4)    în cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile.

(5)    Termenul de „zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.

(6)    în eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/OI POSDRU delegat și Beneficiar, survenit în executarea

sau în legătură eu executarea, interpFetarea și în oriee mod apliearea acestui Gontract, se vor depune toate-----------

diligențele pentru soluționarea acestuia pe cale amiabilă. în situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă în termen de 30 (treizeci) de zile de la data solicitării uneia dintre părțile contractante, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

(7)    Prezentul contract de finanțare a fost încheiat în 2 (două) exemplare originale în limba română, un exemplar pentru AMPOSDRU/OI POSDRU delegat și un exemplar pentru Beneficiar.

Ministerul Fondurilor Europene

Direcția Generală Autoritatea de Management pentru Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București

|(2?f pentru Programul loji

Si Z iOpsrațioriaî Sectorial) 33 |

Dezvoltarea /ÎS//

Cosminaloajna^ffi^^JUICOLESCU

\ Resurselor

®y^°i-4'cral

SenfflăWrja    «    \

» ' *jȘe/nnatura

Data \J    \

Data

/

Dosarul meu

ID f 144616

Titlul proiectului , „VALORificarea oportunităților de inserție pe piața muncii

î pentru grupurile vulnerabile, prin integrarea în întreprinderi I Sociale VALORIS"

Profilul meu

ID

Denumire organizație Adresă poștă electronică Cod de înregistrare fiscală

Număr de înregistrare în

--------------------------- registru! comerțului

Anul înființării Adresa poștală

Cod

Localitate

Județele

Regiune

Nr. de la Registrul Asociațiilor și Fundațiilor

TIPUL SOLICITANTULUI

Tipul solicitantului Ș Persoane juridice de drept public, instituții publice finanțate j integral din venituri proprii și/sau finanțate parțial de la ! bugetul de stat, bugetul asigurărilor sociale de stat sau î bugetele fondurilor speciale

REPREZENTANTUL LEGAL

; 40444

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București ' dgas_mb@yahoo.co.uk ; 15531230

j neaplicabil_______

î 2003

i str. Foișorului, nr. 56-58, sect 3, București Ș 031182 \ București ; București i București-Ilfov

î neaplicabil    j


Prenume și Nume j Cosmina Ioana Simiean Nicolescu Funcție < director general

Număr de telefon j 0213142315 Număr de fax , 0213142316


Adresă poștă electronica ș dgas-.mb@yah06\co.u^


Document de identitate

Emis de

La data de


CI serie RD nr 826676

SPCEP sect 2

17-09-2012


ACORDUL PRIVIND UTILIZAREA DATELOR

Sunt de acord ca datele ; cuprinse în prezenta înregistrare și în formularele referitoare la aplicant și la proiect să fie ? utilizate în conformitate cu ?

Legea nr. 677/2001 privind ( DA protecția persoanelor cu privire ?

la prelucrarea datelor cu ? caracter personal și libera ; circulație a acestor date cu ș modificările și completările s ulterioare j

ALTE INFORMAȚII

(*)Anul n - 3

Cifra de afaceri/venituri totale ; 57817000

Anul n*-2 ;

Cifra de afaceri/venituri totale 54000000

Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale 53397450

încadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului

j Autorități ale administrației publice locale (unități j administrativ-teritoriale)

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ PRIMITĂ ÎN PREZENT SAU ANTERIOR DIN FONDURI PUBLICE

Ați beneficiat de asistență ( nerambursabilă din fonduri  publice sau de împrumut din i

partea Institutelor Financiare î DA Internaționale în ultimii 3 ani,

relevantă pentru domeniul j proiectului? îServicii integrate de forrpah p e rs o a' n e I o r V u l n e r a b i I e^tegrar^aqeWja pe piața

<£    1 >/......Î5A&

SV" /

fcjy-flțfeZLv.......:...........

Page 2 of 63-


Calitatea avută în cadrul ; proiectului (solicitant sau ; partener

partner) ;

Obiectivul proiectului


Stadiul implementării proiectului


Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului


Obiectivul general al proiectului este facilitarea accesului la educație pentru sprijinirea integrării grupurilor vulnerabile pe ! piața muncii prin oferirea unor servicii integrate de formare pentru asistență socială acordată persoanelor vulnerabile în regiunea Nord Est și București-Ilfov. Obiective specifice: 1. Realizarea unui studiu privind identificarea nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile din cele 2 regiuni de dezvoltare, situația serviciilor de asistenta sociala si cerințele de formare ! 2. Dezvoltare curiculara si cursuri pilot 3. Furnizarea a 40 de programe de formare in domeniul asistentei sociale si utilizării  TIC pentru min. 450 de persoane din regiunile tinta. 4. Dezvoltarea unui portal al proiectului si de pagini web pe web-site-urile partenerilor pentru facilitarea accesului persoanelor interesate la resursle proiectului 5. Dezvoltarea a i 2 programe de formare la distanta in sistem e-learning pentru introducerea metodelor inovatoare de formare si facilitarea accesului la informații a grupului tinta, 6. Realizarea a trei campanii de informare si promovare a schimbării atitudinii sociale in ceea ce privește grupurile vulnerabile pentru

angajați si angajatori.____________________________[

i n_cu rs_d e_i m p I e m ent a re

Indicatorii de realizare imediata - 1 studiu privind identificarea nevoilor specifice grupurilor vulnerabile si cerințele de formare - 1 analiza a nevoilor de formare - 2 curricule de curs - 2 cursuri pilot evaluate - 2 cursuri autorizate - 30 programe de specializare in domeniul asistentei sociale pentru 450 persoane - 10 programe de inițiere in domeniul TIC pentru 140 persoane - 30 grupuri de lucru - participanti: absolvenții celor 30 programe de specializare - 1 portal de promovare a proiectului - 5 pagini web pe site-urile partenerilor - 1 secțiune Forum pe portal - 2 suporturi de curs pentru formare la distanta in sistem e-learning - 1 instruire pentru tutorii Solicitantului pentru folosirea platformei si instrumentelor de formare la distanta -1 intalnire de lansare a proiectului (Kick-off meeting) - 3 conferințe de promovare si informare a angajatorilor - 1 conferința de incheiere a proiectului (Final meeting) - 500 materiale publicitare (mape, pliante) tipărite si distribuite -200 afișe tipărite si afișate - 10 bannere tipărite si afișate la sediul partenerilor si la intalnirile proiectului - 100 de angajatori invitați la evenimentele organizate prin proiect - 2 comunicate de presa - 4 pagini web pe website-urile partenerilor - 1 portal al proiectului - 6 articole despre proiect publicate in mass-media sau internet Indicatorii de rezultat pentru finalul proiectului sunt următorii: - min. 80 % dintre participant!! inscrisi la cursuri sa obțină certificatul de absolvire - min. 80 % dintre absp-h/entucursurilor sa participe la grupurile de lucru - min,.•'^^â3^n^tK|tre absolvenții cursurilor de asistenți ppțgon^kââțiOh^g^e pe plata muncii.


Page 3 of 63_stat, local, surse externe i nerambursabile, surse externe !

rambursabile, etc) i

Numele instituției finanțatoare ș Autoritatea de Management Programul Operațional Sectorial I „Dezvoltarea Resurselor Umane"

Valoarea angajată în proiect ; 1022459 lei


Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

Obiectivul proiectului


Working together for better life of the vulnerable people


RO 0056


ț partener

Obiectivul general - îmbunătățirea accesului persoanelor î vulnerabile la servicii sociale de calitate și adaptate nevoilor î lor, indiferent dacă acestea sunt prestate de entități publice } sau private. Scopul proiectului: Creșterea capacității '• administrației generale a Bucureștiului și a consiliilor locale    [

i ale fiecărui sector de a elabora strategii de servicii sociale    F

i bazate pe analize ale nevoilor


Stadiul implementării proiectului


implementat


Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului


20 angajați din administrația publica locala cu atribuții in asistenta sociala, formați - 3 sesiuni de training organizate -22 participanti la vizita de studiu in Oslo, Norvegia - 4 consultări publice organizate - 1 document pe politici publice, { dezvoltat - 1 campanie de advocacy implementata - 2 întâlniri f de lucru organizate cu furnizorii de servicii publice si private i de asistenta sociala    i


Valoarea totală a proiectului


317000 Eur


Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare


Valoarea angajată în proiect


Programul Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European, Eeagrants - Programul de Cooperare Norvegian

Min Fin Pub în calitate de Punct Național de Contact pentru Mecanisml Financiar SEE/Autoritatea pentru Coordonarea Instrumentelor Structurale/Oficiul de Plăți și Contractare PHARE

6875 Eur


Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)


Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucureștean


ID-ul proiectului (acordat de i _MT_ qr)E.? instituția finanțatoare) _


Calitatea avută în cadrul >'    ' ‘ -

proiectului (solicitant,sau ; i solicitant partner) /s

Obiectivul proiectului


Stadiul implementării proiectului

Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului


Valoarea totală a proiectului


Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare


! Obiectiv general: Imbunatatirea calitatii si eficientei serviciilor sociale furnizate cetățenilor Municipiului București in vederea ; satisfacerii nevoilor reale ale acestora Scop: îmbunătățirea ! structurii și proceselor Direcției Generale de Asistență Socială : a Municipiului București pentru a face fata noilor nevoi sociale | implementat

! - 1 studiu sociologic complex asupra nevoilor reale ale i grupului vizat, în raport cu actualele servicii oferite, aplicat • unui număr de 7000 persoane din capitală - 1 sistem

informatic integrat, implementat la D.G.A.S.M.B. și l D.G.A.S.P.C. Sector 4 - 1 metodologie nouă de lucru a i D.G.A.S.M.B. - 1 propunere de organigramă nouă - 7 i echipamente informatice (desktop, monitor, Licență Windows, j Licență ABBY, UPS, tastatură, mouse, imprimantă, scanner), i funcționale într-un sistem informatic integrat - 1 site al i instituției actualizat (www.dgas.ro) - 5.000 ex. pliant : distribuite - 2.000 ex. broșură distribuite - 7 ex. banner î postate - 400 ex. Raport de cercetare socioiogică privind Ș nevoile de asistență socială ale cetățenilor din municipiul ( București distribuite - 2 comunicate de presă difuzate - 1 J conferință presă organizată - diseminarea rezultatelor

obținute - 1 vizită de studiu organizată (7 zile de studiu în s Marea Britanie, Londra pentru !4 participanți) i 988000 lei ș FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional { Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, bugetul ; național, buget local

ș Direcția pentru Dezvoltarea Capacității Administrative f Ministerul Administrației și Internelor

Valoarea angajată în proiect ș |ej

Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

Obiectivul proiectului


JOVENS CONTRA A VIOLENCIA DE GENERO


IT-2010-GNA-0502921735


partener

Obiectiv general: contribuie la reducerea violenței de gen, prin îmbunătățirea cunoștințelor și abilităților personale (deprinderi de viață) ale tineriloDaparținând centrelor de


tineret, școli și grupurilor,afțiygș^ chestiuni referitoare Iș./dtrepfei^rjg violenței de gen. Obț din școli și a celor d, educației de la egaț

trei câmpăniLprivin opiniei pubiite^Xp violenței împolrj^fi persoanelor cu o'riep


in teritoriu, în l combaterea { ibilizarea tinerilor J in metoda    [

b) dezvoltarea a (

:®nștientizare a \
pozjpyă.;ț combaterea    î

tetpțvp/iolenței împotriva i /    I


Stadiul implementării proiectului

in_curs_de_implementare


Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului


Valoarea totală a proiectului

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare


Valoarea angajată în proiect


Rezultatele parțiale sau finale ale proiectului : Formarea a I 264 tineri din centre de tineret privind educația în școli (168

   europeni + 96 africani și brazilieni): modele de masculinitate,

; combaterea violenței de gen, să respecte drepturile

i persoanelor având concepții și orientări diferite; schimburi de ' experiență între tineri formatori; definiție participativă i (formatori de tineret/educatori) metodologia, template-uri și ș I instrumente de formare; întâlniri de conștientizare/ educare/ : [ formare în 252 clase de licee europene și 144 africane și ! braziliene; Reuniuni de sensibilizare cu grupuri de tineri din ș orașele europene (3000 tineri), africane și braziliene (1500 ! tineri); Organizarea de schimburi de experiență între tinerii î din Italia, România, Spania; Reuniuni de sensibilizare cu i grupuri de salariați, lucrători sociali și administratorii de orașeî europene (630 adulți) și non-europene (360); Propuneri î participative - 6 propuneri de îmbunătățire a politicilor publice ; i și a programelor împotriva violenței de gen; Definirea și i difuzarea a trei campanii de sensibilizare a opiniei publice în î Europa: modele de masculinitate; lupta împotriva violenței de i

   gen, respectarea drepturilor persoanelor având concepții și I orientări diferite.

i 1021743 Eur    [

: FONDUL SOCIAL EUROPEAN prin Programul Operațional ( Dezvoltarea Capacității Administrative 2007-2013, bugetul j național, buget local

: Comisia Europeană - DG Europe AID    J

; (EuropeAid/131143/C/ACT/Multi) j 10500 eur


Titlul proiectului (conform contractului de finanțare)

ID-ul proiectului (acordat de instituția finanțatoare)

Calitatea avută în cadrul proiectului (solicitant sau partner)

Obiectivul proiectului


Consiliere și Calificare - Verde la Angajare


124594


solicitant

Obiectivul general al propunerii de proiect este creșterea nivelului de calificare, dezvoltarea competentelor si a gradului de independentaa persoanelor vulnerabile din Regiunea București Ilfov, in vederea incluziunii pe piața muncii. Obiectivul specific al propunerii de proiect este: abilitați si competente imbunatatite in vederea creșterii gradului de incluziune sociala pe piața muncii pentru un grup tinta format din 300 persoane vulnerabile.


Stadiul implementării proiectului

Rezultatele parțiale sau finale ale proiec/ului


i n. <u rs__d e_i m p I e m e nt a I- ......../y-    ........................................

200 de partfeipanti la oțțWâme g ru p uri I o r vaJ ne ra b i I e ZitSQÎie pr, calificare'destinate grfitaifâor /nlnbi

< o \ ..................................................

jțw^estinate “%!^jw\ograme de i)e dștetnie roma, 20


Page 6~of 63' de participanti la programe de calificare destinate grupurilor i vulnerabile - persoane cu dizabiliati, 200 participanti la ; instruire acces pe piața muncii, 300 de persoane consilitate/

; orientate- acces pe piața muncii, 250 participanti FSE - femei, ‘ 20 de participanti FSE persoane cu dizabilitati, 180 ! participanti FSE - de etnie roma, 10 locuri de munca nou i create 75% persoane certificate, 75% persoane de etinie ; roma certificate, 75% persaone cu dizabilitati certificate, 5%

: persoane care si-au găsit un loc de munca.

Valoarea totală a proiectului ! 2242420 lei


Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare

Valoarea angajată în proiect


surse externe nerambursabile, buget local


Autoritatea de Management Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane"

46673 lei


-------Trfltj| -prejec-tfcrlui-(eonferm-^-Mai- multe-centr&xle înqriiir-e.pentm copilul tău, mai multe ;

contractului de finanțare) ș oportunități de angajare pentru tine

ID-ul proiectului (acordat de ?

instituția finanțatoare) i    \

Calitatea avută în cadrul i proiectului (solicitant sau j solicitant

partner) j    i

Obiectivul proiectului ț Contribuție la consolidarea principiului accesului egal pentru î toți pe piața muncii și implicit accesului egal la ocupare, j Proiectul va participa la eforturile autorităților de a crea o j piață a muncii inclusivă prin dezvoltarea de programe de Ș calificare și recalificare în special pentru persoanele care nu I sunt incluse pe piața muncii și, în particular, prin dezvoltarea j j de Centre de educație și dezvoltare timpurie pentru copiii mici j și foarte mici. Proiectul contribuie la promovarea principiului j î egalității de șanse și de gen în societatea românească prin j facilitarea integrării și reintegrării pe piața muncii a tinerilor f j părinți.    i

Stadiul implementării proiectului Ș implementat


Rezultatele parțiale sau finale j 13 Centre pentru educație și dezvoltare timpurie, pentru copiii' ale proiectului ; cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani înființate, dotate,

j acreditate; 2 unități mobile înființate și echipate; 8 programe ? j de formare în domeniul educației timpurii elaborate și Ș acreditate; 9 programe educative elaborate și acreditate; 13 i } seturi de documente privind organizarea internă a centrelor j j elaborate; Metodologia de funcționare a serviciului public


1 (pentru centrele fixe și serviciile mp ! persoane calificate/recalificate’-îpla^,,^ j 212 persoane integrate    ujjliM

! ș.peciaTj?âte4p diferite ciâj^parient-e^ip « ^me~pefsba'rte rpi pteg ratp*pș^pi aț ^'1 'evaluare a acfivțțșților

i vizite de studiu într-o ț


ilaborată; 173 de educației timpurii; j Sutersoane    I

Mtei timpurii; 780 j “ șart complex dej laborat; 3
Valoarea totală a proiectului

Sursa de finanțare (bugetul de stat, local, surse externe nerambursabile, surse externe rambursabile, etc)

Numele instituției finanțatoare


Valoarea angajată în proiect


aproximativ 50 de persoane fiecare, organizate cu succes; Campanie națională în domeniul concediului parental și al educației timpurii în rândul bărbaților implementată cu succes Conferințe și comunicate de presă organizate cu ocazia lansării centrelor și ori de câte ori este necesar pe întregul parcurs al proiectului 4 întâlniri de lucru pe an cu partenerii, echipa de management și experții proiectului 10 întâlniri cu partenerii și experții internaționali pentru elaborarea programelor de formare și a programelor educative 16423603 lei

surse externe nerambursabile, buget local

Autoritatea de Management Programul Operațional Sectorial „Dezvoltarea Resurselor Umane"

292864 lei

Partenerii


PARTENERII IMPLICAȚI ÎN DERULAREA PROIECTULUI


Implementarea proiectului se face în parteneriat?


DA


Partener 1


ID Partener

Denumire organizație Număr înregistrare Adresa poștală

Persoana de contact


f 61542

I Direcția Generala Asistenta Sociala OLT

9746625

! strada Drăgănești nr.29, Slatina, jud Olt ' Piroșca Rădița, 0725807070


Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect


DGASPC Olt are ca misiune aplicarea la nivel județean a politicilor si strategiilor de asistenta sociala in domeniul protecției copilului, familiei, persoanelor singure, persoanelor cu handicap, precum si a oricăror persoane aflate in nevoie si are responsabilitatea dezvoltării si diversificării serviciilor sociale specializate, in funcție de nevoile sociale identificate, cu scopul prioritar de a menține funcționalitatea sociala a persoanei. DGASPC Olt are o experiența de peste 15 ani in lucrul cu grupurile vulnerabile si dispune de o rețea de servicii j sociale specializate pe un ansamblu larg de probleme, o echipa de personal profesionista (1313 angajați cu diverse specializări adecvate nevoilor beneficiarilor), de resursele i jmațeriale necesare function.aîit^ți.'stetQmului, precum si de o ‘ șțrucjȘfaTle relații de cpl^qwlte-ifit^in^tutionale cu    I

jente    (

Ktatii si    j

In domeniul j
i integrării sociale si profesionale DGASPC Olt furnizează servicii de consiliere vocationala, consiliere si sprijin pentru } accesarea unui loc de munca (acompanierea persoanelor din ' grupuri vulnerabile in relația cu AJOFM si angajatorii, sprijin : pentru intocmirea de diverse documente), consiliere, sprijin si ; indrumare pentru insusirea si dezvoltarea de abilitați de viata t independenta de către tinerii din sistemul de protecție, dar si Ș consiliere pentru integrarea pe piața muncii (se realizează I intalniri cu tinerii in care sunt prezentate aspecte ce tin de ; cerințele angajatorilor, programul de lucru si acomodarea cu i acesta, respectarea regulilor si colegilor dintr-un colectiv de ; lucru). Majoritatea acestor servicii sunt furnizate prin > intermediul compartimentului pentru prevenirea marginalizarii I sociale care funcționează in cadrul instituției din anul 2005.

Compartimentul stabilește relații cu instituții, ONG-uri si i angajatori, furnizând servicii pentru un număr de cca.50 de 1 tineri anual

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Program Phare 1999: Proiectul Centrul de zi „Cristina" - a fost achiziționat, renovat si dotat un imobil in care a fost înființat un centru de zi si s-au recrutat resursele umane necesare

} funcționarii centrului (derulat in perioada 2002 - 2003, buget } s 77.250 euro gestionat in totalitate de applicant); Prin    }

Programele Phare 2001, Phare 2002, Phare 2004-2006,_____________4_________________

} PIN1/2008 au fost derulate 8 proiecte care au vizat închiderea;

; instituțiilor rezidențiale de tip vechi, prin crearea de servicii : alternative, activitățile derulate fiind de achiziție, renovare și :

} dotare de imobile, recrutare și formare de personal,

( promovare și mediatizare (Proiecte: Prichindeii, 2003-2005,

; 209.491,37 Euro; Piticii, 2003-2005, 246.986,87 Euro; Zorile,} i 2004-2006, 334.512,86 Euro; Speranța, 2004-2006, ș 335.546,35 Euro; Optimiștii, 2004-2006, 360.137,81 Euro; j Elisabeta, 2004-2006, 540.756,76 Euro; Case de tip familial } pentru copii cu dizabiiități 2007 - 2008, 386.454,17 Euro;

\ Case de tip familial „Sf.Elena" Corabia, 2008 - 2009,    S

} 1.997.334,54 Lei; bugetele sunt gestionate in totalitate de } applicant); Prin Programul Phare 2003, s-a derulat Campania ( i de educație privind drepturile copilului, în cadrul căreia au } fost distribuite materiale publicitare, s-au format profesioniști }

} care lucrează cu copii (asistenții sociali din primării, cadre didactice, personal medical, judecători, procurori, consilieri de !

; probațiune, polițiști și preoți), a fost organizat un Seminar } pentru factorii de decizie de la nivel local și instituții publice, j precum și o Conferință regională pentru promovarea    }

; modelelor de bună practică și pentru formarea

î reprezentanților mass-media (2006-2007, 8.172,07 Euro,); i ! Prin Programul ANPH - PIN 4/2006 au fost derulate două î j proiecte de înființare de Centre de recuperare neuromotorie l de tip ambulatoriu - au fost renovate și dotate două spații și }


i fost organizate 4 sesiuni de formare pentru persoanele i responsabile cu asistenta sociala din primarii la care au ; participat 60 de persoane si alte 6 sesiuni de formare pentru !

membri ai structurilor comunitare consultative la care au ; participat 117 persoane (derulat in perioada 2008 - 2009,

: buget 89.033 lei gestionat in totalitate de aplicant); PIN 4/2008: Formarea personalului din serviciile de zi si serviciile • î de tip rezidențial pentru copii; 7 persoane din cadrul i instituției au dobândit calitatea de formatori care au asigurat I i ulterior formare a 121 de persoane care lucrează direct cu ț copilul în serviciile de zi și serviciile de tip rezidențial (114 din i servicii subordonate instituției aplicante). A fost elaborata și ? aprobata strategia județeană de formare (derulat în periaoada [ 2008 - 2009, buget 63.588,44 lei gestionat in totalitate de \ aplicant);.Proiectul Servicii specializate pentru copilul abuzat, I i neglijat, exploatat și copiii străzii (Phare 2006) - a fost ; renovat și dotat un spațiu în care a fost înființat un Complex : I de servicii pentru protecția copilului abuzat, neglijat exploatat; [ și a copiilor străzii, cuprinzând un centru de primire în regim ( de urgența pentru copilul abuzat, unul pentru copiii străzii și o; j linie telefonica de urgența (derulat în perioada 2008 - 2009, !

buget 261.934 Euro gestionat in totalitate de aplicant).

Activitatea/aetivitățile-din'eadr-t44-Al,AGUvitat-L£le-manag-^aLpmieet:.A2..Realiz_ânalizeL_____

proiectului in care este implicat


j diagnostic a nevoilor A3. Crearea unui sistem de cooperare ; pentru identif si promov oportunit de ocupare A4. Realiz din i punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru 1 mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile i economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru ! mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile ; economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri I de economie sociala, care vor funcționa ca activitati ! economice cu personalit juridica sau fara personalitate 5 juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profesi I pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab -    1

I activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de ) asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin î i si promov rezultat proiect si a modelelor de buna practica f ; create prin proiect

Tipul partenerului

Regiune/Țara

încadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului (*)Anul n - 3


S Partener național | Sud-Vest Oltenia

; Autorități ale administrației publice locale (unități    j

I administrativ-teritoriale)

Cifra de afaceri/venituri totale Ș 77261517

Anul n*-2 j

Cifra de afaceri/venituri totale i 79680855


Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale . 84507630

zZ >

Partener 2


ID Partener 51544

Denumire organizație


Centrul pentru Dezvoltarea Instrumentelor Structurale Slatina

Număr înregistrare 30704679 bdul A.I Cuza, bl CAM 3, sc B, et 1, AP 5, Slatina, jud Olt

Adresa poștală


Persoana de contact


FLORESCU GEORGE CRISTIAN


Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect


Dezvoltarea și implementarea programelor cu finanțare publică sau comunitară în cadrul comunităților locale, pentru a contribui la dezvoltarea durabilă a societății în ansamblul său.


Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat


‘ Proiect 1: Me and you, we are a big familyl, 4 sep 2013 - 14 j sep 2013; buget 16000 Eur, grup tinta: 34 de tineri cu vârsta j cuprinsă între 18-30 ani (inclusiv 6 lideri de grup), din cele 5 ) țări - Spania, Lituania, Polonia, Turcia si Romania. Proiect 2: j Volunteer in Romania, martie - sep 2014, buget 22500 Eur, j grup tinta: 6 tineri din Spania, Moldova si Turcia Proiect 3: Be : part of it! Be part of it! 3 apr 2014-12 apr 2014; buget 16500 , Eur; Grup tinta: 34 de tineri din Lituania, Bugaria, Turcia, i Polonia si Romania Participarea in echipa de experti la unul I dintre parfteneri, la proiectul POS DRU ID 143203, aflat in { curs de implementare

; Al.Activitati de manag al proiect: A2. Realiz analizei 1 diagnostic a nevoilor A3. Crearea unui sistem de cooperare i pentru identif si promov oportunit de ocupare A4. Realiz din ; punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru i mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile ! economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru j mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile j economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri 1 de economie sociala, care vor funcționa ca activitati i economice cu personalit juridica sau fara personalitate J juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profesi ț pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab -j activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de j asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin i si promov rezultat proiect si a modelelor de buna practica j create prin proiect


Tipul partenerului j partener național Regiune/Țara î Sud-Vest Oltenia


încadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului


ONG-uriCifra de afaceri/venituri totale • g

Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale : 61655

Partener 3

ID Partener


61545


Denumire organizație ; Asociația SOCIETATEA CULTURALA DESPARTAMANTUL f NASAUD ASTRA

Număr înregistrare ; 18062707

Adresa poștală

Persoana de contact


Pta Unirii nr 15, Nasaud, jud bistrița Nasaud, cod postai 425200

IOAN SENI, președinte, 0742055356

Descrierea activității i Activitățile partenerului sunt evidențiate punctual: Activitati partenerului, relevantă pentru ș culturale (manifestări culturale la nivelul orașului Nasaud, la

acest proiect : nivelul cercurilor, activitati in parteneriat, lansari de carte, ----------------------------------------- editarea revistei "ASTRA Nasaudeanfr1, nr. 2, sprijinul acordat

Ș elevilor cu performante semnificative - fonduri pentru premii ! si burse). Acțiuni sprijinire burse școlare pentru elevi si I studenti fara posibilități materiale si aflati in situații de risc j Sesiuni de lucru pe medicina si asistenta sociala Sesiuni î științifice , colocvii, spectacole, expoziții divesre teme,

; festivaluri artistice, folclorice, excursii studii tara si străinătate ; Activitati de creație si informare in Romania si străinătate ! Premii si diplome in doemniul culturii Organizarede concursuri j in diverse domenii si teme

Experiența relevanta a i Realizarea a trei proiecte din fonduri nerambursabile: Proiect partenerului pentru domeniul i 1: Interferențe culturale prin tabara internaționala "Acasa la

proiectului j noi", ediția 17 /2013, finanțat prin bugetul județului Bistrița j Nasaud, in baza legii 350 / 2005, buget 11000 lei Obiective: i Valorificarea oportunităților oferite de interferențele pe plan | cultural, artistic, documentar și educativ între grupurile de 1 copii gazdă și oaspeți, prin acțiuni comune atractive -{ spectacole, recitaluri, socializări, serate literare, dezbateri ; tematice, excursii, vizite la obiective istorice și turistice, î întâlniri cu personalități artistice și lideri de opinie, cu ' oficialitățile locale și județene care au facilitat și susținut f această Tabără , prin care să se întărească raporturile Ș turistice între grupurile de copii români si ucraineni, î Rezultate: S-a constiantizat adevărul istoric privind originea [ comună a etnicilor români oaspeți și gazde, numărul S prticipantilor la evenimentele importante, depășind 1000 de j persoane. Proiect 2: interferențe culturale prin tabara I internaționala "Acasa la noi", ediția 18 /2013, finanțat prin J bugetul județului Bistrița Nasaud, in baza legii 350 / 2005, ț buget 7674.67 lei Obiective: Cultivarea bunelor practici în j schimbul de experiență între copiii sau tinerii români care I trăiesc în țări diferite, în spiritul și după modelul cetățeniei : europenejabtiye Rezultate: ProgramuLeduc^tiv propus și ,-fr rdalizat d'e A^t'ra,Năsăud a ridicat lagdpW nqfîâhuite eficiența

/ acestui gen,de,activitate, ou coij&poifrțBSefîef^fe fj : consolidarea unității de neafr^T^mâniIbr'dirî^afeVării și din

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat


Tipul partenerului

Regiune/Țara

încadrarea in categoriile eligibile, conform Ghidului Solicitantului (*)AnuI n - 3țară, care interferează pe plan cultural-spiritual. Proiect 3: Dicționarul Culturii si Civilizației Populare al jud. Bistrița Nasaud, voi 1, Tara Nasaudului , finanțat de AFCN prin programul "Europeni prin tradiții si valori culturale", buget 100000 lei Grup tinta: întreaga intelectualitate din Tara Nasaudului Rezultate: Realizarea Dicționarului Culturii si Civilizației Populare al jud. Bistrița Nasaud, voi 1, Tara Nasaudului

Al.Activitati de manag al proiect: A2. Realiz analizei diagnostic a nevoilor A3. Crearea unui sistem de cooperare pentru identif si promov oportunit de ocupare A4. Realiz din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri de economie sociala, care vor funcționa ca activitati economice cu personalit juridica sau fara personalitate juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profesi pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab -activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin

-si promov rezult-at proiect si a modelelor cie buna practica------

create prin proiect

Partener național

Nord-Vest


ONG-uri


Cifra de afaceri/venituri totale ; 12299

Anul n*-2 ș

Cifra de afaceri/venituri totale ! 15048

Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale ! 15331


Partener 4


ID Partener


61547


Denumire organizație reqIS CONSULT SRL Număr înregistrare ; RO15204629

Adresa poștală sț-r izvor nr 61, Râșnov,

Persoana de contact- * țudOREL SECAREA

............1 C--    £ l r? t

Page 13 of 63


partenerului, relevantă pentru ) domeniu de activitate principal: activități de consultanta acest proiect : pentru afaceri si management - finanțări nerambursabile,

I fonduri structurale. Firma a implementat proiecte POSDRU și i PHARE adresate grupurilor vulnerabile, având acreditare  pentru servicii de consiliere și mediere, cursuri de formare ; profesională și certificare în sistem nonformal a } competențelor.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Proiecte adresate persoanelor vulnerabile implementate cu succes de SC REDIS CONSULT SRL: SC Redis Consult SRL -Râșnov, Brașov - SUSTENABILITATE PE TERMEN LUNG PENTRU ZONA RURALĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE"

' POSDRU/110/5.2/G/86752 - valoare proiect: 686.331,61 lei. ) ' Activitati de baza: 1. Creșterea oportunităților de ocupare prin) : furnizarea de consiliere și orientare profesionala, mediere,

! precum și asistență și consultanță antreprenorială,

' desfășurarea de activități pentru găsirea unui loc de muncă

prin intermediul a 15 job cluburi pentru 223 de persoane. 2.

? Formarea profesională - 4 serii de cursuri: Operator J introducere, validare și prelucrare date - 36 persoane și ) Limba engleza - 25 persoane. 3. Certificarea competentelor f dobândite pe căi nonformale în meseriile de Zidar, pietrar, î tencuitor - 61 persoane și Dulgher, tâmplar, parchetar - 60 ț persoane. 4. Găsirea unui loc de muncă pentru 25 persoane j ! din grupul țintă în urma activităților implementate prin i proiect. SC Redis Consult SRL - Râșnov, Brașov -î DEZVOLTAREA ZONEI PRIN INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A i ț PERSOANELOR DIN MEDIUL RURAL",    ‘

) POSDRU/110/5.2/G/86839 - valoare proiect: 976.151 lei.

) Activitati de baza: 1. Creșterea oportunităților de ocupare prin î furnizarea de consiliere și orientare profesionala, mediere, j i precum și asistență și consultanță antreprenorială,

) desfășurarea de activități pentru găsirea unui loc de muncă ) prin intermediul a 14 job cluburi pentru 209 de persoane. 2.

| Certificarea competentelor dobândite pe căi non-formale în ( meseriile de Confecționer asamblor articole textile - 40    f

i persoane, Lucrător în comerț - 69 persoane, Montator pereți i j si plafoane ghips carton - 60 persoane, Instalator instalații î tehnico-sanitare și gaze - 40 persoane. 3. Locuri de muncă ) j pentru 13 persoane din grupul țintă în urma activităților < j implementate prin proiect. SC Redis Consult SRL - Râșnov, }

[ Brașov - Programe de formare profesionala in domeniul TIC j ) pentru personalul medical si angajați - valoare proiect:

! 707.014 lei. Activitati de baza: Instruirea a 120 persoane (din)

S care 84 asistente medicale) in cursul: Operator introducere, i validare si prelucrare date, Concepte de baza SIUI, Noi forme )

[ organizatorice in managementul cabinetului medical. SC Redis) j Consult SRL - Râșnov, Brașov - Integrarea șomerilor prin ; dezvoltarea de abilitați si competente profesionale in    (

i concordanta cu nevoile zonei - valoare totala proiect: 41.259 ;

! lei. Activitati de baza: instruirea a 80 persoane - șomeri in ® informatica si contabilitate.

Activitatea/activitățile din cadrul j Al.Activitati de manag al proiect: Ag,.Realiz.analizei proiectului în care este implicat î diagnostica nevoilor A3. Crearep^ffl^Sfep^tt^cooperare ! pentru iâentif SȚppomov oporbMC^'^^^^''' j/pqnct.de vederă'lcimstic a Ce'’

| mediefe, asistenta^ ©rientare economiei sdd^e.’Ă5\ Crear
! mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile : economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri } de economie sociala, care vor funcționa ca activitati - economice cu personalit juridica sau fara personalitate i juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profes ; pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerat) -

   activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de

   asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin ! si promov rezultat proiect si a modelelor de buna practica

create prin proiect

Tipul partenerului , partener național Regiune/Țara j Centru

încadrarea in categoriile ;

eligibile, conform Ghidului > Furnizori de servicii de ocupare acreditați, publici și privați Solicitantului [

(*)Anul n - 3

Cifra de afaceri/venituri totale ! 1289485

Anul n*-2

Cifra de afaceri/venituri totale ; 1320897

Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale

1743794


Partener 5

ID Partener

Denumire organizație Număr înregistrare Adresa poștală

Persoana de contact


61548

Asociația „Tineret pentru Dezvoltare Durabila    <

27675727    j

Str. Castanilor, Bl. 5, Sc. 1, Ap. 11, Loc. Targu-Jiu, Jud. Gorj, i Tel: 0733 88 33 22, 0756 06 81 27 Email: office@atdd.ro DRUMEN DRAGOS    1


Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect„Tineret Pentru Dezvoltare Durabilă" este o organizație non-guvernamentală ce are ca principal scop susținerea și dezvoltarea intereselor tinerilor pe plan local și regional, pentru a contribui la creșterea durabilă a societății în ansamblul său. Principalele activități pe care le desfășurăm vizează organizarea de conferințe și sesiuni de comunicări în rândul tinerilor pe tema incluziunii pe piața muncii a tinerilor, în special a celor cu dificultăți de ordin economic și social. De asemenea, pe bază cunoștințelor unor membri în domeniul politicilor de tineret la nivel european și oportunităților de finanțare existente, acordăm consiliere și consultanță persoanelor interesate de know-how în această direcție. Asociația noastră si-a concentrat atentia si asupra implicării tinerilor in'viata comunit^tilor.dinT3re~-f^c parte. In acest sens^am organizat inta(n|rfii3,^£i^i^^feijlii de tineret la 41
; nivel local si reprezentanții ONG-urilor de tineret, pentru a : putea găsi modalitati prin care tinerii pot fi sprijiniți mai bine  ? de către autoritati. In conformitate cu statutul sau, Asociația ! : Tineret pentru Dezvoltare Durabila urmărește cu precădere ț capacitarea potențialului uman al persoanelor tinere. In acest :  sens, in proiectele implementate de asociația noastra in trecut

s-a acordat o atentie deosebita dezvoltării personale si ’ capacitarii persoanelor de a accede pe piața muncii sau de a- I l si dezvolta competentele antreprenoriale. ATDD isi propune i sa folosească aceasta experiența pentru implementarea de : proiecte in domeniul economiei sociale.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


; Asociația Tineret pentru Dezvoltare Durabila a implementat si i ‘ finalizat cu succes numeroase proiecte cu finanțare ! nerambursabila, in domeniul accesului tinerilor pe piața i muncii si dezvoltarea competentelor personale, printre care ș enumerăm: 1.Proiectul "Work is easy, work is funl", finanțat ‘ ; in anul 2011, care a avut ca principal obiectiv eliminarea : discrepantelor dintre școala si viata activa pentru un număr ; de 30 persoane. Bugetul gestionat este 14.500 euro; i Finanțator: ANPCDEFP; Linia bugetara: 1.1; 2. Proiect "My î idea, our developmenti", finanțat in anul 2012, care a avut ca '

principal obiectiv dezvoltarea competentelor antreprenoriale

Ș inndul tinerilor cu vârste intre 18 si 30 de ani. Bugetul_____;

| gestionat este 15.500 euro; Finanțator: ANPCDEFP; Linia i bugetara: 1.1; 3. Proiectul "Create your own rules", finanțat I in anul 2012, care a avut ca principal obiectiv creșterea

gradului de informare al participantilor, în special cei din i mediul rural, cu privire metodele de exercitare a democrației j § participative în context european și procesul decizional în 5 Uniunea Europeană. Bugetul gestionat este 20.200 euro; j Finanțator: ANPCDEFP; Linia bugetara: 1.3; 4.Proiectul "Make i ; the change, be the changel", finanțat in anul 2013, care a ? I avut ca principal obiectiv formarea a 26 de persoane din 4 i tari europene in domeniul dezvoltării politicilor de tineret la j nivel transnațional. Bugetul gestionat este 15.300 euro; i Finanțator: ANPCDEFP; Linia bugetara: 3.1b.    [

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat


Al.Activitati de manag al proiect: A2. Realiz analizei diagnostic a nevoilor A3. Crearea unui sistem de cooperare pentru identif si promov oportunit de ocupare A4. Realiz din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri de economie sociala, care vor funcționa ca activitati economice cu personalit juridica sau fara personalitate juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profesi pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab -activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin si promov rezultat proiect si a modeȚeLoxjdetouna practica create prin proiect


eligibile, conform Ghidului Solicitantului (*)Anul n - 3

Cifra de afaceri/venituri totale

Anul n*-2

Cifra de afaceri/venituri totale

Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale


54043


135881


77259


Partener 6


ID Partener ! 61550

Denumire organizație Număr înregistrare

Acjresg pOșta

Persoana de contact


Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect


Asociația Centrul de Resurse Apolio

j 23443686

str Ștefan Greceanu, nr 38, bl L3,et 4, ap 16, Ploiești, jud Ș Prahova i Gaman Lucian

Asociația Centrul de Resurse Apolio este persoana juridica romana fara scop patrimonial care are ca scop creșterea participării tinerilor la viata societății in toate sectoarele de activitate. Pentru atingerea scopului principalele obiective sunt: participarea tinerilor la programe de educație, ocupare profesionala, activități generatoare de venituri, incluziune sociala etc.; implicarea tinerilor in elaborarea deciziilor si politicilor publice, in rezolvarea problemelor comunității; participarea tinerilor la activitati de imbunatatire a situației romilor si de incluziune sociala a acestora. Pentru indeplinirea scopului propus organizația desfasoara activitati pentru: dezvoltarea de abilitați de viata pentru copii si tineri defavorizați, sprijinirea accesului pe piața muncii a tinerilor șomeri de lunga durata in cadrul unui centru de incluziune profesionala, dezvoltarea de abilitați de antreprenoriat social pentru tinerii romi si sprijinirea dezvoltării de activitati generatoare de venit de aceștia; creșterea competentelor si abilităților profesionale a mediatorilor sanitari, dezvoltarea de noi abilitați si competente pentru tinerii romi necesare implicării acestora in societate, creșterea capacitatii de ocupare a tinerilor șomeri de lunga durata din județul Prahova, prin imbunatatirea competentelor profesionale si a accesului pe piața muncii, introducerea unor masuri de ocupare pe piața muncii pentru tinerii romi in planurile regionale de ocupare si incluziune sociala (PRAO) din 6 regiuni de dezvoltare, sprijinirea organizațiilor rome pentru aderarea la pactele regionale de ocupare si incluziune sociala, jnfiintareâ/uqei coaliții rome pș.nțțtțțftfKteriLe structurale. Din 'anukZftUZ'fesi^ furnizor


. CNFPA, în pfez'ant avandy formare profesionala. A:


Regional de Ocupare Sud Muntenia, a Coaliției Rome pentru Fondurile Structurale, a Grupului de lucru mixt pentru romi Prahova, a 2 rețele europene pentru romi si a participat activ la elaborarea de politici publice pentru romi la nivel județean si național. Conform statutului asociația poate desfasura activitati economice directe si poate înființa societăți comerciale.

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Pentru indeplinirea scopului propus organizația a implementat 7 proiecte cu finanțare comunitar. In perioada 2010-2012 a implementat in calitate de solicitant Proiectul "Abilitați de viata-sansa tinerilor pe piața muncii", in valoare de 1952498 lei, finanțat prin POSDRU, al căror obiective au fost:

Obiectivul general al proiectului: creșterea capacitatii de ocupare a tinerilor șomeri de lunga durata din județul Prahova, prin imbunatatirea competentelor profesionale si a accesului pe piața muncii. Obiectivele specifice ale proiectului : 1.Dezvoltarea unui Centru de Incluziune Profesionala pentru tineri șomeri, in Municipiul Ploiești, ca structura județeană de furnizare de servicii de formare profesionala si ocupare pe piața muncii pentru tineri șomeri; 2. Dezvoltarea de programe integrate de ocupare pentru 180 de tineri șomeri de lunga durata, care sa faciliteze accesul acestora pe piața muncii 3. Asigurarea unei rate de ocupare pe piața muncii a minim 5%

din tinerii șomeri de lunga durata participanți la programele integrate. Proiectul este considerat proiect de bune practici pentru Fondul Social European pentru Regiunea Sud Muntenia. Proiectul "Tinerii romi promotori ai

antreprenoriatului social", implementat in calitate de solicitant in anul 2009, finanțat prin Programul PHARE 2006/018-147.01.01, contract de finanțare in valoare de 55800 euro, al cărui scop a fost creșterea gradului de incluziune socială pe piața muncii a tinerilor romi din județul Prahova si care a avut ca rezultat principal înființarea si consilierea pentru funcționare a 29 de firme pentru tineri romi (PFA si asociații familiale). Proiect „Si noi romii vrem sa muncim!, implementat in anul 2009, care a avut ca scop facilitarea accesului pe piața muncii a tinerilor romi din municipiul Ploiești care riscă să fie supuși excluziunii sociale. Proiectul a promovat o abordare inovativa prin desfasurarea de activitati de facilitare a accesului pe piața muncii in cadrul unui centru de incluziune profesionala pentru romi, si a fost finanțat prin Programul PHARE 2006/018-147.01.01, contract de finanțare in valoare de 55500 euro, in calitate de solicitant. Proiectul "Roma youth-innovation and advocacy for employment", implementat in perioada august 2013-noiembrie 2014, in calitate de solicitant, de Open Society Foundation, contract de finanțare in valoare de 66000 USD, si care are ca obiective: Politici de ocupare pentru tineri romi introduse in fiecare Plan Regional de Acțiune pentru Ocuparea forței de munca si incluziune sociala, din 6 regiuni de dezvoltare ale României;

16 ONG-uri rome si 5 ONG-uri nerome , care lucrează cu tineri romi, din 6 regiuni de dezvoltare a României, au instrumente noi de advocacy pentru influențarea politicilor de ocupare pentru tineri romi; Actori locali activați, in 6 regiuni de dezvoltare a României, pentru introducerea la nivel regional a politicilor de ocupar^ pentru tineri romi.

Activitatea/activitățile din cadrul^' proiectului în care este implicați
‘ pentru identif si promov oportunit de ocupare A4. Realiz din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile

; economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru ; mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile : economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri ' de economie sociala, care vor funcționa ca activitati

economice cu personalit juridica sau fara personalitate j juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profesi i pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab -

activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de ; asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin i si promov rezultat proiect si a modelelor de buna practica ' create prin proiect

Tipul partenerului ț partener național

Regiune/Țara Sud-Muntenia

încadrarea in categoriile j eligibile, conform Ghidului ONG-uri

Solicitantului :

(*)Anul n - 3

Cifra de afaceri/venituri totale ? 1111726

Anul n*-2 i

Cifra de afaceri/venituri totale j 827113

Anul n*-l

Cifra de afaceri/venituri totale i 129754

Partener 7

ID Partener

Denumire organizație Număr înregistrare

Adresa poștală

Persoana de contact

Descrierea activității partenerului, relevantă pentru acest proiect


61551


Asociația Inițiative Sociale str. Ioan Ursu 42, municipiul Constanța, jud. Constanța, telefon 0744 408 654, e-mail initiative.sociale@gmail.com TANASE ROBERT SORIN

30392429


Asociația "Inițiative Sociale" este o organizație non-guvernamentală care și-a început oficial activitatea în luna iulie 2012 din dorința membrilor fondatori de a produce o schimbare, de a motiva tinerii să contribuie la creșterea durabilă a societății. în altă ordine de idei, menționăm faptul că pentru implementarea acestui proiect, organizația coordonatoarea are experință în: ^domeniul proiectelor de


tinereț.; schimburi de tineri și traj/ffilj atu m 01 ață^p ri n a ct i v a re a,ta; d if etjlțâ^, București'.’’ domeniul ai^r&a^îioriațu membrii,fo'nclători ai oraSeu/atiet- gazdă"<

xgxperiența

de tineret din doi dintre ertificare
recunoscute A.N.C. în ocupația formatori în antreprenoriat .. social);

Experiența relevanta a partenerului pentru domeniul proiectului


Membrii organizației noastre au experință în dezvoltarea serviciilor de incluziune socială, acești fiind experți în cadrul a două proiecte strategice cofinanțate din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane, 2007-2013. De asemenea, asociația Inițiative Sociale a implementat două proiecte finanțate de către Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, iar în acest moment se află în perioada de implementare a unui nou proiect pentru tineret finanțat de către Comisia Europeană prin Programul Erasmus +.

Activitatea/activitățile din cadrul proiectului în care este implicat

Al.Activitati de manag al proiect: A2. Realiz analizei diagnostic a nevoilor A3. Crearea unui sistem de cooperare pentru identif si promov oportunit de ocupare A4, Realiz din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri de economie sociala, care vor funcționa ca activitati economice cu personalit juridica sau fara personalitate juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare proferi


pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin


si promov rezultat proiect si create prin proiect

a modelelor de buna practica


j Partener național ! Sud-Est

ONG-uri


INFORMAțlI PROIECT


DATELE DE CONTACT ALE PERSOANEI DESEMNATE PENTRU MANAGEMENTUL PROIECTULUI

Prenume și Nume ;

Simiean Nicolescu Cosmina-Ioana

Funcție

Director general - Direcția Generala de Asistenta Sociala a

Municipiului București

Număr de telefon î

0213142315

Număr de fax •

0213142316

Adresă poștă electronică i

dgas_mb@yahoo.co.uk    j

DOMENIUL MAJOR DE INTERVENȚIE

Domeniul major de intervenție

6.1

TIPUL PROIECTULUI

' Tipul proiectului

Multi-regional

CLASIFICAREA DOM ENIILOR

- - -------------------------------------------------------------------------- —------- -----------

Clasificarea domeniilor

Rural și urban

LOCAȚIA PROIECTULUI

Regiunea principala

București-Ilfov    1

Țara

Regiunile

Județele

Altele

Array

OBIECTIVE ORIZONTALE ALE POS DRU

Obiective orizontale ale POS i DRU j

Egalitate de șanse    ?

