Hotărârea nr. 197/2014

HOTARAREnr. 197 din 2014-09-04 PRIVIND VALIDAREA MANDATULUI DE CONSILIER IN CADRUL CONSILIULUI GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCURESTI AL DOAMNEI VASILE LIVIA CRISTINA SE SUSPENDA DE DREPT PANA LA SOLUTIONAREA CAUZEI SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 123/2015


Consiliul General al Municipiului București

H OT Ă R Â R E

privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Vasile Livia Cristina

Având în vedere adresa Partidului Poporului-Dan Diaconescu nr. 1165/30.07.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3120/6/30.07.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2449/30.07.2014, prin care se propune doamna Vasile Livia Cristina, pentru funcția de consilier;

Văzând procesul - verbal al Comisiei de validare a Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 6 alin. (2) din Legea nr. 393/2004 privind statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 32 din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE;

Articol unic; Se validează mandatul de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Vasile Livia Cristina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horatiu.

J

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,    SECRETAR GENERALAngelescu Ramiro Ropert Eduard

B u cu reștiȚ0Tw9>2014 Nr. 197

Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.pi

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Secretar General


OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 197/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Vasile Livia Cristina, pentru următoarele motive:

Hotărârea a fost adoptată în cadrul ședinței ordinare a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014, având ca obiect validarea mandatului de consilier în cadrul C.G.M.B. al doamnei Vasile Livia Cristina, pe locul rămas vacant în urma încetării mandatului de consilier al domnului Panaitescu Horațiu.

Potrivit opiniei prezentate la Hotărârea C.G.M.B. nr. 193/04.09.2014, domnul Panaitescu Horațiu a depus adresă la Primăria Municipiului București în data de 03.09.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 3634/6/03.09.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 2804/03.09.2014, prin care a adus la cunoștința Consiliului General al Municipiului București că în conformitate cu alin. (1) și alin. (3) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală, începând cu data de 03.09.2014 s-a declarat independent politic, urmând ca acesta să își exercite atribuțiile de ales, în calitate de consilier general independent.

O.U.G. nr. 55/2014 pentru reglementarea unor măsuri privind administrația publică locală la alin. (1) al articolului unic menționează următoarele:

„(1) Pentru anul 2014, prin derogare de la prevederile art. 9 alin. (2) lit. hA1) și art. 15 alin. (2) lit. gA1) din Legea nr. 393/2004 privind Statutul aleșilor locali, cu modificările și completările ulterioare, în termen de 45 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei ordonanțe de urgență, primarii și președinții consiliilor județene, consilierii locali și consilierii județeni, precum și candidații care au fost declarați supleanți își pot exprima în scris și o singură dată opțiunea cu privire la partidul politic, organizația minorității naționale din care doresc să facă parte sau să devină independenți, fără ca aleșii locali respectivi să își piardă calitatea dobândită în urma alegerilor.”.


Anexa 2PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General

Direcția Asistență Tehnică și Juridică___________

î țRH ML'NÎCÎPIULUI BUCUREȘTI '    zi V4!Ni'fT?AȚ3EPUBLICĂ


Serviciul Organizare Ședințe C.G.M.B. Nr. DATJ 4136/..//7?...../12.2014


UJNA..JX...Z1UA


Către,


Spre știință:Direcția Administrație Publică

J    J

Doamnei Director executiv Florica VLĂDUȚ

Primarul General al Municipiului București Domnului Prof. Dr. Sorin Mircea OPRESCU

Domnului Președinte de ședință a C.G.M.B. Domnului Consilier Ramiro Robert Eduard ANGELESCU

Aparatul Permanent al CGMB

Comisia de validare a C.G.M.B.

Domnului consilier Georgescu Bogdan Cristian

Domnului consilier Pieptea Cornel Doamnei consiuer Zorkoczy Julia Doamnei consilier Dinu Maria Mirela Domnului consilier Câmpeanu Remus Cătălin


Comisiajuridică și de disciplină Domnului Președinte Giugula Doru Mihai


Prin prezenta vă transmitem, alăturat, adresa Instituției Prefectului Municipiului București nr. 15.730/P/12.12.2014, înregistrată la Cabinet Secretar General cu nr. 5137/6/12.12.2014 și la Direcția Asistență Tehnică și Juridică cu nr. 4136/12.12.2014 prin carwe comunică faptul că a înaintat Tribunalului București, Secția a Il-a Contencios Administrativ și Fiscal, cerere de chemare în judecată a Consiliului General al Municipiului București solicitând anularea Hotărârii CGMB nr. 197/04.09.2014 privind validarea mandatului de consilier în cadrul Consiliului General al Municipiului București al doamnei Vasile Li via Cristina.

Potrivit art. 3 alin. (3) din Legea nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, modificată, hotărârea este suspendată de drept până la soluționarea cauzei.


Cu stimă,


DIRECTĂ

GEORGfl

-A '

Șef Serviciu,

Gladiola Țicleanu

“7?Splaiul Independentei nr. 291-293. cod poștal 060042. sector 6, București. România

Tel: 021.305.55.00, int. 1403

http://www.prnb.ro


LK AS