Hotărârea nr. 236/2014

HOTARAREnr. 236 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL P.U.Z.- STR. 13 SEPTEMBRIE NR. 179-181, SECTOR 5, BUCURESTI


CONFORM CN

JSîgiwalclConsiliul General al Municipiului București'-

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal P.U.Z. - Str. 13 Septembrie nr. 179-181, Sector 5, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de raportul informării și consultării publicului redactat în conformitate cu prevederile Ordinului nr. 2701/2010 emis de Ministerul Dezvoltării Regionale și Turismului, pentru aprobarea Metodologiei de informare și consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism și prevederile Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 136/2012.

Văzând documentele emise de:

-    Primăria Sectorului 5 al Municipiului București: certificat de Urbanism nr. 633-S/17.07.2013;

-    Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz de oportunitate nr. 28/24.10.2013;

- Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 28/20.12.2013;


-    Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 9/11.03.2014;

-    Adresa Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr.


31.033/13.05.2014;

-    Comisia de coordonare a P.M.B. - aviz nr. 1223213/07.03.2014;

-Comisia tehnică de circulație: acord de principiu nr. 1208361/09.01.2014;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare; \ ] J

-    Hotărârii Cogșiliulu/ General al Municipiului București nr. 269/21.12.2000

V    ---ț- _F5 00; www.pmb.roprivind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin H.C.G.M.B. nr. 324/2010, H.C.G.M.B. nr. 241/2011 și H.C.G.M.B. nr. 232/2012;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizjonală în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare; în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin.

(2) lit. e) din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă Planul Urbanistic Zonal Str. 13 Septembrie nr. 179-181, Sector 5, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef (CTATU -PMB) nr. 8/22.05.2014, prezentat în anexa 1, cu Planșa de reglementări urbanistice vizată spre neschimbare, prezentată în anexa 2 și Regulamentul Local de Urbanism, repezentând anexa 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de

i

reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea

autorizației de construire.

)

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5 Anexele 1,2 și 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului

General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,București, 04Î09.2014 Nr. 236

Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro    Pag 2


\n

Anexa 1„ ArrtJLvt* M l ÎA +t£G-'r(t3 zu,2 . Jt-36'/Lo/£

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI' Direcția Generală Dezvoltare Urbană

Direcția Urbanism

Serviciul Urbanism

|CONFORM CU

I ORIGINALUL

zȚ    ’

AVIZ ARHITECT ȘEF

Nr. 2    /22.oA.2014


P.U.Z. - STR. 13 SEPTEMBRIE, NR. 179-181, SECTOR 5, BUCUREȘ1

INIȚIATOR:    S.C. HELOLYMP CONSTRUCT S.R.L.;

ELABORATOR: S.C. OFFSET GEOMETRY S.R.L.; R.U.R. Urb. MARIUS GABUREANU R.U.R. (DE);

SOLICITĂRILE înregistrate la CIDRC-PMB cu Nr. 1242077,

SUPRAFAȚA STUDIATĂ prin PUZ: Imobil este alcătuit din teren cu suprafața de 1312mp (1349,07mp conform cadastrale), situat în Intravilanul Municipiului București, este proprietate particulară, conform mențiunilor din Certificatul Nr. 633 - S /17.07.2013 emis de Primăria Sectorului 5.


măsurătorile .de Urbanisi

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: Zona analizată prin PUZ este definită de următoarele repere urbane: Calea 13 Septembrie, St Progresului, Str. Samuil Vulcan;

PREVEDERI PUGZPUZ APROBATE ANTERIOR: Conform R.L.U.-P.U.G Municipiul București, aprobat cu H.C.G.M.B. nr. 269/200I prelungit cu H.C.G.M.B. nr.324/2010, H.C.G.M.B. nr.241/2011 și cu H.C.G.M.B. nr.232/2012, amplasamentul ce face obiecti .documentației de urbanism se suprapune următoarei Unități Teritoriale de Referință: CB3 - subzona polilor urbani principali: - Barb