Dezvoltare durabilă

Inovație și TIC    ?

îmbătrânire activă

......................................

Abordare,.interregională    /A    \    1

A

/j/ '\    /"T’TTy* \

DURATA PROIECTULUI

/•'

-—-

i    ! r*j

- —/- Page21of63 5 b

\7' 1    "W/    w

Durata 12n |uni)

Exeriența relevantă a solicitantului si partenerilor pentru domeniul proiectului


Structura de parteneriat propusa reunește competente instituționale si roluri complementare necesare pentru atingerea obiectivelor vizate prin proiect. Proiectul va fi implementat de 8 parteneri (Solicitant si 7 parteneri), care au generat si au dezvoltat in comun ideea proiectului si conținutul cererii de finanțare. Solicitantul, beneficiind de o experiența consistenta dovedita in gestiunea proiectelor europene, asigura managementul general si coordonarea proiectului. Asigura resurse umane atat in cadrul echipei de management a proiectului, cat si experti in cadrul echipei de implementare. Toți partenerii vor aloca resurse financiare prim co-finantarea cu 2% din valoarea cheltuielilor eligibile conform intelegerilor anterioare, stabilite si prin Acordul de parteneriat. De asemenea, in scopul asigurării unei coordonări: unitare, Solicitantul va avea rolul central de planificare si organizare a activitatilor proiectului, iar partenerii vor contribui in mod articulat la atingerea

obiectivelor/indicatorilor. Fiecare dintre parteneri are un rol bine definit in cadrul acestui parteneriat după cum urmeaza: Solicitantul are rolul cel mai important in proiect, deoarece răspunde de toate activitatile proiectului, singur sau împreuna I ru partenerii, -pe activitatile descrise 3nterior,- EI -este implicat -deci in toate etapele proiectului: • implementarea activităților proiectului, expertiză și resurse umane • dezvoltarea ideii de proiect • resurse materiale, fiind răspunzător de procurarea resurselor materiale necesare desfășurării proeictului • financiare, fiind răspunzător de partea de cofinantare necesara Aceasta echipa de management intern are un rol activ atat in concepția proiectului, cat si in implementarea acestuia. In aceeași masuri este valorizata si experiența partenerilor in proiecte specifice POS DRU, experiența menționata la capitolul Parteneri. Valorizarea a constat la stabilirea metodologiei de implemenatre a acestui proiect, descrisa in alt capitol. De asemenea, prin seminariile pentru schimbul de bune practici se va valoriza experiența partenerilor in urma proiectelor implementate descrise, aceste seminarii fiind prezente in cadrul activitatilor A9.

PARTENERIATUL ÎN CADRUL PROIECTULUI

Descrieți parteneriatul pentru proiect


Partenerii se vor implica in 3 dintre tipurile de activitati ale proiectului: • implementarea activităților proiectului, expertiză! și resurse umane • resurse materiale, fiind răspunzător de procurarea resurselor materiale necesare desfășurării proeictului • financiare, fiind răspunzător de partea de cofinantare necesara PARTENER 1,2,3,4,5,6,7 , se vor implica j in activitatile: Al.Activitati de manag al proiect: A2. Realiz analizei diagnostic a nevoilor A3. Crearea unui sistem de î cooperare pentru identif si promov oportunit de ocupare A4. Realiz din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale. A5. Crearea Centrului de resurse pentru : mediere,; asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sbciale A6. Infiintare^-șbdezyo1!t^țea^ 9 structuri [ ,de economie-sociala, care voj/ftay^tpoa ’căi’arlEivit^ti    5

economice cu p^hsonalit jurj^^ț^ti fara-

’ÎVîj!
V-

S'

! Z

z I: juridica A7. Furniz unui mix de programe de formare profesi i pentru creșterea compet persoan din grupurile vulnerab -i activit transvers A8. Inform si publicit proiect-masuri de * asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect A9. Disemin : si promov rezultat proiect si a modelelor de buna practica £ create prin proiect Asigura resurse umane atat in cadrul £ echipei de management a proiectului, cat si experti in cadrul ; echipei de implementare. Rolul fiecăruia dintre parteneri se i rezuma la participarea la toate activitatile proiectului, care tin ‘ de partea generala si de înființarea de SES Astfel fiecare i partener se ocupa de crearea bazei de date pentru grupurile i care vor participa la programele de formare. Proiectul va ; selecta persoanele care vor fi noi angajate pe SES, inclusive j managerii acestor intreprinderi. Activitatea de coordonare a i atuturor partenerilor este de la echipa de manageri ai i proiectului, care răspund de managementul general. Fiecare Ș partener executa activitatile din proiect, care sunt identice i pentru toti partnerii, si managementul executa coordonarea i intre parteneri pentru a se executa acțiunile commune in mod

simultan Sunt necesare acțiuni de diseminare a etapelor I intermediare pentru o buna coordonarea a realizării ! activitatilor partenerilor, coordonați de managementul I proiectului. Este necesar ca implemenatrea proiectului sa se

rea I izeze atat orizontaI cat si transversal------------------------------------

DESCRIERE PROIECT 1


Obiectivul general al proiectului


Ob. principal: a crea si implementa in parteneriat, un sistem de servicii asistiv si inovator, adecvat la nevoi pentru asigurarea unei imbunatatiri a accesului pe piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerab, si pentru a incadra in \ intrepr. sociale o parte a grupului tinta. Oferirea de către solicitant si parteneri a acestor servicii, prin valorific, experiențelor si bunelor practici existente la nivel local, național si european va contribui la o expunere mai redusa a £ persoanelor apartind grupurilor vulnerabile la riscul excluziunii j sociale, marginaliz. si riscului de sărăcie si va contribui la f dezvoltarea a 9 intreprinderi sociale, cu 57 angajați. Vom crea prin inovare, metode si mijloace potrivite de dezvoltare i de structuri ale economiei sociale, imbunatatind premizele pentru definitivarea cerințelor persoanelor din grupurile î vulnerab.-generând efecte pozitive dpdv al adecvării ofertei de servicii a solicitant, si partenerilor la nevoile identificate, dincolo de cadrul actual al activitatii acestora. Atingerea ob. £ principal al proiectului va facilita si creste accesul persoanelor j din grupuri vulnerab. la un mix de servicii, de la serviciile f sociale, ori de suport personal si al familiilor, la masuri ce vizeaza dezvoltarea si mobilitatea personala si profesionala, £ toate acestea reflectandu-se in creșterea ocupabilitatii, in cel ! puțin cateva intreprinderi ale economiei sociale, patronate de ș partenerii proiectului. Ob. operaționale: - crearea unui cadru j de sprijin funcțional si eficient de cooperare, intre partenerii j in proiect si actori de pe piața.,tȚi£up£R^fe^mermita    !

identificarea celor mai potrhr^MntSS^^hșyp^tt, valorizarea bunelo‘r p’râtefici existente, ^-Hk'vares

formate profesionala pen® ale undr pozitif in intrep. f
\de ocupare, ți ocupare țru de


Page 2?of 63


; resurse pentru structurile economiei sociale - in care resursa ' umana a partenerilor sa isi asume competente in proiect Ș pentru designul si furnizarea de servicii individualizate, ș conforme nevoilor specifice ale grupurilor vulnerabile -? creșterea ocupabilit. si imbunat. accesului la ocupare prin ! furnizarea unui mix de programe de formare profesionala

pentru ocupații cautate pe piața muncii (de la inițiere, la i calificare si recalificare in cazul celor cu calificări redundante)

’ pentru persoanele din grupuri vulnerabile, cu risc de i excluziune sau marginalizare sociala, îndeplinirea celor 3 i obiective operaționale oferă grupurilor vulnerab. sanse sporite î in integrarea pe piața muncii - accesul la un loc de munca, un ‘ salariu, un sistem de asigurări, la un alt statut in comunitate I - generând persoanei o alta viziune, in care trece de la starea 1 de persoana asistata, vulnerabila, marginalizata, exclusa la i cea de membru al comunității acceptat /valorizat. Compet. j dobândite pe parcursul mentoratului si asistentei, dar in

special pe parcursul programelor de FP acopera o gama larga i de deprinderi, cunoștințe si abilitați de la cele de baza i (sociale, familiale, de munca, despre joburi) pana la cele i specifice unei ocupații. Suportul Centrului de resurse, i consilierea individualiz. si fructific, cadrului de sprijin creat de î parteneriatul cu actorii de pe piața muncii creaza premisele

de creștere a ocupabilitatii persoanelor din grupurile------------------

| vulnerabile si le demonstrează ca nu sunt excluse, oferindu-le ș posibilitatea de a se angaja inca din timpul proiectului, j Mentoratul si/sau FP este, pentru persoanele din grupuri 1 vulnerab. vizate de proiect, un pas obligatoriu si necesar in i accesul si menținerea unui loc de munca, fara de care alte : intervenții de suport sau susținere materiala au caracter î paleativ. Metodoi/proceduri de lucru noi ce vor fi aplicate in ș cadrul proiectului, fructificând experiențele pozitive j identificate la nivel național si UE, constituie un beneficiu i pentru S si P, si ne permit sa agregam mentoratul si J asistenta, cu formarea si ocuparea.

Obiectivele specifice / operaționale ale proiectului


Obiectivul principal al proiectului - de a crea si implementa in parteneriat, un sistem de servicii asistiv si inovator, modernizat si adecvat la nevoi pentru asigurarea unei îmbunătățiri a accesului pe piața muncii pentru persoane care , aparțin unor grupuri vulnerabile- se circumscrie obiectivului general al POSDRU, de „dezvoltare a capitalului uman si asigurarea de oportunități de participare la o piața a muncii moderne, flexibile si inclusive". Cum grupuri din proiect (etnie roma, persoane cu dizabilitati, tinerii care părăsesc sistemul de protecție a copilului sau femeile, cu accent pe femeile de etnie roma, s.a.) fac parte dintre grupurile vulnerabile,    j

proiectul contribuie la realizarea caracterului inclusiv al pieței j muncii, crescând sansele persoanelor sa participe la piața muncii, la intreprinderi (sociale). Proiectul este propus in Ș cadrul call-ului lansat pe Axa 6-DMI 6.1 si va contribui la creșterea si imbunatatirea accesului si participării grupurilor vulnerabile pe PM, prin dezvoltarea economiei sociale. Astfel se circumscrie obiectivului general al Axei 6. - facilitarea accesului pe piața muncii aț^gnu^at&cvulnerabile si promovarea-:ynei sociețatf jneiiațb^gt cbșzive in scopul

• ă s i g u ra ri ib u ri’a^sta ri iz(ui'£ico r’cet a t Ă4l modalitate prin. car jurilor Vulfteraunei integrări sociale si profesionale reale, adecvate nevoilor si capacitatilor persoanelor vulnerabile, cf Documentului Cadru de Implementare POS DRU 2007-2013, DMI 6.1, prin care persoane fizice sau juridice se reunesc pentru a-si asuma un rol economic activ in procesul de incluziune sociala, avand drept scop asigurarea si menținerea de locuri de munca pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile. Obiectivele specifice urmăresc astfel: - crearea unui cadru de sprijin funcțional si eficient de cooperare, intre P in proiect si actori de pe piața muncii, care sa permită identificarea unor intervenții de suport potrivite, valorizarea bunelor practici existente/identificate prin benchmarking, promovarea oportunităților de ocupare si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile. Oferirea de S si P a acestor servicii cu caracter asistiv, de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Prin valorificarea experiențelor si bunelor practici existente la nivel local, național sau european proiectul contribuie la o expunere mai scăzută a grupurilor vulnerabile la riscul excluziunii sociale, marginalizarii si sărăciei. Realizarea unui Centru de . resurse pentru structuri ale economiei sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului

tinta, si permite crearea unui mix de programe de formare~ pentru 152 de persoane, din care 57 vor fi posturi noi angajate in 9 intreprinderi sociale, dintre care 4 in mediu urban si 5 in mediu rural. Imbunatatirea accesului la piața muncii pt grupurile vulnerabile este facilitata de o abordare integrata si apropiata comunității din care fac parte cei asistați in proiect, iar individualizarea si adecvarea serviciilor la nevoile persoanei sprijină participarea activa la aceasta piața. Creșterea ocupabilitatii si imbunatatirea accesului la ocupare se realizează prin furnizarea unui mix de programe de FP pentru dezvoltarea competentelor de baza / specifice unei ocupații cautate pe piața muncii (de la inițiere, la calificare si recalificare pt cei cu calificări redundante) pentru persoanele din grupuri vulnerabile. Pentru grupurile tinta ale proiectului (persoane de etnie roma, tineri care părăsesc sistemul de protecție a copilului sau femeile, cu accent pe cele de etnie roma, familii care au mai mult de 2 copii, inclusiv monoparentale, persoane care au părăsit de timpuriu școala, si alte categorii apartinand grupurilor vulnerabile), achiziția de competente este esențiala in accesul la un loc de munca, fie creat prin proiect, sau un altul de pe piața muncii. Noile competente cheie de dobândit implica conștientizarea si asumarea unui rol nou in mediul social sau familial, o noua intelegere a raporturilor de munca si a filozofiei muncii. Deschiderea fata de o piața a muncii inclusiva implica si componente specifice căutării, ocupării si menținerii unui loc de munca, o creare a deprinderii de a-ti analiza competentele si a decide ce iti este necesar pentru un job sau pentru o schimbare de profesie pe care partenerii isi propun sa o transmită. Formarea profesionala pentru inițiere, calificare sauj-ecalificare este un pas neceșaHrc&eeeșul la un loc de muhc^shrnentinerea lui. Ind^ptfțtb^âLc^T^Mxoperationale 1 oferă grdp'urilor vulnerabile^jahs^sp&ritVjpinhegrarea pe piața jhuncif-\(rnplicit o diswjtfBre a expu.n^nkl^njscul excluziuniKș^cjXle, margir^^ii|    oPage 25 of 63


î V li ....


dezvoltare a resurselor umane va fi si cea a partenerilor in proiect generata de aplicarea noile proceduri de lucru, de experiențele pozitive identificate prin benchmarking, de competentele dobândite in etapa de training a creării Centrului de resurse pentru structurile economiei sociale, servicii si suport. Vom moderniza si inova modul si structurile de lucru ale solicitantului si partenerilor, imbunatatindu-le si apropiindu-le de cerințele persoanelor din grupurile vulnerabile, facilitând si crescând accesul acestora la servicii sociale, de suport personal si al familiilor, la masuri ce vizeaza dezvoltarea si mobilitatea personala si profesionala, cu efect in creșterea ocupabilitatii, in primul rând in intreprinderi ale economiei sociale

Activitățile proiectului i Al.Activitati de manag al proiect: planific, coordon, i implement, monitoriz, evaluarea proiect si raportarea ; stadiului implement acestuia. Al.l. Proiectare executiva-! stabilirea cadrului organizat, de implement a j proiect(contracte de munca, contracte de prestări servicii,

[ planul de manag si asumarea lui, delegarea responsabil. i fiecărui membru al echipei de implement,etc). Se va realiza > monitoriz si evaluarea perman. a derulării proiectului,

I rapoartele tehnico-financiare trimestr. si finale, activitatile de ‘

-_______________________________________________ achiziții cu respectarea OG 34/2006 cu modificarile si___________________i

; complet, ulterioare si activitatile de audit obligatorii. Al.2.

: Lansarea, activarea si gestion. structurilor de manag. a i proiectului si ale partener, si a echipei de implement. Al.3. i Identif si gestion resurselor umane necesare implement

   proiect. Al.4. Definirea planului operativ al proiectului si i implement sistemului de manag gen. al proiectului Al.5.

: Proiectarea planului de monitoriz; monitoriz si evaluarea

S proiectului prin colectarea sistematica a datelor necesare i pentru masurarea progresului înregistrat, Al.6. Evaluarea i satisfacției particip, din grupurile vulnerabile asistați in ' activitatile proiectului (chestionare aplicate-persoane din ș grupurile vulnerabile, angajatori, operatori ai Centrului de i resurse). Al.7. Analiza si utilizarea manag. informației pentru ' ț adoptarea celor mai bune decizii de obținere a rezultatelor } anticipate si a obiectivului asumat. Al.8. Pregătirea instrum.r Ș î si suporturilor pentru gestionarea proiectului, a partener., a ! furnizorilor si a structurilor necesare realizării proiectului, s Al.9 Organiz. de conf. de lansare a proiectului județene, ale l partenerilor. A 1.10. Organiz. de conf. de inchidere a i proiectului județene, ale parten. si regionala Al.11.

! Asigurarea manag. general al proiectului. Al.12. Pregătirea, i implement si gestion sist de monitoriz a proiectului. Al.13. j Gestion manag economico-financiar al proiectului. Al.14. f ; Pregătirea planului de prevenire, constatare si urmărire a I neregulilor in utilizarea fondurilor europene sau publice ‘

   naționale, conform OUG 66/2011. Al.15. Pregătirea plan de j sustenab al proiectului. Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6,

i P7,A2. Realiz analizei diagnostic a nevoilor (persoanelor din Ș grup vulnerab, pentru servicii de acest tip dar si angajat si j domeniilor). A2.1. Proiectarea si realizarea analizei pentru

promov unor masuri adecvate nevoilQLgersoanelor dinrq pu ri yu I n^rao: i n reg ist/cu n / "nevoiade'forța, de munca;

’i ^armare. A2.2. proiect si r< operatorilor implicați in p


partenerilor: profile profes necesare si competente (discrepante in raport cu necesarul), A2.3. Proiectarea si realizarea bazei de date a grupurilor vulnerabile cu nevoile identificate si analiza acesteia. A2.4 Prelucr si interpret cantitativa si calitativa a datelor. A2.5 Finaliz si validarea unui raport de analiza. Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7. A3. Crearea unui sistem de cooperare pentru identif si promov oportunit de ocupare. A3.1. Crearea unui parteneriat intre solicitant, parteneri, alti actori de pe piața muncii (organisme ; non-guvernam, instituții de stat/private, intrep implicate in economia sociala, furnizori de FPC acreditați). A3.2. Designul ! cerințelor pentru pagina web a proiectului - pe baza nevoilor ! identificate (grupuri vulnerabile, angajatori) tehnice, function si de sistem, de interconect bazelor de date, condiții de transfer de informații si manag al conținut, suport ITC web-based / pt uzul utilizatr. A3.3. Crearea unui proiect de schema de sprijin / suport financiar pentru membrii grup vulnerab asistați in proiect si validarea lui de către    Ș

parteneriat.Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7. A4. Realiz [ din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale. A4.1. Realizarea unui plan de achiziții si subcontract -echipam, echipam IT, consumab, mobilier si

a cceso ri i, bu n u ri, p roduse si se rv ic ii, cu res pect pro ced de.......

achiziții publice. A4.2. Pregătirea documentat de achiziții.

A3.3. Contract produs/serviciilor. A4.4. Derularea    ?

contractelor, livrarea, recepția si asigurarea service-ului post- j vanzare. Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7, A5. Crearea Centrului de resurse pentru mediere, asistenta, orientare profes, pentru structurile economiei sociale. A5.1. Proiectarea i de sesiuni de mentorat/asistenta, armonizate nevoilor    f

grupului vulnerabil identificate prin proiectarea de activități i care urmăresc combat inegalit, mai ales a celor bazate pe J etnie, dizabil, vârstă si sex pentru nominaliz persoanelor j implicate in structurile economiei sociale ce se vor crea. A5.2. f Realizarea serviciilor de mentorat/asistenta, inclusiv profes, suport si motivare de tipul "grup de sprijin" - intre egali, mediat de un expert in proiect. A5.3. Organizarea unor consursuri pentru realizare de planuri de afaceri specific SES. ț Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7 A6. înființarea si dezvoltarea a 9 structuri de economie sociala (4 in mediu urban si 5 in mediu rural), care vor funcționa ca activitati economice cu personalit juridica sau fara personalitate juridica. Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7 A7. Furniz unuij mix de programe de formare profesi pentru creșterea compet i persoan din grupurile vulnerab - activit transvers. A6.1. î Actualizarea ofertei de formare conform analizei de nevoi / j programe de inițiere, calificare, recalificare, certific de compet: dobândite in contexte in sau nonformale. A6.2. Derularea programelor de formare profes conform nevoilor identific.; ( Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7. A8. Inform si publicit proiect-masuri de asigur a vizibilit, transpar si de promov a proiect. A8.1. Anunț privind inceput proiect si sfarsit proiect. ( A8.2. Elabor grafica, definirea notiur


tipărirea mate.r promot : povesti jeVeri'jm1 de proțhQv: afișe, ban \insigne,-mapepâiț^ obiecte p conferințe de presa) una la iJ


finalizarea implementării proiectului. A 8.4 Proiect, realiz si gestiunea Portal Web pe care vor fi afișate inform relev despre proiect. Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7 A9. Disemin si promov rezultat proiect si a modelelor de buna practica create prin proiect. A 9.1. Pregat unui Plan de Comunic-interna si externa (AM,OI, instituții similare parten). A9.2. Proiect si realiz instrum si document de comunic si promov A9.3. Realizarea a 3 conferința de presa pentru diseminarea rezultatelor; Participa S, PI, P2, P3, P4, P5, P6, P7.A10. Audit. AlO.l.Colect document si a datelor si elabor certificărilor aferente. A10.2. Audit POS DRU, pentru fiecare categorie a grupului tinta. Participa S

Rezultate anticipate


Rezultatele anticipate ale proiectului sunt strâns legate de realizarea obiectivelor proiectului si vor fi atribuite pe activitati: Al: 1 cadru organizatoric de implementare a proiectului creat (contracte de munca, contracte de prestări servicii, planul de management si asumarea lui, fise de post create, delegarea responsabilităților fiecărui membru al echipei de implementare,etc); 1 comitet de coordonare proiect creat; 1 plan de sustenabilitate creat si asumat de parteneriat; 1 Plan operativ de management ce conține planul: de calitate a proiectului; 1 Plan de monitorizare; 1 Plan de comunicare: 2 Rapoarte de evoluție a proiectuIui, pentru 8 parteneri ; 4 rapoarte tehnico-financiare si cereri de rambursare intermediare+finale elaborate; 3 rapoarte    j

tehnico-financiare si cereri de plata; Minim 7 rapoarte de audit elaborate; 1 plan de prevenire, constatare, urmărire a neregulilor in utilizarea fondurilor europene sau publice naționale, cf OUG 66/2011; 1 Plan achiziții si subcontractari;

1 Dosar cu specificații pt achiziții si subcontractari; 1 dosar cu r contracte de livrare si servicii post-vanzare; 1 evaluare post- î training a satisfacției participantilor la formare; Creșterea calitatii, eficientei si transparentei serviciilor oferite de P in proiect in relația cu persoanele din grupurile tinta vulnerabile f si cu angajatorii-Grad de satisfacție al clientilor serviciilor joferite prin proiect, de minim 8; A2; 3 analize diagnostic de nevoi (1 -persoane din gr.vulnerabile, competente deținute si ; nevoi de formare, 1 - angajatori,1- domenii întreprinderi sociale) ; 1 baza de date cu nevoile identificate ; 1 baza de ! date- satisfacția clientilor fata de serviciile oferite grupurilor vulnerabile; 1 analiza diagnostic - nevoi de formare operator ! implicați in proiect -profile profesionale necesare si competente (discrepante in raport cu necesarul) A3: 1 sistem j de cooperare in identificarea si promovarea oportunităților de , ocupare creat si funcțional; 1 parteneriat cu actori de pe piața! muncii creat; 1 Design al cerințelor pentru pagina web a } proiectului - tehnice, funcționale, de sistem, interconectare baze de date, transfer de informații si management al    !

continuturilor; 1 schema de sprijin/subventii, premii pt membri grupurilor vulnerabile asistați A4; 1 sistem Centru de I resurse pentru informare, consiliere motivare si acompaniere f a persoanelor din grupurile vulnerabilecreat^l plan de achiziții si subcontractari- echipam.ert€^^ijgâmente IT, consumabile, mobilier si accesorii^6^ngfțÎ7^>d.^teesi servicii, ; cjjifie ptterenul'i/cladiri, cu reșggțjgsrea proceâurif^de
intervențiile de suport oferite persoanelor din grupuri vulnerabile - necesitate si eficacitate; 100 persoane

: apartinand grupurilor tinta vulnerabile beneficiare de servicii ; i mentorat/asistenta. Minim 10 sesiuni de mentorat/asistenta i suport si motivare de tipul "grup de sprijin" - intre egali,

mediat de un expert in proiect ; 5 concursuri de realizare • planuri de afaceri SES organizate; 100 planuri de afaceri SES i realizate si premiate. A6: 9 întreprinderi ale economiei sociale : infiintate; 57 persoane noi angajate in intreprinderi sociale ; create; A7; 1 oferta de programe de formare profesionala i pentru creșterea competentelor persoanelor din grupurile j vulnerabile creata; Derulare de programe de Formare i profesionala pentru 152 de persoane din grupuri vulnerabile; j i 192 persoane din grupuri vulnerabile participante la programe i de formare profesionala (40 de persoane participante la cate ( ș 2 programe de formare); 12 grupe de formare pentru    i

Ș persoane din grupuri vulnerabile. A8. 2 anunțuri pentru ; începerea si incheierea proiectului realizate; 1 dosar cu < cerințe de grafica, noțiuni de prezentat, materiale i promotionale : povesti de succes, servicii noi, evenimente de ; = promovare afișe, bannere, roli-up-uri, pliante, insigne, mape, J j alte obiecte promo ; 2 conferințe de presa organizate (una la i i inceperea proiectului si una la finalizarea proiectului; obiecte ;

..... protTlotjonate realizate: 2 banner, 2 roll-up, 1000 pliante, 200 ;

î afișe, 300 mape, 350 insigne, 300 pixuri proiectate, î achiziționate si distribuite; 1 portal Web creat pe care vor fi s afișate informații relevante despre proiect. A9; 1 Plan ! Comunicare-interna (stakeholderi,) si externa (AM,OI,    i

j instituții similare partenerilor) creat; 10 seturi documentare ș ! de comunicare si promovare - inițial, final si trimestrial pe

parcursul proiectului; 3 conferințe de presa pentru i diseminarea rezultatelor realizate. A10. Minim 7 rapoarte de j Ș audit realizate.    i

Contextul proiectului


î Proiectul răspunde cerințelor POS DRU de dezvoltare a j capitalului uman, cu activitati care isi propun sa dezvolte i compet de baza si specifice ocupațiilor cerute pe piața muncii * prin mixul de formare dedicat. Parteneriatul cu alti actori de j pe piața muncii in cadrul acestui proiect valorifica relațiile ț favorizante create pana in prezent intre parteneri, conducând | accesul grupurilor vulnerab la locuri de munca si producând ! schimbări in mentalit angajat despre persoanele cu i vulnerabilități, prin crearea si popularea unui număr de 9 I intreprinderi sociale (4 urban si 5 rural) cu 57 noi angajați, i Proiectul propus răspunde nevoii de mobilitate profesionala a [ persoanelor din grupurile vulnerabile scăzute, determ de lipsa i de calificări si competente de baza. Grupul tinta total propus , j este alcătuit din: 252 de persoane din grupuri vulnerabile (20 j j persoane cu dizabilitati, 10 familii monoparentale sau cu mai  i mult de 2 copii, 113 femei, 9 manageri ai structurilor i economiei sociale, 20 persoane de etnie roma, 30 tineri peste i î 18 ani care părăsesc sistemul institutionalizat al statului, 50 1 i persoane care trăiesc din venitul minim garantat) din județele, ! OT, GJ, BN, PH, CT si municipiu

finant din FSE sărăcie si iii, respectul perfecționa!f sprijină persoanele vulnerabile)^ î excludere ip a-și evalua inci?

