Hotărârea nr. 239/2014

HOTARAREnr. 239 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z. - DRUMUL BRAGADIRU NR. 58-86, SECTOR 5, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U.Z.- Drumul Bragadiru nr. 58-86, Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012.

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 5 al Municipiului București: certificat de Urbanism nr. 233-B/29.03.2012;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 17/21.06.2012;

-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 8/15.04.2013;

-    Autoritatea Aeronautică Civilă Română - aviz de principiu nr.

6558/191/14.03.2013;

-    Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Turismului nr. 78.216/13.11.2012;

-    Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1215798/07.02.2014;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1120821/29.11.2012;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare;

-    Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea Regulamentului General de Urbanism, modificată și completată;

-    Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic, (âăneral, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012;

Cu respectarea prevederilor Legii nr.52/2003, privind transparența decizională în administpțiâ publică locală, .cu modificările și comp ulterioare;în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal “Drumul Bragadiru nr. 58-86, Sector 5, București, în conformitate cu avizul Arhitectului Șef (CTATU - PMB) nr. 4/10.04.2014, prezentat în anexa nr.1, cu Planșa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism, repezentând anexa 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5 Anexele nr.1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al

Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al

Municipiului București din data de 04.09.2014.


Splaiul Independentei 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

fag 2


\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism


AVIZ ARHITECT SEF NR. 4 //<%

P.U.Z. - DRUMUL BRAGADIRU, NR. 58-86, SECTOR 5, BUCUREȘTIBENEFICIAR: S.C. KG ODIN INVEST S.R.L.;

ELABORATOR: S.C. URBANEFECT S.R.L, R.U.R. - URB.RĂZVÂN M. ILIESCl,

SOLICITARE înregistrată la CIDRC-PMB cu Nr. 1220772;     / / ORH

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin P.U.Z.: O suprafață de teren de 41 20Îma.confprrn măsurătorilor”cadastrale,* teren intravilan


proprietate a S.C. K.G. ODIN INVEST S.R.L., conform Certifîcatulului de urban,i| Sectorului 5.    '    A;o,


B din 29.03.2012, emis de Primăria


AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona studiată se află în perimetrul delimitat de Drumul Bragadirul, Str. Pitești.

PREVEDERI P.U.G.ZP.U.Z. APROBATE ANTERIOR: Conform P.U.G.-M.B. și Regulamentul Local de Urbanism al Municipiului București, aprobate cu H.C.G.M.B. nr. 269/2000, prelungit cu H.C.G.M.B. nr. 324/2010 și H.C.G.M.B. nr. 241/2011, zona studiată prin P.U.Z. se suprapune parțial următoarelor Unități Teritoriale de Referință:

> L1c - locuințe individuale și colective mici cu maxim P+2 niveluri situate în noile extinderi sau enclave neconstruite; Indicatori urbanistici reglementați L1c: POT max=45%; CUT maxim pentru înălțimi P+1 = 0,9 mp. ADC/mp. teren / CUT maxim pentru înălțimi P+2 = 1,3 mp. ADC/mp. teren; Hmax=10m;

V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice; Indicatori urbanistici reglementați V1a: POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim 15 % cu excepția spațiilor plantate protejate; CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepția spațiilor plantate protejate;    ___

în conformitate cu solicitările Certificatului de Urbanism Nr. 233 - B din 29.03.2012 ernis'dp^Pfirnăfia^Sectorului 5, București, ținând cont de prevederile Avizului de Oportunitate Nr. 17/21.06. 2012 emis de Primăria Municipiului București,.

