Hotărârea nr. 2/2014

HOTARAREnr. 2 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA SITUATIILOR FINANCIARE CENTRALIZATE ALE MUNICIPIULUI BUCURESTI - ACRIVITATEA PROPRIE - PE ANUL 2012


vuus‘iîuI General a.i Municipiului București

HOTĂRÂRE

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate aie Municipiului București - activitatea proprie - pe anul 2012

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai a! Municipiului București și raportul de specialitate al Direcției Generale Economice;

Văzând raportul Comisiei economice, buget, finanțe și avizul Comisiei juridice și de disciplină din cadru! Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

-    Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Legii nr. 82/1991 a contabilității, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. b), alin. (4) lit. a) și art. 45 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. unic - Se aprobă situațiile financiare centralizate aie Municipiului

București - activitatea proprie - pe anul 2012, conform anexelor nr. 1 - nr. 31 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 30.01.2014.platul Independenței 231-2S3, sector 6, Bucureș


ti, România; tei.: 4-4021305 55 00;_;\n

Anexa 1


CONSILIUL GENERAL'AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

>- ■■■,-


Hotărârea ar,

priviirod sprofearea Nrufoffor tbamncfore conurnEsufe Ne MîLunneKpUiiUîin Eueuueșri - aerivifofoa pxopNe pe suîlE 2012


= Lista anexei

Nn, smexfo lia Bot

Nm anexei corespunzătoare din srituațâde financbre *)

DenanCre anexă

1.

Politici contabile

2.

-

Note explicative / Raport de analiză

3.

I.

Bilanț

4.

2.

Contul de rezultat patrimonial

5.

3,

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 03)

6.

4.

Situația fluxurilor de trezorerie (cod 04)

7.1-7.4

7b.

Detalierea cheltuielilor (credite externe, instituții publice și activități finanțate integral sau parțial din venituri proprii, buget local, instituții finanțate din fonduri externe nerambursabile)

8.

9.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii --venituri -

9.

11.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor publice și activităților nuanțate integrai sau parțial din venituri proprii-

cheltuiefi -

10.

12.

Contul de execuție a bugetului local - venituri -

11.

13.

Contul de execuție a bugetului local - - cheltuieli -

12.

14b.

Disponibil din mijloace cu destinație speciala

13.

15.

Contul de execuție a bugetului creditelor externe - cheltuieli -

14.

17.

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile - venituri -

15.

18,

Contul de execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabife - cheltuieli -

16.1-16.2

19

Situația plăților efectuate și a sumelor declarate pentru cota-parte aferentă cheltuielilor finanțate din FEN postaderare

17.

20 a.

Situația sumelor primite direct de la Comisia Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

18.

20b.

Situația sumelor primite indirect de la Comisia. Europeană/alți donatori și a plăților din FEN postaderare

19

22.

Venituri, cheltuieli si excedente ale bugetelor locale pe unități administrativ - teritoriale

20.1-20.2

23,23b

Contul de execuție a donațiilor/sponsorizărilor primite și utilizate în anul 2012 (total, instituții finanțate din venituri proprii și subvenții de la bugetul local )

21.

27

Situația plăților efectuate la titlul 56 „Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare"'

Hotărârea nr.

privind aprobarea situațiilor financiare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie -pe anul 2012

Lista ane;


Aj; / V17*

Nr, anexei la Oot

i

Nn anexei corespunzătoare din situatirie fin as na c ia re *)

Denumire anexă

22.

29

Situația plăților efectuate din buget și nejustificate prin bunuri, lucrări, servicii Ia finele perioadei

23.1-23.4

30b.I.

Situația plăților restante (total, instituții publice finanțate integral din bugetul local, instituții publice finanțate din venituri proprii, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii)

24.1-24.4

30b.II.

Sinteza plăților restante și arieratelor (total, instituții publice finanțate integral din bugetul local, instituții publice finanțate din venituri proprii, instituții publice finanțate integral sau parțial din venituri proprii)

25.

30b, 1.

Situația centralizată a arieratelor

26.

31b.

Situația acțiunilor/părților sociale deținute direct/indirect de către UAT, la operatori economici

27.

*-»

20

Situația unor indicatori referitori la protecția copilului și a persoanelor cu handicap

28.

34

Situația modificărilor în structura activelor nete / capitalurilor

29.

35a

Situația activelor fixe amortizabile

30.

35b

Situația activelor fixe neamortizabile

31.

40b

Situația activelor si datoriilor instituțiilor publice din administrația locală

*) în conformitate cu Normele metodologice privind întocmirea si depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31.12.2012, aprobate prin Ordinul Ministrului Finanțelor Publice, nr. 71/ 2013.
Situațiile financiare ale Municipiului București - activitatea proprie - se obțin prin centralizarea tuturor situațiilor financiare ale instituțiilor publice cu personalitate juridică din subordine, inclusiv a ordonatorilor secundari de credite (Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București), care de asemenea centralizează situațiile financiare aie activității proprii și ale instituțiilor / spitalelor coordonate, cu buget propriu» aprobat prin Consiliul General ai Municipiului București, instituții ce au raportat setul de politici contabile specific fiecăreia (inclusiv în ceea ce privește amortizarea imobilizărilor corporale și necorporale, reevaluarea acestora» înregistrarea diferențelor de curs valutar, contabilitatea de angajamente» etc.). Acestea sunt prezentate în monedă națională, respectiv în lei noi (RQN), iară subdiviziunile leului.

Operațiunile prezentate în situațiile financiare sunt reglementate prin; Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. L917/2005, pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea și conducerea contabilității instituțiilor publice și Planul de conturi pentru instituțiile publice și instrucțiunile de aplicare a acestuia, modificat și completat prin Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 556/2006» Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 1.649/2006, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 479/05.04.2012 pentru aprobarea normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice precum și a unor raportări financiare lunare în anul 2012, Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 71/2013 privind întocmirea șl depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice în anul 2013, inclusiv cu diverse Norme și Precizări emise de Ministerul Finanțelor Publice, în legătură cu întocmirea șa depunerea situațiilor financiare. De asemenea, situațiile financiare sunt întocmite în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, republicată, cu modificările și completările ulterioare și cu Legea finanțelor publice locale, nr. 273/2006, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv Q.U.G. nr. 47/2012 pentru modificarea și completarea unor acte normative și reglementarea unor măsuri fiscal -bugetare și Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1.248/20 J 2 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor art. 49, alin. (13A1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale și de modificare și completare a Normelor metodologice privind întocmirea și depunerea situațiilor financiare trimestriale ale instituțiilor publice, precum și a unor raportări financiare în anul 2009» aprobate prin Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 629/2009,

în principal, elementele prezentate în situațiile financiare de către fiecare Instituție respectă următoarele principii:

c principiul continuității activității - ceea ce presupune că, instituția publică își continuă în mod normal funcționarea, fără a intra în stare de desființare sau reducere semnificativă a activității;

o principiul permanenței metodelor ~ ceea ce presupune că, metodele de evaluare trebuie aplicate în mod consecvent de la un exercițiu financiar la altul;


(GA fZ* u 'AH

'    J

A îN

Hot NrX ANEXA î


A,principiul prudenței - ceea ce presupune că, evaluarea se special ține cont de:

-    toate angajamentele apărute în cursul exercițiului financiar curentAâ'u al unui exercițiu precedent

-    toate deprecierile;

principiul contabilității pe bază de angajamente - ceea ce presupune că, efectele tranzacțiilor și evenimentelor sunt recunoscute atunci când tranzacțiile și evenimentele se produc si nu pe măsură ce numerarul sau echivalentul de numerar este încasat sau plătit și sunt înregistrate în evidențele contabile și raportate în situațiile financiare ale perioadelor de raportare;

principiul evaluării separate a elementelor de activ și de datorii - ceea ce presupune că, componentele elementelor de activ sau de datorii sunt evaluate separat; principiu! intangibilității - ceea ce presupune că, bilanțul de deschidere pentru fiecare exercițiu financiar corespunde cu bilanțul de închidere al exercițiului financiar precedent; principiul Recompensării - ceea ce presupune că, orice compensare între elementele de activ și de datorii sau între elementele de venituri și cheltuieli este interzisă, cu excepția compensărilor între active și datorii permise de reglementările legale, numai după înregistrarea în contabilitate a veniturilor si cheltuielilor la valoarea integrală; principiul comparabilității informațiilor - ceea ce presupune că, elementele prezentate oferă posibilitatea comparării în timp a informațiilor;

principiu! materialității (pragului de semnificație) - ceea ce presupune că, orice element care are o valoare semnificativă este prezentat distinct în cadrul situațiilor financiare, iar elementele cu valori nesemnificative, dar care an aceeași natură sau au funcții similare sunt însumate și prezentate într-o poziție globală;

principiul prevalentei economicului asupra juridicului (realității asupra aparenței) - ceea ce presupune că, informațiile contabile prezentate în situațiile financiare sunt credibile, respectă realitatea economică asupra evenimentelor sau a tranzacțiilor, nu numai forma lor juridică.

Respectând principiile contabile mai sus amintite, așa cum reiese din precizările desprinse din situațiile financiare cuprinse în centralizare, informațiile furnizate sunt:

a)    relevante pentru nevoile utilizatorilor în luarea deciziilor economice;

b)    credibile, în sensul că;

-    reprezintă fidel rezultatul patrimonial șl poziția financiară a instituției publice;

-    sunt neutre;

-    sunt prudente;

-    sunt complete sub toate aspectele semnificative.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

Hot Nr.d-A ANEXA 2


/ . ,

(j. o

i


C’


;r O MM


CU ORP


Adm CHSituațiile financiare - „bilanțul”, „contul de rezuifâb-p:âiiTmoniaP’, „situația fluxurilor de trezorerie’'', „contul de execuție” și celelalte anexe - privind execuția bugetului propriu al Municipiului București pentru anul 2012, cuprind raportările a 60 instituții publice, cu personalitate juridică, din care. 40 raportări directe (din care 2 reprezintă raportările activităților proprii pentru Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București și Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale) și 23 raportări indirecte, astfel:

© 9 instituții finanțate integral din alocații bugetare (din care 2, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

® 49 instituții finanțate din alocații bugetare și din venituri proprii (din care 21, raportate indirect, prin intermediul ordonatorului secundar de credite);

©    2 instituții finanțate integral din venituri proprii.

Aceste instituții sunt prezentate în tabelul de mai jos, inclusiv anexele unde se regăsesc raportările acestora:

Mr


UNITATEA


cai:.


01


1.01.1 2.01.2 3.01.3 4.01.4 5.01.5


6.01.6


7.01.07


festitețf    integra! dm alocații bugetare

(Anexa î, Anexa 3, Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 13, Anexa 14b, Arnexa 34, .Anexa 35a, Anexa 35b, Anexa 40b)

Biblioteca Metropolitană București (inclusiv Anexa 29, Anexa 30b)

Administrația Străzilor - București (inclusiv Anexa 30b)

Administrația Fondului Imobiliar ~ București (inclusiv Anexa 30b)

Centrul de Protecție a Plantelor" - București (inclusiv Anexa 29)

Primăria Municipiului București - activitatea proprie - (inclusiv Anexa 2, Anexa. 12, Anexa 15, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 22, Anexa 20b, Anexa 27, Anexa 29, Amexa 31)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, pentru luna ianuarie 2012 (inclusiv Anexa 2, Anexa 17, Anexa 18, Anexa 19, Anexa 27, Anexa 29, dar rară .Anexa 4 și .Anexa 14b)

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București") - activitatea proprie, pentru perioada februarie - martie 2012 (inclusiv Anexa 2, .Anexa 17, .Anexa 18, Anexa 19, Anexa 27, Anexa 29, Anexa 33)


O -i O

CuUi .0

9.01.9


Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale - București*) - activitatea proprie -Centrul de Proiecte și Programe Educaționale și Sportive pentru Copii și Tineret București (fără Anexa 14b)    J . f; d


AC


xf


-U.


■ / } -

Hot. Nr.V .'.,5/.. -i-" z

ANEXA 2

10.02.1 Muzeul Național al Literaturii Române (inclusiv Anexa 23)

I L02.2 Centrul Cultural Palatele Brâncovenești de la Porțile București ului - Mogoșoaia 12.02,3 Teatrul Municipal "‘Lucia Sturdza Buiandra” (inclusiv Anexa 23)

13,02,4    Teatrul de Comedie

14,02.5    Teatrul ‘Ton Creangă” (inclusiv Anexa 23)

15.02.6    Teatrul Evreiesc de Stat

16.02.7    Teatruî Mie - București

17.02,8 Teatrul “C, I. Nottara” (inclusiv Anexa 23, Anexa 29) î 8.02.9 Teatrul de păpuși și marionete “Țăndărică” (inclusiv Anexa 29)

19.02.10 Teatrul de revistă “Constantin Tănase” (inclusiv Anexa 29)

20.02.11 Teatrul Odeon (inclusiv Anexa 23)

21.02.12 Teatrul Excel si or

22.02.13 Teatrul Masca (inclusiv Anexa 30b)

23.02.14 Teatrul Tineretului „Metropolis” (incluisv Anexa 23)

24.02,15 Circul „Circ & Variete Globus București” (inclusiv Anexa 29, Anexa 30b)

25.02.16 Muzeul Municipiului București (inclusiv Anexa 29)

26,02.17 Școala de Artă - București

27.02,18 Centrul de Proiecte Culturale al Municipiului București - ARCUB (inclusiv Anexa 23)

28.02.19 Administrația Monumentelor și Patrimoniului Turistic - București (inclusiv Anexa 29)

29.02,20 Administrația Cimitirelor și Crematoriilor Umane - București

30.02,21 Administrația Grădina Zoologică - București

31.02.22. Administrația Lacuri, Parcuri și .Agrement ~ București (inclusiv Anex.?, 29, Anexa 30b)

32.02.23 Clubul Sportiv Municipal București (inclusiv Anexa 23, Anexa 29, Anexa 30b) 33.02.24 Opera Comică pentru Copii

34.02.25 Direcția Generală de Evidență a Persoanelor ~ Municipiul București (Anexa 29) 35.02.26 Direcția Generală de Poliție Locală și Control a Municipiului București (inclusiv

Anexa 29, Anexa 30b)

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)

Sa situațiile financiare centralizate sde, rviunicipiuSui București ~ activitatea pr®$p

hs 3132.2012    01


RW1

V37.01.28

38.02.29

39.02.30

40.02.31

41.02.32


Centrul de Creație, Artă și Tradiție al Municipiului București (inclusiv Anexa 23) Căminul pentru Persoane Vârstnice „.Academician Nicoîae Cajai”

Spitalul Clinic „Sfânta Maria”*) (inclusiv Anexa 19, /anexa 27)

Spitalul Clinic de Obstetrică și Ginecologie „Filantropia”*) (inclusiv Anexa 23) Spitalul Universitar de Stomatologie „Prof. Dr. Dan Theodoreseu”*) (inclusiv Anexa 30b)

Nn

crt

UNITATEA.

02

Instituții finanțate din alocații bugetare și dbn venituri proprii

(Anexa 1, Anexa 2, Anexa 3. Anexa 4, Anexa 7b, Anexa 9, Anexa 11, Anexa

14b, Anexa 40b)

42.02.33 Spitalul Clinic de Nefrologie „Dr. Carol Davila”*) (inclusiv .Anexa 30b)

43.02.34 Spitalul Clinic Coîentina*) (inclusiv Anexa 23, Anexa 19, /Anexa 27, Anexa 30b) 44.02.35 Spitalul Clinic ,,Dr. I. Cantacuzino”*) (inclusiv Anexa 23)

45.02.36 Spitalul Clinic de Ortopedie, Traumatologie și TBC Osteonrtiealar „Foișor”*) 46.02.37    Centrul de Boli Reumatice „Dr. Ion Stoia”*) (inclusiv Anexa 23)

47.02.38    Spitalul de Pneumoftiziologie „Sf. Ștefan”*) (inclusiv Anexa 30b)

48.02.39 Spitalul Clinic „N. Malaxa”*) (inclusiv Anexa 30b)

49.02.40 Spitalul Clinic de Copii „Dr. Victor Gomoiu”*) (inclusiv Anexa 30b)

50.02.41 Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”*) (inclusiv Anexa

19, Anexa 27, Anexa 30b)

51.02.42 Spitalul Clinic „Colțea”*)

52.02.43 Spitalul de Bolnavi Cronici și Geriatrie „Sf. Luca”*) (inclusiv Anexa 30b)

53.02.44 Spitalul Clinic de Boli Dermato - Venerice „Prof Dr. Scarlat Longhin”*)

54.02.45 Spitalul Clinic „Prof. Dr, Th. Burghele”*) (inclusiv Anexa 29, Anexa 30b)

55.02.46 Spitalul Clinic de Obstetrică, și Ginecologie „Prof Dr. Panait Sârbu”*)

56.02.47 Spitalul Clinic de Psihiatrie „Al. Obregia” (inclusiv Anexa 30b)

57.02.48 Centrul de evaluare a toxicodependențeîor pentru tineri „Sf. Stelian” (inclusiv

Anexa 23)

58.02.4ft Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Gorgos” (inclusiv Anexa 20a)

LAC ar W


NOTE EXPLICATIVE

(RAPORT DE ANALIZĂ) h sitctațink financiare centralizate ale


MwâeâpMMi Bncnrești - activitatea proprie !a3U2.2-012

:|!) Notă: Situațiile financiare ale acestor instituții simt cuprinse într-o singură raportare', aceea a ordonatorului secundar de credite, așa cum sunt organizate Administrația Spfiâleldri-și Serviciilor

Medicale (activitatea proprie și instituțiile / spitalele coordonate) și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (activitatea proprie și instituția coordonată, respectiv Căminul pentru Persoane Vârstnice „Academician Nicolae Cajal”). De asemenea, începând cu data de 14 septembrie 2012 și-a încetat activitatea Spitalul Clinic de Dermafo-Venerologie „Dr. Scarlai Longhin”, activitatea acestuia fiind preluată de către Spitalul Clinic de Boli Infecțioase și Tropicale „Dr. Victor Babeș”

1. Co privire la contul de execuție

Bugetul propriu al Municipiului București pe anul 2012 a fost aprobat de către Consiliul General al Municipiului București, inițial H.C.G.M.B. nr. 66/23.03.20î2 și modificat ulterior prin H.C.G.M.B. nr. 110/30.08.2012,’ H.C.G.M.B. nr. 134/30.08.2012, H.C.G.M.B. nr. 135/30.08.2012, H.C.G.M.B. nr. 144/30.08.2012, H.C.G.M.B. mc 154/28.09.2012 și H.C.G.M.B. nr. 169/28.09.2012, H.C.G.M.B. nr. 173/31.10.2012, H.C.G.M.B. nr. 174/31.102012, H.C.G.M.B. nr. 201/29,11.2012 și H.C.G.M.B. nr. 231/29.12.2012, inclusiv prin modificări de buget prin virări de credite bugetare și modificări în repartizarea pe trimestre, aprobate de către ordonatorul principal de credite.

Sintetic, situația realizării încasărilor și plăților în / din bugetul local la 31.12.2012 se prezintă astfel:

VENITURIlei

Surse    |

Prevederi

definitive

încasări

Diferente

0 |

1

3(2-1)

TOTAL VENITURI,

din care:    |

3TGL24A /3o

o venituri proprii, din care:    j

3.367.646.740

3,145.756.149

-221.890.591

-    cote defalcate din impozitul pe    J

venit    i

-    sume alocate din cotele defalcate din |

3.082.644,030

2.850.586.924

-232.057.106

impozitul pe venit pentru    j

echilibrarea, bugetelor locale    [

112.046.200

112.488.791

442.591

NOTE EXPLICATIVE

(RAPORT DE ANALIZĂ)

îa situațiile fmsroeiare centraikate ale


CCPooRPJ


co orvono?xv

Mia^iespLalui București - activitatea proprie-™---------------(~

la 31.12.2012


Surse

Prevederi

definitive

încasări

realizate

Diferentei;u,v

0

1

2

3(2N)

® sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul Municipiului București

14.179.000

14.179.000

0

© vărsăminte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare a bugetului local (cu semnul minus)

-936.566.260

-883.376.000

53.190.260

o vărsăminte din secțiunea de funcționare

936.566.260

883.376.000

-53.190.260

© alte transferuri voluntare

3.597.340

12.997.340

9.400.000

finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente cu destinația de locuință

2.200.000

2.198.992

-1.008

subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele    locale    pentru

finanțarea investițiilor în sănătate

543.000

514.528

-28.472

o subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale necesare susținerii derulării proiectelor finanțate din fonduri externe nerambursabile    (FEM)

posfaderare

311A60

311.457

c subvenții de la bugetul de stat pentru finanțarea sănătății

23.693.000

23.268.000

-425.000

sume primite de administrațiile locale în cadrul programelor FEGÂ implementate de APIA

173.050

297.439

124.389

© subvenții de ia bugetul de stat pentru finanțarea secțiunii de funcționare a bugetului local

142.710

155.690

4    1

12.980

4

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ)


Iss situațiile fmaaiciare centralizate ale Municipiului București - activitatea proprie

h 302.2012

Surse

Prevederi

definitive

A

Încasări

realizate

Diferențe

0

1

2

3(2-1)

a sume primite de la UE/alți donatori în contul plăților efectuate    și    prefinanțări

(Fondul    European    de

Dezvoltare Regională, Fondul Social    European,    Fondul

European    de    Garantare

Agricolă    și    Mecanismul

Financiar S.E.E.)

1.620.160

1.620.161

1

CHELTUIELIiei

Indicatori

Prevederi

definitive

Plăți

efectuate

Diferențe

0

1

2

3(1.2)

TOTAL CHELTUIELI, din care:

3.01.106®

3 „360.123.443

240.983.017

& cheltuieli curente

2.511.697.000

2.299.053.498

212.643.502

- cheltuieli de personal

52.048.000

51.096.059

951.941

- bunuri și servicii

550.263.000

520.352.849

29.910.151

- dobânzi aferente datoriei publice externe locale

133.583.000

î 32.987.922

595.078

- subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț si tarif

Ol1.000.000

. 005,9o v. 21 P

107.030.781

- transferuri către instituții publice (inclusiv pentru finanțarea sănătății)

550.512.000

489.039.324

61.472.676

- alte transferuri (investiții ale regiilor autonome și societăților comerciale cu capital de stat)

68.899.000

59.625.881

9.273.N9

- proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabile (FEN) postaderare

6.226,000

5.409.684

816.316

- asistență socială (ajutoare sociale în numerar și ti chete de ereșă)

511.000

452.996

58.004

............- -p.......C:

6

-- f\--.

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ÂNAiXXA)


kt sitoaRîle financiare centralizate ale Mnmcipktlin Răcorești-activitatea proprie

Sa 3X12.2012

Indicatori

Prevederi

trimestriale

Plăți

efectuate

’^Orfofefoe

0

t

7

3(5-2)

- alte cheltuieli (contribuții ia salarizarea personalului neclerical șt despăgubiri civile)

3 8.655.000

36.119.564

2.535.436

q cheltuieli de capital

964.417.000

938.892.002

25.524.998

© rambursări de credite externe aferente datoriei publice externe locale

127.408.000

125.862.24 7

1.545.753

e plăți efectuate în anii precedenți și recuperate în anul curent

-2.415.540

-3.684.304

1.268.764

REZUL12ATUL EXERCIȚIULUI

ÎNCASĂRI    !

PLĂTI

EXCEDENT

TOTAL BUGET

3.201.298,756 |

3.360.123.443

4 5024.687

Deficitul la 31.12.2012, în sumă de 158.824.687 iei, reprezintă rezultatul execuției bugetului, local (Iară In fluența veniturilor din anii precedenți), deficit provenind de la secțiunea de dezvoltare (1S3.408.331 lei), ca urmare a aplicării Ordinului ministrului finanțelor publice, nr. 1720 /

17.12.2012 pentru aprobarea Normelor metodologice privind încheierea exercițiului bugetar al anului 2012 și prin care s-a virat la începutul anuiui 2013 (dar virare aferentă anului 2012), în contul de excedent al bugetului local din anii precedenți, suma de 187.000.000 iei, provenind din excedentul anilor anteriori, din Fondul de rezervă la dispoziția Guvernului pentru finanțarea obiectivului de Investiții „Reabilitarea și modernizarea Stadionului idaționa! Lia ManolfoX

De asemenea, în aplicarea actelor normative mal sus menționate și în conformitate cu H.C.G.M.B. nr. 4 1 29.01.2013, s-a aprobat acoperirea definitivă din excedentului bugetului local din anii anteriori a deficitului secțiunii de dezvoltare a bugetului local a anului curent (1 33.408,331 foi),

De mmEfofomaf eR rpahfoe de efcefoames cverațfonm de vfogure din veaiforde anmfod 2012 a sumei de I87.OO0.OOO ks m excedentfonl asndwo precedenfo dfo-pordbdul bygekdtd Exod pmxzerfos excedfoiA (28 J 75.313 Sen), aHâi pe tofiafi, cât și pe secfi&sm, for excedez tuf bagefofoi focal dfo aud preced erați era de 408,206 kL DfoposnbiiM fon getul!ui focal dhs aaf preced en țf efopă ekehsatrea oporai'fomfor de mai svts ini se modifică, fufod de 28.583,519 foi (compus dw excedestuu aînmhd


NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZA) h sitiEațiUe fmsiidare centralizare ale Nhîrficipiuhn Bracyreș'fi activitatea proprie ~ k3LÎ2.2Q12

cu]    '•"    /b/y, ', . ..    .    '•-i'-f    /

stîrSiA R&mtre de virarea samei aferentă SOdicmNN „Lia ManofiuN, respectiv 2RlfiA3T3AN.gR din exeedentN aRar anfieriod R&mte de virarea stnmd, respectiv 40X206 NR OaLERXR'z

Contul de execuție a bugetului local se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 12, 13 și 7b - buget local.

Realizarea veniturilor și cheltuielilor instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii (inclusiv cele finanțate integral din venituri proprii) la 31.12.2012 se prezintă astfel:

Ci

Indicatori

Realizări    ..    >

Diterențe

Încasări

Plăți

1

0

3

4(2-3)

TOTAL,

(transferuri de fa bugetul local șl de la bugetul de stat, venituri proprii, donații și sponsorizări și alte venituri)

I.0H.544.636

2.985.334

Suma din coloana '‘Diferențe” (2.985.334 lei) reprezintă excedentul la 31. i2.2012. determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului (venituri proprii, subvenții, donații și sponsorizări și alte venituri) - fără influența soldurilor reportate din anul 2012 - și plățile efectuate.

Contul de execuție a bugetului instituțiilor finanțate din venituri proprii șl alocații (transferuri de la bugetul local) se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 9, îl și 7b - instituții finanțate din venituri proprii și alocații ele ia bugetul loca! (Inclusiv cele finanțate integra! din venituri proprii).

KoANr.s.;./A.R-ANEXA2

COTE EXPLICATIVE

(RAPORT DE ANALIZĂ) fis situațlfie financiare eentrertisatc gfe Mnrficipfifini Bncnreșfi -aetîvhatea proprie -b 3X120012A Realizarea cheltuielilor bugetului îrnprumulLirilor externe kt 3 1.12.2012 se astfel

INDICATOR!

Prevederi

definitive

Plăți

Efectuate

Diferențe

1

3

4(2-3)

TOTAL, din cane:

50.513,000

47.346.065

2.966.95?