/de sine, a-si irți&vinatati ni ' sau dobândi noird'&prinderil  2[;are pe piața Șuncii


creșterea adaptabilii forței de munca si astfel proiectul contribuie la atingerea unor obiective ale POS DR.U, asigurând corelarea formarii profesion cu nevoile unei piețe a muncii incluzive. Proiectul este relevant pentru Axa prioritara 6 a POS DR.U " Promov incluziunii sociale" si DMI 6.1, Dezvolt economiei sociale a cărei obiectiv general este facilitarea accesului pe piața muncii a grupurilor vulnerab și promov unei societăți incluzive și coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetățenilor - fie ca sunt de etnie roma, tineri de peste 18 ani care părăsesc sistemul institutiont de protecție a copilului sau femei, sau alte categorii din grupuri vulnerabile. Atingerea obiectivelor Strateg Lisabona implica

integrarea/reintegrarea grupurilor vulnerab pe piața muncii, proiectul imbunat si cooperarea instituționala cu actorii de pe piața muncii, in inlaturarea obstacolelor privind accesul pe piața muncii. Specific axei 6 si DMI 6.1, accesul la piața muncii pentru persoane din grupuri vulnerabile parcurge servicii de formare, prin elaborarea si implement de planuri de acțiune individualiz, motivare si suport oferite de Centrul de resurse. Formarea profesion e realizata funcție de nevoile evidențiate si devine sprijin in facilitarea inserției /reinsertiei grupurilor vulnerab pe piața muncii. Ocupabilit este legata de formarea profesion -de baza sau specifica- in vederea ădaptăfircănfîcârrfbr îa nevotte ^MAp™ dobândirea, ectualiz sau schimbarea calificărilor, care sa conducă in fina! la angajarea la un loc de munca. Cunoașterea vulnerabilii acestor grupuri tinta este evidenta in interactiun lor cu instituțiile care ii deservesc - solicit si PI si P2 cunosc problema tinerilor postinstitutionalizati, a șomerilor romi, de lunga durata sau femei iar P3 cunoaște si poat edescrie in detaliu problem persoan vulnerab, in funcție de proiectele si program pe care le derulează - acest proiect aduna laolalta experiențele si bunele practici ale fiecărui partener si le dezvolta in beneficiul grupurilor vulnerab. In 2011, structura ocupationala a romilor demonstra un grad scăzut de integrare pe PM - gradul de ocupare fiind sub 35%, mai scăzut fata de i gradul de ocupare general, de 58%, existând o pondere extrem de ridicata (80%) a ocupațiilor nesigure, care nu oferă permanenta sau stabilitate. In condițiile in care ponderea valorii adaugate brute a economiei sociale a fost de 1.9% in anul 2012, %, si se constata o creștere fata de 2011, când sectorul economiei sociale a reprezentat doar 1,35 din total economie naționala, toteste insuficient pentru ca ocupațiile nesigure sa se duca spre acest sector. In ultimii 2 ani, doar [ 10% din romi-cf unor studii in domeniu- au lucrat permanent, [ iar 51,5% din eșantion nu au lucrat niciodată. Dintre    i

organizațiile active care sprijină sectorul economiei sociale, [ cele mai reprezentate raman asociațiile si fundațiile (33670) cu 76902 membri. Un nr important este reprezentat si de cooperative(2228), cu 31248 angajați, in timp ce societățile j comerciale deținute de organizații de economie sociala sunt î doar in număr de 682, cu 17394 angajați. Aici este necesara î o creștere mai accelarata. In plus, statuțuPfOTȘtiSnJamiliile rome nu a evoluat iar starea de


prelung riscul de excludere sociala dijETcilă pentru perSPah rome prov de persoane, fiind din "aceste local Cu cat sunt mai',accentu


roma cu atat creste marginaliz soc, angajat evita relații de

   munca cu ei si aceasta conduce la accentuarea exclud,

   Impactul este negativ si asupra calificărilor- nu pot practica ; decât posturi necalific, in timp ce o calificare le-ar spori

; sansele de angajare, insa acesta e condition de o motivație > suficient de puternica pentru educație si munca pe care ; proiectul isi propune sa o formeze, cu atat mai mult cu cat o [ parte din aceștia vor fi angajați in intrep sociale create prin ’ proiect. Ponderea scăzută a popul cu ocup stabila dovedește i un grad de vulnerabil crescut si un risc ridicat de sărăcie si ? excluz sociala prin consecințele lipsei asigur sociale si de I sanatate, dar si de precaritatea mijloacelor materiale, i Dependenta de sistemul de protecție sociala a tinerilor ; postintitutionalizati, de exemplu, implica un sistem de j deprinderi sociale de baza mai puțin dezvoltate (a identifica.si' i rezolva probleme, a lucra in grupuri, a rezista la presiuni, a l rezolva conflicte de munca, a lua decizii, a administra bugete ; j sau a comunica etc.). Lipsa acestora sta la baza prejudec i angajat care prefera un candidat cu un comportam predictibil i : si loial firmei. Mentoratul si asistenta oferite de Centrul de i resurse, potentat de formarea acestor compet de baza si f ' specifice unor ocupații dorite, pot ajuta la diminuarea riscului !

de marginaliz resimțit de acest grup tinta. Parteneriat si impîîcăngăjațlfTâcesr proiect alaturi de solîcftant si pa rten eri i

; asociații, va diversifica tipul si intensit serviciilor de consil si ; suport, potențând formarea in aceste compet de baza care

lipsesc si sporind sansele de ocupare.

Justificarea necesității implementării proiectului


Proiectul se adreseaza unui grup tinta alcătuit din: 252 de persoane din grupuri vulnerabile (20 persoane cu dizabilitati, i 10 familii monoparentale sau cu mai mult de 2 copii, 113 t femei, 9 manageri ai structurilor economiei sociale, 20 persoane de etnie roma, 30 tineri peste 18 ani care părăsesc ’ sistemul institutionalizat al statului, 50 persoane care trăiesc Ș din venitul minim garantat) din Regiunile Sud Muntenia, Sud : Vest Oltenia, Sud Est Dobrogea, Nord Vest, București Ilfov. ( Regiunile au fost selectate in baza cunoștințelor acumulate de } parteneri in privința problematicii pieței muncii, a situației I socio-economice si demografice la nivel regional din Romania I coroborate cu analiza celor mai recente date statistice si ' studii/cercetaril legate de accesul pe piața muncii al grupurilor, vulnerabile. Identificarea si recrutarea grupului tinta    !

presupune o serie de etape: Grupul tinta va fi recrutat cu j sprijinul expertilor recrutare grup tinta. Acele persoane care } indeplinesc criteriile de eligibilitate ale proiectului vor fi recrutate si inregistrate. încadrarea si implicarea grupului tinta in cadrul activitatilor proiectului va urmări patru direcții de acțiune 1.Identificarea grupului tinta 2.Recrutarea    I

beneficiarilor prin a. recrutarea directa (realizata de către [ membrii echipei b.referirea (realizata de către colaboratorii din cadrul proiectului) c. auto-referirea (realizata de către 1 insisi beneficiarii doritori sa acceseze serviciile) 3.Implicarea membrilor grupului tinta in activitati|.e;d^'f|llp.te-se va realiza pe baza unui plan de acțiune care pr^^^e^f'UPtparea activa ta berieficiariior pe toata dufată^â¥Tm'|:


prpiectu'luîî ^. 'Reșponsabilizarea și' rfiqntjnerea i/feadrul proiectului Șp va fundamentă pe ©Wnâil încheiate cu aceștia (formularul de ~


YtintgS avandjeerfiiuctinha ca activi.)!

1 -    •    ■    '    1    ........... J    _

Page 31 of 6


concepute in concordanta cu nevoile si particularitățile grupului tinta pe termen lung. Se va asigura subvenții si premii pentru grupul tinta pentru stimularea menținerii acestora in proiect. Deasemenea o parte din persoane vor fi angajate in cadrul SES-urilor asigurandu-se astfel menținerea acestora in proiect. Urmare a creșterii accelerate a șomajului ; si adâncirii efectelor sociale ale crizei economice, este necesara intensificarea furnizării programelor integrate de consiliere, formare si integrare pe piața muncii pentru a limita: consecințele negative asupra grupurilor vulnerabile. Actorii principali care participa la sectorul economiei sociale: asociațiile si fundațiile, cu o pondere de 85% din totalul organizațiilor de economie sociala, contează totuși cu 63% din totalul veniturilor si doar 59% din forța de munca angajata de sector. Se constata un lucru imbucurator: societățile comerciale deținute de organizațiile economiei sociale au fost in număr de 903 inregistrate din care 682 active. Cu toate acestea, ele au avut o pondere ridicata in total venituri(18%, locul 2 după asociații si fundații), lucru care arata importanta care se da acestui sector. Nevoile grupurilor vulnerabile tinta au fost identificate pe baza analizelor făcute asupra situației - existente si perspectiva. In j cazul persoanelor rrome, structura ocupationala are in general munci necalificate. Âu un nivel mai scăzut de educație - 51% din muncitorii necalificati sunt analfabeti sau au școala : generala incomplete. Meseriile tradiționale practicate de 13% i dintre persoanele rrome ocupate sunt specifice iar calificarea | este dobândita prin practica, in familie sau comunitate si este f specifica "familiei". O analiza in 2010 a identificat: colectarea : de deșeuri (fier vechi, sticla), caramidaria, fabricarea de linguri, ceaune, coșuri, colectarea plantelor, lautaria, dar si prelucrarea de metale. Exista o pondere de mai mult de 85% ! a ocupațiilor nesigure, care nu oferă permanenta sau stabilitate, iar faptul ca doar 10% dintre persoanele rome au { lucrat legal justifica nevoia de asistenta si sprijin instituțional, j Majoritatea (peste 50%) actioneaza ca lucratori pe cont propriu, apoi ca salariati in sectorul public (servicii de    f

gospodărie locala si curățenie), dar si ca zilieri/fara contract, i Lipsa mijloacelor materiale se perpetuează si transforma persoanele apte de munca in asistatii sociali, neavand asigurata o pensie sau o asigurare de sanatate. Prejudecățile J si excluderea fac ca munca cu forme legale sa aiba o pondere I atat de scăzută, de aici si alte probleme care măresc si perpetuează starea de marginalizare sociala: lipsa de educație si nivelul aspirațiilor cresc ocuparea si provoacă prejudecăți negative in ceea ce privește munca rromilor, generează interes scăzut al angajatorilor si discriminare; lipsa asigurărilor sociale generează in lanț asistare sociala. Pentru  tinerii post-institutionalizati ca grup vulnerabil, dar si alte i grupuri, problema imaginii si reticentei societății creaza marginalizare- provin din centre de plasament, nu au    Ș

deprinderi de viața independenta, se supun greu normelor și j programelor, sunt instabili sau nematurizati comportamental, j In gerieralproblematica șomajului endemic in cadrul acestor ( grupuri vulnerabile afecteaza nu numgj-sittiatra-economica a 'persoanei fără “ocupație, ci se extipdș^jmzslftlfe^qtului ș social al acesteiș/^u consecințe /f^^l^^fîî^eiftuhrnbrilor j familiei și societații'Min care faAd. ?axse.J\ștfel apa^fehamene iprecum:- lipsa de incredere a indivizilor ca urmare a eșecurilor repetate înregistrate in incercarile de a se incadra in munca, de cele mai multe ori datorate lipsei informațiilor si : a abilităților necesare in activitatea de cautarea unui loc de munca; -nedetinerea unor deprinderi practice, este una dintre principalele bariere intampinate la angajare, problematica intampinata in special de tinerii postintitutionalizati; - lipsa unei calificări sau competente de natura a le permite sa ocupe; posturi calificate este cea care duce la eșec. Proiectul va propune in cazul acestor grupuri vulnerabile ceva semnificativ I pentru nevoile identificate si va aduce plusvaloare actualelor ! servicii de care aceștia beneficiază in interacțiunea cu solicitantul, PI, P2, P3, P4, P5, p6 si P7, iar P4 si P6 oferă doar punctual, funcție de grupele găsite, servicii de formare profesionala. Vezi la Alte informații

Resursele alocate și achiziții de bunuri, servicii și lucrări necesare pentru implementarea proiectului


Resurse cheltuieli generale proiect: Resursele umane sunt asigurate prin angajarea echipei de management, echipei de implementare si a personalului administrativ. Resurse alocate: Atât solicitantul cat si partenerii vor pune la dispoziția proiectului spatii de lucru cu dotarea aferenta pentru membrii echipei de implementare (imprimante, calculatoare, accces la linie telefonica, internet, fax etc.). Resurse umane contractate: Echjpa de management^ S: 1 manager proiect, 1 responsabil financiar/achizitii, 1 responsabil juridic, 1 asistent manager proiect. Echipa de implementare, experti după cum urmeaza: S: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare.grup tinta, 1 exp Implementare sesiuni mentorat/asistenta grupuri vulnerabile. ; PI, P2, P3, P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 : exp.recrutare.grup tinta , 1 exp Implementare sesiuni mentorat/asistenta grupuri vulnerabile. P4 va avea ca ETL: 1 I exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare.grup tinta; I P7 va avea ca ETL: 1 exp.tehnic implementare proiect- P4 va avea ca experti pe termen scurt: 1 Lector curs operator | calculator si 1 Lector curs competente Ib engleza S si PI, P2, i P3 ,P4, P5, P6, P7 vor avea cate 1 pers administrativ: studii medii / sup peste 3 ani vech, secretariat si culegere date pt fiecare partener. Bunuri achiziționate: Solicitantul si    1

partenerii, pentru desfasurarea activitatilor specifice proiectului isi vor completa resursele materiale existente cu următoarele echipamente: - La S: 8 laptop, 1 imprimanta color, 1 multifuncțional mobil, 10 seturi mobilier, 2 table interactive, 1 scanner de mare viteza, 2 videoproiectoare, 2 ecrane de proiecție, 3 hard disk extern, 1 aparat foto. - La PI, P2, P3, P4, P5 cate: 3 laptop, 1 scanner si 1 aparat foto. - La ; P6 : 2 laptop si 1 aparat foto - La P7: 2 laptop, 1 aparat foto i si 1 scanner. Se vor achiziona consumabile pentru 152 persoane participante la curs si consumabile pentru activitatile de management pentru fiecare partener in parte. Servicii achiziționate: servicii formare profesionala pentru 114! persoane, servicii audit financiar, servicii de contabilitate, producție si difuzare spot TV, realizare 1 pagina web, 5 communicate de presa, material promovare proiect (2    }

banner, 2 roll-up, 1000 pliante, 200 afișe, 300 mape, 350

inșigije, 300 Țjixyri) Vor fi acordate sufcwen jț<32 pârticipâriti,sf''^e vor acorda ,/reaiizarea de planu/i^de aface •-’-ar.i-.si1 leasing su.
ș spațiu echipa proiect si leasing operațional) si sunt necesare j ; pentru asigurarea funcționarii echipei de proiect in cota parte ; i din spațiul partenerului si pentru deplasarea in județ pentru

activitatile proiectului. Implementarea eficienta a activitatilor ; : va fi susținuta de cheltuieli aferente utilităților, arhivare I documente, chelt financiare si juridice, multiplicare, conectare^

: la rețele informatice, materiale consumabile pentru toti : partenerii din proiect. Resurse necesare înființării si I funcționarii a 9 structuri de economie sociala, conform ț prevederilor Ghidului Solicitantului-CS respectiv: Taxe pentru ț înființarea structurilor de economie sociala, Cheltuieli cu i salariile personalului nou-angajat din structurile de economie ;

socială, Cheltuieli cu cazarea, transportul si diurna • personalului structurilor de economie socială, Materiale Ș consumabile și materii prime aferente funcționării structurilor  de economie socială, Utilități aferente funcționării structurilor i de economie socială, Servicii de administrare a clădirilor i aferente funcționării structurilor de economie socială, Servicii I ; de întreținere si reparare echipamente si mijloace de j transport aferente funcționării structurilor de economie l socială, Arhivare documente aferente funcționării structurilor ț de economie socială, Amortizare active aferente funcționării 5 structurilor de economie socială, Cheltuieli financiare si ' juridice (notariale) aferente funcționării structurilor de ~    '

economie socială, Conectare la rețele informatice aferente : funcționării structurilor de economie socială, Cheltuieli de ’ informare si publicitate aferente funcționării structurilor de ‘ economie socială, Cheltuieli de tip FEDR, Cheltuieli pentru Ș derularea proiectului, activitati subcontractate/externalizate, : l Taxe programe de formare, Cheltuieli pentru închirieri si

leasing, necesare derulării activităților proiectului, Subvenții I (ajutoare, premii) si burse.

Managementul proiectului


Echipa manag. si echipa de experti, vor desfasura si coordona act. proiectului răspunzând pt realizarea acestora: monitorizări si evaluări periodice ale stadiului atingerii obiectivelor proiectului, pt a adapta pașii următori. Managem. proiectului va asigura coordon. generala, prin obiective, si un sistem de conducere centrat pe rezultate si va fi compusa din 11 pers: Pentru solicitant: -1 man. proiect - st.sup., > 10 ani experiența profesionala Resp.: asigurarea coordononarea tuturor activit si echipei de implement, reprezentând S in relația cu alte autoritati competente in gestionarea, monitorizarea si verificarea proiectului, luarea deciziilor cu privire la acțiunile corective necesare, control asupra P-lor, redactarea regulamentului de funcționare a parteneriatului, a fisei posturilor pentru membrii echipei de implementare. S organizează programarea de activitate; dispune inlocuirea unui membru al echipei, daca se justifica; supervizează rapoartele de monitorizare; -1 consilier juridic - st.sup., membru al unei asociații profesionale; experianta profes. > 3 ani : Asigura respectarea legii in toate activitatile proiectului; Consiliază echipa de management, pentru evitarea situațiilor in afara legii; Supervizează intreaga^aț^i^^eJfesWpei de implementare-pt respect, legii in activi);,Id^t^ț^^ȘRrez. Sîl-


iii definirea fluxurilor financiare, coordonare, elaborare declarații > de cheltuieli ale partenerilor si a CR, planifiacarea,

monitorizarea si raportarea cheltuielilor; inregistr. in sistemul : ; contabil al S toate documentelor justificative privind

<    cheltuielile, intocmeste rap. tehnico-financiare periodice si

I finale care însoțesc CR, respect, reglement, legale in vigoare

   specifice contab.; asigura ca fiecare cheltuiala propusa a fi j angajata sa fie eligibila. Planificarea, monitorizarea si

Ș realizarea achiz. publice, intocmeste rap. achiziții periodice si i finale care insotesc CR, asigura ca achizițiile au fost realizate  ' cu respectarea prevederilor legale, ca se incadreaza in i bugetul alocat. -1 Asistent manager, experiența profesionala i >2 ani, : asigura suport de specialitate managerului de

proiect. PI, P2, P3 , P4, P5, P6, P7: -1 resp financiar/achizitii-:

<    st.sup.de specialitate, studii sup si exp.in domeniul financiar-

) economic de min.3 ani. răspunde de activitatile financiare ce i ! revin P, aplica fluxurile financiare, elaborează declarația de i cheltuieli ale P si elaborează CR si CP pt P (partea financiara), i planifica, monitoriz. si raportează cheltuielile; inregistr.in ș sistemul contabil al P toate documentele justific, privind j cheltuielile, intocmeste rapoartele financiare periodice si finalei i pt CR si CP, respectând reglemen. legale in vigoare ale i contabil.; se asigura ca fiecare cheltuiala propusa pt angajare ;

este eligibila, achizițiile au fost realizate cu resp.prev.legii, ca ' j se incadreaza in bugetul alocat, elaborează si executa    i

î procedurile de achiziții. Echipa va fi complet cu experti pe j termen lung, astfel: S: - 3 ETL: 1 exp.tehnic implementare ; proiect- st.sup.min 5 ani vechime, centralizează baze date;

Ș rapoarte de monitorizare; promovează si organizează j evenimente media, propune strategia de promovare a    i

j proiectului; asigura implementarea tehnica a activitatilor

   partenerului, coordonează campania de promovare a

; proiectului si distribuirea mat.promov, comunicate presa;l j exp.recrutare.grup tinta - st.sup.intre 5-10 ani: recrutare si ; participare activitati grup tinta; 1 exp Implementare sesiuni i mentorat/asistenta grupuri vulnerabile st.sup.intre 5-10 ani: î i asigura organizarea si desfasurarea sesiunilor de i mentorat/asistenta pentru grupuri vulnerabile. PI, P2, P3, P5,}

; P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect- st.sup.min 5 ani j ș vechime, centralizează baze date; rapoarte de monitorizare; : i promovează si organizează evenimente media, propune i strategia de promovare a proiectului; asigura implementarea -i tehnica a activitatilor partenerului, coordonează campania de !

