Hotărârea nr. 241/2014

HOTARAREnr. 241 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA DOCUMENTATIEI DE URBANISM PLAN URBANISTIC ZONAL(PUZ) ALEEA METEOROLOGIEI NR. 26-28, SECTOR 1, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației de urbanism Plan Urbanistic Zonal (PUZ)

Aleea Meteorologiei nr. 26-28, Sector 1, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012.

Văzând documentele emise de:

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 136/20/M/6897/26.04.2012;

-Primăria Sectorului 1 al Municipiului București: certificat de urbanism nr. 1322/160/M/33114/27.08.2013;

- Primăria Municipiului București -Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 6/21.02.2013;

.-Primăria Municipiului București -Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 27/28.09.2012;

-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 26/30.08.2013; -Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Infrastructură - Direcția Generală Dezvoltare Regională și Infrastructură nr.

104.737/DGDRI/10.01.2014;

-Comisia de coordonare a P.M.B: - aviz nr.118591/20.09.2013;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1200393/21.11.2013;    :    ’    LAM

În conformitate cu prevederile:    /    >

-Legii nr. 50/1991/privincT autorizarea executării lucrărilor de construcții,


<£4021 3Q5 55 00; www.pmb.ro

republicată, cu modificările și completările ulterioare;^

-Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism Planul Urbanistic Zonal (P.U.Z.) Aleea Meteorologiei nr. 26-28, Sector 1, București, în conformitate cu anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3, părți componente ale documentației de urbanism ( anexa nr. 1 - Avizul Arhitectului Șef nr. 2/25.03.2014, anexa nr. 2 - Planșa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, și anexa nr. 3 - Regulementul Local de Urbanism), care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Planul Urbanistic Zonal este valabil 5 ani.

Art.4 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.5 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.

\n

Anexa 1iW,


PRSMAR1Â MUN! BUCII REST!


Direcția Generală Dezvoltare Urbană

5

Direcția Urbanism

5

Serviciul Urbanism


AVIZ ARHITECT ȘEF nr. ^./■S.^?.-..f)..^r2014 PUZ-ALEEA METEOROLOGIEI NR. 26-28, SECTOR 1, BUCUREȘTI


INIȚIATOR: DOMNUL IORDACHE CĂTĂLIN    ( f; fj M pH

ELABORATOR: ARH/URB ANCA MANDROVICEANU    {

NR. ÎNREGISTRARE CERERE ^REGISTRATURAP.M.B.-NR. 1216133/05.02.2014    j UȚdbȚȘT

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: S-3793,53 mp teren proprietate persoane fizice AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU : Zona analizată prin PUZ se află situată în intravilanul Municipiu-lui Municipiului București.    /

PREVEDERI PUG AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI APROBAT:    S'.’aZ/

Conform P.U.G. - M.B. aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000 (completată cu H.C.G.M.B. nr. 324/17.11.201,0;. U.C.Ct»!

H.C.G.M.B. nr. 232/2012), amplasamentele ce fac obiceiul reglementării urbanistice se încadrează în Subzona CBȚ-jș dispersate situate în afara zonelor protejate, având următorii indicatori urbanistici admiși :    /' Ț' I

POTmax.= 50%; CUTmax. = 2,2 mpADC/mp.teren pentru clădiri cu 3-4 niveluri;

CUTmax. = 2,4 mpADC/mp.teren pentru clădiri cu 6 și mai multe niveluri.

' Având în vedere:

CERTIFICATELE DE URBANISM nr. 136/20/M/6897/2012 și nr. 1322/160/M/33114/2013 eliberate de Prim’âria-Sectdrijlui 1, București AVIZUL DE OPORTUNITATE nr. 27/28.09.2012.