- învățământ

40.000.000

38.109.717

1.890.283

- locuințe, servicii și dezvoltare publică

513.000

0

512.000

- protecția mediului

0

9.053

-9.053

- transporturi

1C. 000.000

9.427.29?

572.705

Situația de mai sus (anexele 15 și 7b - credite externe) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de împrumuturi externe, referindu-se strict la partea de plăți / cheltuieli. în totalul plăților suni cuprinse inclusiv costurile cu comisioanele bancare reținute de băncile comerciale care administrează disponibilitățile din împrumuturile externe, cât și diferențele nefavorabile de curs valutar (ce influențează conturile de disponibilități).

Contul de execuție a bugetului împrumuturilor externe se regăsește detalia! în situațiile financiare în anexele 15 și 7b - bugetul împrumuturilor externe.

31.12.2012 se prezîntâ


Realizarea bugetului fondurilor externe nerambursabile astfel:    ’uT


lei

ludicstort

Realizări

Diferențe

încasări

Plăți

!

2

3

4(2-3)'

TOTAL, db care:

2A55.S25

2..323.420

-67003

- cultură, recrcere, religie

324

7.781

-7.457

- asigurări si asistență socială

-52.030

8.416

-60.446

- protecția mediului

2.507.23!

2.507.231

0

fi


Bot, NT, ANEXA 2


NOTE EXPLICATîțE. COmf (RAPORT BE ÂNAlTfgg ORboNĂLlR hi situațiile ficmudare eenR-sHlTSTEale' Munkiplohiî București - activitatea proprie b 31.120912


-    terenuri și clădiri, în sumă de S. 579.604.94 5 iei

-    aci i v e fi na n c; are n ec ii ren te (Tac ț î u n i, creanțe i m o b i I i zate. etc.), î n s u m ă d e 23,48 6. i 05 1 e i

-    creanțe necurente (mai mari de un an): chemi, dcbitorh etc., în sumă de 919,65-3,798 iei

2. active curente:    1

-    stocuri: materii prime, materiale consumabile, materiale auxiliare, combustibili, piese de schimb, hrană, obiecte de inventar, etc., în suma de 220,594.427 Iei

-    creanțe din operațiuni comerciale și avansuri și alte decontări, mai mici de un an (avansuri acordate pentru active fixe corporale, avansuri acordate pentru active face necorporale, furnizori - debitori, clienți, debitori, dobânzi de încasat, etc.), în sumă totală de 174.951.649 lei

. - creanțe bugetare,' mai mici de un an: contribuții și alte asigurări sociale, etc., în sumă totală de 4.806.076 Iei

-    creanțe din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de ia buget, în surnă de 18.534,736 iei

-    conturi la trezorerie, casa în lei: conturi de disponibil ități la trezorerie (disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din alocații bugetare, disponibilități ale Instituțiilor finanțate din alocații bugetare și venituri proprii, disponibilități ale instituțiilor finanțate integral din venituri proprii, disponibilul bugetului local ia Tîezc-rerie (74.846.242 lei), disponibilul din fondul de risc, în sumă de 5.583.940 iei, excedentul din anul precedent, în sumă de 28.583.5 19 lei, disponibilități în sume de mandat, disponibilități din donații și sponsorizări, disponibilități din garanții gestionari, etc,)., în sumă totală de 74.846.242 lei

-    dobânda de încasat, alte valori, avansuri de trezorerie, m sumă totală de 6,469.003 iei

-    conturi la instituții de credit, B.KR.., casa în valută, în sumă totală de 46.668,281 ici (disponibilități la bănci comerciale pentru: împrumuturi externe garantate de stat /■ tmiiățiie administrativ ~ teritoriale, în sumă de 5.225.586 lei, disponibil din împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice.loeale. în sumă de 5.689,564 iei. disponibilul din încasările clin taxa municipală pentru ape uzate, în sumă de 29.595.322 lei, disponibil ități pentru plăți în valută, disponibilități pentru sume colectate în valută, disponibilități din fonduri externe ne rambursabile, garanții gestionari, etc.).

-    cheltuieli în avans, în suma de 1.679.040 lei    :

5, datorii necurente:    ■■    ■    ■ :

-    sume necurente de plată: furnizori de active fixe peste un an, creditori peste un an. în sumă totală de 175.860.790 iei

-    împrumuturi pe termen lung, în sumă totală de 3.073.958.240 lei (împrumuturi clin emisiunea de obligațiuni, în surnă de 2.214.350.000 ici, împrumuturi externe garantate de stat / unitățile ndmimsțvafiv - teritoriale, în sumă de 827.089.744 lei, reprezentând programele finanțate de B.E.f: „Infrastructura urbană în municipiul București - contorizarea și modernizarea străzilor’; „Reabilitare 1 nRas!ruetura edilitară - școli", proiectul B.f.f: „fi.f.Â.U. Giius” și proiectul B.I.R.D, „Servicii orășenești în București’". programul finanțat de B.R.R.D. „Programul mul ti -- sector a! municipiului București - reabilitarea și modernizarea stației. de epurare a apelor uzate - G'ina’fi,


leu anal; =


/

î    /'    •

y. / .    ( t 'i

Hct Er,..Tm "■ -ANEXA 2NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DE ANALIZĂ}

Ia sitmtefiOc financiare centralizate nte Mmficîpiulifi București - activitatea proprie - (fix ia3U2A0U

împrumuturi externe contractate de autoritățile administrației publice loca ie, în sumă de 32.518.496 iei, reprezentând programul finanțat de B.E.R.D. Programul mult! - sector al municipiului București - managementul traficului și refacerea zonei istorice"'

-    provizioane, în suma de 82.188 Iei

4.    datorii curente:

-    datorii comerciale, avansuri și alte decontări: furnizori, furnizori de active fixe sub un an, furnizori - debitori, creditori sub un an, etc., în sumă totală de 169367.509 lei

“ datorii către bugete, în sumă totală de 825.762.764 iei: TVA tic plată, impozitul pe venitul din salarii și din alte drepturi, alte impozite, taxe și vărsăm iute asimilate, sume în curs de clarificare, alte datorii față de buget (incluzând și sume de virat la buget din debite neîncasate de ATT din cote aport, chirii locuințe, chirii spații cu alta destinație, în sumă de 792.401.218 ici, reflectate și în contul de debitori din activ), etc.

-    datorii din operațiuni cu fonduri externe nerambursabile și fonduri de la buget, alte datorii către organisme internaționale (2.063.121 lei)

~ salariile angajaților: personal - salarii datorate, drepturi de personal neridicate, rețineri din salarii și alte drepturi datorate terților, alte datorii în legătură cu personalul, în surnă totală de 21.740.393 lei '    ~    ’

-    alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii), în sumă de 7,007 lei

-    venituri în avans: venituri încasate anticipat, venituri de realizat, etc., în sumă de 5.486.197 iei

5.    capitaluri proprii:

-    rezerve, fonduri: fondul activelor fixe neeorporaie (neamortizabile), .fondul bunurilor care alcătuiesc domeniu! public a! unităților administrativ - teritoriale, fondul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat ai unităților administrativ - teritoriale (neamortixabile), rezerve din reevaluare, fondul de risc, alic fonduri (fondul de dezvoltare a spitalului), etc., în sumă totală de 8.748.769.540 lei

-    rezultatul reportat, în sumă totală de î .779.625.814 lei (sold.creditor)

-    rezultatul panimonia! al exercițiului, în sumă totală de 1.283J47J484ci (sold debitor).

’n conformitate cu Normele metod o logice pentru întocmirea situațiilor financiare, în bilanțul centralizat s-a. consolidat contul 121 .„Rezultatul patrimonial al exercițiului’* (rezultând în fina! soldul debitor ul acestuia - deficit - în sumă de 1.283.248.206 lei ), precum și contul î'7 ..Rezultatul reportat" (rezultând în final soldul creditor a! acestuia - excedent - în sumă de î.7 79.625,814 Ici).


_ ..

MUNICIPIUL BUCUREȘTI    Z '''

H<jR. NrÂCACX ‘ fp AteXA 2


ACTIVITATE PROPRIE

NOTE EXPLICATIVE (RAPORT DL ANALIZĂ)

La sHtaațisie f muidare eectm feste Ale MimscipiukB Bwe^rești - activitatea proprie -h3îJ2.2012


Suma din coloana “Diferențe” (-67.903 iei) reprezintă delicițul la N 12 2012. determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului - Iară influența soldul d u ie< ilate din anul 2011 -și plăți le efectuate.

Această raportare (anexele 17, 18. 7 - fonduri externe neramhurssbiie) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerambursabs’e, astfel:

- P.M.B. - pentru plătite efectuate de către Oficiul dc Plăți și Contractare Phare (beneficiar P.M.B.), reprezentând reabilitarea Stației dcEpurare a Apelor Uzate „Gîina”;

-    Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - pentru proiectele: ..Centrul de zi pentru copiii cu autism sau cu tulburări de spectru autist” și ..Centrul dc informare și consiliere pentru persoanele de etnie romă”;

-    Universitatea Populară ,.L Dat ies” - pentru proiectul; ,.Mobiiity - European in Service Traiuing”, proiect ce are ca obiectiv mobilizarea unor tineri din domeniul serviciilor hoteliere și trimiterea tor în Danemarca. în vederea ridicării pregătirii profesionale;

Contul dc execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 17, 18 și 7b-- bugetul fondurilor e,steme nerambursabile.

2. ĂV pNvioe îa Anexa no t fo sTxațffo ffoaoicfore, „Duamfo

Structura.'și conținutul bilaufuiui contabil încheiat ia.31,12.2012 sunt prevăzute în Anexa nr. 1 ia situațiile financiare, astfel;

1. active necurente:

-    active fxe neeorporakx inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 93.799.038 iei

-    instalații tehnice, mijloace de transport, animale, plantații, mc-bi Hes\ aparatură birotică și alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 3.354.483.075 iei

Â> /.5 A / -foM

.fCC.CC-A

fo AManBe Anctiiciaac eonttmdzmA zic Mnfoefoîiiîkn Efocumeșt! - activitatea pronnc A31JT2012


Suma din coloana “Diferențe” (-67.903 lei) reprezintă defferarJUa 3^ LT7012. determinat ca diferență între veniturile încasate în cursul anului - Iară influenta soidurîÎAfrepGrtate din anul 2011 -și plățile efectuate.

Această raportare (anexele 17, 18. 7 -■ fonduri externe nerambursabile) cuprinde raportările unităților ce beneficiază de fonduri externe nerarnbursabiîe, astfel:

- P.M.B. - pentru plățile efectuate dc către Oficiul de Plăți și Contractare Pbare (be11 efi c i ar P. M .li), reproze n 13nd rcab i 1 i ta rea Stați e i d c - B pu rare a A pe I or U zat e . ,G 1 i n a”:

- Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București - pendu proiectele; „Centrul ele zi pentru copiii cu autism sau cu tulburări de spectru autist” șl „Centru! dc informare și consiliere pentru persoanele de etnie romă”;

- Universitatea Populară J. Dalles” - pentru proiectul; Jvlobility - European in Service Training”, proiect ce are ca obiectiv mobilizarea unor tineri din domeniul serviciilor hoteliere și trimiterea lor în Danemarca, în vederea ridicării pregătirii profesionale;

■ Contul dc execuție a bugetului fondurilor externe nerambursabile se regăsește detaliat în situațiile financiare în anexele 17, 18 și 7b -- bugetul fondurilor externe nerarnbursabiîe.

Co.aAv1.co M Anexe im 1 M sAufofoe MacUa,, JAlaxA

S t r u c ti: ra. ■ ș i c o nț i n u t u 1 b 11 an ț u I u i c o n t a b I' î n c b e i a t 1 a. 3 ■ 1,12.2 01 ■ 2 s a n t p r c v ăz.u te î n A n e x a n r. 1 la situațiile financiare, astfel:

1, active necurente:

-active n x e n eco r por a le, I n c 1 u s i v cele t n curs d e cx cc u ț i e,. î n s u m ă d e 9 3.7 9 9.038 lei - Instalații telurice, mijloace de transport, animale, plantații, mobilier, aparatură birotică și

alte active corporale, inclusiv cele în curs de execuție, în sumă de 3.354.983,075 lei

10


Zi / ■? ; ' , ' ț / Hot.NrTx.XmM

3. CT privire b Areexa or, 2 Ia shoațiiie flsiaticbrc, „Conttfi de res^hat jpOrhiîomar

Conținutul contului de rezultat patrimorfial sc regăsește îrs Anexa 2, în structura prevăzută, în conformitate cu Normele metodologice (venituri, cheltuieli și rezultatul exercițiului, respectiv deficit, în sumă totală de 1.283.147448 iei).

Deficitul rezultat provine din contabil; taie Primăriei Municipiului București - activitatea proprie (-1.2 90. SI 2.96 9 Ici), ca urmare a preluării în conturile de cheltuieli a unor investiții în curs, ce au fost finalizate în anul 2012, dar pentru care au fost înregistrate concomitent active în conturi de capitaluri, respectiv domeniul public ai statului. Deci, cu toate ca rezultatul patrimonial s'-a diminuat, fiind în fapt deficit, au crescut în paralel conturile de fonduri, totalul capitalurilor proprii nu s-a modificat semnificativ.

Atât ia venituri, cât și la cheltuieli se regăsesc alocațiile / finanțările către instituțiile subordonate (ce întocmesc cont de rezultat patrimonial); respectiv cheltuielile din acestea, alocații ce provin din veniturile bugetulvn propriu ai Municipiului București, înregistrate în corespondență cu conturile de cheltuieli din transferuri.

în. conformitate cu Normele metodologice, soldurile debitoare, respectiv creditoare ale contului 121 „Rezultatul exercițiului” s-au consolidat în bilanț (Anexai), ceea ce a condus șl ia consolidarea acestora în contul de rezultat patrimonial (Anexa 2).

4’ Cu privire Ia .Anexele nr. 3 si 4 Ia slf tmțfib fimmcinrc, .MiMafia fiuxariior de

trezorerie”

Anexele 3 și 4 la situațiile. financiare cuprind ■ fluxurile de numerar din conturile de disponibilități ia trezoreria statului și respectiv, ia bănci comerciale, pe tipuri de activități: operațională, de investiții, de finanțare. De asemenea, în Ane.xa 3 sunt cuprinse și fluxurile de numerar rextdîate din contul 7702 „Finanțarea de la bugettd local”, cu mențiunea că, acestea nu sunt cuprinse în total, uefiind un cont de disponibil, ci un cont de plăți,

5. Ca privire b A.ae?^a or. ITE b siAațiik financiare, „Disponibil nun uiEHoaee eu fetinațfe specială”

în Anexa nr. 1Tb ‘'Disponibil din mijloace cu destinație specială" suni cuprinse următoarele fonduri / solduri la 31.12,2012;

® donații Z sponsorizări, în sumă de 641.469 lei;

© garanții materiale care se rețin gestionarilor, în sumă de 1.296.162 iei;

® alte disponibilități cu destinație specială, în sumă de 33.082.025 iei, reprezentând:

-    sumele încasate de P.M.B. - activitatea proprie- pentru taxa municipală pentru ape- uzate, în coniormitate cu K.C.G.M.B. nr. 317 / 2008 și a contractului de cont ESCROW nr. 4.520 / 08.12.2008, încheiat între B.E.R.D., B.E.L, Municipiul București și B.C.R. (29.595.322 iei);

-    sumele încasate / reținute pentru garanții de hună execuție (3,483X65 Iei), astfel: Primăria Municipiului București (1.179.035 lei), Administrația Fondului Imobiliar (2.282.671 Iei), Casa de Cultură ,,Fr. ScluHer" (5.562 lei), .Administrația Lacuri, Parcuri și .Agrement București (15.897 lei):

-    depozite constituite, reprezentând accize pentru achiziția de alcool (3.538 iei), provenind de la linele spitale subordonate C.G.M.B.. respectiv: Spitalul ,sCantacuzino" (1.889 Iei), Spitalul de Ortopedie „Foișor" (394 lei), Spitalul Coientina (944 lei) și Spitalul Clinic „Coițea" (311 lei),

© disponibil din sume indisponidilizate pe bază de titluri executorii (105.073 lei).

6• Cu privire la Anexa nr. 19 ia situatiHe financiare, „Situația plăților efectuate X a

sam-dor declarate pentru cota-partc aferentă. cheRukdXor nnabjntc dna FEN pos ta dara re

Această situație cuprinde detalierea plăților de ia titlul 56 și respectiv, din Anexa nr. 27, pe tipuri de programe, respectiv programe din Fondai European de Dezvoltare Regională (FEDR) și Programe din FondX Social European (ESE).

l/


Be.U

ANEXA 2


COtîHaaM

NOTE OORO'Mfi 6AAAA U (RAPORT DE ÂNAidMt^—2MA.O±)

b sRtmtiib financiare centralizate ale Minndpmkn București - activitatea proprie -

b3iJ2,20J2privire b Anexa nr. 20a la siMMBb fnanebre, „QiiOațb sirmebPprPtAO direct

d-e EACo-mbia Europeană / aRi donatori și a phlțPoT din FEN postaderare

Situația proviiîe din raportarea Administrației Spitalelor și Serviciilor Medierile (219A66 iei), respectiv de la .Spitalul de Psihiatrie Titan „Dr. Gorgos” pentru un proiect finanțat de către guvernul norvegian, intitulat „Centru de îngrijire pentru copii T.S.A.”.

§• Go privire la Anexa mx 20b Ia sR^ațiise financiare,,.Situația stimelor primite indirect

de b Comisia Europeană / alto donatorii §b a phUdiOr din FEN posta de va re

Situația provine din raportarea Primăriei Municipiului București (6.122 lei)- activitatea proprie, respectiv pentru proiectul Jnterreg Caprice - Regiuni de capitale care integrează transportul public. în scopul eficientizării energetice” și „l-SPEED - Politici sociale- informaționale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă”.

9• Qb privire Ia Anexa rer. 22 la situațiile naaociare, „VenRun, difclhf cB și excedente

locale pe unități adminisfrativ-feritorjale”

Această anexa reprezintă în fapt eoni ui de execuție a bugetului local, așa cum, este raportat în Anexele 7, 12 și 53. eu mențiunea că,. reprezintă o sinteză a acestuia.

t®- CA joUvRe b. Anexa an 23 b NfinaCBe fiAandecs, terii degrxee tî fie a doizafiTor A ’ gpQTSonpjțec scmpâR; N utf3gatea!

    .    ■ ■    v ■    ■    , -

tn Anexa nr. 23 sunt reflectate încasările unităților din donații și sponsorizări, plățile efectuate din acestea, precum și disponibilitățile neutibzate ki finele anului 2012.

15

î i■ CA privire ta Anexa nr. 27 Situația pOțiXr efectuate N EtkU 56 - ProkeA Cir

finanțare din fondtni externe nerambtsrsabiR tILEXL) pAsfaderare” V A v ;

Plățile efectuate ia titlul 56 .„Proiecte cu finanțare din fonduri externe nerambursabde post aderare’1 sunt detaliate în Anexa 27, în structura prevăzută de către aceasta, respectiv ne tipuri de cheltuieli / plăți, provenind de !a :

' - Administrația Spitalelor și Serviciilor Medicale -- București (44383.724 iei), respectiv de la Spitalul Clinic „Colentina” (43.462,522 iei), pentru proiectele: „Program traning internațional în dermato - cosmetică pentru medicii români". „Lucrări de reabilitare și modernizare pavilion cercetare”, de la Spitalul de Boli Infecțioase și Tropicale. „Dr. Victor Babeș” (45.72! Ici), pentru proiectele „Calitate în serviciile medicale" și „ERIINHA - Laborator microbiologic", de Ia Spitalul Clinic „Sf. Mafia” (87-5.481 lei), pentru proiectul „îmbunătățirea accesului cetățenilor ia servicii de sănătate de calitate, prin implementarea unui sistem informatic integrat”;

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București (5347.167 lei) pentru proiectul: „Mai multe centre de îngrijire pentru copilul tâm mai multe oportunități de angajare pentru tine";    ■ -

- .Primăria Municipiului București (62.517 Ici) pentițu proiectele „Promise -Managementul Proprietății Municipale în Orașele din Sud - Estul Europei în cadrul Programului de Cooperare Transnațională S'nd --- Estul Europei” și „L SPEED - Politic: sociale informaționale pentru o dezvoltare economică europeană durabilă”.

12 „ Cu privire b Anexa au 29 „Sitaaria pîățuor efecXatc din rimețuCXRRc prim

MnîmmiMpcrări R servlciiL fbM pmoadef

Conținutul Anexei nr. 29 este detaliat în conformitate cu soldurile conturilor enumerate,

precum și cu cerințele metodologice de completare a acestei anexe.Hot

ANE


M Zz/'T/O <A2O-A

/AV'-. •%,    TU

U:i- VTTȚx "V


EU Eirmrfi ia Aoeya fir. 30 b Ia NtoaȚite Dna n dare,.„SiRaafla pMABm As UT ioo

Plățile restante ia 3 L 12,2012, în sumă totală de 50.(551.922 lei. provin din raportarea:

.Administrației Spitalelor și Serviciilor Medicale (15.065.395 lei), respectiv de la: Spitalul Universitar de Stomatologie ,.Prof. Dr. Dan TheodoreseiN (285.223 lei). Spitalul Clirdc Colentina (6.933.808 lei), Spitalul Clinic „Caro! DaviikD (1.329.816 lei), Spitalu 1 Clinic ,,Sf. Ștefan” (4 1.432 lei), Spitalu 1 ,, Vicfor BabeșN (3.225.406 lei), Spitalul „Sf. Luca” (î.66 3.294 lei)., Spitalul „Burghcle” (1.461.455 lei), Spitalul „Gomoiu” (î 02.161 iei) și Spitaiui „Obregia”'(22.800 lei):

Clubului Sportiv Municipal al Municipiului București (3.487.3 13 lei);

Circul „Globus” (427.215 iei);

~ Teatru! „Masca" (110.000 lei);

Administrația Fondului Imobiliar (3.319.566 iei);

Administrația Lacuri; Parcuri și Agrement București (14.344.977 lei); Administrația Străzilor (9.555,821 iei);

Poliția Comunitară (4.34! .635 iei).

In conformitate cu Ordinul ministrului finanțelor publice, nr. 71 / 20!3. s-a întocmit sesizare către ordonatorul principal de credite pentru controlul asupra modului de respectare g dispozițiilor legale la încheierea angajamentelor legale, de către structurile de control abilitate, respectiv de către Direcția de Audit Public Intern,

De asemenea, situația este în conformitate cu raportarea Sunară și detalierile transmise, explicații regăstndu-se în contabilitățile fiecărei instituții în parte.

td- îQ.riviro Ia Anexa nu 31 Ha sAnadite n;mndare_,AAuațîa aNtonTor./ părțUmr soctok detteute dhmcf / AMirecf de catro    udpțhțjșAmAv --tedtoNalo te

operatorii ecomocdd

Situația reprezintă valoarea, acțiunilor deținute de către Primăria Municipiului București -activitatea proprie în capitalul.social a! unor-societăți comerciale pe noțiuni, precum și ponderea acestora în totalul capitalului social, cu detaliere penăm fiecare seoieade comercială.

17
I X /?

HoL Nr.V.AE'iA^ ANEXA 2

NOTE EXPiTCMAVE (RAPORT TE APOATSĂ) .


fa sB^ațfiîe financiare cenkafizMcXk ■ MjnficipmîH București - aenvhatea proprie -la 3T12.2012

x5. privire b Anexa nm. 33 l& sDnafific financiare ,,Situația nnor indica

proiecția eoHlVkfi se n persoa Breloc ea: MmdEcap O 3l.12.2ffi T

Suma de 258 persoane cu handicap provine din raportarea Direcției Generale de .Asistență Socială a Municipiului București, respectiv din cadrul „Compsexului de servicii socio-medleale al Municipiului București’', ca urmare a H.C.Ci.M.B. nr. 338 / 30.09,2009 și a dispoziției Primarului Genera! nr. 2u1 / 25.02.2010.

Cu privire Ia Anexa nr. 34 la situațiUe financiare. „Situația modificărilor în

structura activelor nete/ capitalonkrT

M o d i fi ca rea cap i ta 1 u ri 1 o r p ro p Hi, așa c u m s unt prezent ale d e a H fe I și în b; 1 a nț u 1 c o rit a b fi, este detaliată în Anexa nr. 34, în structura prevăzută tic această anexă. '

*CV privire la Anexa nr, 40b b    fiaamdarA „SBuana aMh'dor șl dVoniior

fitsfituțlfior pubkee din mamlrfistrafis. AcabV-

Conținutul Anexei 40b la 31,12,2012 este detaliat în „Situația activelor ș; datoriilor”, în conformitate strictă cu soldurile conturilor enumerate și cu cerințele prevăzute în anexă.

în conformitate cu Legea contabilității, nr. 82/1991, precum și cu Ordinul ministrului finanțelor, publice, nr. 71/2013, pentru aprobarea Normelor metodologice privind întocmirea șl depunerea situațiilor financiare ale instituțiilor publice la 31 decembrie 2012, situațiile financiare ale ordonatorilor terțiari de credite sunt însoțite de declarații pe propria răspundere ale conducătorilor instituțiilor și ale conducătorilor compartimentelor financlar-contabdo, care atestă că:

~ ■ politicile contabile utilizate la întocmirea situați Hor financiare, ale anului 2012 simt in conformitate cu reglementările- contabile aplicabile;

situațiile financiare ale anului 2012 oferă o imagine fidelă a poziției financiare, performanței și a celorlalte informații referitoare la activitatea deslășurată; instituțiile publice cuprinse în eentraIIzare-își desfășoară activitatea în condiții de continuitate.

18

mhUCRUk BUCUREȘTI

ACTeVeTATEÂ PROPRIE


BILANȚ

3VL2.2012COD

□ ENUMERE END^CÂTORî

SOLD LA 3102.2011

SOLD LA 31.12.2012

01001

A. ACTIVE

X

X

01002

ACTIVE NECURENTE'

X

X

01003

1 .Active fixe necorporale

(ct.203+205+206+208+233-280-290-293*)

101.356.106

33,799.033

01004

2.Instalații tehnice, mijloace de transport,

animale, plantații, mobilier, aparatura

birotica si alte active corporale

(ct.213+214+231-281-291-293*)

4.560.219.119

3.354.483.075

01005

3.Terenuri si clădiri (ct.211+212+231

-281-291-293*)

6.317.127.834

8.579.604 945

01007

5.Active financiare necurente (investiții

pe termen lung) peste un an (ct.260+265

+2671+2672+2673+2675+2676+2678+2679-296)

clin care:

23.386.653

23.486.105

01008

Titluri de participare (ct.260-296)

23.206.362

23.206.362

01003

□.Creanțe Recurente - sume ce urmeaza a

fi încasate d.upa o perioada mat mare

de un an (cî.41 12+4118+4282+4612-4912

- 4962) din care:

90 1.549.142

S19.653.79S

01010

Creanțe comerciale necurente - sume ce

urmeaza a fi încasate după o perioada

mai mare de un an (ct4112+4113+4612-

4912-4962)

901.543.499

917.861,501

01015

7.TOTAL ACTIVE NECURENTE (rd.03+04+05+06

+07+09)

11.903.638.854

12.971.026.961

01019

1.Stocuri (ct.301+302+303+304+305+307+

309+331+332+341+345+346^ 347+349+351 +

354+356+357+353+359+361+371 +38.1 +/-348

+A378-391-392-393-334-395-396-397-398)

202.940 906

220.594.427

01021

Creanțe din operațiuni comerciale,

avansuri si alte decontări

(ct.232+234+403+4111 +4113+413+41S+42S+

+4282+4611 +473*0-481+482+483-4911-4961

+5128) clin care:

137.332.063

174.951'.643

01022

Creanțe comerciale si avansuri (ci.232

+234+409+4111+4118+413+418+4511-4911-

4961)

134.490.127

166.931,509

01023

Creanțe bugetare (ct.431 ,,,'*+437**+4424+

4428"*+444**+446**+44 82+461+463+464+

+465+4664+4665+4S69+48O*+482**-4 97)

din care:

6.503.674

4.806.076

01025

Creanțe din operațiuni cu fonduri ex-

terne nerambursabile si fonduri de la

0

ț Tu


1', . i'-hj!'-,-i^ Xi^x-VUM'p Lj iV ;■    <A ;■    / ■ a ’ >■

’i ./« z.«». f


v C-V'AVpT> ;

^"5


BUCUREȘTI

ÂCTEVtTÂTEĂ EROT70E
■ COD

DEPLORE IHDICATORj

SOLD LA 31,12.2011

SOLD LA 31.12.2012

buget (ct.4501+4503+4505+4507+4511 + 4513+4515+4531+4541+4543+4545+4551+

4553+4561+4563+4571+4572+4573+4581+

4583+461 +473’*+474+476)din care:

1.228.239

18.534.736

01030

Total creanțe curente (rd.21+23+25+27)

145.064.026

1S8.2S2.461

01033

Conturi la trezorerie, casa in lei.

