Hotărârea nr. 242/2014

HOTARAREnr. 242 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL (PUZ) SPLAIUL UNIRII NR. 92-96, SECTOR 4HOTĂRÂRE

privind aprobarea Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Splaiul Unirii nr. 92 - 96, Sector 4

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012;

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 4 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1097/36806/21.08.2009;

-    Primăria Sectorului 4 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1451/40413/22.09.2009;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 26/04.03.2010;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr.3671/301/08.09.2009;

-    Ministerul Dezvoltării Regionale și Locuinței - Direcția Generală Dezvoltare Teritorială: aviz nr. 183/2009;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română: aviz de principiu nr. 21408/1055/15.09.2009;

-    Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 856914/04.09.209;

-    Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 12303/10.09.2009;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulțârioare; ;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajare^' teritoriului ;§i urbanismul, cu

modificările și completării^ ulterioare; V1    J

Splaiul Independenței Nr,

/ z/ . rtpostai: 060042, sector 6, . //

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit'prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal - Splaiul Unirii nr. 92 - 96, sector 4, în conformitate cu Avizul de urbanism nr. 5/2/11.02.2009 - R 04.08.2010, cuprins în anexa nr. 1 și cu Planșa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2.

Art.2 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

I    s

Art.3 Planul Urbanistic Zonal ce face obiectul prezentei hotărâri este valabil până la data aprobării unei documentații de urbanism coincidente ce conține reglementări diferite.

Art.4 Anexele nr. 1 și nr. 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și al Primarului Sectorului 4 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală de Dezvoltare, Investiții și Planificare Urbană

Direcția Urbanism și Amenajarea Teritoriului

Nr. 916214/4091/04.08.2010

AVIZ DE URBANISM nr. 5/ 2/11.02.2009 - R 04.08.2010

PUZ - SPLAIUL UNIRII NR. 92 - 96, SECTOR 4

Prezentul aviz este emis în baza AVIZULUI DE OPORTUNITATE NR. 26/04.03.2010 și înlocuiește AVIZUL DE URBANISM NR. 5/2/11.02.2009

ca urmare a revizuirii procedurii de avizare conform prevederilor Legii 242/2009 privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2008 pentru modificarea și completarea Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul.

BENEFICIARI:    S.C. PROFIT CONSTRUCT S.R.L.

ELABORATOR:    S.C. ALPHA STUDIO S.R.L. și DORIN ȘTEFAN - BIROU DE ARHITECTURA S.R.L,'

SUPRAFAȚA STUDIATA prin PUZ: O suprafață de aprox. 80 Ha. din care parcelele proprietate privată persoană juridică care au generat PUZ în suprafață totală de 22.571,45 mp.: LOTUL 1 = 14.555,00 mp. și LOTUL 2 = 8.016,45 mp. AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată și reglementată prin PUZ se află în partea de sud-est a zonei centrale a municipiului București, pe malul drept al Râului Dâmbovița, între Pasajul Mărășești și Podul Lânăriei - Calea Văcărești - Nerva Traian.

PREVEDERI PUG/PUZ APROBATE ANTERIOR: Conform PUG-MB aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, zona studiată se afla în subzona funcționala: M3 - subzona mixtă cu clădiri având regim de construire continuu sau discontinuu și înălțimi maxime de P+4 niveluri.

Indicatorii urbanistici reglementați: M3 - POT max. 60%; CUT max: 2,5; H max: distanta dintre aliniamente;

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 1451/40413 din 22.09.2009 și

CERTIFICAT DE URBANISM nr. 1097/36806 din 21.08.2009, eliberate de PRIMĂRIA SECTORULUI 4

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE < /

FUNCȚIUNE AVIZATĂ:

LOTUL 1: LOCUINȚE, COMERȚ, SERVICII    \/ H

LOTUL 2: BIROURI, HOTEL, SPITAL, LOCUINȚE, COMERȚ: 3S+P+4E; 3S+P+15E; $b*P+1&E>X/

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:    '    p /Tj,

LOTUL 1: POTmax = 50%; CUTmax = 4,0; Hmax = 10 - 80 m.    V.4    WjV' .

LOTUL 2: POTmax = 41 %; CUTmax = 4,0; Hmax = 24-80 m.

CIRCULAȚII, ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor, profilul transversal al circulațiifok propuse vor respecta „Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație” aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Locuinței, avizul Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București, avizul Autorității Aeronautice Civile Române, avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare - PMB, avizul Comisiei Tehnice de Circulație - PMB, alte avize conform legislației în vigoare. In conformitate cu adresa nr. 2/ 15.01.2009 emisă de Comisia Juridică și de Disciplină - C.G.M.B: Extras de Carte Funciară la zi pentru imobilul ce a generaȚP-U.zrDeclârație Notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinse în aria de studiu au fost informați de către beneficiarul studiului de urbanism de propunerea ce urmează a fi aprobată în C.G.M.B., și că acesta își asuma orice cpnsecipțe'juriaice ce 'ar putea decurge din afectarea dreptului de proprietate al acestora.

* Elaboratorul și benefîcigruȚ'(documentației,.:de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea


/77KCKC---g

COEFICIENȚI PROPUȘI:LEGENDA:a1'    1^.

ji®Șjg    __'>S'ni»r

|Lotul 1:

|

Locuințe

Comerț

Servicii

I Lotul 2:

I

Birouri

Hotei

Spital

Locuințe

Comerț1$UMIC

sa

'edere Nord-Est - dinspre Splaiul Unirii


Limite:

Limita P.U.2.

h™«H Limite terenuri ce au generat P.U.Z.

Funcțiuni existente si păstrate in zona:    '

Circulații carosabile Circulații pieton a [e P>o<


Spațiu verde de protecție al Râului Dambovita

Spațiu verde aferent carosabile Râul Dambovita


Reglementari:

fijWIMi Edificabile propuseQ Spațiu verde propus in interiorul parcelelor    ~ ~_

>_tqj0.Hfc Retrageri propuse (djistante minime)

EH; Circulație carosabila propusa?? x spre lărgire fiQ    \ \

rngfnn    //,,    / <'' " ■    ' \    \

EEfflffl Circulații carosabile piropuse \ i

...........    V v !

Acces in parcajul ;șubt6ranf £-:i- 1 S—
3.5


3.5


fi*


lO-tN'i'S(lfctAN) BiKUJ Ut Akh (IfcCIUHA

Cnlao Col<r<i.Mlnr Nr 166 P.lor 3fi Scorni 5«rtn-3 Rururnsrl Tolelor/Foc (0040 1) 322 37.00 £040.1] 322.37.51


DamnjlTBprotece    __ _

P4J2. SPLAIUL UNIRII, NR. 92-96, SECTOR 4, BUCUREȘTI


Scara

1 1D00


PLANȘA

Reglementari urbanistice