Hotărârea nr. 259/2014

HOTARAREnr. 259 din 2014-09-30 PRIVIND APROBAREA ACORDULUI DE ASOCIERE INCHEIAT INTRE DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI, FUNDATIA CRUCEA ALB-GALBENA SI ASOCIATIA DE AJUTOR MUTUAL BUCURESTI IN VEDEREA ASIGURARII CONTINUITATII PROIECTULUI "CENTRUL PILOT DE COORDONARE A SERVICIILOR DE INGRIJIRI LA DOMICILIU DIN MUNICIPIUL BUCURESTI"


CONFORM CU ] ORIGINALUtiJ(2 ASbW<B tiJuRicr


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Acordului de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în vederea asigurării continuității proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială și raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-art. 79, art. 80, art. 84, art. 88, art. 94-99 și art. 116 din Legea nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanței Guvernului nr. 86/2004 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 68/2003, cu modificările și completările ulterioare; -Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005 privind aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. d), lit. e), alin. (6) lit. a) pct. 2, alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:


Art.1 Se aprobă Acordul de Asociere încheiat între Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, Fundația Crucea Alb-Galbenă și Asociația de Ajutor Mutual București în vederea asigurării continuității proiectului „Centrul pilot de coordonare a serviciilor de îngrijiri la domiciliu din municipiul București”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Municipiul București, p^r^ggtul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului BucuresC *asigura decontarea costurilor proiectului „Centrul pilot de coordonare a/seryrcijlQr dex ingdjiri la domiciliu din municipiulnexelor A și B la Acordul de Asociere./.mL l K)<\i ZziCONFORM CU

originai i iiArt.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința extraordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Angelescu/Ramirp/Robert Eduard


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Toma


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


\n

Anexa 1


CONFORM CU ORIGINALUL


ACORD DE ASOCIERE


t-4-

IjO-

Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București
1. Părțile:

1.    Direcția de Asistență Socială a Municipiului București, cu sediul în Str. Academiei nr. 3-5, sector 3 - partener principal,

2.    Fundația Crucea Alb - Galbenă România, cu sediul în București, adresa sediului înregistrat -Bd Regina Maria, nr. 21, sect. 4, codul fiscal 11805405 - Partener 1,

3.    Asociația de Ajutor Mutual București, cu sediul în București, adresa sediului înregistrat - Bd. Mărăști, nr. 17, sect 1, codul fiscal 14591780 - Partener 2,

au convenit în iulie 2009, prin HCGMB nr. 233 /2009 asupra înființării: Centrului Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București.

Proiectul a continuat începând cu august 2010 si pana in prezent prin HCGMB nr. 164 /19.07.2010, HCGMB nr. 176 /2011, HCGMB 185 / 31.10.2012 și H CGMB 227 / 28.08.2013

Din punctul de vedere al finanțării, parteneriatul celor trei instituții nu este o relație de afaceri ci o relație între trei organizații, care implică distribuirea responsabilităților apărute în timpul dezvoltării unui proiect.

2. Scurt rezumat al proiectului pentru perioada noiembrie 2014-octombrie 2015

Proiectul își propun/să răspundă" nevdilbț- persoanelor aflate la dorijicifaț^e?^' nu pot primi asistență îndelungată în spital aflata în stare de dependență și,/în general, ' ev


servicii de baza, pentru un număr extins de beneficiari cu nevoi medicale și de recuperare din București, cu ajutorul unei echipe mixte de specialiști (medici, asistenți medicali, asistenți sociali, psihologi, kinetoterapeuți, Îngrijitori la domiciliu) și a unor mijloace de recuperare modeme. In acest scop, vom include ca noutate, in echipa de implementare a proiectului 2 persoane calificate in profesia de tehnician maseour, doi îngrijitori la domiciliu si trei dispeceri (care asigura permanenta caii center-ului).


Astfel, in cadrul proiectului, vom pune la dispoziție gratuit sisteme de monitorizare la distanță a stării de sănătate pentru 100 dintre beneficiarii Centrului Pilot. Se va asigura permanenta la caii center prin dispecerii bine pregătiți in acest sens. Beneficiari vor avea un dosar electronic cu toate informațiile medico-sociale și datele lor de contact, ceea ce va face eficientă orice intervenție. Beneficiile acestui serviciu nou infiintat vor viza rapiditatea de a interveni la timp in cazuri in care beneficiarul este incapacitat de un accident, o căzătură, o criza, un acces de panica sau o situație primejdioasa. Acest sistem de lucru va oferi si o liniște sufleteasca beneficiarilor care se simt asigurați avand acces permanent la dispecerat, precum si si aparținătorilor lor care știu ca cineva are, in orice moment, grija de aceștia.

