Hotărârea nr. 19/2014

HOTARAREnr. 19 din 2014-01-30 PRIVIND APROBAREA CONTRACTULUI DE FINANTARE NERAMBURSABILA POSDRU/122/6.2/G/124594 DINTRE MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECTIEI SOCIALE SI PERSOANELOR VARSTNICE, DIRECTIEI GENERALE DE ASISTENTA SOCIALA A MUNICIPIULUI BUCURESTI IN VEDEREA IMPLEMENTARII PROIECTULUI "CONSILERE SI CALIFICARE - VERDE LA ANGAJARE"


Consi hti f Generai al Mtinîcipîuiui Bucure ști

H OT Ă R Â R E

privind aprobarea contractului de finanțare nerambursabilă POSDRU/122/6.2/G/124594 dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice, Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București în vederea implementării proiectului „ Consiliere și Calificare - Verde la Angajare”

Având în vedere expunerea de motive a Primarului Generai ai Municipiului București și raportul comun de specialitate al Direcției Generale Dezvoltare și Investiții și al Direcției Generale de Asistență Socială a Municipiului București;

Văzând raportul Comisiei pentru relații internaționale, cooperare și asociere cu alte autorități publice și avizul Comisiei juridice și de disciplina din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile:

- Ordonanței Guvernului nr. 68/2003, pentru aprobarea Strategiei naționale de dezvoltare a serviciilor sociale;

-    Legii nr. 292/2011 - Legea Asistenței Sociale;

-    Hotărârii Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadru! operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-    Ordonanței de Urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul

convergență, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. e), alin. (7) Ht. a) și art. 45 alin.

(2) ist. d) și f) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.


CONSILIUL GENERAL AL MUN!HO ii Ă R Ă Ș li E:


Art.1 Se aprobă Contractul . . de finanțare nerambursabilă POSDRU/122/6.2/G/124594 dintre Ministerul Muncii, Familiei, Protecției Sociale și Persoanelor Vârstnice și Direcția Generală de Asistență Socială a Mnnir.ipiului București în vederea implementării proiectului „Consiliere și


, București, România; tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro
General ai Municipiului București, prin bugetul Direcției Generale de Asistent Socială a Municipiului București, va asigura cofinanțarea acestuia, în cuantum d 2% din valoarea totală a proiectului.

Art.3 Direcțiile din cadrul aparatului de specialitate ai Primarului General al Municipiului București și Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București vor aduce îa îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General a! Municipiului București din data de 30.01.2014.

SECRETAR GENERALAL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI Ț udpr..mna____București, 30.01.2014 Nr. 19 '

Splaiul Independenței 231-233, sector 6, București, România tel.: +4021 305 55 00; www.bucuresti-primaria.ro

Pag 2

\n

Anexa 1

GUVERNUL ROMÂNIEI MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI,

ROTECȚIEI SOCIALE Șl PERSOANELOR VÂRSTNICE AMPOSDRU


Fondul Social European POSORU 2007-2013


Instrumente Structurale 2007-2013'


Investește îa oameni î

FONDUL SOCIAL EUROPEAN

Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" 2007-2013

Aoca prioritară rrr. 6

Domeniul major de intervenție 6.2

CONTRACT DE FINANȚARE


Numărul de identificare ai contractului:

POSDRU/122/6.2/G/I24594

Titlul proiectului: „Consiliere și Calificare -    Nr. de înregistrare OIPOSDRU BI:

Verde la Angajare!”

Cererea de finanțare nr. 9209, din data de 03.12.2012, a fost aprobată în data de 10.04.2013 prin Decizia nr. 94/CE.

Preambul

Baza legală pentru acordarea finanțării:

<■’ Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013", aprobat prin Decizia (CE) nr. 5.811 din 22 noiembrie 2007;

<-• Regulamentul (CE) nr. 1,081/2006 al Parlamentului European și al Consiliului din 5 iulie 2006 privind Fondul Social European'și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.784/1999;

o Regulamentul (CE) nr. 1.083/2006 al Consiliului din 11 iulie 2006 de stabilire a anumitor dispoziții generale .privind Fondul European de Dezvoltare Regională, Fondul Social European și Fondul de coeziune și de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1.260/1999, cu modificările și completările ulterioare;

o Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006 al ComisieGdincȘpdecembrie 2006 de stabilire a normelor■    S '    1    1    ' . • i;- '!■ ap? Dezy! ':■    ■ egî-omis

■- •. :..uodj'iicănic șrcomp letaliie ulterioare.

Regulamentul (UE, Euratom) nr. 966/2012 ai Parlamentului European și al Consiliului din 25 octombrie 2012 privind normele financiare, aplicabile bugetului general al Uniunii și de abrogare a Regulamentului (CE, Euratom) nr. 1.605/2002 al Consiliului;

® Ordonanța de urgentă a Guvernului nn 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență, aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009. cu modificările și completările ulterioare;

© Hotărârea Guvernului nr. 218/2012- pentru aprobarea Noianelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

® Hotărârea Guvernului nr. 457/2008 privind cadrul instituțional de coordonare și de gestionare a instrumentelor structurale, cu modificările și completările ulterioare;

® Hotărârea Guvernului nr. 759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrai operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

o Ordinul ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 600/2008 pentru aprobarea unor acorduri de delegare de funcții privind implementarea Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";

& Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010 pentru stabilirea regulilor de eligibilitate și a listei cheltuielilor eligibile în cadrul operațiunilor finanțate prin Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013";.

c- Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apăiute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a ■ fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 142/2012. cu modificările și completările ulterioare;

® Hotărârea Guvernului nr. 875/2011 pentiu aprobarea Noianelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului im. 66/2011 privind prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fondurilor europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, cu modificările și completările ulterioare; celelalte reglementări comunitare și naționale aplicabile.

Delegare de funcții

în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului muncii, familiei și egalității de șanse nr. 600/2008 și cu prevederile actelor adiționale la aceste acorduri, Autoritatea de management pentiu

Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane", denumită în continuare AMPOSDRU, a delegat o parte din competente^-aâjbpțiile, angajamentele, obligațiile și/sau drepturile sale prevăzute de prezentul contraG/de/^anfa^pătre organismele intermediare pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltama;dfl|f^lo&Aurnane", denumite in continuare OIPOSDRU delegate. , C f    SW    '    -«5X // ZR ii

CONDIȚII GENERALE ȘI SPECIALE

Organismul intermediar (regional) pentru Programul operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" București-Ilfov, cu sediul în Bulevardul Carol I nr 34 - 36, etaj 7, Sector 2, București, România, cod poștal 020922, telefon: 021.319.12,80, fax: 021.313.42.43, poștă electronică: office@oiposdrubi.ro, cod fiscal 20806019, reprezentat prin director executiv Dragoș Iorga, denumit în continuare OIPOSDRU delegat, pe de o parte,

Și

Direcția Generală de Asistență Socială a Municipiului București, înființată la data de 01.06.2003 prin H.C.G.M.B. nr. 129/2003, cod de identificare fiscală 15531230 cu sediul în București, Sector 3, str. Academiei, nr.3-5, et.l, România, cod poștal 031182, telefon 021.314.23.15, fax 021.314.23.16, poștă electronică, dgas_mb@yahoo.co.uk, reprezentată legal prin Cosmina Ioana Simiean Nicolescu -director general, în calitate de beneficiar al finanțării, denumită în continuare beneficiar, pe de altă parte,

au convenit următoarele:

ART. 1

Obiectul contractului de finanțare

(1)    Obiectul acestui contract de finanțare, denumit în continuare contract, îl reprezintă acordarea finanțării nerambursabile de către AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului prevăzut în anexa nr. 1 - Cererea de finanțare, denumit în continuare proiect.

(2)    Beneficiarului i se va acorda finanțarea - nerambursabilă în temenii și condițiile stabilite în prezentul contract și anexele acestuia pe care beneficiarul declara că le cunoaște și le acceptă.

(3)    ' Cererea de finanțare depusă de beneficiar, aprobată ca urmare a procesului de evaluare și selecție, devine anexa nr. 1 Ia prezentul contract.(1)    Prezentul contract intră în vigoare Ia data semnăm de către ultima parte semnatară a contractului, respectiv reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat, și încetează la data executării integrale a oricăreia și a tuturor obligațiilor pe care contractul și/sau legislația aplicabil(ă) le stabilesc/stabilește în sarcina părților contractante, în legătură cu ori decurgând din implementarea proiectului și/sau din acordarea finanțării nerambursabile prevăzute la art. 1.

(2)    Data de începere a perioadei de implementare a proiectului va fi prima zi lucrătoare a lunii următoare datei intrării în vigoare a contractului. în situații bine justificate, ca urmare a solicitării beneficiarului, OIPOSDRU delegat poate decide decalarea începerii proiectului cu cel mult 3 luni, prin notificare, în conformitate cu prevederile art. 9 pct. A alin. (12) lit. g).

