Hotărârea nr. 229/2014

HOTARAREnr. 229 din 2014-09-04 PENTRU ABROGAREA HOTARARII C.G.M.B. NR. 116/30.05.2014 SI APROBAREA INFIINTARII, ORGANIZARII SI FUNCTIONARII "PIETELOR TARANESTI" CA PIETE VOLANTE, PE TERITORIUL MUNICIPIULUI BUCURESTI ABROGA HCGMB NR. 116/2014 SE COMPLETEAZA PRIN HCGMB NR. 149/2015



Consiliul General al Municipiului București '

H OT Ă R Â R E

pentru abrogarea Hotărârii C.G.M.B. nr. 116/30.05.2014 și aprobarea înființării, organizării și funcționării „Piețelor Țărănești” ca piețe volante,

pe teritoriul municipiului București

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției

. Implementare Politici Publice;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului București.

în conformitate cu prevederile:

-    Hotărârii Guvernului nr. 348/2004 privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordinului președintelui ANSVSA nr. 111/2008 privind aprobarea Normei sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară, veterinară și pentru siguranța alimentelor, a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin.(2) lit. e) alin. (7) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. f) din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală, . republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 Se aprobă înființarea „Piețelor Țărănești” pe teritoriul municipiului București, ca piețe volante de comercializare a produselor agricole și alimentare, direct de către producători, cu respectarea dispozițiilor legale în vigoare, în condițiile prevăzute de către Regulamentul de Organizare și Funcționare specific acestor piețe.

Art.2 Pentru organizarea și funcționarea în bune condiții a „Piețelor Țărănești” ca piețe -volante pe teritoriul municipiului București se


1-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, Ro



J_305 55 00; www.pmb.ro



împuternicește Primarul General al Municipiului București să semneze pentru și în numele Municipiului București, Acordul de colaborare, încheiat între Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Municipiul București, Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor și Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe „AGROSTAR”, prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă durata Acordului de Colaborare privind organizarea și funcționarea „Piețelor Țărănești” ca piețe volante pe teritoriul municipiului București, respectiv 3 ani de la data semnării lui de către toate părțile semnatare, cu posibilitatea de prelungire în condițiile prevăzute de legislația în vigoare.

Art.4 în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, direcțiile din aparatul de specialitate al Primarului General vor elabora Regulamentul de Organizare și Funcționare a „Piețelor Țărănești”, calendarul activităților, precum și lista locațiilor de pe teritoriul municipiului București în care vor fi amplasate „Piețele Țărănești”.

Art.5 Hotărârea C.G.M.B. nr. 116/30.05.2014 se abrogă.

Art.6 Efectele juridice al Hotărârilor C.G.M.B. produse până la data suspendării, ca urmare a acțiunilor Instituției Prefectului Municipiului București, rămân în vigoare.

Art.7Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate al Primarului General al Municipiului București vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERAL

Angelescu Ramiro Robert Eduard ' AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

TUDORTOMA

București, 04.09.2014 Nr. 229


Splaiul Independenței 291-293, sector 6, București, România tel.: +4021305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2


-2-

\n

Anexa 1



Anexă Ia HCGMB Nr.

ACORD DE COLABORARE

PRIVIND ORGANIZAREA ȘI FUNCȚIONAREA PIEȚELOR

Țărănești în municipiul bucurești

A

Intre:


CONFORM CU ORIGINALUL

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE, denumi/ ./ în continuare MADR, cu sediul în București, B-duI Carol I, nr.24, sector 3,//' reprezentat prin domnul Daniel CONSTANTIN, în calitate de Viceprim-ministru/./j Ministru Agriculturii și Dezvoltării Rurale,

MUNICIPIUL BUCUREȘTI, denumită în continuare MB, reprezentat prin domnul Sorin Mircea OPRESCU, în calitate de Primar General al Municipiului București,

AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR, denumită în continuare ANSVSA, cu sediul în Piața Presei Libere, nr.l Corp Dl, sector 1, reprezentată prin domnul Vladimir Alexandru MĂNĂSTIREANU , în calitate de Președinte - Secretar de Stat,

FEDERAȚIA NAȚIONALĂ A SINDICATELOR DIN AGRICULTURĂ, ALIMENTAȚIE, TUTUN, DOMENII ȘI SERVICII CONEXE „AGROSTAR”, denumită în continuare AGROSTAR, cu sediul în București, Piața Cpt. Walter Mărăcineanu, nr. 1-3, etaj 4, camera 320-321, sector 1, reprezentată prin domnul Ștefan NICULAE, în calitate de Președinte,

se încheie prezentul acord:

1.    Obiectul acordului:

Prezentul acord stabilește măsurile generale cu caracter administrativ, necesare a fi adoptate, pentru amenajarea, organizarea și funcționarea de „piețe țărănești”, de tipul piețelor volante în spațiul urban, pe teritoriul Municipiului București.