" Văcărescu, Berceni, BIG Berceni, Colentina, Crângași, Drumul Taberei, Filaret, Fundeni, Gara Basarab, Giurgiului, Lacul Morii ves Obor, Orhideelor, Panduri, Pantelimon, Pipera, P-ța Presei Libere - Poligrafiei, Sălaj, Titan, Văcărești, având următorii Indicato Urbanistici Reglementați: POTmax= POTmaxim 70% cu posibilitatea acoperirii restului terenului în proporție de 80% cu clădiri c maxim 2 niveluri (H. maxim = 8 metri) pentru diferite utilizări; CUTmax = 4,5 mp.ADC/mp.teren, pentru funcțiunile publice se vc respecta normele specifice sau tema beneficiarului.

Amplasamentul a mai făcut obiectul documentației de urbanism P.U.Z. - VULCAN aprobat cu H.C.G.M.B. Nr. 97 / 2006.

ACORDURI, AVIZE NECESARE EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF:

Certificatul de Urbanism Nr. 633 - S / 17.07.2013 emis de Primăria Sectorului 5, Avizul de Oportunitate 28 / 24.10.2013, Avizi Preliminar Nr.28/20.12.2013; Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: Adresa M.D.R.A.P. Nr.-31.033 13.05.2014; Avizul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice: Decizia etapei de încadrare A.N.P.M.B. Nr.9 / 11.03.2014; Avizi Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a P.M.B.: Aviz Nr.1223213 / 07.03.2014; Avizul Comisiei Tehnice de Circulație: Avi Nr.1208361 /15.01.2014; Suport Topografic/Cadastral vizat O.C.P.I. București: Nr.33064 / 06.12.2013;

Având în vedere, consultarea, analizarea, expertizarea și fundamentarea tehnică de specialitate a Comisiei Tehnice de Urbanism i Amenajarea Teritoriului - P.M.B.- 18.09.2013, asupra reglementărilor urbanistice propuse pentru dezvoltarea spațial durabilă i urbanistică a zonei:

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTARI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI DE URBANISM AFERENT

FUNCȚIUNI PROPUSE: CONSTRUIRE IMOBIL LOCUINȚE și BIROURI;

- indicatori urbanistici propuși: POTmax=70%; CUTmax = 4%; RHmax=2S+P+7E; Hmax=27m;

CIRCULAȚII, ACCESE: Conform Planului de Reglementări avizat de Comisia Tehnică de Circulații - P.M.B., cu Aviz Nr.1208361 15.01.2014, împreună cu profilele transversale și longitudinale caracteristice. La nivel de autorizație de construire, parcarea și garare autovehiculelor și profilele transversale ale circulațiilor propuse vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri d parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corect funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. Nr. 66/2006.

în conformitate cu art. 63 litera (g) din legea nr. 350/ 2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completării ulterioare, elaboratorul și beneficiarul documentației de urbanism răspund pentru exactitatea datelor și veridicitatea înscrisurile cuprinse în documentația de urbanism ce a stat la baza emiterii prezentului aviz.

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completării ulterioare, și poate fi folosit după aprobarea documentației de urbanism. După aprobare, această documentație de urbanism, modific și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea P.U.Z. aparține C.G.M.B conform competențelor stabilite prin lege. Prezentul aviz de urbanism este valabil numai cu condiția păstrării configurației edificabiluli reglementat, conform planului vizat spre neschimbare.

Șef Serviciul Urbanism,

Urb. Ciobanu OprescikDtivia Ana


ARHITECT ȘEF ÂL MUNICIPIU

ARH. GHEORGHEI z M

- ' -"■ </ w &

|gf||g!iB8âi8âî

] Circulații pietonale propuse Pasaj rutier denivelat inferior

Circulații pietonale de incinta pe terenul studiat j    ———1 Zona tramvai

Zonificare funcțională:    Spații verzi:

Servicii publice


Zona mixata: servicii-locuire [_


Spațiu verde de aliniament propus

,    ( /A

] Spațiu verde de incinta'"Zona cu destinație speciala cu caracter urban


Reglementari:Limita maxima de implementare a edificabilului Funcțiune Mixta: Servicii-LocuireInterdicție de construire- Suprafața din teren ce se cedeaza domeniului public aproximativ 10 m de la aliniamentul existent (de la limita de proprietate )|    1 Acces pietonal

Notă: Gradul afectării terenului de circulații se va stabili la faza A.C. prin Avizul Direcției Generale de Dezvoltare Urbana, Serviciului de Proiectare Urbană si Direcția Transporturi. Drumuri si Sistematizarea Circulației din cadrul Primăriei Municipiului București conform aviz nr. 1208361/09.01.2014 și însoțit de studii topografice pentru delimitarea terenului afectat.