Proiectul își propune să îmbunătățească calitatea vieții persoanelor vârstnice, prin utilizarea tehnologiilor avansate de comunicații combinate cu o monitorizare individuală, responsabilă, pe termen lung din partea unei echipe de profesioniști. Un beneficiu adițional, care nu poate fi cuantificat, este liniștea aparținătorilor care știu ca părinții si bunicii lor sunt monitorizați in situații de urgenta la modul cel mai complet si empatic cu putinta, prin utilizarea celor mai noi tehnologii de comunicații disponibile pe piața îmbinate cu responsabilitate la superlativ, la nivel profesional si uman. Acest sistem inovativ de monitorizare, într-o țară și într-o perioadă în care procesul de îmbătrânire este în creștere, va diminua cu mult costurile pentru instituționalizarea persoanelor vârstnice și pentru supravegherea acestora la domiciliu. Proiectul pilot se vrea un model reușit pentru multiplicarea lui la nivel național, pentru acordarea de șanse egale tuturor persoanelor cu nevoi medico-sociale din Romania. îngrijirile integrate în România șunt aproape inexistente, oferite de ONG-uri după modelul finanțatorilor străini, dar fără să existe un model unitar național, recunoscut, acceptat și finanțat de statul roman. Acest exemplu de proiect va ajuta decidenții locali și centrali să adopte o atitudine legislativă în favoarea persoanelor cu nevoi de toate vârstele din această țară.

Echipamentele electronice de teleasistenta pentru echiparea dispeceratului si server-ul, precum si 50 dintre device-urile destinate beneficiarilor vor fi puse la dispoziția proiectului de Asociația de Ajutor Mutual București (ADAM), celelate 50 de device-uri vor fi achiziționate in cadrul proiectului. Abonamentele de telefonie destinate beneficiarilor si personalului medical vor fi deasemenea suportate din costurile proiectului, iar personalul medical va fi dotat si cu 20 de echipamente terminale de telefonie cu conexiune la internet pentru a avea in mod constat accesibilitate la datele furnizate de către dispecerat.

De asemenea, prin asigurarea vizibilității proiectului cu ajutorul unor materiale promoționale: pliante, flyere, mape, calendare personalizate, se urmărește popularizarea posibilității ca persoanele cu nevoi medicale și dizabilități să obțină o bună recuperare fără a fi necesar ca aceștia să părăsească confortul oferit de casa proprie și comunitatea, degrevând astfel spitalele finanțate de bugetul local prin eliberarea paturilor c^^^^as5fes!Alul acesta ocupate de cazurile care necesită spitalizarea urgentă o^;stiprâjVegherea?hiedicală permanentă, precum și de cabinetele dinam1--1-1"1’-J*T’—■ •


CONFORM CU ORIGINALULProcesul de îmbătrânire demografică înregistrează în Europa celgrad de îmbătrânire demografică comparativ cu celelalte continente, considerându-se că a atins deja un stadiu critic1. România se confruntă cu declinul populației totale, creșterea ponderii populației vârstnice și a duratei medii a vieții, „îmbătrânirea demografică a bătrânilor”, feminizarea îmbătrânirii, iar nivelul relativ scăzut al performanțelor economiei românești face că resursele să fie mai reduse și impactul social estimat, mai scăzut. Prognozele demografice arată că vom asista în deceniile următoare la o expansiune rapidă și masivă a populației vârstnice, populația de 60 de ani și peste urmând a crește de la 4,2 (2005) la 6,5 milioane (2050) (de la 19,3% la 33,3%, ca pondere în totalul populației)2.

Analizele și studiile realizate atât în țările europene, cât și în America pledează pentru menținerea vârstncilor în mediul familial și arată că vârstnicii, trăind în casele proprii, au reușit să-și păstreze stilul de viață complet independent până la sfârșit, între 65 și 75 de ani, incidență dizabilităților semnificative crește încet de Ia 5 la 10% și numai după 80 de ani această sporire a pierderii independenței ajunge la 20- 30% la populația de risc3. Astfel studiile atrag atenția asupra faptului că este falsă ideea că vârsta înaintată este în mod obligatoriu timpul debilității și al pierderii sănătății și în același timp pledează pentru păstrarea vârstnicului în mediul său de viață, ca o modalitate optimă de a-și conserva capacitățile fizice și psihosociale.

Recomandările Comisiei Europene subliniază nevoia modernizării protecției sociale prin dezvoltarea unor servicii de îngrijire de calitate, accesibile și de lungă-durată. Preocuparea pentru nevoile și interesele vârstnicului a suportat modificări și o evoluție continuă de-a lungul timpului. Cadrul legislativ general care asigură organizarea și funcționarea activităților de asistență socială a evoluat și s-a completat cu legislație secundară pentru domenii specifice.

Lipsa fondurilor este insa principala problemă semnalată atât de instituțiile publice cât și de organizațiile neguvemamentale care desfășoară activități de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice, deoarece atât fondurile provenite de la bugetul de stat cât și de cel local sunt insuficiente pentru a acoperi necesitățile și nu permit organizațiilor să se dezvolte. Totodată, sumele provenite din donații și sponsorizări nu acoperă costurile reale și nu pot asigura continuitatea și stabilitatea sistemului de servicii comunitare pentru persoanele vârstnice.