: promovare a proiectului si distribuirea mat.promov, t comunicate presa;l exp.recrutare.grup tinta - st.sup.intre 5-i 10 ani: recrutare si participare activitati grup tinta; 1 exp J Implementare sesiuni mentorat/asistenta grupuri vulnerabile } st.sup.intre 5-10 ani: asigura organizarea. P4 va avea ca ETL:

I 1 exp.tehnic implementare proiect- st.sup.min 10 ani : vechime, centralizează baze date; rapoarte de monitorizare;

( promovează si organizează evenimente media, propune j strategia de promovare a proiectului; asigura implementarea î i tehnica a activitatilor partenerului, coordonează campania de } monitorizare; promovează si organizează evenimente media, propune strategia de promovare a proiectului; asigura implementarea tehnica a activitatilor partenerului, coordonează campania de promovare a proiectului si distribuirea mat.promov, comunicate presa. P4 va avea ca experti pe termen scurt: 1 Lector curs operator calculator introducere validare date: st.sup.min 5 ani, organizează si asigura desfasurarea cursului de operator calculator introducere validare date si 1 Lector curs competente Ib engleza: st.sup.min 5 ani, organizează si asigura desfasurarea cursului de Ib engleza. S si PI, P2, P3 , P5, P7 vor avea cate 1 pers administrativ: studii medii / sup peste 3 ani vech, secretariat si culegere date pt fiecare partener. P6 va avea 1 pers administrativ: studii medii / sup. sub 3 ani vech, secretariat si culegere date pt partener. P6 va avea 1 pers administrativ: studii medii / sup. sub 3 ani vech, secretariat si culegere date pt partener. Auditorul financiar va executa 7 rap coresp. cu CR si CP, si cate un raport anual. Managem. proiectului: va realiza întâlniri periodice cu momentele de lansare/finalizare a act.proiectului - de evaluare si autoevaluare. Se vor identifica probleme si propune soluții, monitoriz. fiind cf Planului de managem. , a Planuluii de comunicare si a celui de monitoriz. convenit. Se

promovare a proiectului si distribuirea mat.promov, comUnic.a1te'presa;l exp.recrutare.grup " '

10 anicȚecrptâre si participare activi' avea ca ETL: A'&xp.tehnic imf centralizează ba
va realiza cdhtfdTulTaritatlîTezultFsratingerea    --

indicatorilor/fiecare act., cf calend. de monitoriz. si control. Vor fi realizate RTF intermediare de monitorizare si un RTF final după finalizarea activitatilor proiectului. Sistemul de management financiar al proiectului va respecta bugetele cf acordului de parteneriat, pentru P2,P3, P4, P5, P6, P7, S solicitând prefinantare. Pana in 15 ale lunii următoare, resp. tehnici si financiari ai P vor întocmi un RTF, insotit de evidenta cheltuielilor aferenta lunii in cauza, impreuna cu toate docum. necesare. Acestea vor fi centraliz. de resp.financiar al S, permițând un managem eficient al resurselor financiare pentru CR si CP si luarea masurilor corective in timp util. Raport, rezult, proiectului către Autorit. contract, se va face cf cu cerințele contractului de finanțare. CR si CP vor fi certific, pt completitudine, corectitudine si realitatea inform, de un expert contabil/contabil autorizat si de un auditor financiar pe baza de contracte externalizate.

Act. de achiziții publice din proiect se va desfasura cf legisl. din domeniu la nivel național respectiv O.U.G. 34/2009, de către fiecare P pt activit. proprii, sub superviz. permanenta a manag. de proiect care va verifica achizițiile publice realizate atat de S cat si de P-i. Act.de informare si publicitate va fi realizata de echipa de manag. S si Pi, cf cu cerințele Manualului de identitate vizuala, pe toata durata proiectului, reflectând stadiul implemen. proiectului, trimestrial S va organiza pentru fiecare P cate o conf. de presa cu privire la stadiul implem. proiectului. Se vor utiliza instrum. specifice cum ar fi: liste de verificare, chestion. de evaluare, fise de pontaj, chestion. de satisfacție, rapoarte de act.lunare, trimestr. Semestr. precum si alte docum. care vor realizate in proiect^ex^cutiva. Pe baza rap. lunare se vor face evaluări cu ppiVire la prdgresul proiectului si se vopp^iJ^roPtrasuri de ^ubtare.penthb rnpadr. in graficul


proiectului v

Metodologia de implementare


concluzii si observații ie va aduce la cunoștința partenerilor impreuna cu eventualele masuri corective care se impun după caz.


Metodologia de implementare a proiectului are o structura liniara, ce pornește de la elaborarea unui plan operațional prin care se stabilesc rolurile si responsabilitățile fiecărui partener si ale fiecărui membru al echipei proiectului, continuând cu activitatile destinate implementării masurilor active de ocupare, dezvoltării competentelor cheie ale grupului tinta si finalizând cu activitati de monitorizare realizate de echipa proiectului sub coordonarea managerului de proiect. Derularea proiectului se va face pe 12 luni, cronologic, activitatile vor fi implementate după cum urmeaza: Al. Managem proiect- continua si transv, 12 luni -asigura: coordon, implement, monitoriz, eval si raport stadiului proiectului, pt obținerea rezultatelor si atingerea obiectivului. Va fi gestionat de S ca lider de parteneriat implicând toti P. Organizarea echipei se va realiza in L 1: se identifica si gestion RU (contr.munca, de prestări servicii,dispoziții numire, delegare responsabil, regulament funcționare, mod de comunicare, fise de post, modele de rapoarte, monitorizare). Resurse: umane (membrii EM), spațiu pt EM. mobilier, PC-uri, imprimante, scanner, server,


licențe, papetarie, telefon, internet. In L. 1-2 se elaborează planurile de: manag.operativ, monitoriz, sustenab, de prevenire a neregulilor cf OUG 66/11 +instrum si documente suport pt gestionarea proiectului/parteneriat. Monitoriz si eval proiecti se va fac colectând sistematic datele necesare măsurării progresului si corectării abaterilor, prin managem inform in adoptarea celor mai bune decizii. Va exista o componenta de evaluare a satisf utilizat (operatori, angajatori, pers.din grupurile tinta) pt informații asupra impactului. Fiecare activitate va avea un responsabil pt a valida produsele inainte de finalizarea lor si a asigura monitoriz continua, semnalând abaterile către EM. Rapoartele lunare vor surprinde activitatea realizata dar si propunerile de dezvoltare pt următoarea perioada. Pentru monitorizare, in afara celor 12 de rapoarte lunare, vor fi pregătite anual rapoarte de autoeval a proiectului (1) pentru a asigura transpar si impartasirea rezultatelor intermediare si finale către parteneri, ducând astfel la supravegherea calitatii de fiecare stakeholder intern. Se organiz activitat de informare, publicitate si diseminare a obiectiv si rezult proiectului -conferințe ale parten si de lansare/inchidere a proiectului. Creaza cadrul si asigura gestion managemi economico-financiar al proiectului. A.2 Analiza diagnostic -in L 1-3 pe 4 direcții de analiza finalizate in studiul privind masurile si intervențiile de suport oferite pers.din grupurile vulnerabile: nevoi ale clientilor; serviciile necesare/dorite; profile profesionale; competente necesare/dorite. Resurse: umane, Man, ExpTL.de la S si P1-P2-P3-P4-P5-P6-P7; financiare; birotica; mijloace IT; comunicații; transport; autoturisme;


consumab . Indicatori de monitoriz: proiecțate/aplicate, baze de date. •mationâl (1) finalizat in catalogul stabili p metodol xmitara, cerințe ile/act., c^accenwe mediere, moț active de/cceș aîe grupurilor vulnc
^ee&u^iârkîngi catalog de bune practici//baza de date grupuri vulnerat).' f Ind.monitorizare: 1 metodol de benchmarking, rapoarte vizite ! de studiu, baza de date. A3. Crearea unui sistem de ! cooperare pentru identif si promov oportunitat de ocupare Din-: LI, se trece la crearea unui parteneriat cu solicitant,

; parteneri, alti actori de pe piața muncii. Din iuna 2 -cerințe pt; ; pagina web a proiectului. Din luna 3, pe baza nevoilor : identificate se va crea/valida o schema de sprijin financiar pt :

; membrii grupurilor vulnerab asistați. Resurse: umane, i ExpMan si ExpTL; echipam ITC; consumab. Ind.monitorizare: -1 acord de parteneriat, cerințe pagina web, schema sprijin ‘ validata. A4. Realizarea din pdv logistic a Centrului de resurse

   pentru structurile economiei sociale -transversala In Ll-8 -i realizarea planului de achiziții si subcontractari- echip.,

j echip.ITC, consumabile, mobilier si accesorii, bunuri, produse ; i si servicii, chirie pt spatii, cu respectarea proced de achiziții i publice, urmat de: preg.documentații achiziții, derulare

   proceduri si contractare produse/servicii pana la livrare,

f recepție si asigurare service post-vanzare. In anul 1 vor fi ; realizate toate contractele cadru, urmând ca la inceputul : anului calendaristic sa fie redactate si semnate contractele ș anuale de prestare servicii sau produse. Resurse: umane, RT > ; si RFA; materiale, echipamente ITC; consumabile, mobilier,

T chirie spațiu. Irid monitorizare: plan achiziții (S,P-i), dosai--------r

’ achiziții, dosar contracte de furnizare/ cumpărare. A5.    ?

: Crearea Centrului de resurse pentru structurile economiei : sociale In L 1-4: proiectarea si validarea de sesiuni de ' mentorat/asistenta, armonizate nevoilor grupului vulnerabil - identificate prin proiectarea de activități care urmăresc

   combat inegalit, mai ales a celor bazate pe etnie, dizabil, { j vârstă si sex pentru nominaliz persoanelor implicate in

! structurile economiei sociale ce se vor crea. L 5-10:

1 Realizarea serviciilor de mentorat/asistenta, inclusiv profes, ; s suport si motivare de tipul "grup de sprijin" - intre egali, j S mediat de un expert in proiect. LI 1-12 Organizarea unor i 1 consursuri pentru realizare de planuri de afaceri specific SES. ;

; Resurse: umane, Exp grup tinta si Exp sesiuni mentorat; ș echipamente ITC; consumabile, premii planuri de afaceri.

! Ind.monitorizare: 1 analiza privind masurile si intervențiile de [ i suport oferite persoanelor din grupuri vulnerabile - necesitate i si eficacitate; 100 persoane apartinand grupurilor tinta î vulnerabile beneficiare de servicii mentorat/asistenta. Minim ! 10 sesiuni de mentorat/asistenta suport si motivare de tipul j i "grup de sprijin" - intre egali, mediat de un expert in proiect; j ș 5 concursuri de realizare planuri de afaceri SES organizate;

Ș 100 planuri de afaceri SES realizate si premiate. A6: In L 4- ș I 12 in infiintarea celor 9 intreprinderi ale economiei sociale j ! Resurse: umane, manager, materiale, echipamente IT si j i instalații tehnice, amenajari terenuri si clădiri, mobilier, alte ! i cheltuieli SES conform ghidului. Ind monitorizare: 9    i

î intreprinderi ale economiei sociale infiintate, 57 persoane noi j ; angajate in intreprinderi sociale A7. Furnizarea unui mix de Ș j programe de FP pentru creșterea competentelor pers.din    (

i gr.vulnerabile. Din luna 2-4, se trece la actualizarea ofertei de

Ș .formare conform analizei de nevoi selectarea lor de pe piața /f, si' derulareaîpr’Q.qrame de FP pt cele 12 grjjpe-de-Tormare, necesare pentruTormarea viitorului per^haj;.SEgJSe«vor organiză:*2'grppe^pentru operator$ tța* -fc-


i (curs inițiere de 120 ore) si 2 grupe pentru competente limba !

; engleza (40 ore) din care se va recruta personalul pentru i 1SES; 8 grupe pentru cursuri de calificare nivel 1 (360 ore) f pentru 112 persoane din care se vor recruta o parte din  personalul pentru 8 SES. Resurse: umane, EM pt organizare ; si ETL;serv.de formare; 2 lectori, comisii examen, i echipamente, consumabile; subvenții participanti;

I Ind.monitorizare: 1 oferta de programe de formare s profesionala pentru creșterea competentelor persoanelor din i grupurile vulnerabile creata; Derulare de programe de i Formare profesionala pentru 152 de persoane din grupuri ; vulnerabile; 192 persoane din grupuri vulnerabile participante ! la programe de formare profesionala (40 de persoane [ participante la cate 2 programe de formare); 12 grupe de ; formare pentru persoane din grupuri vulnerabile. A. 8 î Informarea si publicitatea proiectului -transversala-asigura I vizibilitatea, transparenta si promovarea proiectului, se ‘ desfasoara pe întreaga perioada a proiectului. Din L 1 - Plan ; de Comunicare-interna si externa, grafica, noțiunile de j prezentat, tipărire materiale promo, proiectare, realizare si ; gestiune pagina Web, design si realizare instrumente de j promovare a proiectului si de informare a potențialilor i part.din grupul tinta. Toate materialele promo.vor fi

' transmise spre aprobare OIR-BI. Va avea o intensitate liniara,---------

l avand in vedere necesitatea promovării continue a j serv.oferite prin proiect si caracterul mai dificil al grupului ! tinta. Resurse:umane -EM si ETL; financiare pt realizarea lor; !

’ echip IT, consumabile; multiplicare a materialelor/obiectelor !

! promo. Indicatori monitorizare: 2 anunțuri pentru începerea ! si incheierea proiectului realizate; 1 dosar cu cerințe de i grafica, noțiuni de prezentat, 2 conferințe de presa organizate î [ (una la începerea proiectului si una la finalizarea proiectului; ! j obiecte promotionale realizate: 2 banner, 2 roll-up, 1000 ; pliante, 200 afișe, 300 mape, 350 insigne, 300 pixuri j proiectate, achiziționate si distribuite; 1 portal Web creat pe f i care vor fi afișate informații relevante despre proiect. A.9- f J Diseminarea si promovarea rez.proiectului si a modelelor de | buna practica create - gestionata de S si toti P-i. L1-L12. Din ;

LI- Plan de Comunicare-int.si ext.; In L 4, L8, si L12 se j organizează 3 conferințe de presa pentru diseminarea ; rezultatelor proiectului. Resurse: umane -EM si ETL ; j financiare- costuri organizare conferințe,echip. ITC;    5

= consumabile; multiplicare. Indicatori monitorizare: 1 Plan j Comunicare-interna (stakeholderi,) si externa (AM,OI, i instituții similare partenerilor) creat; 10 seturi documentare j de comunicare si promovare - inițial, final si trimestrial pe ș ! parcursul proiectului; 3 conferințe de presa pentru    j

j diseminarea rezultatelor realizate A10 - Audit L1-L12 - minim!

[ 7 rapoarte de Audit-activitate transversala-prin care se va f ! realiza elaborarea certificărilor aferente (insotind cererile de | rambursare si anuale) Resurse: umane -EM si ETL ; j financiare- servicii audit, echip. ITC; consumabile;    !

j multiplicare. Indicatori monitorizare: Minim 7 rapoarte deDESCRIERE PROIECT 2

Sustenabilitatea proiectului : TRANSFERABILITATE.Dupa finalizarea proiectului, experiența 1 ; acumulata, activitatile desfășurate si rezultatele atinse vor ; putea fi transferate oricărui alt grup tinta sau altei zone din i care provin grupuri vulnerabile. Obiectivul principal al i proiectului de a crea si implementa in parteneriat, un sistem i de servicii asistiv si inovator, adecvat la nevoi pentru j asigurarea unei imbunatatiri a accesului pe piața muncii ; pentru persoane din grupuri vulnerabile continua sa fie viabil [ i si după finanțare. Iar modalitatea prin care este asigurata i transferarea activitatilor. Rezultatelor către alt grup tinta tine :

! de modalitati practice, constând in: - aplicarea de chestionare ;

; de evaluare/autoevaluare - S, PI - instruire si asistenta in ș completarea unui CV si/sau a unei scrisori de intenție si in ; tehnici de cautare a unui loc de munca inclusiv participarea la i interviu, sau antreprenoriat - S, si partenerii - consiliere pt

creșterea increderii/respectului de sine pt P2, P3, P4, P5 P6, ș SI P7 si in sistem dual pt S, PI, din finanțare de la bug.de ; stat sau POSDRU - Serviciile de mentorat si așitenta j profesionala de S, si parteneri constau in acordarea de 1 informații cu privire la locurile de munca de pe piața Pagina

---------------------------------------------------Ș web a proiectului va asigura un instrument informatic care va £

' permite accesul la informațiile si datele ce descriu ofertele de I

i locuri de munca si al celor privind oferta de forța de munca prin consultare diecta, aceasta platforma fiind disponibila in i continuare pentru asigurarea sustenabilitatii activitatilor din

j proiect. Pagina web este accesibila si se poate autointretine -! nefiind necesar un consum semnificativ de resurse pentru j mentenanta ei ulterioara, asigurând informații despre j condițiile necesare unui job, sau masurile de securitate î sociala de care se poate beneficia prin acest mijloc web util. i SUSTENABILITATE INSTITUȚIONALA. -Prin colaborarea


creata, S si partenerii vor pune bazele unor posibile colaborări ulterioare, a continuării parteneriatului creat, folosind astfel resursele complementare pentru dezvoltarea resurselor umane prin aplicarea de masuri active de sprijin pentru insertia/reinsertia pe piața muncii in reg.Bucuresti-Ilfov, Olt Prahova si Constanta- in care P isi au sediul. Majoritatea domeniilor in care vor funcționa întreprinderile sociale infiintate se întrepătrund intre ele, putând fi integrate intr-un lanț valoric al ciclului de productie/distributie ai altei structuri. Exemple: producția de hrana in system catering poate fi utilizata pentru procurarea hranei la îngrijirea bătrânilor sau pentru hrana la grădiniță de copii; atelierul de tamplarie poate executa lucrări de tamplarie sau reparație la toate întreprinderile sociale; tehnicienii prelucrare lemn pot produce materii prime pentru atelierul de tamplarie, si exemplele pot continua. Modul si structurile de lucru nou create ale leaderului si partenerilor, apropie serviciile oferite de cerințele persoanelor din grupurile vulnerabile si angajeaza pe o parte din aceștia in structurile economiei sociale create. Suportul Centrului de resurse, asistenta individualizata si fructificarea


cadrului de sprijin creat de actori creat premizele de creștere grupurile vulnerabile din a același sistem" pai^enerial intarind'aspec

jta muncii care au rșoanelor din sntinuat in fudlX deja nciara.; SUSTENABILITATEA FINANCIARA. Sustenabilitatea poate fi ; susținuta si printr-o ulterioara finanțare, eventual din bugetul i

finanțărilor pentru microintreprinderi, pentru asigurarea unor ;

; dotări superioare sau măririi acestor întreprinderi sociale prin [

; investiții. Experiențele si know-how-ul parteneriatului, in ce i privește implicarea in economia sociala, fie prin

’ implementarea altor proiecte cu aceleași grupuri vulnerabile, '

I fie prin inițiativele de creare a unor intreprinderi sociale, au ! propus un număr de intreprinderi care pot funcționa intr-un f system integrat, asa cum s-a mai aratat. In acest fel,

Ș planurile de afaceri au demonstrate viabilitatea intreprinderile : j propuse a fi infiintate, oferind argumente concrete pentru î definirea concurentei, politicii de preturi, planului de vanzari, '

: segmetele de piața, fara sa se tina seama ca, datorita î caracterului integrat, intreprinderile pot funcționa nu numai î autonom, asa cum o demonstareaza planurile de afaceri, ci,

[ in caz de necesiatte, ajurtandu-se un ape cealalta in sistemul î i integrat de care s-a amintit. Solicitantul si partenerii poseda i resurse materiale si financiare pentru a continua activitatile ; din cadrul proiectului in cadrul altor proiecte asemanatoare.

( ABORDAREA INTEGRATA: In urma implementării proiectului i cele 8 centre de resurse se vor coordona in vederea intaririi  colaborării in sprijinul integrării pe piața muncii a persoanelor ;

..... din grupuri vulnerabile. In același timp, Centrele din arealele .________________

î selectate vor putea intra in procesul de elaborare si

implementare a politicilor sectoriale de la nivel local/regional ;

I si chiar național, ca instrument de corelare a necesităților j specifice sectorului cu specificul forței de munca, in vederea i creșterii gradului de ocupare a grupurilor vulnerabile, j Deasemenea se va asigura integrarea rezultatelor proiectului f i in politicile si strategiile solicitantului si partenerilor in ) vederea dezvoltării de masuri favorabile inițiativelor    [

J antreprenoriale din domeniul economiei sociale.

Egalitate de șanse


Egalitatea de sanse, fiind unul dintre obiectivele orizontale | promovate cu precădere, conferă accesul nediscriminatoriu la j. activitatile proiectului. Proiectul contribuie la promovarea egalitatii de sanse si in ceea ce privește propria echipa de proiect, in care sunt si femei si barbati pentru ca inca din faza f de concept s-a tinut cont de abordarea integratoare a egalitatii de sanse. Angajarea membrilor echipei de management, a expertilor pe termen lung, se va realiza } respectând aceleași criterii de egalitate si nondiscriminare. • Fiecare membru al echipei de management, de implementare,: experti pe termen lung, auxiliar-administrativ vor da o declarație prin care se vor angaja sub sancțiunea concedierii, { la oferirea de servicii in mod nediscriminatoriu si la respectarea legislației privind egalitatea de sanse , respectiv î OG 137/2000 privind prevenirea si sancționarea tuturor [ formelor de discriminare si Legea 202/2002 privind egalitatea f de sanse si de tratament intre femei si barbati. Aceste    j

declarații vor fi arhivate si păstrate la dosarul personal al j fiecărui membru al echipei. De asemenea la activitatile    j

proiectului, vor participa atat femei cat si barbati. Accesul nediscriminatoriu al grupurilor vulnerabile la piața muncii estej ''tinta?âcebbjf;p,roiect astfel ca nici un fel de restricție nu va fi j î aplicata accesului clientilor, la servicijle-diQnroiect, ori la { locuri de munca'qe se vor crea pri^țtjtet£jjbațe persoanele \ -asistate in proiectprovin    piațamuncii si care se confrunta cu riscul discriminării si ' marginalizarii, activitatile urmărind sa le asigure condițiile unui start egal intr-o piața a muncii incluziva. Inca din faza de design a proiectului s-a tinut cont de abordarea integratoare a egalitatii de sanse, care permite un tratament nediscriminatoriu sau restricționat ai persoanelor in cautarea unui loc de munca ce aparțin unor grupuri vulnerabile. In multe dintre cazuri, femeile rome nu au avut niciodată un loc de munca sau si-au intrerupt activitatea pentru o perioada semnificativa de timp - proiectul le va crea cadrul de acces direct la acele programe de suport, consiliere si formare profesionala si in final la angajarea intr-un job, care sa le permită sa armonizeze cariera si viata de familie sau sa gaseasca forme alternative de angajare, deci sa progreseze in ! activitatea profesionala. In implementarea proiectului se va respecta egalitatea in drepturi si de sansa, fiecare persoana va putea beneficia de același set de servicii fara a tine cont de! sex, caracteristici genetice, varsta, apartenența naționala, rasa, culoare etnie, religie, opțiune politica, orientare sexuala,' origine sociala, handicap, situație sau responsabilitate familiala, apartenența ori activitate sindicala. Fiecare membru ! al grupurilor tinta carora le este dedicat proiectul care va dori I sa participe la proiect va depune o cerere in scris (va fi ajutat i sa o depună, daca nu știe sa scrie) urmind ca in măsură in -care este eligibil sa fie cuprins in proiect. Formularele de inregistrare nu vor conține informații cu caracter personal care sa poata sta la baza unei potențiale discriminări. In activitatile de formare formala- se vor include si micromodule j de 3 ore referitoare la egalitatea de sanse pentru sensibiliza astfel grupul tinta cu privire la aceasta problematica si a-i face capabili sa identifice cu ușurința o astfel de situație in i care s-ar putea afla in viitor si s-ar putea simți discriminați.

De asemenea se va urmări ca pe perioada acordării serviciilor { proiectului, intre participantii la proiect sa nu apara manifestări discriminatorii, in acest sens participantii vor semna la rindul lor o declaratie-angajament pe propria răspundere prin care se angajeaza sa se abtina de la astfel de ! manifestări, sub sancțiunea excluderii din program. In relațiile! cu terte persoane juridice, solicitantul si partenerii vor veghea! ca participantii sa nu fie supusi nici unei forme de discriminare, iar in cazul in care se va constata vreo situație de aceasta natura, aceștia vor consilia persoana discriminata j in a depune plângere prealabila si in caz de răspuns negativ de reclamatie la Consiliul National pentru Combaterea    î

Discriminării - cu accent pe activitatea de mediere a muncii, de cautare propriu-zisa unui loc de munca, zona in care de multe ori se intampla fapte de discriminare directe sau mascate. Existenta unei platforme TIC va fi un sprijin care iarasi este nediscriminatoriu - pe pagina web poți găsi in regim de autocautare informațiile necesare, scurtând    f

birocrația sau ceea ce tine de costuri. Proiectul va genera j alternative si pentru persoanele care din diferite motive (de ! sanatate, familiare, sociale, culturale, etc.) sunt mai puțin f disponibile sa participe la serviciile oferile_astazi de către

institutiile'a.bilitate in domeniu oportunități pentru o consiliere, 'si in final po'sLbihpcupare. Proi intr-o persp'ecfi^â'pe termena^gaseasca eMbsCalitate, ! ' ^-do'^tribuie, i

nwarea [


Șlu................5

egalitatii de sanse, atingând cu ușurința si grupuri tinta dezavantajate si fiind mai flexibil si mai compatibil nevoilor acestora. La elaborarea proiectului s-a tinut cont de principiul egalitatii de sanse, urmând Constituția României, Strategia Naționala pentru Egalitatea de Sanse intre Femei si Barbati pentru perioada 2006 - 2009, Legea nr. 202/2002 republicata in 2007, privind egalitatea de sanse intre femei si barbati. Asigurarea egalitatii de sanse reprezintă un principiu intrinsec j care sta la baza întregii construcții a proiectului.