Se vor respecta prevederile Legii nr.33/1994 privind exproprierea pentru cauza de utilitate publica Notă: Reglementările pentru terenurile învecinate au caracter orientativ si orice intervenție asupra acestora se vor reglementa prin noi documentarii de specialitate / urbanism (P.U.D./P.U.Z.)

Notă: Reglementările urbanistice se aplica pentru

initiat si generat documentația P.U.Z.


;mbrie cf. Aviz tehnic de consultanta preliminară de circulație nr.396/25.1
S1

-Î3 |


c1

«I

2>lI

1

1

1

1

1

l

l

l

l

l

1

1

! A

A

A

1

1

l

l

l

l


ZZZZZZZZZZ^ZZZZZZZZZZZZzizZZZZZZZZZZZZZ^ZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZZl


13,00


10,50


EXPERT/

VERIFICATOR


5,00


CERINȚA


REFERAT/EXPERTIZA NRZDATA


S.C. OFFSET GEOMETRY S.R.L

140/9626/12.06.2006 CUI nr. 187Î8335

s e c t o r I


Beneficiar:


S.C. HELOLYMP CONSTRUCT SJR.L., București


IA

SPECIFICAȚIE

NUME

SEF PROIECT

urb. Marius Găbureanu

PROIECTAT

urb. R. Nedelcu

stud.urb.A.Saptelei

DESENAT

urb. R Nedelcu

Scara

1:500

Data

aprilie

2014


Titlu proiect:P.t/.Z Calea 13 Septembrie nrJ7y~lSl, Sectari. Mwl .București    .

țf


Titlu planșa;

Reglementari UrbanisticeProiect nr 11/2013


S . C . OFFSET G E O M E T R Y S . R . L .

J 4 O/9 62 6/1 2 . 0 6. 2 O O 6 C U î n r .    18 7 5 8 3 3 5

s l r . D r . I a c o h F e l i x 95, sectorl. Bucur ești e - m a i 1 a ffs e t g e o m e t r y @ y a h o o . c o ni

tel: 0745.063.119,0721.050.257

Plan urbanistic zonal

P.U.Z. Strada Calea 13 Septembrie nr.179-181, Sector 5, București

Construire imobil Locuințe, Birouri, Servicii, împrejmuire, Utilități

s ne<?w «n-

CONFORM CU
ORIGINALUL

Volumul II Regulament local de

S.C. OFFSET GEOMETRY S . R . L .

J40/9626/22.06.2006CUI nr. 1 8 7 5 S 3 3 5 str. D r . 2 a c o b F e l i x 9 5, s e c ! ori, Bucur ești e • m a i J    o f f s e t g e o tn e t r y (§>. y a h o o . c o m

tei; 0745.'O 6 3. 119, 0722. 050. 257

P.U.Z. Strada Calea 13 Septembrie nr.179-181,Sector 5, București

Construire imobil Locuințe, Birouri, Servicii, împrejmuire, Utilități

Foaie de capăt

Denumirea proiectului:

P.U.Z. Strada Calea 13 Septembrie nr.179-181, Sector 5, București

Beneficiar:

S.C. HELOLYMP S.R.L

Proiectant:

S.C. OFFSET GEOMETRY S.R.L., București, Sector 1, Str. Dr. Iacob Felix nr.95, bl.17, Sc. A
S . C . O F F S E T G E O M E T R K S . R . L .