(3)    Perioada maximă de implementare a proiectului este de 24 (douăzecișipatru) luni.,

(4)    După expirarea perioadei de implementare se menține obligația beneficiarului, în conformitate cu art. 90 din Regulamentul fCE) nr. 1.083/2006, de a păstra până la data de 31 decembrie 2021 și de a pune Ia dispoziția AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, Autorității de Certificare și Plată, Autorității de Audit, Comisiei Europene, Oficiului European de Luptă AntiFraudă, Curții Europene de Conturi, precum și oricărui altui organism abilitat să efectueze verificări asupra modului de utilizare a finanțării nerambursabile toate documentele corespunzătoare utilizării finanțării, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până la închiderea oficială a Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane 2007-2013".

ART. 3

Finanțarea proiectului

(1) Valoarea totală eligibilă a proiectului este estimată la 1.977.820 lei, după cum urmează :

Valoarea totală eligibilă a proiectului, din

care:

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursabile acordată din

Fondul Social European (FSE)

Valoarea eligibilă a finanțării nerambursab il e acordate din Bugetul National

Contribuția eligibilă a Beneficiarului

(lei)

(Iei)

(%)

(Iei)

(%)

(Iei)

(%)

i= 2+4+6

2

3

4

5

6

7

1.977.820,00

1.771.572,93

JUt, U

166.690,67

8,6

39.556,40

2

(2)    AMPOSDRU prin OIPOSDRU delegat acordă o finanțare nerambursabilă în sumă maximă de 1.938.263,60 Tei^eehfvalentă cu 98 % din valoarea totală eligibilă prevăzută la art. 3 alin. (1).

(3)    VaWjce'a^^l^ifelifoPpgenerale de-administrație/cheltuieli indirecte va fi acordată în procent de cheltuielile de tip Fondul


eligibila validată de GiPOSDRU delegat este mai mică decât valoarea totală eligibila prevăzută ia alin. (1), finanțarea nerarnbursabilă acordată de AMPOSDRU prin OÎPOSDRU va fi limitată la valoarea obținută prin aplicarea procentului prevăzut la art. 3 alin. (2) cheltuielilor totale eligibile validate.

ART. 4

Eligibilitatea cheltuielilor efectuate îsi cadrul proiectului

Cheltuielile angajate pe perioada de implementare a proiectului sunt eligibile în condițiile stabilite de Hotărârea Guvernului nr. 759/2007, cu modificările și completările ulterioare, de Ordinul ministrului muncii, familiei și protecției sociale și al ministrului finanțelor publice nr. 1.117/2.170/2010, de Ghidul solicitantului, de prezentul contract, de instrucțiunile/deciziile AMPOSDRU, de comunicările transmise de OÎPOSDRU delegate, precum și de alte dispoziții legale aplicabile.

ART. 5

Acordarea prefmanțării

(1)    Beneficiarul poate depune cererea de prefmanțare la OÎPOSDRU delegat, în nume propriu, potrivit formatului standard stabilit, la care se vor anexa documentele precizate la alin. (3). Cererea de prefmanțare se depune în termen de maximum 45 de zile de la data începerii perioadei de implementare a proiectului așa cum este aceasta stabilită prin art. 2 alin. (2).

(2)    Beneficiarii care au calitatea de ordonatori de credite ai bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat și ai bugetelor fondurilor speciale și entitățile aflate în subordine sau în coordonare finanțate integral din bugetele acestora nu pot solicita sume cu titlu de prefmanțare, aceste fonduri fiind asigurate integral prin bugetul propriu, în conformitate cu dispozițiile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009. aprobată cu modificări prin Legea ru. 362/2009. cu modificările și completările ulterioare.

(3)    Sumele aferente prefmanțării se transferă beneficiarului, care nu face parte din categoriile prevăzute la alin. (2), în baza următoarelor documente:

a)    cererea de prefmanțare;

b)    formularul de identificare financiară și comunicarea/convenția emisă de Trezoreria Statului/banca comercială privind deschiderea unui cont dedicat proiectului pentru primirea prefmanțării.

(4)    în cazul proiectelor implementate în parteneriat, beneficiarii menționați la alin. (2) pot solicita acordarea de prefinanțare în numele partenerilor care sunt îndreptățiți să solicite prefmanțare, conform art. 2 alin. (3) lit. d) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 64/2009. aprobata cu modificări prin Legea nr. 362/2009, cu modificările și completările ulterioare, și în conformitate cu procentele stabilite prin acordurile.de parteneriat pentru flecare.partener.

(5) Din.șujnerepțimite cu titlu de prefmanțare beneficiarii pot avansa sume partenerilor care sunt îndrept^îM<JnJriî^asîea^prefmanțare    prevederile art. 2 alin. (3) lit. d) din

O/do£&ă’lderf^ițaîA<Guyernului nr.    modificări prin Legea nr. 362/2009. cuanexa ia contractul ie tinanțare.

(6) în cazul contractelor cu o durată mai mare de 1 an, in situația în care benefici am lui i s-an acordat sume cu titlu de prefinanțare, în termen de cel mult un an de la data semnării contractului,

beneficiarul are obligația prezentării unui contract de achiziție de bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări încheiat cu un operator economic. In cazul contractelor cu o durată de implementare de până Ia 1 an, dar nu. mai puțin de 6 luni. în situația în care beneficiarului i s-au acordat sume cu titlu de prefinanțare, în termen de cel mult 6 luni de la data semnării contractului, beneficiarul are obligația prezentării unui contract de achiziție de bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări încheiat cu un operator economic.

(7)    In cazul în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a încheiat și nu face dovada încheierii unui contract de furnizare de bunuri/prestare de servicii/execuție de lucrări cu un operator economic, în termenul stabilit la alin. (6), acesta are obligația de a restitui, la împlinirea termenului și de îndată, întreaga prefinanțare primită, urmând să plătească și penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefinanțării, penalități calculate Ia valoarea prefinanțării primite.

(8)    In cazul contractelor de finanțare de tip grant din cadrul axelor prioritâi'e 1-6 ale Programului operațional sectorial "Dezvoltarea resurselor umane" - POSDRU, prefinanțarea se acordă în cel puțin două tranșe, în procent de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului, numai în următoarele condiții:

prima tranșă de prefinanțare va fi de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului; a doua tranșă de prefinanțare va fi de maximum 5% din valoarea totală eligibilă a proiectului și va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea tranșei anterioare de prefinanțare primite.

(9)    Prin excepție, în cazul proiectelor a căror valoare eligibilă este mai mică de 1.000.000 lei, prefinanțarea se acordă în procent de maximum 20% din valoarea totală eligibilă a proiectului, numai în uimătoarele condiții:

- prima tranșă de prefinanțare va fi de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului; a doua tranșă de prefinanțare va fi de maximum 10% din valoarea totală eligibilă a proiectului și va fi acordată acestor beneficiari numai după autorizarea cheltuielilor efectuate în valoare de minimum 60% din valoarea tranșei anterioare de prefinanțare primite.

(Î0) Prefinanțarea. se va plăti în Iei în contul special deschis de către beneficiar în conformitate cu prevederile prezentului contract de finanțare, cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009. aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009. cu modificările și completările ulterioare, și ale Hotărârii Guvernului nr. 218/2012. și va fi utilizată exclusiv pentru proiect, de către beneficiar

și partenerii sai.    '

(11) Beneficiarul și partenerii săi au obligația să deschidă conturi dedicate pentru primirea / /G . 'sumelor aferente prefinanțării, precum și conturi pentru primirea rambursării cheltuielilor efectuate ///Z/în cadrul proiectului, în conformitate cu prevederile ari. 16 alin. (6)-(9), respectiv ari. 38 și 39 din


•Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009

pny-iridșgQStîrinarea financiară a instrumdnteigr structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul *-----• tt„    <• o 1 o /o n 1 o

prin Hotăra:

■ ci.Lsponibihis.i .-.-icaie, descbise '>■* i urnele &ensfiolâriîor, suni virate de către, aceștia în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data încasării în conturile de prefmanțare proprii și/sau în conturile de prefmanțare ale partenerilor. Prin excepție, în situația în care partenera! este o persoană juridică înregistrată fiscal într-un alt stat membru al Uniunii Europene și nu are un cont dedicat pentru primirea prefmanțării deschis la o instituție de credit din România, termenul de transfer a! prefmanțării este de maximum 6 zile lucrătoare de la data încasării sumelor primite cu titlu de prefmanțare.

