Hotărârea nr. 235/2014

HOTARAREnr. 235 din 2014-09-04 PRIVIND APROBAREA PLANULUI URBANISTIC ZONAL - SOS. PANTELIMON NR. 111A, SECTOR 2, BUCURESTI


Consiliul General al Municipiului București

H O T Ă R Â RE

privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal PUZ-Șos. Pantelimon nr. 111A, sector 2, București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Arhitectului Șef al Municipiului București;

Luând în considerare raportul Comisiei de urbanism și amenajarea teritoriului și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

Ținând cont de Raportul informării și consultării publicului;

Văzând avizele și acordurile emise de:

-Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 1857/213P/05.12.2011; -Primăria Sectorului 2: certificat de urbanism nr. 2120/240P/18.12.2012; -Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 18/25.07.2012; -Primăria Municipiului București: aviz de oportunitate nr. 4/11.02.2013; -Primăria Municipiului București - Direcția Urbanism: aviz preliminar nr. 16/04.06.2013;

-Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice: aviz nr. 54.466/DGDR/17.07.2013;

-Ministerul Mediului și Schimbărilor Climatice - Agenția pentru Protecția Mediului București: decizia etapei de încadrare nr. 29/11.10.2013;

-Comisia de Coordonare a PMB: aviz nr. 1184103/13.09.2013;

-Comisia Tehnică de Circulație: acordul de principiu nr. 1170168/8090/12.07.2013;

-Primăria Municipiului București - Direcția Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației: adresa nr. 13743/04.12.2013 privind declararea de ■ utilitate publică a arterei de circulație propusă;

-Primăria Municipiului București - Direcția Juridic - Serviciul Legislație: adresa nr. 9473/3451/22.04.2013;

-Primăria Municipiului București - Direcția Patrimoniu - Serviciul Evidență

Domeniul Public și Privat: adresa nr. 4043/17.04.2014;

-Primăria Municipiului București - Direcția Generală Dezvoltare Urbană -

Serviciul Proiecte Urbane: adresa nr. 10728/21.12.2013;

-Administrația Domeniului Public Sector 2: aviz nr.5757/R/04.07.2013;

1 '/ ■■ _____ \ ’

în conformitate cu prevederile :    £ ‘    . XȚ

-Legii nr. 50/1991 privind autorizarea exe&utăhi lucrărilor de construcții, cu modificările și completările ulterioare;    j f ; j

-Legii nr. 350/200=1 privind amenajareâ, . teritoriului și/urbanismul, cu modificările și comdlefăriiyulterioare;_"


CONFORMC ORIGINALUL

-Hotărârii Guvernului nr. 525/1996 pentru aprobarea RegulamentuluiGeneral de Urbanism, republicată;

-Hotărârii C.G.M.B. nr. 269/21.12.2000 privind aprobarea Planului Urbanistic General, prelungit prin Hotărârea C.G.M.B. nr. 324/2010, Hotărârea C.G.M.B. nr. 241/2011 și Hotărârea C.G.M.B. nr. 232/2012;

Cu respectarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. c), alin. (5) lit. c) și art. 45 alin. (2) lit. e) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă documentația de urbanism PUZ - Șos. Pantelimon nr. 111 A, sector 2, București, în conformitate cu Avizul Arhitectului Șef nr. 5/28.04.2014 prezentat în anexa nr. 1, Planșa de reglementări vizată spre neschimbare prezentată în anexa nr. 2 și Regulamentul Local de Urbanism prezentat în anexa nr. 3.

Art.2 Prezenta documentație de urbanism are caracter de reglementare specifică și nu dă dreptul la construire până la obținerea autorizației de construire.

Art.3 Se abrogă toate prevederile contrare cuprinse în proiectele urbanistice anterior aprobate.

Art.4 Planul Urbanistic Zonal este valabil până la aprobarea unor alte reglementări urbanistice contrare.

Art.5 Anexele nr. 1, nr. 2 și nr. 3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.6 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București și Primăria Sectorului 2 vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.
\n

Anexa 1£ JȘK r.i: ;;,,    •$    *?,. «Si Sțf iț E

r^KOtflAKIM IVI U
Direcția Generală Dezvoltare'Wbană

J    /'%•'    '•■ ■    ■,

Direcția Urbanism    L

>

Serviciul Urbanism _ _.    ...........