AVIZUL PRELIMINAR nr. 6/21.02.2013

' ADRESA MINISTERULUI DEZVOLTĂRII REGIONALE ȘI ADMINISTRAȚIEI PUBLICE NR. 104737/D.G.D.R.I./2014 DECIZIA AGENȚIEI PENTRU PROTECȚIA MEDIULUI BUCUREȘTI - MINISTERUL MEDIULUI ȘI SCHIMBĂRILOR CLIMATICE - nr. 26/2013

AVIZUL COMISIEI TEHNICE DE CIRCULAȚIE - P.M.B. nr. 1200393/2013 AVIZUL COMISIEI DE COORDONARE REȚELE EDILITARE-P.M.B. nr. 1185917/2013

Dovada achitării tarifului de exercitare a dreptului de semnătură la Registrul Urbaniștilor din România - factura nr. 5303/03.02.2014.


I.BChr. 241/20.12.2011 și jbzonâ serviciilor publice

' 1


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFIGURAȚIA EDIFICABILELOR SI INDICATORILOR URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

ȘI A REGULAMENTULUI LOCAL DE URBANISM AFERENT


FUNCȚIUNI AVIZATE: ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE .

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI:

U.T.R. Llc : POT=45%; CUT=1,3 mpADC/mpteren (în cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea Adc cu maxim 0,6 din A.C.); Rhmax=S+P - S+P+2E+M

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006.


In conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismifl, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cidpfevederilp art. 38alinul), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii Seriale j

NOTĂ:

Prezentul Aviz este eliberat în temeiul prevederilor Legii nr. 190/2013 care a modificat și completat . teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare,.350/20$! privind amenajarea


In conformitate cu prevederile Art. 37, Avizul Arhitectului Șef este un aviz tehnic care nu se supune deliberării Consiliului Genera! a! municipiului București.    .    f . f\ fi

După aprobare, acesta modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. 'jjjJ Pf

ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI    1 i—.    !    < ’


Decizia privind aprobarea PUZ aparține C. G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.


Șef serviciu^^

Urb. Ciobanu Oprescu < XJivia ^na

Splaiul Independenței nr. 291-293, cad poștal 060042, sector 6, București, România

Tei: 021.305.55.00 int. 1701

http://www.pmb.ro; ckas


U 8 4$ l


Aleea Meteorologiei nr. 26 -28, sector 1, București


nsamblu LOCUINȚE INDIVIDUALE S+P - S+P+2E+M

Aleea Meteorologiei nr. 26-28, sector 1, BucureștiCarosabil

tI

7m

|0;5m

4-

8mII A

li    ;W

! i - , A

□ '

rt i

î

C (0 >    3

o

H

Carosabil

’V'    1    ▲

Trot


3,00m

2,00r

7m

,5m

1,5nr

15,00 m

Profil propus Aleea MeteorologieiNr._

Coordonate pct.de contur

Lungimi

laturi

D(i,i+1)

Pct.

X! [m]

Y tml

I

334927.487

585488.128

44.774

2

334919.919

585443.998

17.244

3

334917.004

585427.002

14.405

4

334914.569

585412.804

25.310

5

334939.686

585409.681

26.402

6

334965.886

585406.422

25.009

7

334971.586

585430.773

41.032

8

334980.922

585470.729

6.200

9

334975.026

585472.648

1.427

10

334974.715

585471.255

19.963

11

334955.699

585477.330

1.543

12

334956.007

585478.842

24.000

1    13

334933.187

585486.274

5.994

S(studiu)=3793.53mp P=253.305m

I


INDICATORI URBANISTICI PROPUȘI:

L1c

POT max = 45%

CUTmax = 1,3Acd/Steren pentru P+2E

in cazul mansardelor se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea Adc cu maxim 0,6 din AC

Hmax = S+P+2E+M


LEGENDA

tZZZî limita PUZ

I I limita teren ce^agenerat PUZ


■--J L'ZZZ) retragerizrnihirrie edifiâabil

aliniament propus la 8,50m de axul carosabilului I I locuire [

I construcții existente


I spatii plantate

S5| circulații carosabile/pietonaleEZZ3 terenuri ce vor fi cedate domeniului public in vederea realizării infrastructurii


P.EA ANCA MANDROVICEANU


***-* MANOROVlCfcM,,u

ANCA

CNP 275090733t$tte0722 682 282 baHtem@gmail.comBeneficiar:

IORDACHE CĂTĂLIN

prin DUMBRAVA GEORGE DANIEL

ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE S+P- S+P+2E+M

Aleea Meteorologiei nr.26-?8,S1,București


REGLEMENTARI1


54/2012


urbanism

faza PUZ


PLANȘA


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR......