Beneficiarul are obligația transmiterii unei notificări scrise atât partenerului/partenerilor, cât și OIPOSDRU delegat, cu privire la efectuarea viramentului, în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data virării, notificare la care se anexează o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont. In cazul în care încasarea cotei de prefmanțare cuvenite nu s-a efectuat, partenerii sunt obligați să transmită o notificare scrisă atât beneficiarului, cât și OIPOSDRU delegat în termen de maximum 3 zile lucrătoare de la data constatării.

ÂRT. 6

Rectip era rea prefm an tării

(1)    Sumele acordate cu titlu de prefinanțare se vor recupera prin deducerea din fiecare cerere de rambursare intermediară solicitată a unui procent de 35% din valoarea cheltuielilor eligibile-ale beneficiarilor/partenerilor care au primit prefmanțare, validate de OIPOSDRU delegat, cu excepția cererii de rambursare corespunzător căreia cuantumul de prefmanțare rămas de recuperat reprezintă mai puțin de 35% din aceasta și cu excepția ultimei cereri de rambursare intermediară.

Cu ocazia transmiterii ultimei cereri de rambursare intermediară OIPOSDRU delegat va putea aplica un procent de recuperare a prefmanțării diferit de cel menționat anterior, astfel încât suma aferentă prefmanțării primite să fie recuperată integral din sursa FSE, ce urmează a fi rambursată, înainte de depunerea cererii finale de rambursare.

(2)    Dacă prefinanțarea nu a fost recuperată integral înainte de depunerea cererii finale de rambursare, diferența rămasă nerecuperată trebuie plătită de către beneficiar în contul AMPOSDRU, în teimen de 15 zile calendaristice de Ia notificarea transmisă de către OIPOSDRU delegat. Beneficiarul este obligat să transmită o copie a ordinului de plată și a extrasului de cont aferent către

OIPOSDRU delegat, în termen de 5 zile lucrătoare de la data efectuării plății.

In situația în care beneficiarul nu efectuează plata diferenței rămase de recuperat din prefmanțare în termenul menționat sau nu transmite la OIPOSDRU delegat o copie de pe ordinul de plată în termenul menționat anterior, acesta .nu va depune cererea finală de rambursare, ori, dacă depune această cerere, termenul de plată al cererii finale de rambursare nu vă începe să curgă până la îndeplinirea acestor obligații de către beneficiar.

In situația în care valoarea diferenței de recuperat din prefmanțare este mai mică sau egală cu ///valoarea cererii finale de rambursare, AMPOSDRU are posibilitatea să opereze compensarea primelor până la concurența diferenței de recuperat din prefmanțare, urmând a rambursa—■-----AMPOSDP.U dacă nicio

acesteia de către

,'ib:OS lâ âiiiL'.'.... il 1 CS    1: .J.C -I    ii ’ ; _v......iiiCiiț <    V.!    .    ''    ' . • 1 ■'

acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz.

Prefinanțarea primită și neutilizată se va restitui de către beneficiar în contul AMPOSDRU dacă beneficiarul nu transmite, în termen de maximum 6 (șase) luni de la primirea primei tranșe de prefmanțare, cereri de rambursare în cuantum total de minimum 60% din valoarea prefinanțăru acordate, în termen de maximum 10 zile de la împlinirea termenului de 6 (șase) luni menționat anterior, fără a fi necesară o notificare în acest sens din partea AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz.

Beneficiarii vor informa AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat cu privire la efectuarea plății sumei cu titlu de prefmanțare restituită în contul indicat de AMPOSDRU, printr-o adresă, la care vor atașa o copie după ordinul de plată aferent operațiunii.

In cazul în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu face dovada restituirii prefmanțării în termenul stabilit la acest alineat, acesta urmează să plătească penalități de întârziere în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a prefmanțării, penalități calculate la valoarea prefmanțării primite.

(4) Prefinanțarea va fi utilizată exclusiv pentru implementarea activităților din cadml proiectului în conformitate cu prevederile contractului și ale eventualelor acte adiționale sau notificări ulterioare aprobate.

ART. 7    ■

Rambursarea cheltuielilor efectuate în cadrul proiectului și rambursarea finală

(1)    Beneficiarul are obligația de a completa și transmite OIPOSDRU delegat graficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare (conform instrucțiunilor/deciziilor AMPOSDRU), în termen de 30 de zile de la data depunerii cererii de prefmanțare sau în teimen de maximum 90 de zile de la data prevăzută la art. 2 alin.. (2), în cazul în care beneficiarul nu depune cerere de prefmanțare. Nerespectarea acestui temien poate atrage prorogarea termenului de efectuare a plății aferente cererii de rambursare intermediară, cu cel mult 30 de zile.

(2)    Beneficiarul are obligația, în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare transmis inițial, să transmită în scris OIPOSDRU delegat cu celeritate noile sale previziuni. în situația în care beneficiarul nu depune noile previziuni în cazul modificării graficului estimativ privind depunerea cererilor de rambursare, iar cererile de rambursare intermediare depuse nu se încadrează în graficul depus conform alin. (I), AMPOSDRU are dreptul să proroge termenul de efectuare a plății aferente cererii de rambursare în cauză, dar nu mai mult de 30 de zile.

(3)    Beneficiarul are. obligația de a depune prima cerere de rambursare pentru cheltuielile efectuate, în termen de maximum 3 luni de la data efectuării primei cheltuieli, dar nu mai târziu de 6 luni de ia data începerii perioadei de implementare a proiectului. în caz contrar, OIPOSDRU delegat își rezervă dreptul de a rezilia prezentul contract de plin drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția^ instanței judecătorești, cu excepția unei notificări de informare a beneficiarului asupra rpzflî^fl ho ntr-aptului.

B.ene/i^rirur-evăzriti\la art. 5 dinfAnfeUhU de urgentă a Guvernului nr. 64/2009. aprobată cugraficul estimativ privind depunerea cererilor de rambursare.

(4)    Cererea de rambursare intermediară a cheltuielilor va fi transmisă la OIPOSDRU delegat, conform formatului standard comunicat prin instrucțiuni emise de AMPOSDRU.

(5)    AMPOSDRU va face transferul sumelor aferente plăților în contul descins de către beneficiar, în sistemul Trezoreriei Statului, în cazul în care beneficiarul are calitatea de instituție publică, indiferent de sistemul de finanțare și de subordonare, sau în contul special deschis de către beneficiar în sistemul Trezoreriei Statului ori la banca comercială pentm care a optat, pentru celelalte categorii de beneficiari, în conformitate cu prevederile Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009. aprobată cu modificări prin Legea iu. 362/2009. cu modificările și completările ulterioare.

în cazul proiectelor implementate în parteneriat, din sumele primite cu titlu de rambursare, liderii de parteneriat au obligația de a vira sumele validate aferente partenerilor, în termen de maximum 3 zile lucrătoare, respectiv 6 zile lucrătoare pentru partenerii transnaționali, de la data încasării, în conturile partenerilor care sunt îndreptățiți să primească rambursarea.

(6)    Suma prefmanțarii și a plăților intermediare nu poate să depășească 95% din valoarea eligibilă a contractului.

(7) In vederea solicitării rambursării, bene documentele aferente perioadei acoperite de


ficiarul va depune cererile de rambursare însoțite de cererea de rambursare, întocmite în conformitate cu instrucțiunile și deciziile emise de AMPOSDRU.

OIPOSDRU delegat va verifica, cu ocazia vizitelor la fața locului, realitatea și acuratețea informațiilor furnizate de către beneficiari privind implementarea tehnică și financiară a proiectului, prin verificarea documentelor justificative în original, deținute la sediul beneficiarului.

(8)    în funcție de categoria de risc stabilită pentru proiect de către OIPOSDRU delegat, benefici aiul, pe baza listei de documente-suport generată de sistemul informatic, va transmite documentele justificative solicitate. Prin excepție, pentiu prima cerere de rambursare intermediară, beneficiarul va transmite toate documentele justificative.

(9)    Toate documentele-suport justificative aferente activităților derulate în cadrul proiectului vor avea aplicată ștampila cu mențiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU Id proiect, în sumă de .............”, în vederea evitării dublei finanțări.

(10)    Cererea de rambursare finală va fi transmisă la OIPOSDRU delegat în termen de 60 zile de la finalizarea perioadei de implementare a proiectului, așa cum a fost definită în cadrul art. 2.

(11)    Odată cu transmiterea fiecărei cereri de rambursare intermediară sau finală, beneficiarul va transmite la OIPOSDRU delegat un raport de verificare a cheltuielilor aferente cererilor de rambursare respective, emis de către un auditor financiar independent și autorizat în condițiile legii. Cererea de rambursare va purta mențiunea "Transmis spre auditare" și va n semnată și datată de către auditorul financiar independent.
(13)    In cazul în care în raportul de verificare a cheltuielilor întocmit de către auditor sunt identificate cheltuieli neeligibile, acestea nu vor fi incluse de către beneficiar în evidența cheltuielilor, anexă îa cererea de rambursare intermediară și finală.