în țara noastra, subfinanțarea sistemului sanitar este evidentă, iar vârstnicii au veniturile ( reprezentate în special de pensii de asigurări sociale) cele mai mici, ca urmare resursele sunt insuficiente pentru a plăti suplimentar pentru servicii medicale. Foarte frecvent patologiile cele mai frecvente ale vârstei a treia - bolile cardiovasculare, diabetul Boala Parkinson, Alzheimer, fracturile de șold și invaliditățile fizice post accident vascular cerebral, implică instituționalizarea cu consecințe majore asupra psihicului vârstnicului.

Instrumentul cel mai important pentru creșterea calității serviciilor de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice îl deține administrația publică locala - Consilii locale și județene și la nivelul strategiilor, guvernul și Parlamentul, și este reprezentat de politicile publice pe care le adoptă

Acțiunile din cadrul proiectului de față urmăresc să amelioreze efectele îmbătrânirii si să îndulcească modul de viață al oamenilor.

în București există și un număr semnificativ de spitale, majoritatea fiind

suprasolicitate de cazuri acute cronice nu pot fi spitalizați în condiții de monitorizară staționară sau ameliorată. /


1    Protecția Sociala a persoanele

2    Declinul demografic si viito; Demografice Valdimit Trebjci,

3    Reglementarea, organizai Vârstnice, 2010


vârstnicii sau cei ce prezintă afecțiuni tru a se obține o recuperare medicală--; de sănătate, fiind externați în ^țarLA

tea București, Facultatea de Sociologie si Asisteță :ul Național de Cercetări Economice, Centrul de Cen £ domiciliu a persoanelor vârstnice. Consiliul National a! PerlCONFORM CU ORIGINALULîngrijirile la domiciliu reprezintă cea mai eficientă strategie dekîhgri|iFd'a persoanelor vârstnice în situație de dependență, fiind o metodă cu un cost mai redus decât îngrijirea în instituții, și preferată de toate persoanele în cauză. Organizațiile neguvemamentale au fost printre pionierii serviciilor de îngrijiri la domiciliu din România, și în prezent servesc 41% dintre beneficiarii de servicii de îngrijire și asistență la domiciliu în fiecare lună prin surse proprii de finanțare și peste 58% dintre vârstnici ( Romania 2010 Sectorul ne guvernamental . Profil Tendințe Provocări, VamesuA, LambruM, 2010, FDSC).

La nivelul ONG - urilor din București care oferă servicii alternative de îngrijire, sursele de finanțare existente la ora actuală în vederea desfășurării activităților în domeniu au limitări serioase, iar potențialii beneficiari sunt nevoiți să aștepte diverse aprobări sau decizii, așteptare care, în cazul în care starea de sănătate este grav afectată la momentul solicitării, poate avea implicații grave asupra prognosticului bolii și, implicit, asupra costurilor întregului proces.

Așadar, proiectul nostru se vrea un apel către toți factorii decizionali că: „Bătrânețea este a tuturor și a fiecăruia dintre noi”.

Sursele de finanțare existente și limitările lor:

Surse de finanțare:

>    sectoarele 1, 3 si 5 finanțează în baza Legii 17/2000 un număr limitat de persoane;

>    Ministerul Muncii, Familiei și Protecției Sociale acordă subvenții furnizorilor de servicii sociale în baza Legii 34/1998, de asemenea pentru un număr limitat de persoane;

>    Finanțatori privați - aproape inexistenți;

>    Finanțări externe - aproape inexistente;

>    Casele de asigurări de sănătate, care acopera doar cca. 7% din nevoia reală de îngrijire;

>    2% din impozitul pe venit - contribuabili.

Legea 17 /2000

-    finanțează doar persoane cu vârsta peste limita de pensionare;

-    proceduri greoaie și de durată la nivelul autorităților locale ale sectoarelor Bucureștiului; persoanele aflate în situații de risc nu suportă amânări (cel mai adesea, nevoia de intervenție este urgentă, iar dispozițiile de primar necesare includerii în programele de îngrijire apar mult mai târziu);

-    sectoarele 2, 4 și 6 nu (mai) finanțează în baza acestei legi.

Legea 34 /1998

-    Nu au acordat finanțări pe Legea 34 în anul 2014: sectorul 1, 2, 3, 4 iar sectorul 6 finanțează alte servicii, nu îngrijiri medicale specializate;

-    contractul încheiat în anul 2014 cu Fundația Crucea Alb-Galbenă, a înregistrat o scădere majora fata de numărul de beneficiari față de 2013 a grupului țintă -de la 250 beneficiari îngrijți, lunar in 2013, la doar 50 beneficiari îngrijți, lunar

in 2014. Motivația acestei scadep^Jgțstice a fost legata de reducerea disparitatilor regionale la nivel^wM^pmM^locate fonduri inmrincrpal in. provincie in dauna localitatilc^^tV’-CC    vMlvțZvL'.V f "N/Na.


Case de Asigurări de Sănătate -An’2014;CASNpBCâre încheiaie contracte    / 7

furnizori de îngrijiri medicale / î singurele ONG- uri


^ăliațjj/gâă' cjbnwfiiu, majoritatea SRL V


CONFORM CU

ORIGINALULVoss'^

îngrijiri medicale la domiciliu și Fundația Hospice Casa Speranței pentru‘;îfigryîri paliative ( http://www.casmb.ro/fumizori ingrijiri la domiciliu.php). în anul 2013 Fundația Crucea Alb Galbenă a decontat către CASMB servicii reprezentând procetual 7,015 % din veniturile totale ale organizației

.