VSZAT SPRE NESCHIMBAT

REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

CDNFOOO c

[ ORiG/MALL;


aferent PUZ

ANSAMBLU LOCUINȚE INDIVIDUALE

S+P+M ... S+P+2E+M    7 ~F

/ \ it .

ALEEA METEOROLOGIEI NR. 26-28

SECTOR 1, BUCUREȘTI

Cuprins:

1.    Tipul de subzonă funcțională


1.1.    Funcțiunea dominantă

I

2.    Utilizare funcțională

I

2.1.    Utilizări permise

2.2.    Utilizări permise cu condiționări

2.3.    Interdicții definitive de construire


3.    Condiții de amplasare și conformare a construcțiilor

3.1.    Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

3.2.    Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

3.3.    Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

3.4.    Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

3.5.    Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

4.    Concluzii

reguSA URBA

NiSM regulament local de urbanism aviznr.....

yiZAT SPRE NESCHIMRăp.1.    TIPUL DE SUB2ONA FUNCȚIONALA

9

1.1.    Funcțiunea dominantă:

9

în conformitate cu reglementările Planului Urbanistic General al Municipiului București, lotul în speță face parte din dintr-o subzonă de locuințe, servicii si comerț de pana la P+2 niveluri. Regimul de înălțime prevăzut de această documentație este de maximum 12,00m la comisa.


2.    UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

2.1.    Utilizări permise:

construirea de locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau în enclavele neconstruite, prevăzute a fi realizate prin viitoare operațiuni urbanistice, în regim de construire continuu (înșiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat), cu parcajele aferente rezolvate in interiorul parcelelor;


spații verzi amenajate;

accese pietonale, carosabile, spații staționare auto, parcări; construcții și instalații tehnico-edilitare necesare zonei.

2.2. Utilizări permise cu condiționări:

construcțiile pentru echiparea cu instalații se pot amplasa cu condiția să corespundă necesităților și confortului populației, să nu dăuneze relațiilor cu vecinătățile și să fie puse în practică toate măsurile pentru integrarea în mediul înconjurător.

- se admit funcțiuni comerciale, servicii profesionale și mici activități manufacturiere, cu condiția ca suprafața acestora să nu depășească 250 mp ADC, să nu genereze transporturi grele, să nu atragă mai mult de 5 autoturisme, să nu fie poluante, să nu aibă program prelungit peste orele 22,00 și să nu utilizeze terenul liber al parcelei pentru depozitare și producție;

reci    URBANiSM

regulament local de urbanism

aviznr........Z

2.3. Interdicții definitive de construire:    Z?âL???£NESCHIMBARE


Sunt interzise următoarele activități:

I

-    funcțiuni comerciale și servicii profesionale care depășesc supcafâță de 250 mp ADC, generează un trafic important de persoane și mărfuri, au program prelungit după orele 22.00, produc poluare;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi), prin utilizarea incintei pentru depozitare și producție, prin deșeurile produse ori prin programul de activitate prelungit după orele 22.00;

-    realizarea unor false mansarde;

-    anexe pentru creșterea animalelor pentru producție și subzistență;


-    construcții provizorii;

-    instalarea în curți a panourilor pentru reclame;

ji'-i    '.....!'rl

r, desfigurând arhitectura și


-    dispunerea de panouri de afișaj pe plinurile fațac

deteriorând finisajul acestora;    % „    /

-    depozitare en-gros;


-    depozitări de materiale refolosibile;

platforme de precolectare a deșeurilor urbane; depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice;

activități productive care utilizează pentru, depozitare .și producție terenul vizibil din circulațiile publice;    • /


statii de betoane;

* 1 ‘ \ \-

autobaze;    -Z

stații de întreținere auto cu capacitatea peste 3 mașini; spălătorii chimice;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile de pe parcelele adiacente sau care pot să provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care împiedică evacuarea și colectarea rapidă a apelor meteorice.