(ct.510+5121+5125+

5131+5141+5151+5153+5161+5171+5201+5211+ 5212+5213+523+5251+5252+5253+520+527+528 •+5291+5292+5293+5294+5299+5311+550+551+552

+555+557+5581+5582+5591+5601+5602+561+562 +5711+5712+5713+5714+5741+5742+5743+5744 +5254+5751+5752+5753+5754)

231.076.265

74.846.242

010331

Dobanda de incasat,alte valori.avansuri de trezorerîe(ct.5187+532+542)

5.165.146

5.469.003

01035

Conturi la instituții de credit, BNR, casa in vaiuta(ct.5112+5121 +

5124+5125+5131+5132+5141+5142+5151+

5152+5153+5161+5162+5171+5172+

5314+5411+5412+550+5601+5602 +5583+5592)

56.485.503

i

48.668.231

01040

Total disponibilități si alte valori (rd.33+33.1+35+35,1)

- 292.726.914

127.983.526

01042

Cheltuieli in avans (ct.471)

86.335

1.679.040

01045

7.TOTAL ACTIVE CURENTE (rd. 19+30+31+40+ 41+41.1+42)

640.818.781

543,549,454

01046

8.TOT AL ACTIVE (rd.15+45)

12.544.457.635

13.519.576.415

01050

DATORII

x

X

01052

1 .Sume necurente - sume ce urmeaza a fi

plătite după o perioada mai mare de un an (ct.269+401 +403+4042+405+4622+509) din care:

279.415.802

175.8S0.7S0

Oi 053

Datorii comerciale (ct.401+403+4042+

405+4622)

279.415.763

175.560.730

01054

2.împrumuturi pe termen lung (ct.1612+1622+1632+1642+1652+1661 +

1662+1672+16 8-169)

3.022.207.103

3.073.958.240

01055

3.Provizioane (ct.'i 51)

82.1S8

01058

TOTAL DATORII NECURENTE (rd.52+54+55)

3.301.622.305

3.249.301.218

01060

1 .Datorii comerciale, avansuri si alte decontări (ct,401 +403+4041+405+408+

419+4621+473+4S1+482+4S3+269+50S+

5128) din care:

135.422.095

169.367.509

rtUNsCIPIUL BUCURESB

ĂCOVliTÂTEA PRGPRsE


COD

DEHMRE ^DÎCÂTORS

SOLD LA

3102.2011

SOLD LA 31.42.2012

01061

Datorii comerciale si avansuri

(ct.401+403+4041+405+408+419+4621)

124.736.873

157.537.315

01062

2.Datorii către bugete

(ci 431+437+440+441 +4423+4423+444^-446+

448i+4555+4671+4672+4573+4674+4675+

+4079+473M81 +482)din care:

950.044,657

825.762.764

010631

Contribuții sociale(ct.431 +437)

9.433.870

12.136.561

010S5

3.Datorii din operațiuni cu ronduri externe nerambursabde si fonduri de la buget, alte datorii către alte organisme

internaționale (ct.4502+4504+4506+4512 +4514+4516+4521+4522+4532+4542+4544+ 4552+4554+4564+4584+4535+459+473+462+

4546)

8.965.298

2.063.121

01072

6.Salariile angajatilor (of .42 ■} ^23+426+4271 +427 3+4231)

13.829.067

2 L740.393

01073

7.Alte drepturi cuvenite altor categorii de persoane (pensii, indemnizații de șomaj, burse) (ct.422+424+423+4272+

4273+429+438)

5 COI

- 7,007

01074

8.Venituri in avans (ct.472)

5,795.865

5.486.197 [

01078

10,TOTAL DATORI! CURENTE

i

i

(rd,60+62+65+70+71+72+73+74+75)

1.1 19.066.586

1.024.426.991

01079

11 .TOTAL DATORII (rd.58+78)

4.420.639.491

4.274.328 209

01080

12.ACTIVE NETE = TOTAL ACTIVE - TOTAL

DATORII = CAPITALURI PROPRII

(rd. 80= rd.46-79=rd. 90)

8.123.758.144

9.245.248.206

i

C. CAPITALURI PROPRU

X

X

01084

1 .Rezerve, fonduri

(ct100+101+102+103+104+105+106+

13?m1 33+135+1391 +1392+

1393-i-l 394+13S6)

6.321.631.489

8.74 8.769.540

01085

2.Rezultatul reportat (ct.117-sold creditor)

1.387.333.313

1.779.625.814

01088

5.Rezultatul patrimonial sl exercițiului (ct121 - sold debitor)

85 246.661

1.283.147.14 8

01 OSC;

i

6.TOTAL CAPITALURI PROPRII (r ci. 84 + 8 5-36+87~ 8 3)

8.123.768.144

9.245.248.206AG;
TONÎCPeUL. BUCURBSTi ACTEVETÂȚEA E-EOPREE


E-vOt Mi".„ Anexa nu 4


CONTUL DE REZULTAT PATRJMONȘÂL 31.12.2012COD

DEHUME ^DECATORE

31.12.2011

3012.2012

02001

02002

I. VENITURI OPERAȚIONALE

Venituri din impozite, tsxe, contribuții ds asigurări si alte venituri ale bugetelor

(ct.730+731+732+733+734+735+736+ +739+745+746+750+751)

3.172.405.553

3.295.712.832

02003

Venituri din activitati economice (ct.701+702+703+704+705+706+707+

708 +/- 709)

475.809.818

521.985.637

02004

Finanțări, subvenții, transferuri, alocații bugetare cu destinație speciala *)

(ct.770+771+772+773+774+775+776+

77S+779)

768.940.409

591.433.831

02005

.Alte venituri operaționale (ct.714+718+719+721+722+781)

939.324

1.152.478

02006

TOTAL VENITURI OPERAȚIONALE (rd.02+03+04+05)

4.418.0S5.204

4.410.289.778

02007

02008

II. CHELTUIELI OPERAȚIONALE

Salarii si contribuțiile sociale

aferente angajatilor

(ct.641+642+645+646+647)

371.805.740

390.648.750

02009

Subvenții si transferuri *)

(ct.670+671+672+673+674+675+676+

677+673+679)

1.897.402.916

1.746.398.318

02010

Stocuri, consumabile, lucrări si

servicii executate de terii

(ct.601+602+603+606+607+608+609+

610+611+612+613+614+622+623+624+ 626+627+628+629)

957.279.481

1.104.978.21 3

02011

Cheltuieli de capital, amortizări si

provizioane

(ct.SSI +682+689)

1.232.031.851

2.350.415.997

02012

Alte cheltuieli operaționale

(ci.635+654+65S)

12.537.354

26.619.222

02013

TOTAL CHELTUIELI OPERAȚIONALE (RD.0Sv0S-:-10+11 + 12)

4.501.107.342

5.619.058.500

02014

02015

NI. REZULTAT DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA -DEFICIT (rd.13-rd.06)

33.012,138

1,203.763.722

02017

IV.VENITURI FINANCIARE

(ct.7S3+764+765+766+767+763+7S9+

786)

159.846.190

55.086.792ImT'P
mn^csphjk bucurești

ACTIVITATEA REOFEiE

COD

D E H U    E 1W t G A T 0 R1

31X 2.2011

31X2,2012

02018

V. CHELTUIELI FINANCIARE

(ct663+664+565+666+637 +668+669+

68S)

166.799.582

132.65S.341

02019

02021

VI. REZULTAT DIN ACTIVITATEA FINANCIARA -DEFICIT (rd. IS-rd.17)

S. 353.392

77.572.549

02022

02024

VII. REZULTAT DIN ACTIVITATEA CURENTA -DEFICIT (rd.16+21-15-20)

89.965.530

1.286.341.271

02020

VIII. VENITURI EXTRAORDINARE

(ct.790+791)

7.827 834

6.597.512

0202G

IX. CHELTUIELI EXTRAORDINARE (ct.690+691)

3.108.965

3.503.389

02027

02028

X. REZULTAT DIN ACTIVITATEA EXTRAORDINARA,

- EXCEDENT (rd.25-rd.26)

4.718.869

3X94,123

02030

02032

XI. REZULTATUL PATRIMONIAL AL EXERCIȚIULUI - DEFICIT (rd.24+29-23-28)

85,246.661

1.233X47.143

Nota: Atât Ea codul 02004 "Venituri din finanțări, subvenții, transferuri, aîocatii bugetare cu destinați?;

speciala", cat si ia codul 02008 "Cheltuieli cu subvenții si transferuri" sunt cuprinse transferurile de la

bugetul propriu al Municipiului bucurești (502.451.513 lei la 31.12,2011 s

i 48S.06S.359 lei la

31.12,2012), care pentru instituțiile subordonate reprezintă venituri, iar pentru instituția superioara (care

le aloca) reprezintă cheltuieli.'V

m u n i c i p i u i auaui

ÂCTI ViTAT^A'^bpRI^

)/,?''    'ȚOL’"


Hoc. Nr.■zV / Anexa nr. 5


cod 03


SiTUATtA FLUXURILOR TREZORERIE 31.12.2012


- lei -


COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont

5311

(casa in lei)

Cont

7701

A

3

1=2+9

2

3

03001

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

03002

1. încasau

3.855.330.852

114.170.446

03003

2. Plăti

3.420.693.050

114.170.446

03004

3. Numerar net din activitatea operaționala

(rd.02-rd.03)

434.637.802

03005

li. NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

03006

1, incasari

1.033.237.956

3 683

03007

2. Plăti

1.217.876.244

3.683

03008

3 Numerar net din activitatea de investiții

(rd.06-07)

-184.638.288

03009

Iii NUMERAR DfN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

03010

1. Incasari

242.675.853

03011

2. Riali

648.905.390

03012

3. Numerar net din activitatea de iinantare

(rd,1O-rd.11)

-406.229.537

03013

IV.CRESTEREA (DESCREȘTEREA) NETA DE

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd 04+rd.08+rd.12)

-156.230.923

03014

V. NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

LA ÎNCEPUTUL ANULUI

231.076.265

03015

Vf.NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR

t>\ SFÂRȘITUL PERIOADEI (rd.13+rd 14)

74.846.242


Cont

7702

(Finanțarea / Piști de la bugetul local}


2.026.807.0S7

2.926.807,097

1.074.466.176

1.074,466.176

258.850.170

258.859.170

3.360.123.443!

I

3.360,123.443!


Cont ! Cont

7703    7704


Cont

7705


cont

7709


Conturi de disponibilități la trezorerie


3.741.160,406

3.306.522.604

434.637.802

1.033.234.273 1.217.872.561

-184.638.238

242.675.8-53

648.905.390

-406.229.537


-156.230.023

231.076.265

74.846.242


Cont i 7706


10


T"~u

C)-MUN8C5PIUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


Hot Mr.Vl Anexa nr. S


(OS5TUAT8A FLUXURILOR DE TREZORERIE 31.12,2012


- Iei -

COD

DENUMIRE INDICATORI

TOTAL

Cont o3H ‘C

(casa în vătuite)

Conturi de 'dssponitoiîitatî la Ibancs comerciale*

A

B

1=2+3

2

3

04001

I. NUMERAR DIN ACTIVITATEA OPERAȚIONALA

04002

1

Incasari

52.886.322

1.910.750

50.975.572

04003

2

Plăti

51.886.391

1.910.841

49.975.550

04004

o

o

Numerar net din activitatea

operaționala (rd.02-rd.03)

999.931

-91

1.000.022

04005

II.

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE INVESTIȚII

04006

1

in casa ri

306.117.469

306.117.469

04007

2

Plăti

366.819.568

366.819.568

04008

3

Numerar net din activitatea de

investiții (rd.06-rd,07)

-60.702.099

-60.702.099

04009

III

NUMERAR DIN ACTIVITATEA DE FINANȚARE

04010

1

incasari

50.867.241

50.867.241

04011

2

Plăti

7.423

7.423

04012

3

Numerar net din activitatea de

finanțare (rd.10-rd. 11)

50.859.818

50.859.818

04013

IV

CREȘTEREA(DESCREȘTEREA)NETA DE

NUMERAR S! ECHIVALENT DE NUMERAR

(rd.04+rd.08+rd.12)

-8.842.350

-91

-8.842.259

04014

V

NUMERAR SI ECHIVALENT DE NUMERAR LA

ÎNCEPUTUL PERIOADEI

56.485.503

56.485.503

04015

1

Diferente de curs favorabile

1.602.856

93

1.602.763

04016

2

Diferente de curs nefavorabile

2.577.728

2

2.577.726

04017

VI

NUMERAR Si ECHIVALENT DE NUMERAR LA

FINELE PERIOADE!(rd.13+14+15-16)

46.668.281

46.668.281
pL ‘Aa


iVi LI NIC!    cb^Ș‘1

AViTATIa PRQP RIE    .

' ■-4 *


i.'lfr:. 's.bi-


,>    S^ZDETAUERBA CHELTUIELILOR ■■ credite externe -

31.12.2012

> 4-y

Hoi.

Anexa 7.1


—USapitol /

Grupa / Titlu

Âriicof / Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

leg a ie

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

500 e

TOTAL CHELTUIELI

41.513.000

50.513.000

50.513.000

46.279.579

46.279.579

47.546.065

-1.266.486

237.808.442

01

CHELTUIELI CURENTE

16.086

-16.086

16.086

20

TITLUL II BUNURI Si SERVICII

16.086

-16.086

16.086

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

41.513.000

50.513.000

50.513.000

46.279.579

46.279.579

46.279.579

236.541.956

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

41.513.000

50.513.000

50.513.000

46.279.579

46.279.579

46.279.579

236.541.956

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.250.400

-1.250.400

1.250.400

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.250.400

-1.250.400

1.250.400

iooos

INVATAMANT

40.000.000

40.000.000

40.000.000

36.962.049

35.962.049

38.109.717

-1.147.668

70.974.848

i    01

CHELTUIELI CURENTE

4.089

-4.089

4.089

: 20

TITLUL I! BUNURI SI SERVICII

4.089

-4 089

4.089

!    2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

4.039

-4.089

4.089

ș    202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

4.089

-4.089

4.089

:    70

CHELTUIELI DE CAPITAL

40.000.000

40.000.000

40.000.000

36.962.049

36.962.049

36.962.049

69 827.180

!    71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCiARE

40.000.000

40.000.000

40.000.000

36.962.049

36.962.049

36.962.049

69.827.180

i    7101

Active fixe

40.000.000

40.000.000

40.000.000

36.962,049

36.962.049

36.962.049

69.827.180

i    710101

Construcții

40.000.000

40.000.000

40.000.000

36.962.049

36.962.049

36.962.049

69.827.180

i    79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

1.143.579

-1.143.579

1.143.579

' 81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

1.143.579

-1.143.579

1.143.579

;    3101

Rambursări de credite externe

1.143.579

-1.143.579

1.143.579

i    810106

Diferente de curs aferente datoriei

publice externe

1.143.579

-1,143.579

1.143.579

I7006

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

513.000

513.000

513.000

2.818.823

'    70

CHELTUIELI DE CAPITAL

513.000

513.000

513.000

2.818.823

!    71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

513.000

513.000

513.000

2.813.823

ș    7101

Active fixe

513.000

513.000

513.000

2.818.823

î    710101

Construcții

513.000

513.000

513.000

2 818 823

j&MICIPIUL BUCUR6&Ț!

WITATEA-PROPRIEDETALIEREA CHELTUIELILOR - credite externe -31.12.2012


’ "-O

=x


t.


Uapito! /

upa! Titlu c.ot / Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

PSati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițial 3

definitive

Ă

1

2.

3

4

c.;

5

7=5-6

8

PROTECȚIA MEDIULUI

9.053

-9.053

145.926.097

01

CHELTUIELI CURENTE

2.028

-2.028

2.028

20

TITLUL 1! BUNURI SI SERVICII

2.028

-2.028

2.028

2024

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor

2.028

-2.028

2.028

202401

Comisioane si alte costuri aferente

împrumuturilor externe

2.023

-2.028

2.028

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

145.917.044

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

145.917.044

7101

Active fixe

145.917.044

710101

Construcții

145.917.044

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

7.025

-7.025

7.025

81

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

7.025

-7.025

7.025

8101

Rambursaț i de credite externe

7.025

-7.025

7.025

810106

Diferente de curs aferente datoriei

publice externe

7.025

-7.025

7.025

■6

TRANSPORTURI

1.000.000

10.000.000

10.000.000

9.317.530

9.817.530

9.427.295

-109.765

18.088.674

01

CHELTUIELI CURENTE

9.969

-9.969

9.969

.20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

9.969

-9.969

9.969

2024

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor

9.969

-9.969

9.969

202401

Comisioane si alte costuri aferente

imprumuturilor externe

9.969

-9.969

9.969

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.000.000

10.000.000

10.000.000

9.317.530

3.317.530

9.317.530

17.978.909

71

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

1.000.000

10.000.000

10.000.000

9.317.530

3.317.530

9.317.530

17.978.909

7101

Active fixe

1.000.000

10.000.000

10.000.000

9.317.530

9.317.530

9.317.530

17.978.909

710101

Construcții

1.000.000

10.000.000

10.000.000

9.317.530

3.317.530

9.317.530

17.978.909

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

99.796

-99.796

.99.796

■;',vA,<u-L' ...


-Sr


LCy


LLf'A
x&ii;


j    r.......7    ■

municipiul buc.urk&ti    ; ....    :

Chr 'Jr    '

AU1ViTAȚ'£ATR0PRlE>A«J    I ■'■■■

//^    <A\\    ; :;a: ■ ■ ;

DETALIEREA CHELTUIELILOR credite externe -

31.12.2012


î T i


Capitol l

Credite

Credite bugetare

Angajamente

Angajamente

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

Crupa! Titlu Articol / Alineat

Denumire indicator

de

angajament

inițiale

definitive

bugetare

legale

efectuate

legale de plătit

efective

A

B

1

2

3

4

5

6

7=5-6

8

81

8101

810106

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DL CREDITE Rambursări de credite externe

Diferente de curs aferente datoriei publice externe

59.796

99.796

99 796

-99.796

-99.796

-99.796

99.796

99.796

99.796


Anexa 7.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE S! ACTIVITATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31/12.2012


-let-

mu

■Jînefit

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

(egale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

3

1

2

3

4

I

V,'    O

7=5-6

8

TOTAL CHELTUIELI

117,338.500

1.219,475.000

1.266.485.000

1.164.106.857

1/131.996.515

1.008.553.302

123.437.213

1.063.758.848

CHELTUIELI CURENTE

45.503.000

1.101.279.000

1.136.178.000

1.097.269.202

1.069.357.898

958.267.135

111.090.763

955.217.749

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

322.436.000

337.147.G00

335.609.689

334.765.045

332.788.956

1.976.389

336.513.540

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

686.986.000

759,628.000

712.334.154

685.266.694

579.282.375

105.984.319

609.731.968

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

46.503 000

91.742.000

87,547.000

47.513.279

47.513.273

44.383.724

3.123.555

8.951.815

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

115.000

15.000

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.841.009

1.812.080

1.81.2.080

1.812.080

20.426

CHELTUIELI DE CAPITAL

71.835,500

118.196.000

81.930.000

70.807.067

66.608.029

54.261.579

12.346.450

108.541.099

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

71.835.500

118.196.000

81.930.000

70.807.067

66.603.029

54.261.579

12.346.450

108.541.099

PLAT! EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE !N ANII

-1.623.000

-3.969.412

-3.96S.eT2

-3.969.412

PRECEDENTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

U.623.000

-3.969.412

-3.969.412

-3.969.412

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

52.000

4.000.000

6.298.000

5.490.342

5.490.342

3.856.681

1.633.661

5.512.071

CHELTUIELI CURENTE

3.948.000

6.248.000

5.440.583

5,440.588

3,806.927

1.633.661

5.460.820

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

2.147.000

2.030.000

1.849.001

1.849.001

1.849,001

1.874.957

Cheltuieli safai'iale in bani

1.386.000

1,579.000

1.449.981

1.449.961

1.449.981

1.471.302

01

Salarii de baza

1.530.000

1.396.000

1.292.349

1.292,343

1.292.349

1.312.092

05

Sporud pentru condiții de munca

79.000

105.000

88.750

88.750

88.750

91.278

10

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

75.000

75.000

66.800

66.809

66.800

65.850

■: o

Indemnizații de delegare

2.000

3.000

2.082

2.032

2.082

2.082

Contribuții

401.000

451.000

399.020

399.020

399.020

403.655

//

Contribuții de asigurări sociale de stat

345.000

332.000

301.419

301,419

301.419

305.849

100

Contribuții de asigurări de șomaj

7.000

9 000

6.041

6.041

6.041

6.142

Contribuiii de asigurări sociale de

- \ .


j DETALIEREA CHELTUIELILOR --iWsTITUTII PUBLICE Sî ACTMTATI FINANȚATE

INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12,2012

Hoî. NLV...'

Anexa 7.7.


-iei-

Capitol i Grupa ! Titlu

Ardent! Âiineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente bugeta re

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

înitiaie

definitive

S

1

2

3

4

5

6

7=6-6

8

sanatate

87.000

37.000

75.287

75.287

75.287

76.399

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boii profesionale

5.000

6.000

4.172

4.172

4. i 72

4.233

■i 00306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

17.000

17.000

12.101

12.101

12.101

11.032

2 ț.î

TITLUL 1! BUNURI 31 SFRViCll

1.SOI .000

4.218.000

3.591.587

3 591.587

1.957.926

1.633.661

3.535.863

2001

Bunuri si servicii

546.000

532.000

505.778

505.778

504.024

1.754

505.662

200101

Furnituri de birou

25.000

25.000

24.120

24.120

24.120

-'7.241

200102

Materiale pentru curățenie

52

2001Q3

încălzit, iluminai si forța rnolrica

• 75.000

76.000

59.568

59.568

59 563

59.508

VOGI 04

Apa, canai si salubritate

15.000

22.000

19.638

19.698

19.698

19.693

200105

Carburanți si lubrifiant!

25.000

25.000

22.S5Q

22.950

21.196

1.754

19.523

200106

Piesedc schimb

5.000

5.000

3.559

3.559

3.559

4.722

200107

Transport

3.000

3.000

2.993

2.999

2.993

2.999

200008

1

Pesta, telecomunicații, radio, tv, internet

■72.000

76 000

73.762

73.762

73.762

73.762

200109

Materiaie si prestări de sen/icii cu caracter funcțional

233.000

207.900

206.978

208.978

205.978

21 '1,242

.300130

Alte bunuri si servicii pentru mtrctinerc si funcționare

03.000

93,000

92.144

92.144

92,144

96.855

<002

Reparații curente

50.000

50.000

49.780

49,780

49.780

49.730

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar'

3.000

6.000

5.832

5.832

5.832

5, SG 5

200530

Alte obiecte de inventar

3.000

6.000

5.832

5.832

5.832

5.065

2000

Deplasări, detasari, iransferari

55.000

55.000

53.814

53.314

53.814

53.814

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

’ 45.000

45.000

44.851

44.851

44.851

44.851

.200602

Deplasări in străinătate

10.000

10.000

8.363

8.963

8.963

8.963

2011

Cart:, publicații si materiale documentare

’ 5.000

5.000

3.735

3 735

3.735

3.67 5

2013

Pregătire profesionala

I

25.000

26.000

25.638

25.633

25.633

25.638

iUL BUCUREȘTI

EA PROPRIEHotNr^/O'^ Anexa 7.2


TCV ,'^4


//.. / DETALIEREA CHELTUIELILOR UN&TITUTIS PUBLICE SI ACTIVITATI FINANȚATE WEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII SI.12.2012


-lei-

■■ .' Titlu

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente bugeta re

Angajamente

legale

Pteti

efectuars

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

in îtraie

definitive

B

1

2

3

4

7=5-6

8

Proiecția muncii

6.000

6.000

4.965

4,965

4.965

4.176

717

Alte cheltuieli

1. TI 0.000

3.538.000

2.942.045

2.942.045

1.310.138

1.631.907

2.937.453

71030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.110.000

3.538.000

2.942.045

2.342.045

1.310.138

1.631.907

2.937.453

CHELTUIELI DE CAPITAL

52.000

52.000

52.000

5C.940

50.940

50.940

51.251

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

52.000

52.000

52.000

50.940

50.940

50.940

51.251

:

Active fixe

52.000

52.000

52.000

50.940

50.940

50.940

51.251

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

52.000

52.000

52.000

50.940

.50.940

. 50.940

44,944

;    ■•: O'o

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

6.307

PLATi EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.000

-1.186

' -1.186

-1.186

Titlul XV PLATI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-1.156

-Ti 86

-Ti 86

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent

-2.000

■1 186

-1.1 os

-1.186

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-1.186

-1.186

-1.186

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

5.096.000

36,875.000

36.957.000

25.645.515

35.6445.515

3.1.303.830

. 4.341.635

30.923.990

CHELTUIELI CURENTE

32.425.000

31.099.000

29.653.969

23.853.959

28.412.023

1.441.946

28.230.268

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16.541.000

20.058.000

19.737.033

19.737.083

1.9.737.083

20.016.531

șl

Cheltuieli salariate in bani

9.653.000

12.337.000

12.176.695

12.173.695

12.176.695

12.376.520

;:t a

Salarii de baza

7.300.000

9.300.000

9.254.107

9.254.107

9.254.107

9.390,789

OM 08

Sporuri pentru condiții de munca

2.240 000

3.000.000

2.SS3.378

2.893.378

2.893.378

. .2.956.447

'i?j;

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitslii

90.000

1.000

4S

40

48

48

T ■ 13

Indemnizații de delegare

4.000

1.000

182

182

182

182

--30

Alte drepturi salariate in bani

1 S.000

35.000

28.980

20.980

28.980

29.054


-Ț>'■ .mâ-L •t.t i:


C'L fA

MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA proprie
Anexa 7.2


DETALIEREA CHELTUIELILOR NSTITUTII PUBLICE Sf ACTMTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31.12.2012


Capitel! Crupa > Titlu Articoi i Alineat

Denumire indicator

........A

S

1002

Cheltuieli saiailaie in natura

100202

Norme de hrana

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

■i 003

Contribuții

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de mutica si boii profesionale

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

20

TITLUL II GUNURi 5i SERVICII

2001

Bunuri si servicii

200101

Furnituri de birou

200102

Materiale pentru curățenie

200103

încălzit, iluminat si forța metrica

200104

Aps, cana! si salubritate

200105

Carburanți si lubrifiant!

