Hotărârea nr. 250/2014

HOTARAREnr. 250 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 81/29.04.2014 SI APROBAREA PARTICIPARII DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN CALITATE DE SOLICITANT, IN CDRUL PROGRAMULUI RO11 "PROMOVAREA EGALITATII DE GEN SI A ECHILIBRULUI DINTRE VIATA PROFESIONALA SI CEA PRIVATA" PRIN ACCESAREA MECANISMULUI FINANCIAR SEE 2009-2014, GESTIONAT DE MINISTERUL MUNCII, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, IN VEDEREA INFIINTARII UNUI CENTRU DE EDUCATIE SI INGRIJIRE A COPILULUI CU VARSTA CUPRINSA INTRE 0-3 ANI ABROGA HCGMB NR. 81/2014


Consiliul General al Municipiului Bucureși

H OT Ă R Â R E

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 81/29.04.2014 și aprobarea 'y participării Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în

calitate de solicitant, în cadrul Programului Ro11 „Promovarea egalității gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată” prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, gestionat de Ministerul Muncii,

Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea înființării unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani

Având în vedere Expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și Raportul comun de specialitate al Direcției Generale de Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București,

în conformitate cu prevederile Legii nr. 272/2004 privind promovarea și protecția drepturilor copilului, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 263/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea creșelor și ale Legii nr. 292/2011 privind asistența socială;

Luând în considerare prevederile Ordonanței Guvernului nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Hotărârii Guvernului nr. 1826/2005, pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

Ținând cont de prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7), lit. a), art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă participarea Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, în calitate de solicitant, în cadrul Programului RO11 „Promovarea egalității de gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată” prin accesarea Mecanismului Financiar SEE 2009-2014, gestionat de Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, în vederea înființării unui centru de educație și îngrijire a copilului cu vârsta cuprinsă între 0-3 ani.    1UV\;.,    /

Art.2 Centrul va funcționa în imobilul partenerului de proiâct, Asociația SOS Satele Copiilor, situat în Calea Floreasca nr. 165, corp 92, sectoH,-București, care va fi folosit exclusiv pentru proiect până la sfârșitul anului 2021.

Art.3 (1) Proiectul va fi susținut 100% prin finanțare nerambursabilă, prin Programul RO11 „Promovarea egalității de gen și a echilibrului dintre viața profesională și cea privată” din cadrul Mecanismului Financiar SEE 2009-2014.

(2)Valoarea totală a proiectului este de până la 360.000 Euro.

Art.4 Se aprobă finanțarea de la bugetul propriu al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București a tuturor costurilor eligibile și neeligibile ale proiectului precum și a cheltuielilor suplimentare/conexe care pot apărea în implementarea proiectului în condițiile rambursării ulterioare a sumelor eligibile.

Art.5 Consiliul General al Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, se obligă să asigure sustenabilitatea proiectului pentru o perioadă de minim 5 ani de la finalizarea acestuia.

Art.6 Se împuternicește Directorul General al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București, să semneze în numele și pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București toate documentele necesare derulării proiectului.

Art.7 Hotărârea C.G.M.B. nr. 81/29.04.2014 se abrogă.

Art.8 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a acțiunilor Instituției Prefectului Municipiului București, rămân în vigoare.

Art.9 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04 09 2014.

București, Nr. 250
Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2