2.    Cadrul legal:

Hotărârea Guvernului nr. 348/2004, privind exercitarea comerțului cu produse și servicii de piață în unele zone publice, cu modificările și completările ulterioare;..

Hotărârea Guvernului nr. 661/2001, privind procedura de eliberare a certificatului de producător, cu modificările și completările ulterioare;



Ordinul președintelui ANSVSA nr. 111/2008, privind aprobarea Normei sanitar veterinare și pentru siguranța alimentelor privind procedura de înregistrare sanitară, veterinară și pentru siguranța alimentelor, a activităților de obținere și de vânzare directă și/sau cu amănuntul a produselor alimentare de origine animală sau nonanimală, precum și a activităților de producție, procesare, depozitare, transport și comercializare a produselor alimentare de origine nonanimală, cu modificările și completările ulterioare;

3. Principii generale privind „Piața Țărănescă”:

S „piața țărănească” este structura de vânzare, amplasată conform nevoilor locale și cererilor cetățenilor municipiului care se organizează în anumite zile ale săptămânii, cu orar de funcționare limitat , numai pe timpul zilei și în locațiile stabilite de către Primăria Municipiului București;

S „piața țărănească” este rezervată în exclusivitate producătorilor agricoli individuali și/sau organizați în orice formă asociativă, constituită conform legii, denumiți generic producători',

S producătorii beneficiază de toate facilitățile oferite de „piața țărănească”, fără a plăti vreo taxă sau tarif pentru utilizarea standurilor (tarabelor), cântare, apă, electricitate, spații de depozitare, materiale publicitare, etc.

S producătorii sunt în totalitate responsabili pentru produsele lor în fața consumatorilor și răspund pentru respectarea normelor legale de producere,prelucrare și comercializare a produselor;


S nediscriminare, liber acces;

4. Definiții:

în sensul prezentului acord, următorii termeni se definesc astfel:

S „Piețe țărănești” - Ansamblu de unități, spații și facilități mobile / temporare unde se desfășoară activități de expunere și comercializare a alimentelor de origine animală și non-animală obținute de la producătorii agricoli persoane fizice și juridice în cadrul înregistrate sanitar veterinar și pentru siguranța alimentelor, care sunt ambalate și/sau preambalate și/sau care prezintă elemente de identificare ale producătorului;

S „Parteneri implicați” - Autoritățile administrației publice centrale reprezentate de Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR), Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța, Alimentelor, (ANSVSA), Primăria Municipiului București, alte organizații non-guvemamentale, sindicate, grupuri de producători, asociații de producători, producători individuali;

S „Producători ” - persoană fizică sau juridică, inclusiv producătorii agricoli crescători de animale, care desfășoară activitate de vânzare directă a produselor primare de origine animală, certificată conform reglementărilor în vigoare;

5. Scop:

S asigurarea cadrului organizatoric care șă creeze facilități producătorilor agricoli pentru vânzarea directă către consumatori a produselor agroalimentare din producție proprie; ,



-/ asigurarea unei oferte de produse agroalimentare corespunzătoare calitativ și cantitativ, la prețuri echitabile, cu garantarea trasabilității și siguranței produselor agricole;

S generarea unei legături civilizate și directe între producătorul agricol și consumator;

6. Produse agricole și alimentare:

Produse agricole și alimentare care se pot comercializa în piețele țărănești:

-    legume proaspete și conservate;

-    cartofi, struguri, pepeni;    ___

-    fructe de livadă și de pădure, proaspete și conservate;

RIW CU ORIGINALUL


-    produse de origine animală inclusiv miere de albine;


7. Parteneri implicați - rol și atribuții:

MADR, MB, ANSVSA, și AGROSTAR, elaborează și încheie Acordul de colaborare privind cadrul instituțional de acțiune, măsurile și responsabilității pentru ducerea la îndeplinire a obiectivelor.

A. Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, cu următoarele atribuții

principale:    r,,

Realizează prin Direcția pentru Agricultură a Municipiului București, următoarele:

•    efectuează acțiuni de verificare în „piețele țărănești” sub aspectul calității de producător a vânzătorilor;

•    participă la realizarea acțiunilor de prezentare a inițiativei de organizare a „pieței țărănești”;

B. Municipiul București, cu următoarele atribuții speciale:

•    identifică locații optime în care vor funcționa „piețe țărănești” și comunică aceste locații Direcției pentru Agricultură a Municipiului București;

•    elaborează și actualizează periodic harta cu locațiile unde vor fi amplasate piețele țărănești și perioadele în care acestea vor fi organizate, pe care o va pune la dispoziția Direcției Sanitar Veterinare și pentru Siguranța Alimentelor a Municipiului București în vederea organizării controalelor oficiale din punct de vedere sanitar veterinar și al siguranței alimentelor.