200106

Piese de schimb

2001 OS

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

200100

Materiale si presiari de servicii cu

caracter funcționa!

200130

Alte bunuri si servicii penlru

întreținere si funcționare

2002

Reparații curente

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar


Credite

de

angajament


i    Credite

■ inițiale

bugetare

definitive

Angajamente

bugetare

Angajamente

iegaie

Plăti

efectuate

Angajamente legaie de plătit

Cheltuieli

efective

1 2

3

4

5

6

7=5-6

8

I

3.648.000

4,280.000

4.192.224

4.132.224

4.192.224

4.193.438

3.580.000

4.200.000

4.116.764

4.116.764

4.116.764

4.123.978

68.000

80 000

75.460

75.460

75.460

75.460

■ 3.240.000

3.441.000

3.368.164

3.35S.164

3.363 164

3.440.573

2.321.000

2.580 000

2.534.529

2.534.529

2 534.529

2.576.2? 5

69.000

65.000

59.544

59.944

59.944

60.923

681.000

650.000

633.173

633.178

633.173

643.569

45.000

36.000

35.092

35.092

35.092

25.670

' 124.000

110.000

105.421

105.421

105.42 t

£ 24 36

15.384.000

i i.04 i.ooo

10.116.886

10.1 16.886

8.674.940

1.441,943

6.7 S 3.727

7.648.000

6 135.000

5.467.302

5.467.302

4.381.300

1.086.002

4.796.£86

250.000

250.000

159.159

159.159

159.159

154.950

.    50.000

50.000

50 000

50.000

50 000

24.350

300.000

309.000

280.909

283.309

279.597

10.312

285.737

4 00.000

45.000

35 157

35.157

35.157

35.157

1.300.000

1.300.000

1.233.498

1.283.498

1.283.493

580.779

300.000

247.000

225.65?

225.657

225.657

237.57S

1.09£ 000

798.000

■ 320.899

320.899

320.839

346.376

250.000

4.000.000

3.136.000

3.103.023

3.1.03.023

2.027.333

1,075.690

3.089.959

350.000

76.000

75.980

75.980

75.980

75.980

;    1.700.600

1.804,000

1.578.446

1 578.446

1.560.590

17.356

378.914


UL BUCUREST = « PROPRIEQ kft

Hot NrXi...*-Anexa 7.2DETALIEREA cheltuielilor INSTITUT!! PUBLICE Sf ACTIViTATI FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31.12.2012

-Iei-

!

î

!

/m.::.: ■■ TTtiU

v

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente bugeta re

An gaj emerite legale

Plat;

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

. 4

6

7=5-6

8

Uniforme si echipament

1.200.000

1.200.000

1.027.593

1.027.598

1.027.598

378.914

UX'CCO

Alte obiecte de inventar

500.000

804.000

550.848

550.848

532.992

17.856

400/;

Deplasări, delăsări, transferări

200.000

434.000

■    433.588

433.59 S

433.598

433.598

ACT

Deplasări interne, detasari, transferau

150.000

434.000

433.598

433.598

433 598

433.598

300002

Deplasări in st rai natale

50.000

Cercetare-dezvolta re

'91.000

71.000

'    70.198

70.1S8

70.198

70.198

Cârti, publicații si materiale documentare

150.000

104.000

90.572

90.872

30.372

90.872

Pregătire profesionala

600.000

288.000

281.000

281.000

281.000

281.000

Protecția muncii

Muniție, furnituri si armament de natura

10.000

3.000

. '    2.804

2.S04

2.804

2.804

activeior fixe pentru armata

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

14.800

.'4j

Alte cheltuieli

4.585.000

2.076.000

2.066.386

2.066.686

1.728.598

333.088

2.066,635

' :Șil;2

Protocol si reprezentare

25.000

8.00G

6.936

6.03G

6.936

6.9361

443053

Prime de asigurate rion-viata

2.800.000

1.090.000

509.532

999.532

746.532

253.000

699.532

00-004

Chirii

1.560.000

1.030.000

■ 1.025.366

1.025.366

940.278

85.088

1.025.365

Alto cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Vil! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTFRNE NERAMEUR3A3IL.E (FENt

200.000

33.000

34.852

34,352

34.852

34.852

POSTADERARE

Programe din Fondul European de Dezvoltare

400.000

400.000

Regionala (FEDR)

..-O Oi

Finanțarea naționala/')

400.000

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

100.000

■ '/TI.

Ajutoare sociale

100.000

Ajutoare sociale in numerar

100 000

CHELTUIELI DE CAPITAL

5 896 000

4 450 000

5.896.000

5.896.000

5.829.330

5.825.330

2.929.641

2.329.641

2,899,689

2.899.68S

2.693.722

2.693.722

TITLUL X ACTIVE NEFtNANCIARE

5.696.000

4.450.000

5.829.330

Active fixe

5,896.000

■ 2.350.000

5.8SS.G00

5.829.330

5.829,330

2 929.641

2 899.683

2.693.722

/Xâa1

C A

; C ■. i

■. ;A


vt

<4.

MUNiCiPîUL bucurești

ACȚ-ViTATEA PROPRIEHot. NrA..... A Anexa 7.2


-iei-

Cspfcci / Grups / Titlu Ariiccl 1 Alineat

Denumite indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

iegale

Ptati

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

i nitiaîe

definitive

A

8

O

4

7=5-6

8

710101

Construcții

167.347

710102

Mașini, echipamente si mijloace de transport

4.396.000

1.350.000

4.396.000

4.361.044

4.36'! .044

1.461.355

2.899.689

1.737.153

710103

Mobilier, aparatura birotica st site

710130

Alte active fixe

7 0130

Alte'active fixe

900.000

900.000

900.000

875.690

875.690

875.690

350,574

7103

Reparații capitale aferente activelor fixe

1.600.000

31-

PLĂTI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

-38.000

-37.784

-37.784

-37.784

R:j

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-33.000

-37.734

■■37.784

-37.784

-8501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-38.000

-37.784

-37,784

-37.784

350101

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SFl

-33.000

-37.784

-37.784

-37.784

601; j

SANATATE

70.699.000

303.156.000

812.957.000

732.852.945

706.9S7.602

601.029.896

105.S57.706

654.021.549

01

CHELTUIELI CURENTE

■ 45.503 000

752.134.000

778.596.000

708.050.975

683.896.677

587.275.732

96.620.945

582.373.059

■|Q

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

249.146.000

257 823.000

257.256.930

256.755.575

254.775.219

1.980.356

257.194.654

1001

Cheltuieli salanaie im bani

(83.047.000

190.675.000

ISO.534.607

190.301.938

188.842.485

1.459.453

192.954.060

100101

Salarii ae baza

130.905.000

135.453.000

135.453.000

135.453.000

134.548.017

904.983

137.652.779

100105

Sporuri pentru condiții de munca

28.668,000

30.019.000

30.019.000

29.871.762

29.614.238

257.464

23.955.867

100106

Alte sporuri

10.030.000

11.016.000

11.016.000

11.016.000

10.802.50S

213.491

11.21 1.711

100107

Ore suplimentare

2.200.000

2.636.000

2.630.911

2 630.478

2.628.502

1.969

2.722.805

100110

i Fond pentru posturi ocupate prin cumul

3.076 000

3.356.000

3.321.185

3 236 477

3.286.477

3.267.363

100111

i Fond aferent plătii cu ora

5 032.000

4.989.000

4.989.000

4.989.000

4.922.386

66.120

4.987.174

100112

1 Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

584.000

513.000

504.382

(    504 382;    504.382

509.327"A
-.ACMUNICIPIUL BUCURES'îl

ACTIVITATEA PROPRIE


DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTIVSTATî FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

31/12/2012


Ho,.


A'.I'K-G


7^.


X

©• i€

Capitol /

Grupa f Titlu Articol / Alineat

D e numi rs 1 n 0 i câtor

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente iegale de piatit

inițiale

definitive

A

I?»

1

2

4

5

5

7-5-6

100113

Indemnizații de detegaie

30.000

30.000

30.000

156

156

100130

Alte drepturi saiariafe in bani

2.461.000

2.658.000

2.571.129

2.550.683

2.535.257

15.426

1002

Cheltuieli salariate in natura

11.615.000

11.378.009

11.307.986

11.213.078

11.202.Î21

10.957

100201

Tichete de masa

11.581.000

11.346.0C0

11.275.986

11.181.078

11.169.012

12.066

100202

Norme de hrana

34.000

32.000

32.000

32.000

33,109

-1.109

1003

Contribuții

54.4S3.000

55.770.000

55 414.387

55.240.559

54.730.613

509.946

100301

Contribuții de asigurări sociale ele

stat

40.120.000

41.661.000

41.661.000

41.661.000

41.372.210

2SS.790

100302

Contribuții de asigurări de soma'

1.112.000

1.101.000

1.075.058

1.048.401

1.026.805

21.596

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

10.767.000

10.808.000

10.720.793

10.714.128

10.570.319

143.809

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

550.C00

565.000

546.327

538.679

528.076

10,603

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.924.000

1 835.000

1.4-i0.709

1.278.351

1.233 203

45.148

20

TITLUL ÎI BUNURI SI SERVICII

411 647.000

431.406.000

401.489.062

377.836.169

286.325.135

91.511.034

2001

Bunuri si servicii

119.901.000

128.455.000

115.203.783

106.955.630

99,501.937

7.453.693

200101

Furnituri de birou

2 250.000

2.127.000

1 727.615

1.653.083

1.584.796

63.287

200102 ■

Materiale pentru curățenie

2.965.000

3.224.000

■ 2.700.035

2.608.203

2.445.065

163.138

200103

încălzit, iluminat si roda motrice

12.934.000

14.098.000

12.660.777

12.393.958

12-148.783

245.175

200104

Apa, cana’ s> saiubritaie

4.594.000

5.371.000

5.104.945

4.829.484

4.744.746

84.738

200105

Carburanți si îubriri&nti

412.000

408.000

3 î 8.421

293.821

293.584

237

200106

Piese de schimb

3.375.000

3.281.000

2.893.0/3

2.393.638

2.015.465

378.173

200107

Transport

' 42.000

45.000

23^209

20.680

19.287

1.393

200108

Posta, telecomunicații, raciic, tv,

; 3 "j

'"1

internet

1.765.000

2.007.000

1.74(2224’

t 1.573.807

1.529.568

44.289

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

■35.730.000

3 i.808.000

28.856.383

Q r27.808.544

25.039.966

2 768.578

200130

Alte bunuri st servicii pentru

d    ,?

105


(1

r I

!:'u j'//


NiCiPÎUL BUCUREST

TriTATEA PROPRfEHot.    o

Anexa 7.2


OapitC! uga 1 Titlu


Denumire indicator


col / Alineat


întreținere si funcționare


2002

2003


Reparații curente Hrana


DETALIEREA CHELTUIELILOR TU PUBLICE SI ACTMTATI FINANȚATE fîNTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII /    31.12.2G12


200301

2004 200401 200402 200403 200404

2005 200501 200503 200530

2006 200S01 200602 2000 2010


2012. 2013 20'!4 2025


.2030

203001


Hrana pentru oameni

Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare

Reactivi    j

Dezinfectând

ISunuri de natura obiectelor de inventar.

Uniforme si echipament

Lenjerie si accesorii de pat

Alte obiecte de inventar'

Deplasări, deiasari, Iransferart    |

Deplasări interne, detasari, transferări

Depiasari in străinătate

Materiale de laborafcr ■    I

Cercetare-dezvoltare    I

|Carii, publicați: si materiale    j

j documentare    ■

^Consultanta s? expertiza    i

j Pregătire profesionala    ’

! Protecția muncii    j

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

derivate din acțiuni ir. reprezentarea    j

intereselor statului, potrivit    S

dispozițiilor legale    j

|Alfe cheltuieli    ■ |

j Reclama si publicitate    ’


Credita

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plat!

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

1

r

4    )    6

6

7=5-6

8    i

55,334.000

66.086.000

59.178.495

53.380.412

49.680.677

3.699.735

49.690.882

17,037.000

16.074.000

13.314.035

12.507.442

11.824.056

683.386

9,903.956

16.159.000

15.385.000

■    14.015.798

13.368.885

12.177.917

1.190.968

12.271 764

16.159 000

15.335.000

14.015 798

13.368.885

12.177.SI7

!. 190.966

12.271.764

224.235.000

248.993.000

241.473.782

231.741.054

150 465.624

81.275.430

177.877.405

153.920.000

179.817.000

177,334.286

171.438.136

100.222.649

71.265.487

123.971.2M

41.528,000

42.247.000

40.251 243

37.893.600

29.14 7,082

8.746.518

33.884.444

23.033.000

21.691 000

1S.S90.599

13.944.124

18.122.632

821.432

16.931.557

5.754.000

5.238.000

3.937.654

3 415.194

2.373.261

441,933

3.09(1193

8.018.OCO

7.129.000

5.497 593

4.907,465

4.576.152

331.313

2.559.814

1.001.000

1.041.000

725 142

573.970

573.970

570.742

1.268.000

1 405 000

1.078.553

866.818

301.799

65 019

455.167

5.749.000

4.683.000

3.693.398

3.466.677

3.209.383

265.2S4

1 533 905

372.000

343 000

156.545

136,063

135.063

132 113

203.000

214,000

86.703

69.148

69.143

67.1 'î 1

169.000

129.000

69.842

66.915

66.915

05.002

2.120.000

1.S60.G90

1.651.424

1,450,053

1.270.233

179.815

1.312 307

70.000

133.000

63.038

63,033

63.033

63.038

310.000

229.000

165.140

82,131

81.180

951

82.025

1.049.000

1.664.000

1.369.627

1.303.581

1.263.573

*4 c. uu o

1.281.061

676.000

585 000

366.6861    299 020

296.535

2.435    235.544

1.052.000

897.000

663.648

539.768

511.591

78.177

447.116

58.000

55.000

20.530.000! '    3.501.000

7.547.963

4 426 039

4.157.170

268. SS 3

4.053.876

61.000]    54.000

2.299

2.109|    2.103

2.109


-iul bucurești

"Ta PROPRIE

/, -


Anexa 7.2


-lei-

?■! Li!!

9 / Xiinsat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legate de pîatit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

13

1

2

3

4

5

S

7=5-6

8 ‘

LXC03

Prime de asigurare non-viata

73.000

27.000

27.000

26.131

21.005

5.126

21.013

Chirii

3.270,000

2.939.000

2 893.079

3S3.792

353.440

10.352

355.498

.39030

Aite cheltuieli cu bunuri si servicii

17.186.000

6.481.000

4.625.585

4.034.007

3.780.622

253.385

3,675.256

TITLUL Vlfi PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURI EXTERNE NERAMBURSA3ILE (FEN) POSTADERARE

45.503 000

91.342.000

87.547.090

47.513.279

47.513.279

■M.333.724

3.129.555

8.951.815

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

45.503 000

79.737.000

76.083.000

42.320.394

42,320.394

42.060.507

259.887

3.429.25S

■001

Finanțarea naționala*)

Finanțarea externa nerambursabila

45.503.000

15.000

79.513.000

15.000

75.892.000

14.183

42.139.860

14.183

42.139.850

14.183

41.379.973

259.887

8.844

3.318.132

ooroo;

Cheltuieli neeîigibile*)

209.000

176.000

166.351

166.351

1S6.351

102,283

Programe din Fondul Social European (FSE)

11.326.000

11.464.000

■ 5.192.885

5.132.355

2.323.217

2.869.668

5.522.556

09000

Finanțare naționala

Finanțarea externa no rambursabil a

11.326.000

138.000

11.326.000

5.192.835

5.192.685

2.323.217

2.869.668

5.522.556

.0:009

Alte facilitați si instrumente postaderare

Finanțarea externa nerambursabîla

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

Despăgubiri civile

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.196.300

279.000

279.000

51.022.000

1.820,000

1.820.000

34.574,000

1.791.654

1.731.654 27.269.909

1.791.654 1.791.654

25.558.8S4

1.791.654

1.731.654 16.222.103

9.336.761

71.648.490

TITLUL X ACTIVE NEFÎNANCIARE

■ 25.196.000

51.022.000

34.574.000

27.269.909

25.55S.8S4

16.222.103

9.336.761

71.648.490

Active fixe

25.196,000

50.473.000

34.403.000

27.099.554

25.388 509

16.051.748

9.336.761

71.626.130

'-C

Construcții

168.000

29.843.000

9.168.000

9.164.621

9.164.621

5.1 f 5.621

4.048.000

34.132.672

Mașini, echipamente si mijloace ele transport

24.430.900

19.285.000

24.646.000

17.658.791

15.954.438

10,705.905

5.248.533

35.203.918

: ' ' ' '..o :■

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

525.000

1.345.000

525.000

262 657

255.565

215.737

40.228

2.017.894

Aite active fixe

Stocuri

Rezerve de stat si de mobilizare

73.000

378.000

373.000

64.000

13.485

13.4-85

'Î34S5

• .

271.646

-C

-X    TiCEC'

\ TA


BUCURESTÎ ACTiViTATEA PROPRiE

\

\

,,'2J"'    ■, ■

A A    -A.?-. ^9^

3^"" jSțV3

! ;-

i - A

11î A

i    L\;?

î    ;/

i    Hot. raa;

■    Anexa 7.2

?r®8‘

DETALIEREA CHELTUIELILOR riTUTII PUBLICE 3Î ACTMTATI FINANȚATE

'•■■■-■■ 1'.    C0-; V Vp'*'"'T;

GRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII

cT ]

31,12,2012C apitoi / Grupa i fi tiu Articol! Alineat

Denumire indicator

Credite

de

Bncjajtiment

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legai*

Plăti

efectuate

Angajamente legase de plătit

Cheltuieli 1 efective >

inițiale

definitive

A

13

-~1

2

3

4

3

6

7-5-6

8

7103

Reparații capitale aferente activelor

0

fixe

171.000

171.000

170.355

170.355

170.355

22.360

84.

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

■213.000

-2.467.339

-2.467.939

-2,467.939

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN ANll

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-213.000

-2.467.939

-2.467.039

-2.467.939

0501

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

-213.000

-2.467.933

-2.467.939

-2 467 939

050101

Piali efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-213.000

-2.45S.93S

-2.4 59.939

-2.459.935

050102

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

-8.000

-3.000

-8.000

6710

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

37.703.000

315.032.000

361 664.000

345.747.056

339.502.057

327.S98.0S2

11.503.975

329.739.938

O'i

CHELTUIELI CURENTE

257.7S4.00t-

325.220.000

' 312.791.277

309.034.271

297.640.296

11.393.S75

298 031.822

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

47.968.000

49.326.000

'49.471.142

43.128.703

49.132.170

-3.467

49.945.488

1001

Cheliuieli salariate in bani

37.483 000

38.872.000

38.640.754

38.426.194

38.427 866

-1.672

33.884.080

100101

Salarii de baza

33.560.000

34.99 i.OOO

34.799.773

34.525. L00

34.625 995

-295

35,333.366

100105

Sporuri pentru condiții de munca

1.181.000

1.233.000

1.228.607

1.217,854

1,217.864

1.23A33G

100103

Aite sporuri

227 000

230.000

220.550

209.133

209.138

; 81.275

100110

Fond pentru pcsturi ocupate prin cumul ■

2.016.000

2.006.000

1.993.944

1.931.770

1.933.147

-1 377

1.6/2.188

100112

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatr

21.000

24.000

19.250

19.250

19.250

14.600

100113

Indemnizații de delegare

64.600

57.000

49.230

49.2SG

49.290

47.205

100130

Alte drepturi sai-adaie in bcni

■114.000

331 000

323.340

323.182

3.23.182

104.707

1002

Cheltuieli saiaria’e în natura

16 000

16.000

14.202

14.202

14.202

12.447

100201

Ticheie de masa

16.000

16.000

14.202

14.202

14.202

j    J

1003

Contribuții

10.46S.000

10.938 000

10.315.186

10.688,307

10,690.102

-1.795

11.048.951

100301

Contribuții de asigurai ! sociale de

i

i


JL BUCUREȘTI

A PROPRIEHot. NrAnexa 7.2,    DETALIEREA CHELTUIELILOR

'^LNȘțlTUTH PUBLICE Sf ACTIVITATI FINANȚATE EGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31/12.2012


-lei-

.:US / "Cî.kl : /kieat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credita bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

le-gaia

Plăti

efectuate-

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inii iale

definitive

13

1

4.

s    n

4

/

6

7=5-6

8

st&i

7,922.000

8.257.000

8.205.953

8/1-13.3,37

8/150.513

>1.126

8.415.517

Centri butii de asigurări de șomaj

■    187.000

207.000

197.213

132.860

182.860

187.251

: vUc

Contribuții de asigurări sociale de

.sanatate

1.942.000

2.019.000

2.009.400

■1.986.0181    1,986.046

-28

2.052.120

; !?k:o-vî-

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

90.000

100 000

91.808

79.719

79.719

81.196

Contribuții pentru concedii si indemnizații

328.000

355.000

311.812

290.323

290.964

-641

312.877

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

209.311.C00

275.358.000

263.299.709

259.8S5.142

248.487.700

11.397.442

248.065.908

Z/Ț i

Bunuri si servicii

■87.000.000

123.727.000

118.110.536

117.217.370

109.952.852

- 7.264.518

117.131,757

■//}■' 01

Furnituri de birou

624.000

600.000

574.299

541,525

541.525

538.366

’ :'T; •: r'j?

Materiale pentru curățenie

809,000

678 000

641.960

576.870

576.873

-S

717.545

.7.7/03 ■

încălzit, iluminat si forța motrica

14.602.000

16 724.000

15.583.115

15.116.239

14.378 135

73 3.104

15.608.195

73'7 0-i

Apa, canal st salubritate

15.353.000

24.430.000

24,417.917

24.270.404

17.735.810

6.540.554

15.281.575

000 715

Carburanți si iubrifianti

1.662.000

1,598.000

1.572.154

■L557.519

1.557.519

1.812.935

i 06

Piese de schimb

679,000

446.000

428.297

416.530

- 416.560

297.059

,77/ CP

Transport

46.000

48.000

47.015

45.676

45 876

24.706

1

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

,1.917.000

1.980.000

1.788.905

1.7--I8.090

1.748 030

1.707.243

■    ',";O

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcțional

35.049.000

47.520.000

44.0S1.176

44.016.330

44.032.377

-15,517

49.295.173

■ ■'■■:!

Al re bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

16.259,000

29.643.000

28,975.698

28.321.457

28.920.082

1.O/O

31.848.955

. 777.

Reparații curente

11.562.000

26.707.000

25.599.557

24.437,479

20.263.204

4.224.275

21.548.840

•73/

Hrana

3.710.000

3 793.000

3.7Q1.47S

3.704.260

■3.704.260

3.827.339

H/77/i

Hrana pentru oameni

90.000

33.000

37.382

87.332

37,382

37.362

/TOGO

Hrana pentru animale

3.620.000

3.755,000

3.74-1.095

3.G55 <878

3.666.878

3.789.957

; .‘X>:

Medicamente si materiale sanitare

160.000

183.000

180.523

1-«5.G62

145.662

167.72S

'/iV//

Medicamente

125.C00

145.C0C

142.530

107.695

107.695

124.15611


o ff'

■fi-.-


C/T/


Ck<"
X

Hot. Nr.X Anexa 7.2DETALIEREA CHELTUIELILOR INSTITUT!! PUBLICE SI ACTIVITAT! FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DÎN VENITURI PROPRII

31.12.2012

-iei-

Capîfcoi s Grupa / Titlu Aritcci! Alineat

---

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Hlatf

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive ■

A

13

1

2

3

4

5

6

7-5-6

8

200402

Materiale sanitare

20 000

18.000

1.7.999

17.988

17.988

20.988

200404

Dezinfectând

■    15.000

20.000

20.000

19.979

19.979

22.584

2005

Bunuri de natura ebiecteior ds inventar

1.988.000

1.476.000

1.330.353

1.224.073

1.226.431

-2.358

1.TI 4.530

200501

Uniforme si echipament

36 A 000

16.000

15.858

11.972

11.972

77.191

200530

Alte obiecte de inventar

1.624 000

i.460.000

1.314.495

1.212.101

1.214.459

-2.358

1.037.33S

2006

Depiasari, detasari, transferuri

611.000

499.000

381 721

380.393

382.7S0

-2.337

382.605

200601

Deplasări interne, detasari, transferări '

286.000

283.000

241.880

240.552

240.552

240.376

200602

Deplasări in străinătate

325 000

216,000

139.841

139.841

14.2.223

-2.387

142.229

2011

Cârti, publicații si materiale

documentare

355.000

243.000

213 5^2

179,738

179.733

172.769

2012

Consultanta si expertiza

216.000

192.000

133.415

183.415

183.415

38.122

2013

Pregătire profesionala

533.000

252.000

222.744

193.595

193.595

193.386

2014

Protecția muncii

1.719.000

951.900

921.629

695.294

695.294

725.090

2030

Alte cheltuieli

101.552.000

117.335.000

412.374.235

Ti1.473.363

111.560.469

-86.606

102.713.736

203003

Prime de asigurare non-viaia

40.000

40. GOG

23.276

23.276

23 276

23.275

203004

Chir ii

1.322.000

1.330.000

1.317.293

1.262.054

1.262.054

T29E.347

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.190.000

' 115.965.000

111.033.666

110.188.533

110 275.139

-86.606

101.395 114

A'?'

TITLUL Vili ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

5702

Ajutoare sociale

15.000

15.000

570204

Tichete cadou acordate pentru

cheltuieli sociale

15.000

15.000

50

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

2 LOGO

20.42S

20.426

20.426

20.426

59 -R

Despăgubiri civile

2".000

20.426

20.426

20.425

20.426

7C'

CHELTUIEU DE CAPITAL

37.703.000

58.183 000

37.703.000

34,407.466

31.919,473

31.809.473

110 000

31.768.116

'/ 'i

TITLUL .X ACTIVE NEF1NANCÎARE

37.703.000

58.133 000

37.703.000

34.407A63

31.919.473

31.809.473

110.000

3V758.11G

7101

Active fixe

32.203.000

52.688.000

32.203.000

28.911 265|    26.423.272

. 26.313.272

110.OCO

31.768.116

710101

Construcții

■    21.535.000

33.538.000

21.595.000

19.240.92SS    19.155,251

19 155.251

13.-T6.153

710102

Mașini, echipamente si mijoace de

transport

5.737.000

14.027.000

5.797.000

5.513.984

3.133.446

3.153.445

36.000

13.413.7 T>

-lei-

Aiiiieat

Denumire indicator

Credite

do

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja

isc;;

7r3 i”! ?£>

b--

Riad

efectuate

Angajamente legale de piatit

Cheltuia!)

efective

initiaie

definitive ■

B

li    2    .