J40/9626/12.06.2006 CUI n r .    18758335

s i r.    D r . I a c o b F e l i x 95, sec lori. București

e - m a i I o f f s e t g e o tu e t r y (a), y a h o o . c o ni

tei;    0745.063.1 1 9, 072 1~. 0 5 0.2 5 7

P.U.Z. Strada Calea 13 Septembrie nr.179-181, Sector 5, București

Construire imobil Locuințe, Birouri, Servicii, împrejmuire, Utilități

Listă semnături

Colectiv elaborare:Data:

aprilie 2014
Volumul II- Regulament Local de urbanism aferentPJLZ.
CONȚINUT:
TITLUL I -DISPOZIȚII GENERALE_

1.    Rolul Regulementului Local de Urbanism

2.    Baza legală a elaborării

3.    Domeniul de aplicare

4.    Corelări cu alte documentații de urbanism în vigoare 5.Observații

TITLUL n -PRESCRIPȚII GENERALE
TITLUL I-DISPOZIȚn GENERALE

l.Rolul regulementului general de urbanism:

1

Regulamentul Local de Urbanism aferent documentației de P.U.Z. reprezintă sistemul de norme tehnice, juridice și economice, având un caracter director.

2

Prescripțiile cuprinse în prezentul Regulament de Urbanism (permisiuni și restricții) sunt obligatorii pentru întregul teritoriu ce face obiectul documentației de P.U.Z.

3

Regulamentul Local de Urbanism cuprinde și detaliază prescripții (permisiuni și restricții) referitoare la regimul de construire, funcțiune, înălțime maximă admisă, retrageri față de aliniament, limitele laterale și posterioare,procentul maxim de ocupare al terenului POT maxim (amprenta maximă de construire la sol), coeficientul maxim de utilizare al terenului CUT maxim, asigurarea accesului în incintă și a locurilor de parcare, caracteristici arhitecturale, materiale admise.

4

Toate documentațiile de urbanism se realizează în format digital și analog, la scară adecvată în funcție de tipul documentației pe suport cadastral/topografîc în coordonatele sistemului național de referință STEREO 70, actualizat pe baza ortofotoplanurilor sau pe baza măsurătorilor din teren, cu respectarea și integrârea limitelor imobilelor înregistrate în evidențele de cadastru și publicitate imobiliară,,puse la dispozitivele Oficiile de Cadastru și Publicitate Imobiliară.    '    ' ‘    / t\

2. Domeniul de aplicare:

\    . y

Prezentul Regulament Local de Urbanism se aplică teritoriului delimitat, conform plan cadastral emis de GncLiJ de Cadastru și Publicitate Imobiliară București și identificat prin următoarele coordonatele STEREO 70 astfep

Calea 13 Septembrie nr. 179-181

Identificator cadastral 200052

1

585294.181

325189.722

2

585272.436

325238.462

3

585280.357

325242.796

4

585293.290

325249.896

5

585298.671

325240.256

6

585317.403

325202.897

7

585302.004

325193.943

8

585294.181

325189.722

Suprf. măsurată

1349,07 mp


CONFORM CU ORIGINALUL

„4*

3. Corelări cu alte documentații de urbanism în vigoare:

1

Prezentul Regulament Local de Urbanism preia prevederile pentru subzona CB3, subzonă în care se înscrie terenul, din PUG Mun. București aprobat cu HCGMB nr.269/2000, completată cu HCGMB nr.342/2010, HCGMB nr.241/2011 și HCGMB nr.232/2012. Limita unității teritoriale CB3 a fost preluată din planșa anexă PUG Mun. București, Unități Teritoriale de Referință.

2

Documentația de urbanism se va corela d.p.d.v. al prevederilor pentru circulații cu:

“P.U.Z. Nod Intermodal Răzoare” ( nr.aviz. 1/1/39 din 16.01.2008, aprobat prin H.C.L. nr.211 din 05,2008). și P.U.Z. Strada Sebastian nr.88, Sector 5 aprobat cu HCGMB nr.225 din 18.12.2012.

4.Observații:

1

Planul aferent prezentului Regulament Local de Urbanism este planșa U03 Reglementări Urbanistice..