3. CONDIȚII DE AMPLASARE , ECHIPARE SI CONFIGURARE A CONSTRUCȚIILOR^

3.1. Reguli de amplasare și retrageri minime obligatorii

Orientarea față de punctele cardinale

•    Se va asigura pentru fiecare parcelă posibilitatea dublei orientări pentru spațiile interioare, astfel încât să se evite orientarea exclusiv nord.

•    Amplasarea construcțiilor de locuințe va fi astfel făcută încât pentru toate încăperile de locuit amplasate pe fațada cea mai favorabilă, să se asigure durata minimă de însorire de 1 1/2 h;

•    Se vor respecta prevederile Ordinului pentru aprobarea Normelor de igienă și a

recomandărilor privind modul de viață al populației: Ordinul nr.536/1997.________


Amplasarea fată de aliniament • Amplasarea construcțiilor față de aliniament se va face reșpeblend distanta de 3,00 metri liniari, in conformitate cu Planșa de Reglementări urbanistice sc. 1:500, anexată documentației.

I


Amplasarea în interiorul parcelei    ~    —

a) Amplasarea construcțiilor față de limitele laterale ale parcelei

• în cazul în care clădirile de locuit sunt cuplate sau izolate, distanța acestora față de proprietățile învecinate va fi de minimum 3,00 m.

• Construcțiile de garaje din interiorul parcelelor pot fi amplasate pe limitele acestora, în

condițiile respectării prevederilor codului civil.    /

•    Nu se admit calcane spre vecini decât pentrii garaje sau clădiri cut/ate, proiectarea

trebuind să fie corelată.    \

•    Clădirile vor putea fi realizate în regim cuplat sau înșiruit cu condiții© a avea obligatoriu un acces auto în parcelă, eventual la parterul clădirii, având minimum 3m lățime;

•    Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă se respectă distanțele minime necesare intervențiilor în caz de incendiu, stabilite pe baza avizului unității teritoriale de pompieri (acolo unde este cazul).

b) Amplasarea construcțiilor față de limitele posterioare ale parcelei

•    Clădirile pentru locuințe se vor putea amplasa la minimum 5,00 m față de limita posterioară a lotului.

DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM AVIZ NR.......

VIZAT SPRE NESCHiMB^Rg

3.2. Reguli cu privire la asigurarea acceselor obligatorii

Accese carosabile

• Autorizarea executării construcțiilor va fi permisă numai în cazul asigurării posibilităților de acces la drumurile publice, direct sau prin servitute.

Caracteristicile acceselor la drumurile publice trebuie sa permită intervenția mijloacelor de stingere a incendiilor, precum si asigurarea parcării in incinta (cf. prevederilor HCGMB nr. 66 / 2006).    j V -’


3.3. Reguli cu privire la echiparea tehnico-edilitară

Realizarea de rețele tehnico-edilitare

•    Extinderile de rețele publice sau măririle de capacitate a rețelelor edilitare publice se realizează de către investitor sau beneficiar, parțial sau în întregime, după caz.

•    Lucrările de racordare și de branșare la rețeaua edilitară publică se suportă în întregime de investitor sau de beneficiar.

•    Toate rețelele stradale: de alimentare cu apă, energie electrică, gaze naturale, telecomunicații, se vor realiza subteran.

Proprietatea publică asupra rețelelor edilitare

•    Rețelele de apă, de canalizare, de drumuri publice și alte utilități aflate în serviciul public sunt proprietate publică a localității.

Alimentare cu apă-canal

•    în funcție de evoluția extinderii rețelelor, se vor realiză jacorduri la sistemele de echipare centralizată.


Alimentarea cu apa potabila: nr. de persoane - cca.50

Cerința de apa: Qs zi med - 67,80mc/zi;

Qs zi max - 74,50 mc/zi;

Qs or max = 8,70 mc/h.

Sursa de apa - din sistemul centralizat de alimentare cu apa al zonei.