AVIZUL ARHITECTULUI ȘEF nr. c2>/    -,^^>.'201

PUZ - PANTELIMON NR. 111 A, SECATOR 27WeTJftEȘ'f
OSFOSil cu

originalul


BENEFICIAR: S.C. LIDL ROMANIA SOCIETATE IN COMANDITA


ELABORATOR: : S.C. BOGOESCU ARHITECTURA URBANISM SRL - arh. Bogdan Bogoescu - RUR -D,E

NR. ÎNREGISTRARE CERERE: PMB nr. 1224553/10.03.2014 și la Direcția Urbanism sub nr. 1952/11.03.2014 și adresa nr. 4043/17.04.2014 ( DU nr. 3452/18.04.2014) a Direcției Patrimoniu - Serviciul Evidență Domeniul Public și Privat.

SUPRAFAȚA REGLEMENTATĂ prin PUZ: suprafața de 2811,00mp din acte (2895,OOmp conform măsurătorilor cadastrale) este proprietate privată persoane juridice și terenul pe care se propun circulațiile aferente, în conformitate cu adresa nr. 4043/17.04.2014 a Direcției Patrimoniu, înregistrată la Direcția Urbanism sub nr. 3452/18.04.2014 reprezintă “trotuar pietonal și platformă betonată pe suprafața căreia se află construcții provizorii cu destinația de spații comerciale ( chioșcuri ...), alee de circulație auto/ pietonală fără denumire atribuită,- amplasament ce se încadrează în categoria de bunuri care alcătuiesc domeniul public al Municipiului București conform H.G. nr. 548/1999 privind aprobarea Normelor tehnice pentru întocmirea inventariului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al comunelor, orașelor, municipiilor și județelor, în baza Legii nr. 213/1998 privind bunurile proprietate publică, cu modificările și completările ulterioare. Din verificările efectuate până în momentul întocmirii prezentei situații juridice, : izfnn că arhiva Direcției Patrimoniu nu deține alte date referitoare la terenul ce face obiectul cererii, iar apariția unor modificări ulterioare ne vă de orice răspundere. Această situație juridică este posibil să sufere modificări sau completări ulterioare, datorată altor documente, pe care nu le

deținem la data întocmirii prezentei. “

AMPLASARE, DELIMITARE STUDIU: zona de studiu cuprinde Str. Baicului, Str. Cosatche Conache, Str. Fântânica, Șos. Pantelimon.

PREVEDERI PUG APROBAT ANTERIOR: Conform Regulamentului Local de Urbanism aferent Planului Urbanistic General, aprobat cu HCGMB nr. 269/2000, completată cu HCGMB nr. 324/17.1 î.2010, nr. 241/20.12.2011, nr. 232/ 2012 figurează în figurează în „L4a" - subzona locuințelor colective înalte cu P+5 -P+10 niveluri, formând ansambluri preponderent rezidențiale, situate în afara zonei protejate; INDICATORII URBANISTICI REGLEMENTAȚI: POT maxim = 20%. POT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 45%; CUT maxim = 1,4, CUT maxim pentru enclave de lotizări existente menținute = 1,3.

CERTIFICATELE DE URBANISM NR. nr. 1857/213 ”P” din 05.12.2011 și nr. 2120/240 „P” din 18.12.2012 emise de Primăria Sectorului 2 ; AVIZELE DE OPORTUNITATE NR. 4/11.02.2013 și 18/25.07.2012 emise de Primăria Municipiului București; AVIZ PRELIMINAR NR. 16/04.06.2013.