Obiective orizontale


1.Dezvoltare durabila. Proiectul isi propune sa sa creeze condiții pentru a permite accesul unui număr semnificativ de persoane din grupuri vulnerabile la activitatile din proiect, care ajuta persoanele vulnerabile sa-si dezvolte sau perfection. Compet. si/sau sa deprindă altele noi, astfel incat sa-si creasca sansele de inserție pe piața muncii si perspectivele de ocupare. Sunt programe de formare care au in conținut elemente care tin de protecția mediului si de utilizarea responsabila a resurselor naturale. Dezvoltarea durabila urmărește satisfac.nevoilor prezentului, fara a compromite posibilitatea generațiilor viitoare de a-și satisface propriile nevoi, idee valorizata in cadrul proiectului. In definirea calității vieții, sanatatea, siguranța sociala si stability. economica sunt esențiale, prin urmare proiectul se

adreseaza la doua dintre aceste direcții. Ne adresam unor-------

grupuri tinta vulnerab. pe piața muncii, pentru care siguranța sociala nu exista si care suferă de marginaliz. si riscul de excluziune sociala (pers. rome, femei in situații de risc, cu dizabilitati sau tineri postinstitution.). Stabilitatea economica este afectata grav de saracia extrema in care trăiesc persoanele din aceste grupuri vulnerab. si de discrimin. pe care o intalnesc pe piața muncii. Activitatile proiectului vin in sprijinul accesului la formare ca prim pas in integrarea sau reintegrarea pe piața muncii, oferind informații, consiliere, suport, motivare si acompan. spre o proprie dezvoltare durabila, ca un inceput de dezvoltare durabila a propriilor familii si comunități. Compon. TIC elimina o parte a birocrației si risipei de resurse consumat, de energie (hartia), prin trecerea la prelucr. electronica a informațiilor si la crearea de arhive virtuale. In componenta de formare profess. sunt incluse module speciale de alfabetiz. digitala, comunicarea prin mijloace informatice, existând si o compon. de impact pozitiv asupra mediului. De asemenea, in acțiunile echipei de manag. si a celei de proiect vom aplica aceleași principii -folosind cat mai multe tehnologii prietenoase mediului, economisind astfel resurse naturale. 2. Inovare si TIC. Persoanele din grupurile vulnerab. asistate prin proiect au acces nu doar la o formare profess.la clasica ci direct la societatea information. Toate programele de formare profess. vor avea la baza o metodol. de predare care sa sprijine tehnologia TIC, vor include module de alfabetiz. digitala iar realizarea materialelor formative va favoriza TIC pentru ca informațiile sa fie mai clare, si mai ușor de inteles, imbunatatind astfel invatarea. Proiectul isi propune astfel sa elimine o..buna parte a compon. de birocrgtie-strisipa de resurse,.priri'prelucrarea electronica


Web a-proiectuîpj va permite de aș i nstru m .J5f>eciflc'^eco Iu I u i .dificultw in a termina o


virtuala devenind ușor transmisib. si accesibila chiar si i persoanelor din grupuri vulnerab. O inovație in proiect va fi si ; "transparenta " serviciilor oferite persoanelor din grupurile ; vulnerab, proiectul asigurând prin web-tehnologii accesul  direct si soluții, informații si acces mai ușor la serviciile de pe ; ; piața muncii, fiind un plus pentru costuri mai reduse pentru ! client (ca timp si resurse materiale si financiare). 3.Abordare | interregion. Proiectul sprijină prin intermediul partener, creat ‘ ; inițiativele de comunic, inter-regionala, prin schimbul de i informații, experiența, rezultate si bune practici. Sunt Ș asociate in acest parteneriat instituții publice, si 7 organisme ; i non-guvernamentale astfel ca avem abordări diferite ale ; problemelor. Proiectul va armoniza aceste abordări diverse in • ; acțiuni comune si coordonate pentru realizarea scopului ; comun. Sistemul de formare profess. a persoanelor din ; grupuri vulnerabile permite o gama larga de programe iar ; furnizorii de servicii de formare pot proveni din diverse ; regiuni creând astfel o vizibilit dincolo de granițele județelor ! din care provin partenerii. Mai mult, piața muncii are un [ caracter deschis, oamenii isi găsesc locuri de munca in alte i localitati, in alte județe sau regiuni, astfel ca deși la nivel ' formal nu exista un parteneriat interregional promov. ocupării-J si incluziunii sociale se realiz la nivel național. Compon. de

----- benchmarking a proiectului, prezenta si ea, implica identific.

, de bune practici existente in Romania si potenteaza astfel ; cooperarea la nivel național. Va fi creat un catalog de bune , ț practici in proiect care va permite promovarea unui program '

Ș comun al partenerilor de facilitare a accesului pe piața muncii : i si creștere a ocupării de calitate. Va fi dezvoltata rețeaua j creata la nivel interregional, asa cum se va acționa in cadrul : activitatii de diseminare a rezultatelor proiectului.    i

Complementaritatea cu alte strategii/programe/proiecte


Proiectul este complementar cu o parte a proiectelor pe care 5 parteneriatul le-a implementat in ultimii ani: 1.Solicitantul a implementat : 1 Servicii integrate de formare pentru asistență: socială a persoanelor vulnerabile pentru integrarea acestora pe piața muncii, ID 62487; 2. Working together for better life ' of the vulnerable people ID RO 0056; 3, Servicii sociale eficiente în slujba cetățeanului bucureștean, ID: SMIS 19052; 4. Consiliere și Calificare - Verde la Angajare ID: 124594; 5. j. Partenerul P4 a implementat: SUSTENABILITATE PE TERMEN LUNG PENTRU ZONA RURALĂ A JUDEȚULUI BRAȘOV PRIN DEZVOLTAREA RESURSELOR UMANE"

POSDRU/110/5.2/G/86752 ; DEZVOLTAREA ZONEI PRIN INTEGRAREA PE PIAȚA MUNCII A PERSOANELOR DIN MEDIUL  RURAL", POSDRU/110/5.2/G/86839 . Partenerul P6 a implementat : "Tinerii romi promotori ai antreprenoriatului social", PHARE 2006/018-147.01.01 Proiect „Si noi romii vrem sa muncim!, PHARE 2006/018-147.01.01. Proiectul "Roma youth-innovation and advocacy for employment", implementat in perioada august 2013-noiembrie 2014    ;

Partenerul P7 implementat două proiecte finanțate de către Ș Comisia Europeană prin Programul Tineret în Acțiune, iar în acest moment se află în perioada de implementare a unui nou: proiect pentru tineret finanțat de către Comisia Europeanăprin Programul Erasmus +. Corn programe este relevanta pențr/ PrograrpuTGdpnisiei Europe egalitatea între, femei și


ea cu alte rcăe'istului astfel: -consolidarea egalitatii de sanse intre femei si barbati, inclusiv integrarea principiului egalitatii intre femei si barbati in toate ' politicile Uniunii Europene; - Planul Regional de Acțiune pentru Ocuparea Forței de Munca (PRAO) 2009-2013 pentru regiunea Sud - Vest prin creșterea gradului de ocupare și a ratei de participare pe piața muncii; - Programul de guvernare 2013-2016 - cu privire la egalitatea de sanse, egalitatea de gen si combaterea excluziunii din societate; -Programul "Promovează femeia "implementat de ANOFM prin:sensibilizarea actorilor sociali relevanți in legătură cu importanta egalitatii de sanse, precum si depășirea barierelor ! si combaterea stereotipurilor in ceea ce privește egalitatea de j sanse, formarea profesionala pentru femei; - HOTARARE nr.117/2006 privind constituirea mecanismului național pentru promovarea incluziunii sociale in Romania; - Strategia Guvernului României de Incluziune a cetățenilor romani apartinand minorității romilor pentru perioada 2012 - 2020, care are ca principal scop imbunatatirea situației

comunităților de romi: Masuri de Incluziune Sociala Phare ; 2006/018-147.04.02; - Strategia naționala de implementare i a.masurilor de prevenire si combatere a discriminării (2007-2013) dezvoltata de Consiliu National pentru Combaterea Discriminării; -Programele finanțate din FSE prin POS DRU

2007-2013: "Incluziune sociala si pe piața muncii prin__________________l

intreprinderi sociale", "Crearea si implementarea modelului integrat de evaluare, formare profesionala si angajare pe j piața muncii a persoanelor cu dizabilitati din Romania"; -Programul finanțat prin Programul de Cooperare

Transnaționala Sud Estul Europei 'Programe eficiente pentru integrarea/incluziunea activa a romilor în Sud-Estul Europei', ! 'PAIRS'; Proiectul 'Parteneriat public-privat privind facilitarea [ obținerii de acte de stare civila pentru persoanele de etnie J roma", finanțat prin PHARE 2006.    ;

Alte informații relevante


De la Justificarea proiectului, continuare Proiectul concentrează experiențele si bunele practici ale fiecărui    !

partener si le potenteaza in beneficiul grupurilor vulnerabile. Valoarea adaugata a proiectului consta in creșterea numărului Ș de persoane beneficiare de servicii de informare si consiliere 1 profesionala, creșterea numărului de participanti la formare ; profesionala, dezvoltarea si furnizarea unor masuri active de f consiliere, motivare si suport si ocupare personalizate si care j integrează expertiza si bune practici, toate acestea nefiind i posibil a fi finanțate distinct de fiecare entitate partenera, f înființarea (ca intreprinderi cu sau fara personalitate juridica), î 9 intreprinderi ale economiei sociale, cu un număr de 57    \

locuri de munca nou create. Plusvaloarea este evidenta:    I

Centrul de resurse pentru structurile economiei sociale va ș selecta dintre persoanele participante la program, femei in j situații de risc, persoanele de etnie rroma pentru care nu exista o calificare, pentru a interveni pentru a asigura    j

participarea lor la programe de formare in meserii cautate pe ; piața muncii; pentru toti cei care au activitati ziliere, vor fi I formalizate si asta se poate invata in cursuri de competente ș de baza dar si motiva si consilia in centeH-gvem persoane îpărăsite de ixul de lucratori a liza rea

acestor activitati, facandu-i pe acestea sa ocupe diferite funcții in intreprinderi sociale; statutul femeii in familiile rrome nu a evoluat din starea de persoane inactive pe piața muncii dar mentoratul si asistenta primite in Centrul de resurse este potentata de informațiile si relațiile parteneriale pentru sprijinirea inserției acestor persoane pe piața muncii; prejudeactile angajatorilor pot fi diminuate prin participarea lor activa in parteneriat si intelegerea situațiilor si posibilităților de ocupare reala; pentru tinerii postinstitutionalizati oferirea de servicii de mentorat si asistenta profesionala care sa permită creșterea respectului de sine, deprinderea de tehnici de cautare a unui loc de munca, autoevaluare si evaluare de către consilier a situației personale si stabilirea unui obiectiv de atins (plan individualizat); - programe de FP care sa le dezvolte competentele de baza sau specifice, cerute pe piața muncii; -activarea pe piața muncii, prin servicii de consiliere, mediere a muncii si plasare pana la asistenta post-angajare Continuare de la Justificarea bugetului: BUGETELE SES: 9 struct de econ soc: Taxe înființ SES, Chelt salarii person nou-angajat din SES, Chelt cazare, transp si diurna person SES, Mat consum și mat prime afer funcț SES, Utilități aferente ș funcțion SES, Serv adminis clădiri, Serv întreț si repar echipam si miji transp afer SES, Arhivare docum, Amortiz — i active afer funcț SES, Chelt financ si juridice afer funcț SES, j Conectla rețele inform afer SES, Chelt inform/publicit afer l SES, Chelt tip FEDR, Chelt derulare proiect, activit i subcontr/externaliz, Taxe progr formare, Chelt închirieri si j leasing, neces derulării activ proi, Subvenții (ajutoare, premii)’ j si burse. DETAL BUGET: Bugetul a fost structurat pe unitati si I costuri unitare pentru toate categ de chelt incluse. Bugetul a ; I fost structurat in sensul evident costurilor pentru fiecare SES, [ i chelt care sunt in directa legat cu activit derulate. Bugetul i este corelat cu activit propuse, fiecare activit avand detal o ' situație clara a chelt afer, in acord cu indic si rezult propuse, i ESTIM SI FUNDAM BUGET: La cap chelt salariale au fost i stabilite niveluri ale remun person in inter plafoan de    !

[ decontare stabilite de GSCG 2014. Nivel salariale stabil reflecta complexit sarcinilor de indepiinit, si nivelul de i expertiza neces indeplin acest si sunt detal in cost lunar ce ș include salariul brut + contrib angajator. Cost cu salar [ expertilor sunt direct corelate cu salar si onorar practic pe i ! piața. Pentru transp au fost luate in consid dist medii intre i locațiile SES si localit din județe. In buget au fost detal toate j ; calat decont, numărul de pers care se deplas, cost i unitar/calat dus-intors. Pentru achiz bunuri si servicii de pe : i piața neces funcțion celor 9 SES (stabil in concord cu plan  afaceri), prețul acest a fost estim in baza ofert furniz bunuri si

‘ servicii colectate din mai multe surse simult (telef, internet, î j oferte depuse de pârtie la proced de achiziții publice derulate ; i recent, ofertele publice tipărite ale marilor lanțuri de magaz ? ! etc). In estim cost pentru achiz FEDR, s-axrconsultat oferte i j dispon pe diferite magazine on-lindf^Kâlțffe^fe preț mediu | pentru..Qgcare tip de echip in

^orientat. fe<^&S£^t\oncord I

vin iri prirriul r^ifcțlln pond i^^S* activ'tfedțfei'n'îîint si


Neces chelt FEDR au fost ești cu pi de afacerjshneces pentrj UTILIZI FOND: "Ef eficac utili 100% care o ocu'pa in bu
'V

£age 46~of 63


; funct SES.Toate activit pentru SES-uri vor respecta ; OUG66/2011: va fi realiz o buna gest financ bazata pe aplic l princip eonomicit, eficacit si eficient, respect princip libera ; concur si trat egal si nediscrim, transpar si va fi preven ( apariția conflict de interese. Manag de proi, respons finance si ! consil juridic vor fi direct resp si vor asig respect OUG ( 66/2011. Toate achiz vor fi desfas in acord cu legisl nation si : europ in vigoare. VAL TOT eligibila a SES-urilor (ajutoare de 1 minimis) este sub pragul de 1.800.000 euro alocat pentru 9 ( SES-uri prin GS-CS. Detal chelt la nivel de SES, la nivel de ‘ linie buget si la nivel de fiecare activit este prezent in fișierele ( SES.xls. In ceea ce privește analiza corect estim resurs financ

neces pentru realiz proiect propus consid ca prin incadr in ; plafoan max de chelt SES, prin estim contrib solicit, respect : proc min prevaz de ghid, am reușit sa prezent o propun i financ realist estimata.

GRAFICUL ACTIVITĂȚILOR PROIECTULUI

Activitatea (*)

Durată

Organizația

care

implementează proiectul (*)

1 Al.Activitati de


manag al Ș proiect: planific, coordon, implement, (monitoriz, evaluarea j proiect si raportarea stadiului implement acestuia.


123456789101112


ș Solicitantului (Partener național ( [1 Partener (național 2 (Partener național ( (3 Partener național 4 (Partener național [ (5 Partener (național 6 (Partener național {


17


2 A2. Realiz analizei (diagnostic a jnevoilor ((persoanelor (din grup jvulnerab, (pentru servicii de acest tip (dar si angajat (si domeniilor).


3 (A3. Crearea (unui sistem de s


12345678910


(Solicitantului Partener național ( |1 Partener (național 2 (Partener național [ (3 Partener (național 4 (Partener național [ (5 Partener (național 6    i

Partener național I 7    (
Solicitantului —T'-TPartener național z^^jS’®tener

țional
.................

47of 63


A4. Realiz din punct de vedere logistic a Centrului de resurse pentru 'mediere, (asistenta, iorientare profes, pentru structurile economiei sociale.


;A5. Crearea Centrului de resurse pentru j mediere, asistenta, orientare

profes, pentru structurile (economiei isociale.


5 A6. înființarea s (si dezvoltarea ( ja 9 structuri de (economie (sociala, care (vor funcționa (ca activitati (economice cu ipersonalit (juridica sau ifara

ș personalitate juridica.

7    ?A7. Furniz unui mix de

(programe de (formare profesi pentru (creșterea icompet persoan din grupurile jvulnerab -(activit jtransvers.

8    A8. Inform si publicit

proiect-masuri


ii 2345


2 34567891011 12


[5 67 891011121


(Partener național 5 Partener național 6 (Partener național 7

(Solicitantului

Partener național 1 Partener (național 2 Partener național 3 Partener (național 4 (Partener național 5 Partener (național 6 (Partener național 7

(Solicitantului (Partener național ( (1 Partener (național 2 Partener național ( 3 Partener _    :

național 4 (Partener național (5 Partener (național 6 (Partener național ( '7

(Solicitantului (Partener național ( (1 Partener (național 2 Partener național ( 3 Partener (național 4 (Partener național (5 Partener (național 6 (Partener naționali (7


2345678910


(Solicitantului (Partener nații jl Partener ( (național 2 (Partener național ( 3 Partener (național 4 (Partener naționali (5 Partener i (național 6


onal

de asigur a vizibilit, transpar si de ipromov a ^proiect.


A9. Disemin si : ipromov

[rezultat proiect i [si a modelelor ; [de buna practica create = prin proiect.


10 A10. Audit.


3456789101112


123456789101112


național 2 Partener național i 3 Partener inațional 4 Partener național 5 Partener Inațional 6 Partener național 7

Solicitantului Partener național. 1 Partener inațional 2 Partener național 3 Partener inațional 4 Partener național 15 Partener [național 6 iPartener național 7

‘Solicitantului


Obiective

specifice

(ObS)

Activitatea

Resurse

umane

necesare (Solicitant -S /Partener

-P)

subcontract

ate

Resurse

materiale

existente

Resurse

materiale

achiziționat

e

Rezultate

propuse

Indicat

ori

Valorizarea

1

Al.Activit

S: 1 manager

Birotica pentru;

: 8 laptop, 1

1 cadru

-

bunelor practici

ati de

proiect, 1

S, PI, P2, P3,

imprimanta

implem ;1

existente/identi

manag al

responsabil

P4, P5 ,

color, 1

comitet de

ficate prin

proiect:

financiar/achiz

P6,P7:

multifunction

coordon

benchmarking,

planific,

iții, 1

laptopuri,

al mobil, 10

proiect; 1 plan j

promovarea

coordon,

responsabil

imprimante,

seturi

de sustenab; 1 [

oportunităților

implemen

juridic, 1

scanere,    |

mobilier, 2

Plan oper    1

de ocupare si

t,

asistent

multifunctiona

table

manag; 1 Plan i

formare

monitoriz

manager

le, telefoane

interactive, 1’

monitoriz; 1

profesionala

f

proiect. S: 1

mobile,    !

scanner de

Plan comunic; i

pentru grupurile

evaluarea

exp.tehnic

conexiune

mare viteza,

2 Rapoarte

vulnerabile.

proiect si

implementare

INTERNET

2

evoluție a

Oferirea de S si

raportare

proiect, i

Mobilier

videoproiectoi

proiec, pentru i

P a acestor

a

exp. recruta re.

specific birou j

are, 2 ecrane

8 P ; 4    ș

servicii cu

stadiului

grup tinta, 1

Auto proprii

de proiecție,

rapoarte

caracter asistiv,

implemen

exp

3 hard disk

tehnico-    i

de consiliere,

t

Implementare

)

extern, 1

financiare si {

suport si

acestuia.

sesiuni

aparat foto.

cereri de

motivare,

mentorat/asist

PI, P2, P3,

ramburs; 3    1

continuate cu

enta grupuri

i

P4, P5 ratg-

srBRșirte.    !

cele de tip

vulnerabile.

(

formativ,

PI, P2, P3, ‘ •

scan/eVk;$‘îJf'

financiara ;si\ 1

conexiunile

P5, P6 câte: 1

;...    i

apa/âf/srfo Tcereri de’platb;

create cu actorii

exp.,tehnic y

P6 f g

Mințrrt

de pe piața

imjîî!lerhe(i)Șare

.....'.......v.........1..J

si ffl&SatT ,

-rapqmețcțeS j

muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru structuri ale economiei sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de programe de formare pentru 152 de

persoane, din care 57 v o r fi “ posturi noi angajate in 9 intreprinderi sociale.

Crearea unui cadru de sprijin funcțional si eficient de cooperare, intre P in proiect si actori de pe piața muncii Valorizarea bunelor practici existente/identi ficate prin benchmarking, promovarea oportunităților de ocupare si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile. Oferirea de S si P a acestor servicii cu caracter asistiv, de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ,


   proiect, 1

; exp.recrutare, grup tinta , 1 ‘ exp

: Implementare } sesiuni

; mentorat/asist ; enta grupuri vulnerabile.

; P4: 1 | exp.tehnic i implementare ; proiect, 1

   exp.recrutare, grup tinta;

i P7: 1 : exp.tehnic i implementare [ proiect- P4 : 1 J Lector curs i operator ; calculator si 1 ' Lector curs com---------------


A2. Realiz analizei diagnosti c a

nevoilor (persoan elor din grup

vulnerab, pentru servicii de acest tip dar si angajat si domeniilo r).


S: 1 manager proiect, 1 responsabil financiar/achiz iții, 1

responsabil juridic, 1 asistent manager proiect. S: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta, 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp. recrdtare. grup ținta ,1 exp / ' Implementare


ifoto P7: 2 : laptop, 1 ? aparat foto si i 1 scanner s Consumabile ; pentru 152 Ș persoane


Birotica pentru; S, PI, P2, P3, P4, P5 ,

P6,P7: laptopuri, imprimante, scanere, multifunctiona 1 le, telefoane mobile, conexiune INTERNET Mobilier    j

specific birou I Auto proprii j


: 8 laptop, 1 imprimanta color, 1 multifunction al mobil, 10 seturi mobilier, 2 table

interactive, 1 scanner de mare viteza, 2

videoproiecto are, 2 ecrane de proiecție, 3 hard disk extern, 1 aparat foto. PI, P2, P3, P4, P5 cate:

3 laptop, 1 scanner si 1 aparat foto. P6 : 2 laptop si 1 aparat foto P7: 2


audit; 1 plan f; de preven constat, urmărire a neregul in utiliz fondr europene sau | publice nat; 1 I Plan achiziții si subcontr; 1 Dosar cu > specificații pt achiz si subcontr, 1 dosar cu contracte de livrare si servicii post-vanzare; 1 evaluare post- i training a satisfac particip la formare;-----------L...


3 analize diagnostic de nevoi (1 -persoane din gr.vulnerabile, competente deținute si nevoi de formare, 1 -angajatori,1-domenii intreprinderi i sociale) ; 1 baza de date cu nevoile identificate ; 1 baza de date-satisfactia clientilor fata de serviciile oferite grupurilor vulnerabile; 1 analiza diagnostic -nevoi de țâre,•f»âpOFâto rconexiunile create cu actorii I de pe piața muncii, sprijină ! creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru I structuri aie economiei i sociale va face ; posibila mentorat si asistenta pentru! 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de progr

Crearea unui_____i.

cadru de sprijin i funcțional si eficient de cooperare, intre j P in proiect si actori de pe piața muncii Valorizarea bunelor practici i existente/identi i ficate prin benchmarking, ! promovarea oportunităților ! de ocupare si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile. Oferirea de S si j P a acestor servicii cu caracter asistiv, ! de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină i creșterea ocupabilitatii


sesiuni

mentorat/asist

: enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic

I implementare proiect, 1 • exp. recrutare, grup tinta;

P7: 1

exp.tehnic implementare proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 Lector curs corn


pentru 152 persoane


profesionale necesare si I competente


A3

Crearea

unui

sistem de

cooperare

pentru

identif si

promov

oportunit

de

ocupare.


S: 1 manager


proiect, 1 responsabil financiar/achiz iții, 1

responsabil juridic, 1 asistent manager proiect. S: exp.tehnic implementare proiect, 1 exp. recrutare, grup tinta, 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp. recrutare. 9rup tinta, 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist' enta grupuri vulnerabile.