ACORDURI, AVIZE NECESARE PENTRU APROBARE: Avizul Ministerului DezvoltărirRegionale și Turismului: Adresa Nr. 78.213/IM/13.11.2013; Avizul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice:/Aviz Nr. 909 / 15.O4.2Q13; Avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.: Aviz Nr.1215798/07,02,2014; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație: Aviz Nr. 1120821 / 29.11.2012., Avizul Autorității Aeronautice Civile Romane: Aviz Nr. 6558/191 din 14.03.2013;    > ,■ I

Având în vedere, consultarea, analizarea, expertizarea și fundamentarea tehnică de specialitate a Comisipj Tehnice de Urbanism și Amenajarea Teritoriului - P.M.B. din data de 12.08.2011, asupra reglementărilor urbanistice propuse’ pentru dezvoltarea spațial


durabilă și urbanistică a zonei:


SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL, CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMB

Șl A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENTFUNCȚIUNE AVIZATĂ: ANSAMBLU REZIDENȚIAL DE LOCUINȚE Șl DOTĂRI AFERENTE;

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: UTR 1: P0Tmax= 40%; CUTmax= 3,94 mp ADC/mp teren; RHmș UTR 2: POTmax= 15%; CUTmax= 0,2 mp ADC/mp teren;

CIRCULAȚII, ACCESE: parcarea și gararea autovehiculelor și profilul transversal al circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin HCGMB nr. 66/2006. Accesul se va realiza din Drumul Bragadiru.

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurilor cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare, și poate fi folosit după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B., conform competențelor stabilite prin lege. Prezentul aviz de urbanism este valabil numai cu condiția păstrării configurației edificabilului reglementat, conform planului vizat spre neschimbare.


ARHITECT ȘEF AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI ARH. GHEORGHEPA'TRAȘCURedactat,/ Urb. CosminWetescu


iți


7 L-lfu)

r*,


1,5m 7,Om 1,5m


4,Om


18,5m
limita zona de protecție APANOVA

utilizări funcționale

locuire colectiva i locuire unifamiliare parcuri, grădini, fasii plantate (V1a) spatii verzi aferente circulației dotări aferente V1 a terenuri libere de construcții (virane) trenuri agricole

accent volumetric TU- 3 H

circulații    ^-^-39^

fiĂSSgyj circulații carosabile

| , "\ | drum neamenajat (drumul Bragadiru)

traseu (drumul Bragadiru)

ce va fi realizat intr-o etapa viitoare

|    | circulații pietonaie

O intersecții ce se vor rezolva odata

cu realizarea traseului drumul Bragadin. acces pietonal


SECTiUNE A-A2,Om    14,Om


2,Om


Funcțiune

..Suprafața (rfip)-

-Suprafața (%)

construcții

'. cca.'8550>.

-45

Spații verzi .    ;

?' ceaC5700 \

VW"’"*

Circulații, platforme &tc.

cca.4750

'i 25:

TOTAL

cca. 19000

7


Bilanț teritorial pentru teren ce se aflaîn V1a

Funcțiune

Suprafatâ^mpT*

^'Suprafața (%)

construcții

320

1,4

Spatii verzi :

cca.18870

85

Circulații, platforme etc.

cca.3010

13.6

TOTAL

cca. 22200

100ir/M


FOAIE DE CAPAT
1. INTRODUCERE
1.1 DATE DE RECUNOAȘTERE A DOCUMENTAȚIEI

- Titulatura documentației:

P.U.Z. DRUMUL BRAGADIRU NR. 58-86

-Beneficiar:

S.C. KG ODININVEST S.R.L.

-Proiectant aeneral:

S.C. UNKNOWNPLACES SRL

-Proiectant de specialitate:

S.C. URBANEFFECT S.R.L

- întocmit

urb. Razvan M. lliescu

-Data elaborării: mai 2012SC URBANEFFECT SRL


Zona se compune din următoarele subzone și unități de referință:

UTR2 - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 - P+15 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate;

Noile cerințe ale locuitorilor, disfuncț'onaiitățile existente și costurile mai ridicate de întreținere a acestor locuințe vor impune intervenții corective pentru care va fi necesar să se elaboreze P.U.Z.-uri parțiale având următoarele obiective:

(1)    ridicarea acestei categorii de locuințe la un standard ridicat sau chiar de lux;

(2)    clarificarea diferențierii apartenenței terenurilor publice (circulații publice, echipamente publice, spații plantate publice, fâșii de teren aferent rețelelor edilitare publice, etc.) de cele care vor reveni în indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmând a fi gestionate de către asociațjile de locatari sau diverse societăți economice mixte;