în situația în care sunt identificate cheltuieli neeligibile, care au fost însă certificate de auditorul financiar independent selectat conform alin. (15), AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat își rezervă dreptul de a comunica Camerei Auditorilor Financiari din România situațiile de această natură, având în vedere prevederile protocolului încheiat între AMPOSDRU și Camera Auditorilor Financiari din România.

De asemenea, beneficiarul poate reține din contravaloarea prestației auditorului cota-parte în valoarea cheltuielilor considerate neeligibile de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat.

(14)    Beneficiarul trebuie să pună la dispoziția auditorului financiar independent și autorizat în condițiile legii toate documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru verificarea cheltuielilor de către acesta.

(15)    Auditorul financiar independent și autorizat în condițiile legii va fi selectat cu respectarea condițiilor prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice sau ale instrucțiunilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziție publică.

Prin excepție, pentru beneficiarii instituții publice care au constituit la nivelul instituției o structură specializată de audit intern, auditorul financiar poate fi reprezentat de către șeful/auditorul intern desemnat din cadrul acestei structuri pentru a verifica dacă toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare inteimediară și finală sunt reale, îm'egistrate corect și eligibile în conformitate cu prevederile contractului.

Instituția publică poate contracta și un auditor financiar independent, care va fi selectat din cadrai membrilor activi ai Camerei Auditorilor Financiari din România, pentru a verifica dacă toate cheltuielile declarate de beneficiar în cererea de rambursare inteimediară și finală au fost efectuate în conformitate cu prevederile contractului.

Auditorul selectat inițial se comunică AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat prin intermediul unei adrese de înștiințare.

(16)    In situația rezilierii contractului de servicii încheiat cu auditorul financiar independent, beneficiarul va transmite, la OIPOSDRU delegat o adresă și va justifica motivele care au condus la luarea, acestei decizii.

Până îa încheierea unui nou contract cu un auditor financiar independent, beneficiarul nu va putea depune la OIPOSDRU delegat nicio cerere de rambursare.

(17)    în urma verificării administrative a cererii de rambursare, OIPOSDRU delegat va informa beneficiarii asupra sumei validate, a motivelor care au determinat nevalidarea anumitor cheltuieli, precum șpâșupAa-pcsibilității de contestare.


care activitățile proiectului necesită efectuarea de plăți în valută, beneficiarul va ntravaloarea în lei a plății, la cursul Băncii Naționale a României din data
jli'i Ordonanța QC ui'geiițS. it •O'uVeifi'Uiiii 0-U.ieUr aprobată CU mOdltlCan pi'iU .Legea fu. 3‘OZ/z00iC cu modificările și completările ulterioare, sumele aferente contravalorii TVA plătite, aferente cheltuielilor eligibile efectuate în cadrul proiectului, după încheierea unui act adițional la prezentul contract.

(20) Pe parcursul implementării proiectului, cheltuielile considerate neeligibile 1a verificarea cererii de rambursare vor fi suportate exclusiv de către beneficiar și/sau partenerii acestuia.

ART. 8

Informarea și publicitatea proiectului

(1)    Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile regulamentelor comunitare și legislației naționale în vigoare cu privire Ia masurile de informare și publicitate, precum și prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013.

Prin semnarea prezentului contract, beneficiarul acceptă ca numele lui să apară pe lista beneficiarilor, în conformitate cu prevederile art. 7 lit. (d) din Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, cu modificările și completările ulterioare (publicarea, electronică sau în alt mod, a listei de beneficiari, a titlului proiectului și a valorii fondurilor publice alocate operațiunilor).

(2)    Beneficiara] are următoarele obligații:

a)    de a asigura vizibilitatea adecvată, transparentă și promovarea corespunzătoare a proiectului, a obiectivelor și rezultatelor obținute;

b)    de a asigura informarea opiniei publice prin mijloace de informare adecvate privind asistența financiară nerambursabilă obținută din fondurile europene;

c)    de a asigura, la demararea și la finalizarea proiectului, informarea tuturor părților implicate în proiect cu privire la finanțarea obținută și la rezultatele proiectului, cu menționarea faptului că acordarea cofinanțării s-a realizat prin POSDRU din FSE. Obligativitatea asigurării de către beneficiari a publicității proiectelor este prevăzută în Regulamentul (CE) nr. 1.828/2006, cu modificările și completările ulterioare, și se aplică oricărui tip de proiect (lucrări, achiziții, asistență tehnică etc.);

d)    de a notifica în mod clar și prin mijloace adecvate faptul că proiectul implementat a fost

selectat în cadrai POSDRU 2007-2013 cofmanțat din FSE; s) de a se asigura că orice document, inclusiv certificatele de participare ori diplomele, obținute

în cadrai proiectului, va include un paragraf sau o mențiune care să facă referire la faptul că proiectul este cofinanțat din FSE prin POSDRU 2007-20.13, însoțit de expresia "Investește în oamenii":.

de a asigura resursele bugetare comunicare.

corespunzătoare pentru


activitățile și produsele de informare și


în vederea îndeplinirii obligațiilor ce vizează măsurile de informare, și publicitate a proiectului, beneficiarul va efieețtmQȘ'puțin următoarele activități de informare și publicitate:

a) publicareapunuB^mrm'icât de presă într-un ziar regional și/sau local privind începerea proiectuluj^î a unnRcomUnicat de «preAH®.finchiderea proiectului cu menționarea rezultatelor obtinOh    O 1 .'/c)    lipirea de abțibiiduri/etichete pe mijloacele fixe achiziționate m timpul desfășurării proiectului:

d)    organizarea a cei puțin unui eveniment de promovare a proiectului.

(3) Toate măsurile de informare și publicitate care vor fi implementate în cadrul proiectului vor respecta prevederile Manualului de identitate vizuală pentru POSDRU 2007-2013 și vor include următoarele:

a)    sigla Uniunii Europene, în conformitate cu standardele grafice prevăzute de regulamentele comunitare, însoțită de textul "UNIUNEA EUROPEANĂ" (cu majuscule);

b)    sigla Guvernului R.omâniei, însoțită de textul "GUVERNUL ROMÂNIEI, MINISTERUL MUNCII, FAMILIEI, PROTECȚIEI SOCIALE ȘI PERSOANELOR VÂRSTNICE -AMPOSDRU" (cu majuscule);

c)    sigla Instrumentelor Structurale în România, cu textul "Instrumente Structurale 2007-2013"; .

d)    sigla FSE, cu textul "Fondul Social European - POSDRU 2007-2013";

e)    declarația "Proiect cofmanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013" însoțită de expresia "Investește în oameni!".-

ARIE 9

Drepturile și obligațiile părților

A. Drepturile și obligațiile beneficiarului

(1)    Beneficiarul trebuie să asigure managementul și implementarea proiectului în concordantă cu prevederile acestui contract, ale legislației comunitare și naționale și cu instrucțiunile emise de AMPOSDRU și comunicările transmise de OIPOSDRU delegat, cu maximum de profesionalism, eficiență și în conformitate cu cele mai bune practici în domeniu.

(2)    Beneficiarul, în calitate de semnatar al contractului, are responsabilitatea finală în fața AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului. Parteneri atul constituit pentru implementarea proiectului (dacă există) și consemnat prin Acordul de parteneriat anexă la și parte integrantă din prezentul contract va răspunde în mod solidar sau individual în fața AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat pentru implementarea proiectului, pentru acțiunile sau inacțiunile beneficiarului sau fiecăruia dintre parteneri ori ale prestatorilor serviciilor externalizate pentru managementul sau implementarea proiectului.

(3)    Beneficiarul are obligația de a solicita în scris punctul de vedere oficial al OIPOSDRU delegat cu privire, la orice aspect survenit în implementarea proiectului, de natură să afecteze buna implementare a acestuia, precum și în orice situație în care apar neclarități cu privire la clauzele prezentului contract.

(4)    Beneficiar.] 1/Partenerii vor deschide contul/conturile de proiect în sistemul Trezoreriei Statului, în ca.zuL-îmbâre fac parte din categoria instituțiilor publice, indiferent de sistemul de finanțare șiMpApE ordon are.- Celelalte categorii de beneficiari/parteneri pot opta pentru deschiderea contului/c'oiit^ilorspeci.ale de proiect în sistemul Trezoreriei Statului sau la o bancă comercială.


iipl’t'V,exclusiv penii u plățile necesare implementării activităților proiectului, în conformitate cu anexa 1 -Cererea de finanțare.

(6)    Beneficiarul și fiecare partener în parte trebuie să țină o evidență contabilă analitică a proiectului, utilizând conturi analitice pentru reflectarea tuturor operațiunilor referitoare la implementarea proiectului, în confonuitate cu dispozițiile legale.