Finanțatori privați - Marile trusturi și-au dezvoltat propriile ONG-uri, și nu finanțează alte programe, mai ales cele destinate vârstnicilor. în plus, în actualele condiții de criză din România, alocarea fondurilor din domeniul privat merge către susținerea activității proprii a instituțiilor respective și cu foarte mare greutate se mai pot găsi fonduri pentru donații sau sponsorizări.

Singurul finanțator privat al Fundației Crucea Alb-Galbenă este, și în prezent, United Way România.

2% din impozitul pe venit contribuabili - campaniile de donații nu sunt foarte vizibile publicului larg, iar ONG-urile nu au capacitatea financiară și organizațională să își facă publicitate, activitățile lor îndreptându-se aproape exclusiv către beneficiari.

Finanțări externe

Fondurile structurale disponibile momentan sunt pe infrastructură, dezvoltare rurală, training, etc - nu pe servicii de îngrijiri la domiciliu.

Fundația Crucea Alb Galbena desfasoara, in calitate de partener, 2 proiecte cu finanțări externe, astfel:

•    „SenioriNET - rețea ONG de servicii dedicate persoanelor vârstnice” desfasurat in parteneriat cu: Caritas Romania, Asociația Habilitas, Asociația ADAM si Asociația 4 Change, proiect ce isi propune crearea unei rețele de ONG-uri furnizoare de servicii de ingrijire la domiciliu si dezvoltarea capacitatii acesteia de a formula politici sociale și strategii si de a iniția campanii de advocacy pentru creșterea numărului si calitatii serviciilor sociale adresate vârstnicilor. De asemenea, proiectul urmărește sa stimuleze dialogul între autoritățile publice și sectorul neguvemamental în formularea politicilor naționale și locale din domeniul protecției vârstnicilor.

•    ” EVA - Evoluție Valoare Antreprenoriat pentru femei pe piața muncii” desfasurat in parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 6, Asociația Four Change, SC Centrul de Consultanță și Studii Europene SRL, SC Green Team Actual SRL și Fundația de Sprijin Comunitar Bacău. Proiectul facilitează accesul la instruire și consultanță de specialitate pentru 900 de femei care vor deveni competitive pe piața locurilor de muncă, având șanse sporite de a accesa un loc de muncă mai bine remunerat sau de a avansa în carieră, iar in acest scop Fundația Crucea Alb Galbena furnizează cursuri de calificare în ocupația de îngrijitor bătrâni la domiciliu pentru 150 femei din regiunea Bucuresti-Ilfov.

Totuși: ca ONG fb ________KJV -

Alb-Galbenă beneficjiză'.de 'âiY^e fipanțar


Legea 350/2005 - ( a grantului ) la nivelul Bucureștiului nu a existat apel de lansare propuneri proiecte pentru îngrijiri socip-medicale la domiciliu.^

,-gEN.;

:te, 'a6țNFpe; j5iațg.x îngrijirilor Ia domiciliu? Fundația

ți din parte^ surselor menționate m^sț^î Astfel, autoritățile l^caK.din'. _ș|cț^râle rî,j3 și 5 ale Capitalei, Ministerul    "

Casele de Așigurărivde Sănătâteț^alte șurseide finanțare acoperă marea malCONFORM CU , ORIGINALUL j

costurilor. Nu sunt acoperite însă costurile personalului indispensabil în buna desfășurare a oricărei instițutii.


Pentru a putea funcționa în continuare, Centrul Pilot de Coordonare a Serviciilor de îngrijiri la Domiciliu din Municipiul București necesită acoperirea unor cheltuieli ce nu pot fi finanțate din alte surse.

în plus față de anii precedenți, Centrul își propune ca în 2014-2015 să crească numărul beneficiarilor prin oferirea unor servicii integrate (teleasistenta) destinate sa îmbunătățească calitatea vieții persoanelor cu dizabilități.

Beneficiile vor fi directe pentru asistații Centrului Pilot în sensul recuperării medicale și a îmbunătățirii calității vieții lor și a familiilor. Totodată membrii familiei beneficiarilor fiind degrevați de reponsabilitatea directă asupra stării de sănătate a asistaților Centrului Pilot, pot deveni membrii activi, contributori la dezvoltarea comunității din care fac parte.

4. Grup țintă:

Persoanele aflate în stare de nevoie medicală din toate cele 6 sectoare ale Bucureștiului.

Ca număr de beneficiari direcți:

Toți beneficiarii Centrului Pilot pot accesa servicii integrate de îngrijire la domiciliu: servicii medico-sociale, de recuperare, de teleasistenta (dispecerizarea serviciilor prin intermediul unui caii center), închiriere de echipamente de recuperare si reabilitare medicala (cadre, cârje, fotolii rulante, saltele antiescară, etc., în limita logisticii existente) și servicii de baza.