Canalizare ape uzate

Debite de ape uzate: conform prevederilor STAS 1846-90 Qu zi med = 54,25 mc/zi;

Qu zi max = 59,60 mc/zi;


Qu or max = 6,96 mc/h.
Alimentare cu căldură


Fiecare clădire va fi prevăzută cu o centrală termică proprie de uz gospodăresc pentru producerea agentului termic de încălzire și prepararea apei calde menajere. Variantele alternative pot fi centralele cu panouri solare sau pompele de căldură. Combustibilul folosit se propune a fi gazul metan sau combustibilul lichid ușor tip STAS 54/83.

Rețea gaze naturale

•    Eventualele extinderi ale rețelelor de gaze naturale existente se vor face ținând seama de solicitările beneficiarilor și în urma obținerii cotei de gaze naturale de la deținătorii de rețele de gaz.

•    Traseul rețelei de gaz și punctul de racordare se vor stabili cu deținătorul de rețea, având

în vedere și condițiile tehnice de realizare a extinderii rețelei. La fazele următoare se vor obține avize de principiu de la toți factorii interesați în zonă, privind racordarea la utilități: apă, canal, gaze etc.    "

Consumul de gaze naturale este estimat la cca. 120 000 Nmc/h, i^rz debili de

consum orar necesar este estimat la 240 Nmc/h. X ! ■    M-n/l----

Alimentarea cu energie electrică    V    \ /

- se va face dintr-un post de transformare existent sau , in funcție de avizul S.C. ELECTRICA S.A. printr-unul nou, propus in conformitate cu studiul de soluție ce va fi întocmit de către S.C. ELECTRICA S.A. - S.D. București. Puterea instalata a consumatorilor este estimata la 300kW. In soluția realizării unui post de transformare in zona studiata, acesta va fi de 630kVA - in cabina proprie sau inglobat in clădirile anexa; poziționarea acestuia pe teren va fi precizata prin studiu de specialitate.

De la rețelele stradale se vor prevedea branșamente individuale la fiecare consumator.

Zona studiată va fi dotată cu iluminat stradal, realizat pe stâlpii rețelelor de joasă tensiune, cu corpuri tip stradal.

Toate lucrările se vor realiza de către SC ELECTRICA C' "    ‘ 1 ir

elaborate de aceasta. Telefonie


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

aviznr........J£

VIZAT SPRE NESCHIMBAT

• în funcție de cerințele de dezvoltare ale zonei, ROMTELECOM sau alt furni^wservicii de telefonie va extinde rețelele specifice în zonă, pe baza propriilor studijs<^

3.4. Reguli cu privire la forma și dimensiunile terenului și construcțiilor

înălțimea construcțiilor


•    Regimul de înălțime general impus construcțiilor este de maxim P+2E+MȚ Aspectul exterior al construcțiilor

a)    Dispoziții generale

•    Autorizarea executării construcțiilor este permisă numai dacă aspectul 'Ibr exterior nu contravine funcțiunii acestora și nu depreciază aspectul general al zonei.

•    Autorizarea executării construcțiilor care, prin conformare, volumetrie și aspect exterior intră în contradicție cu aspectul general al zonei și depreciază valorile general acceptate ale urbanismului și arhitecturii, este interzisă.

•    Construcțiile trebuie să se apropie prin volumetrie și proporții de tipul dominant al construcțiilor din zona înconjurătoare.

•    Fațadele laterale și posterioare ale clădirilor trebuie tratate la același nivel calitativ cu cele principale și în armonie cu acestea.

•    Lucrările tehnice (rețele, conducte, cutii de branșament, etc.) trebuie integrate în volumul construcțiilor sau al împrejmuirilor. Instalațiile de alimentare cu gaze naturale, energie electrică și CATV, precum și punctele de racord vor fi concepute în așa fel încât să nu aducă prejudicii aspectului arhitectural al construcțiilor sau zonei înconjurătoare.

•    Instalațiile exterioare pentru climatizare nu se vor monta pe fațade. Ele pot fi montate pe acoperișuri numai pe versantul interior și retrase obligatoriu cu minjfnum <sau in podurile nemansardabile.


b)    Fațade

•    Sunt interzise imitațiile de materiale.