Beneficiarul va avea obligația utilizării unui expert contabil care va semna și va data documentele contabile aferente operațiunilor din cadrul proiectului.

Pentru beneficiarii instituții publice care au constituit la nivelul instituției publice un compartiment de contabilitate, expertul contabil poate fi reprezentat de către șeful sau coordonatorul compartimentului de contabilitate. în caz contrar, conducătoiul instituției publice va putea contracta un expert contabil/contabil autorizat, membru activ al Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, pentiu a asigura certificarea modului de asigurare a contabilității proiectului, în confonuitate cu prevederile prezentului contract.

Expertul contabil, în cazul achiziționării de servicii de această natură, va fi selectat de către beneficiar din cadrul membrilor activi ai Corpului Experților Contabili și Contabililor Autorizați din România, cu respectarea prevederilor legislației în vigoare privind achizițiile publice sau ale instrucțiunilor/deciziilor emise de AMPOSDRU în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 34/2006. aprobată cu modificări prin Legea nr. 362/2009. cu modificările și completările ulterioare, și cu încadrarea în limitele și condițiile reglementate de art. 9 și 10.

Cheltuielile cu expertul contabil/contabilul autorizat se fundamentează în bugetul estimat al proiectului la capitolul bugetar "Resurse umane" sau la capitolul bugetar "Alte tipuri de costuri", dacă sunt extemalizați (subcontractați).

(7)    Documentele originale pe baza cărora se înregistrează în contabilitatea beneficiarului și partenerilor cheltuielile efectuate în cadrul proiectului vor fi ștampilate cu mențiunea "Solicitat rambursare FSE - POSDRU/Call/DMI/G/ld proiect în sumă de ....", în vederea evitării dublei finanțări.

(8)    în vederea efectuării reconcilierii contabile anuale între conturile contabile ale AMPOSDRU și cele ale beneficiarului pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului, beneficiarii și partenerii au obligația transmiterii formularului nr. 9 conform anexei la Normele metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergența, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 218/2012. în termen de 30 de zile de la încheierea exercițiului financiar.

(9)    Beneficiarul și fiecare partener au obligația transmiterii tuturor datelor și informațiilor -solicitate de către AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat, după caz, în vederea efectuării reconcilierii contabile dintre conturile lor contabile și cele ale AMPOSDRU pentru operațiunile gestionate în cadrul proiectului finanțat prin POSDRU.execuția de lucrări, mciusiv exceinaiizarea managementului proiectului., ooniabiutățn sau auditului financiar, beneficiarul și fiecare partener au obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau ale instrucțiuni lor/deciziilor emise de AMPOSDRU, în cazul în care beneficiarul și/sau partenerii nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice.

(12)    Beneficiarul are obligația de a notifica în scris OIPOSDRU delegat cu cel puțin 15 (cincisprezece) zile înainte de data la care dorește ca modificarea să producă efecte, în următoarele situații:

a)    modificări intervenite în bugetul estimat al proiectului, în limita a 15% între capitole bugetare (având în vedere că ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 15%), cu excepția cheltuielilor de tip FEDR și a cheltuielilor generale de administrație, cu justificarea motivelor care au condus la aceasta;

b)    schimbarea adresei sediului social al beneficiarului, precum și schimbarea datelor de contact (număr de telefon, fax, e-mail etc.);

c)    schimbarea contului special deschis pentru proiect;

d)    înlocuirea sau introducerea de membri noi în echipa de management ori a expertilor pe termen lung din cadrul echipei de implementare a proiectului;

e)    înlocuirea reprezentantului legal;

f)    modificarea planului de implementare a activităților;

g)    decalarea începerii implementării proiectului, în condițiile prezentului contract;

h)    solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingență, în limita a 15% între capitolele bugetare (având în vedere că ambele capitole bugetare implicate în modificare trebuie să respecte plafonul de 15%), în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor AMPOSDRU;

i)    orice alte modificări ale cererii de finanțare, eu excepția celor reglementate de alin. (14), precum și cu excepția aspectelor care au impact semnificativ asupra cererii de finanțare, caz în care OIPOSDRU delegat poate solicita inițierea unui act adițional.

(13)    Orice notificare transmisă de beneficiar către OIPOSDRU delegat în conformitate cu prevederile alin. (12) va fi considerată valabilă numai dacă a fost făcută în scris, în conformitate cu prevederile Ghidului solicitantului și/sau cu instrucțiunile/deciziile AMPOSDRU, semnată de către reprezentantul legal și stampilată corespunzător. Pentru modificarea sau introducerea membrilor echipei de management sau a expertilor pe termen lung sunt necesare actualizarea și transmiterea tabelului centralizator al echipei de management și al expertilor pe termen lung, varianta revizuită fiind transmisă în original, varianta inițială/ultima variantă fiind transmisă în copie. CV-urile aferente persoanelor înlocuite vor fi transmise în copie și cele nou-introduse vor fi transmise în original, semnate și datate de titulari. Se vor prezenta în copie, conform cu originalul, diplome, adeverințe sau alte documente legate de justificarea CV-urilor persoanelor propuse în proiect.

Beneficiuiukși partenerii înțeleg și acceptă faptul că declarațiile false sau informațiile false în•«GlțlOIiai, ' S.L UÂ    _-i Opunerile i'OiTiiillî ■ d    !.'■ .-.'eSpUiSc 31 /Oi U

aprobam actelor adiționale Ia contract.

Secțiunea "Date financiare";, subsectiunea referitoare la justificarea și detalierea bugetului din cuprinsul anexei 1 - "Cererea de finanțare" la contractul de finanțare, cuprinde estimări orientative cu privire la fundamentarea bugetului propus pentru proiectul finanțat. în cazul în care, pe durata implementării proiectului, apar modificări ale valorilor estimate inițial, nu este necesară inițierea unei notificări sau a unui act adiționai către OIPOSDRU delegat.

Beneficiarul va considera notificarea aprobată tacit, dacă în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării Ia sediul OIPOSDRU delegat nu sunt formulate obiecții cu privire la modificarea solicitată.

Dacă sunt formulate obiecții cu privire la modificarea solicitată, inclusiv prin e-mail, beneficiarul va proceda conform solicitărilor formulate de OIPOSDRU delegat. Dacă beneficiarul furnizează clarificările solicitate în termen de 5 zile de la data solicitării acestora de către OIPOSDRU delegat, termenul în care notificarea propusă va produce efecte juridice nu se va reseta. Perioada cuprinsă între data solicitării clarificărilor și data înregistrării acestora Ia registratura OIPOSDRU delegat se

consideră perioadă suspendată. Dacă beneficiaml nu furnizează clarificările solicitate în termen de

maximum 5 zile de Ia data solicitării acestora de către OIPOSDRU delegat, termenul de analiză a notificării se resetează. In acest caz, notificarea va produce efecte în maximum 15 zile de la dala înregistrării clarificărilor solicitate Ia registratura OIPOSDRU delegat, doar dacă documentele

transmise sunt conform. cerințelor.

In cazul în care beneficiaml nu depune la registratura OIPOSDRU delegat clarificările solicitate în maximum 20 zile de la emiterea acestora, OIPOSDRU delegat va respinge de drept notificarea, fără îndeplinirea altor formalități.

(14) Beneficiaml are obligația de a solicita încheierea de către OIPOSDRU delegat a unui act adițional, în următoarele situații:

a) orice modificare a bugetului estimat al proiectului, generată de:

-    redistribuiri de sume care depășesc limita a 15% între capitolele bugetare aferente costurilor eligibile ale proiectului, în condițiile în care se păstrează nemodificată valoarea totală eligibilă a proiectului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta;

-    modificarea cheltuielilor de tip FBDR, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au. condus îa aceasta,

inclusiv în cazul m care sumele nu depășesc limita de 15%;

modificarea cheltuielilor generale de administrație, cu respectarea procentului maxim permis, conform Ghidului solicitantului, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta, inclusiv în cazul în care sumele nu depășesc limita de 15%;

- orice modificare ce are ca efect scăderea valorii totale eligibile a proiectului față de varianta inițială, cu justificarea detaliată a motivelor care au condus la aceasta; b) includerea de noi activități eligibile și/sau introducerea unor categorii de participanți, cu z-șfc^|^țafet^'p-Tevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanțat, care să contribuie. ^I^daLilrigefeajne'hultatelor și obiectivului,,specific ale proiectului; •


programare;

f)    înlocuirea unuia din partenerii din proiect, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor AMPOSDRU;

g)    modificări ale acordului de parteneriat;

h)    solicitarea utilizării sumei alocate pentru rezerva de contingență, pentru suma care depășește limita a 15% între capitolele bugetare, în conformitate cu prevederile instrucțiunilor și deciziilor AMPOSDRU;

i)    modificarea/completarea indicatorilor înregistrați în cererea de finanțare aprobată, în condițiile prevăzute în prezentul contract;

j)    corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul infoimatic, introducerea de noi categorii de grup-țintă sau modificarea caracteristicilor grupului-țintă, cu respectarea prevederilor Ghidului solicitantului aferent proiectului finanțat.