3

4

5

6

7=5-6

8

CA3

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4 195,000

3,945.000

4.195.000

3.541,245

41.245

3.541.245

4,148.474

:3130

Alte active fixe

616.000

1.178.000

616,000

515.108

L

43.330

463.330

80.000

■789.756

.!c

Reparații capitale aferente activelor fixe

5.500.000

5.500.000

5,500 000

5.496.201

5.-

au. 2 01

5.496.201

PLAT! EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLAlt EFECTUATE IN ANI!

-1.359.000

-1.451.687

-1

51,687

-1.451.637

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.359.000

-1.451.687

-1u

51.687

.-1.451.687

■••.c1 ;

Plăti efectuate in anii precedent si recuperate in anul curent

-1.359,000

-1.451.687

- !.-

51.687

-1.451.687

.?50V;1

Piati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-1.332.000

-1.326.938

26.938

-1.326.933

'~T3ld2

Piati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

-27,000

-124.749

.24,749

-124,749

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

403.000

2.108.000

1.650.000

1,150.680

1 3

50.880

1.150.444

236

603,302

CHELTUIELI CURENTE

1.285.000

1.247.000

■    1.147.680

1/

47.680

1.147.444

236

605.302

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

■51.000

147.000

106.673

OS. 873

106.673

162.528

Chettuieii salarigle in bani

■    39.000

114.000

83.6/5

33.675

83 S75

127.314

, 00101

Salarii de baza

39,000

98.000

74.184

74,184

74,134

105.977

1 CC 105

Sporuri pentru condiții de munca

14.000

8.622

3.922

8,922

20.417

1 OfU 06

Alte sporuri

2.000

569

569

569

920

:006

Contribuții

12.000

33.000

22.998

2.2.998

22.998

35.214

i 00301

Contribuții de asigurări sociale de stai

9.000

24.500

17.404

17.404

17.-4C4

26.517

00002

Contribuții de asigurări de șomaj

500

1.000

407

4,37

407

623

:00603

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.500

6.0C0

4.351

4.351

4.351

6.794

•    BUCUREST

•    ",\7EA PROPRIEHot. Ni*L/A7>6’'


Anexa 7.2


L.


I DETALIEREA CHELTUIELILOR STIȚUTII PUBLICE SI ACTIV!!ATI FINANȚATE Integral sau parțial din venituri proprii


3U2.2012


r;C


ir? a

caia

BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


■ >. /

v /W

Hot. Nr/c--.'-"‘(c Anexa 7.2.


î DETALIEREA CHELTUIELILOR SȚffUTSI PUBLICE SI ACTi'VÎTATi FINANȚATE TpȘ^AL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII L»_.LJ    3 Al 2.21! 12


Capitol / Grupa i Titlu Articcî ' Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legate

Piati

efectuate

Angajamente ie ga ie de plătit

Cheituteli

efective

inițiale

definitive

A

13

1

2

4.

O

fi    I    7=5-6

8

100304

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca si boli profesionale

500

500

125

125

125

1 s?

’i 00306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

500

1.000

711

711

711

1.058

30

TITLUL il BUNURI SI SERVICII

1.234.000

T.100.000

1.041.007

1.041.007

1.040 771

236

442.774

2001

Bunuri si servicii

543.000

420.000

391.309

391.809

391.573

236

86.34 7 i

200102

Materiale pentru curățenie

30.000

36.000

35.531

35.531

35.581

5.8541

200103

încălzit, iluminat si torta metrica

112.000

37.000

37.000

37.-000

37.000

37.000

200104

Apa, canal si salubritate

15.000

10.000

2.7481

: 200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

7.000

7.000

6.735

S.735

6.735

1    200109

I

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

33.000

70.000

58.676

58.676

5S.676

9 635

200130

Alte bunuri si servicii pentru intretinere si funcționare

■ 285.000

260.000

253 317

253.817

253 58"

236

? 3 3 J16

2093

Hrana

■ 200 000Î    30.000

5.420

5.420

5.420

5.420j

1    200301

Hrana pentru oameni

200 000

30.000

5.420

5.420

5. zi 20

5.420

]    2 OCT

Medicamente si materiale sanitare

106.000

10S. 000

104.672

104.672

104.672

797

î    200401

Medicamente

' 45.000

45.000

44.903

44.903

44.903

!    200402

Materiale sanitare

38.000

38.000

1 '    35.907

36.907

36.907

797

200404

Dezinfectant!

23.000

23 000

22.882

22.862

22.362

3005

Bunuri de natura obiectelor fie invenlar

' 67.000

209.000

204.131

204.131

!    204.131

200503

Lenjerie si accesorii de pat

75.000

70.709

70.709

70.709

200530

Alte obiecte de inventar

67.000

134.000

133.422

i 33.422

133.422

i    2030

[Alte cheltuieli

316.000

335.0001    334.975

334 975    334.975

3;; u. 21 u

j    203030

1 Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

313.000)    335.000)    334.975

334.975

j    334.975

350.210

j    70

^CHELTUIELI DE CAPITAL

403.000

883.000

403 090

3.000

3.000

3.000

3.0)10

7<

:TITLUL X ACTIVA: NEFINANCIARE

403.000

683.000;    402.000

3 000

3.000

3.000

8.000

1    7101

Active fixe

■ 403.000

383.000]    493.000[    3.000

3.000

3.000

i    3.000

W',


.JL BUCUREST!

. -A PROPRIEz//tz J ( W • ,/h* l'/■

Hot NrcY.■,A > v/*1'    * (_ ■■’ y

Anexa 7.2


;    ' ÎDETALIEREA CHELTUIELILOR

f&STIȚijTiî PUBLICE SI ACTIVITATl EINANTATE iklE^AL SAU PART!AL    VENITURI PROPRÎ!

!    \    31/12.2012

t


-lei-

- î LE Lî

Âiinsat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

leg;.! le

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

i    8

2

3

4

0    ' S    7=5-6

8

' i 0 i

Construcții

3,000

3.000

3.000

3.000

3.000

- .

3.000

3.000

Mgsini, echipamenle si mijloace de

teanspod

400.000

880.000

400.000

LOCUINȚE, SERVICII S! DEZVOLTARE PUBLICA

2.585.500

57,294.000

47.059.000

43.220.319

43.220,319

43.220.319

42.892.998

CHELTUIELI CURENTE

53.693.000

43.768.000

3S.S34.713

39.S84.713

3S.9S4.713

40.516.478

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

6.584.000

7.263.000

7.188.810

y.loS.S'lO

7.188.810

7.319.382

Cheltuieli salariaie in bani

5.132.000

5.659.000

5.618.780

5.618.780

5.013.780

5.726.854

Salarii de baza

4.545.000

5.003.000

4.998.281

4.938.201

4.998.231

5.101.185

Sporuri pentru condiții de munca

561.000

628.000

600.489

600.489

609.489

605.971

■ IO

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.000

'i 30

Alte drepturi salariaie in bani

24.000

23.000

20.010

20.010

20.010

19.696

Contribuții

1.452.000

1.604.000

1.570.030

1.570.030

1.570.030

1.592.526

'V:'!

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.074.000

1.184.000

1.172.262

1.172.252

1.172.202

1.200.203

302

Contribuții de asigurări de șomaj

'    27.000

32.GOG

27.775

7:7.775

27.775

28.442

Contribuții de asigurări sociale ce

sanatste

266.000

301.000

290.623

290.623

290.623

297.724

304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

17.000

19.000

17.072

17.072

17.072

17.493

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

66.000

68.000

62.293

62.298

62.293

48.666

TiTLUL ii BUNURI St SERViCii

47.109.000

36.505.000

32.795.903

32.7S5.S03

32.795.903

33.197.096

Bunuri' si seivicii

31:859.000

30.437.000

28.990.529

22.930.523

28.990.523

29.062.182

Furnituri de birou

109.000

109.000

96.703

96.703

96.703

197.335

102

Materiale pentru curățenie

112.000

112.000

109.868

’i 00.368

109.868

207.708

încălzit, iluminai si forța motrica

765.000

1.025.000

972.840

372.840

972.840

1.062.532

‘ 02

Apa, canal si salubritate

230.000

293.000

238.697

288.697

288.697

288.460

■■05

Carburanți si lubrifiant!

485.000

485.000

463.947

463.947

463.947

448.255

Piese de schimb

240.000

213.000

152.379}    152.879

152.87S

154.218MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE


Hot.

Anexa 7.?


-toi

Capitoî / Grupa--/ Tîrkf Artico' I Aițnest

. ■ Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

iegafg

Pisd

efectuate

Angajamente legale de plaîif

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

7

3

4

6

7=5-6

S

200107

Transport

2.000

1 000

898

898

898

898

200108

Posta, telecomunicații, radio, tv, internet

251.000

200.000

248 722

248.722

248.722

247.525

2700109

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționa!

28.670.000

27 254.000

26 191 3 92

26.191.192

26.191.192

25.943.303

.200130

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

745.000

685.000

434.783

464.783

464.783

465 948

i    2002

Reparații curente

11.590.000

3.390.000

1 952.937

1.952.937

1.952.937

1.356:235

! 2000

Hrana

120,000

20.000

19.642

19.642

19.642

62.573

200302

Hrana pentru animale

120.000

20.000

19.642

19,642

19.642

62,5 i 3

2002

Medicamente si materiale sanitare

' 140.000

140.000

118.622

113 622

118 622

110.124

200 20 î

Medicamente

60.000

60.000

47.464

47,404

47.464

37.731

200402

Materiale sanitare

60.000

60.000

51.283

51.283

51.263

51.148

200404

Dezinfectând

20 000

20.000

19.875

19.375

19.375

21.263

2000

3unuri de natura obiectelor de inventar

705.000

770.000

388.556

38S.556

. 338.556

628.434

!    200501

Uniforme si echipament

500.000

515.000

252.633

252.633

252.003

31.392

200503

Lenjerie si accesorii de pat

25.000

200530

Aiie obiecte ce inventar

180.000

255.000

135.923

135 923

135.923

53/.042

2000

Deplasări, delăsări, transferări

33.000

12,000

11.700

11.700

11.700

11.700

200601

Deplasări interne, detasari, transferau

23.000

12.000

11.700

11 700

11 700

11.7.00

200002

Deplasări in străinătate

10.000

201 ■

Cârti, publicații ci materiale documentare

- 8.000

8.000

4.340

4.340

4,34 0

3.682

2012

Consultanta si expertiza

7GO.OOO

554.000

35S.177

358.177

358,177

358 17?

2013

Pregătire profesionala

' 74.000

92.000

73.202

73.202

73 202

73.200

2014

Proiecția muncii

140.000

172.000

157.410

157.410

157.410

170.741

2030

Alte cheltuieli

1.740.000

910.000

720,788

720.73S

720.733

7C0.146

203002

Protocol si reprezentare

c

!    i.oco

992

992

992

392

203004

Chirii

140.000

;    49.000

40 102

|    40.162

40.102

40.102

le

UL BUCUREȘTI A PROPRIE
rx

£DETALIEREA CHELTUIELILOR 4N$TITUTif PUBLICE SI ACTIVITAT1 FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 3 i. 12.2012


-lei-

.< -,ș.u\/"u i

Credite

Credite

bugetare

- Angajamente

Angajamente

■Plăti

Angajamente

Cheițuieii

C/u;?n / 7Liîts

Denumire indicator

de

inițiale

definitive

bugetare

legale

arsetuesta

iegale

. efective

. Arccc! ; .Uiri^a.t

anoaiament

ds plătit

S

1

2

O

4

7

S

7=5-6

S

44U80

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1,600.000

860.000

679.694

679.694

679.694

719.052

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.535.500

3.601.000

3 302.000

3.246.422

3.246.422

3.246.422

2.376.520

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.535.500

3.601.000

3.302.000

3.246.422

3.246.422

3.246.422

2.376.520

Active fixe

2.095.500

3,101.000

2.812.000

2.756.441

2.756.441

2.756.441

2.376.520

'■ ■; A Ci

Construcții

2.085.500

2,601.020

2.304.000

■'    2 258.691

2.258.691

2.253.691

1.043.088

VU03

Mașini, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte

730.323

active corporale

18.745

:i0"cO

Alle active fixe

10.000

439.980

508.000

497.750

497,750

497.750

524.263

Reparații capitale aferente activelor fixe

490.000

■    500.000

490.000

439.981

433.981

489.931

Pl-ATI EFECTUATE IN ANI! PRECEDENTI SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLAT! EFECTUATE IN AN li

-11.000

-10.816

-10.816

-10.816

>

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-11.000

-10.816

-10.316

-10.3.16

Plăti efectuate in anii precedent) si recuperate in anul curent

-11.000

-10.816

-10.815

-10.316

Plăti efectuate in. anii precedent! st recuperate in anul curent (SF)

-11.000

-9.334

-9.334

-9.384

■;:2

PSati efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SD)

-1.432

-1.432

-1 432

QSUe

ETCEDENT/DEFIC1T

-30.640.000

-30.905.000

2.985 334

30 ■: .

TOTAL CHELTUIELI - SECȚIUNEA

1 009.537.000

1.097.035.000

T.045.S20.692

1.018.009.388

910.048.180

107.961.203

946.265.334

DE FUNCȚIONARE

CHELTUIELI CURENTE

1.009.537,000

1.098.631.000

1.049.755.923

1.021.844,619

913.383.411

107.961,208

946.265.934

TITLUL | CHELTUIELI DE PERSONAL

322.436.000

337J47.000

335.609.689

334.765.845

332.783.956

1.976.889

336.513.540
17


BUCURESTÎ

ACTIVITATEA PROPRIEHot. NrVci


Anexa 7.2


&(>


-îei-

Capitel / Grupa S Titlu Articol! Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

sre eșuate

..............._.. . ............ 8

Angajamente iegale de piatit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2    j    3

4

5    j    7=5-6

8

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

686.986. OG 0

759.623.000

712.334.154

685.266.694

579.282.375

105.984.319

609.731.963

o7

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

115.000

15.000

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

1.841.000

1.812 080

1.812.080

1.812.080

20.426

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! St RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

-1.596.000

-3.835 231

-3.835.231

-3.835.231

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.596.000

-3.835.231

-3.835.231

-3.835.231

i

]

ÎMI 0

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

3.948.000

6.246.000

5.439.402

5.439A02

3.805.741

1.633.661

5.460.520

01

CHELTUIELI CURENTE

3.948 000

6.248.000

5.449.5S8

5,440.588

3.806 927

1.633.661

5.450.820

■l

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

2.147.000

2.030.000

1 849.001

1.349.001

1.849.001

1.874.957

■iOOt

Cheltuieli salariale in bani

1.686.000

1.579.000

1.449.981

1.449.981

1.449,981

.    1.471.302

■iOCPCP

Salarii de baza

1.530.000

1.396.000

1.202.349

1.292.349

1,292.349

1,312.092

100105

Sporuri pentru condiții de munca

'79.000

105.000

88.750

88.750

88.750

91.278

100110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

■ 75.000

75.000

66.800

66.800

66.800

65.850

100113

Indemnizații de delegat e

2.000

3.000

2.082

2.082

2 082

2.082

—tGGS

Contribuții

461.000

451.000

399.020

399.020

399.020

403.655

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat

345.000

332.000

301.419

301.419

301.419

305.849

o. lA

100302

Contribuții de asigurări de somai

7.000

9.000

' ■    6.041

8.041

6.041

100303

(

t

Contribuții de asigurări sociale de sanatate

87.000

37.000

75.287

75.2S7

75.287

76.399

|    100304

i

Contribuții de asigurări pentru accidente de munca sî boli profesionale

5.000

6.000

4.172

4.172

172

4.233

t    100306

!

Contribuții pentru concedii si

indemnizalli

17.000

17.000

12.101

12.101

12.101

1 1.332

i    30

TITLUL tl BUNURI Si SERVICII

1.301.000

4.218,000

3.591.587

3.591.587

1.957.926

1.633.661

3.585.563

i ^01

Bunuri si servicii

546.000

532.000

505.778

505.773

504.024

1.754

505.662

j    200101

Furnituri de birou

25.000

25.000

24.120

24.120

24.120

17.241

Tu

ifoeat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajsmen ie legale

Piști

efectuate

Angajamente Se gale de plătit

Cheltu ieii efective

inițiate

definitive

B

1

2

3

4

o

6

7=5-6

8

02

fvlateriaie pentru curățenie

52

93

Încălzit, iluminat si forța motrica

75.000

76.000

59.568

59.5G3

59.568

59.568

Apa, canal si salubritate

15.900

22.000

19.693

19.698

19.698

19.698

Carburanți si lubrifiant!

25.000

25.000

22.950

22.950

21.196

1.754

19.523

06

Piese de schimb

5.000

5.000

3.559

3.559

3.559

4.722

. j /

Transport

3.000

3.000

2.999

2.SS9

2.999

2.999

3 j R

Posta, telecomunicații, radio, tv,

Internet

72.000

76.000

73.762

73.7S2

73.762

73.762

00

Materiale si prestări de servicii cu caracter funcționai

233.000

207.000

206.978

206.973

205.S78

■■ .211.242

30

Alte bunuri si servicii pentru întreținere si funcționare

93.000

93.000

92.144

92. t44

92.144

f 96.855

Reparații curente

50.000

50.000

49.780

49.780

49.780

’ 49.780

f3unuri de natura obiectelor de inventar

3.000

6.000

5.832

5.S32

5.832

5.665

30

Alte obiecte de inventar

3.000

0.000

5.832

5.832

5.832

5.665

Deplasări, detasari, transferări

55.000

55.000

53.814

53.814

■    53.814

53.814

01

Deplasări interne, detasari, transferări

45.000

45.000

44.851

44.851

44,851

44.851

02

Deplasări in străinătate

10.000

10.000

8.963

8.963

3.963

8.963

Cârti, publicații si materiale documentare

5 009

5.000

3.735

3.735

3.735

. 3 675

Pregătire profesionala

26.000

26.000

25.S3S

25.638

25.638

25.638

Protecția muncii

e.ooo

6.000

4.965

4,365

4,965

4.176

Alte cheltuieli

1.110.009

3.538.000

2.942.045

2.0*2.045

1.310.138

1.631.907

2.937.453

30

.Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

1.110.000

3.538.000

2.942.015

2.942.045

1 810.138

1.631.907

2,937.453

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IN ANUL CURENT

Tiiiui XV PLAT! EFECTUATE IN ANII

-2.000

-1.186

86

-1 186

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.000

-1.186

-TI 86

-1.186

-:UL BUCUREST!

P”A PROPRIEHot, NrPC/.ț-Anexa 7.2L.....


DETALIEREA CHELTUIELILOR NSTITUTII PUBLICE SI ACT'VITATI FINANȚATE EqRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII 31.12.2012


oR

sVjUNjGjPIUL BUCUREȘTI ACTIVrATÎSA PROPRIE-lei-

Capitol 1 Grup:.! / Titlu Ari Scos i Alineat

L,.... *../J

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

■ Angajamente bugetare

Angajamente

legale

Riad

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli j efective

i

inițiale

definitive

A,

S

1

2

3

■ 4

5

S

7=5-5

3    !

3501

Plăti efectuate in ani precedent: si recuperate in anul curent

-2.000

-1.186

-TI 86

-TI 86

850101

Plai.i efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

-2.000

-1.185

-1.186

■1.183

6110

ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA

32.025.000

3 LOGI .000

29.S16.1S5

29.816.135

28.374.230

1.441.946

28.230.268

6/

CHELTUIELI CURENTE

32.O2t5.OOO

31.099.000

29.853.069

29.853.969

28.412.023

1.441.946

28 230.268

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

16 541.000

20.058.000

19.737.083

19.737.083

19.737.083

20.016.531

1001

Cheltuieli salariate in bani

9.653 000

12.337.000

12.176.695

12/76.695

12.176.695

12.375 520

100101

Saladi de baza

7.300.000

9.300.000

9.254.107

9.254.107

9.254.107

9.390.789

100105

Sporuri pentru condiții de munca

2.24C 000

3.000.000

2.803.378

2 893.378

, 2.893.378

2.056.447

100112

indemnizații plătite unor persoane din afara unitatii

90.000

1.000

43

48

46

4 8

100113

indemnizații de delegare

4.000

1 000

162

182

182

182

100130

Alte drepturi salsriale in bani

19.000

35.000

.    23.880

28.060

28.980

29.054

1002

Cheltuieli salariaie in natura

3.648.000

4.280.000

4.192.224

4.192 224

4.192.224

4.190.433

100202

Norme de hrana

3.580.000

4.200.000

4.116.764

4.116.764

4.116.764

4.123.978

100203

Uniforme si echipament obligatoriu

63.000

80. oca

75.4S0

75.460

75.460

75.460

1003

Contribuții

3.240.000

3.44T00G

3.368.164

3.368.164

3.368.164

3,440.573

100301

Contr’outii de asigurări sociale de stat ■

2.321.000

2 580.000

2.534.529

2.534.529

2.534.529

2.576.275

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

■ 63.000

65.000

59.344

59.944

59.944

00.923

100303

Contribuții de asiqursri sociale de

sanatate

561.000

650.000

633.178

633.173

633.178

64 3.569

100304

Contribuții Pe asigurări pentru accidente de munca st beii profesionale

' 4 5.000

36.0OO

35.032

35.002

35.052

35.670

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

124.000

110.000

105.421

105.421

105.421

124.136

20

TUTUI li BUNURI SI SEEVICil

15 384.000

11.041.000

10.116 886

10.116.686

8.674.940

1.441.940

8.213.757

2001

Bunuri si servicii

7 648.000

i    6.135.000

5.467.302

5.467.302

4.331.300

1.086.002

4,798.886

îvG . ;JL bucurești DBA PROPRIEHot.

Anexa 7.2


-lei-

"Adu

.tineat

1    Deo'f/mire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

iagate

Plăti

efectuai©

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

3    l    0

7=5-5

8

A

F urnii uri de birou

250.000

250.000

159.159

159.159

159.159

194.950

92

Materiale pentru curățenie

50.000

50.000

50.000

50.000

50.000

.24 350

03

încălzii, ilumina* si forța motrica

300.000

309.000

289.909

283.909

279.597

10.312

289.737

■A

Apa. canal si salubritate

100.000

45.000

35.157

35.157

35.157

35.157

Carburanți si iubrifi.anti

1.300.000

1.300.000

1.283.438

1.283.438

1.283.498

530.779

05

Piese de schimb

300.000

247 000

225.657

225.857

225.657

237.573

03

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

1.098.000

798.000

320,899

320.599

320.839

346.376

09

Matenale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

250.000

30

Alte bunuri si servicii pentru

Întreținere si funcționare

4.000,000

3.136.000

3.103.023

3.103.023

2.027.333

1.075.690

.    3.089.259

Reparații curente

350.000

• 76.000

75.980

75.980

75.980

.75.980

Bunuri' de natura obiectelor de inventar

1.700,000

1.304.000

1.578.446

1.578.446

1.560.590

17.856

378.914

c'i 1

Uniforme si echipament

4.200.000

1.200.000

1.027.598

1.027.538

1.027.598

373.914

;oo

Alte obiecte de inventar

500.000

604.000

550.848

550.34-8

532.992

17.856

Deplasau, detasari, transferări

200.000

434.000

433.598

433.598

433.538

433.533

;0 J

Deplasări interne, detasari. transferări

150.000

434.0C0

433.598

433.598

433.598

433.598

-00

Deplasări in străinătate

50.000

Cercetare-dczvoltare

91.000

71.000

70.198

70.198

70.198

70.198

Câni, publicații si materiale

documentare

!    150.000

104.000

90.372

30.372

90.872

90.872

Pregătire profesionala

600.000

288.0C0

281.000

281.000

.281.000

281.000

Proiecția muncii

10.000

3.000

2.804

2.804

2.804

2.804

Muniție, furnituri si armament de natura

0

activelor fixe pentru armata

50.090

50.000

50.000

50.000

50.000

14,800

Aite cheltuieli

4.535.000

2.076.000

2.066.686

2,066.586

1.728.598

338.088

2.066.685

ICC

Protocol si reprezentare

25.000

3.000

6 936

5.936

6.936

6.936

'!0o

Prime de asigurare notmviaîa

2.800.000

1.000.000

939.532

999.532

746.532

253.000

999.532UD’A.'P;


Ca i^A


MUN^ClPiUL BUCUREȘTI AC’ !VESTEA PROPRIE'"/ ’

L-/Hot. NA

Anexa 7


,//


-Ta

Tv-ț j


•Jb,


AX

100

■;oc?


203i'

A4

toi i ! Titlu Alineat

i CJ.

--------------- benuiiiif'e indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Placi

efectuate

Angajamente Segale de plătit

inițiale

definitive

.    !    !    1 _____

2

.3

4

5j    6    l    7=5-6

004

Chirii

1.560.000

1.030.000

1.025.365

1.025.366

940.278

85.088

G30

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

200.000

38.000

34.852

34.852

34.852

TITLUL Viii ASiS FENTA SOCIALA

100.000

2

Ajutoare sociale

IOC. 000

201

Ajutoare sociale in numerar

too.oooi

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-33.000

-37.784

-37.784

-37.784

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-38,000

-37.784

-37.784

-37.7S4

1

Plăti efectuate in anii precedenti si

recuperate in anul curent

-38.000

-37.784

-37.784

-37.784

101

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-33.000

-37.784

-37.734

-37.754

SANATATE ’

660.792.000

690.836.000

658.077.757

633.923.453

540.432.069

93.491.380

CHELTUIELI CURENTE

660.792.000

691.049.000

660.537.696

636.383.398

542.892.008

93.491.390

TiTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

249.145.CC0

257.823.000

257.256.930

255.755,575

254.775.219

1.980.356

Cheltuieli salariate in bani

183.047.000

190.675.000

190.534.607

130.301.938

188 842.485

1.459.453

101

Salarii do baza    I

130 906.000

135.453.000

-    135.453.000

135.453.000

134,548. Oi7

904.983

‘■l 05

Sporuri pentru condiții de munca    ■

28.668.000

30.019.000

30.019.000

29.871.762

29.614.293

257.464

s 06

Aite sporuri    j

10.030.000

11.016.000

11.015.000!    11.016.000

10.802 509

213 491

)1C7

Ore suplimentare    j

2 260.000

2.636.Q00

2.530.911Î    2.630.478

2.628 509

1.969

‘110

Fond pentru posturi ocupate prin cumul    !

3.076.000

3.356.000

3.321.185

3.286.477

3.286.47"

țP; 11

Fond aferent plătii cu ora    i

5.032 000

4.989.000

A989.000

4.939.000

4.922.880

66.120

.112

Indemnizații plătite unor persoane din    I

afara unitatii    i

584.000

518.000

504.382

504.382

504.382

113

Indemnizații de delegare    j

. 30.000

30.000

30. COC

156

; 56

1130

Aite drepturi salariate in bani    j

2.461.000

2.653.000

2.571.123

2.550.683

2.535.257

15.425

■2

Cheltuieli salariate in natura    j

11.615.000

11.378.000

11.307.986

11.213.078

1 i .202.121

10.257


Oheituieli

efective


1.025.365!

24.852!


573.421.244 573.421.244 257.1S4.S54 192.954.060. 137.662.779^


29.S55,ci&7! \\ \ \\ 11.24 4 711j \\

2.722,605;

3.26 7.863 j 4.987.174;

509.827!