•    Este interzisă executarea de locuințe din materiale nedurabile.

•    Culorile dominante pentru fațadele imobilelor vor fi culori armonizate în general.

c)    Acoperișuri

•    La stabilirea pantei de acoperiș, se va urmări ca acestea să fie realizate în armonie cu cele caracteristice zonei.


u4îM -r^'


DIRECȚJĂURbaNîSM ' REGULAMENT LOCAL DE URBANISM’ aviznr........

VIZAT SPRE NESCHiMR Ai


•    Construcțiile vor avea învelitori tip șarpantă - cu pante mai mici sau egale cu sau învelitori tip terasă.

•    Iluminarea spațiilor de la nivelul mansardelor se va putea face prin interfnediul lucarnelor sau al ferestrelor tip “Velux”.

•    învelitorile extinderilor construcțiilor sau ale garajelor vor fi realizate din aceleași materiale ca și la construcția principală, utilizând aceeași tipologie de acoperiș.

1    p-’-i 5    3    1

' OKtaiR/

<//\    ,/    I---—---

3.5. Reguli cu privire la amplasarea de parcaje, spații verzi și împrejmuiri

Parcaje, garaje si anexe

•    Autorizarea executării lucrărilor care, prin destinație, necesită spații de parcare, se pernițe numai dacă există posibilitatea realizării acestora în afara domeniului public.

•    Prin excepție de la prevederile aliniatului anterior, utilizarea domeniului public pentru spații de parcare se stabilește prin autorizația de construire de către delegațiile permanente ale consiliilor locale.

•    Suprafețele parcajelor se determină în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

•    Fiecare parcelă va conține obligatoriu un garaj sau loc de parcare pentru 2 mașini.

•    în cazul garajelor cu pardoseala sub cota terenului, panta de acces va începe după limita proprietății.

•    Construcțiile de garaje vor fi realizate din aceleași materiale și în același spirit ca și clădirile de locuit.

Spatii verzi și plantate

•    Autorizația de construire va conține obligația menținerii sau creării de spații verzi și plantate, în funcție de destinația și de capacitatea construcției, conform normativelor în vigoare.

•    Este obligatorie plantarea cel puțin a unui arbore de talie înaltă pentru fiecare 150 mp de lot.


împrejmuiri

•    în cazul unor reparcelări și al realizării unor construcții noi, împrejmuirile vor fi realizate în

spiritul celor existente. Ele nu vor depăși în înălțime împrejmuirile de pe frontukstradal respectiv.    WJ

•    Spre frontul străzilor și la limitele de vecinătate până la frontul casei în interior se' vor realiza împrejmuiri transparente din grilaje metalice, lemn, cu stâlpi metalici sau plase de

DIRECȚIA URBANiSM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

Aviznr........JA

{VIZAT SPRE NESCHIMBARE

sârmă. înălțimea acestor împrejmuiri va fi de maximum 1,80, cu sau fara soclu plin putea fi dublate de un gard viu.

• De la casă și până în spatele lotului, se pot realiza împrejmuiri opace (zidărie, etc), cu o înălțime maximă de 2,00


H max = 10 m;

In cazul mansardelor, se admite o depășire a CUT proporțional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.

Trasarea străzilor existente și respectiv a limitelor de parcele existente s-a făcut pe bază de ridicări topometrice prin coordonate, datele putând fi puse la dispoziție de proiectantul de specialitate, care va verifica și confirma corectitudinea trasării.

Certificatele de urbanism ce se vor elibera vor cuprinde elementele obligatorii din Regulamentul Local de Urbanism.

Se recomandă centralizarea tuturor informațiilor referitoare la operațiile ce vor urma avizării P.U.Z.-ului și introducerea lor în baza de date, cu scopul corelării și aprpențin^rii la zi a situației din zonă.

întocmit,

Urbanist Anca MANDROVICEANU


//.? rOR    _____

PFA MANDROVICEANU ANCA

CNP 2750907335022 C.I.F 21654040