Hotărârea nr. 265/2014

HOTARAREnr. 265 din 2014-10-23 PRIVIND INCLUDEREA IN BUGETUL PROPRIU AL MUNICIPIULUI BUCURESTI PE ANUL 2014 A SUMELOR APROBATE PRIN ORDINUL MINISTRULUI DEZVOLTARII REGIONALE SI ADMINISTRATIEI PUBLICE NR. 1932/17.10.2014 PENTRU ASIGURAREA, IN CONDITIILE LEGII, A CONTINUITATII SERVICIULUI PUBLIC DE ALIMENTARE CU ENERGIE TERMICA


is-UKM CU

ORIGINALULConsiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind includerea în bugetul propriu al municipiului București pe anul 2014 a sumelor aprobate prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1932/17.10.2014 pentru asigurarea, în condițiile legii, a continuității serviciului public de alimentare cu energie termică

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă majorarea bugetului propriu al Municipiului București la partea de venituri - articolul 42.02.63.01 și la partea de cheltuieli, capitolul 81.02 - combustibil și energie, subcapitolul 81.02.06 - energie termică, articolul 40.03. cu suma de 85 milioane lei aprobată prin Ordinul Ministrului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 1932/17.10.2014.

Art.2 Primarul General, prin direcțiile de specialitate va include în bugetul propriu al municipiului București pe anul 2014 și anexele la acesta, modificările din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința de îndată a Consiliului General al Municipiului București din data 23.10.2014.

Președinte de ședință,

Angelescu Ramiro Robert Edu^    %

București, 23.1 Q Nr.265


Secretar General al Municipiului București,

Tudor TomaSplaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305

55 00; www.pmb.ro