2

Autorizarea lucrărilor de xonstruire va ține cont de zonele de servitute și de protecție ale rețelelor- tehnico

edilitare și a căilor de comunicație. Nu se emit autorizații de construire în zonele rezervate pentru extinderea sau modernizarea căilor de circulație rutieră.

TITLUL II -PRESCRIPȚII GENERALE

Terenul în suprafață de 1 349,07 mp conform măsurători se încadrează în Subzona CB3-Subzona polilor urbani terțiari, subzona serviciilor publice dispersate, situate în afara zonei protejate.

SECȚIUNEA I: UTILIZARE FUNCȚIONALĂ:

ArtLUtilizări admise


5 i '- -J


Art.3 .‘Utilizări interziseFuncțiune Mixtă Servicii-Comerț- Locuire -Birouri - instituții și servicii publice supramunicipăle municipale, sedii ale unor organisme extrateritoriale, servicii financiar-bancare și de asigurări, servi' avansate manageriale, tehnice și profesionale (s^dii companii și firme în clădiri specializate); edituri, sc' pentru media; centre de informare, activități, asocia-diverse; servicii profesionale, colective și personă' restaurant, cofetării, cafenele, baruri, comerț, locuințe c partiu special pentru profesiuni liberale
orice alte activități care. nu corespund caracterului zonei și prin aceasta prezintă riscul îndepărtării investitorilor interesați;

-    activități productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

-    construcții provizorii de orice natură;

-    depozitare en-gros;

-    depozitări de materiale refolosibile;

-    platforme de precolectare a deșeurilor urbane;

-    lucrări de terasament de natură să afecteze utilizarea terenurilor învecinate;

-    orice lucrări de terasament care pot să provoace

scurgerea apelor pe parcelele vecine sau    care

împiedică evacuarea și colectarea apelor meteorice;


SECȚIUNEA II: CONDIȚII DE AMPLASARE, ECHIPARE ȘI CONFIGURARE
RETRAGERI EDIFICABIL FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE    tjjJJ

Art. 3:Amplasarea clădirilor față de aliniament - De aliniament:    /-.-f-,


pe aliniament;    f /^<-. C / A

- nu se admite depășirea la nivelurile superioare ale construcției în afara domeniului public;Art. 4:Amplasarea clădirilor J de limitele laterale


- la est, față de limita de proprietate din Strada Progresului nr.l 15-se va alipi pe limita de proprietate ;


Art. 5: Amplasarea clădirilor față de limita posterioară


Art 9 : Staționarea autovehiculelor


Art. 10: înălțimea maximă admisibilă a clădirilor


Art.l 1: Aspectul exterior al clădirilor


CONFORM CU ( OF

ONÂLUL


Art. 12: Condiții de echipare edilitară


- la vest, față de limita de proprietate din Strada Calea 13 Septembrie nr.183 - se va retrage cu minim 6,00m, conform cod civil art.615 Distanța minimă pentru fereastra de vedere;


- la sud, față de limita de proprietate din Strada Calea 13 Septembrie nr.183 -se va retrage cu minim 5,00 m


-    staționarea autovehiculelor se admite numai în interiorul parcelei, deci în afara circulațiilor publice, -locurile de parcare vor fi calculate și dimensionate conform AnexeiHCGMB nr.66/2006 și Normativului NP 24-97 ;

-    în toate cazurile, este obligatorie asigurarea accesului în spațiile publice a persoanelor cu dizabilități sau cu dificultăți de deplasare;

-    parcela este construibilă numai dacă are asigurat un acces carosabil de minim 4,00 m lățime dintr-o circulație publică în mod direct sau prin drept de trecere legal obținut prin una dintre proprietățile învecinate;


- înălțimea maximă a clădirilor va fi 24,00 metri;


-    aspectul clădirilor va exprima caracterul și reprezentativitatea funcțiunii;

-    Conform art.20 O.M.S. nr.536/1997 materialele folosite în construcția, finisarea și dotarea locuințelor se aleg astfel încât să nu polueze aerul interior, cu atenție la formaldehidă, azbest și radon, și să se asigure izolarea hidrotermică și acustică corespunzătoare.