(3)    eliminarea cauzelor disfuncțjonalitățjlor și poluărilor care nemulțumesc locuitorii;

(4)    refacerea amenajărilor exterioare și în special a spațiilor plantate și de joacă pentru copii;

(5)    extinderea și completarea echipamentelor publice deficitare;

(6)    ameliorarea aspectului clădirilor si amenajărilor;

(7)    diminuarea insecurității prin delimitarea și marcarea I îngrădirea spațiilor ațerente;:locuințdjpt\,

colective pe grupări de blocuri sau blocuri izolate;    /    <o

(8)    introducerea unor rezolvări alternative civilizate la proliferarea abuzivă a garajelor individualei": A

(9)    adecvarea la situația de localizare în zona de protecție a monumentelor de arhitectură.    }

Clădirile înalte situate în zonele de protecție se mertțjn în situația actuală. Se consideră inoportun ca în<y viitor să se mai dispună blocuri înalte de locuit în zonele protejate.    s ;<< x j

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ ADMISĂ


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISEsunt admise următoarele utilizări: locuințe în proprietate de standard ridicat;

amenajări aferente locuințelor: căi de acces carosabile și pietonale private, parcaje, garaje semi-îngropate și subterane, spații plantate, locuri de joacă pentru copii, spaț?i pentru sport și recreere (eventual piscină descoperită), construcții pentru echiparea tehnică, împrejmuiri;

ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI

-    se admit spații pentru administrarea grupurilor de peste 50 - 70 apartamente proprietate privată, eventual cu locuința administratorului / portarului angajat permanent

-    conform DPG nr. 1431 / 2000:

SC URBANEFFECT SRLw.


I

- se permite schimbarea destinației apartamerit^or, "indiferent^ amplasare, numai pentru categoriile de funcțiuni cuprinzând activită^^penfry, servicii specializate și practică profesională privată cu grad redus de perturbare a locuirii ți program de activitate de 12 ore pe zi (între 8 și 20), de exemplu: cabinete medicale, birouri de avocatură, notariale, consultanță, asigurări, proiectare, reprezentanțe, agenții imobiliare etc.;

-    se permite schimbarea destinatei apartamentelor de la parterul locuințelor pentru categoriile descrise mai sus, precum și pentru cele cu caracter comercial cum ar fi comerț cu produse alimentare și nealimentare, farmacii, librării, frizerii, studiouri foto, case de schimb valutar etc. cu condiția asigurării unui acces din windvang sau holul comun;

-    lucrări ample de remodelare a fațadelor, acceselor sau a spațiilor publice pot fi aprobate numai în condițiile promovării unor proiecte vizând transformarea funcțională a parterului unui întreg tronson de clădire, respectiv apartamentele deservite de cel puțin o scară comună;

în cazul existenței unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomandă:

-    dispensarele de la parterul blocurilor să aibă un acces separat de cel al locatarilor;

-    creșele și grădinițele să aibă un acces separat de cel al locatarilor și să dispună în utilizare exclusivă de o suprafață minimă de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor;

în cazul unor enclave de lotizări existente în ansamblurile de locuințe colective, acestea vor fi considerate funcțional și urbanistic similar zonei L2 și se vor supune reglementărilor de construire pentru această subzonă.

ARTICOLUL 3 - UTILIZĂRI INTERZISE

se interzice dispunerea locuințelor sociale în clădiri înalte;    '

în conformitate cu DPG nr. 1431 / 2000:    • \

-    se interzice schimbarea destinației apartamentelor pentru activități generatoare de disconfort pentru locatari cum ar fi funcțiuni de producție, alimentație publică, jocurț' electronice sau de noroc, depozite de marfă, ateliere de reparații; ^.2?. - -z

-    se interzice schimbarea destinației spațiilor comune ale imobileloravândfuncțiuneade circulaț'e (holuri, accese, culoare, ganguri, curți interioare, casele scărilor;-ete)*f^


la nivel de ansamblu, se interzic următoarele lucrări: construcții provizorii de orice natură; depozitare en-gros sau mic-gros; depozitări de materiale refolosibile; platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

depozitarea pentru vânzare a unor cantități mari de substanțe inflamabile sau toxice; autobaze;

stațji de întreținere auto cu capacitate peste 3 mașini;

stații de betoane;

lucrări de terasament de natură să afecteze amenajările din spațiile publice și construcțiile învecinate;

orice lucrări de terasament care pot să provoace scurgerea necontrolată a apelor meteorice sau care împiedică evacuarea și colectarea acestora.

