Hotărârea nr. 188/2014

HOTARAREnr. 188 din 2014-09-04 PENTRU MODIFICAREA ANEXEI LA HOTARAREA C.G.M.B. NR. 72/2012 PRIVIND ALEGEREA COMISIEI DE VALIDARE MODIFICA HCGMB NR. 72/2012 ABROGA HCGMB NR. 99/2014 ABROGA HCGMB NR. 121/2014 ABROGA HCGMB NR. 122/2014 ABROGA HCGMB NR. 152/2014 ABROGA HCGMB NR. 162/2014 ANULEAZA IN PARTE P.U.G. BUCURESTI, APROBAT PRIN HCGMB NR. 269/2000, DOAR CU PRIVIRE LA INCADRAREA IMOBILULUI PROPRIETATEA RECLAMANTULUI IN SUBZONA V3b- COMPLEXE SI BAZE SPORTIVE" SE REVOCA PRIN HCGMB NR. 124/2015


Consiliul General al Municipiului București


Având în vedere expunerea de motive a consilierilor din cadrul Consiliului General al Municipiului București;

în conformitate cu prevederile art. 4 din Ordonanța Guvernului nr, 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare;

în temeiul prevederilor art. 31 alin. (2) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

CONSILIUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI HOTĂRĂȘTE:

Art. I Anexa la Hotărârea C.G.M.B, nr. 72/2012 se modifică și va avea următorul cuprins:

1. Domnul consilier Pieptea Cornel se înlocuiește cu doamna consilier Comănici Ancuța Sorina;

2. Doamna consilier Dinu Maria Mirela se înlocuiește cu domnul consilier Țugurel Marius Cristian;

3. Doamna consilier Zorkoczy dulia se înlocuiește cu domnul consilier Marin Ștefănel Dan;

Art. II Celelalte prevederi ale Hotărârii C.G.M.B. nr. 72/2012 rămân neschimbate.

Art. III Hotărârile C.G.M.B. nr. 99/30.05.2014, nr. 121/30.06.2014, 122/30.06.2014, 152/14.07.2014, 162/23.07.2014 se abrogă.

Art. IV Persoanele prevăzute la art. I vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

Această hotărâre a .fost adoptată în ședința ordinară a Consiliului General al Municipiului București din data de 04.09.2014.


SECRETAR GENERAL AL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI,

Tudor Toma

r,-«. 2 I


Splaiul Independenței Nr. 291-293, Cod postai: 060042, sector 6, București, Romăni^teL^

\n

Anexa 1PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

Secretar General


OPINIE MOTIVATĂ

Eu, Tudor Toma, în calitate de Secretar General al Municipiului București, în temeiul prevederilor art. 48 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, refuz contrasemnarea Hotărârii Consiliului General al Municipiului București nr. 188/04.09.2014 pentru modificarea anexei la Hotărârea C.G.M.B. nr. 72/2012 privind alegerea Comisiei de validare, pentru următoarele motive:

9    Hotărârea Consiliului General al Municipiului București nr. 188/04.09.2014 a

fost aprobată în cadrul ședinței ordinare a C.G.M.B. din data de 04.09.2014, neavând raportul direcției de specialitate din cadrul Primăriei Municipiului București, în conformitate cu art. 44 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată, cu modificările și completările ulterioare, unde se prevede următoarele:

„Proiectele de hotărâri înscrise pe ordinea de zi a ședinței consiliului local nu pot fi dezbătute dacă nu sunt însoțite de raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, care este elaborat în termen de 30 de zile de la înregistrarea proiectului, precum și de raportul comisiei de specialitate a consiliului, cu excepția cazurilor prevăzute la art. 39 alin. (2) și (4).”

De asemenea, menționăm faptul că deși în preambulul hotărârii s-a invocat art.4 din Ordonanța Guvernului nr. 35/2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a consiliilor locale, cu modificările și completările ulterioare, la redactarea proiectului de hotărâre nu s-au respectat prevederile art. 4

U alin. (2) din O.G. nr. 35/2002, respectiv:

„Desemnarea candidaților pentru comisia de validare se face de către grupurile de consilieri constituite potrivit art. 3 alin. (2). Numărul de locuri cuvenite fiecărui grup se determină în funcție de numărul de mandate obținute de grupul în cauză.”

în consecință, Hotărârea C.G.M.B. nr. 188/04.09.2014 a fost adoptată de către Consiliul General al Municipiului București în cadrul ședinței ordinare din data de 04.09.2014, fără respectarea normelor imperative ale actelor mai sus-menționate.