Numărul mediu de beneficiari, din experiența anilor trecuti, este 130-150. Dintre aceștia vor fi identificate 50 de persoane cu patologii grave, care vor primi sistemul de monitorizare la distanta. De asemenea, vor fi incluse in proiect si vor primi sistemul de monotorizare, alti 50 de beneficiari, oameni de cultura si arta, aflati in evidenta DGASMB.

Date despre potențialii beneficiari în 2014 - 2015:

în țara noastră, conform datelor publicate pe site-ul Ministerului Muncii, Familiei și Protecției Sociale, și având ca sursă Casa Națională de Pensii și alte Drepturi de Asigurări Sociale, în luna mai a anului 2014 s-a înregistrat un număr de 5.194,9 mii pensionari (de vârsta sau boală). Conform acelorași surse, pensia medie la nivelul lunii mai a anului 2014 a fost de de 845 lei, sumă insuficientă pentru o eventuală plată suplimentară a serviciilor de sănătate.

Notă asupra grupului țintă în perioada precedentă aplicației prezente:


Graficul de activitate liwmr>)£ (mregistrat \irmăt|

x_i.-i._i_ •    i-.____x_    \

1

Noiembrie 2013 (luna 1)

114

2

Decembrie 2013 (luna 2)

116

3

Ianuarie 2014 (luna 3 )

144

4

Februarie 2014 (luna 4)

154

5

Martie 2014 (luna 5)

154

6

Aprilie 2014 (luna 6 )

148

7

Mai 2014 (luna 7)

148

8

Iunie 2014 (luna 8)

138

9

Iulie 2014 (luna 9 )

139

Număr beneficiari Centru Pilot / lună

CONFORM CU ORIGINALUL


K,

O

v sr Jrii rita'AMărirea accesului persoanelor defavorizate (vârstinici, persoane "'ciÎQdi^âbîlitați,


bolnavi cronic, etc.) la servicii integrate de îngrijiri la domiciliu (servicii medico-sociale, de recuperare, de teleasistenta (dispecerizarea serviciilor prin intermediul unui caii center), inchiriere de echipamente de recuperare si reabilitare medicala) și


servicii de baza.


6. Obiective:

>    creșterea confortului fizic și psihic al pacientului într-un mediu familiar lui și asigurarea integrării sociale;

>    reducerea numărului de persoane care solicită instituționalizarea în așezăminte medico - sociale sau în spitale;

>    asigurarea mijloacelor necesare pentru recuperarea pacientului    și

accesibilizarea ambientului acestuia;

>    îngrijiri medico-sociale la domiciliul a pacienților cronici ( care nu mai fac obiectul internării în spital) și a celor cu probleme sociale;

>    recuperarea la domiciliu a beneficiarilor cu mobilitate redusă și diminuarea stării de dependență a acestora;

>    dezvoltarea serviciului de teleasistenta;

>    oferirea de servicii de baza acordate de îngrijitori calificați.

>    întocmirea și derularea programelor de sprijinire a serviciilor sociale din cadrul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București și al direcțiilor sau instituțiilor aflate în subordinea Consiliului General al Municipiului București și Primăriei Municipiului București, în scopul preluării cazurilor sociale care necesită (re)integrare prin asigurarea mijloacelor de recuperare medicală;

>    scăderea absenteismului, cauzat de necesitatea îngrijirii unor astfel de cazuri, de către membrii activi ai familiei beneficiarului;

>    dezvoltarea sentimentului de solidaritate;

>    asigurarea consilierii psihologice și juridice a persoanelor aflate în dificultate și a familiilor acestora;

8. Activitățile:


\r-


(o


7. Personalul implicat:

Resurse

umane

Contribuție DGASMB

Contribuție CAG

Contribuție AI)AM

1 Director general

1 Director economic

1 Cenzor

1 personal auxiliar

1 contabil

1 Coordonator centru

1 Asistent de proiect

3 X Asistent social

1 asistent social + 1 lucrator social

1 Asistent medical sef cu studii superioare

3 Dispecer

3 Asistent medical

12 Asistenți medicali

1 Medic

1 Medic voluntar

?    f    A

2 Kinetoterapeuți

1 Kinetoterapeut voluntar

/Zm    C(

2 Tehnician maseour

ț    /!<J ,

1 Administrator

.• wJo

2 îngrijitor la domiciliu

=â=Iggrijitor la domiciliu

1 Responsabil financij^g

fio    1    \ A V.    \ i ‘ 1

1 Șofșr    ywAA?

'A.....h.......â

s: /A /•I    i c"\c- i

A ea x—I——„..„.A    •

[g

Activitatea 1.1


Desemnarea echipei mixte de specialiști care vor lucra în cadrul centrului -

responsabil coordonator

Activitatea 1.2

Instruirea echipei mixte- responsabil coordonator;

Echipa mixtă va fi instruită în scopul de a oferi un pachet de servicii integrate specializate persoanelor aflate în nevoie.

•    activități de mediatizare a proiectului în instituții;

•    stabilirea personalului ce va participa la proiect ( 1 Coordonator, 3 Asistent social, 1 Asistent medical sef, 1 Asistent medical cu atribuții dispecer, 5 Asistent medical, 1 Medic, 2 Kinetoterapeut, 2 Tehnicieni maseouri, 1 Asistent de proiect, 1 Administrator, 1 Responsabil financiar, 2 îngrijitor la domiciliu, 1 Șofer); dispeceri 3

•    întâlniri cu echipa multidisciplinară;

•    întocmirea fișelor de post pentru personalul implicat în proiect;

•    formarea personalului nou cooptat în echipă.