ARTICOLUL 4 - CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI)

- conform P.U.Z.;

-    clădirile de locuit pot fi dispuse fiecare pe un lot propriu având acces direct dintr-o circulație publică sau pot fi grupate pe un teren utilizat în comun cu accesele asigurate din circulația publică prin intermediul unor circulații private;

-    se pot menține în cadrul ansamblurilor de locuințe colective enclavele de lotizări existente care vor fi considerate similar cu subzonele L2;

-    în cazul unor repuneri în posesie, posibilitatea construirii pe astfel de parcele poate fi precizată numai în urma elaborării și aprobării unei documentații PUD. Documentațiile vor fi supuse avizării numai în cazul în care suprafața parcelelor rezultate este de peste 300 mp., nu afectează rețelele, circulațiile, parcajele și localizările prevăzute


pentru echipamente publice și pentru spații plantate publice.


ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT

-    conform P.U.Z., cu următoarele recomandări privind zonele de extindere:

-    clădirile se vor dispune izolat și se vor retrage de la aliniament cu minim 2,5 metri pe străzile de categoria III și 4.0 metri pe cele de categoria II sau I;

-    în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, retragerile de Ia aliniament vor respecta caracterul ini^'al al acestora (minim 3,0 metri sau minim 4.0 metri/conform.regulamentului anterior în vigoare la data parcelării).


ARTICOLUL 6-AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl 4 POSTERIOARE ALE PARCELELOR

-    conform P.U.Z. cu următoarele condiționări pentru zonele de extindere:    /

-    clădirile izolate vor avea fațade laterale și se vor retrage de lă limitele parcelei la o distanță cel puțin egală cu jumătate din înălțimea Ia cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren; această distanță se poate reduce la jumătate dacă segmentele de fațadă care se opun nu au ferestre ale camerelor de locuit.

-    retragerea față de limita posterioară a parcelei va fi cel puțin egală cu jumătate din înălțimea la cornișă a clădirii măsurată în punctul cel mai înalt față de teren, dar nu mai puțin de 5.0 metri.

ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE ACEEAȘI PARCELĂ

-    conform P.U.Z., cu următoarele condiționări:

-    între fațadele spre care sunt orientate camere de locuit distanța va fi egală cu înălțimea clădirii celei mai înalte; distanța se poate reduce la jumătate în cazul în care pe fațadele opuse sunt numai ferestre ale dependințelor și ale casei scării;

ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE

- clădirile vor avea asigurat în mod obligatoriu accesul dintr-o circulație publică fie direct, fie, în cazul utilizării terenului în comun de către mai multe clădiri, prin intermediul unei străa private.


SC URBANEFFECT SRL


ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR

-    conform P.U.Z. și normelor în vigoare;

-    staționarea autovehiculelor va fi asigurată în afara spațiilor publice. ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR


-    conform P.U.Z., cu următoarele condiționări:

-    înălțimea maximă admisibilă este P +15;

-    în cazul enclavelor de lotizări existente menținute, înălțimea clădirilor va(fi niveluri (H = 10 m.);

ARTICOLUL 11 - ASPECTUL EXTERIOR AL CLĂDIRILOR

-    conform P.U.Z., cu condiția integrării în particularitățile zonei și armonizării cu vecinătățile

imediate;

-    terasele vizibile de pe înălțimile înconjurătoare vor fi înverzite pe minim 70% din suprafață; ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ

-    conform P.U.Z. cu următoarele condiționări:

-    toate construcțiile vor fi racordate la rețelele edilitare publice;