Pentru modificările bugetare solicitate atât prin notificare, cât și prin act adițional, justificate de beneficiar prin realizarea unor economii în cadrul capitolelor bugetare, OIPOSDRU delegat își rezervă dreptul de a respinge notificarea/actul adițional, în cazul în care motivația solicitării este neîntemeiată și nu contribuie la realizarea obiectivelor și indicatorilor proiectului.

(15)    Acrul adițional va fi considerat valabil încheiat, va intra în vigoare și va produce efecte juridice dacă a fost semnat și ștampilat de către reprezentantul legai al beneficiarului și, ulterior, semnat și ștampilat și de către reprezentantul legal al OIPOSDRU delegat.

Un act adițional nu poate avea scopul sau efectul de a produce schimbări în contract care ar pune în discuție decizia de acordare a finanțării nerambursabile sau care ar fi contrare principiului tratamentului egal al solicitanților.

(16)    In orice altă situație care nu a fost enunțată la alin. (12) și (14), beneficiarul are dreptul de a solicita OIPOSDRU delegat un punct de vedere oficial.

(17)    Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile Directivei 95/46/CE a Parlamentului European și a Consiliului din 24 octombrie 1995 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, cu modificările și completările ulterioare, precum și prevederile Directivei 2002/58/CE a Parlamentului European și a Consiliului

/ .zdin 12 iulie 2002 privind prelucrarea datelor personale și protejarea confidențialității în sectorul / comunicațiilor publice, transpusă în legislația națională prin Legea nr. 506/2004 privind prelucrarea / datelor eu caracter personal și protecția vieții private în sectorul comunicațiilor electronice, cu modificările și completările ulterioare.
.....    _ LCincâre Și Platâ, Autorității oe Aumt, Departamentului cLe uupîă Antiîraudâ,

Comisiei Europene. Curții Europene de Conturi și/sau oricărui altui organism abilitat să verifice modul de utilizare a finanțării nerambursabile, la cerere și în termen, documentele și/sau informațiile solicitate și să asigure toate condițiile pentru efectuarea verificărilor ia fata locului.

(19) în vederea efectuării verificărilor prevăzute la alin. (18), beneficiarul se angajează să acorde dreptul de acces la locurile și spațiile unde se implementează sau a fost implementat proiectul, inclusiv acces la sistemele informatice, și să pună la dispoziție documentele solicitate privind gestiunea tehnică și financiară a proiectului, atât pe suport hârtie, cât și în format electronic.

Documentele trebuie să fie ușor accesibile și arhivate astfel încât să permită verificarea lor. Beneficiarul este obligat să informeze organismele și autoritățile menționate la alin. (18) cu privire la locația arhivării documentelor, în termen de 3 (trei) zile de la transmiterea solicitării de către

OIPOSDRU delegat.

(20)    Benefici anii are obligația de a păstra toate documentele originale (și în copie conform cu originalul documentele partenerilor), inclusiv documentele contabile, privind activitățile și cheltuielile eligibile în vederea asigurării unei piste de audit adecvate, în conformitate cu regulamentele comunitare și naționale.

Toate documentele vor fi păstrate până la 31 decembrie 2021, cu posibilitatea prelungirii acestui termen până ia închiderea oficială a POSDKU.

(21)    In cazul nerespectării prevederilor alin. (20), beneficiarul este obligat să restituie întreaga suma primită, aferentă proiectului, reprezentând asistența financiară nerambursabilă din cofmanțarea FSE, precum și cofmanțarea aferentă alocată din fonduri de la bugetul de stat, inclusiv dobânzile și/sau penalitățile aferente calculate conform legislației în vigoare.

(22)    Beneficiarul este obligat să declare pe propria răspundere și să se asigure în permanență că finanțarea obținută pentru implementarea proiectului nu se suprapune cu alte finanțări primite din bugetul de stat sau din alte bugete ale Comunității Europene, conform prevederilor Ghidului solicitantului.

(23)    Beneficiarul se obligă să mențină destinația și să asigure exploatarea și mentenanta bunurilor și/sau echipamentelor achiziționate și lucrărilor efectuate în cadrul proiectului pe o perioadă de cel puțin 3 (trei) ani după finalizarea perioadei de implementare a proiectului. In cazul nerespectării acestei obligații, beneficiarul se obligă să restituie AMPOSDRU/ OIPOSDRU delegat

contravaloarea echipamentelor achiziționate și lucrărilor efectuate în cadrul proiectului, în. termen de

maximum


iO de zile de la data constatării de către AMPQ3DR.U sau OIPOSDRU delegat a încălcării acestei obligații de către beneficiar.

/ (24) Beneficiarul își va asuma integral răspunderea pentru prejudiciile cauzate tertilor din culpa ' sa pe parcursul implementării proiectului.

(25) Beneficiarul declară pe propria răspundere și garantează că în cadrul proiectului nu sunt induse activități care fac obiectul schemelor de ajutor de stat/de minimis și care pot fi finanțate prin intermediul^ acestor scheme. în cazul în care constată că există activități de această natură, va zihfopf^îi^'Ș:criSzpIPOSDRU delegat cu privire la acest aspect.(1)    OIPOSDRU ieiegat are obligația de a informa beneficiarul, în timp util, cu privire la orice decizie luată care poate afecta implementarea proiectului.

(2)    OIPOSDRU delegat are obligația de a informa beneficiarul cu privire la rapoartele, concluziile și recomandările care au impact asupra proiectului acestuia, formulate de către Comisia Europeană și orice altă autoritate competentă.

(3)    OIPOSDRU delegat are obligația de a sprijini beneficiarul prin furnizarea informațiilor sau clarificărilor pe care acesta le consideră necesare pentru implementarea proiectului.

(4)    AMPOSDRU va efectua transferul prefmanțarii, în condițiile prevăzute în prezentul contract, în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la data înregistrării cererii de prefinanțare ia OIPOSDRU delegat, însoțită de toate documentele solicitate prin prezentul contract. în situația nedepunerii acestor documente, AMPOSDRU nu va efectua plata prefmanțării.

(5)    AMPOSDRU va efectua rambursarea cheltuielilor în termen de maximum 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare de la data înregistrării cererii de rambursare, în condițiile în care este însoțită de toate documentele solicitate prin. prezentul contract. Termenul de 45 (patruzeci și cinci) de zile lucrătoare se suspendă în cazul în oare beneficiarul nu trimite cererea de rambursare cu respectarea condițiilor din prezentul contract. Beneficiarul care are calitatea de ordonator de credite al bugetului de stat, bugetului asigurărilor sociale de stat sau al bugetelor fondurilor speciale și beneficiarul care reprezintă o entitate aflată în subordinea sau în coordonarea acestuia și care este finanțat integral de ia bugetele acestuia vor primi din partea OIPOSDRU delegate o notificare cu privire la validarea cheltuielilor privind contribuția comunitară la finanțarea acordată, care au fost declarate prin cererile de rambursare și care ulterior au fost virate de către AMPOSDRU în contul de parteneriat sau în conturile de venit la bugetul ordonatorului de credite din care a fost finanțat proiectul respectiv.

(6)    în vederea validării cheltuielilor, OIPOSDRU delegat poate verifica toate documentele pe care îe consideră necesare, în vederea validării cheltuielilor efectuate pentru implementarea proiectului, aferente cererilor de prefinanțare/rambursare intennediară/rambursare finală, precum și rapoartele telmico-fmanciare transmise de către beneficiar.

Documentele-suport justificative privind cheltuielile declarate vor fi prezentate de către beneficiar Ia solicitarea OIPOSDRU delegat, în conformitate cu prevederile art. 7.

(7)    OIPOSDRU delegat monitorizează din punct de vedere tehnic și financiar implementarea proiectelor în vederea asigurării legalității, regularității, conformității si realității activitățile aferente implementării proiectului care face obiectul prezentului contract.

(8)    OIPOSDP.U delegat are obligația de a efectua verificarea la fața locului a activităților aferente implementării proiectului, în conformitate cu prevederile alin. (7).

(9)    OIPOSDRU delegat are obligația de a răspunde ia o solicitare prevăzută la pet A alin. (16) în termen de maximum 15 (cincisprezece) zile de la primirea acesteia.

XI0)/AMPOSDRU va informa despre data închiderii ofrciale/partiale a POSDRU prin intermediul


.    /U'-p’    ■    ■

...... _. _ m£0rmare>
SubconiracUrea și cesiunea


(!) în cazul extemalizării/subcontractării unor activități din cadml proiectului, responsabilitatea totală în raport cu OIPOSDRU delegat revine în final beneficiarului, în conformitate cu dispozițiile legale.