Activitatea 1.3

Achiziționarea materialelor medico-sanitare, a echipamentelor de recuperare / reabilitare medicală și a echipamentelor de birou si teleasistenta - responsabil administrator + / Coordonator

•    Solicitări la firme de distribuție de oferte de prețuri pentru consumabile medico-sanitare, a echipamentelor de recuperare / reabilitare medicală și a echipamentelor de birou si consumabilelor de birou si teleasistenta;

•    Selectare oferte;

•    Achiziționarea materialelor medico-sanitare (seringi, feși, vată, scutece incontinență, perfuzoare, soluții perfuzabile, etc.) și a echipamentelor de recuperare / reabilitare medicală.

CONFORM CU

ORIGINALUL
.A


A >?■

A A A A tA'

A    x'5    \S


«>•' <ș^    -S^

A A ,A j-$?


A^ A° #


<5^Activitatea 1.4

Crearea bazei de date - asistent medical sef, asistent social + medic

1.4. A. Etape inițiale:

1.4.1.    Identificarea beneficiarilor - prin intermediul serviciului de Registratură al celor 3 instituții sunt identificate persoanele care solicită sprijin pentru a depăși anumite situații (înregistrarea cererilor); responsabil - asistent social;

1.4.2.    Criterii de admitere și eligibilitate - evaluarea socio-medicală la domiciliul potențialului beneficiar de servicii; conform legislației în domeniu - supervizare coordonator proiect;

1.4.3.    Evaluarea nevoilor medicale și sociale - constă în vizita la domiciliul beneficiarului, evaluarea nevoilor, completarea fișei de lucru socio-medicale care cuprinde: date privind beneficiarul, tipul de servicii solicitat, timpul și orele care vor fi acordate pentru îngrijire; responsabil medic + asistent social*;

1.4.4.    Planul de îngrijire Individualizat - se realizează în urma evaluării nevoilor beneficiarului și cuprinde următoarele informații: nevoile de îngrijire, gradul di


dependență al beneficiarului respectiv, tipurile de servicii care să corespundă nevoiloj sale de îngrijire, obiectivele carg^^^&raîîse.în cadrul procesului de îngnjjre^eehipțLJLkzj V UivV Li Y Vlv    ClUliO-V/ lAi VUU.1U1 \J vvO LXX UIX Cj.V' J.J.1^1.    V V1XJJ2/-0J.    i . /    I

implicată în furnizarea de^^^ioiibbeneficiaț-ijlui respectiv; responșff^țP^i&l^^    { A

asistent social.*    \    xv


I.4.B. Reactualio1'- asistent social.ț


va OM'

 / )>(* Conform legii, este necesar ca evaluarea nevoilor beneficiâfîl^^îervicii sociale se face numai în echipă multidisciplinară - de aceea la activitățile 1.4.3. si 1.4.4. responsabilitatea este atât a medicului cât și a asistentului social si medical

Activitatea 1.5. Furnizarea serviciilor de îngrijiri integrate la domiciliu : Serviciile ce vor fi oferite au fost stabilite de medic în colaborare cu asistentul social în cadrul activității 1.4.4.

1.5.1.    - Furnizarea serviciilor medicale prin Asistentul medical (personalul CAG) Asistentul medical specializat în nursing comunitar acordă servicii medicale în funcție de recomandarea medicului din planul individualizat de îngrijire: monitorizarea parametrilor fiziologici (temperatură, respirație, puls, tensiune arterială, diureză, scaun); administrarea medicamentelor per os, intramuscular, intravenos, subcutanat / intradermic, pe sonda vezicală, prin perfuzie endovenoasă, pe suprafața mucoaselor / tegumentelor, pe seringă automată; măsurarea glicemiei cu glucometru; alimentarea pasivă pentru bolnavii cu tulburări de deglutiție; clisme, spălături; îngrijirea escarelor de decubit, a plăgilor simple și / sau suprainfectate; aplicarea de scutec incontinență; educația pentru sănătate și comunicare în scop terapeutic. Asistentul medical îngrijește zilnic aproximativ 8 beneficiari; dacă starea beneficiarilor se deteriorează și numărul de vizite ce ar trebui efectuate de asistentul medical depășește capacitatea de lucru a acestuia, coordonatorul de proiect va lua măsuri în sensul suplimentării numărului personalului de specialitate .

1.5.2.    - Furnizarea de servicii de recuperare medicală prin kinetoterapeut si tehnician

maseour (personalul CAG)

Activitatea kinetoterapeutului si a tehnicianului maseour la domiciliul beneficiarilor constă - funcție de recomandarea medicului din planul individualizat de îngrijire - în:

•    gimnastică medicală (mobilizări pasive, pasivo-active și cu rezistență);

•    deplasări cu ajutorul cadrului medical, cârjei, bastonului;

•    educarea mersului;

•    masaj (tonifiere hipertrofie musculară, de relaxare, decontracturare );

•    reflexoterapie ( relaxarea centrilor nervoși periferici);

•    terapie cu aparate de fizioterapie - recuperare portabile;

•    psihoterapie si educație pentru recuperare medicală.

