Hotărârea nr. 222/2014

HOTARAREnr. 222 din 2014-09-04 PRIVIND MODIFICAREA LISTEI CU SUMELE APROBATE LACASURILOR DE CULT PE ANUL 2014, ANEXA LA BUGETUL ADMINISTRATIEI MONUMENTELOR SI PATRIMONIULUI TURISTIC PE ANUL 2014
Consiliul General al Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind modificarea Listei cu sumele aprobate lăcașurilor de cult pe anul 2014, anexă la bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul

2014

Având în vedere expunerea de motive a Primarului General al Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice - Direcția Buget;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe, raportul Comisiei învățământ, cultură, culte, sport și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) lit. a) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art.1 (1) Se aprobă suplimentarea listei cu sumele aprobate lăcașurilor de cult pe anul 2014, anexă la bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic pe anul 2014, cu suma de 3.742 mii lei și detalierea pe lăcașuri de cult conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

(2) Suma se asigură din bugetul Administrației Monumentelor și Patrimoniului Turistic prin suplimentarea articolului 20.19 la cheltuieli și a articolului 43.01.09 la venituri. Pentru păstrarea echilibrului bugetar se diminuează cu aceeași sumă articolul 20.30.30 la capitolul 51.02 din bugetul Municipiului București pe anul 2014.

Art.2 Primarul General, prin direcțiile de specialitate va include în bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2014 și anexele la acesta, modificările din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ    SECRETAR GENERAL AL

MUNICIPIULUI BUCUREȘTI\n

Anexa 1JjJj . 0$,

LISTA PROPUNERI ACORDARE SPRIJIN FINANCIAR 2014/' /


Va transmitem lista propunerilor instituției noastre, privind acordarea sprijinului finanetarJaeasurilor de cult, din Municipiul București in anul 2014, in urma vizualizării acestora la fata locului si analizei necesităților fiecărui lacas de cult.


Obiectivele prioritare le reprezintă continuarea si finalizarea lucrărilor deja începute la lăcașurile de cult solicitante.

NR.C

RT

DENUMIRE LACAS DE CULT

SUMA PROPUSA

1

Catedrala Mântuirii Neamului

6.000.000

2

Sf.Gheorghe Nou

1.200.000

3

Templul Coral

500.000

;/ 4

Biserica Evanghelica Lumina

50.000

~ 5

Biserica Adventista Militari

150.000

6

Sf.llie Gorgani

300.000

7

Spirea Noua

150.000

8

Dudesti Cioplea

50.000

9

lancu Vechi Matasari

300.000

10

Delea Noua

430.000

11

Buna Vestire Belu

200.000

12

Sf.Gheorghe Grivita

250.000

13

Elefterie Nou

200.000

14

Serban Vodă

200.000

15

Sf.Prooroc Daniei

300.000

16

Sf.Arhanghel Huedin

150.000

17

Sf.Apostol si Evanghelist loan

300.000

18

Antonie cel Mare si Sf. Casian Romanul

450.000

19

Cărămidarii de Jos

300.000

i .0

Manastirea Antim

200.000

21

Sf.Nicolae Dintr-o Zi

400.000

22

Sf.Ecaterina centrul social -Iustin Patriarhul

300.000

23

Zlatari

200.000

24

Popa Tatu

300.000

25

Nicolae Tabacu

300.000

26

Adormirea Maicii Domnului-sect.5(Margeanului)

100.000

27

Parohia Inaltarea Domnului

400.000

28

Parohia SF NICOLAE POGORÂREA SF DUH MILITARI

400.000

29

Parohia BRANCUSI-SF I0AN RUSUL SI ACOPERAMANTUL MAICII

DOMNULUI

900.000

30

ASEZAMINTELE BRANCOVENESTI-BIS DOMNITA BALASA

500.000

31

IZVORUL TĂMĂDUIRII-SPITALUL COLENTINA

900.000

32

PAROHIA NAȘTEREA MAICII DOMNULUI

150.000

33

PAROHIA RODICA MOSOIU

50.000

34

parohia aparatorii patriei ii

100.000

35

PAROHIA SF.IOAN MOȘI /

150.000

36

PAROHIA SF. VINERI NOUA

200.000

37

BISERICA DOAMNEI

500.000

38

BISERICA SF ILIE HANUL COLTEI

300.000

39

BISERICA FOIȘOR

200.000

40

BISERICA BUNAVESTIRE CURTEA VECHE-SF.ANTON

400.000

41

BISERICA DOBROTEASA

300.000

42

BISERICA SCAUNE

200.000

43

BISERICA SF. NICOLAE NEGUSTORI

500.000

44

BISERICA SF. NICOLAE RUSA

400.000

45

BISERICA TARCAVITAN

600.000

46

BISERICA SF. MERCURIE POTCOAVA

500.000

47

PAROHIA SF MUCENIC MIRON SI SF IERARH NICOLAE DAMAROAIA

200.000

48

PAROHIA BELVEDERE

600.000

49

PAROHIA BARBATESCU VECHI

700.000 '

50

Sf Nicolae Amza

200.000

51.

Vovidenia

50.000

.-52

Stavropoleos

100.000

Manastirea Radu Vodă

200.000

54

Bucur Ciobanul

250.000

55

Spiridon Vechi

50.000

56

Spiridon Nou

700.000

57

Olari

700.000

58

Parcul Domenii- Casin

200.000

59

Schitul Magureanu

500.000

TOTAL

25.380.000

Director,

Traian Radu Negrei

/ K-O.S ,20 ,^

3