S: 1 manager


proiect, 1 responsabil financiar/achiz iții, 1

responsabil juridic, 1 asistent manager proiect. S: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta, 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare. grup tinta , 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vuine'râ,bj>le. P4:l V p.tehnic-


S: 8 laptop,

1    imprimanta color, 1 multifunction al mobil, 10 seturi mobilier, 2 table

interactive, 1 scanner de mare viteza,

2


1 sistem de


cooperare in identificarea si promovarea oportunităților de ocupare creat si funcțional; 1 parteneriat cu actori de pe piața muncii creat; 1


videoproiecto! Design al are, 2 ecrane! cerințelor


de proiecție, 3 hard disk extern, 1 aparat foto. PI, P2, P3, P4, P5 cate:

3 laptop, 1 scanner si 1 aparat foto. P6 : 2 laptop si 1 aparat foto P7: 2 laptop, 1 aparat foto si 1 scanner Consumabil, pentru
pentru pagina web a

proiectului -tehnice, funcționale, de sistem,

interconectare baze de date, transfer de informații si management j al

continuturilor; | 1 schema de sprijin/subvent} premii Pt i

/pSisW ftv®


î?i<Crearea unui

4

A4. Realiz

cadru de sprijin

din punct

funcțional si

de vedere

eficient de

logistic a

cooperare, intre

Centrului

P in proiect si

de

acto ri depe

resurse

piața muncii

pentru

Valorizarea

mediere,

bunelor practici

asistenta,

existente/identi

orientare

ficate prin

profes,

benchmarking,

pentru

promovarea

structurii

oportunităților

e

de ocupare si

economie

formare

i sociale.


acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru structuri ale economiei sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de progr profesionala pentru grupurile vulnerabile. Oferirea de S si P a acestor servicii cu caracter asistiv, de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru structuri ale economiei implementare proiect, 1 exp. recrutare, grup tinta;

P7: 1

exp.tehnic implementare proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 Lector curs corn

: 1 manager proiect, 1 responsabil financiar/achiz iții, 1

responsabil

juridic, 1_________

asistent manager proiect. S: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp. recruta re. grup tinta, 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta , 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic implementare proiect, 1    x-';

exp. recruta re. grup tintâ;

P7: i (/. . exp.te^njc -implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta;

P7: 1

exp.tehnic implementare proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 Lector curs corn

S: 1 manager j proiect, 1 responsabil financiar/achiz i iții, 1 ' responsabil

juridic, 1__j

asistent manager    i

proiect. S: 1 exp.tehnic    ț

implementare î proiect, 1 exp.recrutare. ; grup tinta, 1 exp

Implementare i sesiuni    î

mentorat/asist; enta grupuri vulnerabile. ! PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 | exp.tehnic implementare ! proiect, 1 exp.recrutare, i grup tinta , 1 ș exp

Implementare j sesiuni    j

mentorat/asist: enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic | implementare : proicct,lexp.recrutare. Ș grup tinta/’^^ș PJ: 1 \

exp.tehnic ij

S: 8 laptop,

1    imprimanta color, 1 multifunction al mobil, 10 seturi mobilier, 2 table

interactive, 1 scanner de mare viteza,

2

videoproiecto are, 2 ecrane de proiecție,

3 hard disk extern, 1 aparat foto. PI, P2, P3,

P4, P5 cate:

3 laptop, 1 scanner si 1 ! aparat foto. j P6 : 2 laptop j si 1 aparat foto P7: 2 laptop, 1 aparat foto sij 1 scanner j Consumabile pentru 152 persoane


ID 31-5

ID32-5;

ID33-

113;

ID67-

50;

ID68-

20;.......-

iID69-120; ID133-20


1 sistem Centru de resurse pentru informare, consiliere motivare si acompaniere a persoanelor din grupurile i vulnerabile creat; 1 plan de achiziții si subcontractari-f echipamente, | echipamente IT,    î

consumabile, i mobilier si    i

accesorii, bunuri,    j

produse si servicii, chirie j pt    !

terenuri/cladiri ; , cu    !

respectarea procedurilor de achiziții publice realizat; 1 dosar -

specificații de [ achiziții + j documentații | de achiziții; 1 i dosar -

contracte de i sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de progr


Crearea unui cadru de sprijin funcțional si 'eficient de cooperare, intre P in proiect si actori de pe piața muncii Valorizarea bunelor practici existente/identi ficate prin b e n ch m a rki n g, promovarea oportunităților de ocupare si formare profesionala pentru grupurile vulnerabile. Oferirea de S si P a acestor servicii cu caracter asistiv, de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru structuri ale economiei sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul implementare proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 Lector curs corn

A5.

Crearea

Centrului

de

resurse

pentru

mediere,

asistenta,

orientare

profes,

pentru

structurii


economie i sociale.


S: 1 manager

; proiect, 1 responsabil I financiar/achiz I iții, 1 responsabil i juridic, 1 : asistent imanager I proiect. S: 1 ! exp.tehnic | implementare

proiect, 1___________

; exp.recrutare, i grup tinta, 1 } exp

î Implementare f sesiuni

i mentorat/asist : enta grupuri t vulnerabile, i PI, P2, P3, i P5, P6 câte: 1 ; exp.tehnic implementare | proiect, 1 : exp.recrutare, grup tinta , 1

exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta;

P7: 1

exp.tehnic implementare proiect--P4': î Lector curs operator • calculator si 1 Lector implementare proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 Lector curs corn


S: 1 manager ' proiect, 1 responsabil I financiar/achiz i iții, 1

responsabil juridic, 1 asistent manager j proiect. S: 1 exp.tehnic i implementare I

proiect, 1___________;

exp. recruta re. i grup tinta, 1 Ș exp    .

Implementare ș sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 | exp.tehnic j implementare I proiect, 1    j

exp.recrutare, i grup tinta , 1 ’ exp

Implementare j sesiuni    Ș

mentorat/asist ș enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic j implementare proiect, 1    j

exp.recrutare. ’ grup tinta;

P7: 1    j

exp.tehnic } implementare ! proiect- P4 : 1 Lector, curs i

S: 8 laptop,

1    imprimanta color, 1 multifunction al mobil, 10 seturi mobilier, 2 table

interactive, 1 scanner de mare viteza,

2

videoprojecto are, 2 ecrane de proiecție, 3 bard disk extern, 1 aparat foto. PI, P2, P3, P4, P5 cate:

3 laptop, 1 scanner si 1 aparat foto. P6 : 2 laptop si 1 aparat foto P7: 2 laptop, 1 aparat foto si 1 scanner Consumabile pentru 152 persoane


1 analiza privind masurile si intervențiile de suport oferite persoanelor din grupuri vulnerabile -necesitate si eficacitate; 100 persoane apartinand grupurilor tinta vulnerabile beneficiare de servicii

mentorat/asist enta. Minim 10 sesiuni de mentorat/asist enta suport si motivare de tipul "grup de sprijin" - intre egali, mediat de un expert in proiect ; 5 concursuri de realizare planuri de afaceri SES organizate;

100 planuri de afaceri SES realizate si premiate.

ID386

100


grupului tinta,

corn

corn

si permite

crearea unui

mix de progr

Crearea unui    6

A6.

S: 1 manager

S: 1 manager

S: 8 laptop,

9 intreprinderi

cadru de sprijin ;

înființare

proiect, 1

proiect, 1

1 imprimanta

ale economiei

funcțional si

a si

responsabil

responsabil

color, 1

sociale

eficient de

dezvoltar

financiar/achiz

financiar/achiz

multifunction

înființate; 57

cooperare, intre;

ea a 9

iții, 1

iții, 1

al mobil, 10

persoane noi

P in proiect si

structuri

responsabil

responsabil

seturi

angajate in

actori de pe

de

juridic, 1

juridic, 1

mobilier, 2

intreprinderi

piața muncii

economie

asistent

asistent

table

sociale create

Valorizarea

sociala,

manager

manager

interactive, 1

bunelor practici !

care vor

proiect. S: 1

proiect. S: 1

scanner de

existente/identi ;

funcționa

exp.tehnic

exp.tehnic

mare viteza,

ficate prin

ca

implementare

implementare

2

benchmarking, ;

activitati

proiect, 1

proiect, 1

videoproiecto

promovarea

economic

exp.recrutare.

exp.recrutare.

are, 2 ecrane

oportunităților |

e cu

grup tinta, 1

grup tinta, 1

de proiecție,

de ocupare si

personalit

exp

exp

3 hard disk

formare

juridica

Implementare

Implementare

extern, 1

profesionala

sau fara

sesiuni

sesiuni

aparat foto.

pentru -grupurile;_____

personalit

mentorat/asist

mentorat/asist

PI, P2, P3,

vulnerabile.

ate

enta grupuri

enta grupuri

P4, P5 cate:

Oferirea de S si ;

juridica.

vulnerabile.

vulnerabile.

3 laptop, 1

ID 382-9; ID 384-57


P a acestor servicii cu caracter asistiv, de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru structuri ale economiei sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de progr


PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta , 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

: P4: 1 ș exp.tehnic ; implementare I proiect, 1 1 exp.recrutare, i grup tinta; i P7: 1 ș exp.tehnic i implementare proiect- P4 : 1 î Lector curs ;operator Ș calculator si 1 ! Lector curs Ș corn 1

î MANAGER sesCrearea unui


A7.


S: l'm/nager

/ /


PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta , 1 exp

Implementare

sesiuni

mentorat/asist enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare, grup tinta;

P7: 1

exp.tehnic implementare proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 Lector curs corn

*

b. 1 rtianațjer


scanner si 1 ț aparat foto. j P6 : 2 laptop si 1 aparat foto P7: 2    [

laptop, 1 aparat foto si 1 scanner i Consumabile j pentru 152 persoane Cheltuieli FEDR

specifice pe j fiecare SES
cadru de sprijin

Furniz

proiect, 1

proiect, 1

1 imprimanta

programe de

! 113;

funcțional si

unui mix

responsabil

responsabil

color, 1

formare

ID389-

eficient de

de

financiar/achiz

financiar/achiz

multifunction

profesionala

20;

cooperare, intre

programe

iții, 1

iții, 1

al mobil, 10

pentru

ID390-

P in proiect si

de

responsabil

responsabil

seturi

creșterea

20;

actori de pe

formare

juridic, 1

juridic, 1

mobilier, 2

competentelor

ID391-

piața muncii

pro fes i

asistent

asistent

table

persoanelor

90

Valorizarea

pentru

manager

manager

interactive, 1

din grupurile

bunelor practici

creșterea

proiect. S: 1

proiect. S: 1

scanner de

vulnerabile

existente/identi

compet

exp.tehnic

exp.tehnic

mare viteza,

creata;

ficate prin

persoan

implementare

implementare

2

Derulare de

benchmarking,

din

proiect, 1

proiect, 1

videoproiecto

programe de

promovarea

grupurile

exp.recrutare.

exp.recrutare.

are, 2 ecrane

Formare

oportunităților

vulnerab

grup tinta, 1

grup tinta, 1

de proiecție,

profesionala

de ocupare si

- activit

exp

exp

3 hard disk

pentru 152 de

formare

transvers

Implementare

Implementare

extern, 1

persoane din

profesionala

sesiuni

sesiuni

aparat foto.

grupuri

pentru grupurilei

mentorat/asist

mentorat/asist

PI, P2, P3,

vulnerabile;

vulnerabile.

enta grupuri

enta grupuri

P4, P5 cate:

192 persoane

Oferirea de S si (

vulnerabile.

vulnerabile.

3 laptop, 1

din grupuri

P a acestor

PI, P2, P3,

PI, P2, P3,

scanner si 1

vulnerabile

servicii cu

P5, P6 câte: 1

P5, P6 câte: 1

aparat foto.

participante la

caracter asistiv, 1

exp.tehnic

exp.tehnic

P6 : 2 laptop

programe de

de consiliere,

implementare

'imptemerreare—fS-i -i-aparat -

form-a-Fe

------------------------------

suport si

proiect, 1

proiect, 1

foto P7: 2

profesionala

motivare,

exp.recrutare.

exp.recrutare.

laptop, 1

(40 de

continuate cu

grup tinta , 1

grup tinta , 1

aparat foto si

persoane

cele de tip

exp

exp

1 scanner

participante la

formativ,

Implementare

Implementare

Consumabile

cate 2

conexiunile

sesiuni

sesiuni

pentru 152

programe de

create cu actorii

mentorat/asist

mentorat/asist

persoane

formare); 12 Ș

de pe piața

enta grupuri

enta grupuri

grupe de

muncii, sprijină ;

vulnerabile.

vulnerabile.

formare pentru

creșterea

P4: 1

P4: 1

persoane din

ocupabilitatii

exp.tehnic

exp.tehnic

grupuri

acestora.

implementare

implementare

vulnerabile. !

Realizarea unui I

proiect, 1

proiect, 1

Centru de

exp. recrutare.

exp.recrutare.

resurse pentru

grup tinta;

grup tinta;

structuri ale

P7: 1

P7: 1

economiei

exp.tehnic

exp.tehnic

sociale va face i

implementare

implementare

posibila

proiect- P4 : 1

proiect- P4 : 1

mentorat si

Lector curs

Lector curs

asistenta pentru

operator

operator

100 persoane

calculator si 1

calculator si 1

din cadrul

Lector curs

Lector curs

grupului tinta,

corn

corn

si permite crearea unui mix de progr

Crearea unui cadru de sprijin funcțional si eficient de cooperare, intre P in proiect si actori de pe


A8.

Inform si publicit proiect-masuri de asigur a vizibilit,


S: 1 manager proiect, 1 responsabil financiar/achiz iții, 1    '

responsabil juridic, 1


S: 1 manager S: 8 laptop, proiect, 1 Ș1 imprima responsabil i color, 1 financiar/achiz! multifu iții, 1    ialmo

respohșdbil    seturi^incjieiefd;%\^\ ar cu,

ennte fie i ’

^^Af,aee55of63-piața muncii Valorizarea bunelor practici  existente/identi ficate prin benchmarking, ; promovarea oportunităților i de ocupare si formare profesionala pentru grupurile; vulnerabile. Oferirea de S si ; P a acestor servicii cu caracter asistiv, • de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ,

conexiunile ......"Ț

create cu actorii; de pe piața muncii, sprijină ; creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui  Centru de resurse pentru ; structuri ale economiei sociale va face posibila mentorat si asistenta pentru; 100 persoane din cadrul grupului tinta,

si permite crearea unui mix de progr

Crearea unui cadru de sprijin i funcțional si eficient de cooperare, intre j P in proiect si actori de pe piața muncii Valorizarea bunelor practici existente/identi ficate prin benchmarking, I asistent manager proiect. S: 1

transpar si de

promov a proiect.


; exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare.

; grup tinta, 1

•    exp

Implementare

: sesiuni

I mentorat/asist i enta grupuri : vulnerabile.

PI, P2, P3,

: P5, P6 câte: 1 i exp.tehnic ; implementare I proiect, 1

•    exp.recrutare.

| grup tinta , 1

; exp

; Implementare

sesiuni -.................~~

: mentorat/asist ; enta grupuri ] vulnerabile.

P4: 1 ’ exp.tehnic I implementare ; proiect, 1 ; exp.recrutare.

’ grup tinta;

P7: 1

A9.

Disemin si promov rezultat proiect si a

modelelor

de buna

practica

create

prin

proiect.


; exp.tehnic [ implementare i proiect- P4 : 1 : Lector curs ! operator ; calculator si 1 ; Lector curs i corn i S: 1 manager proiect, 1 i responsabil : financiar/achiz j iții, 1

{responsabil i juridic, 1 j asistent i manager t proiect. Ș: 1 / j exp.tehnic ; implementare i proiect, 1 asistent manager proiect. S: 1 exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare. ' grup tinta, 1 exp

Implementare ; sesiuni

mentorat/asist: enta grupuri vulnerabile.

PI, P2, P3,

P5, P6 câte: 1 , exp.tehnic implementare ! proiect, 1 exp. recruta re.  grup tinta , 1 ; exp

Implementare ;

sesiuni---------------------5

mentorat/asist' enta grupuri vulnerabile.

P4: 1

exp.tehnic implementare proiect, 1 exp.recrutare. ; grup tinta;

P7: 1

exp.tehnic I implementare ) proiect- P4 : 1 Lector curs operator calculator si 1 j Lector curs corn

Birotica pentru S, PI, P2, P3, ! P4, P5 , I P6,P7:    j

laptopuri, ; imprimante, j scanere, multifunctiona j le, telefoane .mobile,'-- j conexiune-. i INTERNET \ Mobilier y,

4............................

table

interactive, 1 scanner de mare viteza,

2

videoproiecto are, 2 ecrane de proiecție,

3 hard disk extern, 1 aparat foto. PI, P2, P3,

P4, P5 cate:

3 laptop, 1 scanner si 1 aparat foto.

P6 : 2 laptop si 1 aparat foto P7: 2 laptop, 1 aparat foto si 1 scanner Consumabile ) pentru 152    •

persoane


de prezentat, mater promotion : evenim de promov afișe, bannere, roll-up-uri, pliante, insigne, mape, alte obiecte promo ; 2 conferințe de presa organizate (începerea si finalizarea proiect; obiecte promotion realizate: 2 banner, 2 roll-up, 1000 pliante, 200 afișe, 300 mape, 350 — insigne, 300 pixuri proiectate, achiziționate si distribuite; 1 portal Web creat pe care vor fi afișate informații relevante despre proiect.

S: 8 laptop, i imprimanta color, 1


1 Plan

Comunicare-1 interna

multifunction j (stakeholderi,) al mobil, 10 | si externa


(AM,OI,

mobilier, 2 J_instttu£n


creat; -10 setun W h* ^documentare ‘promovarea oportunităților de ocupare si formare profesionala pentru grupurile: vulnerabile. Oferirea de S si ;

P a acestor servicii cu caracter asistiv, : de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui i Centru de resurse pentru structuri ale economiei sociale va face ; posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de progr

Crearea unui i 1 cadru de sprijin ; 0 funcțional si eficient de cooperare, intre ;

P in proiect si actori de pe piața muncii Valorizarea bunelor practici existente/identi ficate prin benchmarking, ] promovarea oportunităților de ocupare si formare profesionala pentru grupurile


I exp.recrutare, i grup tinta, 1 ; exp

; Implementare i sesiuni mentorat/asist enta grupuri i vulnerabile.

; PI, P2, P3,

’ P5, P6 câte: 1 : exp.tehnic i implementare ; proiect, 1 exp.recrutare.

   grup tinta , 1 (exP

; Implementare i sesiuni

; mentorat/asist ; enta grupuri : vulnerabile.

: P4: 1

   exp.tehnic implementare

   proiect, 1

s exp.recrutare, i grup tinta; i P7: 1 j exp.tehnic : implementare ; proiect- P4 : 1 : Lector curs operator ; calculator si 1 i Lector curs } corn


specific birou Auto proprii


; are, 2 ecrane S de proiecție, ; ; 3 hard disk i extern, 1 : aparat foto. i ! PI, P2, P3, i P4, P5 cate: i î 3 laptop, 1 • scanner si 1 I aparat foto. i P6 : 2 laptop i ; si 1 aparat foto P7: 2 l laptop, 1 i aparat foto si i 1 scanner Consumabile I ( pentru 152 Ș persoane


si promovare -; inițial, final si trimestrial pe parcursul proiectului; 3 conferințe de presa pentru diseminarea rezultatelor realizate.


A10.

Audit


S: 1 manager proiect, 1 ; responsabil i financiar/achiz | iții, 1

[ responsabil juridic, 1 j asistent j manager j proiect.


Birotica pentru; S: 8 laptop,


S, laptopuri, imprimante, scanere, multifunctiona le, telefoane mobile, conexiune INTERNET Mobilier specific birou Auto proprii


I 1 imprimanta color, 1 multifunction Ș al mobil, 10 ! seturi Ș mobilier, 2  table

i interactive, 1 î scanner de ș mare viteza, |2


Minim 7 rapoarte de audit realizatevideoproiecto are, 2 ecrane de proiecti 3 hardvulnerabile. Oferirea de S si P a acestor servicii cu caracter asistiv, de consiliere, suport si motivare, continuate cu cele de tip formativ, conexiunile create cu actorii de pe piața muncii, sprijină creșterea ocupabilitatii acestora. Realizarea unui Centru de resurse pentru structuri ale economiei “socIâTe'valace"” posibila mentorat si asistenta pentru 100 persoane din cadrul grupului tinta, si permite crearea unui mix de progr

P4, P5 cate: i 3 laptop, 1 î scanner si 1 I aparat foto. P6 : 2 laptop : si 1 aparat foto P7: 2 j laptop, 1 ; aparat foto si 1 scanner


Date Financiare

PACHETUL DE FINANȚARE A PROIECTULUI

Total

1 Resurse umane


2

3

3.1

3.2

ț 4


Participanți

Alte tipuri de costuri, din care :


2028213 80

163728.00

7367481.24valoare activități subcontractate /externalizăfe'^ax. 49% din val eligibila a proiectului)    1

Rezervă de contingență - maxim/5% din (1+2+3)


„X ^1248577.65

..................


A /

V ’
5

"Total cheltuieli directe (1+2+3+4)

9559423.04

6

Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15 % din Rotai cheltuieli directe, mai puțin cheltuielile de tip FEDR)

!    615160.00

7

VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care :

10174583.04

8

valoare activități transnaționale

0.00

9

iValoare TVA nedeductibila estimata

1328110.64

10

^Contribuția solicitantului

203491.66

11

^ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (7 - 10)

ț 9971091.38


Justificarea bugetului cererii de finanțare


BUGET CH GEN: Bugetul conc pentru derul activit a fost fundam in parten, cheltui fiec membru al P reflectând echilibr in previz financ finala, previz care va asigura ating obiectiv proiec. Buget a fost struct pe unit si cost unitare pentru toate categ chelt incluse, detal acest fiind realiz atat pe categ de chelt/an implem, cat si prin structur tut cheltui pe activit, ceea ce permite o vizualiz clara a fiec activit in buget flnalfvezi formul buget excelj. DETAL BUGET: Buget a fost


structur pe unit si cost unitare pentru toate categ de cheltui incluse. De asemenea, bugetul a fost structur in sensul evidenti costr pentru fiecare P, cheltuieli care sunt in directa legat cu activit derulate de fiecare P. Bugetul este corelat cu activit prop, fiecare activit avand detal o situație clara a cheltui aferente, in acord cu indicat si rezultat propuse.

