Hotărârea nr. 247/2014

HOTARAREnr. 247 din 2014-09-04 PRIVIND ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 180/23.07.2014 SI APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC DE DETALIU (PUD) BDUL BUCURESTII NOI NR. 111, SECTOR 1, BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 180/2014Consiliul General al MunicipiuTăf'iSucurești

HOTĂRÂRE

privind abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014 și aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic de Detaliu (PUD) B-dul Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, București

Ținând cont de adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 13528/P/21.08.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General al Municipiului București cu nr. 3405/6/21.08.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2649/21.08.2014, prin care ne informează că a înaintat Tribunalului București - Secția a ll-a Contencios Administrativ și Fiscal, o cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București, în vederea constatării nelegalității ședinței ordinare din data de 23.07.2014 și pe cale de consecință anularea hotărârilor adoptate în această ședință, printre care și Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014;

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, republicată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic de Detaliu - PUD - B-dul Bucureștii Noi nr. 111, sector 1, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef nr. 2/20.02.2014 prezentat în anexa nr. 1 și planul de reglementări urbanistice vizat spre neschimbare prezentat în anexa nr. 2.

Art.2 Prezenta documentație are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la emiterea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic de Detaliu este valabil 2 (doi) ani.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 180/23.07.2014 se abrogă.

Art.6 Efectele juridice ale Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a acțiunilor Instituției Prefectului Municipiului București, rămân în vigoare.

Art.7 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

TudorTomaSplaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2

/h'i    f? C)‘

\n

Anexa 1PRMâReâ MLGîGrURU? UUGyREGI'


Direcția Generală Dezvoltare Urbană

5


Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism


olfi


AVIZ ARHITECT ȘEF P.U.D. -B-DUL BUCUREȘTII NOI NR. 111, SECTOR 1, BUCURESTI-


BENEFICIAR: SC KAROM DRINKS SRL

ELABORATOR: SC SQUARE B.A.U. SRL - URB RUR. VERONICA ILEANA MARIN NR. ÎNREGISTRARE CERERI: P.M.B. REGISTRATURĂ NR. 1216430/06.02.2014; SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUD: S-8105,00 mp.


CONFC

ORîGh


"l


AMPLASARE, DELIMITARE TEREN: Parcela analizată și reglementată prin P.U.D. se află situată în intravilanul Municipiului București, Sectorul 1. PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: conform Certificatului de urbanism nr. 1408/1098407/04.10.2012, amplasamentul ce face'


obiectul studiului urbanistic este reglementat de PUG Municipiul București aprobat prin H.C.G.M.B. NR. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010, HCGMB nr. 241/2011 și HCGMB nr. 232/2012), prin următoarele Unități Teritoriale de Referință:

Parțial UTR „M3” - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri; POTmax.=60%-75%; CUTmax.=2,5 mp ADC/mp teren; RHmax-P+4E

Parțial UTR A3 - subzone ale unităților mici și mijlocii productive si de servicii

POTmax.=60%; CUTmax.volumetric=9 mc/mp teren; Hmax-9,0 m.


Amplasamentul fisurează în Parcelarea Protejată "BAZILESCU" aflată pe lista Monumentelor Istorice aciitalizată in 2010, Poziția 191, și pe

culoarul de zbor al Aeroportului București-Băneasa.

Având în vedere acordurile si avizele favorabile emise de:

-    Primăria Municipiului București-Certificatul de urbanism nr. 1408/1098407/04.10.2012.    : ;

-    Avizul preliminar nr. 01/07.01.2014.    i V G'

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română-Aviz nr. 16123/476/2013.-    Agenția Națională pentru Protecția Mediului din cadrul Ministerului Mediului și Schimbărilor ClimaticGEecizia.ș,tsp£i;de încasare nr. 11695/2014;

-    Direcția pentru Cultură a municipiului București din cadrul Ministerului Culturii - Avizul nr. 532/S/2013;    y

-    Comisia Tehnică de Circulație din cadrul Primăriei Municipiului București - Avizul nr. 1 162930/6733/2013;

-    Comisia de Coordonare rețele edilitare - PMB - Avizul nr. 1183898/2013.


-    SC METROUL SA - Adresa nr. 104575/2014.

-    SC METROREX SA - Adresa nr. M09.03/100/2014.

-Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniștilor din România - factura nr. 5306/06.02.2014.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC DE DETALIU,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI URBANISTICE VIZAT SPRE NESCHIMBARE

FUNCȚIUNI AVIZATE: SUPERMAGAZIN.

v    •

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: P.O.T.max.=25%; C.U.T.max.=0,25mp.ACD/mp.teren-C.U.T.max.volumetric=2,0mc/mp.teren R.IImax. - PARTER ÎNALT - Hmax-7,575m (conform Avizului nr. 16123/476/2013 emis de Autoritatea Aeronautică Civilă Română).RETRAGERI EDIFICABIL FATĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE:

-    la SUD - minim 3,00 m de la limita de proprietate.

-    la VEST - minim 20,00 m de la limita de proprietate.

-    la NORD - minim 15,00 m de la limita de proprietate.

-    la EST - minim 30,00 m de la limita de proprietate .    CIRCULAȚII, ACCESE: accesul, parcarea și gararea autovehiculelor se vor realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a PMB, respectându-se Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

In conformitate cu art. 63, alin. (2), litera el din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și

completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) e) semnarea, în conformitate cu prevederile art. 38 alin. 11), ele

documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale”.


NOTA:

Prezentul Aviz este eliberat în temeiul prevederilor Legii nr. 190/2013 care a modificat și completat Legea nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,.

In conformitate cu prevederile Art. 37, Avizul Arhitectului Șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului General al municipiului București.

Decizia privind aprobarea PCD aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.    I S (fi / V '' '


In conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 405/16.12.2009, avizul se taxează cu 13 lei, chitanța nr..


Șef serviciu Urb. Ciobanu OARHITECT SEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHE PĂTRAȘCu


Referent,

Ing. VictoiOtffanea


Splaiul Independenței nr. 291-293, cod poștal 060042, sector 6, București, România

Tel; 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

MUN. BUCUREȘTI - Bd. Bucureștii Noi Construire supermagazin

PROPUNERE


TAB


-I

_2

_3

_4

5


asasBsssaasBS Limita t^reffJȘț^a^s^^ Gene r ar-•PAfeBr-—-—'

Zona rezervata METRQREX

Punct de lucru subteran


Parcela in curs de reglementare

Post transformare MT/JT subteran_6

7

8

9

u

12

13

14

15

16

17

38

29

30

31

32

33

34

35

36

37

Coordo

A

B

c

DZONIFICARE FUNCȚIONALA

COMERȚ, SERVICII PROPUSE (SUPERMAGAZIN)

CIRCULAȚII CAROSABILE PROPLJ;

PARCARI PROPUSE

ZONE PROTECȚIE REȚELE EDILITARE:

., ir'1''».,. »_».

zona protecne rețea alimentare cu apa


A RE 8 I R O U ARHITECTURA. URBANISM jo3/iB«a/aDCJ4    cui;i69oeazao

Covaci ©, București, sector 3 Teu / Fax 021 31O.76.3& / 37


SCARA: 1/1000