1561 2.635.878’

11.203.727|■'iîJL BliCURESTi

TEA PROPRIEHot. NCv, Anexa 7.2


-lei-

mmm/

. ■■Tiu

■U ■'. '

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bi.getare

Angajamente

bugetare

Angajament.©

i s qaîe

Placi

efectuate

.Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

8

1

2

3

4

'A

6    !    7-5-6

8

Tichete de masa

11.551.000

11.346.000

11.275 936

1 T'io'i.078

11.169.012

12.066

11.169.542

'■ OLCCC

Norme de hrana

34.000

32.000

32.000

32.000

33.109

-1.109

34.185

Contribuții

54.483.000

£5.770.000

55.414.337

55.2-40.559

54.730.613

509.946

53.036.867

■ 3320-i

Ccntributii de asigurau sociale de

stat

40.120.000

41.661.000

41.661.000

4TS3T000

41.372.210

2£fî, 790

40.055.023

Contribuții de asigurări de șomaj •

1. TI 2.000

1.101.000

1.075,058

1,048.401

1.026.805

21.596

■ 948.305

Contribuții de asigurări sociale de

s ana ta te

10.767.000

10.808.000

10.720.793

10.714.128

10.570 319

143.809

10.010 914

-unurni.

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

560.000

565.000

546.827

538.679

523.076

10.603

538.729

Contribuții penlru concedii si

indemnizații    '    j

1.924.000

1.635.000

1.410.709

T 278.3 51

1.233.203

45.148

1.483.8S1

TITLUL U BUNURi Si SERVlCT    |

411 647.000

431.406.000

■    40T489,062i    377.636.ISO

286.325.135

91.511.034

316.226.5S0

t..-a

Bunuri si sen/icii

Ti 9.901.000

123.455.000

115.203.783

106.955.630

99.501.937

7.453.693

105.916.571^

o ■!

Furnituri de birou

j    2.250.000

2.127.000

1.727.615

1.653.033

1.534.796

68.237

1.54T073

3X3102

Materiale pentru curățenie

2.965.000

3.224.000

2.700.035

2.603.203

2 445.065

163.138

2.480.283

TXT08

încălzii, iluminat si forța motrica

12.934,000

14.098.000

12.660.777

12.3S3.958

12.143.783

245.175

17.225.894

XTC

Apa, canal si salubritate

4.594.000

5.371.000

5.104.945

4.823.-184

4.744.746

84.738

4.573.375

fctcc

Carburanți si lubrifiant!

|    4't 2.000

408.000

318.421

293.021

293.584

237

287.657

ACO'i 08

Piess de schimb

3.375.000

3.221.000

2.893.073

2.393.633

2.015.465

378.173

2.005.171

TAC 07

Transport

42.000

45.000

23 209

20.030

19.287

1.3S3

20.272

AXu 03

Posta, telecomunicații, radio, îv,

internet    i

1.765.000

2.007.000

1.740.224

1.573.307

T529.568

-44.239

■1.514.001

OOC'X'S

Materiale si prestau de servicii cu    j

caracter funcțional    i

35.730.0001    31.803.000

■ 23.S56.9S9

27.808.544

■    25,039.966

2.768,578

26.571 353

../O'. 00

Alte bunuri si servicii pentru    {

întreținere si funcționare    ■    i

55.S34.C00

66.086.000

59.178.495

53.380.412

49.680.677

3.699.736

4S.690.882

■ '■XX

Reparații curente

■    17.037.000

16.074,000

13.314.035

12.507.442

11.824.056,

C83.3S6

9.993.956

"v"'.

Hrana    j

16.159.000

15.385.000

14.015.798

13.308.885

12.177.917

1.190.968

12.271.764A,—1

: tir    ’.-.i

..... '•


23


-■.V-


,A|

1 l/U


iVîUNîCÎPKJL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE. ! /

->'/.? A

Hot hirte, te-Anexa 7.2


Vjte-OuȚ ■■/?■    ] >; Oj DETALIEREA CHELTUIELILOR

--'A    | ^HS^ITSJTIÎ PUBLICE SI ACTMTATi FINANȚATE

-^NTSGgAL SAU PARȚIAL DiN VENITURI PROPRII

31.12.2012


Capitel / Grupa / Titlu Articcl! .Alineat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legate

Ptati

efectuate

Angaja mente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale    j

definitive

B

1

2    |    3

4

5

S

7=5-6

8

200301

Hrana pentru oameni

16.159.00ol

15.385.000

14.015.798

13.368.885

12.177.917

1.190.963

1 2.271.764

2004

Medicamente si materiale sanitare

224.235.000j

248.993.000

241,473.782

231.741.054

150.465.624

81.275.430

177.877.405

200401

Medicamente

153.320.000j

179.817.000

177.394.286

171.488.136

100.222.649

71.265.487

123.971.21-1

200402

Materiale sanitare

41.523.000 j

42.247.000

40.251.243

37.893,600

29.147.082

8.746.518

33.884.444

200400

Reactivi

23 033.000!

21.691.000

19.890.599

18.944.124

18.122.632

821,492

16.931.557

200404

Dezinfectant

5.754.000|

5.233.000

3.937.654

3.415.194

2.973.261

441.933

3.090.193

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

8,0l-3.00Gj

7.120.000

5.497.593

4.907.465

4.576.152

331.313

2.559.814

200501

Uniforme si echipament

■ 1.001.000!

1.041.000

725.142

573.970

573.979

570.742

200503

Lenjerie ci accesorii de pat

1.268.000

1.405.000

1.078.553

866.818

801.799

65.019

455.167

200530

A-lfe obiecte de inventar

5.740.000

4.663.000

3.693.898

3.466.677

3.200.383

266.294

'    1.533.905

2006

Deplasări, delăsări, transferări

372.000

343.000

156.545

136.063

136.068

132,113

200601

Deplasări interne, delăsări, transferări

203.000

214.000

86.783

69.148

69.143

67.111

200602

Deplasări in străinătate

169.000

129.000

69.842

36.915

66.915

65.002

2008

Materiale de laborator

2.120.000

1.950.C00

1.551.424

1.450.053

1.270.233

179.815

1.312.307

2010

Cercetare-dezvoltars

70.000

133.000

63.038

33.038

53.033

63,038

2011

Cârti, publicații sî materiale

documentare

310.000

229.000

165.140

82.131

81.183

951

62.025

2012

Consultanta si expeniza

L049.000

1.6S4.GOO

1.369.627

1.309.581

1.233.573

46.003

1.281.061

2013

Pregătire profesionala

676.000*

585.000

366.636

2SS.020

2S6.585

2.435

235.544

2014

Proiecția muncii

, 1.052.000

897.000

663.648

589.768

51 L591

78.177

447.11-6

2025

Cheltuieli judiciare si extrajudiciare

t

derivate din acțiuni in reprezentarea

i    I

intereselor statului, potrivit

( !

dispozițiilor legale

I    58.060 j

53.000

2030

Alte cheltuieli

[    ' âCmOO.OOQj

3.501.000

'7.547.963

4 426.039

4.157.176

266.863

4.053.876

203001

Reclama si publicitate

61.000!

54.000

2 299

2.109

2.109

2.109

203003

Prime de asigurare noii-viata

|    73.C00'

27.009

2 77000!    25.131

21.005

5.126

21.013

203004

Chirii

J    3.270.000Î

2.939.000

2.893.079

363.792

353.440

10.352

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

f    17.106-OOOș

6.481.000

4.625.585

4.034.007j    3.780.622

253.385j    3.675.256.UL BUCUREȘTI

'EA PROPRIE
-lei-


>■■-■.'Adu ' cat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legate

Plai!

efectuate

Angajamente legate de pîatit

Cheltuieli

efective

inițiate

definitive

G

2

3

4

t-

S

7=5-S ■

8

TITLUL X ALTE CHELTUIELI

1.820.000

1.791.654

"i .791.654

1.791.654

• •S' •

Despăgubiri civile

1.820.000

1.791.654

1.791.654

1.731.654

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-213.000

-2.459.939

-2.459.939

-2.459.939

Tl’lui XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDEMTI SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-213.000

-2.459.939

-2.453.939

-2.459.939

Plăti efectuase in anii precedent! si

recii pe râie in anul curent

-213.000

-2.459.939

-2.459.939

-2.4 59.939

Plăti efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-213.000

-2.459.939

-2.459.939

-2.459.933

CULTURA, RECREERE Si RELIGIE

!    257,794.000

323.833.000

311.464.339

307.7.07.333

296.313.358

11.393.975

298.031.322

CHELTUIELI CURENTE

257.794.000

325,220.000

312.731.277

309.034,271

297.640.296

11.393.975

298.031.822

1 ■:;

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

47.363.000

49.326.000

49.471.142

49 128.703

49.132.170

-3.437

49.945.488

Cheltuieli salariate in bani

37,483.000

38.S72.0C0

38.640.754

38.426.194

33.427.866

-1.672

33.834.080

Salarii de baza

33.860.000

34.991.000

34.799,773

34.625.700

34.625.995

-295

35.333.366

1    ; 05

Sporuri pentru condiții de munca

Vi 31.000

1.233.000

1.228.607

1.217.364

1 217 864

1.234.339

00OS

Alte sporuri

227.000

230.000

220.550

205.138

209.138

181.275

in

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

.21016.000

2.006.000

1.993.944

1.981.770

1.983.147

-1.377

1.972.188

I 00 ■■ 'i 2

Indemnizații plătite unor persoane din

afara unitatii

21.000

24.000

19.250

19.250

19.250

14.000

\'j ': Ș i 5

Indemnizații de delegare

04.000

57.000

49.290

4.3.290

49.290

47.205

VO'IOO

Aîte drepturi salariate in bani

114 000

331.000

329.340

323.132

323.182

101.707

COT:

Cheltuieli saiariaic in natura

16.000

16.000

14.202

14.202

14,202

12.447

010001

Tichete de masa

16.000

16.000

14.202

14.202

14.202

12.447

i 000

Contribuții

10.469.000

10.938.000

10.816.186

10.633.307

10.690.102

-1.795

11.048.561

: 00:00 i

Contribuții de asigurări sociale de

stat    f

7.922.000

8.257.000

8.205.953

8.149.387

3.150.513

-1.126

8.415.517

ojoocc

Contribuții de asigurări de șomaj    j

187.000

207.000

197.213

132.360

182.800

187.251.■TfeLPu, Tv, 8 .V


MUNiClPiUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA propriei    DETALIEREA CHELTUIELILOR

INSTITUT!! PUBLICE St ACTiVtTATI FINANȚATE Integral sau parțial din venituri proprii — î    31.12.2012


o


-lei-

Capitol / Crupa ; Titlu Vrțjf'D'1 i Alineat

Qcnuinsre indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

iacale

Piaii

■efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

a

1

2

3

4

8

s

7=5-6

8

100363

Contribuții de asigurau sociale de

scnarate

1.942.000

2.013.000

2.009.400

1.986.018

1.986.046

-28

2.052.120

100304

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boii profesionale

90.000

100.000

31.803

78.719

79.719

3 VI96

100306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

328.000

355.000

311.812

230.323

296.964

-641

312.877

20

TITLUL li BUNURI Si SERVICII

20S.811.000

275.358 000

263.299.709

259.835.142

248.487.700

11.397.442

248.035.908

2001

Bunuri si servicii

87.000.000

123.727.000

118.110.536

117.217.370

109.952.852

7.264.518

117.131.757

260101

Furnituri de birou

624.000

600.000

574.239

54 i.525

541.525

533.366

200102

Materiale pentru curățenie

809.000

678.000

641.960

576.370

576.873

-8

717.545

200103

încălzit, iluminat si torta metrica

14.602.000

16.724.000

15.583.115

15.116.239

14.378.135

738.104

15.608.195

200104

Apa, canal si salubritate

15.353.00t

24.490.000

‘ 24.417.917

24.276.404

17.735.840

6.540.564

15.281.575

200105

Carburanți si lubrifiant!

1 662.006

1 598.000

1.572.154

1.557.519

1.557.519

1.312.935

■—200106

Piese de schimb

679.000

446.000

<23.297

416.560

416.560

297.059

200107

Transport

46 000

48.000

47.015

45.876

45.875

24.706

____ 230108

Posta, telecomunicații, radio, tv

internet

j    1.017.000

1,980.000

1.783.905

1.748.090

1.748 090

1.707.243

200109

Materiale si prestări de servicii cu

1

caracter funcționa!

î    35,049.090

47.520 000

44.081.176

44.0 io.830

44.032.347

-15.517

49.295.178

200139

Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

16.253.000

23.643 000

28.975.698

23.921.457

28.920.052

1.375

31.848.956

2002

Reparații curente

11 962 000

26.707.000

25.599.557

24.437.479

20.263.204

4.224.275

21.548.340

Ș    2003

Hrana

3.710.000

3.793.000

■ 3.781.478

3.704.260

3.704.260

3.327.320

2C0301

Hrana pentru oameni

30.000

35.000

37.382

37.352

37.382

37, <3 o

200302

Hrana pentru animale

3.620.000

3.755.000

3.744 096

3.666.678

3.660.878

3.789.057

2064

Medicamente si materiale sanitare

150.000

133.000

180.529

145.662

145.652

167.728

200401

Medicamente

125.000

145.000

142 539

107.095

. 107.695

124.156

'    200402

Materiale sanitare

20.000

16.000

17.995

17.988

17.988

20.988

200464

Dezinfectant!

15.000

20.060

20.000

. 19.979

19.979

22.634JL BUCUREȘTI

i/Ă PROPRIETO Â/Xi/î/. ’TÎ'TQâ

\//    '■/: Bi'îi

\\ V


rA-lei-

tk?

inat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente loc; ale

Piafi

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

8

1

2

3

4

6

8

7-5-6

8

Bunuri de natura obiectelor de inventar

1.S88.000

1 476.000

1.33C.353

1.224,073

1.228,431

-2.358

1.114,530

/////!

Uniforme si echipament

364.000

16.000

15.858

11.972

11.972

77.191

//.'./30

Alte obiecte de inventar

1.624.000

1,460.000

1.314 495

1.212.101

1.214.459

-2.358

1.037.339

Deplasări, delăsări, transferări

Si 1.000

499.000

381.721

380.393

382.780

-2.387

382.605

/:/.//;

Deplasări interne, detasari, transferări

288.000

283.000

241.380

240.552

240.552

240.376

Deplasări in străinătate

325.000

216.000

139.841

139.841

142.228

-2.387

142.229

Cârti, publicații st materiale documentare

355.000

243.000

213,512

■179.738

173.738

172.769

Consultanta st expertiza

216.000

192.000

153.415

183.4-15

183.415

88.122

Pregătire profesionala

538.000

252.000

222.744

133.595

193.595

193.386

././-?

Protecția muncii

1.719.000

951.000

921.S29

895.284

695.254

725.096

Alte cheltuieli

101.552.000

117.335.000

112.374.235

111.473.883

111.560.4-69

-86.606

102.713.736

/n/./o/

Prime de asigurare non-viata

40.000

40.000

23.276

7 (?

23.276

23.275

Chirii

1.322.000

1.330.000

1.317.293

1.282.054

1.282.054

1.285.347

/////

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

100.190.000

115.985.000

111.033.666

110.183.533

110.275.139

-86.606

101.395.114

TITLUL VI!! ASISTENTA SOCIALA

15.000

15.000

Ajutoare sociale

15.000

15.000

l ichele cadou acordate pentru cheltuieli sociale

15.000

15.000

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI

21.000

20.426

20.426

20.426

20.42S

Despăgubiri civile

21.000

20/28

20.4-26

20.426

20.426

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE iN ANUL CURENT ■

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

-1 332 000

-1.326.93S

-1.326 338

-1.326 938

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-1.332.COO

-1.326.938

-1,326.338

-1,326.938

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii preccdenfi si

-1.332.000

-1.326.938

-1.326.333'

-1,526 338
iViUNICIPiUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE

-iei-

.Capitol / Grupe / Titlu Anicel / Alineat

■ ■ -

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legata

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

A

B

1

2

3

4

5

S

7=5-6    8

recuperate in anul curent (SF)

-1.332.000

-1.326.938

-1.326.S38

-1.326.938

6310

ASIGURĂRI SI ASISTENTA SOCIALA

1.235.000

1.247.000

1.147.630

1.147.680

1.147.444

236

605.302

01

CHELTUIELI CURENTE

1 235.000

1.247.000

1.147.680

1.147.680

1.147.444

236

605.302

10

TITLUL ! CHELTUIELI DC PERSONAL

51.000

147.000

106.673

106.673

106.673

162.526

1001

Cheltuieli salariate in bani

32.000

114,000

83.675

83.675

83.675

127.3'M

100101

Salarii de baza

39.000

S8.000

74.184

74.184

74.184

105.977

100105

Sporuri pentru condiții de munca

14.000

8.922

8.922

3,922

20.417

100106

Alte sporuri

2.000

569

569

563

920

1003

Contribuții

12.000

33.000

22.398

22.998

22,998

35.2'i4

100301

Contribuții de asigurări sociale de stat'

9.000

24.500

17.404

17.404

17.-4C4

25.517

100302

Contribuții de asigurări de șomaj

500

1.000

407

4-07

4C7

623

100303

Contribuții de asigurări sociale de ssnaiate

1,500

6.000

4.351

4.351

4.351

■3,794

100304

Contribuții de asigurări pentru accidenle de munca si boli profesionale

500

500

125

125

125

192

100306

Contribuții pentru concedii si indemnizații

500

1.000

711

711

711

1.088

20

TITLUL 11 BUNURI 31 SERViCii

1.234.000

■1.100.000

1.041.007

1.041.007

1 .Q40.771

236

442.774

2001

Bunuri si servicii

543.000

420.000

391.809

391.809

391 573

236

86.347

200102

Materiale pentru curate-nie

36.000

36.00C

35.581

35.531

35 581

5.354

200103

încălzit, iluminat si torta metrica

■ 112.000

37.000

37.000

37.000

37.000

37.000

200104

Apa. canal si salubritate

15.000

10.000

2.748

200108

Posta, telecomunicații, radio, iv,

internet

' 7.000    7,000

6.735

S.735

6.735

7.436

200109

Materiale si prestați de servicii cu caracter funcționai

30.000

70.000

58 676

53.676

58.676

3.693

200130

Alte bunuri si servicii peniru întreținere si funcționare'

235.000

260.000

253.817

253.817

253.581

236

23.616

UL BUCUREȘTI vt proprieHM.

Anexa 7.2


-lei-


-.vLoi /

.?< / 'Litiu

iirieat

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angaja mente legale

Clăti

efectuate-

Angajamente legale -

de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

13

’l

2

2

4

6

7=5-6

8

Hrana

200.000

30.000

5.420

5.420

5.420

5.420

.<0030'?

Hrana pentru oameni

200.000

30.000

5.420

5.420

5.420

5.420

30

Medicamente si materiale sanitare

10G.000

106.000

104.672

'i 04-672

104,672

797

220-01

Medicamente

45.000

45.000

44.903

44.303

44.303

100200

Materiale sanitare

33.000

38.000

36.907

36.S07

36.907

i 737

..'002 00

Dezinfectam!

23.000

23.000

22.862

22.862

22.362

Bunurt de natura obiectelor de inventar

67.000

209.000

204.131

204,131

204.131

000003

lenjerie si accesorii de pat

75.000

70.709

70.709

70.709

'..OiOOOO

Alte obiecte de inventar

67.000

134.000

133.422

133.422

133.422

OiT?

Alte cheltuieli

318.000

335.000

334.975

334.975

334,975

350.210

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

3-18.000

335.000

334.975

334.975

334.975

350.210

LOCUINȚE, SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA

53.693,000

43.757.000

39.975.329

39.975.329

39.975.329

40.516.473

0';

CHELTUIELI CURENTE

53.690.000

43.768.000

39 984.713

39.934,713

39.934.713

40 516.478

: f:

TiTLUI 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

■    6.584.000

7.263.000

7.188.810

7.133.810

7.128.810

7.319.382

'0,?0':

Cheltuieli salariale ir Larii

5.132.GOO

5.659.000

5.613.780

5.613.780

5 618.780

5,726.854

10010i

Salarii de baza

4.5^5.000

5.008.000

4.998.281

4.993.231

4.998.281

5.101.185

100 TD

Sporuri pentru condiții de munca

■551.000

628.000

600.489

600.489

600.489

605 971

i C'O'i 1 0

Fond pentru posturi ocupate prin cumul

2.000

iVOTO

Alte drepturi salariaie in bani

.    2-4.000

23.000

20.010

20.010

20.010

19.S98

.010

Contribuții

1.452,000

1.6G4,000

1.570.030

■1.570.030

1.570.030

1.592.52S

100301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

1.074 000

1.184.000

1.172.262

1.172.232

1.172.262

1.200.203

:00300

Contribuții de asigurări de șomaj

27.000

32.000

27.775

27.775

. 27.775

28.442

:00000

Contribuții de asigurări sociaîe ele

sariataîe

266.000

301.000

290.623

290.023

290.623

297.724

; 94304

Contribuții ce asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

17,000

19.000

17.072

17.072

17.072

17.493

■ 03300

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

63.060

68.000

62.298

52.293

62.298

43.666MUNICîPjUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA PROPRIE


HMa/utM

Anexa 7,2-lei-

Capitol / Grupal Titlu

Articol s .Alineat

Denumire indicator

Credite i

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

An gaj a merite legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de piatit

Cheltuieli ‘

efective ș

l

i

o    i

inițiale

definitive

B

1

2

3

4-    [    5

6

7=5-8

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

47,109.000

36.505.000

32.795.903

32.795.903

32.795.903

33.197.096^

200i

Bunuri si servicii

31.859 000

30.437.000

28.990.529

23.990.529

28.990.529

29.062.182

200-01

Furnituri de birou

109.000

109.000

96.703

96.703

96.703

197.335

200102

Materiale pentru curățenie

112.000

112 000

109.868

109.8S8

109.868

.207.708

200103

încălzit, iluminat si forța motrica

- 765.000

1.025.000

972.840

972.840

972 840

1.062.532

200104

Apa, cana! si salubritate

280.000

233.000

236.G97

238.697

288.697

238.460

200105

Carburanți si lubrifiant!

485.000

485.000

463.947

463.947

463.947

448.255

200106

Piese de schimb

240.000

213.0C0

152.879

152.879

152.879

194.21 Si

200107

Transport

2.000

1.000

898

898

898

898

.200'! 08

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internei

251.000

260 000

248 722

248.722

248.722

2.47.525

.200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

28.870.000

27.254.000

26.101.192

26.191.192

■    25.191.1S2

25.949.3031

200130

Alie bunuri si servicii pentru

1

întreținere si funcționare

745.000

685.000

464.783

464.783

464.753

465.943

200.2

Reparații curente

11.590.000

3.390.000

1.952.937

1.952.937

1.952.957

1.956.235

2003

Hrana

120.000

20.000

19.642

19.642

19.642

62.3 f'O

200302

Hrana pentru animale

120.000

20.000

19.642

I9.S42

19.642

62.573

2002-

Medicamente si materiale sanitare

140.000

140.000

118 622

113.S22

118.622

110.124

!    200401

Medicamente

60.000

60.000

47.464

47.464

47.464

/ . / 'J "i

|    200402

Materiale sanitare

60.00G

60.000

51.283

51.283

51.283

51.14 3

]    2004C4

Dezinfectant!

20.000

20.000

19.075

19.875

19.875

21.250

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventa!'

705.000

770.000

388.556

388.556

388.556

628.4 34

!    200501

Uniforme si echipament

500.000

515.000

252.633

252.633

252.633

31.392

200503

Lenjerie si accesorii de pat

25.000

200530

Alte obiecte de inventar

180.000

255.000

135 923

135.923

135.923

597.042

2006

Deplasări, detasari, transferări

33.000

12.000

11.700

11.700

11.700    --

11.700

200601

Deplasări interne, detasari, transferări

23.000

12.006

H.700

11.700

.    11.700]

11.700

200602

Depiasari in străinătate

10.000’

[

l;o


0501

0503

0530

0001

0009

Oezu ifecîani!

Bunun de natura obiectelor de inventar

Uniforme si echipament    \

Lenjerie si accesorii de pat    \

Alte obiecte de inventar

Deplasări, detasari, transferări

A ‘

Deplasări interne, detasari, transferarî7u<;'i?/7''x<?is.

/X î <- '• "’G

Deplasau in străinătate

S 3


20.C

705.C 500.0 25.0 180.0 33.0 23.0 10.0


7'N, : Titlu

Denumire indicator

de

inițiale

, . .....

angajament

l

B

-i

2

Cârti, publicații si materiale documentare

3.000

O'D.

Consultanta si expertiza

700.000

Preqatire profesionala

74.000

Protecția muncii

140.000

■;n

Alte cheltuieli

1,740.000

.000002

Protocol si reprezentare

0

000OCn

Chin;

140.000

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE IN ANUL CURENT

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

1.600.000

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

Riali efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anul curent (SF)

C77'

oxcederit/deficii seci tunet

-21.272.000

;i?0

TOTAL. CHELTulELi-SECTlUNEA DEZVOLTARE

117.333.500

203.538.000

!

CHELTUIELI CURENTE'

TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN FONDURf EXTERNE NERAM3URSA3ILE (FEN)

45.503.000

91 742.000

POSTAOERARB

45.503.000

9L742 000

;

CHELTUIELI DE CAPITAL

J 71.335.500

118.136.000

i

TÎTL.UL A ACTIVE'NEFINANCIARE

71.835.50Gi    113.196.000

PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Sl RECUPERATE '-N ANUL CURENT

J

1-

i

i

UU.U’JU

D t .ÎOJ

o ! .ZbJ

31.288

I    51 143

20.000

19.075

10.875

19.875

21 250

770.000

388.556

388.556

388.556

620.434

515.000

252.633

252.633-

252.533

31.392

255.000

135.923

135.923

135.923

597.042

12.000

11.700

11.700

11.700

11.700

12.000

11.700

11.700

11.700

11.70030definitive

bugetare

fnsCÎ.Eii'Lți

tț?y «i v?

de plătit

1

3

4

0    i    7=5-6

s

8 000

4.340

4.340

4.340

3.5821

554.000

358.177

358.111

358.177

358.177

92.000

73.202

73.202

73.202

. 73.202

172.000

157.410

157.410

157.410

’■    170.741

910.000

720.788

720.7S8

720.788

760.146

1.000

992

392

992

992

49.090

40.102

40.102

40.102

40.102

860.000

679.694

679.694

679.694

719.052

-11.000

-9.384

-3.304

-9.334

-11.000

-9 334

-9.38^

-3 384

-11.000

-9.384

-3.384

-9.384

-11.009

-9.334

384

-9.384

-21.526 000

6.847.526

169.^50.000

11S.1S5.165

113.3 8 i. 12 /

93.511.122

15.476.005

117.492.314

87.547.000

47.513.279j    47.513.279

44.383.724

3.129.555

3.951.815

87,547.000

47.513.279

4/.513.279

44.883.724

3.129,555

S.951.S15

81,930.000

'70.307.067!    66.608.029

54,261,575

12.346.450

103.541,099

S1.&3G.000Î '    70.807.067

i

:    6S.603.029

54.251.579

12.346.450

108.541.099

-27.000

-134.131

-134.1&1

;    -134.181


8/

sX,

MU-MiCPSUL BUCUREȘTI

ACTIVITATEA proprieHoț. AT/UO Anexa 7.2


.C/Wd


(■v


-!ei-

Capitol; Grupa i Titlu Ari: coi t Alineat

Denumire indicator

Credita

de

angajament

Credit®

bugetare

.Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Chciiijieii j efective i !

1 inițiale

definitiva

A

S

1

2

3.......4    _

5

6

7=5-6

0

8f.