-    se interzice dispunerea antenelor TV-satelit în locuri vizibile din circulație publice și dispunerea vizibilă a cablurilor CATV;

-    cu excepția telecomunicațiilor speciale, se interzice dispunerea de pilonețj zăbreliți (trippzi u niți cu grinzi cu zăbrele) pe terasele clădirilor care nu sunt tehnice ’^u industriala, f

ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPATII PLANTATE ,; ,/    \ j j

-    conform P.U.Z., cu următoarele condiționări: \    z 4 /

-    terenul liber rămas în afara circulaților, parcajelor ^trotuareiopvâ fi plantat cu un arbore la

fiecare 100 mp;    ■<====>

-    terenul amenajat ca spații de joc, de odihnă și grădini de fațadă, decorative, va reprezenta cel puțin 50% din suprafața totală a terenului;

-    în orice operațiune efectuată pe un teren mai mare de 5000 mp, se va prevedea ca din aceste spații minim 10% să fie destinate folosinței în comun.

ARTICOLUL 14-ÎMPREJMUIRI

-    în cazul clădirilor izolate sau cuplate retrase de la stradă, gardurile spre stradă vor fi transparente, vor avea înălțimea de maxim 2.0 m. și minim 1.80 m, din care soclu opac de 0,60 m., fiind dublate de un gard viu; împrejmuirile de pe limitele laterale și posterioare ale parcelelor vor avea maxim 2,50 metri și vor fi opace sau transparente, în funcție de preferințele de intimitate față de vecinătăți.

-    se admite ca în noile grupări de clădiri realizate în condominiu, gardurile să cuprindă întreaga grupare sau să fie înlocuite cu un parapet de maxim 0.6 metri, dublat de gard viu.


ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT)

- POT maxim = 40

Zona cuprinde spații verzi publice cu acces nelimitat sau specializate de interes supramunicipal și municipal, spații pentru sport și agrement cu acces limitat de apartenența la cluburi său contra cost, spații plantate de protecție și păduri de diferite tipuri.


V1 ■ Spații verzi publice cu acces nelimitat:

V1a - Parcuri, grădini, scuaruri și fâșii plantate publice;

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ.


ARTICOLUL 1 - UTILIZĂRI ADMISE.


V1a - sunt admise numai funcțiunile de spațiu plantat public constând în;:spații plantate;

circulații pietonale din care unele ocazional carosabile perftrtrȚntrețri^rea spațiilor plantate și accesul la activitățile permise;

drumuri de halaj din care se asigură - prin dimensionare corespunzătoare - accesul direct din drumuri publice la lac pentru aprovizionarea cu apă a mașinilor de pompieri de tonaj ridicat

mobilier urban, amenajări pentru sport, joc și odihnă;

construcții pentru expozițji, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în


aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică Și comerț


adăposturi, grupuri sanitare, spații pentru administrare și întreținere; parcaje.


ARTICOLUL 2 - UTILIZĂRI ADMISE CU CONDIȚIONĂRI.

V1 a - se admit construcții pentru expoziții, activități culturale (spații pentru spectacole și biblioteci în aer liber, pavilioane cu utilizare flexibilă sau cu diferite tematici), activități sportive, alimentație publică și comerț limitate Ia arealele deja existente conform proiectului inițial și care fun'cțjonează în acest scop;
se admit noi clădiri pentru cultură, sport, recreere și anexe, cu condiția ca suprafața acestora însumată ia suprafața construită existentă și menținută, la cea a circulațiilor de toate categoriile și a platformelor mineralizate, să nu depășească 15% din suprafața totală a parcului.

clădirile și amenajările pentru diferite activități din parcurile și grădinile publice se admit cu condiția de a nu avea separări fizice care să impună interdicția liberei circulații.

V1 - se interzice tăierea arborilor fără autorizația autorității locale abilitate.

SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE Șl CONFIGURARE A CLĂDIRILOR.

ARTICOLUL 4- CARACTERISTICI ALE PARCELELOR (SUPRAFEȚE, FORME, DIMENSIUNI).