•    eliberează avizele pentru organizarea „piețelor țărănești”;

•    desemnează un reprezentant care administrează activitatea din piață;

•    desemnează pentru „piețele țărănești” persoane responsabile pentru controlul efectuat împreună cu reprezentantul Direcției pentru Agricultură a Municipiului București;

•    amplasează (dacă este cazul) echipamentul comercial mobil, pe spațiul pieței țărănești, asigură strângerea acestuia și depozitarea în locații corespunzătoare;



•    asigură instrumente de cântărire omologate și verificate, pe care le pune la dispoziția vânzătorilor;

•    asigură salubrizarea zonei după încheierea programului de funcționare a pieței;

•    asigură grupuri sanitare mobile;

•    asigură prin Poliția Locală, paza, ordinea și liniștea zonelor în care se desfășoară activitatea din piețele volante;

•    pune la dispoziția producătorilor, cu titlu gratuit, toate facilitățile de care dispune piața;

•    alte măsuri, menite a asigura desfășurarea în bune condiții a „Piețelor

Țărănești”, conform dispozițiilor legale;    fi! X

CONFORM CU

ORIGINALUL


C. Autoritatea Națională Sanitar Veterinară și pentru Siguranța^ Alimentelor, cu următoarele atribuții speciale:

•    realizează controlul oficial din punct de vedere al respectării condițiilor generale de igienă la nivelul tuturor spațiilor și facilităților de la nivelul piețelor țărănești și aplică măsuri în cazul în care constată încălcarea prevederilor legislației sanitar veterinare în vigoare, inclusiv oprirea activității;

•    evaluează unitățile de vânzare directă/vânzare cu amănuntul si

’    3

eliberează documentul de înregistrare sanitară veterinară în conformitate cu prevederile Ordinului președintelui ANSVSA nr.l 11/2008 care aprobă procedura de înregistrare sanitară veterinară a activităților de vânzare directă/vânzare cu amănuntul de produse de origine animală și produse de origine non-animală;

•    comunică Consiliului General al Municipiului București măsurile dispuse cu privire la suspendarea/interzicerea desfășurării activității pentru producătorii care nu respectă prevederile legislației sanitare veterinare și pentru siguranța alimentelor, în vigoare;

•    dispune interzicerea organizării piețelor țărănești în cazul în care nu sunt asigurate toate condițiile de funcționare stabilite de legislația sanitară veterinară și pentru siguranța alimentelor, în vigoare;

D. Federația Națională a Sindicatelor din Agricultură, Alimentație, Tutun, Domenii și Servicii Conexe „AGROSTAR”, cu următoarele atribuții specifice:

•    colaborează cu administrația publică locală în vederea identificării locațiilor destinate organizării „piețelor țărănești” și comunicarea acestora celor interesați;

•    asigură un număr de standuri (tarabe pliabile) dimensionate, în corelare cu numărul de „piețe țărănești” ce se înființează și cu numărul de producători solieitanți;

•    asigură ca prețul produselor vândute în „piețele țărănești” să nu

depășească prețurile-din piețele tradiționale; xX    /

• asigură păstrarea în bună stare a tarabelor și cântarelor primite în folosință și să le restituie reprezentantului pieței, la plecare;

8. „Calendarul activităților” pentru înființarea „piețelor țărănești” în Municipiului București precum și Regulamentul propriu de Organizare și Funcționare a „piețelor țărănești”, vor fi elaborate ulterior, și vor supuse avizării autorității publice locale, în conformitate cu dispozițiile legale în vigoare.

Prezentul Acord se încheie pe o perioadă de 3 ani de la data semnării lui de către toate părțile semnatare și se poate prelungi tacit tot pentru o perioadă identică, dacă părțile semnatare nu denunță unilateral acordul, la expirarea acestuia.

Părțile au semnat astăzi .......................... prezentul Acord de Colaborare

privind Organizarea și Funcționarea „PIEȚELOR ȚĂRĂNEȘTI”, în municipiul București, în patru(4) exemplare originale, câte unul pentru fiecare parte semnatară.

MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII RURALE

Viceprim-ministru, Ministru, Daniel CONSTANTIN


MUNICIPIUL BUCUREȘTI

Primar General,

Sorin Mircea OPRESCU


AUTORITATEA NAȚIONALĂ SANITAR VETERINARĂ ȘI PENTRU SIGURANȚA ALIMENTELOR

Președinte - Secretar de Stat, Vladimir Alexandru MĂNĂSTIREANU

FEDERA ȚIA NA ȚIONALA A SINDICATELOR DIN AGRICULTURĂ,


ALIMENTAȚIE, TUTUN, DOMENII Șl SERVICII CONEXE „AGROSTAR”j




conform cu A

ORIGINAUii I