(2)    Valoarea maximă care va face obiectul extemalizării nu poate depăși 49% din valoarea totală eligibilă a proiectului.

(3)    Prezentul contract, precum și toate drepturile și obligațiile decurgând din implementarea acestuia nu pot face obiectul cesiunii totale sau parțiale, novației, subrogaliei sau al oricărui altui mecanism de transmisiune și/sau transformare a obligațiilor și drepturilor din contractul de finanțare de către beneficiar.

(4)    Managementul proiectului poate fi extemalizat (subcontractat) integral sau parțial.

(5)    Beneficiarul are obligația de a respecta prevederile legislației naționale în vigoare în domeniul achizițiilor publice sau, în cazul în care beneficiarul nu reprezintă autoritate contractantă în sensul legislației naționale privind atribuirea contractelor de achiziții publice, are obligația respectării instrucțiunilor emise de AMPOSDRU/alte instituții abilitate pentru derularea procedurilor de achiziție în cursul implementării proiectelor contractate.

(6)    Subcontractorii nu sunt parteneri sau asociat! ai beneficiarului sau partenerilor în baza prezentului contract.

(7)    Valoarea maximă a extemalizării, reglementată la alin. (2), nu include contractele de achiziție publică care au ca obiect furnizarea de produse (contracte de furnizare), achiziția de imobile și execuția de lucrări, acestea intrând sub incidența cheltuielilor de tip FEDR și a categoriei de cheltuieli aferente managementului de proiect (materiale consumabile).

(8)    Pentru toate activitățile externi al izate (subcontractate), subcontractorii (inclusiv persoană fizică autorizată) se angajează să furnizeze organismelor de audit și de control, inclusiv AMPOSDRU/OIPOSDRU, toate informațiile necesare privind activitățile subcontractate. în acest sens, beneficiarul are obligația de a asigura disponibilitatea tuturor informațiilor prin contractul încheiat cu prestatorul sau cu prestatorii.

(9)    Prevederile prezentului articol sunt aplicabile și extemalizării către persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale, cabinete individuale sau alte forme de organizare echivalente.

ARR 2i Iferegun

(1) Prin neregulă se înțelege orice abatere de la legalitate, regularitate și conformitate în raport cu dispozițiile naționale, și/sau europene, precum și cu prevederile contractelor ori ale altor angajamente legal încheiate în baza acestor dispoziții, ce rezultă dintr-o acțiune sau inacțiune a beneficiarului ori a autorității cu competențe în gestionarea fondurilor europene, care a prejudiciat sau c^e;poafi~prejudicia bugetul Uniunii Europene/bugetele donatorilor publici internaționali și/sau fon^u^|^"Qbfkp)naționale aferente acestora printr-o sumă plătită necuvenit.

/g^/^rmt^^^ hăt^gulilor, stabiJ^bR^Sșfepa și recuperarea sumelor plătite necorespunzător se mspectiv Ordonanța dejargentă a Guvernului nr.
completările uiterenz și/sau Hotărârea Gu^emuiui nr 375/2011. cu modificările și completările ulterioare.

(3)    In cazul sumelor plătite necorespunzător de către AMPOSDRU, beneficiarul are obligația de a restitui sumele respective în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data transmitem referatului de restituire de către OIPOSDRU delegat în conformitate cu dispozițiile legale. începând cu ziua a 16-a (șaisprezecea) se vor calcula majorări de întârziere pentru fiecare zi de întârziere în procentul stabilit conform dispozițiilor legale în vigoare la data respectivă pentru fiecare zi de întârziere.

(4)    In cazul în care un beneficiar semnalează - ca urmare a activității proprii de management și control - o neregulă în gestiunea propriului său proiect, acesta are obligația raportării ei, în tennen de 5 zile lucrătoare de la data identificării neregulii respective, către autoritatea cu competențe în gestionarea fondurilor europene (AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat).

(5)    Săvârșirea unei nereguli este o încălcare a prevederilor contractuale și deci generează răspundere patrimonială contractuală.

(6)    Debitorii unei creanțe bugetare rezultate din nereguli răspund solidar pentru stingerea respectivei creanțe.

ART. 12

Conflictul de interese și regimul incompstibiiitătilor

(1)    Reprezintă conflict de interese orice situație care împiedică părțile contractante să aibă o atitudine profesionistă, obiectivă și imparțială sau să execute activitățile prevăzute în prezentul contract într-o manieră profesionistă, obiectivă și imparțială, din motive referitoare la familie, viața personală, afinități politice ori naționale, interese economice sau once alte interese. Interesele anterior menționate includ orice avantaj pentru persoana în cauză, soțul/soția, rude ori afini până la gradul al II-lea inclusiv.

(2)    Părț.ile contractante se obligă să întreprindă toate diligențele necesare pentru a evita orice conflict de interese sau incompatibilitate definită de legislația românească și europeană în vigoare și să se informeze reciproc, cu celeritate, în legătură cu orice situație care dă naștere sau este posibil să dea naștere unui astfel de conflict.

(3)    Dispozițiile menționate la alin. (1) și (2) se aplică partenerilor, subcontractorilor, angajaților beneficiarului, precum și angajaților AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat implicați în realizarea prevederilor prezentului contract.

(4)    OIPOSDPJJ delegat își rezerva dreptul de a verifica dacă măsurile luate de beneficiar sunt potrivite și de a solicita beneficiarului să ia măsuri suplimentare, dacă este necesar, pentru evitarea conflictului de interese sau a unei incompatibilități sau de a rezilia contractul de plin drept, iară punere în întârziere, fără intervenția unui tribunal arbitral/unei instanțe judecătorești și iară îndeplinirea altor formalități, cu excepția transmiterii către beneficiar a unei simple informări cu

privire Ia rezilierea contractului, în cazul identificării unui conflict dc interese sau unei i^om^Rbifl tăți.prevenirea, constatarea și sancționarea neregulilor apărute în obținerea și utilizarea fonciunior europene și/sau a fondurilor publice naționale aferente acestora, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 875/201 1. cu modificările și completările ulterioare.

ART. 13

Modificări și completări Ia contract

(1)    Orice modificare a contractului se va face cu acordul ambelor pălii prin aprobarea unei notificări sau pnn încheierea unui act adițional, cu excepția modificărilor determinate de schimbări în legislația națională și/sau europeană care vor intra în vigoare la data menționată în actul normativ respectiv, fără a fi necesar în prealabil acordul beneficiarului.

în situația modificărilor determinate de schimbări în legislația națională, referitoare la gestionarea asistenței financiare nerambursabile, OÎPOSDRU delegat va notifica beneficiarul în acest sens. Modeîul-cadru de notificare ce vizează modificări determinate de schimbări în legislația națională și/sau europeană va fi elaborat și aprobat, prin iristrucțiune/decizie la nivelul AMPOSDRU.

(2)    Beneficiarul trebuie să informeze OÎPOSDRU delegat despre orice situație care poate determina întârzierea executării contractului în termen ele 5 (cinci) zile de la data luării 1a cunoștință despre aceasta. Beneficiarul poate solicita, eu cel puțin 30 de zile. înainte de sfârșitul perioadei de implementare a proiectului, prelungirea duratei de implementare a acestuia, cu respectarea duratei maxime de implementare a proiectului confoim Ghidului solicitantului aferent proiectului finanțat, fără a afecta bugetul proiectului. Beneficiarul va transmite solicitarea însoțită de documente justificative.

(3)    în situații bine justificate, atunci când există dificultăți în atingerea indicatorilor, stabiliți, inclusiv în selectarea numărului de persoane propus de beneficiar în cadrul grupului/grupurilor-țintă, așa cum a fost specificat în cadrul cererii de finanțare, Anexa 1 a prezentului contract, beneficiarul va putea solicita prin act adițional o modificare sau o reducere a indicatorilor propuși pentru grupul/grupurile-țintă într-un procent de maximum 25% din valoarea stabilită inițial pentru fiecare grup-țintă, acolo unde este cazul. Această reducere a numărului de persoane din cadrul grupului/grupurilor-țintă va determina și o reducere corespunzătoare a valorii totale eligibile a proiectului. Corectarea erorilor de redactare/introducere a cifrelor în sistemul informatic, introducerea de noi categorii de grup-țintă sau modificarea caracteristicilor grupului-țintă nu intră sub incidența acestui alineat și fac obiectul unei propuneri de act adițional la contract, justificate corespunzător.