Fitlui XV PLAT! EFECTUATE IN AN!i

PRECEDENT! Si RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-27 000

-134.151

-134.181

■134.181

5410

ALTESEEViCil PUBLICE GENERALE

52.000

52.030

52.000

50 340

50.340

50.940

51.251

70

CHELTU’ELi DE CAPITAL

52.000

■    52.000

52 000

'■ ■    50.340

50.940

50 940

71

TITLUL X ACTIVE NEEiNANCIARE

52.000

52.000

52.000

50.340

50.940

50.940

51.251

? 'î 01

Active fixe

■52.000

62.000

, 52.000

50.940

50.340

50.940

51.251

710302

Mașini, echipa mente si miilea ce de

transport

■ 52.000

52.000

52.000

50.340

50.940

50.940

44.344

710103

Mobilier, aparaiora birotica ai alte

active corporale;

6.307

,600

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

5.830.000

<d-, UL'0.0 JQ

- 5.536.000

5.S29.330

5.C2S.33O

. 2.929.641

2.893 689

2.033.722

Oi

CHEI TUiELi CURENTE

400.000

50

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (REN)

POSTADERARE

400,000

5601

Programe din Fondul European ce Dezvoltare

Regionala (F-’tDPU

400.000

660101

Finanțarea naticnalap

•WO.OOO

i    70

CHELTUIELI DE CAPITAL

- 5.3SS.000

-4X50.000

■■ 5.230.000

5.829.330

5.629.330

2.929.641

2.339.689

2.693.7’2 2

i    --yy-

TfTi.UL. X ACTIVE-NEFINANCIARE

5.896.000

4.450.000

5/836.000

■ ■ 5.823.300

5.623.330

2.929.641

2.899,683

2.S33.722

7101

'Active'fixe

5.896 000

'2.850.000

51806.000

■ 5.329.330

5.323.330

2.929.641

2,899.683

2.693.722

710101

Construcții

167.347

710i02

1 Mașini, echipamente si mijloace de

.

; - ■

i transport

4.336.000

T.350.000

4.335.000

4 361 0-M

4,361.044

1.461.355

2.839.639

1 73 4153

!    710103

î Mobilier, tipar a tura birotica si alte

î

; active corporale '

600.000

600.000

S00.000

532.596

592.5SS

592.593

1

458.648

ș ■    7101-30

i Alte active fixe ' ■

' 500.000

300.000

900 000

075.630

875.690

875.630

350.574

!    7103

| Reparații capitale aferente activelor

i
- IUL BUCUREȘTI . ".'A PROPRIE


Im

\V


Hot. Nr.72/..<O


Anexa 7.2


-ler-

.. V / Titlu ■ VT'.!S?.t

Denumire indicator

Credite

do

angajament

Credite bugetare

Angajamente

J bugetare

Angajament;!

legale

Plăti

efectuate

«Angajamente legale de plătit

Cheltuieii

efective

inrdaie

definitive

îo

1

2.

3

4

0

7-g-s

3

fixe

SA.NATATE

70.693.000

1.600.000

142.354.000

122.121.000

74.775.188

73.034.143

60.597.32V

12.466.316

■ 80.600.305

CHELTUIELI CURENTE

45.503.000

91.542.000

87.547.000

47.513.270

47.513.279

44.3S3.724

3.128,555

8.951.815

TITLUL Vili PROIECTE CU FINANȚARE DIN RONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN) POSTAOERARE

'    45.503.000

91.342.000

87:547.000

47.513.279

4 7.5 i 3.2 79

44.383.724

3.12S.555

8.S51.815

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (f-EDR)

45.503.000

73.737.000

76.083.000

■    42.320.394

42 320.394

42.060.507

259.887

3.42S.259

Finanțarea naționala"')

15.000

15.000

14.183

14, IS3

■ 14.183

8.844

"y\ 02

Finsnla’-ea externa neramburssbila

45.503.000

79.513.000

' -    75.892.000

42.139.860

42.139.3S0

41.879.973

259.687

3.318.132

Cheltuieli neeligibile*)

Prfcgrame din Fondul Social European (FSE)    ■ •

209.000 11.323.000

176.000

11.464.000

166.351 5 192.885

156.351 5.192.805

166 351 2.323.217

2.359.668

102.2S3

.5.522.556

Finaniara naționala

Finanțarea externa ne ram bursa bile

11.32S.000

133.000

11.326.000

5.192.885

5. 192.385

" 2.323.217

2.869.668

5.522.555

ALe facilitați oi ir'isiruiTienic- postadersre

Finanțarea externa nerambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL

25.196.000

279.000

279.000

■ 51.022.000

34.574.000

27.269.909

25.550.864

16.222.103

. 9.336.761.

71.648.490

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE '

25.196.030

51.022.000

24.574.000

27.269.909

25,558.864

1S.222.103

9.333.761

71.648.490

Aciive fixe

' 25.100.000

50.473.000

34.403.000

27.0SS.554

25.308.503

15.051.748

9.335.761

71.626.130

LTV

Construcții

10-3.000

29.843.000

9.158.000

9.164.621

9.154,621

5.116.621

4.043.000

34.132.672,

■ o?.

Mașini, echipamente si mijloace de transport

-

' 24.430.000

19.285.000

24.646.C00

17.C58.7S1

15.354.430

10.705.905

5,248.533

35.203.918

McbTien aparatura birotica si aLe a'mive corporala

525.000

1.345,000

525.000

262.657

255.365

215.737

40.228

2.017.834

A 33

Alte active fixe

' 73.000

64.000

13.485

13.435

.    .13.485

271.646

VXU

Stocuri

Rezerve de stas si de mobiPzare

Reparații capitale aferente activelor fixe

373.000

378.000

-    171.000

171.000

170.355

170.355

.    170.355

22.360

MUi^ICSPiUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE
H, DETÂLIE RE A C R E LTU i E LI LO R ÎNSTiWttrPUBLiCE S! ÂGTSViTA'îT FiNANTATE SNTE&RAL^sUu PARȚIAL DIN VENITURi PROPRII L—AU    31.12.2012


-iei-

Caprei / O/UDa i Titlu

■ Arșicei i alineat

Ceriu mire indicator

Cred i Le de

angajament

Credite bugetare

Angajsmc-nU-

bugetare

Angajamente

tSgritfe

Plai!

e-fe ctijaie

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli ; efective j

inițiale

definitive:

A    1    Î3

1

2

3

5

6

7=5-6

........

O A

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si RECUPERATE IM ANUL CUREN’Î

-8.000

■■3.000

■6.000

!

65

Titlu! XV PLĂTI EFECTUATE IN ANI!

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-TOGO

-3.00G

■ -8.000

S‘aO1

Plăti efectuate in anii precedent) s> recuperate in anul curent

-5.000

-8.G00

-8.000

S50102

Plăti efeciuate ir, anii precedent) si recuperate în anul curent (SD)

-3.000

-3.000

■0.000

S7-0

CULTURA, RECREERE SI RELIGIE

- 37.7C3.0C0

TSTSS.OCC

■    37-.076. COC

34.282.7 i 7

3U79,4.724

31.684.724

110.000

31.753.11,5

■a:

CHELTUIELI DE CAPITAL

' 37.7C3.C00

'    58.183,000

37.7G3.GC0

34 A07 466

31.913.473

31.309.473

110.000

31.768.116

A

TITLUL X ACTiVE NEFINANCIARE

■ 37.703.000

58.138.CCC

37 703.000

34,407X06

31.919 473

31.809.473

IIO.OGO

21 763.110

71 01

■ Active fixe

32.203.000

52.688.000

32.203.000

28.311.205

25.423.272

23.313.272

■110.000

31.768.116

7 ICO 01    .

Construcții

21.595.000

33:538.000

21.595.000

13.240.023

13.155.251

19.155.251

30. CCC

13.416.153

. . .y-<>■:

Mașini, echipamente si mijloace de transport

■ 5.737.000

14.027.000

■ 5.737.000

5.513.981

3.182.446

3.I53.44G

13 -13 733

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

4.195.000

3.945.000

4. .195. GOG

3.541.245

3.541.245

3,541.245

4.140,474

i    710130

Alte active fixe

616.000

■ ■    1.178.000

016 COC

■ 615.108

543.330

403.330

80.GOG

7

i    7103

Reparații capitale atoenre aeiiveier tize"

5.5 00.000

5.500.000

5.500 000

5.496.201

5.490.201

5.455 201

î    3-1

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! 31

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-27.000:    -124.740:    -->24.745

-124.74G

30

Titlu! XV PLAT! EFECTUARE IN ANi!

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-27.000

-124.740

-124.749

...    -124.749

!    3301

Plăți efectuate in anii piecsdenti si recuperate in anul curent

■27.000

-124,740

-124.749

-124.749

j    300102

Plăti efectuate ,n anii precedenti si recuperate in anuî curent (SD)

-27.000

-124.74S

-124.749

■    ■124.749

10310

ASiCURARi Si ASIS i'ENT.A SOCIALA '

■    ■ 402.000

883.000;    403 000

3.000

3.000

3.003

3.060
A?


IU....; 1 AL:'cu


l Ti!.. BUCUREȘTI EFICPRfE


Te ,, .


Hot. NpS>./. Anexa 7.2
-lei-


■. rlinrat

Denumire indicator

' Credite

de

angajament

Credite

bugetare

Angajamente

bugetare

Angajaiiiwț'șvj

legale

Pia-d

efectuate

Angajamente legale. ■

do plătit

Cheltuieli

.efective

inițiale

definitive

3

1

■1

u.

4

u

6

7-”5-3

3

:

CHELTUIELI DE CAPITAL

403.000

88 3. C 00

403.000

3.009

3.000

3.000

3.000

TiTLUL X ACTIVE NEEINANCiARE

■ 403,000

' 883.000

403.000

3.000

3.000

3.000

3.000

Active fixe

403 000

383.000

403.000

3.000

3.000

3.000

3.000

'.? ! 0 !

Construcții

3.000

3.000

3.000

■    3.000

3.000

3.000

3.000

3" 5?

Mașini, echipa ir ents si mijloace de iranscoA

400.000

830.000

400.000

LOCUINȚE, SERVICil 3! DEZVOLTARE PUBLICA

2.535.500

'    3.601.000

8.302.090

3.244.330

3.2T,99C

■ 3.244.990

2.376.520

CHELTUiEL! DE CAPITAL

’ 2.585.500

3.601.000

3.302.000

3.246 422

3.246.422

3.246,4-22

2.376.520

TiTLUL X ACTiVE NEEINANCiARE

2.585.500

3.601.000

3.302.000

3.246.422

3.240.422

3.246.422

2.370.520

7

Active fixe

2.035.500

3.101.000

2.812.000

2.756.441

2.756.441

2.756.441

2.37G.520

0 : Ci

Construcții

2.085.500

2.601.020

2 304.000

2,258,69 i

2,258.691

2.258.691

.    1.043.088

T 03

Mașini, echipamente si miji o a ce de transport

790.323

0'; 33

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

18.746

0100

Alte active fixe

10.000

499.980

508.000

497.750

-127.750

437.750

524.563

Reparații capitale aferente activelor -

fixe

490.000

500.000

490.000

439.981

-<89.951

489.961

HL.ATi EFECTUATE IU ANII PRECEDENT SI

RECUPERATE iN ANUL CURENT

-1.432

-1.43?

-1.432

|Titlu! XV PLAT! EFECTUATE !N ANII

PRECEDENT! Si RECUPERATE

:N ANUL CURENT

-1.432

-1.432

■ -1.432

Plăti efectuate țn anii precedent! si

-    -X

recuperate in anul curent

■    -1.432

-1.432

-1.4 32

0353

Piafi efecluale in anii preccdenti U

!

recuperate in anul curent (SD)

-1.432

• ’i ,-:i j2

-1.432j    .    . .

excerien‘.',oreficll se^ct decv

' .-9.368.0C0

-Ț 379.000

-5.862.132135


Lc3

MUNICIPIUL BUCURESTi ,'-\C TiV iTÂTEA P R O P RIEDETÂL1EREA CHELTUIELILOR

- buget local -31.12.2012


Ho Anexa 7.3


-tei -

Capi hat 1 Grupa ! Titlu

;-{icoi / Alineat

A.

Denumire indicator ■

L.

■ Credita

L2.J de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Piati

efectuate

Angaja mente fegaie de plătit

Cheltuieli

efective

inffciate

definitive

B

1

2

3

5

5

7-5-6

O

32

TOTAL CHELTUIELI

2.206.306.000

4.149.916.000

3.601 106.460

3.416.791.421

3.372.029.012

3.360.123.443

11.905.569

3.994.516.633

01

CHELTUIELI CURENTE

163.116.000

2.724.747.000

2.511.657.000

2.350.5S2.553

2.305.878.804

2.299.053.498

. 6.825.306

2.259.258.240

12

TITLUL 1 CHELTUIELI OE PERSONAL

49.264 000

52 048 000

51.821,694

51.096.059

51.096.059

51 362.180

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

639.472.000

550.263.000

527.328.068

527 178.155

520.352.849

6.825.306

509.138.263

30

TITLUL III DOBÂNZI

133.383 000

133.5S3.0C0

132.937.922

i 32.987.922

132.987.922

f32.1TS.470

40

TITLUL IV SUBVENȚII

1.111.000.000

1.111.000.000

1.003.969.219

1.003.359.219

1.003 969.219

1.003.969.219

50

TITLUL V FONDURI DE REZERVA.

18.503.000

■Ti

TiTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUF3L1CE

' 508.245.000

559.512.000

552.867.525

489.039.324

489.039.324

459.345.324

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI

156.257.000

68.899.000

59.625.SS1

59.625.881

59.625.881

53 475.330

56

TITLUL VIII PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (FEN)

PCSTADERARE

163.116.000

21.174.000

6.226 000

5.409.684

5.409.684

5.409.684

4.560.810

57

TiTLUL VIII ASISTENTA SOCIALA

1.315.000

511.000

452.996

452.996

452.996

•4 52.196k

nC

TiTLUL IX ALTE CHELTUIELI

101.134.000

38.655 000

36.119.564

36.119.564

36.119.564

8.535.448

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

2.043.190.000

1.255.351.000

964.417.000

944.030.925

943.972.265

938.892.002

■ 5.080.263

1.631.396.911

/'!

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

2.0-43.190.000

1.295 351.000

964.417.000

944.030.925

943.972.265

938.892.002

5:080.263

1.681.395.911

?L,

OPERAȚIUNI FINANCIARE ■

129.788.000

127.403.000

125.SS2.247

125 862.247

125.862.247

53.851.482

3l

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE '

129.788.000

127.408.000

125.862.247

125.862 2^7

125.862.247

53.861.482

34

PLAT! EFECTUATE IN ANi! PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.415.540

-3 684.304

-3.684.304

-3.684.304

35

Titlul XV PLĂTI EFECTUATE iN ANII

.

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT ’

-2.415 540

-3.634.304

-3.684.304

-3.684.'304

0002

Parîna l-a SERVICII PUBLICE GENERALE

199.414.000

4/4.550.000

255.753.460

■ 281.129.933

278 038.670

277.947.061

91.609

233.815:506

02

AUTORITATi PUBLICE SI ACȚIUNI EXTERNE

190 403.000

284,426.000

126.950 460

123 570.255

122.917.973

122,326.364

91 603

84.476,645

Ci

CHELTUIELI curente

209.663.000

99.134.000

36.855 331

96.243.549

96.151.940

91.609

70 312.426

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL.

23.592.000

29.512.000

■ 23.512 000

28.859.718

28.359.713

29.063.085

1001

Cheltuieli salariale in bani

22.425.000

23.141 000

23.141.000

22.554.849

22 554.849

22 730.572

100101

Salarii de Oaza

ÎS.500.000

19 661.000

19.661.000

19.553.608

19.558.608

19.763.158

100105

Sporuri pentru condiții oe munca

1.500.000

1.307.000

1.307 000

1.306.501

1.306.501

1.325.124

/00112

Indemnizații plătite unoi persoane din-m .■..-IUL BUCUREȘTI

TEA PROPRIE
OlFicCȚiA

Hi 4:VȚi'FÂ TEKNK.i '<■;■' U T ARA


Hot. Nr‘ Anexa 7.3


Vi


-ini-

"'777

Denumire indicator

Credite

de

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

.-Angajamente

Secjsis

Plăti

efectuate

Angajamente legale de plătit

Cheltuieli    j

• . efective

inițiale

definitive

B

1

2

3

4

fi

" 6

7=5-6

8

afera unitate

781.000

737.000

737.000

716.233

716.233

717.218

::./i f 3

Indemnizații de delegare

100.000

80.000

S0.000

•47.7SS

47.795

47.735

30

Alte drcptur: salariate in bani

1 A44.000

1.356.000

' 1.356.000

925.711

S25.711

927.270

Contribuții

6.167.000

6.371.000

6.371.000

S.304.8S9

6.304.869

6.282.514

: :"L'301

Contribuții de asigurări sociale de

stat

4.664.000

4.754.000

■    4.754.000

4.723.097

4.723.097

4.768.C60

■. 44302

Contribuții de asigurări de șomaj

112.000

115 000

115.000

108,549

108.549

109.569

■ V3Q3

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

1.166.000

1.178.000

■ 1.176.000

1.163.295

1.168.295

1.183.310

■VW

Contribuții de asigurau pentru

accidente de munca si boii profesionale

34.000

35.000

35.000

33.033

33.033

33.357

: 44306

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

101.000

291.000

291.000

271.395

271.835

188.21 S

TULUL 11 BUNURI SI SERViCI!

89.656.000

41.317.000

39.153 571

39.153.571

39.061,962

91.609

■    41.253.548.

Cunun si servicii

10.674.000

S.164.000

8.359.370

8.359.370

8.320.397

38.973

7.416.901

444101

Furnituri de birou

992.000

500.000

452.055

452.055

452. G55

399.338

4.'4 VO

Materiale pentru curățenie

280.000

210.000

207 80c

207.664

207.364

235.981

03

încălzit, iluminat si forța motrica

2.405.000

1.955.000

1.GS5.521

1.655.521

■ 1.630.777

34.744

1.446.640

Â'V

Apa, canal si salubritate

300 000

100.000

52.165

■ 52.165

47.936

4.229

■ 46.332

•Wi 05

Carouranti si iubrifiantt

700.00C

620.000

511.943

611.943

611.943

227.569,

..4.44 OS

Piese de schimb

275,000

134.000

74.327

74.827

74.327

74,802

■OO-j-i 07

Transport

150.000

70.000

0VU3

Posta, telecomunicații, radio, tv,

internet

■ 889.000

GOG.000

537 085

587.085

587.035

571.797^

V/U3

Matenale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

4.015.000

1.000.000

971 765

971.765

971.765-

901.219

44 4'130

Aito bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționau?

9.668.000

3. SI 5.000

■ 3.73S.145

3.73S.145

3.735.145

■ 3,513.173

.44'/.

Reparații curente

300.000

3.000

2.038

2.038

2.038

21,282

Bunuri de natura obiectelor de inventar

445 COO

445.00*0

•    249.800

249.800

249.800

218.480

,'R

Alte obiecte de inventar

445.000

445.000

249.300

■249.800

249.800

218.480

Deplasări, detașau, transferau

1.052.000

733.000

678.353

678.383

■ 578.383

678,343

FA';LyT.'


i'vlUNtCiPîUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PR0PP2EHoL N Anexa 7.3


-lei-

Capitol 1 Grupa 1 Titlu

Articol; Alineat

Denumire indicator

pSredițje :j

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Annaiamsrue

legale

Plăti

efectuate

Angajamente . legale de plătit

Cheltuieli

efective

Inițiale

definitive

Â

B

1 1 2

3

4

6

/ *-5-o

3

20CG01

Deptasan interne, detasari, transferări

590.000

630.000

586.671

• 586.67!

536.671

-p———

1

1    586.631

200602

Deplasări in strsinolale

472.000

1C3.000

91 712

91.712

91.712

91.712

2011

Carii, publicații si materiale

documentare

130.000

66.000

43.854

43.854

43.854

42.168

2012

Consultanta si expertiza

43C.00C

313.000

286.993

286.993

285.993

286.993

2013

Pregătire profesionala

5S2.OOO

556.000

510.260

510.260

510.260

510.260

201-1

Proiecția num oii

111.000

53.000

27 417

27.417

27.417

2" 417

2030

Alte cheltuieli

6S.S62.000

29.979.000

28.995.456

28.935.456

28.942.820

52.636

32.051.704

203001

Reclama si publicitate

2.385.00C

4.000

3.949

3.949

3.349

2.490

203002

Protocol si reprezentare

625.000

240.000

231,39-'

231.394

- 231.334

233.360

203004

Chirii

17.030.000

11.082.000

11.070.333

11.070.333

11.070.333

14.284.926

203030

Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

46.762.000

18.653 000

17.639.780

17.689 7S0

17.637.144

52.636

17 530:928

55

TITLUL Vîl ALTE TRANSFERURI

■    300.000

179.000

169.791

169.791

169.791

20.239'

3302

B. Transferuri curente in străinătate

{estre organizații internați o rut ie)

300.000

179.000

169.791

169.791

163.791

20.239

050201

Conți ibutii si cotizații la organisme

infernal ionale

300.000

179.000

169.791

169.721

169.791

20.239

37

TITLUL Vtil ASISTENTA SOCIALA

1 315.000

511.000

452.996

■ 452.996

452.996

452.196

5702

Ajutoare sociale

1.315.000

511.000

452.996

4 52.996

452.996

452.196,

570201

Ajutoare socialo in numerar

1.300.000

506.000

452.196

452.196

452 196

452.196

5~0203

Tichiete de cresc

15.000

5.000

SCO

300

800

50

TULUL IXALTE CHELTUIELI

30.000.000

27.615.000

■    27.607.473

27,607,473

27.607 473

23.357

5017

Despăgubiri civile

S0.000.000

27.615.000

27.607.473

27.607.473

27.607.473

23.357

70

CHELTUIELI DE CAPITAL

150.403 000

74.563.000

30 224 000

29.088.569

29.083.569

29 088.569

13.GS4.2i9

TITLUL X ACTIVE NEFiNANCiARE

190.403.000

74.563.000

30.224.00C

23.088.569

■ 29,088.569

29.038.569

5    13.664.213

7101

Active fixe

190.403.000

74.563.000

30 224.000

29.088 569

29.083.569

29.088.569

i 13.664.219

710101

Consbuctii

153.203.000

3S.17S.000

24.508.000

■ 24.320.326

24.320.826

24 320.326

2.935.483

710102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

12-.066.C00

35.604,000

4.275.000

3.679.382

3.679.38?

3.679.382

4.225.844

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

1.057.177

710130

Alte active fixe ■

20.123.000

2.731.000

1.341. OOOj    1.088.361

1.080.361-

1.038.361

5.445,715


C'


. 4JL BUCUREȘTI -•'•'TaTEA PROPRIE;Ț< lTCC'P.^ n-H:

\C $iTȚ;O!CA ’';f.'T.'fAV


:'TA’L


Anexa 7.3


.    ' "Ui (u

.ncat

«

'.X, ; ....

-lei-

l

j

Denumire indicator    ' PL

7 /Credite

- te-i ce

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

Angajament»

iegnis

hlati

•efectuate

Angajamente iegale de plătit

Cheltuieli

efective

inifoite

definitive

E

1

2

3

4

7=5-6

e

PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! Si

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-2.407.540

-2.414.145

-2.414.145

-2.414.145

Titlu! XV PLAT! EFECTUATE 'N ANII

PRECEDENT! SI RECUPERATE

IN ANUL CURENT

-2.407.540

-2.414.145

-2.414,145

-2.414.145

Plăti efectuate in. snii precedent! si

recuperate in anul curent

-2.407.540

-2.414.145

-2.414.145

-2.414.145

: 9': 01

Piari efectuate in anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-2.407.540

-2.414.145

-2.414.145

-2.414.145

ALTE SERVICII PUBLICE GENERALE

11.000

44,313.G00

24.537.000

24.505.004

22.066.110

22.066.110

22.114.440

■v-

CHELTUIELI CURENTE

1 1.000

44.313.000

24.537.000

24.505.0S4

22.066.110

22.066.110

22.114.4.40.

:i ?

TiTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

347.000

346.565

346.568

346.568

Cheltuieli salariate in bani

■    347.000

346.563

346.568

346.5SS

::' L9 i 2

Indemnizații plătite unor persoane din

atare uni te fii

347.000

346 568

346.568

,    346.565

TITLUL 1! BUNURI St SERVICII

1.500.000

648.000

647.375

S47.37-S

647.373

1.042.104

Alte cheltuieli

1.500.000

048.000

'    647.375

647.378

647.378

1.042.104

'4

A2030

Alte cheltuieli cu bunuri si Servicii

1.500 000

648.000

647.373

647.378

S47.378

1.042.104

TITLUL V FONDURI DE REZERVA

18.503.000

A'.A--;

Fonc de rezerva bugetara la dispoziția

auteritatilor tocate

18.503.000

TI 1 LUI. VI TRANSFERURI INTRE UNITATI ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

b. S / 9,0CC

9.277.000

-    9.246.964

S. 807.330

6.807.980

3.807.980

Transferuri curente

5.927.000

9.225.000

9.134.964

6.757.040

6.757.040

6.757.040

Transferuri către institutiiie pubiiee

3.027.000

6.225.000

6.225.000

3.787.076

3.787.076

3,787.0/6

'99-;

Transferuri din bugetele consiliilor

locale si județene pentru acordarea unor

!

ajutoare către umtatiie administrativ-

j

teritoriale ir, site ații de extrema

|

dificultate

2.000.000

3.000.000

2.969.964

2.969-.S64

2.369.964

2.SSS.964

Transferuri de-capital

52.090

62.000

52.000

50.940

50.940

50.940

Alte transferuri de capital către

. ,■ W/'

o    :    i

rC

■ci

foj 9

■/..T

T:-'”LT.;


/l J XC”.    '•i"

CJm fi'\........


CLipilOf I QriJi’Ri Tifiu Artico; i AtirițîaE

instituții pubitce

52.000

52.000

52.000

50.940

50.940

50.9^0

35

TITLUL Vi! ALTE TRANSFERURI

18.231.000

14.254.000

14.253.216

14.253.215

14.253.216

14.253.216

5501

A. Transfera4 interne

18.23TOOO

14.254.000

14.253.216

14.253.216

14.253.216

14.253.216

550118

AJte transferuri curente interne

2.500.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

1.300.000

550K2

Transferuri din bugetul local către asociațiile de dezvoltare intercomuni

tare

15.721.000

12.954.000

12.S53.21S

12 953.216

12.953.216

12.353.216

55

TITLUL VII! PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NE RAMBURSABILE (FEN) POSTADERARE

11.000

100.000

11.000

10 968

10.968

10.368

11.140

5601

Programe din Poneiul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

11 000

100.000

11.000

10.963

10.968

10 968

11.140’

530102

Finanțarea externa nsrambursabila

11 000

100.000

11.000

10 968

10.968

10.968

11.140

5502

TRANZACȚII PRIVIND DATORIA PUBLICA SI

05502

împrumuturi

145.851.000

134.286 000

133.054.537

133.054.5S7

. 133.054.587

133.224.421

01

CHELTUIELI CURENTE '

145.851.000

134.26S.000

133.054 537

133,054.537

133.054.537

183.224.421

.20

TITLUL lt 3IJNURI SI SERVICII

7.435.000

033.000

.    66.665

65 665

56.665

1.105.951

2024

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

7.468.000

683.000

65.665

66.665

66.665

34.958

202401

Comisioane si a!te costuri aferente împrumuturilor externe

7.463.000

683.000

66.665

66.665

66.665

34. ssa

j    2050

Alte cheltuieli

1.070.993

205030

Alte cha'tuiel' cu bunuri si servicii

1.070.993

30

TULUL UI DOBÂNZI '

138.383 GOG

133.583.000

132.SS7.922

132.S37.922

132.957 922

132.113.470

3002

Dobânzi aferat!te datoriei publice externe'

138.383 000

133.583.000

132.937.222

■132.987.922

132 987.922

132.11S.47O

i    300205

Dobânzi aferente datorie' publice extoroe locale

'135.353.000

133.5S2.000

132.SS7.S22

132.987.922

132 387.922

132.11 3.4 / 0

■30 000 2

Partea ii-a APARARE, ORDINE PUBLICA SI

500002    ■

SIGURANȚA NAȚIONALA

2.152.000

23 500.000

36.316.000

' 35.610.220

.20.348.424

29 948.424

2 3.959.5'/0

5002

APARARE

333.000

743 000

564.000

362.515

362.515

35.2.515

271.360

0 ’!