ACORDURI, AVIZE CARE STAU LA BAZA EMITERII AVIZULUI ARHITECTULUI ȘEF: Avizul Ministerului Dezvoltării Regionale și Administrației Publice nr. 54466/DGDR/17.07.2013; avizul Ministerului Mediului și Schimbărilor Climatice - Agenției Regionale pentru Protecția Mediului București - Decizia etapei de încadrare nr. 29 din 11.10.2013 (nr. 16251/11.10.2013); avizul Comisiei de Coordonare Lucrări Edilitare a PMB nr. 1184103/13.09.2013; avizul Comisiei Tehnice de Circulație a PMB nr. 8090/12.07.2013/1 170168/04.07.2013; Avizul Direcției Transporturi, Drumuri, Sistematizarea Circulației din cadrul PMB privind declararea de utilitate publică- a arterei de circulație propusă - adresa nr. 13743/04.12.2013 (adresa Serviciului Legislație nr.

9473/3451/22.04,2013), adresa nr. 4043/17.04,2014 ( DU nr. 3452/18,04.2014) a Direcției Patrimoniu - Serviciul Evidentă Domeniu!


Public și Privat, adresa Serviciului Proiecte Urbane nr. 10728/21.12.2013 ; Avizul Primăriei Sectorului 2 - Administrației Domeniului Public Sector 2 - adresa nr. ADP 2 5757/R/04.07.2013; Extras de carte funciară la zi pentru terenul ce a generat PUZlj- nr. cerere nr. 46213/02.10.2013. Declarație notarială din care să rezulte că proprietarii imobilelor cuprinși în aria de studiu au fost informați de către : •</ :tîor cu privire la propunerile PUZ — încheiere de autentificare nr. 2642/20.11.2013.

SE AVIZEAZĂ PLANUL URBANISTIC ZONAL,

CONFIGURAȚIA EDIFICABILULUI SI INDICATORII URBANISTICI

CONFORM PLANULUI DE REGLEMENTĂRI VIZAT SPRE NESCHIMBARE

SI A REGULAMENTULUI LOCAL AFERENT    C :

FUNCȚIUNI AVIZATE: supermarket    ./ ? '

INDICATORI URBANISTICI AVIZAȚI: POTpropus= max. 61,5% , CUTpropus= rttâx. 1,3 mpADC/inptcren,

RHmax.= P+1E , Hmax.=12,00m, cu respectarea Codului Civil.RETRAGERI EDIFICABIL FAȚĂ DE LIMITELE DE PROPRIETATE: retragerile față de limitele de proprietate vor respecta planul de reglementări vizat spre neschimbare.    d '    ■ j

CIRCULAȚII / ACCESE: Parcarea și gararea autovehiculelor vor respecta Normele privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru noile construcții și amenajări autorizate pe teritoriul Municipiului București și a prospectelor necesare unei corecte funcționări a arterelor de circulație aprobate prin H.C.G.M.B. nr. 66/2006. Accesul se va realiza conform avizului Comisiei Tehnice de Circulație a P.M.B.    '%//

Prezentul aviz este eliberat în temeiul Legii nr. 350/2001, cu modificările și completările ulterioare,.privind amenajarea teritoriului și urbanismul, poate fi folosit numai după aprobarea documentației de urbanism, care modifică și completează prevederile documentațiilor de urbanism aprobate anterior. Decizia privind aprobarea PUZ aparține C.G.M.B. conform competențelor stabilite prin Lege.

în conformitate cu art. 63, alin. (2), litera g) din Legea 350/2001 privind amenajarea teritoriului și urbanismul, cu modificările și completările ulterioare: „(2) Constituie contravenții următoarele fapte : (...) g) semnarea, în conformitate cu preveder+le-art.38 alin. (1), de documentații de amenajarea teritoriului și urbanism care conțin date eronate, dacă nu intră sub incidența legii penale”.    .

ARHITECT ȘEF AL MUXl£ÎFl0i;UÎ BTOQREȘTIARH. GHEORGHE iCVLIțAȘp,
O

/(RitN

BOGOESCU

gMH| ITECTURA URBANISM

NV

V    /

4    NE

\

IISiiLsV te . c

sv

c

taga^1 f 1    u_

11

SE

Bau

PLAN URBANISTIC ZONAL PANTELIMON 111 A


CONFORM CU ORIGINALUL


PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

DIRECȚIA URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIM3ARE

Nr.


■.sA............