ESTIM SI FUNDAM BUGET: La cap resurse umane au fost stabilite nivel ale remun person in interiorul plafoan de decon î stabilite de Ghid Solicit CG 2014, costurile cu manag proiect situandu-se la 826,368 lei. Nivel salariale stabil atat pentru echipa de manag, cat si pentru echipa de implem, reflecta in egala măsură complexit sarcin de indeplinit, cat si nivelul de ! expert neces indeplin acest si sunt detal in cost lunar ce include salar brut + contrib angaj(vezi buget excel). Durata implic fiecărui expert din echipa de implem a proiect este in legătură cu graficul Gantt, fiecare expert fiind remun pentru j activit specif prestata. Costurile cu salariilor expert sunt direct! corei cu salariile si onorar pract in mod curent pe piața si cu j cele plătite de P pt activit similare. Pentru transport au fost luate in consid distant medii intre localit din județe si distant ! dintre princip localit de resed ale parten si localit de resed a j solicit. In formul de buget au fost detal toate calat decont, nr ! de pers care se deplas, cost unitar/calat dus-intors. Data fiind ' dist mare intre localit de resed ale parten, a fost luata in j consid cazarea person propriu si diurna, pentru intaln de manag de proiect. Pentru a sprijini accesul membr GT la sesiun de mentorat, s-a prevăzut decont transp acestora din } localit de domiciliu la toate locațiile derîeâfps^activit dedic i


din proiect. Pentru plata subvent vedere durata, complex cursuril^r/^ caract'tnotivafofLaLacest pentra^ subvent /prem iilor Rcprd partite consid fe'edback ul ofeMt de pâiț*-dp, precum și cel bferitne si a’“


TanRte?


avut insi !

ora^re>a’^fos|Mi|în j l^alțe^prajectgdeafcest î

ie'3>tuantU?nâofnunic I


Wor;de către aceștia si a rezultat costul unitar pe beneficiari-Mater consum pentru form sunt neces pentru asig rechiz, suport curs, edit mater afer activit de educ si form. Prețul acest fost estimat in baza ofertelor furniz de bunuri si servicii colect din mai multe surse simultan.In estim costr pentru achiz de echipam FEDR, am consultat oferte dispon pe diferite magaz on-line si am realizat un preț mediu pentru fiecare tip de echipam in funcție de aceste oferte orientat si de plafoan din Ghidul Solicit CG 2014. Pentru achiz de bunuri si servicii de pe piața (papet, echip, tipărituri, mat auxil, servicii cazare, prod pentru derul proiect, servicii catering, servicii expert contab, servicii audit financ, consum si prod de curat), prețul acest a fost estimat in baza ofertelor furniz de bunuri si servicii colect din mai multe surse simultan (telef, internet, oferte depuse de pârtie la proced de achiz publice derulate recent, ofertele publice tipărite ale marilor lanțuri de magaz etc). Preturile prevaz pentru activit subcontract coresp pretr actuale de pe piața, ele fiind stabil atat ca rezultat al unei analize comparat a pieței, cat si din exper Solicit si P in contr unor serv similare. Serv subcontract de organiz cursuri sunt detaliate in formul de buget pentru fiecare grupa in funcție de numărul distinct de particip. Achiz serv de expert contab si audit financ este neces pentru eval financ a proiect, repecta p ret p ra ctic pe p rata sf a urate un ita re/ u n i ta t i ad ecv la vo i d e -munca. Serv de prod si difuz spot TV sunt neces parten P4 pentru asig recrut GT. Pentru inform si public proiect au fost ; prevaz costuri atat de organiz evenim de promov/disemin din cadrul proiect, realiz paginii web a proiect cat si chelt pentru : servicii specif de design si multiplic mater promot. Preturile prevaz coresp preturile practic pe piața la ora actuala si ele au fost stabil ca rezult al unei analize compar a pieței, cat si din exper Solicit si P in contract unor servicii similare. Cheltui i pentru inchirieri si leasing sunt pentru P6 (chirie spațiu echipa; proiect si leasing operation) si sunt neces pentru asig function’ echipei de proiect in cota parte din spațiul parten si pentru deplas in județ pentru activit proiect. Preț prevaz coresp preț practic pe piața la ora actuala si ele au fost stabil ca rezult al ! unei analize compar a pieței, cat si din exp Solicit si P-lor in [ contract unor servicii similar dar si a plafoan pentru leasing operat din GS-CG 2014. Cheltui administr (utilitati, arhivare i docum, cheit financ si juridice, multiplic, conect la rețele inform, mater consum) sunt destin asig infrastruc neces person pentru buna desfas activit proiect, costul acest fiind estimat luandu-se in calcul media cheltui de aceeași nat in ultimii ani ponder cu cotele estim a se aloca proiect. Cheltui cu person ad-tiv sunt neces pentru activit de secret si culeg î date pentru fiecare P. Nivel salariate stabilite reflecta in egala ; mas complexit sarcinilor de indepl, cat si nivelul de expert neces indeplin acest si sunt detal in cost lunar ce include salariul brut + contribuții angajator.EFIC UTILIZ    i

FONDURILOR: Eficienta si eficacitatea utilizi fond vin in primul; rând din ponderea foarte mare pe care o ocupa in buget activit dedic benefic directi ai proiect. Mai mult, costurile cu !
dH^gfm'pr cd^Jbtftomat pentru activit Gar^Msfisprijine

Laccord dașSfcyentii si

. ....^4 *»*•.&    --

te"


" n^WPage 60 of 63

I premii consist particip la program de formare/servicii de i mentorat. Toate activit din proiect vor respecta OUG66/2011:

! va fi realiz o buna gestiune financ bazata pe aplic princip i eonomiciti, eficacit si eficientei, respect princip de libera i concur si trat egal si nediscrimin, transp si va fi preven i apariția de conflict de interese. Manag de proiect, respons | financsi consil juridic vor fi direct respons si vor asig respect j rigur a OUG 66/2011. De asemenea, toate achizițiile vor fi : desfas in acord cu legislația naționala si europeana in vigoare, ș VAL TOT eligibila a proieci este de 10.174.583,04 lei din care : : 6.987.039,64 lei ajutoare de minimis pentru 9 SES. Contrib ? solicit este de 203.491,66 lei si asist financ neramburs este ( de 9.971.091,42 lei. Detal chelt la nivel de Solicitant si P-i, la ; ' nivel de linie bugetara si la nivel de fiecare activit este i prezent in fișierul buget.xls. Se poate observa ca din bugetul ; ‘ total al proiectului aproximativ 82% (8.352.613,44 lei) este ; alocat pentru activit cu grupul tinta si infiint celor 9 SES.De ; fapt, prin aceste activit se ating si indicat din proiect. In acest  [ mod este pusa in evidenta corei cu activit, indicat propuși si j ; durata de implem a proiect. In ceea ce privește analiza i corectiti estimar resurs financ neces pentru realiz proiect

propus consider ca prin incadr in plafoan max de salariz, prin j incadr in limit in ceea ce privește cost administr si de tip ' FEDR/prin estim contrib solicit, respect proc minim prevăzut [ de ghid, am reușit sa prezentam o propun financ valida si î S corect estimata.

Indicatori

Indicatori

ID


Indicatori [1 output]


Valoare


382 Numărul structurilor economiei sociale înființate

386    Număr de persoane care beneficiază de orientare/consiliere - economie socială

387    Număr de participanți la instruire - economie socială

388    Număr de participanți FSE - femei

389    Număr de participanți FSE - persoane de etnie romă

390    Număr de participanți FSE - persoane cu dizabilități

391    Număr de participanți FSE - alte grupuri vulnerabile

392    sNumăr de evenimente de comunicare și promovare - economie socială

9;

100

oi

113

20

20;

90

0


ID


In d ica to ri [2 resu 11]


384 Numărul locurilor de muncă create de structurile Economie;
Valoare


57


'Ponderea participanților la programele de formare pentru specialiști în domeniul    n

4 incluziunii sociale, care obțin certificare (%), din care: femei

395    Număr de participanți la instruire certificați - economie socială    0

396    Parteneri transnaționali implicați în proiect - economie socială    0-

T53 Număr de locuri de muncă menținute de structurile economiei sociale    0

Grup țintă

GRUP ȚINTA

ID


Grup țintă


Valoare


5 Asistenți comunitari


8 Asistenți maternali

~ 9 Asistenți personali----------------------------

ș 20 Copii în situație de risc ș 31 Familii cu peste 2 copii

32    Familii monoparentaie

33    Femei

i 35 Formatori implicați în economia socială i 40 Lucrători sociali

Ș 43 Manageri ai întreprinderilor sociale

44 Mediatori familiali

l 45 Mediatori sanitari

: 62 Persoane care au părăsit timpuriu școala î 64 Persoane care locuiesc în comunități izolate


___________________________4______________-Q-I.............

:]    0

5[

3    5}


113

o

0

9

o

o

o

o


67    Persoane care trăiesc din venitul minim garantat

68    ^Persoane cu dizabilități


50

20


: 69 'Persoane de etnie roma

108 Personal din instituții rezidențiale 126 Specialiști implicați în .economia'boeiălă 1131 Tineri peste 18 ani .care părăsesc sT^temQJ, institi
133    Victime ale traficului de persoane

134    Victime ale violenței în familie 161 îngrijitori

"T


187 Persoane afectate de boli ocupationale
Anexa 2: bugetul sintetic ai

proiectului


Buget sintetic


Denumire Solicitant: DIRECȚIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Titlu Proiect: VALORificarea oportunităților de inserție pe piața mluncii pentru grupurile vulnerabile, prinCATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA*)

Lei -

1. Resurse umane, din care

2 028 213.80

1.1 Cheltuieli aferente managementului de proiect

826 368.00

2. Participanți

163 728.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

7 367 481.24

3.1. Cheltuieli de tip FEDR

1 248 577.65

3.2 Valoare activitati subcontractate/externalizate (max. 49% din totala eligib proiectului)

/7a a

678 539.25

3.3 Ajutoare de minimis, din care:

6 987 039.64

3.3.1 Ajutor de minimis SES 1

336 980.00

3.3.2 Ajutor de minimis SES 2

540 445.00

3.3.3 Ajutor de minimis SES 3

877 500.00

3.3.4 Ajutor de minimis SES 4

875 024.00

3.3.5 Ajutor de minimis SES 5

874 038.00

3.3.6 Ajutor de minimis SES 6

875 937.60

3.3.7 Ajutor de minimis SES 7

875 694.00

3.3.8 Ajutor de minimis SES 8

876 932.00

3.3.9 Ajutor de minimis SES 9

854 489.04

5. Total cheltuieli directe (1+2+3)    j

9 559 423.04

6. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație i

615 160.00

7. VALOAREA TOTALA ELIGIBILĂ A PROIECTULUI (5+6), din care:

10 174 583.04

8. valoare activități transnaționale

0.00

9. valoare TVA nedeductibila estimata    '

1 328 110.64

10. CONTRIBUȚIA SOLICITANTULUI

203 491.66

11. ASISTENȚA FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (

'-10)

9 971 091.38

* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările si completar este eligibila, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVy

le ulterioare, din care reiese ca TVA nedeductibila i aferenta acestora
ajutorului do

ChattutaU atwonto WRnțirtt >1 funcțtonlril atrueturttor da aconorrAa aoeliA Innințatafdawoltata - ehrttâiH atarant»

minimi» APQLLO Jud Pnhov» - Pmcaaaro liguma/fnict»

s==l

S, Mo tipuri da «naturi van.t da

—7

-^S7~

3AKi

H Esț

«Baluri -Tarii

--

»s

3

t. .a~.a~~i «.

1

a.

laaa.

UN

7K.

UN

1

IBBS

iîW®

«sa

aaSiîss

’^yÂîiîSJWS:

wttes

ssassEsăisa^S

.i.Z»WV;

-'Suranaiațî?'

«

i$®a£&

«ftS®»

l/'eădh»^.

SsiaîSiB

BR

Î33SS5

.......

N>

unit

m

,

unu.

.■«NN

iama

a>

.

...»

....

....

noi

iau.

ina

IIM

mau.

irua.

11 <aua

a.

..

an.

iraeaH

rraaaa

»a

■■■—-.

«££?Sss?

lllll

«>Ț

?$$$£

tu

‘■''V”- '7 ‘,'tpr (fi

, t^»l 1

',‘0A

1t3

!

-ZZZ”’

"ZZZ1

I

T—1

ezzzțr

a.—

1aaa.Nl

T«.-_,

I.-Nt

sr—

--

...

.N

,.N

....

r.N~.M.a~~.~~uau« ■

:££S.

^.rzz""

’“~ *

mJ'XmU -

.............

"'aZZZZ'

*^~zzz*

JZ«M«uZa

r~ —

—1

șssasșașșis.»

1 ru

>■

-

îe. . ”3

'J

1.-N,

_ș._

— *-----

_

_. **, ...

---------.7^"

_ *T.__

saî1p.':^«" î-

3

«<«1,

’rA

î'rSSi

1 ' IH

■‘■V,1

â

ța«u «.«

laaa nI

)IIW..M..

■■' ... '

...

—Lt-Al

—Uri *Sf.J

A

i J )

«ap.dat

f

,    5

ț

T---I

S“?«sj

z

L /!«*

vY

s'ț''

S

1

i _

j

„ ’F __J=_______

îXîzx^zzzzu—w.

2î2iSîiS''if,rtjîijs?*.?,ecS

.a,'

*    , T

<- Î-.

T—'-i

H s*}

-1

TRU-wi

l»a .1 l

•i’iUJai'^

SZL..W.«ii-.' '■

..

ȘgnBiSSSafiffiSg

2XZ

ț1    ;

-.-..3

_

* „

IN

ImmM) a~~ *^-|,--‘H mat «■

SESiia'jzasi,

tsTrv^lsVj-ii

t X

x. 3/

r

__

f

,

7 j

f -N

t 11

1

;8S

Șr—i---zs-

- -!«»

UM» ■

,-oa

îl»

Z^ZXZÎtZZiZZZZu.

URMI

„„.

mm

-^ss-

«»*•*■

■IIN.

E

JF 1

w

A

ssM

r««MIMi^,M-^---•■

îiiîîimiiîîdr-.....—

X*aUan

t—

W..I

Taul.Nf

1~I.NI

~“ZZZ

b ---

iau.

î«2n25WI£^S<5&iS33ii&5$

1UUM.II

:

„Ml.

rw.axi

— .

.....jir iu ni

-----in«

wnn

IIQUB

a

tlOx-x

lavna,

• IM.

11 ~N

IZaZâZâZZââÎM^ZZX

u~.

laaal i.iiapi Ma>ilin>lia n ’•

1. Valoaln'acthMtIIriiMnillanala

• BliHardamM

•.-,7-,r<-.'.-.

' ■ -01

l. Valoan TVAnadadustioKa ariknaa a ajutorului Ba minim» dea 1: -„•..

; :; |

10: COHTBiaUTlAAOUcrTAHrULUI laolkllihl»loOn»n»(lb:.’,-<

,-

—TLiofl

11.ABIBToNTA-aMANOIARANeiUMBUI)aABO'>Ok10irATA9U-ll?^-.

■■<'.

cnaltiiltll Parimar 1 lafarantilulor minim. BEB al .    .

.. .,

.< ■ ■

....il. VeloereeetliHtllllmniiie1kiriele«elutBr demlnliiife BBS grl. -t1-.'    |    .iȚ

|î?jatoeicfjfcTi>ae<iuct|t>ftaBrtmile iejutemlule«mh>nleBtei t..    - :-T

liaicotrTBiBtfTia-soLicn'AMtiJi.uriMifem'hteiMntMrn'."-;- ■’    r. ,:'jv <

fll.*aHTSNt*:>WAMCIAa* UERimaUBeAailJ tQLlCrrATA 8    : .    | . na«ffJ<Ț

icneriuleilPartener 3 lefannialuiormlnlmte 8ea 8)    I B7«03I.MT
Mieriu

atutonilulda

ChtBulaB afaisnto tnfllnțirfl fl funcțlonlrll «tnieturltar <to economia sociali Infltnțala/clnvottata- choHulal, rfararrt» mtntmta USCATOKL£tilNeomMunatlICop«e»nlJudBlmlii

tao—»ia«ii'm,1W.>.îlSt-

WV.s?-3’..r'.‘!

■Wî-in; -..i^

fîiiiiTVAV?-

luUaUpPriB» staturi .‘'artlOa 1

----

WjWȘ

BiAltaBpurt

• (aaluriV.'ui:

rit bnplan,

antai»'’.'

HH

WsMSrac

^uȘtajțnriiw

U-ua.wi,<'

S82S-f<

—T

l»U

,

itaaua

11 MU

n«u

I

iau

l

un»«

II MU

11MU

.....

1

imu

a

IIMI

11 MU

■>MU

• ...

II MU

II MU

■IMU

imu

,

MMU

•MU

• MU

•Mua

LX C—M . «una. 1||_| 1 ,111 <1 M

sw.

: ■■'

r?'n

W&TțSlH?

ilrl&JSWrnJ

î

sigg

nuui,—

‘ZSS.T

mT-"

».—M

TU..,

TU-.I

u

-nu

MU

,ou

WHUțla «WW M»........

:•=—

•==■

£••£=.

«...

TU—M. .M—MU-

----■

■xzxr

T—M,

MM"—

TU..,

TU..I

....................

•UMȚM,llW>»l*uJ

1 u. aj

Sî4V.

A

1

- -V

1V 3

■■'UMMy

■iCil—rr—bJip

-IJ/Î £

TlU M«,|J

ru-t

J ) >

■Hft,

W-MI

'•'Ut -i, f

■'.'i.Tuli.Tjlij

M.U

U»S,<

f’,4

țj£-.

-

TU'i.T

V TWM MlilL

SSBI

U. SanWl S> Miiți|«ii

’i'i.....-

Hzzs“

r ?,.

f

J 4    

IWMM aMUUr b lui i'l Mat::

*V f V

’* •*’£

•> ?•“ r’-y

î'“;=$8

TU SMa.MtaUMlium '

-"A*

vA

‘ni ,

<țf< n

iM

. 'F

.    . M

1--i r- i i i ii

Tummiimml—■-

“rg7SȚf~aaai

,

g-JL.A

1*.

«.ÎS-5’.

A trt

x—,

1-.-^

■MM    *?    . T

# ' 3

,Vll—«*>li»UH

i^t*

> J“ t k

A r

'1

» y

BOtaLiiiX

wJ—M -~‘•^-•x--.

. , 1

•țîfc§£$

V

;i

TMCini.n M >•— “•—•“• —.

MI.CtlIIIIIMWyilllblbiMIIiJI—ilia

< '

4

LIIX-|H l.if- U “T“■ -y- —

MM»

T—IO——IMUui.•—

W —>

■rii

S=

i=t=i

#ÎS|

dakulil——|

=1

=S*

E2MESS!

WSSftfi

3WS

tfivJSiWS

sms®s

?2®2â

iV-TuSi-i®)

L--as

---

=

-~=

77^=-

LLi2-XHSS-i-#=fie

■ '. »«MM

£=;

IMU~

TU BUM.-M. 1...........

r.l.aUU.p-a-

-Utt

„ tuu

-HM.

r..ValurM'«Bg»la‘a'i!tiUnUul

W-^-i

W’7 -i'a-'iv:

i-.-n-i-r;

I.Vataan «MMUtJ tniuMitonaii

-alulnr <ta ml

>.• 1IS7T341

1O.COKTRt0UTI*'BOUCrr*NTULUI|,âfltltenl al

ns    n

iriMJi-|

11. A3HTeMTA’FlNANClARAMBRAMBLIRSABILA'B0UCITATA;lli

o-k”

a-sT-.*"’

Chattubll PartanarB lifaniil ducat da mtnknl» I

Aii
.‘eoMHBmwPAifTgweRUuunwiT1/}
CtwituldRifmntatanințlrUțHuncțlonirUtlrueturitofd«»ennom!d*oct»li(nninț»U(d«»ett*t«-- etaftul«Utfannti ajutorului 0» m/nlmlt CATER1NQ PRODUSE QE COFETĂRIE Bueunstl

ÎBBBfggB!

ascausa;

A    U

1. !>?--'!«•■•'

JAM Opuri d

•>•■ -Arilmplaniiitlawa-..

osaturi v ia J dt UnpUma

J IM

iK-HH

Lu A

EtȘS

liSSă

™*^nS5

=

—,

■rasa

iSfesH

.'•««Wi-i

iîiWiM

‘4 « '

jteiirjțji

•> / ÎMI

-------------

<■■

1 aaaaa

•aaaaa

«Mia

.,----

iiaa

iau.

aiaua

■ nua

------------- .

w

IMN

•aaaaa

■ Mia

aaa

naaua

MM

n<u

«a

mmm

UM«

<1 «aut

tl I1WI

uaa

Miaua

»MM

iiaaaaa

IM

ti MM

UMM

IIMUI

M

urna

tamaa

iiaaua

..........., . ...

MMua

«aaaaa

MMM

— —MMM—XX

T

a.

mmm

MMM

ama

<u

>«ua

■ MM

tnaaaa

CTJMM

<n aaaaa

ISItS

Rli-Î

88

«l^aS

flț^

‘a/.?

-54 "‘3

a:^

S

Bna»n,»»i

XSS"

—-

^T"-—-

cxxr

a

TM.-.1

2ELT"*~—

.M

IM

î=r-

XX

-—

Î'XT”

x5S

"Xfc

i5

IM

»«K.«

xs:

XXX.

T—--.

XSST

XXX.

h-.M,

1

IHUMnMiiimilM.

,\)n

»"

,„MW

,..MU,

egfe^X, lt~

4 <•

1—a ■»«

■ bimm

u    ' 4-

ii    *

TMd.Ml

E;:-Ș

w-lwr-‘

î

tlawa-J

\y.lj *

in*;

!«■ -1

■fald

A-

£

aîi*^

~a-TKS--,:

sS‘^

&■' WL*

U

k->'7

. ©>

“""ț

i>TaM|l<â)O'U

»ornai

ITHilliaiaai—UhUnaniaMifaari,;

MM** a. km* aMl t ?>* 1 £f ,!IJ.

ÎÎT5

.,

s '

>"> l ,

1

®5?iS$

U t v

1*“

!“"J-

uaaaa

XSEE2X2ÎC23ȘL

±2jLi

,W mi

Hițpl'W trimite

TahUaU

-,-.T7=

XXXX—'

.a.

UCM»Mf IpaM «W“»-ț*

‘ n’.’

'r A

4    ri1

«- '1

. *1

iu.—Mi—,—

!

W

IMJ.

s-tit©

F 1

i.

/•

m—s==r

w*

MM

.....L, -„

--j,--

m*3

0

*

t

MM. CM* —,MM—

85

lawaa

■III

Sawl-'"

ItîwUaăt1--;

-H55

-Tmm"

ll,-~.«r'

MMM

2    5

L............

ss#§

‘•^rrr? ..

. ...^

IM-,

TMM..I

TM.-I

IMM-Ml

iSSr-----:

^1E

ț'R • . f

ssww

SSiWS®

Slîfwwm

iBîSSf

ut».—m

-'MB

•"-,=------ *

saa

-----

— —«M —

—-

--

' i—■•

1. Vabaaraa «BglbDia ajutaralal tfamiflteb'SM

Mauuav?

~SautM

■..VaMii'lcOaUllUiMnatonak

■ altilorrfa minlialt aE»'J;i:f.

----- •

a- • |

1. Va Mm TVA nadaduoimSa aaUaataa afuterumi da mbiknm fce

1

'■ II2MM

10^COHTf»fflUflA'jaUDrr*MrUL'UU»oltcKa«l»tr>«n«rniH’'''-''

■ loaoaoo

1i:ASB7ȚHT/ȚElN*NCtARA'NBBAMBURSABlUt SgtfflțȚAȚA d

r.v,rr, ■ .

agSîj

.A-.'.-’ru:.-::

.<v....:,.

. < aantwij

cntDtflM Solicitant lafannț aliflar minim la SES

zz±d


ajutorului cfe

Chettulall aferanta înființării fl funcționarii atmcturllar da economia sociali InflInțale/dezvoltaU» - cheltuieli aferente mtnlmls ATEUEK TAMPLAR1E Bueurtatl

linBlaineBlaiiLt

<i--An Molan

w»n

—.5 1 -■ IVA l—rrî

tEITTl" f-r-,<1    |

. 'țț'

»'T" i

atataU-iMt

^^■.b

32S

WgPBBTOHaWM IbW^P «JHJBIBUha

s~

r^

_

Rrcsra

m

, -

r

=

KSnOMI

7-«wr^i

f "wwefc*

S3£ra5

■ r w

rwț-rosr

:r^'J

, t-

mi w i

i

na

itnan

« M

nna.

i

im

11 KM

una.

II IU

MS

11M

una»

una.

-----—    —r.p»^

MO

11090.

nnu.

nna.

m 11.-- -J—ar

nsnn

nan.

nan.

ma

11

OW1

una.

una.

uwa

una.

tina.

mu» :

in nan

inan.

BSBș

s#®t

BSi'

■■ '

-J.lr ,

nuiKm.niK

■Mmm

T— 1

».BM-

r...,

TM..I

a.

w>

1IM«

îs a.»

lai a.

IBS..

—i——

-

,,.,,ia.,..

£££'“.

t.

——

ÎSS”

xsss

’--

TIIHTi .-......

oae ' '

L.

X5Î

, IMflffim.,

icsir

BLAtlCC

iS    ,

r ,! t

M

w

n\ r

-

, f

Vi -t

Jv

TM nlXr

i’

âaiaac..-^

?

. 4

T.J -îț,

,*î

t*3u

bT,

s-

iMM

Ky-;--3.

• HUO

.na.

.u-

*

M» -1

Am .<

’T'ri'iț

---sggx—

im» ■

“,***,-—î.ts'Hrt

rî&»S

V

£ f

-TjaU

■It

V

SǤi

U.IMSim

ino.

L.

nan

MIM. M.HII ■!■■■■

r»«.

UJJSSBO

iiawiK-

.^ .' l

-ÎS*

XXÎ^S.t3i’~’

u cmmi ■...atj»yif» |«**|

rîEr.tyiîa *-uțr#«—*

W.

«WUB

i ,

...

LIV CMimta Mț4«

t

Mlw- "■ ■■

n-^heU’i-'’'

1

1

1

*• *•»«■» w»-»

...

1 .'»’.ri.2P 1

_

i-n-

>

I.w

,uie>MM<iM«iiMiiaai

.... •

....

|BbbZj=

■<<{.}-« iii

sal .

i—

s

M

B

w

o

LW—»—

■Ud

1-.»,

...... ■

--Î5S2-

- ‘j;

sfeîsfc

'wte

sssiim-

WîSî

uj«-——]

—usaa—

sa

<«WK

IM...

IM..,

!=^==5S=K===un==5r

OM.

T, Valoarea iOabda» aknonrtuldaiMnlnils >U

uriitiăa-----1

;.mr.

1MH0.MI

e. V«taaraaetMUI,ltraftaiu|laiul

- 11 uter di Matmli BU

.

'•-••' - -.‘1

an rîjuSrululîînSSnh BEI 1 - ■". ;•. •■

ig.coNrntBUTUBouctrAwruiuiiksiieiufftt

••"-■■■■

11. ASISTEWTATWANCIAHA NBR*H9USaABILAS0tlCrt*T* S

d3B    1

Chaltuntl «altolUnUltmM slirttt minima BE8

MWII-

JUMllBO

330 oia.ea 1

(kK'2