CHELTUIELI CURENTE

1

410.000

231.000

141 .981

141.CSI

14TS31

ud. 7

Ț..; ■ r| 3.82U

>.<!_ BUCUREST! '"EA PROPRIEHot. Nr. Anexa 7.3


DETALIEREA CHELTUIELILOR - buget tocai -

31.12.2012

-leî-

:>U /

■// .' VirJtt

■:> ■ .-aineat

Denumire indicator

; Credite /

1 - - - de...j

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetare

,it') gaj a merite la gaia

i-iati

efectuate

Angajamente legale de pîatit

Cheltuieli

efective

initiafe

definitive

B

1

2.

3

4

7=5-6

8

■ :

TITlUL li BUNURI Sl SERVICII

410.000

231.000

141.931

141.331

141.931

113.821

":L • :

Bunuri si servicii

230.000

152.000

112.176

112/176

112.176

109,839

c;wi

Furnituri de birou

55.000

25.000'

14.924

14.924

14.924

14.923

1L1 ■; 02

Materiale pentru curățenie

35.000

35.000

34.713

34.713

34.713

34.713

LLL05

Carburanți s; lubrifiant)

10.000

10.000

8.000

8.000

8.000

6.200

LLU 05

Piese de schimb

33.000

18.000

9.831

3.831

9.831

9.831

LL11G8

Posta, telecomunicații, rădic, tv,

internet

22.000

14.000

10.924

10.924

10 924

10 911

L'7-09

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcționai

25.000

7A30

Ai te bunuri si sen./ic ii pentru

întreținere si funcționare

50.000

50.000

33.784

33.784

33.784

33.261

.’■ <lf

Reparații curente

80.000

0

0

0

0

0

■:002

Bunuri de natura obiectelor de inventar

80.000

75.000

25.823

25.823

25 823

0

20.203G

Alte obiecte do inventar

SG.000

75.000

25.323

25.823

25.823

0

Alte cheltuieli

20.000

4.000

3.982

3.382

3.S82

3.982

127830

AFe cheltuieli cu bunuri si servicii

20.000

4.000

3.982

3.982

3.982

3.932

CHELTUIELI DE CAPITAL

333.000

333.000

333.000

220 534

220.534

220.534

157.539

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE

333.000

333.000

333.000

220.534-

220.534

220.534

157.5391

Active fixe

333.000

333.000

333. CCO

220.534

220.534

220.534

157.539

' ■..002

Mașini, echipamente si mijloace de

.transport

315.000

315.000

315.000

220.584

220.534

220.534

*    134.162

. L?IG3

Mcbitier, aparatura birotica si nlte

active corporale

;    14.954

"■■ — 30

Alte active fixe

13.000

18.000

13.GC0

3.423

ORDINE PUBLICA Si SIGURANȚA NAȚIONALA

1.829.000

37 757.000

35.752.000

35.247.705

20.585.903

29.585.909

29.698.210

CHELTLMELi CURENTE

36.014.000

35.413.000

35.168.717

29.SOS.921

29.505.921

28.559.653

TiTLUL il BUNURI SI SERVICII

1.900.000

1,366.000

1.121.71 7

1.121.717

1.121.717

174.449

0 71.2

Slinuri si servicii

1.395.000

362.000

210.470

210.470

210.470

174.449

CLOCI

Furnituri de birou

30,000

10.000

9.968

3.935

3.9SS

■0.0/102

Materiaie pentru curățenie

30.000

15.000

14.970

14.970.

14.370

OLL 03

încălzit, iluminat si forța metrica

23.000

60.000

59.87“'

59.577

53.877

■ >72422

58.4SS

■-iA .

'''-'■Lc

•BCm


:LLa,


COL/.


MUNICIPIUL BUCUREȘTI ACTiViTATEA PROPRIE7 DETALiEREA CHELTUIELILOR ■ 7    •    - buget local -

’■ - i 31.12.20-12


HcL N</.U 'l'    "

Anexa 7.3


Captio!1

Grupa ,! Titlu

Articoi i Alineat

Dendhtfrs indinator

jGredîte ■' j de

ancîajameiît

Credite bugetare

Angajament*

bugetare

Angajam țsnts

îsgafs

Plăti

efectuate

Angajamente

legale de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

iL. .

3

1

2

3

4

fi

S

7=5-6    j    S

200104

Apa, cana! si salubritate

6.000

9 000

8.203

8.203

8.203

i

i    7.902

200106

Carburanți si iubrifianti

30.000

28.000

!

200106

Piesa de schimb

20.000

î

2001 OS

Posta, telecomunicații, radio, tv.

î

internet

30.000

30.000

28.197

23.197

28.197

|    28.699

200109

Materiale si prestări de servicii cu

caracter funcțional

10.000

210.000

89.257

89.257

89.257

!    79.360

2100130

Alte bunuri si servicii pentru

1

1

■ Întreținere si funcționare

1.210 000

1

3

2005

Bunuri de natura obiectelor de inventar

500 000

1.004.000

911.247

911.247

911.247

î

200503

Lenjerie si accesorii de pat

0

79.G00

77.417

77.417

77.417

!

200530

Alte obiecte de inventai

500.000

925.000

833.830

833.830

333.830

2030

Alte cheltuieli

5.000

!

203030

.Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

5.000

j

51

Til LUL VI TRANSFERURI INTRE LIMITAT! ALE

ADMINISTRAȚIE! PUBLICE

34. H4.000

34.047 000

34.047.000

28.365.204

23.385.204

28.385.204

Transferuri curenta

29.264.000

23.151.000

28.151.C00

25 455.563

25.455.563

j 25.455.563

Oi 0101

Transferuri către instituțiile publice

29.234.000

23.151 000

28.151.000

25,455.553

25.455.563

!    25.455.563

5102

Transferuri de capital

4.850.000

5 896.000

5 896.000

2.929.641

2.929.641

|    2.929.641

610229

Alte transferuri de capital către ■

!

!

instituții publice

4 350.000

5.896.000

5.896.000

2.929.641

2.329.641

. j    2.329.641

i    70 .

CHELTUIELI DE CAPITAL

1.829.000

1.743.COO

33S 000

76 968

73 988

78.988

!    ■; 138.557

1    7 i ■ ■

TITLUL X ACTIVE NE FI NANO! ARE

1.823.000

1.743.000

339.000

73 938

70.088

78.938

1.138.5571

7101    ■

Active fixe .

1.329.000

1.743 000

339.000

78.988

73.98S

78 988

1.133.557

710102

Mașini, echipamente si mijloace ele

transport

50.000

1.500.000

50.000

977.594

7 60103

Mobiliar, aparatura birotica si aite

active corporale

160.963

710130 ■

Alte active fixe

1.7/3.000

243.000

289.000

78,988

73.988

73.388

650002    '

Partea l!l-s CHELTUIELI SOC-fAL-CULTURALE

1,445,432.000

968.907 000’

.940.635.000

918.964.448

888.390.477

S83.147.152

3.243.325

'1.47A. 102.068

6502

IMVATAMANT

172.190 000

249.242.000

173.743.000

170.335.920

170.326.196

170.326.196

j 108./28.364

C

cheltuieli curente

9.303.000

14.573.000

14.494.353

14.484.949

14.454.949

1. ■ 14.335.609

/

/ I

i t

■J

€-

âis

<SL

a£>{


j\ f;

4


.TAVA'.'/ A


'IX —3”

;L SUCURES7 EA PROPRIE


T    Z 7

'//


-leL

Tiu

iineat

Denumire indicator

CrîmLe

ci A

angajament

Credite bugetare

Angajamente

fnioetaie

/ifig-ajanient-3

ISEjSiS

Plăti

efectuate

Angajamente legate de plătit

Cheltuieli

efective

inițiale

definitive

' B    |    1

9

3

4

Â'

fi

7=5-6

8

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

63.000

63.000

• ■    63.900

02:930

62.930

66.081

Cheltuieli salariate in ban;

50.000

50.000

50.000’

69.954

49.954

51.794

CI

Salarii de oaza

50.000

50 000

50.000

49.954

49.954

51,794

Contribuții

13.000

13.000

13.000

12.976

12.976

14.287

Tul

Contribuții de asiguran sociale de

stat

3.000

9.790

S.7S0

9.788

9.783

10.775

C2

Contribuții de asigurări de șomaj.    ■    j

1.000

■ 230

230

230

230

256

Contribuții de asigurări sociale de

san^tcîs

2.000

2.450

2.450

2.445

2.445

2.692

Â4

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

110

110

110

110

121

436

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

1.000

420

420

■ 403

403

44 3

TITLUL !! BUNURI SI SERVICII

9.167.000

14.432.000

14.431.333

14.422.019

14.422.019

14.270 528

Bunuri si servicii    ț

57.000

59.000

59.000

53 070

53.070

52.544

CA

Furnituri de birou    ■    ■    i

3.000

8.000

6.000

7.974

7:974

7.974

'■05

Cadouranti si. lubrifiant!    j

8.000

10.000

10.000

9.419

3.419

9.419

• OS

Piese de schimb    i

4.000

4 000

4.000

3.715

.3.7'5

3.7 ÎG

fi o

Pesta, telecomunicații, radio, tv,'

-

■ internet

13.000

13.0CG

13.000

Ti .462

■11.482

11.256

:09

Materiale si prestări de servicii ou

caracter funcțional

12.000

12.000

12.009

11.672

11.672

11,6717

00

. Alte bunuri si servicii pentru    i

intrelmere si funcționare    [

12 000

12.000

■ . 12.000

8.808

8.8 (95

8.SOS

Protecția muncii    l

3.000

3.000

3.000

1.110

. 1.110

■ 1.110

jAlte cheltuieli

'    9.107.000

14.370.000

14,359.350

14.357.839

14.367.839

14.216.574

'•OG

Alte cheltuieli cu bunuri si seivicli    •    • i

9 107.000

14.370.000

14.369.388

14.367.839

14.367.S39

■ 14.216.574

TtTLUL VII ALTE TRANSFERURI

78.000

78.000

A. Transferuri interne

78.000

70.000

■i S

/Lite transferuri curente interne

73.000

7S.000

CHELTUI'EL: DE CAPITAL'

172.190. COC

210,370,000

132.190.000

129.685.954

129.635.669

129.685.669

94.391.755

TITLU!. X ACTIVE NEF-INANCiARE

172.190.000

210.370.000

132.190.000

12S.S85.954

123.535.569

129.685.669

T\ 94.391.755

Z

z zz

MUNICiPlUL BUCUREȘTI ACTIVITATEA PROPRIE

X4>CA--s''    ■■■

X"


Hot. ND Anexa 7.3-lei-

CapitoU Grupa! Titlu

Âi țicoi / Alineat

uenianira indicator

jS. Credite,'

;    de ;

/ aîigșiâinent

Credită bugetare

Angajamente

bugetare

Angajamente

legale

Blaîi

erecta ate

Angaiainente ■ legale de plătit

ChfcttLiieli

efectiv □

inițiale

definitive

A

B

L    c 1 '

2

3

4

G

G

7=5-S

s

71 CA

Active fixe

172.190.000

210.370.000

132.1S0.000

123.535.954

■ 129.6S5.669

129.685.669

94.391.755

710101

Construcții

172.020.000

210.200.000

132.020.000

■ 125.515.954

123.515.954

129.515.954

94.308.390

......271.0102

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

160.000

160.000

150.000

160.000

160.000

160.000

29.587

710103

Mobilier, aparatura birotica si alte

active corporale

52.498

710130

Alte active fixe

10.000

10.000

10.000

10.000

S.715

9.715

1.280

79

OPERAȚIUNI FINANCIARE

■ 29.564.000

26.980.000

26.155.578

26.155.578

26.155.57S

SI

TITLUL XIV RAMBURSĂRI DE CREDITE

29.564.000

26.980.000

26.155 578

26.155.578

25.155.578

3101

Rambursări de credite externe ■

29.564.000

26.930.000

26.155.578

26.155.578

26.155 578

0OQ101

Rambursări de credite externe contractate

as ordonatorii de credite

29.564.000

26.980.000

26.155.57S

26.155.578

26.155.578

0002

SANATATE

927.438.000

168.953.000

161.963.000

143.850.207

143.850.207

142.688.7S5

1.161.412

13 i .582.7SS

Oi

CHELTUIELI CURENTE

20.73S.000

157.317.000

153.952.000

136.265.303

136.265.309

136.242.546

22.753

130.241.064

10

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

451.000

455.000

4S2.4S5

482.495

482.495

488.293

1001

Cheltuieli salariate in bani

353.000

353.000

379.135

379.135

379 135

333.5.2.5.

100101

Salarii de bara

346.000

355.000

564.230

354.290

364.290

358 078,

100106

Alte sporuri

7.000

15.000

14.845

14,845

14.845

15.448

1003

Contnbutii

98.000

105.900

103.360

103.360

103.360

104.773

100301

Contributi de asigurări sociale de

stat

75.000

79.000

7S 186

78.186

78.186

73.1G01

100302

Contribui!! de asiguiau de șomaj

2.000

2.C00

1.879

1.879

1.879

1.901

100303

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

■    17.000

20.000

■    19.558

19.558

19.558

19.785

100304

Coniributii de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

1.000

1.000

804

-    804

804

314

100303

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

3.000

3.000

2 933

2.933

2.933

5.172

20

TITLUL II BUNURI SI SERVICII

18.318.000

21.171.000

20.639.459

20.639.459

20.616.696

22.763

14.303.410

2001

Bunuri si servicii

8.4 40.000

5.515.000

■    3.415.145

8.415,145

8 392.382

22.763

2.530.035

200101

Furnituri de birou

75.000

25.000

23.287

23.287

23.287

14.548

200102

Materiale pentru cu rare ni o

12.000

2.000

1.494

1.4 34

.1.494

/1

1.174

UJL BUCUREȘTI .TEA PROPRIE


/? /" f ' ' r / F1 A Hot. UrCi/Sy'•-(:)' /ÎL Anexa 7.3    (-lei-

-

/    Credita

Credita bugetare

Ai'<gsjant9fite

. 4. rs gaj a maura

Plăti

Angajamente

Cheltuieli

d'.s

Denumire indicator ■    ;

do

inițiale

definitive

bugetare

tegeU

efectuate

legale

efective

tsac

' - ■

angajament

de plătit

B

1

3

4

6

7=5-6

6

incclzit, iluminat si forța metrica

6.200.0C0

6.270.000

5.785.068

5.785.668

5.785 668

I

423

Apa canat si salubritate

62.000

81.000'

71.232

71.232

48.469

22.763

20.773

Carburanți si lubrifianti

5.000

5.000

5 00G

5.000

5.G00

1.950

6

Piese de schimb

250

...

Pesta, telecomunicații, radio, tv,

internet

ISO. 000

132.000

180.778

180.778

130.778

167.240

i-i

Matei iale si prestări de servicii cu

caracter funcționa!

ISO.000

24.000

23.197

23.197

23.137.

22.076

ij

.Alte bunuri si servicii pentru

întreținere si funcționare

1.700.000

2.326 000

■    2.324.439

2.324.489

2.324.489

2.351.648r

Reparații curente

9.000.000

11.346.000

1 1.333.914

i 1.333.914

11.333.914

10.893.655

Medicamente si materiale sanitare

500,000

497.000

481.114

481.114

481.114

331.326

■1

Medicamente

350.000

350.000

336.442

336.442

336.4-12

194.792

Materiale sanitare

150.000

147.000

144.672

144.672

144.672

136.534

Bunuri de natura obiectelor de inventar

150.000

21.000

20.986

20.986

■ 20,935

66.34&I

o

Aite cbisate de inventar

150.000

21.000

20.986

20.986

20,935

83.343

Deplasări, detasan, transferau

85.000

21.000

1S.617

19.617

19.61 7

18.75^

<1

Deplasări interne, detasan, transferări

10.000

12

Deplasări in străinătate

75.000

21.000

■    '    19.617

19.617

19.617

18 740

Carii, publicați' si materiale

X

documentare

3.000

2.000

1.203

1.203

1 203

1.203

Consultanta si expertiza

405.000

231,000'

280.705

.230.705

260.705

.274.505

Pregătire profesionala

50 000

Protecția muncii

5.000

Alte cheltuieli

175.000

83 900

86.775

36.775

83.775

117.505

14

Chirii

75 000

75.000

74.529

74,529

74 529

74.529

,i!

Alte cnetiuieli cu bunuri si servicii

100.000

i 3.000

12.240

12.246

12.2^5

42.973

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNITAT! ALE

ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

■ 136.3SS.000

132.275.000

115.143.355

115.143.355

115.14 3.355

11G.44S.335

Transtoruri curente

'    68.169.000

81,630.090

' 75.256.050

75.256.060

75.253.060

75.562.060

\Z

Acțiuni ce sanatate

'    22.7S4.000

23.603.000

22 265.000

23.268.000

23.263.000

23.268.000

A

Transferuri din bugetele locale pentru

■ ȚT


f:o


.M


WpY'


,’teȚ


MUNICIPIUL DUCUREST! ACTIVITATEA PROPRiE


Capitol /


Grupa I Titlu
inițiale


Credite bugetare


definitive


.rigajameote

bugetare


Angajamente

fsejafe


Plăti

efectuat:?


Articol / Aiîneat


angajament

1


Angajamente legale de plătit


chcituieli

efective


2001 05 200104 200105 200106 200103

200102


200130


2002

2000.

200401

200402

.2005

200530

2006

200601

200502

2011

2012 20 'i 3 2014 OTe 30 203004


încălzit, iluminat si forța metrica Apa. canat si salubritate Carburant! si lubrifianti Piese de schimb Posta, telecomunicații, radio, tv, internei

Matei iale si prestări de servicii cu caracter funcționai Alte bunuri ci servicii pentru întreținere si funcționare Reparații curente

Medicamente si materiale sanitare Medicamente Materiale sanitare

Bunuri de natura obiectelor de inventar Alte obiecte de inventar Deplasări, detasari, transferări Deplasari interne, detașau, transferări Deplasări in strainaiate Cârti, publicații si materiale documentare Ccnsuitanta si expertiza Pregătire profesionala Protecția muncii Alte cheltuieli Chirii


203030

51


510103 510143


Alte cheltuieli cu bunuri si servicii

TITLUL Vi TRANSFERURI IN I RE UNtTATI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE Transferuri curente Acțiuni de sanatate ■ •

Transferuri din bugetele ioca!c pentru


6.200.0C0.

6.270.000

5785.668

62.000

81.000

71.232

5.000

5.000

5 000

190.000

132.000

180.778

ISO. 000

24.000

'234 97

1.700.000

2.326 000

2.324.489

9,000.000

11.346.000

11.333.914

500 000

497.0C0

481414

850.000

350.000

335442

150.000

147.000

144.672

150.000

21.000

20.986

150 000

21.000

20.986

85.000

21.000

19.617

10.000

75.000

21.000

■    '    19.617

3.000

2.000

[ . A, kJ-O

405.000

231.000

280.705

50 000

5.000

175.000

88 000

36.775

75 000

75.000

74.529

100.000

i 3.G00

12.246

,50.9&6.000

132.275.000

115443.355

68.169.000

SI.630.000

' 75.256.060

22.784.000

23.593.000

23 268.000


5.785.668

71.232 5.000


130.778

23 197

2.324.489

11.333.914

481.114

336.442

144.572

20.986

20.986 19.617

19.517

1.203

230.705


36.775

74.529

12.246


15443.355 75.256.060 23 263.000


755.668

48.459 5.000


22.7631 S0.77f


234 97.


2.324.489


33.914 481414 336.4-42 144.672 ■ 20.986

20.986

19.64 7

19.617

1 203

280.705


86.775 74 629 12.246

115443.355

75.256.060

23.263.000


16 /. 2 4 0

22.075

2.351.548 10.898.655 j

331.326 194.792 136.534 S6.34f

35,343

13.7&M

18 7,80

1.208 274.505


117.505

74.529

42.976

1 1 5.449.355 75.562.060 23.268 000


MU I


IUL BUCUREȘTI ițea proprie


M-


-î '//


/3--Mp;: / 7:i;U

ripp / Mli-ieai

/ "J'J

Denumire indicator    /■

Credite

angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetsrc

An csj emerite

i serele

PSati

efectuate

Angajamente fegaie de piatit

Cheltuieli

efective

initiaie

definitive

s

1

2

2

4

8

7=5-5

8

finanțarea cheltuielilor curente din

domeniu! sanatatii

45.385.000

57.337.000

51.SSS.060

51.938.060

51.988.060

52.2S4.050

A\.l

Transferuri de capital

68.829.000

50.646.000

3S.S87.295

59.SS7.295

39.887.295

39.887.295

■■ 3220

Transferuri din bugetele locale pentru

finanțarea cheltuielilor de capital

din domeniul sanatatii

OS.32S.GOO

50.646.000

39.887.295

39.837.295

33.887.295

39 887.295

TITLUL VIU PROIECTE CU FINANȚARE DIN

FONDURI EXTERNE NERAMBURSABILE (REN)

POSTADERARE

20.738.000

f .050.000

20.000

Programe din Fondul European de Dezvoltare

Regionala (FEDR)

20.738.000

1.050.000

20.000

4-M-107

Finanțarea externa nerambursabila

20 738.000

1.050.000

20.000

7

".. . .

CHELTUIELI de capital

SOS.700.000

11.639.000

8.011.000

7.986.649

7.905.649

6.348.000

1 133.649

7.421.735

TITLUL X ACTIVE NEEINANCIARE

906.700.000

11.639.000

8.011.000

7.986.S4G

7.936.649

6.846.0C0

1.138.649

7.421.735

Ufe

Active fixe ■

896.964,000

11.153.000

■    7.874.000

7.854.649

7.854.649

6.716.000

1.138.649

3.322.362

"AVU!

Construcții

893.546.000

■ 7.S53.000

4 S50.000

4.662.040

4,652.040

3.523.391

1.138.649

41.473

■2 2': 0/

Mașini, echipamente si mijloace de

transport

3.418.000

3.200.000

3.194.000

3.1S2.603

3.192.608

3.132.609

3.209.643

. -2 03

Mob’iser, aparatura birot'ca si alte

active coipoiale

32.353

0    30

Alte active fixe

3S.882

: '•; ;■”'.

Reparam capitale aferente activelor

fixe

' 9.736.000

436.000

137.000

132.000

132.000

132.0C0

4.C3S.373

PLAT! EFECTUATE iN ANII PRECEDENT! SI

RECUPERATE IN ANUL CURENT

-401.751

-401.751

-4G1.751

Titlu5 XV PLĂTI EFECTUATE IN ANII

PRECEDENT! 31 RECUPERATE

IN ANUL. CURENT

-401.75!

-401.751

■ -40 L751

Plăti efectuate <n anii precedent! si

■.-ecuperats in anul curent

-401.751

-401.751

-401.751

?401 O'i

Plăti efectuate m anii precedent! si

recuperate in anul curent (SF)

-4C1 751

-401.751

.-401.751
5r TIU


Z7,:

yyy


L BUCUREȘTI

EA PROPRIE


I if


• -.CU. .H r

; 'n-du

u; >: / ..■■■■ur,<03l

Denumire indicator

/

Credite

5 ,    de

' angajament

Credite bugetare

Angajamente

bugetara

Angajamente

Isgsle

Plăti

efectuate

inițiala

definitive

G

1

2

3

4

fi

CULTURA RFCREERE SI RELIGIE

334.366.000

504.499.000

55S.S2S-.C00

•553.917.302

521.353.355

520.250.474

CHELTUIELI CURENTE

136.222.00C

313.643.000

358.734.000

355.206.484-

323.700.612

323.325.531

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

3.907.000

3.916.000

3.916.000

3.842.717

3.842.717

: ■■ <■ I

Cheltuieli solariaie in bani

3.053.000

3.053.000

3.058.000

3.006.445

3.006.445

mm 01

Salarii de baza

I    2.952.000

2.985.000

2.S85.000

2.944.372

2.944.372

0.4005

Sporuri pentru condiții ce munca

! 6.000

4.000

4 000

3.121

3.121

-Ai A

Indemnizații plutite unor peisoarse din

afara unitatil

|    54.000

54.000

54.050

47.400

47.400

■• i 7

Indemnizații de delegare

I    18.000

1.000

1.000

S25

625

3fj

Alte drepturi salariate in bani

j    18.000

14.000

14.000

10.927

10.927

Contribuții

1

j

849.000

858.000

•- '    858.000

836.27?

836.272

■ AA01

Contribuții de asigurări sociale de

î

stat

521.000

627.000

627.000

615.630

619.630

: ■70302

Contribuții de asigurați de somai

1

15.000

15.000

15.005

13.914

13.914

■ 0rAO3

Contribuții de asigurări sociale de

sanatate

i 56.000

157.000

157.095

. 153.839

153.839

Contribuții de asigurări pentru

accidente de munca si boli profesionale

15.000

11.000

11.000

9,678

S.678

'• •' < l'1

Ai

Contribuții pentru concedii si

indemnizații

47.000

48.000

4 8.000

.. 39.211

39.211

TITLUL II BUNURI SI SERVICL

î    7.272.000

■ 8.020.000

- 8 020.005

7.879.456

7.504.375

Bunuri si servicii

5

2.155.000

2.542.000

2.542.050

2.515.176

2.513.416

m-mpii

Pornit uri de b'rou

î

11.000

11.050

11.009

10.997

10.997

■00102

Materiale pentru curățenie

!

20.000

20.000

20.000

- 19.980

1.9.986

100100

încălzit, iluminat si forța metrica

i '

439.000

505.000

505.000

494.490

494.490

?’?■ j ’r O '-!

Apa, canal si salubritate

64,000

93.000!    93.000

85.653

85.653

05

Carburanti si lubrifiant!

13.000

18 000

13.050

17.439

17.439

.1001 os

Posta, telecomunicații, radio, tv,

1

internet ■

j    500.000

503.000

553.000

■438.134

498.134

Materiale s; prestări de servicii cu

3

1

■ .

caracter funcționa!

5    602.000

560.000

660.005

656.898

636.166

00

Alte bunuri m servicii pentru

i

Angajamente legale de plătit

7^-5-6

1.102.881

375.031


375.081

1.760


732


Cheltuieli f efectiva


.8


,178.031.394

320.293.378

3.867.790

31036.679

2.974.844

3.145

47.400

625

10.665,

631.120


626.077

14.060


155.411


J

u3-

Go o


0.779


25

4.447.5404 2.471.320 6. COC 9.357 487.361 ' 37.124

</