ARHITECT ȘEF ,

scala grafica

0    5

I    I


25

I


50

I


75

I


«SFTc7>\

a ._

VERIFICATOR

EXPERT

NUME

SEMNAȚ/ff^^bfa^TA

^REFERAT/ EXPERTIZA NR. / DATA

*ilia

BOGOESCU ARHITEÎ


AU


ELABORATOR

NUME

SEMNATURA'y

SEF PROIECT

arh. Bogdan Bogoescu

PROIECTAT j

arh. Petru Dragoiu

t l'V» 1 ..    L

DESENAT /

arh. Petru Dragoiu

(HM


3jl8/1§șZ


1:500


jOata:

11/2013


S.C. LIDL ROMANIAS.C.S


Titlul proiectului: DOCUMENTAȚIE PENTRU AVIZULARHITECTULUI ȘEF MUN. BUCUREȘTI Șoseaua Pantelimon nr. 111A, sector 2, București


Titlul planșei:


PLAN REGLEMENTĂRI


235/2012


Faza:

PUZ


BOGOESCOAU


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

VIZAT SPRE NESCHIMBARE


CONFORM CUPROIECT NR.235/2012 PLAN URBANISTIC ZONAL SUPERMARKET LIDL

DOCUMENTAȚIE PENTRU OBȚINEREA AVIZULUI ARHITECTULUI SEF AL MUN. BUCUREȘTI/


REGULAMENT LOCAL DE URBANISM

AFERENT XL-'.'

PLANULUI URBANISTIC ZONAL

SUPERMARKET LIDL

ȘOSEAUA PANTELIMON, NR. 11 IA,

SECTOR 2, BUCUREȘTI

Parcela care a generat PUZ se află situată în Șoseaua Pantelimon nr.lllA, sector 2, reprezentată conform Planșei de reglementări - Planșa nr. 09 din documentația PUZ;

Situația juridică

Imobilul situat în intravilanul Municipiului București este compus din terenul în suprafață de 2895mp și construcțiile existente pe acesta, care se află în proprietate privată.

SECȚIUNEA I:

UTILIZARE FUNCȚIONALĂ

UI L Utilizări admise

SupermarketStructură de vânzare cu amănuntul cu suprafață de până la 2500 mp

(Ac totală la sol = 1780mp, conform Planșei de reglementări - planșa nr. 09)

S.C.BOGOESCU ARHITECTURA URBANISM S.R.L.

Intrarea Filioara, nr.2, etaj 1, apart.2, Sector 1

București / ROMANIA


Ar; i Ci 'ini. .':. Caracteristici ale parcelelor (suprafețe, forme, dimensiuni)

Parcela care a generat PUZ are suprafața de 2895mp, conform documentației cadastrale și

a extrasului de cadastru de la O.C.P.I. cu nr. de înregistrare 7695 din 18.02.2013, reprezentată conform Planșei de reglementări - planșa nr. 09.

Ariiooiui ?. Amplasarea clădirilor față de aliniament

Amplasarea clădirii supermarketului se va realiza conform Planșei de reglementări - planșa nr. 09 din documentația PUZ.

Articolul 4. Amplasarea clădirilor față de limitele laterale și posterioare ale parcelelor 7 '    .

Amplasarea clădirii se va realiza conform Planșei de reglementări - planșa nr. 09 din documentația PUZ astfel : minimum 5m față de limita vestică, minimum 3m față de limita de nord, 2m față de limita estică și minimum 2m față de limita sudică.

Articolul 5. Amplasarea clădirilor unele față de altele pe aceeași parcelă \


Pe parcela din Șoseaua Pantelimon nr.l 11A este prevăzută o singură clădire cu f(in ea de supermarket,. amplasată conform Art. 4.