în urma ședințelor de recuperare, în funcție de beneficiar (stare de sănătate / diagnostic, vârstă) se poate îmbunătății starea de mobiliitate și chiar obține independența beneficiarului.

Pentru persoanele imobilizate se execută și manevre terapeutice pentru evitarea escarelor de decubit, complicațiilor pulmonare și / sau complicațiilor vasculare ale membrelor inferioare.

Fiecare kinetoterapeut / tehnician maseour lucrează zilnic cu 4 - 5 beneficiari.


1.5.3. - Furnizarea de servicii de tip Teleasistenta prin Dispecer

Activitatea dispecerului constă in:

•    Introducerea datelor relevante pentru intervenția la domiciliul pacientului (date medicale, atitudini, profil psiho-social, datele de contact cele mai accesibile: familie, vecini, administrator de bloc, etc.).

•    Realizarea conexiunii cu 112 pentru eficientizarea timpilor de intervenție in

caz de urgenta este deja stabilita printr-un protocol de colaborare intre Ambulanta Bucuresțf^^DAM)^    tQx Ar

Tine legătura cw^aCtorii dfțî^adrul protocolului de interv^ntje^s£â^jfl1:

*:x ^-^'ai^a4^izUluî: pentru alarme false cu aparte4**—~ fd|îițTțle competenta Fundației Crucea)^


anterior, până/Ia- pbz vecinii, pentruMtnâțîi'^


cu personalul frîedt pericol seci serviciul dCAmbuh


pehefap bsti


țfâ''B.ucurestn;CONFORM CU

ORIGINALUL1,5.4. - Furnizarea de servicii de îngrijire prin Ingi'ijtor la domiciliUA^Ofj

Activitatea Ingrij torului la domiciliu constă in:

•    ajutor pentru igiena corporala,

•    imbracare si dezbrăcare,

•    igiena eliminărilor,

•    hranire si hidratare,

•    transfer si mobilizare, facilitarea deplasării in interiorul locuinței,

•    comunicare;

•    efectuarea de mici cumpărături.

Activitatea 1.6 - Elaborare materiale de raportare

Reevaluarea Planurilor de îngrijire Individualizate din punct de vedere medico-social (persoane îngrijite în proiect) și reînoire; responsabil medic + asistent social*;

•    raport de activitate jurnalier / lunar - responsabil fiecare membru al echipei;

•    rapoarte de activitate intermediare / trimestriale - responsabil coordonator / administrator;

•    raport de activitate final - responsabil coordonator.

Activitatea 2

2.1.    Realizarea, de pliante, broșuri, mape, calendare personalizate destinate vizibilității proiectului: responsabil coordonator.

2.2.    Redactarea conținuturilor pliantelor și broșurilor care vor cuprinde atât specificarea serviciilor oferite persoanelor vârstnice la domiciliu cât și generalități privind importanța îngrijirilor la domiciliu; responsabil coordonator de proiect.

2.3.    Tipărire pliante și broșuri - firmă tipografie -subcontractare :

2.3.    a. lansare anunț subcontractare - responsabil asistent de proiect;

2.3.    b. alegere ofertă firma - responsabil coordonator.

2.3.4.    încheiere contract cu clauze specifice - responsabil coordonator;

2.3.5.    recepție materiale tipografie - responsabil asistent de proiect.

9. Calendarul activităților - Diagrama Gantt - conform Anexei A

10.Rezultate așteptate

a. Outputs - care sunt produsele și serviciile generate de proiect

>    1000 broșuri de popularizare;

>    1500 pliante de informare;

>    Menținerea serviciului specializat în îngrijirea și recuperea medicală domiciliu - echipa medicală;

>    Un sistem de teleasistenta funcțional cu 100 beneneficiari deserviți;

>    Minim 1000 persoane informate ;

>    500 calendare de promovare;

>    1000 mape personalizate.

la


b. Rezultatele proiectului ( beneficii-obiectivelor

2.    Creșterea numărului celor ce beneficiază de îngrijirix'(<?gfgrite?'P'rtn personalul CAG), atunci când au stringentă nevoie de ele, fără a fi îngrădiți de elaborarea unor acte a căror întocmire poate dura chiar și câteva luni;

3.    Optimizarea timpului de intervenție în îngrijirea la domiciliu a beneficiarilor prin implementarea sistemului de monitorizare la distanță (teleasistență), în vederea creșterii calității vieții acestora.

4.    Creșterea gradului de informare a mimin 1000 persoane privind serviciile de îngrijiri de recuperare - reabilitare medicală Ia domiciliu.

c. Impactul programului la nivelul comunității


Reintegrarea în comunitate a persoanelor cu deficit motor - beneficiari direcți ai serviciilor de recuperare medicală.