-    trebuie acordată o atenție orientării camerelor fată de vânturile dominante, de curenții locali de aer car\se produc în ansamblurile de construcții înalte.

-    se recomandă izolarea acustică a fiecărei camere fațade camerele învecinate din aceeași locuință, f^ță\db locuințele învecinate și față de zgomotul produ! instalațiile aferente locuinței.■ '-    toate construcțiile yor fi racordate la .rețelele publii fbane;

-    se interzice montarea pe fațadă spre stradăâ aparetelor de aer condiționat și a antenelor TV-satelit;

-    se interzice amplasarea firidelor de .branșament pentru electricitate, telecomunicații și gaze pe fațada principală;

-    toate noile branșamente pentru electricitate și telecomunicații vor fi realizate îngropat;

-    se va asigura în mod special evacuarea rapidă și captarea apelor meterorice în rețeaua de canalizare;

-    orice clădire de locuit precum și orice unitate cu caracter lucrativ, pentru odihnă sau recreere, trebuie să fie prevăzută cu amenajări pentru colectarea selectivă a deșeurilor menajere.

-    depozitarea deșeurilor menajere-vor fi prevăzute prin

proiectul de arhitectură camere speciale de depozitare a deșeurilor menajare în subsol, dimensionate pe ba^a indicelui de producere a gunoiului șjyâ ritmuJ«L/de evacuare a acestuia.    v


Art. 13:Spații libere și spatii plațftâte-    spațiile libere vizibile din circulațiile publice vdr fi

tratate ca grădini de fațadă;    V/- U ) -

-    se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării


Art. 14: împrejmuiri


S.C. O F F S E T CEOMETRY S . R . L .

J40/9626/22. O 6. 2006CUI n r .    2 8 7 5 8 3 3 5

s t r . D r . I a c o b F e l i x 95, sectorl. Bucur ești e ~ ni a i i o f f s e t g e o ni e t r y (tî) y a h o o . c o w

tel: O 7 4 5 . O 6 3 . 2 2 9 . O 7 2 7 7 O 5 f) . 2 5 7


construcțiilor arborii importanți existenți având peste 4.0 metri înălțime și diametrul tulpinii peste 15.0 cm.; în cazul tăierii unui arbore se vor planta în schimb alți 10 arbori în perimetrul propriu sau în spatiile plantate publice din proximitate;

-    pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații pietonale, terase;

-    parcajele amenajate la sol vor fi plantate cu minim un arbore la 4 mașini și vor fi înconjurate cu un gard viu de minim 1.20 metri înălțime;

-    arborii trebuie sădiți la o distanță de cel puțin 2 .metri de linia de hotar, cu excepția acelora mai mici de 2 metri, a plantațiilor și a gardurilor vii.

-    aprobarea pentru realizarea noilor construcții va fi condiționată de amenajarea și întreținerea a unui spațiu verde de cel 30% din suprafața totală a terenului din care cel puțin 20% (2/3) va fi pe sol, iar restul de 10% va avea asigurată o grosime a solului care să permită dezvoltarea vegetației de talia arbuștilor sau pomilor mici, și condiții de drenare a excesului de umiditate.-    spre trotuare și circulații pietonale nu sunt obligatorii garduri, dar se va putea prevedea marcarea apartenenței spațiului prin diferențe de pavaje, borduri, garduri vii,terase etc.

-    gardurile spre stradă vor fj transparente, vor înălțime maximă de 2,00 m, soclu opac de .0.60 m;

-    pe limitele laterale,și posterioare gardurile vor fi op; și vor avea o înălțime "de maxim 2.50 m; \

-    organizarea de șantier pentru execuția lucrăril6ț\s)


SECȚIUNEA III: POSIBILITĂȚI MAXIME DI

ouiciiaja m iiiuuilo. și niryu arcuia uuiueuiui puunv. \

: OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI

Art. 15 .'Procent maxim de ocupare a terenului

POT maxim = 70%    '    >>    x

Art. 16 : Coeficient maxim de utilizare a terenului

CUT maxim = 4întocmit Urb. R. Nedelcu


Sef proiect Urb. Marius Găbun S.C. OFFSET GEO aprilie 2014