Arftculul 6. Circulații și accese

Circulațiile și accesele la clădirea supermarketului se .vor realiza prin reglementată prin Planșa de reglementări - planșa nr. 0Ș.:;d'in .documentația PUZ. Aceste Șoseaua Pantelimon astfel:


1.    Punctul 1 de intrare, aflat la limita de est a frontului către aleea propusă, în apropiere

asigura accesul pietonilor la incinta supemuarketului.    . \    \|

2.    Punctul 2 de intrare, aflat la limita de est ii frontului către aleea propusă, va asigura ai

supermarketului.    \

3.    Punctul 3 de intrare, aflat la capătul aleii propuse, asigură accesul pentru operațiunile de aprovizionare.

Pe laturile de est, vest și sud ale proprietățiPse propune amenajarea unei zone carosabile coerente și, eficiente, care să asigure accesul atât al clienților supermarketului^ cât și al rezidenților zonei învecinate, și a unor spații verzi aferente, cu rol de protecție și reprezentare. Segmentul carosabil existent dinspre latura de est a proprietății din Șos. Pantelimon nr.l 1 IA se va modifica și va asigura accesul auto dinspre Șos. Pantelimon la supermarket și la incinta dintre blocurile de locuințe învecinate a autovehiculelor și a pietonilor. Accesul auto (cu lățimea generală de 6m - două benzi) se va realiza din Șoseaua Pantelimon pe această nouă arteră dimensionată corespunzător accesului auto al clienților și al personalului însărcinat cu aprovizionarea periodică.

Aitx-ok-i A Staționarea autovehiculelor


O G O f 5 C U EKS9 t T £ C T U H A UBSAHiSW


DIRECȚIA URBANISM REGULAMENTLOCAL de URBANISM AVIZ NR.

VIZAT SPRE NESCHIMRarp


A.t icolul 9. Aspectul exterior al clădirilor

Clădirea va avea un aspect ce se va încadra în reglementările zonei respective prevăzute în PUG Municipiul București, fiind permise diverse concepte volumetrice standard ale diverselor lanțuri de operatori din domeniul comerțului de tip supermarket.

Asikoh;;    Condiții de echipare edilitare

Clădirea va avea asigurate condițiile de echipare edilitară necesare, prin racordarea la rețelele existente în conformitate cu avizul de specialitate.

Articolul ■ U Spații plantate    ■ r

Conform Planșei de reglementări - planșa nr. 09 din documentația PUZ, pe parcela din Șoseaua Pantelimon nr. 11 IA se vor amenaja spații verzi plantate cu gazon, plante decorative și arbori, cu suprafața de 887,8mp, ocupând un procent de 30,6% din întreaga suprafață a acesteia.    .

Spațiile rămase neconstruite și neocupate de accese și trotuare de gardă vor: fi înierbate și plantate cu un arbore la fiecare lOOmp. Parcajele vor fi plantate cu un arbore la fiecare 4 locuri de parcare.

Se vor identifica, păstra și proteja în timpul executării construcțiilor vegetația existentă. în cazul defrișării unui arbore/arbust se va solicita Avizul de specialitate emis de Direcția Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București.

Pentru îmbunătățirea microclimatului și pentru protecția construcțiilor se va evita impermeabilizarea terenului peste minimum necesar pentru accese, circulații carosabile/pietonale, terase.

Articolul 12. împrejmuiri


Pentru delimitarea parcelei din Șoseaua Pantelimon nr. 11 IA nu șe'vor realiza împrejmuiri verticale gard, ci se va evidenția prin diferențe de textură a amenajării terenului, prin clemente de tip gard viu, borduri, zo: pentru locurile de parcare, suprafețele pietonale etc. Pe latura de nord a parcelei se vor realiza panouri fonoizolante zona de acces a autovehiculelor de aprovizionare.    '! ț

SECȚIUNEA III:

POSIBILITĂȚI MAXIME DE OCUPARE ȘI UTILIZARE A TERENULUI Ai iicohit I >. Procent maxim de ocupare a terenului - POTmax.=61,5%

Aiticsihii ș Coeficientul maxim de utilizare a terenului CUT=T,3 cu Hmax.=12m


S.C.BOGOESCU ARHITECTURA URBANISM S.R.L.

Intrarea Filioara, nr.2, etaj 1, apart.2,

Sector 1

București / ROMANIA

Tel.: 0728909651/0728909650

www.bogoescuarhitectura.ro

E-mail: proiectare@bogoescuarhitectura.ro