Accesibilitate crescută la servicii de îngrijiri la domiciliu in București, oferite de CAG, pentru persoanele cu venituri modeste / medii, astfel încăt să existe un serviciu de preluare rapidă a beneficiarilor, care pot primi îngrijiri încă din ziua următoare adresării acestora la una dintre instituțiile participante la înființarea Centrului.

11. Bugetul proiectului - conform anexei BANEXA A

ACTIVITATI

FIA

IA

Activitatea 1 (formare echipa, selecție beneficiari, furnizarea activitatii de îngrijiri si recuperare)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

1.1. formare echipa mixta

X

1.2. instruire echipa mixta

X

X

1.3. achiziționare materiale, aparatura, consumabile si/ sau adaptare habitat beneficiar

X

X

X

1.4.A.creare baza de date

X

X

I.4.A.I. identificare beneficiari directi

X

1.4..A.2.stabilire criterii de eligibilitate a bejflBftciarilor

X

X

l.£X. 3.evaluare a nevoilor socio -medicale

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.4.A. 4. elaborare planuri de intervenție

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

I.4.B.Reactualizare baza de date

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5. Furnizare servciilor de îngrijiri la domiciliu

1.5.1.Furnizare servicii prin asistent medical

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.2. .Furnizare servicii prin Kinetoterapeut / technician maseour

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.5.3. Furnizare de servicii de tip Teleasistenta prin Dispecer

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6. Redactare documente de raportare

1.6.1. reevaluare planuri individuale de

.A

u®rventie

X

1.6.2. raport de activitate jurnalier

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

1.6.3. raport de activitate trimestrial

X

X

X

1.6.4. raport de activitate final

X

Activitatea 2.1. Vizibilitate Centru

2.2.redactare conținut pliante, broșuri

X

2.3. tipărire pliante

X

X

2.3.a. lansare anunț subcontractare tipografie

X

2.3.b. alegere oferta

-7^——

X

2.3.c..incheiere contract cu clauze specifice

X

2.3.d . recepție materiale tipografie

..x<.' ’■

\ O ț

J

-7?Z

/"oV.

\ . •

CONFORM CU

ORIGINALUL

Linii bugetare

DGASMB/luna/

unitate Z lei

DGASMB/ an de

împtementare/ lei

ADAM/ luna

ADAM/ an de

implementare/ lei

CAG/ tuna/ lei

implementare/

lei

1. Resursele umane

1.1. Coordonator centru -1 persoana

1400

16800

1.2. Asistent proiect -1 persoana

984

11808

1.3. Administrator -1 persoana

1200

14400

1.4. Asistent social -1/1 norma - 2 persoane

1200

28800

1.4.1. Asistent social 1/1 norma-1 persoana

1200

14400

1.5. Asistent medical -1 persoana

1000

12000

1.5. 1.Asistent medical cu studii superioare - 2 persoane

1200

28800

1.6. Kinetoterapeut -2 persoane

1200

28800

1,7, Tehnician Maseour - 2 persoane

1100

26400

1.8. Responsabil financiar -1 persoana -1/2 norma

600

7200

1.9. Asistent medical sef (cu studii superioare) -1 persoana

1200

14400

1.10. Dispecer - 3 persoane

1100

39600

1.11. Medic (1/2 normă) -1 persoana

1206

14472

1.12. îngrijitor la domiciliu - 2 persoane

900

21600

1.13 Șofer -1 persoana

858

10296

Subtotal salarii fără taxe

16348

289776

1720

8664

46936

563232

Taxe 27,906%

4562

80865

480

2418

13098

157176

Subtotal salarii cu taxe

20910

370641

2200

11082

60034

720408

2. Cheltuieli operaționale transport auto

2.1. Reparații, achiziții piese auto

6980

83760

0

0

2000

24000

2.2. Combustibil, lubrefianți

4500

54000

0

0

1500

18000

3. Cheltuieli cu device-uri si abonamente telefonice pentru beneficiari si pentru personal medical destinate serviciilor speciale de teleasistenta

30400

34600

4. Cheltuieli cu consumabile birotică

4.1. Calculator, licență, soft - cheltuială unică

4500

0

0

0

500

4.2. Articole papetărie și consumabile birotică

300

3600

0

0

100

1200

5. Cheltuieli cu RCA Auto

12000

0

0

0

1500

6. Cheltuieli cu prestări servicii IT, întreținere xerox, etc.

700

8400

0

0

400

4800

7. Cheltuieli cu utilitățile de asistență socială (chirie, apă, canal, plată parcare, salubrizare, incinerare, telefoane, etc.)

1500

18000

0

zooo

350

4200

8. Cheltuieli cu asigurările auto (CASCO)

18000

0

0

0

2900

9. Cheltuieli cu vizibilitatea instituției (cheltuială unică - pliante, broșuri, mape, calendare, afișe, banner, agende, flyere, genți de promovare, etc)

7000

0

0

0

2000

10. Cheltuieli medico^sanȚtare-(Gorjiprese, feșe, sonde, scutece,

54000

0

0

0

36000

Total General leK^ * ^£-22^*7/A

664301

2200

52682

64384

815508

.................- £, .    /Procentaj

43.35%

3.44%

53.21%


CONFORM CU

originalul