V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 5 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE ALINIAMENT. V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii.

ARTICOLUL 6 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR FAȚĂ DE LIMITELE LATERALE Șl POSTERIOARE ALE PARCELELOR.

V1 ■ conform studiilor de specialitate avizate conform legii.    ''

ACEEAȘI /ARTICOLUL 7 - AMPLASAREA CLĂDIRILOR UNELE FAȚĂ DE ALTELE PE. PARCELĂ.

V1- conform studiilor de specialitate avizate conform legii.


ARTICOLUL 8 - CIRCULAȚII Șl ACCESE.

V1 - conform studiilor de specialitate avizate conform legii;

-    se va asigura accesul din circulațiile publice ale aleilor ocazional carosabile (pentru întreținere, aprovizionare, drum de halaj) care vor fi tratate ca alei principale.

-    se va asigura din drumul de halaj accesul direct la lac al mașinilor de pompieri.

ARTICOLUL 9 - STAȚIONAREA AUTOVEHICULELOR.

V1 - parcajele se vor dimensiona și dispune în afara circulațiilor publice conform normelor specifice și proiectelor de specialitate legal aprobate.

ARTICOLUL 10 - ÎNĂLȚIMEA MAXIMĂ ADMISIBILĂ A CLĂDIRILOR.


- se recomandă adecvarea arhitecturii clădirilor la caracterul diferitelor categorii de spahii plantate. ARTICOLUL 12 - CONDIȚII DE ECHIPARE EDILITARĂ.

V1- conform studiilor de specialitate avizate conform legii. Se vor asigura: alimentarea cu apă, colectarea apelor uzate, telefonie fixă și iluminat public conform cerințelor funcționale ale fiecărei categorii de spațiu plantat în care este admis accesul publicului.

V1 - se recomandă extinderea sistemului de colectare a apelor meteorice în bazine decorative pentru a fi utilizate pentru întreținerea spațiilor plantate.

V1 - în cazul alimentării cu apă în sistem propriu'se va obține avizul ^autorității competente care administrează resursele de apă.


ARTICOLUL 13 - SPAȚII LIBERE Șl SPAȚII PLANTATE.

V1- plantațjile înalte se vor dispune conform normelor specificatei u fiecare categorie de spațji plantate;

-    toate parcajele vor fi obligatoriu plantate cu cel puțin un arbore la patru locuri de parcare și vor fi înconjurate de un gard viu de 1,20 metri înălțime.

-    se recomandă, din considerente ecologice și de economisire a cheltuielilor de întreținere de la buget utilizarea speciilor locale adaptate condițiilor climatice și favorabile faunei antropofile specifice, cu excepția segmentelor decorative cu caracter special din zonele V1 și V2.

ARTICOLUL 14 - ÎMPREJMUIRI.

V1 - conform normelor specifice existente; se recomandă în intravilan împrejmuirifransparente de 2,00


metri înălțime din care un soclu opac de 0,60 metri dublate de garaviu,

V1a - spre deosebire de parcuri și grădini, scuarurile și fâșiile plantate nu v or fi îngraâjțe dar vor fi separate de trotuare fie prin parapet de 0.60 cm. înălțime, fie prin borduri în lungul țărora^ pe o distanță de minim 0,5 metri terenul va fi coborât cu minim 0,10 metri sub nivelul părjji sup a bordurii pentru a împiedica poluarea cu praf provocată de scurgerea pământului pe trotiț£$.


SECȚIUNEA III:    POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE Și UTILIZAREA TERENULUI,

ARTICOLUL 15 - PROCENT MAXIM DE OCUPARE A TERENULUI (POT).

V1— POT cu construcții, platforme, circulații carosabile și pietonale = maxim

15 % cu excepția spațiilor plantate protejate (V1 c) care se mențin conform proiectului inițial;

ARTICOLUL 16 - COEFICIENT MAXIM DE UTILIZARE A TERENULUI (CUT).

V1 ■ CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu excepția spațiilor plantate protejate (V1c) care se mențin conform proiectului inițjal.


SC URBANEFFECT SRL