Hotărârea nr. 24/2014

HOTARAREnr. 24 din 2014-02-27 PRIVIND APROBAREA INDICATORILOR TEHNICO-ECONOMICI AFERENTI STUDIULUI DE FEZABILITATE PENTRU OBIECTIVUL DE INVESTITII "INTRETINERE SI REABILITARE SECTIA PSIHIATRIE XI SI NEUROLOGIE PEDIATRICA I SI II - SPITALUL CLINIC DE PSIHIATRIE PROF. DR. ALEX. OBREGIA , SOSEAUA BERCENI NR. 10, SECTOR 4, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea indicatorilor tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „întreținere și reabilitare secția psihiatrie XI și neuroiogie pediatrică I și II - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia, Șoseaua Berceni nr. 10, sector 4, București”


Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale București;

Văzând raportul Comisiei sănătate și protecție socială, raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Luând în considerare avizul Consiliului Tehnico - Economic al Primăriei Municipiului București nr. 131/11.12.2013 ;

în conformitate cu prevederile Cap. III, secțiunea 3, art. 44 alin. (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. d) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă indicatorii tehnico - economici aferenți studiului de fezabilitate pentru obiectivul de investiții „întreținere și reabilitare secția psihiatrie XI și neurologie pediatrică I și II - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia, Șoseaua Berceni nr. 10, Sector 4, București”, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Finanțarea investiției prevăzută la art. 1 se va asigura din buget locai și din alte surse legal constituite.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 27.02.2014.SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,


OlteanuBucurești, 27.02.2014 Nr. 24
Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pmb.ro


\n

Anexa 1ANEXA la H.C. G.M.B. nr...

Privind aprobarea Indicatorilor tehnico-economici aferenti studiului de fezabilitate pentru obiectivul ÎNTREȚINERE, REABILITARE SECȚIA PSIHIATRIE XI SI NEUROLOGIE PEDIATRICĂ I Șl II - Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia, Șoseaua Berceni nr.1O, Sector 4, București

Beneficiar: Spitalul Clinic de Psihiatrie Prof. Dr. Alex. Obregia, București

Proiectant: SC Vision ENGINEERING

Funcțiuni principale

-    servicii medicale spitalicești psihiatrie - Secția XI Psihiatrie

-    servicii medicale spitalicești Neurologie Pediatrică - Secția Neurologie Pediatrică I și II

Indicatori tehnico-economici


Valoarea totală a investitiției: 31.971.937,82 lei (inclusiv TVA) ;

Din care C+M


: 30.869.040,90 lei (inclusiv TVA) ;

Perioada de execuție: 36 luni.

Anul I:

Obținere Autorizație Construire * Proiect Tehnic >> NP 8, NP 88, Secția X3:

-    Suma : 171.080,00 lei (inclusiv TVA);

Anul Ei:

Construcții + Montaj + Alte cheituieSi > k' NP 88, Secția X8 :

-    Suma : 14.611.688,91 lei (inclusiv TVA) ;

Anul III:

Construcții + Montaj + Alte cheltuieli ► ► NP I :


- Suma : 17.189.168,91 lei (inclusiv TVA)