ART. 14 Forța majoră

(1) Prin forță majoră se înțelege acel eveniment imprevizibil, insurmontabil și imposibil de înlăturat independent de voința pârtilor, intervenit după data semnării contractului, care împiedică

xetăecutâceaun tot sau în parte a contractului și care exonerează de răspundere partea care o invocă.


m termen de mmm) zile de ia data apariției acesteia. p tie a dovedi existența mtuației de forță majoră, în termen de cel mult 15 (cincisprezece) zile, în baza unui certificat eliberat de autoritățile competente. De asemenea, are obligația de a comunica data încetării situației de forță majoră, în termen de 5 (cinci) zile.

(4)    Părțile au obligația de a lua orice măsuri care le stau la dispoziție în vederea limitării consecințelor acțiunii de forță majoră.

(5)    Dacă partea care invocă torta majoră nu procedează la notificarea începerii și încetării cazului de forță majoră, în condițiile și termenele prevăzute, va suporta toate daunele provocate celeilalte părți prin lipsa de notificare.

(6)    Executarea contractului va fi suspendată de la data apariției cazului de forță majoră pe perioada de acțiune a acesteia, fără a prejudicia drepturile ce se cuvin părților.

(7)    în cazul în care forța majoră și/sau efectele acesteia obligă la suspendarea executării prezentului contract pe o perioadă mai mare de 3 (trei) luni, părțile se vor întâlni într-un termen de cel mult 10 (zece) zile de la expirarea acestei perioade, pentru a conveni asupra modului de

continuare, modificare sau reziliere a contractului.

ART. ÎS

încetarea și suspendarea contractului

(1)    In situația în care beneficiarul, din motive imputabile acestuia, nu a început implementarea proiectului în termen de 3 (trei) luni de la data precizată la art. 2 alin. (2), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor formalități și fără intervenția instanței judecătorești, cu excepția unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului.

(2)    OIPOSDRU delegat are dreptul de a rezilia contractul de plin drept, fără intervenția instanței judecătorești și fără îndeplinirea altor fonualități, cu excepția unei simple notificări dc informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului dacă se constată neconcordanță între starea de fapt dovedită și cele declarate de către beneficiar în cererea de finanțare, referitor la faptul că proiectul nu face obiectul unei alte finanțări din fonduri publice naționale și/sau comunitare și/sau nu a mai beneficiat de finanțare din alte programe naționale sau comunitare.

In acest caz, beneficiarul este obligat să restituie integral sumele primite, în termen de 10 zile de la data constatării neconcordanței referite anterior. De asemenea, după împlinirea termenului de 10 zile referit anterior, beneficiarul va plăti și penalități în cuantum de 0,1% pentru fiecare zi de întârziere până la restituirea integrală a sumelor primite, penalități calculate la valoarea sumelor primite de beneficiar.

(3) în cazul nerespectării oricărei prevederi din. prezentul contract de către beneficiar și/sau oricare partener, inclusiv în situația prevăzută la- alin. (1), după notificarea prealabilă a beneficiarului, OIPOSDRU delegat are dreptul de a dispune rezilierea de plin drept a contractului fără intervenția instanței și fără îndeplinirea altor formalități, cu excepția unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului. In situația rezilierii, beneficiarul va fi obli'gaîîjlza7:res+dtuirea în întregime a sumelor deja primite în cadrul contractului din asistența

^/^fna^cSră^e^mbursabilă, la plata de majorărf^eăntprzjere și/sau daune interese.

%v—    . .'/R zssSftSri

selecția i: utpentru o perioadă de 2 (doi) ani.

(5)    Prin derogare de ia prevederile alin. (!)-(4), contractul se consideră reziliat de plin drept, fără îndeplinirea altor fonnalități și fără intervenția instanței judecătorești, cu excepția unei simple notificări de informare a beneficiarului asupra rezilierii contractului, în situația în care AMPOSDRU dispune în acest sens prin instrucțiune/decizie.

(6)    OIPOSDRU delegat poate decide suspendarea executării contractului, în situația în care există suspiciuni cu privire la neîndeplinirea corespunzătoare a obligațiilor contractuale de către beneficiar, notificând în acest sens beneficiarul cu cel puțin 5 zile înainte. In cazul în care perioada de suspendare a execuției contractului depășește 90 de zile, iar suspendarea nu este impusă de neexecutarea sau executarea necorespunzătoare de către beneficiar a obligațiilor ce îi revin, beneficiarul are dreptul de a solicita OIPOSDRU delegat reluarea executării în termen de maximum 30 de zile.

(7)    Constituie cauză de reziliere a prezentului contract, în condițiile prezentului articol, orice cauză de neeligibilitate a proiectului și/sau a beneficiarului și/sau a oricăruia dintre parteneri, chiar dacă a fost identificată și/sau a apărut ulterior încheierii prezentului contract.

ART. 16

Legea aplicabilă

Prevederile prezentului contract vor fi interpretate, înțelese și aplicate în conformitate cu legislația comunitară și/sau cu cea națională în vigoare.

ART. 17

A n e x e I e c o n f r a c t u i u i

(1)    Următoarele documente sunt anexate la prezentul contract și constituie parte integrantă a acestuia:

Anexa 1 Cererea de finanțare Anexa 2 Bugetul proiectului Anexa 3 Acord de parteneriat

Anexa 4 CV-urile echipei de management și echipei de implementare

(2)    In căzni unui conflict între prevederile anexelor contractului și cele din contract prevederile contractului prevalează.

(3)    AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, va comunica prin instructiuni/decizii modele și fonnaîe de formulare pentru aplicarea prevederilor prezentului contract.

ART. 18 Dispoziții finale(2)    AMPGSDRU, prin OIPOSDRU delegat, își rezervă dreptul de a reduce finanțarea dacă această diminuare este cauzată de dificultăți în cadrul bugetului de stat. în acest sens, semnarea contractului nu reprezintă în mod automat obligația necondiționată a AJvIPOSDRU de a finanța, până la finalizarea, proiectului, valoarea angajată în cazul menționat mai sus. Riscul financiar asumat de beneficiar va fi luat în calcul la semnarea contractului, la modificarea sau prelungirea acestuia. Acordarea prezentei finanțări nu presupune obligația AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat de a acorda și alte finanțări similare în viitor.

(3)    AMPOSDRU, prin OIPOSDRU delegat, își rezema dreptul de a diminua corespunzător finanțarea acordată în situația în care indicatorii tehnici ai proiectului, prevăzuți în cererea de finanțare, sunt neîndepliniți și/sau nerealizați conform cererii de finanțare aprobate.

(4)    In cazul în care una dintre prevederile prezentului contract nu mai produce efecte juridice, celelalte prevederi rămân valabile.

(5)    Termenul de "zi" reprezintă zi calendaristică dacă nu se specifică în mod distinct.

(6)    în eventualitatea unui litigiu între AMPOSDRU/OIPOSDRU delegat și beneficiar, survenit în executarea sau în legătură cu executarea, interpretarea și în orice mod aplicarea acestui contract, se vor depune toate diligentele pentru soluționarea acestuia pe cale amiabilă. In situația în care nu se poate ajunge la o înțelegere pe cale amiabilă în termen de 30 zile de la data solicitării uneia dintre părțile contractante, litigiul se supune spre soluționare instanțelor judecătorești competente din România.

(7)    Prezentul contract constituie titlu executoriu.

(S) Prezentul contract a fost încheiat în două exemplare originale în limba română, un exemplar pentru OIPOSDRU delegat și un exemplar pentru beneficiar.

Direcția Generală de Asistență Socială a

OIPOSDRU București-Ilfov


Municipiului București

Beneficiar

Reprezentant legai /A.

D irector executiv
CATEGORII DE CHELTUIELI (COSTURI)

TOTAL (cu TVA'-)

-Lei-

|1, Resurse umane

1,323,500.00

2. Participant!

100,000.00

3. Alte tipuri de costuri, din care:

498,020.00

3.1. cheltuieli de tip FEDR (max. 10% pentru axele 1-5, sau max. 15%, pentru axa o, din valoarea totala eiiqibiia a proiectului)

238,520.00

3.2 valoare activități subcontractate /externalizate (max. 49% din valoarea totala eligibila a proiectului)

209,000.00

4. Rezervă de contingență - maxim 5% din (1+2+3)

0.00

& Total chefttfieîi directe (1+2+3+4)

T22T 320.OQ.

S. Total cheltuieli indirecte/cheltuieli generale de administrație (max. 15% din total cheltuieli directe, mai puțin cheltuielile de tip FEDR)

53,200.00

l VALOAREA

8. valoare activități transnaționale

o.oo]

9. valoare TVA nedeductibila estimata

129508.8[

39,55S.40|

l,938,2S3.6o|


* Conform prevederilor H.G. nr. 759/2007, cu modificările st completările ulterioare, din care reiese ca iVA nedeductihiia este eligibila, costurile care alcătuiesc Bugetul proiectului conțin si TVA aferenta acestora

echipa de management

153000